ORDONANŢĂ nr. 39 din 14 iulie 2005(*actualizată*)privind cinematografia(actualizată până la data de 2 iunie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă reglementează cadrul general de desfăşurare a activităţilor din domeniul cinematografiei, susţinerea dezvoltării industriei filmului, a culturii şi educaţiei cinematografice în România, modul de constituire şi de utilizare a resurselor financiare necesare pentru realizarea, distribuirea, exploatarea şi arhivarea creaţiilor cinematografice naţionale, administrarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale, precum şi organizarea Centrului Naţional al Cinematografiei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei. (2) De prevederile prezentei ordonanţe beneficiază persoanele fizice şi juridice române, precum şi cele din statele membre ale Uniunii Europene, autorizate ca atare, cu respectarea principiilor libertăţii de stabilire a domiciliului sau a reşedinţei, al liberei circulaţii a bunurilor şi serviciilor, precum şi al nediscriminării pe motiv de naţionalitate.----------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 2Reglementarea activităţilor din domeniul cinematografiei are, în principal, următoarele obiective: a) dezvoltarea industriei filmului în România şi susţinerea formării profesionale în domeniu;----------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. b) încurajarea iniţiativei private în domeniile creaţiei, finanţării, producţiei, distribuirii şi exploatării filmelor româneşti sau realizate cu participare românească; c) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea acestora în circuitul mondial de valori; d) promovarea unui sistem concurenţial deschis de acces la modalităţile de credit financiar din Fondul cinematografic; e) dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale; f) protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naţionale.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) cinematografie - industria culturală, de importanţă naţională, care creează plusvaloare prin exploatarea şi răspândirea diversităţii culturale, are drept scop realizarea, distribuirea şi exploatarea filmelor cinematografice şi include totalitatea activităţilor şi persoanelor care activează în acest domeniu; b) film cinematografic, denumit în continuare film - produsul finit al unor lucrări artistice şi tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de ficţiune, de animaţie, documentare, de orice durată şi pe orice suport, şi care sunt puse iniţial în valoare prin proiecţia pe ecran în săli sau în grădini de spectacol cinematografic ori în alte spaţii destinate acestui scop; c) film românesc - filmul realizat cu participare artistică şi tehnică preponderent românească, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, respectate şi de regulamentul emis pe baza şi pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe, denumit în continuare regulament; d) film în coproducţie - filmul în care participarea românească la costurile totale ale producţiei nu poate fi mai mică de 20% pentru coproducţiile bilaterale şi, respectiv, de 10% pentru coproducţiile multilaterale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în regulament; e) film de artă - filmul care, prin calitatea lui artistică, contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice şi a diversităţii culturale naţionale, europene şi universale, clasificat ca atare de comisia de pe lângă Registrul cinematografiei; f) producător - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, care iniţiază şi susţine în nume propriu realizarea unui film, asigurând în acest scop condiţiile financiare, organizatorice şi tehnice necesare; g) coproducător - persoana fizică sau juridică autorizată, care participă cu mijloace tehnice şi/sau financiare la realizarea unui film; h) producător delegat (persoană delegată) - persoana fizică desemnată de toţi coproducătorii, care desfăşoară acţiunile specifice producătorului, în numele acestuia; i) producător executiv - persoana fizică sau juridică angajată de producător, care, în limita bugetului acordat de acesta, oferă consultanţă de specialitate, colectează, prelucrează şi furnizează informaţii specifice, coordonează şi răspunde de realizarea efectivă a filmului în parametrii artistici, financiari şi organizatorici stabiliţi;----------Lit. i) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. j) finanţator - persoana fizică sau juridică care participă la finanţarea unui film şi care nu are drepturi asupra negativului acestuia; k) autori de film - scenaristul, regizorul, autorul muzicii special scrise, precum şi alte persoane fizice care contribuie în mod creativ la realizarea filmului, definite ca atare de dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; l) credit direct - creditul financiar rambursabil, fără dobândă, acordat din Fondul cinematografic în urma câştigării unui concurs pentru producţia de film şi dezvoltarea de proiecte, în conformitate cu prevederile regulamentului; m) sprijin financiar nerambursabil - sumele nerambursabile atribuite din Fondul cinematografic, sprijinul financiar automat pentru succes de public şi calitate artistică, pentru distribuirea şi exploatarea în cinematografe a filmelor româneşti sau cu participare românească ori pentru organizarea sau participarea la festivaluri şi târguri de profil, precum şi pentru susţinerea unor programe de cultură şi educaţie cinematografică sau pentru funcţionarea cinematografului de artă; n) distribuitor de filme - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, al cărei obiect de activitate este distribuirea filmelor; o) distribuire de filme - activitatea care are ca scop prezentarea, prin proiecţii pe ecrane către public, a unui film în cinematografe sau în alte spaţii definite ca atare, vânzări de licenţe către posturile de televiziune, de casete video sau DVD-uri, precum şi importul şi exportul de filme; p) cinematograf - orice spaţiu dotat cu echipament cinematografic în vederea prezentării publice, prin proiecţie pe ecrane, a unui film şi unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare; r) cinematograf de artă - cinematograful care difuzează film de artă într-o proporţie de minimum 50% din programul anual de spectacole, din care cel puţin jumătate este rezervată filmului european şi/sau românesc; s) filme dificile - filmele care pot avea şanse reduse de exploatare cinematografică şi se caracterizează prin: nivel ridicat de risc creativ, înnoirea limbajului cinematografic prin modalităţi narative şi de exprimare inedite, precum şi oferirea unei alternative artistice la cinematograful comercial. Filmele dificile ating cel puţin 3 dintre următoarele obiective: sunt filme de interes cultural de mare complexitate şi a căror realizare prezintă un grad sporit de dificultate, de exemplu filmele istorice; implementează noi tehnologii cinematografice într-un stil creativ şi inovator; promovează noi şi inventive idei în forma şi conţinutul lor; au şanse minime sau chiar sunt lipsite de posibilitatea unui succes comercial datorită stilului experimental în care sunt realizate; promovează debuturi în filme de lung metraj, scurt metraj sau filme-pilot sub 10 minute, cu excepţia reclamelor care pot avea potenţial comercial; sprijină dezvoltarea comunităţilor de creaţie şi de realizare a filmelor din cel puţin două ţări; ş) filme de buget redus - filmele care au bugete considerabil mai mici decât bugetul mediu al unui film din aceeaşi categorie, realizat în anul precedent; t) dezvoltare de proiect - constă în activităţile care au ca scop realizarea unui proiect cinematografic, precum: scrierea sau rescrierea scenariului, documentare, întocmirea bugetului şi a planului de finanţare, identificarea surselor de finanţare, precum şi orice alte activităţi dedicate acestui scop; ţ) producţie de film - totalitatea operaţiunilor desfăşurate din prima zi a pregătirilor până în ultima zi din postproducţie, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului; u) costuri directe - cheltuielile efectuate, înregistrate, evidenţiate şi justificate pe bază de acte contabile prevăzute, întocmite şi emise potrivit legii; modul de înregistrare în contabilitate se face conform normelor metodologice de aplicare emise în baza prezentei ordonanţe.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Capitolul II Centrul Naţional al Cinematografiei  +  Articolul 4 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei se reorganizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1. (3) Activitatea Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi a unităţilor din subordine se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 5 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei este coordonat de un consiliu de administraţie, denumit în continuare Consiliu, compus din 7 membri. (2) Membrii Consiliului sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, pentru o perioadă de 2 ani. (3) Din componenţa Consiliului fac parte: a) 5 membri numiţi la propunerea uniunilor şi asociaţiilor din domeniul cinematografiei; b) un membru propus de Ministerul Culturii şi Cultelor; c) directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei. (4) Membrii Consiliului sunt retribuiţi cu o indemnizaţie lunară de 25% din salariul brut al directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei. (5) Centrul Naţional al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor în urma unui concurs organizat potrivit legii. (6) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este, de drept, preşedintele Consiliului. (7) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este ordonator secundar de credite şi reprezintă instituţia în raporturile sale cu terţii. (8) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei emite decizii cu caracter normativ sau individual. (9) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi atribuţiile Consiliului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 6 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. elaborează, sub coordonarea Ministerului Culturii şi Cultelor, strategia şi politicile sectoriale în domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului;2. elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate;3. emite, potrivit prezentei ordonanţe, norme şi metodologii privind desfăşurarea activităţilor din domeniul cinematografiei;4. emite reglementări, norme şi instrucţiuni pentru instituţiile din subordine;5. participă, împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Afacerilor Externe, la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, acordurilor şi a altor înţelegeri internaţionale din domeniul cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe;6. propune Ministerului Culturii şi Cultelor încheierea unor convenţii, acorduri şi a altor înţelegeri de cooperare internaţională, precum şi aderarea sau, după caz, ratificarea convenţiilor internaţionale din domeniul său de competenţă;7. emite norme, asigură organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, ca instrument unitar de evidenţă pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei;8. emite norme şi asigură, prin Registrul cinematografiei, clasificarea filmelor, precum şi a sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic sau a oricăror alte spaţii în care se prezintă proiecţii publice de filme, în funcţie de nivelul dotărilor tehnice şi al facilităţilor de confort şi de vizionare oferite publicului;9. suspendă sau retrage clasificările stabilite, în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute prin normele şi metodologiile emise;10. administrează şi exploatează patrimoniul naţional al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe;11. asigură, în condiţiile prezentei ordonanţe, resursele financiare necesare pentru conservarea, întreţinerea şi modernizarea bunurilor care fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei;12. poate închiria sau concesiona bunuri din patrimoniul naţional al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe;13. alocă resurse financiare în vederea conservării, restaurării şi valorificării filmelor cinematografice româneşti, precum şi a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale, în condiţiile prezentei ordonanţe.----------Pct. 13 al alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.14. asigură colectarea şi administrarea eficientă a Fondului cinematografic, potrivit prezentei ordonanţe;15. iniţiază reglementările necesare şi asigură organizarea şi desfăşurarea evaluării şi selecţionării, într-un sistem concurenţial deschis, a proiectelor cinematografice, în vederea acordării sprijinului financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe;16. acordă, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe, credite directe pentru producţia de film şi dezvoltarea de proiecte;17. acordă sprijin financiar nerambursabil pentru susţinerea unor programe de cultură şi educaţie cinematografică, pentru distribuirea şi exploatarea filmelor româneşti în ţară şi în străinătate, precum şi pentru cinematograful de artă;18. analizează modul de utilizare a creditelor financiare alocate din Fondul cinematografic şi ia măsurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora în situaţia nerespectării prevederilor legale şi a clauzelor contractelor de creditare;19. poate acorda sprijin financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor şi a cineaştilor români la manifestări interne şi internaţionale de profil, prin organizarea de standuri, manifestări şi acţiuni promoţionale în cadrul acestora;20. iniţiază, organizează şi sprijină financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, orice alte forme de punere în valoare a creaţiei cinematografice româneşti şi a patrimoniului naţional al cinematografiei;21. acordă anual Premiul Naţional al Cinematografiei şi poate institui premii pentru creaţia şi producţia de filme româneşti;22. elaborează indicatori statistici de specialitate şi asigură colectarea datelor statistice pentru domeniul său de activitate;23. editează, publică şi comercializează Anuarul Statistic al Cinematografiei, alte publicaţii de specialitate şi poate sprijini editarea unor asemenea publicaţii;24. poate iniţia şi comercializa, direct sau în colaborare, transpuneri ale filmelor româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, pe orice fel de suport, cu respectarea legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe;25. stabileşte, cu aprobarea Ministerului Culturii şi Cultelor, preţurile şi tarifele pentru serviciile pe care le prestează, precum şi pentru cele prestate de instituţiile din subordine;26. organizează şi finanţează activităţile de formare şi perfecţionare profesională a persoanelor care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei şi pentru care nu există forme speciale de şcolarizare şi eliberează în acest scop atestate profesionale;27. colaborează, în condiţiile prezentei ordonanţe, cu organizaţiile neguvernamentale, sindicatele şi patronatele din domeniul cinematografiei, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile, controlează şi asigură respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei, aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta ordonanţă;28. acordă sprijin de specialitate producătorilor, distribuitorilor şi exploatanţilor de cinematografe pentru accesul la formele de finanţare interne şi internaţionale;29. propune Ministerului Culturii şi Cultelor reprezentanţi ai României în organismele internaţionale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei;30. avizează şi aprobă, în calitate de autoritate naţională competentă, cererile de acceptare la regimul juridic de coproducţie cinematografică europeană. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale, în scopul dezvoltării cinematografiei naţionale şi al promovării filmului românesc.  +  Capitolul III Arhiva Naţională de Filme  +  Articolul 7 (1) În subordinea Centrului Naţional al Cinematografiei funcţionează Arhiva Naţională de Filme, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică. (2) Angajaţii Arhivei Naţionale de Filme beneficiază de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare.----------Alin. (2) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 8 (1) Arhiva Naţională de Filme îndeplineşte funcţia de depozit legal şi voluntar şi are ca principale atribuţii colectarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a filmelor, documentelor scrise şi de orice altă natură ale culturii cinematografice româneşti şi universale, precum şi organizarea şi sprijinirea, prin Cinemateca Română, a promovării culturii cinematografice în România. (2) Persoanele fizice şi juridice române, înregistrate în Registrul cinematografiei şi care distribuie filme cinematografice pe teritoriul României, pot depune la Arhiva Naţională de Filme, cu titlu de depozit voluntar, câte o copie pozitivă de film pentru fiecare titlu de film prezentat în sălile de cinematograf din ţară.----------Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (3) Depunerea copiilor de film, cu titlu de depozit voluntar, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 9 (1) Arhiva Naţională de Filme se finanţează prin bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Arhiva Naţională de Filme este condusă de un director, care îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite.  +  Articolul 10 (1) În cadrul Arhivei Naţionale de Filme funcţionează Cinemateca Română şi Laboratorul de Restaurare a Peliculei. (2) În vederea formării şi dezvoltării culturii cinematografice, precum şi a promovării filmului românesc şi a celui realizat în coproducţie, cu participare românească, Cinemateca Română îşi desfăşoară programele de cultură cinematografică în sălile de cinema "Union" şi "Eforie" din municipiul Bucureşti, precum şi în alte săli şi grădini de cinematograf din Bucureşti sau din ţară. (3) Arhiva Naţională de Filme are în administrare sălile de cinema: "Union", "Eforie" şi "Studio" din municipiul Bucureşti.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006.  +  Articolul 11Organizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Capitolul IV Fondul cinematografic  +  Articolul 12 (1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltării activităţii cinematografice, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei este instituit Fondul cinematografic. (2) Fondul cinematografic se constituie din resursele financiare stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. (3) Cheltuielile de capital, de personal, precum şi cheltuielile materiale necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe, precum şi cheltuielile de administrare a Fondului cinematografic se suportă din fonduri alocate de la bugetul de stat şi din venituri proprii.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 13 (1) Fondul cinematografic se constituie din următoarele surse: a) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul de vânzare şi/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, al DVD-urilor sau al oricărui suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, care se adaugă la preţul acestora, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea şi/sau închirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video înregistrate, DVD-uri sau orice alt suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, sunt obligaţi să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista contractelor de vânzare şi/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentând şi licenţele pentru titlurile respective; în cazul filmelor clasificate în Registrul cinematografiei în categoria XXX, cu interdicţie de proiecţie publică, contribuţia este de 15%; b) colectarea unei contribuţii de 4% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice şi private, contribuţie care se adaugă la acest preţ şi care se încasează de la agentul de publicitate, de la firma intermediară cumpărătoare a minutelor de publicitate sau de la operatorul economic cumpărător al minutelor de publicitate care este obligat să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista cu contractele încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi denumirea agenţilor vânzători; c) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul minutelor de publicitate vândute din spaţiul programului propriu de către societăţile de televiziune prin cablu, care au licenţa pentru producţia de programe şi care se adaugă acestui preţ; plata contribuţiei către Fondul cinematografic se face de postul de televiziune prin cablu; d) colectarea unei contribuţii de 4% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice gen şi pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spaţii destinate vizionării cu public; obligaţia de plată revine exploatanţilor; e) colectarea unei contribuţii de 1% aplicate asupra veniturilor realizate lunar de operatorii economici pentru retransmisia prin cablu, prin satelit şi prin retransmisia digitală a emisiunilor de televiziune;e^1) un procent de 2% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc va fi direcţionat anual către Fondul cinematografic pentru încurajarea şi susţinerea industriei cinematografice. Suma va fi virată Fondului cinematografic până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent şi nu se supune regularizării conform prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. e^1) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de art. unic din LEGEA nr. 110 din 26 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016. f) abrogată;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 13 a fost abrogată de lit. d) a art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. g) dobânda aferentă disponibilităţilor din contul Fondului cinematografic aflat în Trezoreria Statului; h) colectarea lunară a unei contribuţii de 3% din preţul filmelor descărcate contra cost prin intermediul serviciilor de transmisie de date, inclusiv prin internet sau telefonie; obligaţia de a prezenta documentele care certifică sumele încasate, precum şi obligaţia de plată a contribuţiei revin persoanelor juridice care realizează aceste venituri; i) alte venituri dobândite în condiţiile legii. (2) Sumele datorate pentru contribuţiile stabilite la alin. (1) lit. a)-f) reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil al operatorilor economici respectivi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se aplică asupra încasărilor totale realizate, din care s-au dedus TVA aferentă şi/sau impozitul pe spectacol, precum şi taxa de timbru cinematografic. (4) Veniturile proprii ale Centrului Naţional al Cinematografiei se constituie din următoarele surse: a) venituri obţinute din administrarea şi exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naţionale, care se află în proprietatea publică sau privată a statului, conform prezentei ordonanţe; b) venituri obţinute din închirierea şi concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit prezentei ordonanţe; c) tarifele pentru efectuarea operaţiunilor de clasificare şi înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei şi costul etichetelor de clasificare pentru filmele destinate comercializării şi/sau închirierii de videograme se stabilesc şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, la propunerea directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei; d) colectarea unei contribuţii de minimum 25% din venitul net realizat din cesiunea acordată pe bază de licitaţie, atunci când este cazul, a drepturilor de difuzare şi exploatare a filmelor româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; e) venituri obţinute din realizarea altor activităţi specifice, acceptarea de donaţii şi sponsorizări, precum şi orice alte venituri dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe; f) 5% din Fondul cinematografic, din care 3% pentru Arhiva Naţională de Filme, în vederea conservării, restaurării şi valorificării filmelor cinematografice româneşti, şi 2% pentru cheltuielile de administrare ale Fondului cinematografic.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct.  +  Articolul 14Operatorii economici sunt obligaţi să declare şi să vireze Centrului Naţional al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-e) şi h) până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, precum şi să depună lista contractelor încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c), cu menţionarea valorii acestora.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct.  +  Articolul 15 (1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de operatorii economici, potrivit prevederilor art. 13, se percep penalităţi de întârziere, în conformitate cu reglementările legale privind regimul impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (2) Pentru urmărirea încasării sumelor datorate, Centrul Naţional al Cinematografiei este autorizat să aplice procedurile de executare silită, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (3) Penalităţile de întârziere, încasate în conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 16 (1) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) şi c), pot opta pentru finanţarea directă a producţiei de filme, în condiţiile prezentei ordonanţe, cu până la jumătate din suma datorată, la solicitarea producătorilor, după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Persoanele fizice şi juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d), pot opta, după notificarea Centrului Naţional al Cinematografiei, pentru finanţarea directă, cu până la jumătate din suma datorată, a producţiei şi a distribuirii de filme româneşti, în condiţiile prezentei ordonanţe.----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. (3) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b), pot opta pentru finanţarea directă a producţiilor de filme de televiziune - documentare şi/sau ficţiune - cu până la 1% din contravaloarea minutelor de publicitate, la solicitarea posturilor de televiziune şi după notificarea Centrului Naţional al Cinematografiei, iar pentru finanţarea directă a producţiilor de filme cinematografice realizate în condiţiile prezentei ordonanţe, cu până la 1,5% din contravaloarea minutelor de publicitate, la solicitarea producătorilor şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei.----------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu pct. 2^1. (4) Sumele neutilizate conform alin. (1)-(3) se virează în contul Fondului cinematografic până la data de 31 decembrie a anului în curs. (5) După depunerea notificărilor, conform prevederilor alin. (1)-(3), trimestrial, la Centrul Naţional al Cinematografiei vor fi depuse copiile actelor doveditoare privind efectuarea plăţilor aferente contractelor încheiate cu operatorii economici. Lipsa documentelor de plată atrage pentru operatorii economici obligativitatea de a vira sumele respective la Fondul cinematografic, în conformitate cu prevederile art. 13.----------Alin. (5) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. (6) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (1)-(3) vor fi scăzute din cuantumul contribuţiei datorate Fondului cinematografic în condiţiile prezentei ordonanţe. (7) Contribuţia persoanelor fizice şi juridice prevăzute la alin. (1)-(3) reprezintă participarea operatorilor economici respectivi la producţia sau distribuirea filmului, nefiind incluse în cuantumul creditului direct acordat conform prevederilor prezentei ordonanţe.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 17 (1) Pentru susţinerea producţiei de film cinematografic, Societatea Română de Televiziune va contribui cu o sumă reprezentând 15% din veniturile proprii realizate din publicitate. (2) Societatea Română de Televiziune poate opta pentru finanţarea directă a producţiei de filme, în condiţiile prezentei ordonanţe, cu până la jumătate din suma datorată Fondului cinematografic, la solicitarea producătorilor şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei. (3) Sumele neutilizate se virează în contul Fondului cinematografic până cel mai târziu la data de 31 martie a anului în curs pentru anul precedent.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 18La sfârşitul fiecărui an, suma rămasă neutilizată din Fondul cinematografic se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Capitolul V Mecanisme şi modalităţi de finanţare a unor activităţi din Fondul cinematografic  +  Secţiunea 1 Finanţarea prin acordarea de credit direct  +  Articolul 19Centrul Naţional al Cinematografiei acordă, din Fondul cinematografic, în condiţiile prezentei ordonanţe, credite directe persoanelor fizice şi juridice autorizate şi înscrise în Registrul cinematografiei.  +  Articolul 20 (1) Creditul direct se acordă, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru: a) producţia de filme de toate genurile: de ficţiune, documentar, de animaţie; b) dezvoltarea proiectelor de film. (2) Creditul direct se acordă de Centrul Naţional al Cinematografiei în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe şi ale regulamentului. (3) Creditul direct pentru producţie nu poate depăşi 50% din valoarea totală a bugetului de cheltuieli de producţie. (4) Sunt exceptate de la limita prevăzută la alin. (3) filmele dificile şi filmele de buget redus.----------Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 21 (1) Pot solicita credit direct pentru producţie şi dezvoltare de proiect persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate care au câştigat o sesiune de selecţie şi îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b) au un capital social de minimum 20.000 lei RON, în cazul persoanelor juridice, respectiv prezintă o scrisoare de garanţie bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice; c) asigură o contribuţie proprie de minimum 6% din bugetul total al producţiei filmului, în numerar, servicii sau în natură?----------Lit. c) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. d) în cazul coproducţiilor cinematografice, contribuţia proprie de minimum 6% se referă la participarea părţii române; e) au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului, precum şi dreptul de exploatare al filmului produs; f) prezintă dosarul proiectului întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului; g) includ în devizul de producţie al filmului costuri care nu pot depăşi următoarele cote maximale:- 10% pentru onorariul societăţilor producătoare;- 10% pentru cheltuieli neprevăzute;- 5% pentru onorariul pentru activitatea de regizor, precum şi pentru cesiunea drepturilor provenite din această activitate;- 4% pentru onorariul pentru scrierea scenariului, precum şi a dialogurilor şi cesiunea drepturilor provenite din această activitate;- 4% pentru producătorul executiv;- 4% pentru onorariul pentru muzica special scrisă;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. h) abrogată;----------Lit. h) a alin. (1) al art. 21 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. i) fac dovada că nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale, la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi la Fondul cinematografic, cu excepţia ratelor scadente la contractele încheiate cu Centrul Naţional al Cinematografiei şi aflate în derulare. (2) Producătorul poate cheltui cel puţin 20% din bugetul unui film pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerţ Liber.----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (3) Creditul direct pentru producţia unui film se acordă exclusiv pentru proiectele declarate câştigătoare ale concursurilor de selecţie şi nu este transmisibil, cu excepţia cazurilor speciale prevăzute de prezenta ordonanţă.----------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu pct. 2^1.  +  Articolul 22 (1) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda în cadrul sesiunilor de concurs pentru proiectele cinematografice, pe baza evaluărilor pe care comisiile le fac, potrivit prevederilor regulamentului. (2) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se acordă numai pentru filmele de lung metraj de ficţiune, documentare sau de animaţie. (3) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda pentru documentare şi prospecţii necesare scrierii scenariului, angajarea de specialişti dramaturgi sau pentru acoperirea altor cheltuieli legate de dezvoltarea proiectului. (4) Proiectele care au beneficiat de credite pentru dezvoltare vor fi înscrise în mod obligatoriu la concursurile de selecţie pentru producţie a proiectelor cinematografice, în termen de maximum un an de la încheierea contractului de creditare pentru dezvoltare. (5) În cazul în care proiectul respectiv nu este declarat câştigător la 4 concursuri succesive, beneficiarul creditului este obligat să îl restituie. (6) În cazul proiectelor câştigătoare, suma acordată drept credit de dezvoltare se cumulează cu creditul de producţie acordat proiectului şi se acordă în condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (3) şi (4). (7) Creditul pentru dezvoltare de proiect nu poate depăşi cuantumul de 3% din valoarea creditului mediu de producţie al unui film de ficţiune, documentar sau de animaţie, după caz, realizat în anul precedent. (8) Creditul pentru dezvoltare de proiect este netransmisibil, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 23Cuantumul maxim de creditare, în cazul filmelor dificile şi al filmelor de buget redus, care se poate acorda în condiţiile prezentei ordonanţe, este de 80% din valoarea devizului filmului.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 24Centrul Naţional al Cinematografiei poate acorda credit direct în cazul producţiilor internaţionale de film care îndeplinesc următoarele condiţii: a) coproducători sunt persoane fizice sau juridice române, autorizate ca atare şi înscrise în Registrul cinematografiei; b) coproducătorii români au participat şi au câştigat o sesiune de selecţie, în condiţiile prezentei ordonanţe; c) coproducătorii români au o participare de minimum 10% din bugetul de producţie al filmului, în cazul coproducţiilor multilaterale, şi de minimum 20% din bugetul de producţie al filmului, în cazul coproducţiilor bilaterale, în condiţiile prevăzute în regulament; d) coproducătorii deţin, pe bază de contract de coproducţie, dreptul de coproprietate asupra negativului filmului, corespunzător contribuţiei fiecăruia, şi sunt deţinători ai dreptului de exploatare a filmului pe teritoriul României; e) coproducătorii îşi asumă obligaţia ca, pe genericul filmului şi în toate materialele publicitare, să menţioneze faptul că filmul a fost realizat cu sprijinul financiar al Centrului Naţional al Cinematografiei; f) abrogată;----------Lit. f) a art. 24 a fost abrogată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. g) creditul direct pentru coproducţii internaţionale nu poate depăşi 50% din contribuţia părţii române la realizarea filmului, cu excepţia filmelor prevăzute la art. 20 alin. (4).----------Lit. g) a art. 24 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Finanţarea prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil  +  Articolul 25 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei acordă sprijin financiar nerambursabil din Fondul cinematografic, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a)-d), persoanelor fizice şi juridice autorizate şi înscrise în Registrul cinematografiei. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei acordă, de asemenea, din Fondul cinematografic, în condiţiile prezentei ordonanţe, sprijin financiar nerambursabil şi altor persoane fizice şi juridice autorizate.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 26 (1) Sprijinul financiar nerambursabil se acordă, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru: a) încurajarea realizatorilor şi producătorilor filmelor cu succes de public; b) încurajarea realizatorilor şi producătorilor filmelor de valoare artistică deosebită, recunoscute ca atare pe plan internaţional; c) distribuirea filmelor româneşti de toate genurile: de ficţiune, documentar, animaţie; d) încurajarea funcţionării cinematografelor de artă şi a programării filmelor în acestea; e) organizarea sau participarea la festivaluri şi târguri de filme, interne şi internaţionale; f) susţinerea unor programe de cultură, educaţie cinematografică, editare de publicaţii de specialitate, precum şi susţinerea altor activităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor Centrului Naţional al Cinematografiei, conform prevederilor art. 6 alin. (1).----------Lit. f) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (2) Acordarea de sprijin financiar nerambursabil se face în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe şi ale regulamentului. (3) Sprijinul financiar nerambursabil se acordă la cerere, conform regulamentului, de către Consiliu.  +  Articolul 27 (1) În vederea acordării sprijinului financiar automat pentru succes de public, Centrul Naţional al Cinematografiei stabileşte la începutul fiecărui an pentru anul precedent două praguri de referinţă, după cum urmează: a) pragul de referinţă al premierelor filmelor româneşti sau realizate în coproducţie, cu participare românească, reprezentând media numărului de spectatori plătitori aferent premierelor cinematografice; b) pragul de referinţă al titlurilor filmelor româneşti sau realizate în coproducţie, cu participare românească, cu excepţia celor prevăzute la lit. a), reprezentând media numărului de spectatori plătitori aferent titlurilor rulate în cinematografe. (2) Pentru perioada anterioară anului 2006, pragurile de referinţă vor fi stabilite de către Centrul Naţional al Cinematografiei până la organizarea primei sesiuni de concurs pentru proiecte cinematografice din anul 2007. (3) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă producătorilor şi regizorilor unui film românesc sau realizat în coproducţie, cu participare românească, care a realizat în sălile de cinematograf ori în alte săli destinate vizionării cu public un număr de spectatori plătitori mai mare decât pragul de referinţă corespunzător. (4) Modalitatea de calcul al pragurilor de referinţă, respectiv al sprijinului financiar automat, este prevăzută în regulament. (5) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producţia unui nou film, în condiţiile prezentei ordonanţe. (6) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă separat, în proporţie egală, producătorului şi regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câştigător al concursului de selecţie organizat în condiţiile prezentei ordonanţe. (7) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă regizorilor în situaţia filmelor în coproducţie, cu participare românească, doar în cazul în care au încheiat contracte ferme. (8) Sprijinul financiar automat pentru succes de public este un sprijin financiar nerambursabil.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006.  +  Articolul 28 (1) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică a filmului se acordă producătorilor şi regizorilor unui film care a fost selecţionat ori premiat la premiile OSCAR, ale Academiei Europene de Film (EFA), la festivaluri internaţionale acreditate de Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Producătorilor de Film (F.I.A.P.F.), precum şi la alte festivaluri internaţionale agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei.----------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. (2) Cuantumul acestui sprijin este echivalent cu sprijinul financiar automat pentru succes de public, ce se poate acorda în anul respectiv. (3) Această sumă se acordă separat, în proporţie egală producătorului şi regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câştigător al concursului de selecţie organizat în condiţiile prezentei ordonanţe. (4) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producţia unui nou film, în condiţiile prezentei ordonanţe. (5) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă producătorilor doar pentru filmele româneşti sau în coproducţie cu participare românească. (6) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă regizorilor în situaţia filmelor în coproducţie cu participare românească doar în cazul în care au încheiate contracte ferme. (7) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică este un sprijin financiar nerambursabil.  +  Articolul 29 (1) Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru distribuirea şi exploatarea filmelor româneşti persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b) au un capital social de minimum 10.000 lei (RON), în cazul distribuitorilor şi exploatanţilor, persoane juridice, sau prezintă o scrisoare de garanţie bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice; c) asigură un aport propriu de 6% din valoarea devizului în numerar sau în echivalent servicii; d) au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, acordul scris al producătorului în vederea distribuirii şi exploatării filmului; e) prezintă dosarul întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului; f) includ în deviz costuri care nu pot să depăşească următoarele cote maximale:- 7,5% pentru onorariul societăţilor de distribuire;- 5% cheltuieli neprevăzute. (2) Distribuitorul poate cheltui cel puţin 20% din bugetul de distribuire al unui film românesc pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerţ Liber.----------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (3) Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea şi exploatarea unui film nu este transmisibil, cu excepţia cazurilor speciale prevăzute de prezenta ordonanţă. (4) Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea unui film românesc sau cu participare românească se poate acorda cu cel mult 6 luni înainte de data distribuirii acestuia.----------Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (5) În cazul filmelor româneşti sau al filmelor cu participare majoritar românească, se poate acorda sprijin nerambursabil şi pentru distribuirea şi exploatarea filmelor cinematografice în afara României.  +  Articolul 30Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru funcţionarea cinematografului de artă persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b) au un capital social de minimum 10.000 lei (RON) în cazul persoanelor juridice sau prezintă o scrisoare de garanţie bancară în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice; c) prezintă dosarul întocmit în conformitate cu regulamentul; d) difuzează film de artă în proporţie de minimum 50% din programul anual, din care cel puţin jumătate este consacrat filmului european sau românesc.----------Lit. d) a art. 30 a fost modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 31 (1) Sprijinul financiar nerambursbil se acordă pe baza unui contract încheiat cu Centrul Naţional al Cinematografiei. (2) Sprijinul financiar nerambursabil, cu excepţia sprijinului financiar automat pentru succes de public şi pentru calitatea artistică a filmului, se acordă în tranşe de plată, cu condiţia ca prima dintre acestea să nu depăşească 30% din totalul finanţării aprobate, iar ultima să fie de cel puţin 15%. (3) Ultima tranşă se acordă numai după încheierea activităţii şi prezentarea documentelor justificative cu privire la costurile efectuate şi a raportului de evaluare a proiectului derulat. (4) Sprijinul financiar nerambursabil nu poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor salariale sau a altor debite ale beneficiarilor finanţării ori pentru obţinerea de profit. (5) Modul de utilizare a sprijinului financiar nerambursabil este supus controlului Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi al autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul financiar-bugetar.  +  Capitolul VI Concursul de proiecte cinematografice  +  Articolul 32 (1) Acordarea creditului direct pentru dezvoltarea proiectelor şi pentru producţia filmelor se face ca urmare a câştigării unor concursuri de selecţie a proiectelor cinematografice. (2) Concursul de proiecte cinematografice se organizează de două ori pe an şi se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi ale regulamentului.  +  Articolul 33Concursurile de selecţie a proiectelor cinematografice se organizează cu respectarea următoarelor principii: a) libertatea de creaţie, de exprimare artistică şi de comunicare publică a filmelor cinematografice; b) primordialitatea valorii artistice în cadrul selecţiei şi promovării proiectelor cinematografice; c) încurajarea coproducţiilor cinematografice internaţionale; d) încurajarea debuturilor în cinematografie.  +  Articolul 34 (1) La concursurile de selecţie a proiectelor cinematografice pot participa persoane fizice şi juridice, rezidente în România, potrivit legii, şi care sunt autorizate ca producători de filme, sunt înregistrate în Registrul cinematografiei şi ale căror proiecte îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute în regulament.----------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (2) Persoanele fizice şi juridice care nu au respectat prevederile prezentei ordonanţe şi obligaţiile stabilite prin contractele aflate în derulare cu Centrul Naţional al Cinematografiei nu pot beneficia de credite din Fondul cinematografic.  +  Articolul 35 (1) În condiţiile prezentei ordonanţe sunt eligibile proiectele cinematografice pentru realizarea filmelor de lung metraj, ficţiune, animaţie şi documentare, cu o durată de minimum 70 de minute, şi a filmelor de scurt metraj de ficţiune, animaţie şi documentare, cu o durată de maximum 60 de minute. (2) Concursul de selecţie a proiectelor cinematografice se organizează în 3 secţiuni: a) secţiunea filmelor de ficţiune de lung sau scurt metraj; b) secţiunea filmelor documentare; c) secţiunea filmelor de animaţie.----------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct.  +  Articolul 36La data anunţării publice a concursului, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei numeşte secretariatul tehnic al concursului, alcătuit din 3 persoane.  +  Articolul 37 (1) Organizarea concursului de proiecte cinematografice se anunţă prin mijloacele de informare în masă, prin publicarea în cel puţin 3 ziare cu acoperire naţională, prin publicare pe site şi prin afişare la sediul Centrului Naţional al Cinematografiei, cu cel puţin 30 de zile înainte de data limită de depunere a dosarelor de concurs. (2) La data anunţării publice a concursului, Centrul Naţional al Cinematografiei va comunica şi valoarea totală a fondurilor alocate pentru respectiva sesiune de concurs. (3) Din totalul fondurilor se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de ficţiune de debut, minimum 5% pentru filmele de scurt metraj de ficţiune, minimum 10% pentru filmele documentare şi minimum 10% pentru filmele de animaţie.----------Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008.  +  Articolul 38 (1) Proiectele cinematografice de lung metraj de ficţiune, care urmează să beneficieze de credite financiare pentru producţie, trebuie să fie prezentate la premieră, prin proiecţie pe ecrane, în copie standard de 35 mm sau proiecţie digitală. (2) Filmele de scurt metraj, documentare şi cele de animaţie pot fi prezentate la premieră şi pe suport video betacam, digibeta sau HD.  +  Articolul 39 (1) În vederea participării la concursul de proiecte cinematografice, producătorii de filme vor întocmi dosarul de scenariu de film şi dosarul de proiect. (2) Dosarele se vor depune la secretariatul tehnic al concursului. (3) Dosarele de scenariu se depun sub formă securizată, fără să conţină numele scenaristului, regizorului, producătorului sau alt indiciu care ar face posibilă identificarea acestora. (4) Selecţia proiectelor cinematografice este făcută de 3 comisii, astfel: a) o comisie formată din 5 membri pentru secţiunea filmelor de ficţiune, de lung şi scurt metraj; b) o comisie formată din 3 membri pentru secţiunea filmelor documentare; c) o comisie formată din 3 membri pentru secţiunea filmelor de animaţie.----------Alin. (4) al art. 39 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 1^1. (5) Comisia de selecţie pentru secţiunea filmelor de ficţiune va fi sprijinită în activitatea sa de către o comisie ajutătoare de lectori fără drept de vot. (6) Nominalizarea membrilor comisiei de lectori se face de către membrii comisiei de selecţie. (7) Comisia de lectori analizează scenariile de filme şi întocmeşte referate de specialitate, pe care le pune la dispoziţie membrilor comisiei de selecţie. (8) Organizarea şi funcţionarea comisiilor de selecţie şi a comisiei de lectori se stabilesc prin regulament.  +  Articolul 40 (1) Componenţa comisiilor de selecţie a proiectelor cinematografice se stabileşte prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei, după consultarea uniunilor şi asociaţiilor din domeniul industriei cinematografice.----------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008. (2) Membrii comisiilor de selecţie sunt desemnaţi pentru fiecare sesiune de concurs.----------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (3) Membrii comisiei de lectori pot fi desemnaţi pentru două sesiuni de concursuri succesive. (4) Persoanele propuse atât pentru comisiile de selecţie, cât şi pentru comisia de lectori, membrii familiilor acestora sau rudele de gradul unu nu pot participa în nici o calitate la realizarea unui proiect cinematografic înscris în sesiunea respectivă de concurs. (5) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor, pe perioada sesiunilor de concurs membrii acestora vor fi remuneraţi din bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 41 (1) Comisiile de selecţie evaluează şi selectează proiectele cinematografice care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi stabilesc rezultatele concursului pe baza următoarelor criterii de evaluare: a) calitatea scenariului; b) calitatea regizorului; c) calitatea producătorului. (2) Ponderea acestor criterii în evaluarea şi selectarea proiectelor cinematografice se stabileşte prin regulament. (3) Pentru creditul direct de dezvoltare de proiect, criteriile de evaluare sunt: a) calitatea sinopsisului sau scenariul, dacă este finalizat şi se doreşte rescrierea lui, în cazul filmelor de ficţiune; b) calitatea descrierii proiectului, în cazul filmelor documentare sau de animaţie; c) calitatea scenaristului; d) calitatea producătorului.  +  Articolul 42La încheierea etapei de selecţie a proiectelor cinematografice, respectiv a celei de acordare a creditelor directe pentru dezvoltare de proiect, comisiile de selecţie vor emite hotărâri cu privire la selecţia acestora.  +  Articolul 43 (1) Proiectele de film selecţionate vor fi clasificate în funcţie de ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut, pe liste separate, pentru următoarele categorii de filme, după cum urmează: a) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de ficţiune de lung metraj; b) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de ficţiune de lung metraj de debut; c) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de scurt metraj de ficţiune; d) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele documentare; e) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de animaţie; f) lista proiectelor de ficţiune selecţionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect; g) lista proiectelor de documentare selecţionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect; h) lista proiectelor de animaţie selecţionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect.----------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008. (2) Hotărârile comisiilor de selecţie reprezintă înscrisul care certifică selecţionarea proiectelor pentru faza de finanţare şi se transmit directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 44 (1) În etapa de finanţare Consiliul analizează dosarele proiectelor cinematografice în ordinea descrescătoare a punctajelor finale, stabilite prin hotărârea comisiei de selecţie. (2) Consiliul decide cuantumul creditului ce se acordă pentru producţia de filme proiectelor selecţionate în funcţie de următoarele criterii: a) ierarhizarea proiectelor cinematografice selecţionate prin hotărârea comisiei de selecţie; b) devizul de producţie sau al dezvoltării de proiect, după caz; c) planul de finanţare; d) planul de producţie; e) modul de derulare a contractelor anterioare încheiate între Centrul Naţional al Cinematografiei şi producătorul proiectului cinematografic, dacă este cazul. (3) Pentru fiecare proiect analizat se întocmeşte un raport de acordare a creditului financiar.  +  Articolul 45Cuantumul maxim care se poate aloca unui producător persoană fizică sau juridică autorizată, ca atare, din totalul fondurilor alocate de Centrul Naţional al Cinematografiei pentru fiecare sesiune de concurs se comunică înainte de fiecare sesiune.  +  Articolul 46În cazul în care producătorul unui proiect câştigător al concursului decide înlocuirea regizorului, această înlocuire se poate face numai în cazuri bine justificate şi numai cu aprobarea Consiliului.  +  Articolul 47 (1) Comisia de selecţie şi Consiliul se vor întruni în termen de maximum două zile după încheierea etapei de finanţare, pentru adoptarea unei hotărâri finale cu privire la rezultatele concursului de selecţie a proiectelor cinematografice şi de acordare a creditelor financiare. (2) Proiectele care au fost selecţionate şi care au obţinut credite financiare sunt declarate câştigătoare ale concursului.  +  Articolul 48 (1) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea creditului direct alocat fiecărui proiect câştigător, vor fi făcute publice prin afişare la sediul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe site-ul acestuia, precum şi într-un ziar cu acoperire naţională, în termen de 5 zile de la redactarea hotărârii finale a comisiei de selecţie şi a Consiliului. (2) Hotărârea de acordare a creditelor directe pentru producţie este valabilă 18 luni de la data comunicării, interval în care trebuie asigurată finanţarea proiectului şi trebuie încheiat contractul de creditare. (3) Beneficiarii creditelor, precum şi persoanele desemnate în calitate de producător nu pot solicita noi credite în cazul în care au fost încălcate termenele legale pentru realizarea proiectelor anterioare. (4) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevăzut la alin. (2) de maximum 6 luni.----------Art. 48 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 49Centrul Naţional al Cinematografiei este obligat să comunice în scris solicitanţilor de credite, în termen de 7 zile calendaristice, hotărârea de acordare a creditelor financiare directe.  +  Articolul 50 (1) Nerespectarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă privind acordarea creditului direct pentru producţie şi dezvoltare de proiect poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la anunţarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii şi Cultelor.----------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008. (2) Prin ordin al ministrului culturii şi cultelor se numeşte o comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din 5 membri.----------Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008. (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se pronunţă în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiilor. (4) Hotărârile comisiei de contestaţie pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, în 30 de zile de la comunicare. (5) Decizia Curţii de Apel Bucureşti emisă în soluţionarea acestor contestaţii este definitivă şi irevocabilă.  +  Articolul 51 (1) Creditul direct pentru producţie şi creditul pentru dezvoltare de proiecte de film se acordă pe baza unui contract încheiat între Centrului Naţional al Cinematografiei şi persoana fizică sau juridică autorizată ca atare, care l-a solicitat. (2) Contractele se încheie numai după verificarea dosarului financiar al proiectului de film de către Consiliu, dosar prin care trebuie să se ateste faptul că finanţarea integrală a proiectului, atât ca sume, cât şi ca termene, este asigurată. (3) Producţia unui film realizat cu ajutorul creditului pentru producţie, al sprijinului financiar automat pentru succes de public, precum şi al sprijinului pentru calitatea artistică trebuie să înceapă în maximum un an de la semnarea contractului, iar realizarea copiei standard nu trebuie să depăşească 2 ani de la acea dată.----------Alin. (3) al art. 51 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (4) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului de predare a copiei standard de maximum 6 luni.----------Alin. (4) al art. 51 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 52 (1) Creditul direct pentru producţie se alocă astfel: a) până la 50% din suma alocată la începutul perioadei de pregătire; b) diferenţa de până la 50% din valoarea rămasă se alocă pe parcursul realizării proiectului:- până la 20% la solicitarea producătorului sau a producătorului delegat, la jumătatea filmărilor, pe baza rapoartelor de producţie semnate de regizor şi producător sau, în funcţie de caz, de producătorul delegat;- până la 20% la solicitarea producătorului, la sfârşitul filmărilor, pe baza rapoartelor de producţie şi a procesului-verbal de încheiere a filmărilor, semnate de regizor şi producător;- 10% la solicitarea producătorului, odată cu îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative: predarea copiei standard sau a matriţei video; predarea unui audit care să certifice corecta utilizare a creditului, participarea financiară a coproducătorilor/finanţatorilor proiectului, precum şi aportul producătorului şi prezentarea unui contract de distribuire; c) în situaţia în care tranşa acordată potrivit dispoziţiilor prevăzute la lit. a) este mai mică de 50% din suma alocată, diferenţa va fi redistribuită la tranşele doi şi trei de la lit. b).----------Lit. c) a alin. (1) al art. 52 a fost introdusă de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (2) Alocarea ultimei tranşe de creditare se face numai în urma unui audit financiar, realizat şi predat de producător, care să certifice corecta utilizare a creditelor acordate.  +  Articolul 53Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate să suspende sau, după caz, să rezilieze contractele de acordare a creditului financiar, poate solicita restituirea sumelor virate din credit şi poate declanşa procedura executării silite, potrivit prezentei ordonanţe, în următoarele situaţii: a) beneficiarul creditului direct nu prezintă Centrului Naţional al Cinematografiei situaţia cheltuielilor efectuate şi documentele justificative, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării; b) beneficiarul creditului direct nu respectă obligaţiile contractuale asumate faţă de Centrul Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 54 (1) Beneficiarul unui credit direct, acordat potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe, este obligat să ţină evidenţa contabilă a încasărilor pentru filmul pentru care i s-a acordat creditul, în cont analitic distinct, pe toată durata returnării creditului. (2) Beneficiarul creditului direct este obligat să pună la dispoziţie Centrului Naţional al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile solicitate.  +  Articolul 55 (1) Creditul direct pentru producţie şi dezvoltare, acordat în condiţiile prezentei ordonanţei, se rambursează Centrului Naţional al Cinematografiei din veniturile obţinute de beneficiarul creditului, exclusiv prin valorificarea filmului realizat cu acest credit. (2) Rambursarea se face începând de la primul leu încasat, procentual, din toate veniturile realizate de filmul care a obţinut creditarea, din toate formele de exploatare audiovizuală, cinematograf, video, televiziune, piaţa internă sau cea internaţională, procentul de rambursare fiind egal cu procentul de creditare a proiectului respectiv de către Centrul Naţional al Cinematografiei. (3) Durata de rambursare a creditului direct pentru producţie este de 10 ani.----------Alin. (3) al art. 55 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (4) În cazul nerambursării integrale a creditului direct pentru producţie, după expirarea perioadei de 10 ani, Centrul Naţional al Cinematografiei va prelua, în baza unui protocol încheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de valorificare a filmului respectiv, până la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat, pe baza unei «scrisori de acces» la laborator pentru efectuarea de noi copii, semnată de producător.----------Alin. (4) al art. 55 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (5) La data semnării protocolului prevăzut la alin. (4), suma nerambursată se stinge ca datorie. În cazul coproducţiilor cu parteneri străini, prevederile art. (4) se referă la partea de finanţare românească. (6) Producătorii, persoane fizice sau juridice, care au obţinut credit direct sunt obligaţi să raporteze periodic Centrului Naţional al Cinematografiei veniturile realizate de filmul respectiv, în toate formele de exploatare, cinematograf, video, TV şi orice altă formă de prezentare, atât pe teritoriul României, cât şi peste hotare. (7) Această raportare se face lunar în primul an de exploatare a filmului, trimestrial în următorii 2 ani şi anual după cel de-al treilea an de exploatare. Raportările se fac pe formulare speciale aprobate de Centrul Naţional al Cinematografiei. (8) Neraportarea acestor venituri, pentru o perioadă mai lungă de 3 luni în primul an, 6 luni în anii 2 şi 3 şi un an în următorii ani de creditare, duce la rezilierea automată a contractului de creditare şi la obligarea debitorului la plata integrală a soldului creditului respectiv.  +  Articolul 56Transferul sumelor reprezentând ratele scadente la creditele acordate, prevăzute la art. 55 alin. (2), se face trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui în care s-au încasat veniturile realizate din exploatarea filmului, potrivit dispoziţiilor art. 55 alin. (7).  +  Articolul 57 (1) În condiţiile prezentei ordonanţe, dreptul de proprietate asupra negativului filmului aparţine producătorului. (2) Până la restituirea creditului, negativul şi toate materialele primare ale filmului realizat cu credit de la Fondul cinematografic se vor depune într-un laborator agreat de Centrul Naţional al Cinematografiei, care este cosemnatar al actului de depunere. (3) Cazurile în care Centrul Naţional al Cinematografiei poate aproba transmiterea unui proiect spre producţia unui alt producător sunt: a) incapacitatea de plată; b) reorganizarea judiciară sau falimentul; c) retragerea din proiect a unui coproducător sau finanţator.  +  Articolul 58 (1) Nu pot participa la concursurile de selecţie pentru obţinerea de credite acordate din Fondul cinematografic: a) proiectele autorilor care ocupă funcţii de director general al Centrului Naţional al Cinematografiei, de membri ai Consiliului, de directori ai studiourilor cinematografice cu capital majoritar de stat, ai societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul cinematografiei sau care deţin alte funcţii de conducere din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de membri ai comisiilor de selecţie, pentru perioada succesivă a două sesiuni de concurs, precum şi de funcţionari publici în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor; b) proiectele cinematografice care propagă defăimarea ţării sau a naţiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constituţionale, care incită la război, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, la discriminare pe criterii etnice, religioase, de sex sau orientare sexuală, la separatism teritorial; c) proiectele de film care conţin, în imagini ori în limbaj, elemente cu caracter pornografic sau obscen; d) proiectele cinematografice care prejudiciază demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi dreptul acesteia la propria imagine; e) proiectele cinematografice care incită, direct sau indirect, la violenţă; f) proiectele cinematografice cu caracter de propagandă electorală, politică sau religioasă. (2) Nu pot participa la concursurile de selecţie pentru obţinerea de credite acordate din Fondul cinematografic studiourile cinematografice cu capital integral de stat. (3) Studiourile cinematografice cu capital integral de stat pot participa la concursurile de selecţie pentru obţinerea de credite acordate din Fondul cinematografic, în calitate de coproducător.  +  Articolul 59 (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot susţine, în condiţiile prezentei ordonanţe, construirea de noi cinematografe cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin închirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc să investească în acest domeniu. (2) În cazul filmelor româneşti sau realizate cu participare românească, în sensul prevederilor din anexa nr. 2, autorităţile administraţiei publice locale acordă scutiri pentru diverse activităţi din domeniul cinematografiei, pentru desfăşurarea filmărilor, precum şi pentru plata locaţiilor de filmare, cu excepţia clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor. (3) În sensul prevederilor alin. (2), autorităţile publice locale pot acorda scutiri şi/sau facilităţi pentru desfăşurarea filmărilor în interiorul clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor.----------Art. 59 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 60 (1) Exploatanţii de săli şi de grădini de cinematograf au obligaţia de a asigura minimum 5% din numărul anual de spectacole cu filme cinematografice realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, din care cel puţin 1% la orele de maximă audienţă, şi beneficiază în aceste condiţii de sprijin financiar nerambursabil. (2) Sălile de cinematograf care vor asigura minimum 10% din numărul anual de spectacole cu filme cinematografice realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe vor beneficia de o reducere de 50% a contribuţiei prevăzute la art. 13.----------Art. 60 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 61Televiziunile care difuzează filme au obligaţia să asigure anual minimum 2% din spaţiul destinat acestora pentru difuzarea de opere audiovizuale, inclusiv filme cinematografice, realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.----------Art. 61 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 62 (1) În vederea sprijinirii activităţii cinematografice, operatorii economici care au în obiectul de activitate producţia de film cinematografic şi sunt implicaţi în producţia şi/sau finanţarea, distribuirea şi exploatarea de filme cinematografice, beneficiază de dispoziţiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1) al art. 62 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (2) Operatorii economici direct implicaţi în producţia, distribuirea şi exploatarea filmelor cinematografice, înscrişi ca atare în Registrul cinematografiei, beneficiază de scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de utilaje, echipamente cinematografice, peliculă, substanţe de procesare şi alte bunuri folosite în industria cinematografică, care nu sunt produse în ţară.----------Alin. (2) al art. 62 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (3) Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor alin. (1), precum şi ale art. 77^1, Centrul Naţional al Cinematografiei va emite un «Certificat de investitor» pentru producător, respectiv un «Certificat de finanţator» pentru coproducător sau finanţator, în care sunt precizate următoarele date: a) numele persoanei juridice şi datele de identificare; b) numărul de înscriere în Registrul cinematografiei, în cazul producătorului şi coproducătorului, sau contractul, în cazul finanţatorului; c) valoarea creditului direct obţinut; d) valoarea totală a bugetului estimativ al producţiei şi valoarea costurilor directe de producţie; e) valoarea totală a investiţiei sau a finanţării.----------Alin. (3) al art. 62 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (4) Certificatele prevăzute la alin. (3) vor fi depuse la organele fiscale de către persoanele juridice, odată cu celelalte declaraţii prevăzute de lege.  +  Capitolul VII Patrimoniul naţional al cinematografiei şi modul de administrare a acestuia  +  Articolul 63 (1) Se află în proprietatea publică a statului următoarele categorii de bunuri: a) filme de toate genurile: lungmetraje şi scurtmetraje de ficţiune, documentare sau de animaţie, precum şi materialele lor primare de imagine şi sunet, mixajele de sunet realizate până în anul 1997 cu finanţare de la bugetul de stat, de la bugetul unor unităţi de stat sau de la bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei; b) materialele documentare, precum: fotografii, afişe, scenarii, partituri şi alte asemenea bunuri legate de istoria filmului românesc, aflate în cadrul Arhivei Naţionale de Filme; c) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Naţional al Cinematografiei; d) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea Arhiva Naţională de Filme; e) sălile de cinematograf "Union", "Eforie" şi "Studio" din municipiul Bucureşti. (2) Bunurile din patrimoniul public al statului, enumerate la alin. (1) lit. a) şi c), se află în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, iar cele enumerate la alin. (1) lit. b), d) şi e) se află în administrarea Arhivei Naţionale de Filme.----------Alin. (2) al art. 63 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 64Mixajele magnetice, materialele şi bunurile rămase în urma producţiilor româneşti, realizate în condiţiile art. 63 alin. (1) lit. a), sau din prestaţii internaţionale, care pot fi utilizate la realizarea altor filme, cum ar fi: obiecte de recuzită, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achiziţionate şi confecţionate pe costurile filmelor respective şi aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat: Studioul Cinematografic «Sahia Film» - S.A., Studioul Cinematografic «Rofilm» - S.A. şi Studioul Cinematografic «Animafilm» - S.A. se află în patrimoniul privat al statului şi în administrarea societăţilor respective.----------Art. 64 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 65 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 65 a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 4^1. (2) Se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film» Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogoşoaia din municipiul Bucureşti.----------Art. 65 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 66 (1) Se află în proprietatea privată a statului sediile, clădirile cu altă destinaţie, precum şi terenurile aferente acestora, aflate în patrimoniul Studioului Cinematografic "Sahia Film" - S.A., Studioului Cinematografic "Rofilm" - S.A. şi al Studioului Cinematografic "Animafilm" - S.A., societăţi ce funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor «România-Film» se află sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor.----------Alin. (2) al art. 66 a fost introdus de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (3) Eliminat.----------Alin. (3) al art. 66 a fost fost eliminat prin abrogarea de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008 de către pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008. (4) Eliminat.----------Alin. (4) al art. 66 a fost fost eliminat prin abrogarea de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008 de către pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008.  +  Articolul 67Abrogat.----------Art. 67 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 6.  +  Capitolul VIII Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 68Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON) nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe privind: a) înregistrarea în Registrul cinematografiei a persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei; b) desfăşurarea oricăror activităţi de distribuţie, difuzare sau exploatare de filme cinematografice, indiferent de suportul de transpunere al acestora, fără certificat de clasificare emis de Centrul Naţional al Cinematografiei; c) exploatarea, inclusiv prin comercializare şi/sau închiriere de videograme, a filmelor cinematografice în alte condiţii decât cele prevăzute în certificatul de clasificare; d) exploatarea sălilor şi/sau grădinilor de spectacole cinematografice fără certificatul de clasificare emis de Centrul Naţional al Cinematografiei; e) exploatarea, prin proiecţie publică, comercializare şi/sau închiriere de filme cinematografice ori videograme netraduse sau nedublate în limba română.  +  Articolul 69Constatarea contravenţiilor şi sancţionarea încălcării prevederilor prezentei ordonanţe se fac de către Centrul Naţional al Cinematografiei sau de organele de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor: a) la cererea unei autorităţi publice; b) din oficiu; c) ca urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică prejudiciată în mod direct prin încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 70Contravenţiilor prevăzute la art. 68 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 71 (1) Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat. (2) Cuantumul amenzilor contravenţionale va fi actualizat periodic, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 72În cazul nerespectării prevederilor prezentei ordonanţe şi a normelor metodologice care reglementează funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, Centrul Naţional al Cinematografiei poate dispune suspendarea sau retragerea certificatului de înscriere sau de clasificare în Registrul cinematografiei şi de încetare imediată a activităţilor pentru care s-a dispus măsura respectivă.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 73 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Centrul Naţional al Cinematografiei va elabora regulamentul prevăzut de prezenta ordonanţă privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltarea de proiecte, producţie şi distribuire de filme. (2) Proiectul regulamentului menţionat la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) În termenul prevăzut la alin. (1), Centrul Naţional al Cinematografiei va elabora şi va supune spre aprobare Ministerului Culturii şi Cultelor normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Alin. (3) al art. 73 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 74 (1) Operaţiunile de înscriere şi de clasificare efectuate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 418/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, care îşi păstrează valabilitatea, nu vor fi modificate până la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate. (2) Se exceptează de la obţinerea clasificării filmele cinematografice care se prezintă în cadrul unor festivaluri cinematografice internaţionale, schimburi culturale, alte manifestări oficiale organizate în România sau în străinătate.  +  Articolul 75 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei organizează activităţi de formare şi perfecţionare profesională şi eliberează certificate de atestare de liberă practică în meseriile specifice domeniului cinematografiei pentru care nu există forme de şcolarizare în învăţământul din România.----------Alin. (1) al art. 75 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. (2) În acest scop, pe lângă Centrul Naţional al Cinematografiei se constituie comisii de specialişti din care fac parte reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (3) Comisiile prevăzute la alin. (2) se constituie prin ordin comun al miniştrilor de resort, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (4) Comisiile îşi vor desfăşura activitatea la sediul Centrului Naţional al Cinematografiei, care va asigura secretariatul tehnic. (5) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor, membrii acestora vor fi remuneraţi conform prevederilor legale.  +  Articolul 76În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va introduce în codul clasificării ocupaţiilor din România, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, profesiile şi meseriile specifice domeniului cinematografic, în acord cu legislaţia europeană în materie.  +  Articolul 77Plata cotizaţiilor datorate de către Centrul Naţional al Cinematografiei şi Arhiva Naţională de Filme către organismele internaţionale de profil se suportă din bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 77^1În vederea dezvoltării cinematografiei în România se introduce sprijinul indirect, astfel: a) de la data stabilită potrivit prevederilor art. 38 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă sprijin indirect în valoare de 150% pentru producătorii, coproducătorii şi finanţatorii implicaţi în producţia de film, acordat din impozitul pe profit corespunzător sumei investite, sumă care nu poate depăşi 10% din costurile directe de producţie efectuate pe teritoriul României, şi reprezintă maximum 50% din profitul brut; această prevedere nu se aplică pentru aportul prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. c); b) în situaţia filmelor comandate, condiţionat de cheltuirea în România a minimum 40% din bugetul filmului, se acordă sprijin indirect în valoare de 30% din totalul taxelor aferente bugetului cheltuit pe teritoriul României, sprijin ce se acordă persoanei juridice autorizate, înscrisă în Registrul cinematografiei, rezidentă în România, potrivit legii, şi care participă la realizarea filmului; sprijinul indirect va fi folosit pentru acoperirea costurilor directe de producţie, efectuate pe teritoriul României, şi nu poate depăşi 10% din acestea; în cazul filmelor la comandă, prevederile prezentului articol se pot completa de drept cu prevederile lit. a); c) sprijin indirect prin scutirea de la plata taxei pe redevenţă pentru distribuitorii care introduc în România un număr egal sau mai mare de 8 copii de film; d) sprijin indirect în valoare de 150%, aferent impozitului pe profit obţinut în urma realizării investiţiei, pentru operatorii implicaţi în exploatarea de lanţuri de cinematografe, în situaţia în care lanţul este format din cel puţin 10 săli distribuite pe teritoriul României, corespunzător a 10% din investiţia realizată.----------Art. 77^1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 77^2 (1) Datorită specificului activităţii, prin derogare de la prevederile art. 111 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul angajaţilor implicaţi în producţia de film, durata maximă legală a timpului de muncă poate depăşi 40 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, cu condiţia ca aceste ore să fie compensate cu zilele libere în perioadele în care angajaţii nu participă la producţia de film sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie compensate în bani, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Pentru angajaţii implicaţi în producţia de film, zilele de sâmbătă, duminică şi, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în perioadele în care angajaţii nu participă la producţii de film.----------Art. 77^2 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 7.  +  Articolul 78 (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune sunt obligate, în cadrul grilelor de programe, să rezerve spaţiu publicitar gratuit în orele de maximă audienţă, necesar promovării filmelor cinematografice româneşti sau realizate cu participare românească, în sensul definiţiilor prevăzute în anexa nr. 2. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Centrul Naţional al Cinematografiei, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor stabili, în baza unui protocol, modalităţile şi spaţiul acordat în grila de programe pentru promovarea filmelor cinematografice româneşti sau realizate cu participare românească, în sensul definiţiilor prevăzute în anexa nr. 2. (3) Publicitatea difuzată în condiţiile alin. (1) nu constituie publicitate comercială.----------Alin. (3) al art. 78 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu pct. 7.----------Art. 78 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 78^1Dispoziţiile art. 55 alin. (3)-(5) se aplică şi contractelor încheiate începând cu anul 1997, care se află în derulare, fie în sensul restituirii creditului acordat, fie în sensul continuării finanţării din Fondul cinematografic.----------Art. 78^1 a fost introdus de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 79Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Legea cinematografiei nr. 630/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 79^1 (1) Măsurile de natura ajutorului de stat, respectiv acordarea creditelor directe pentru producţia de filme, cu excepţia schemelor de minim prevăzute de lege, vor fi notificate şi se vor acorda după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei. (2) Sprijinul financiar nerambursabil, cel sub formă de credit pentru dezvoltare, precum şi cel acordat de autorităţile publice locale în cadrul schemelor de ajutor nu vor depăşi pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată. Normele metodologice emise în baza şi pentru aplicarea prezentei ordonanţe vor cuprinde dispoziţii privind cumulul, monitorizarea, modalităţile de calcul şi solicitarea de informaţii în conformitate cu prevederile art. 3-5 din Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000. (3) Până la avizarea de către Consiliul Concurenţei a unei scheme de ajutor de stat, sprijinul indirect prevăzut la art. 77^1 nu va depăşi pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, cu respectarea prevederilor alin. (2) cu privire la normele metodologice emise în baza şi pentru aplicarea prezentei ordonanţe, precum şi ale Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000.----------Art. 79^1 a fost introdus de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 80Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 269 din 16 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 aprilie 2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. II pct. 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia constatându-se că acestea sunt neconstituţionale, precum şi cu privire la dispoziţiile art. II pct. 2, în măsura în care se referă la bunurile mobile, proprietate a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, aflate în inventarul sălilor şi al grădinilor de spectacol cinematografic.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.Prin urmare, în intervalul 23 aprilie 2010-7 iunie 2010, dispoziţiile invocate mai sus, în măsura în care se referă la bunurile mobile, proprietate a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, aflate în inventarul sălilor şi al grădinilor de spectacol cinematografic, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 8 iunie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ────────────────

  p. Ministrul culturii şi cultelor,

  Ioan Onisei,

  secretar de stat

  p. Ministrul educaţiei şi cercetării,

  Anton Anton,

  secretar de stat

  Ministrul muncii,

  solidarităţii sociale şi familiei,

  Gheorghe Barbu

  Ministrul administraţiei şi internelor,

  Vasile Blaga

  Ministrul finanţelor publice,

  Ionel Popescu
  Bucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 39.  +  Anexa 1SALILE SI GRADINILE DE SPECTACOL CINEMATOGRAFIC CARE SEAFLA IN PROPRIETATEA PRIVATA A STATULUI SI INADMINISTRAREA R.A.D.E.F. "Romania Film"─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Numar crt. Adresa Denumirea de                                                                       locuri───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Judetul Alba, Municipiul    Alba Iulia, Str. Zorilor    nr. 8 Columna 500  2 Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia,    Str. M. Viteazul nr. 31 Cinematograful-gradină                                                CETATE 750  3 Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia,    Bd. Victoriei nr. 25 DACIA 500  4 Judeţul Alba, Municipiul Aiud,    Str. Băilor nr. 42 PROGRESUL 350  5 Judeţul Alba Oraşul Cugir, Str. Al.    Sahia nr. 24 PATRIA 399  6 Judeţul Alba, Oraşul Zlatna, Str. Avram    Iancu nr. 6 MUNCITORUL 241  7 Judeţul Alba, Oraşul Teiuş, Str. Clujului    nr. 90 VICTORIA 219  8 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile    Alecsandri nr. 2 ARTA-complex cinematografic                                                cu 2 săli 250+60  9 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile    Alecsandri nr. 2 Grădina de vară ARTA 445 10 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile    Goldiş nr. 1-3 STUDIO 587 11 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Bd.    Revoluţiei nr.98 MUREŞUL 465 12 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. P.    Rareş nr. 25 GRĂDIŞTE 310 13 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Calea    Timişorii nr. 32 PROGRESUL 232 14 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str.    Codrului nr. 1 SOLIDARITATEA 261 15 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Bd.    Revoluţiei nr. 49-53 DACIA 741 16 Judeţul Arad, Oraşul Chisineu-Cris,    Str. Înfrăţirii nr. 66 POPULAR 200 17 Judeţul Arad, Oraşul Chişineu-Cris,    Str. Înfrăţirii nr. 66 Grădina de vară POPULAR 300 18 Judeţul Arad, Oraşul Nădlac, Str.    Victoriei nr. 32 NĂDLAC 280 19 Judeţul Arad, Oraşul Sântana, Str.    Muncii nr. 58 POPULAR 220 20 Judeţul Arad, Oraşul Lipova, Str. N.    Titulescu nr. 10 MUREŞUL 374 21 Judeţul Arad, Comuna Pecica, Str. Bella    Breiner nr. 16 DACIA 279 22 Judeţul Arad, Comuna Ghioroc nr. 86 GHIOROC 186 23 Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti,    Calea Bucureşti nr. 2 BUCUREŞTI 459 24 Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti,    Str. Victoriei nr. 20 MODERN 351 25 Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti,    Cartier Craiovei DACIA 501 26 Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung,    Cartier Visoi III BALADA 150 27 Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung,    Str. D.I. Berechet nr. 1 MUSCELUL 315 28 Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung,    Str. D.I. Berechet nr. 1 Grădina de vară MUSCELUL 150 29 Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str.    Marasesti nr. 165 ORIZONT 500 30 Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str.    Marasesti nr. 4 FORUM 410 31 Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str.    M. Eminescu nr. 33 ORION 419 32 Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str.    N Bălcescu nr. 12 CENTRAL 650 33 Judeţul Bacău, Municipiul Oneşti, Str.    Poştei nr. 3 CAPITOL 457 34 Judeţul Bacău, Municipiul Oneşti, Bd.    Oituz nr. 25 OITUZ 353 35 Judeţul Bacău, Oraşul Targu Ocna, Str.    C Dionisie nr. 1 URANUS 285 36 Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. LIBERTATEA-complex    Independenţei nr. 1 cinematografic cu 3 săli 961 37 Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, P-ţa    Regele Ferdinand nr. 2 TRANSILVANIA 399 38 Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str.    Transilvaniei nr. 4 PATRIA 652 39 Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str.    Republicii nr. 77 CRIŞANA 450 40 Judeţul Bihor, Municipiul Beius, Str.    Andrei Şaguna nr. 2 BIHORUL 501 41 Judeţul Bihor, Municipiul Salonta, P-ţa    Libertăţii nr. 14 VICTORIA 325 42 Judeţul Bihor, Oraşul Alesd, Str. Bobâlna Cabina de proiecţie    nr.10 cinema PACEA 0 43 Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul DACIA-complex    Bistriţa, Bd. Decebal nr. 3-5 cinematografic cu 383+207+                                                3 săli +150 44 Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul    Bistriţa, Str. Republicii nr. 39 BULEVARD 200 45 Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul    Bistriţa, Str. Gh. Şincai nr. 22 TINERETULUI 150 46 Judeţul Bistriţa-Năsăud, Oraşul Năsăud,    Str. Grănicerului nr. 24 FLACĂRA 331 47 Judeţul Bistriţa-Năsăud, Comuna Prundu    Bârgăului, Str. Principală nr. 35 TIHUŢA 161 48 Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani,    Str. Unirii nr. 24 UNIREA 500 49 Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani,    Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3 LUCEAFĂRUL 150 50 Judeţul Botoşani, Municipiul Dorohoi,    Str. Al. Cuza nr. 22 MELODIA 355 51 Judeţul Botoşani, Municipiul Dorohoi,    Str. D-tru Furtună nr. 3 CULTURAL 355 52 Judeţul Botoşani, Oraşul Săveni, Str.    Centrală nr. 12 PATRIA 300 53 Judeţul Botoşani, Oraşul Ştefăneşti PRUTUL 309 54 Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, LIRA- complex    Str. Cojocari nr. 21 cinematografic cu                                                2 săli 399+79 55 Judeţul Brăila, Municipiul Brăila,    Calea Galaţi nr. 10 CENTRAL 656 56 Judeţul Brăila, Municipiul Brăila,    Bd. Independenţei nr. 57 BULEVARD 754 57 Judeţul Brăila, Municipiul Brăila,    Str. Aleea Cinematografului nr. 5 UNIREA 336 58 Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Grădina de vară    Calea Galaţi nr. 5 CENTRAL 1000 59 Judeţul Brăila, Municipiul Brăila,    Cartier Viziru I PESCĂRUŞ 355 60 Judeţul Braşov, Municipiul Braşov,    Bd. 15 Noiembrie nr. 50 PATRIA 789 61 Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, MODERN-compiex    Str. Griviţei nr. 47 cinematografic cu                                                3 săli 705 62 Judeţul Braşov, Municipiul Braşov,    Str. Uranus nr. 1 COSMOS 500 63 Judeţul Braşov, Municipiul Braşov,    Str. Mureşenilor nr. 7 ROYAL 510 64 Judeţul Braşov, Municipiul Braşov,    Str. Lungă nr. 1 ASTRA 505 65 Judeţul Braşov, Municipiul Făgăraş,    Str. 13 Decembrie bloc 100 TRANSILVANIA 350 66 Judeţul Braşov, Municipiul Făgăraş,    Str. Republicii nr. 21 NEGOIUL 501 67 Judeţul Braşov, Municipiul Codlea,    Str. Lungă nr. 131 MĂGURA 311 68 Judeţul Braşov, Oraşul Rupea, Str.    Republicii nr. 143 POPULAR 346 69 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd.    Gh. Magheru nr. 12-14 PATRIA 1387 70 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd.    Gh. Magheru nr. 2-4 SCALA 900 71 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd.    Ion Mihalache nr. 174 EXCELSIOR 801 72 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea    Griviţei nr. 137 DACIA 150 73 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea    Griviţei nr. 166 GRIVIŢA 150 74 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Şos.    Cotroceni nr. 9 COTROCENI 150 75 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea    Giuleşti nr. 56 A GIULEŞTI 350 76 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea    Griviţei nr. 80 FEROVIAR - 77 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd.    Poligrafiei nr. 1 Grădina PARC 150 78 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Str.    S. V. Rahmaninov nr. 2 FLOREASCA 150 79 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Şos.    Ştefan cel Mare nr. 131 MELODIA 150 80 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Calea    Moşilor nr. 127 EUROPA (MIORIŢA) 536 81 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Str.    Mătăsări nr. 31 POPULAR 150 82 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Şos.    Pantelimon nr. 357A COSMOS 150 83 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Bd.I.C.    Brătianu nr. 6 LUCEAFĂRUL 802 84 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Aleea    Bucovina nr. 7 GLORIA 652 85 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Aleea Grădina de vară    Stănilă nr. 2 GLORIA-TITAN 150 86 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Şos.    Mihai Bravu nr. 221 MUNCA 150 87 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Str.    Doamnei nr.9 DOINA 150 88 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Str. Grădina de vară    Doamnei nr. 9 DOINA 150 89 Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Bd.    Libertăţii nr. 1A MODERN 150 90 Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Şos.    Giurgiului nr. 119 FLAMURA 900 91 Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Bd.    Al. Obregia nr. 31 CULTURAL 525 92 Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Str. Grădina de vară    11 Iunie nr. 79 MODERN 150 93 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.    Regina Elisabeta nr. 26 BUCUREŞTI 1015 94 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.    Regina Elisabeta nr. 34 FESTIVAL 817 95 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.    Regina Elisabeta nr. 27 CORSO 150 96 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.    Regina Elisabeta nr. 36 CAPITOL 150 97 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Grădina de vară    Regina Elisabeta nr. 36 CAPITOL 150 98 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.    Regina Elisabeta nr. 32 LUMINA 500 99 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea    13 Septembrie nr. 196 LIRA 150100 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea Grădina de vară    13 Septembrie nr. 196 LIRA 150101 Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Drumul    Sării nr. 8 DRUMUL SĂRII 150102 Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Drumul    Taberei nr. 24A FAVORIT 944103 Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Piaţa    Daciei nr. 1 DACIA 642104 Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Str. N.    Bălcescu nr. 36 TINERETULUI 454105 Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Str. N. Grădina de vară    Bălcescu nr. 36 TINERETULUI 150106 Judeţul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat,    Str. N. Bălcescu nr. 2 bis Grădina de vară 150107 Judeţul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat,    Str. Victoriei nr. 36 PROGRESUL 320108 Judeţul Buzău, Comuna Merei, Sat Monteoru MONTEORU 250109 Judeţul Buzău, Comuna Merei, Sat Monteoru Grădina de vară MONTEORU 150110 Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi,    Str. Prelungirii Bucureşti nr. 2 ORIZONT 450111 Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi,    Bd. 1 Mai nr. 2 - în curs de transfer la VICTORIA 150    alte loc112 Judeţul Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Bd.    Republicii nr. 154 FLACĂRA 150113 Judeţul Călăraşi, Municipiul Olteniţa,    Str. Flacăra, nr. 1 Grădina de vară FLACĂRA 150114 Judeţul Caras-Severin. Municipiul Reşiţa,    Str. Republicii nr. 15 DACIA 634115 Judeţul Caraş-Severin, Municipiul    Caransebeş, P-ţa Revoluţiei nr. 2 TINERETULUI 522116 Judeţul Caraş-Severin, Oraşul Băile    Hercuiane, Str. 1 Mai nr. 5 HERCULES 453117 Judeţul Caraş-Severin, Oraşul Bocşa,    Str. 1 Decembrie nr. 24 ASTRA 300118 Judeţul Caraş-Severin, Oraşul Oraviţa,    Str. 1 Decembrie nr. 57 CARAS 302119 Judeţul Caraş-Severin, Localitatea Moldova    Veche, Str. Coşbuc DANUBIUS 350120 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,    Bd. Eroilor nr. 51 VICTORIA 464121 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,    P-ţa Mihai Viteazul nr. 11 REPUBLICA 1010122 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,    Str. Universităţii nr. 3 ARTA 300123 Judeţul Cluj, Municipiul Ciuj-Napoca,    Str. Horea nr. 4-6 FAVORIT 294124 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,    P-ţa Unirii nr. 24 TIMPURI NOI 280125 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DACIA-compiex    Str. Lingurari F.N. cinematografic cu                                                2 săli 400+250126 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂRĂŞTI-complex    Str. Aurel Vlaicu F.N. cinematografic cu                                                2 săli 350+150127 Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str.    Castanilor nr. 1 FOX 255128 Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. TINERETULUI-complex    Tineretului nr. 1 cinematografic cu                                                2 săli 350+150129 Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Grădina de vară    Republicii nr. 38 PACEA 150130 Judeţul Cluj, Municipiul Dej, P-ta 16    Februarie nr. 3 ARTA 500131 Judeţul Cluj, Municipiul Dej, Str.    Mioriţei nr. 1 BOBALNA 300132 Judeţul Cluj, Municipiul Gherla, P-ţa    Ştefan cel Mare nr. 1 PACEA 300133 Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa,    Bd. Ferdinand nr. 56 REPUBLICA 1000134 Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa,    Bd. Tomis nr. 46 STUDIO (POPULAR) 465135 Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa,    Bd. Tomis nr. 235 DACIA 650136 Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa,    Bd. Mamaia nr. 169A BULEVARD 257137 Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa,    Bd. Ferdinand nr. 9A Grădina de vară TOMIS 2527138 Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia,    Str. Rozelor nr. 1 A PESCĂRUŞ 300139 Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Sud,    Bd. Republicii nr. 41 EFORIE SUD 188140 Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Nord Grădina de vară NEON 1682141 Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Nord Grădina de vară PERLA 1694142 Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia,    Str. Mihai Viteazul F.N. Grădina de vară FARUL 1142143 Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia,    Staţiune Venus Gradina de vara VENUS 1258144 Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia,    Staţiune Saturn Grădina de vară SATURN 954145 Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia,    Staţiune Jupiter Grădina de vară JUPITER 1077146 Judeţul Constanţa, Localitatea Mamaia,    Bd. Mamaia nr. 1 Grădina de vară ALBATROS 1625147 Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Grădina de vară    Sud, Str. T. Vladimirescu nr. 2 EFORIE SUD 1513148 Judeţul Constanţa, Municipiul Medgidia,    Str. Republicii nr. 14 DOBROGEA 503149 Judeţul Constanţa, Oraşul Negru Vodă,    Str. Constanţei nr. 34 LUMINA 299150 Judeţul Covasna, Municipiul Sfantu    Gheorghe, Str. Korosi Cs. Sandor nr. 10 ARTA 500151 Judeţul Covasna, Municipiul Covasna,    Str. Gh. Doja nr. 1 VICTORIA 300152 Judeţul Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc,    Str. Kossuth Lajos nr. 2 PETOFI 300153 Judeţul Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte,    Str. Independenţei nr. 2 INDEPENDENŢA 668154 Judeţul Dâmboviţa, Oraşul Găesti Str. 13    Decembrie 1918 nr. 6 GLORIA 300155 Judeţul Dâmboviţa, Oraşul Moreni, Str.    Lct. Pantea Ion nr. 8 MUNCA 350156 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str.    Al. Cuza nr. 19 PATRIA 950157 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str.    Unirii nr. 82 Grădina de vară PATRIA 950158 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str.    Madona Dudu nr. 3-5 MODERN 520159 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str.    Al. Cuza nr. 3 JEAN NEGULESCU 382160 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Grădina de vară    M. Kogălniceanu nr. 2-4 JEAN NEGULESCU 150161 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Bd.    Oltenia F.N. CRAIOVIŢA 504162 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str.    Drumul Jiului nr. 2 LUMINA 248163 Judeţul Dolj, Oraşul Fillaşi, Str.    Stadionului nr. 2 INDEPENDENŢA 500164 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str.    Brăilei nr. 165 ŢIGLINA 800165 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str.    Gh. Asachi nr. 60 DOINA 600166 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str.    Lahovary nr. 4 Grădina de vară CENTRAL 2000167 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str.    Oţelariior nr. 11 DACIA 500168 Judetul Galati, Municipiul Galati. Str.    Domeneasca nr. 35 REPUBLICA 851169 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Bd.    Henri Coandă nr. 7 FLACÂRA 500170 Judeţul Galaţi, Municipiul Tecuci, Str.    Ion Petrovici nr. 1 ARTA 370171 Judeţul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str.    Mircea cel Bătrân nr. 16 BUCUREŞTI 420172 Judeţul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str.    Mircea cel Bătrân nr. 16 Grădina de vară BUCUREŞTI 200173 Judeţul Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str.    Şiretului nr. 8A VICTORIA 440174 Judeţul Gorj, Municipiul Motru, Str.    Trandafirilor nr. 16 MINERUL 500175 Judeţul Harghita, Municipiul Miercurea    Ciuc, Str. Majlath Gustav nr.2 TRANSILVANIA 501176 Judeţul Harghita, Municipiul Miercurea    Ciuc, Str. Petofi Sandor nr.33 HARGHITA 150177 Abrogată178 Judeţul Harghita, Municipiul Gheorghieni,    Str. Libertăţii nr. 22 MIORIŢA 400179 Judeţul Harghita, Municipiul Odorheiu    Secuiesc, Str. Rakoczi Ferencz nr. 3 STUDIO 501180 Judeţul Harghita, Oraşul Cristuru Secuiesc,    P-ţa Libertăţii nr. 35 ARTA 355181 Judeţul Harghita, Comuna Ciumani, Str.    Principala nr. 256 CULTURAL 300182 Judeţul Hunedoara, Municipiul Deva, Bd.    1 Decembrie nr. 5 PATRIA 482183 Judeţul Hunedoara, Municipiul Hunedoara,    Bd. Dacia nr. 5 FLACÂRA 421184 Judeţul Hunedoara, Municipiul Hunedoara,    Str. Arenei nr. 3 MODERN 500185 Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani,    Aleea Poporului nr. 1 PARÂNGUL 500186 Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani,    Str. 1 Decembrie nr. 89 VICTORIA 546187 Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani,    Str. Aviatorilor nr. 2 UNIREA 350188 Judeţul Hunedoara, Municipiul Lupeni,    Str. T. Vladimirescu nr. 1 CULTURAL 501189 Judeţul Hunedoara, Municipiul Orăştie,    Str. N. Bălcescu nr. 5 PATRIA 485190 Judeţul Hunedoara, Municipiul Brad,    Str. Moţilor nr. 13 ZARAND 623191 Judeţul Hunedoara, Municipiul Vulcan,    Str. M. Viteazul nr. 18 LUCEAFĂRUL 355192 Judeţul Hunedoara, Oraşul Haţeg, Str.    T. Vladimirescu nr. 3 DACIA 353193 Judeţul Hunedoara, Oraşul Uricani, Str.    Muncii nr. 19 RETEZATUL 355194 Judeţul Hunedoara, Oraşul Lonea, Str.    Republicii nr. 22 MINERUL 300195 Judeţul Hunedoara, Comuna Ilia, Str.    Libertăţii nr. 10 LUMINA 300196 Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia,    Bd. Unirii nr. 19 GALAX 500197 Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia,    Str. M. Basarab nr. 132 IALOMIŢA 360198 Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Grădina de vară    Str. M. Basarab nr. 132 AMFITEATRU 600199 Judeţul Ialomiţa Municipiul Urziceni,    Str. Bucureşti nr. 27 PACEA 250200 Judeţul Ialomiţa, Oraşul Amara Grădina de vară AMARA 1000201 Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, P-ţa    Unirii nr. 5 VICTORIA 902202 Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Bd. Copou,    nr. 48 COPOU 500203 Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, P-ţa    Voievozilor nr. 14 DACIA 500204 Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Str.    Al. Lăpuşneanu nr. 18 TINERETULUI 150205 Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Str.    Al. Lăpuşneanu nr. 12 REPUBLICA 858206 Judeţul Iaşi, Oraşul Hrâlău, Str.    Bogdan Vodă nr. 2 1 MAI 392207 Judeţul Agricol Ilfov, Oraşul Buftea,    Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 123 LIBERTĂŢII 150208 Judeţul Maramureş, Municipiul Baia Mare,    P-ţa Revoluţiei nr. 7 DACIA 800209 Judeţul Maramureş, Municipiul Baia Mare,    P-ţa Libertăţii nr. 7 MINERUL 549210 Judeţul Maramureş, Municipiul Sighetul    Marmaţie, Str. Bogdan Vodă nr. A1 UNIREA 350211 Judeţul Maramureş, Municipiul Sighetul    Marmaţiei, Str. Libertăţii nr. 1 MUNCITORESC 497212 Judeţul Maramureş, Oraşul Baia Sprie,    Str. Săsar nr. 4 MINERUL 298213 Judeţul Maramureş, Oraşul Somcuta Mare,    Str. Ioan Buteanu nr. 1 CHIOARUL 298214 Judeţul Maramureş, Comuna Câmpulung la    Tisa, Str. Principala nr. 852 TISA 200215 Judeţul Mehedinţi, Municipiul Drobeta    Turnu Severin, Calea Traian nr. 65 PORŢILE DE FIER 483216 Judeţul Mehedinţi, Municipiul Drobeta Grădina de vară    Turnu Severin, Bd. Carol nr. 7 PORŢILE DE FIER 1200217 Judeţul Mehedinţi, Municipiul Drobeta    Turnu Severin, Bd. Revoluţiei nr. 22 FLACĂRA 150218 Judeţul Mehedinţi, Municipiul Orşova,    Centrul Civic nr. 52 DUNĂREA 345219 Judeţul Mureş, Municipiul Târgu Mureş,    P-ţa Trandafirilor nr. 35-37 ARTA 742220 Judeţul Mureş, Municipiul Târgu Mureş,    P-ţa Trandafirilor nr. 49 SELECT 300221 Judeţul Mureş, Municipiul Târgu Mureş,    P-ţa Trandafirilor nr. 13 TINERETULUI 200222 Judeţul Mureş, Municipiul Reghin, Str.    Petru Maior nr. 58 PATRIA 500223 Judeţul Mureş, Oraşul Sovata, Str. M.    Eminescu nr. 10 DOINA 328224 Judeţul Mureş, Oraşul Luduş, Str.    Republicii nr. 14 FLACĂRA 300225 Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ,    Str Ştefan cel Mare nr. 14 DACIA 650226 Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, COZLA-compiex    Str. 1 Decembrie 1918 nr. 7 cinematografic cu                                                2 săli 350+150227 Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ,    P-ţa M. Kogălniceanu nr. 4 PIETRICICA 500228 Judeţul Neamţ, Municipiul Roman, Str.    Ştefan cel Mare nr. 211 FLACĂRA 390229 Judeţul Neamţ, Municipiul Roman, Str. N.    Titulescu nr. 4 UNIREA 500230 Judeţul Neamţ, Oraşul Târgu Neamţ, Str.    M. Kogalniceanu nr. 2 OZANA 351231 Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Bd. Al.    Cuza nr. 28 ALUTUS 612232 Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Str. Dinu    Lipatti nr. 30 LUMINA 300233 Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Str.    Lipscani nr. 42 VICTORIA 150234 Judeţul Olt, Municipiul Caracal, Str.    Victoriei nr. 8 CENTRAL 299235 Judeţul Olt, Municipiul Caracal, Str.    Antonius Caracalla nr. 5 FLACĂRA 501236 Judeţul Olt, Oraşul Corabia, Str. Carpaţi    nr. 112 DUNĂREA 150237 Judeţul Olt, Oraşul Balş, Str. N. Bălcescu    nr. 2 MODERN 500238 Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti,    P-ţa Victoriei nr. 4 PATRIA 1000239 Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti, MODERN-complex    Str. Inelului nr. 3 cinematografic cu                                                2 săli+gr. 400+269240 Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti,    Str. Romană nr. 32 ARO cu grădină 271241 Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti,    Str. Ştefan cel Mare nr. 8 TINERETULUI 227242 Judeţul Prahova, Municipiul Câmpina,    Bd. Carol nr. 69 CENTRAL 469243 Judeţul Prahova, Oraşul Sinaia, Str. PERLA-complex    Carol I nr. 25 cinemat. cu 2 sali 250+270244 Judeţul Prahova, Oraşul Azuga, Str.    Postăvăriei nr. 1 CONCORDIA 223245 Judeţul Prahova, Oraşul Mizil, Str. M.    Bravu nr. 108 FAVORIT 300246 Judeţul Prahova, Oraşul Slănic, Str.    Slănicului nr. 13 UNIREA 300247 Judeţul Sălaj, Municipiul Zalău, Str.    Simion Bărnuţiu nr. 1 SCALA 500248 Judeţul Sălaj, Oraşul Şimleul Silvaniei,    P-ţa Iuliu Maniu nr. 1 MĂGURA 300249 Judeţul Sălaj, Oraşul Cehu-Silvaniei,    Str. Gh. Pop de Băseşti nr. 1 SILVANIA 327250 Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare    Bd. L. Blaga nr. 1 LUCEAFĂRUL 500251 Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare,    P-ţa Păcii nr. 1 VICTORIA 337252 Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare,    Str. Ştefan cel Mare nr. 18 POPULAR 150253 Judeţul Satu Mare, Municipiul Carei,    Str. 25 Octombrie nr. 1 ARTA 160254 Judeţul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. N.    Bălcescu nr. 29 PACEA 634255 Judeţul Sibiu, Municipiul Sibiu, Piaţa     Aurel Vlaicu nr. 1 ARTA 238256 Judeţul Sibiu, Municipiul Mediaş, Str.    I.G. Duca nr. 11 PROGRESUL 567257 Judeţul Sibiu, Oraşul Cisnădie, Str.    Cetăţii nr. 15 POPULAR 453258 Judeţul Suceava, Municipiul Suceava,    Str. Petru Rareş nr. 1 MODERN 501259 Judeţul Suceava, Municipiul Suceava,    Str. Gh. Doja, nr. 5 ARTA 150260 Judeţul Suceava, Municipiul Fălticeni,    Str. Republicii nr. 276 DOINA 450261 Judeţul Suceava, Municipiul Vatra Dornei,    Str. Mihai Eminescu nr. 36 DORNA 300262 Judeţul Suceava, Municipiul Câmpulung    Moldovenesc, Cal. Transilvaniei nr. 35 MOLDOVA 298263 Judeţul Suceava, Municipiul Câmpulung    Moldovenesc, Cal. Transilvaniei nr. 2 LUCEAFĂRUL 150264 Judeţul Suceava, Oraşul Gura Humorului,    P-ţa Republicii nr. 15 LUMINA 150265 Judeţul Suceava, Comuna Vama, Sat Vama VAMA 150266 Judeţul Teleorman, Municipiul Turnu    Măgurele, Str. Vlad Ţepeş bloc 32 TURRIS 500267 Judeţul Teleorman, Municipiul Roşiori de    Vede, Str. Carpaţi nr. 10 MODERN 480268 Judeţul Teleorman, Oraşul Zimnicea, Str.    Mihai Viteazul nr.1 UNIREA 150269 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bd.    C.D. Loga nr. 2 CAPITOL 1079270 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bd.    C.D. Loga nr. 2 Grădina de vară CAPITOL 2500271 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    Zborului nr. DACIA 500272 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    Lenau nr. 2 STUDIO 708273 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bd.    Revoluţiei nr. 7 TIMIŞ 770274 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    Porumbescu nr. 2 VICTORIA 355275 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    Văcărescu nr. 18 ARTA 400276 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    Văcărescu nr. 18 Grădina de vară ARTA 150277 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    Mureş nr. 3 UNIREA 350278 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    Izlaz nr. 40 FRATELIA 288279 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str.    N. Andreescu nr. 97 FREIDORF 330280 Judeţul Timiş, Municipiul Lugoj, Str. Alex.    Mocioni nr. 5 VICTORIA 331281 Judeţul Timiş, Oraşul Sânnicolaul Mare,    Str. V Babeş nr. 8 Grădina de vară SELECT 150282 Judeţul Timiş, Oraşul Jimbolia, Str.    Republicii nr. 37 URANIA 511283 Judeţul Timiş, Oraşul Jimbolia, Str.    Republicii nr. 37 Grădina de vară URANIA 150284 Judeţul Timiş, Oraşul Recaş, Str. Crişan    nr. 113 AMFORA 258285 Judeţul Timiş, Comuna Cărpiniş, Str.    Principală nr. 96 MARA 316286 Judeţul Timiş, Comuna Variaş, Str.    Principală nr. 29 A STEAUA 324287 Judeţul Timiş, Comuna Periam MUNCITORESC 274288 Judeţul Timiş, Comuna Periam Grădina de vară                                                MUNCITORESC 150289 Judeţul Timiş, Comuna Dudeştii Vechi LIBERTATEA 296290 Judeţul Timiş, Comuna Cenad CULTURAL 423291 Judeţul Timiş, Comuna Teramia Mare LUCEAFĂRUL 396292 Judeţul Timiş, Sat Grabaţi ROMANŢA 268293 Judeţul Timiş, Sat Gottlob GOTTLOB 180294 Judeţul Timiş, Sat Tomnatic 1 MAI 235295 Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str.    Isaccei nr. 16 Grădina de vară DACIA 1121296 Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. SELECT-complex cinemat.    Isaccei nr. 6 A - in curs de predare cu 2 săli 380+55    L10/2001297 Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str.    Babadag nr. 4 A TINERETULUI 350298 Judeţul Tulcea, Oraşul Macin, Str.    Florilor nr. 4 REPUBLICA 300299 Judeţul Tulcea, Oraşul Babadag, Str.    Mihai Viteazul nr. 82 HERACLEEA 350300 Judeţul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea,    Str. Tineretului nr. 1 FLACĂRA 362301 Judeţul Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, Str.    Gib Mihăescu nr. 31 PROGRESUL 298302 Judeţul Vâlcea, Localitatea Căciulata,    Str. Calea lui Traian nr. 782 COZIA 266303 Judeţul Vâlcea, Oraşul Olăneşti, Str.    Băilor nr. 4 DACIA 261304 Judeţul Vâlcea, Oraşul Olăneşti, Str.    T. Vladimirescu Grădina de vară DACIA 670305 Judeţul Vâlcea, Oraşul Călimăneşti, Str.    Calea lui Traian OLTUL 281306 Judeţul Vâlcea, Oraşul Horezu, Str.    T. Vladimirescu nr. 45 MIORIŢA 290307 Judeţul Vâlcea, Oraşul Govora Băi, Str.    Parcului PARC 320308 Judeţul Vâlcea, Oraşul Bălceşti OLTEŢUL 200309 Judeţul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str.    Victoriei nr. 100 INDEPENDENŢA 650310 Judeţul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str.    Ing. Badea Romeo nr. 80 MODERN 501311 Judeţul Vaslui, Municipiul Bârlad, Str.    Republicii nr. 250 VICTORIA 397312 Judeţul Vaslui, Municipiul Bârlad, Str.    Republicii nr. 83 BÂRLADUL 450313 Judeţul Vaslui, Municipiul Huşi, Str. DACIA-complex    G-ral Teleman nr. 15 cinematografic cu                                                2 săli 311+151314 Judeţul Vrancea, Municipiul Focşani, Str.    Republicii nr. 18 UNIREA 100315 Judeţul Vrancea, Municipiul Focşani, Parc    N. Balcescu nr. 1 Grădina de vară 1350316 Judeţul Vrancea, Municipiul Adjud, Str.    V. Alecsandri nr. 1 DOINA 300317 Judeţul Vrancea, Oraşul Panciu, Bd.    Independenţei nr. 1 REPUBLICA 350318 Judeţul Vrancea, Oraşul Mărăşeşti, Str.    Republicii nr. 1 VICTORIA 350──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Poziţia nr. 177 din anexa 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 174 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007.  +  Anexa 2CRITERIIde definire a filmului românesc, a filmului cu participareromânească, precum şi a filmului original produs în limba românăÎn conformitate cu art. 3 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 şi în sensul Regulamentului de concurs, se consideră:1. film românesc - filmul care întruneşte minimum 65 de puncte dintr-un total de 100, în conformitate cu criteriile de mai jos;2. film cu participare românească - filmul care întruneşte minimum 35 de puncte dintr-un total de 100, în conformitate cu criteriile de mai jos:    a) autori:    - regizor 15    - scenarist 7    - compozitor 3    Total: 25 de puncte    b) producător 15    c) film original produs în limba română conform 10    pct. 3    d) actori (pe film sau sunet):    - roluri principale 10    - roluri secundare 5    Total: 40 de puncte    e) echipa artistică şi tehnică:    - director de imagine sau operator şi echipă 4    - scenografie 1    - costume 1    - inginer de sunet 2    - machiaj 1    - editor de imagine 2    - alţi tehnicieni 2    - zilieri 2    Total: 15 puncte    f) filmări, echipament tehnic şi postproducţie:    - locaţii (cel puţin jumătate în România) 4    - laborator 2    - echipament tehnic 4    - postproducţie sunet 5    - editare şi laborator 5    Total: 20 de puncte    Total general: 100 de puncte;3. filmul original produs în limba română - filmul care îndeplineşte una dintre condiţiile:- versiunea originală va fi prezentată în limba română;- versiunea originală va fi prezentată în două sau mai multe limbi, dar intervalul de timp vorbit în limba română le depăşeşte pe celelalte;- versiunea originală a fost realizată în limba unei minorităţi care trăieşte în România, dacă subiectul se referă la tradiţiile şi cultura respectivei minorităţi.----------Anexa 2 a fost introdusă de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.-----