HOTĂRÎREA nr. 358 din 20 mai 1991 ***Republicatăprivind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 13 aprilie 1994    Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 135/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 6 aprilie 1994, dîndu-se articolelor din anexa la hotărâre o noua numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991. Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărâri se înfiinţează, sub autoritatea Camerei Deputaţilor, Regia Autonomă "Monitorul Oficial", cu sediul în municipiul Bucureşti, calea 13 Septembrie - Casa Republicii.Regia Autonomă "Monitorul Oficial" se constituie prin reorganizarea Atelierului tipografic "Monitorul Oficial" din str. Jiului nr. 163, sectorul 1, a Biroului de publicitate şi difuzare pentru "Monitorul Oficial" din str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, ambele din cadrul Regiei Autonome a Imprimeriilor - Imprimeria "Coresi" Bucureşti, şi a compartimentului "Monitorul Oficial" din Direcţia serviciilor legislative din aparatul Camerei Deputaţilor, calea 13 Septembrie - Casa Republicii, care se desfiinţează.Regia este persoana juridică care desfăşoară activitate de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.  +  Articolul 2Obiectul de activitate al regiei îl constituie producţia editoriala, tipografica, precum şi difuzarea publicaţiilor executate, astfel cum este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare, anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român şi este organizat pe părţi, conform regulamentului de organizare şi funcţionare.Potrivit prevederilor constituţionale, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligaţia publicării în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor atragind inexistenta acestora.Reproducerea legilor şi a celorlalte acte normative în alte publicaţii se face numai după textele publicate în Monitorul Oficial al României.Până la realizarea unei reţele proprii, difuzarea Monitorului Oficial al României se va asigura de către organele de difuzare ale Ministerului Comunicaţiilor şi alţi agenţi economici.  +  Articolul 4Patrimoniul Regiei Autonome "Monitorul Oficial", conform bilanţului la data de 30 septembrie 1993, este de 771,8 milioane lei.  +  Articolul 5Personalul trecut la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut şi de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.  +  Articolul 6Activitatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se desfăşoară în sediul aflat în Bucureşti, calea 13 Septembrie - Casa Republicii, precum şi în filiale , secţii, subunitati, care se constituie şi funcţionează potrivit legii.  +  Articolul 7Regia Autonomă "Monitorul Oficial" funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare din anexa.  +  Articolul 8Conducerea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se asigura de către consiliul de administraţie. Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al regiei, numit de acesta cu avizul secretarului general al Camerei Deputaţilor.  +  Articolul 9Atribuţiile prevăzute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort se exercită de către secretarul general al Camerei Deputaţilor.  +  Articolul 10Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Pe data prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 770/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Imprimeriilor se modifica corespunzător.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Monitorul Oficial"  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Denumirea regiei este Regia Autonomă "Monitorul Oficial".Regia este persoana juridică care desfăşoară activitate de interes public naţional, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament.  +  Articolul 2Sediul regiei este în municipiul Bucureşti, calea 13 Septembrie - Casa Republicii.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 3Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" îl constituie producţia editoriala, tipografica, precum şi difuzarea publicaţiilor executate, astfel: a) editarea Monitorului Oficial al României (Parte I, Partea a II-a, Partea a III-a şi Partea a IV-a) în conformitate cu prevederile art. 78, 99, 107 şi 145 din Constituţia României şi cu alte dispoziţii legale; b) elaborarea şi editarea, sub coordonarea Consiliului Legislativ, a colectiilor legislative şi a culegerilor de acte normative grupate pe domenii de activitate, în limba română şi în limbi străine; c) stocarea şi prelucrarea informaţiilor legislative; d) imprimarea materialelor destinate activităţii parlamentare; e) tipărirea de carte şi presa, executarea de lucrări poligrafice, în limita capacităţii disponibile; f) operaţiuni de comerţ în legătură cu obiectul de activitate al regiei, inclusiv difuzarea publicaţiilor editate; g) operaţiuni de import de maşini, piese de schimb, materii prime şi materiale poligrafice, tiparituri, marketing şi engineering, necesare activităţii regiei; exportul de tiparituri realizate în regie; h) servicii în executarea obiectului propriu de activitate; i) realizarea de software de baza şi aplicativ, pentru calculatoare şi reţele de calculatoare specifice; j) organizarea de acţiuni de formare şi perfecţionare profesională în domeniul specific de activitate; k) colaborarea tehnica, ştiinţifică şi tehnologică cu firme din ţara şi din străinătate pentru produse specifice domeniului poligrafic, produse informatice, tehnica specifică de calcul şi tehnica poligrafica; l) activităţi de consulting, leasing, management şi de reprezentare; m) prestarea serviciilor de reclama şi publicitate, organizarea de licitaţii, tîrguri şi expoziţii în domeniu, în ţara şi în străinătate.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 4Patrimoniul Regiei Autonome "Monitorul Oficial", conform bilanţului la data de 30 septembrie 1993, este de 771,8 milioane lei.  +  Articolul 5În exercitarea dreptului de proprietate, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" poseda, foloseşte şi dispune, în condiţiile legii, de bunurile sale.  +  Capitolul 4 Organizarea regiei  +  Articolul 6Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român şi cuprinde: a) Partea I - în care se publică legile şi alte acte adoptate de Parlament, decretele, hotărârile şi ordonanţele Guvernului, actele Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi şi Băncii Naţionale a României, precum şi actele emise în executarea legilor de către autorităţile administraţiei publice centrale; b) Partea a II-a - Dezbateri parlamentare - în care se publică stenogramele şedinţelor Camerei Deputaţilor, Senatului şi ale şedinţelor comune; c) Partea a III-a - Publicaţii şi anunţuri - în care se publică pierderi de acte, de sigilii, schimbări de nume, citaţii, acte procedurale ale instanţelor judecătoreşti, extras-cerere pentru dobindirea sau renunţarea la cetăţenia română, concursuri, precum şi alte acte pentru care legea prevede obligaţia publicării în Monitorul Oficial al României; d) Partea a IV-a - Publicaţii ale agenţilor economici - în care se publică actele de constituire şi de modificare ale societăţilor comerciale, bilanţuri contabile şi alte acte prevăzute de lege.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 7Conducerea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se asigura de consiliul de administraţie.  +  Articolul 8Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor şi este compus din 9 persoane, dintre care una este directorul general al regiei.Din consiliul de administraţie al regiei fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al secretarului general al Camerei Deputaţilor şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor.Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre jurişti, filologi, economişti şi alţi specialişti din domeniul de activitate al regiei autonome.  +  Articolul 9Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul sau de organizare şi funcţionare şi cu prevederile Legii nr. 15/1990.  +  Articolul 10Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:- aproba structura organizatorică şi funcţională a regiei, numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor, precum şi înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale, secţii, subunitati, unităţi;- stabileşte atribuţiile departamentelor, secţiilor, serviciilor şi compartimentelor regiei; dispune şi hotărăşte, prin contractul colectiv de muncă, toate măsurile ce se impun pentru realizarea obiectului de activitate în mod continuu;- numeşte directorii din aparatul propriu, le stabileşte atribuţiile şi îi revoca;- stabileşte remunerarea membrilor consiliului de administraţie, nivelul de salarizare a directorului general şi a directorilor, precum şi nivelurile de salarizare a personalului regiei, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, în condiţiile legii;- aproba programele economice ale regiei;- hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a se realiza din surse proprii, potrivit obiectului sau de activitate;- propune spre aprobare secretarului general al Camerei Deputaţilor obiectivele de investiţii ale regiei care urmează să facă parte din lista de investiţii anexa la bugetul Camerei;- propune şi aproba, după caz, împrumuturile pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;- aproba propunerile de asociere cu persoane fizice şi juridice;- stabileşte relaţiile dintre regie şi terţi pe baze contractuale;- aproba executarea de lucrări şi prestarea de servicii cu parteneri străini;- aproba documentaţia pentru obţinerea fondului valutar necesar pentru importul de maşini, piese de schimb, materii prime şi materiale poligrafice, tiparituri, marketing şi engineering, necesare activităţii regiei;- aproba constituirea şi utilizarea fondului valutar şi a fondului social-cultural;- constituie fondul de participare a salariaţilor la profit potrivit legii;- stabileşte constituirea altor fonduri potrivit legii;- aproba preţuri şi tarife pentru publicaţiile, lucrările şi serviciile regiei;- hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor date în competenţa altor autorităţi potrivit legii.  +  Articolul 11Activitatea curenta a regiei Autonome "Monitorul Oficial" este condusă de un director general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.  +  Articolul 12Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna şi, la cererea preşedintelui sau a cel puţin 3 membri, ori de cîte ori este necesar.  +  Articolul 13Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare; activitatea acestora va fi compensata material, conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie, în prima luna a fiecărui an, prezintă secretarului general al Camerei Deputaţilor un raport asupra activităţii regiei în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 15Regia Autonomă "Monitorul Oficial" întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor. Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aproba de Ministerul Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de Guvern.  +  Articolul 16Regia Autonomă "Monitorul Oficial" îşi acoperă, din veniturile realizate, toate cheltuielile evidentiate în costuri, precum şi cheltuielile şi plăţile prevăzute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.Din profitul net al regiei, 10% se utilizează pentru constituirea unui fond de participare a salariaţilor la profit, iar restul va avea destinatiile prevăzute de lege.  +  Articolul 17Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.  +  Capitolul 7 Relaţiile regiei  +  Articolul 18Relaţiile comerciale cu alte regii autonome sau societăţi comerciale se vor desfăşura pe baze contractuale.  +  Articolul 19Regia va practica în raporturile cu terţii preţuri şi tarife ce se vor stabili de consiliul de administraţie prin contract, pe bază de negociere.  +  Articolul 20Regia Autonomă "Monitorul Oficial" poate încheia contracte de vînzare, executare de lucrări sau prestări de servicii cu întreprinzători români sau străini, în condiţiile legii.  +  Articolul 21Regia Autonomă "Monitorul Oficial" se poate asocia cu societăţi comerciale pentru realizarea în comun de activităţi specifice, precum şi cu terţe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în vederea creării de noi persoane juridice în acelaşi scop.De asemenea, regia poate concesiona altor unităţi, pe bază de contracte, drepturi de vînzare a publicaţiilor sale.  +  Articolul 22Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.-------------------------