ORDIN nr. 816 din 24 mai 2016privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management, în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 26 mai 2016  Având în vedere Referatul Direcției generale pentru pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM nr. 322.785 din 17 mai 2016,în temeiul prevederilor:– Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;– Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;– Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;– Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Lista detaliată a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020, denumit în continuare POPAM, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Cheltuielile efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din POPAM și menționate la alin. (1) trebuie să respecte dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și ale Regulamentului nr. 1.046 din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013,(UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-10-2019, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 ) (3) Primele și compensațiile calculate conform dispozițiilor cap. 4 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 sunt eligibile.(4) Abrogat. (la 11-10-2019, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 )  +  Articolul 2Procedurile de achiziție derulate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile menționate la art. 1 alin. (1) trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale și ale Uniunii Europene în vigoare privind achizițiile. (la 11-10-2019, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 )  +  Articolul 3Decontarea cheltuielilor cu transportul, diurna și cazarea, atât pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, cât și pentru celelalte categorii de personal implicate în implementarea operațiunilor, se face conform legislației privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice. (la 11-10-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 )  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniela Giurcă,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2016.Nr. 816.  +  AnexăLISTAdetaliată a cheltuielilor eligibile pentruoperațiunile finanțate, inclusivcheltuielile de personal ale Autorității de management, în cadrulProgramului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020I. Cheltuieli comune tuturor măsurilor finanțate în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-20201. Cheltuieli cu auditarea proiectului2. Cheltuieli cu informarea și publicitatea3. Cheltuieli privind taxele, altele decât cele prevăzute la cap. I secțiunea a 5-a pct. 5.2 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (la 02-05-2017, Punctul 3. din Punctul I. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 4. Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/20165. Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS20146. Cheltuielile cu transportul, diurna și cazarea7. Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 (la 02-05-2017, Punctul I. a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) II. Cheltuieli comune măsurilor de investiții finanțate în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-20201. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, conform cap. I secțiunea 1 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cheltuielilor pentru plata concesiunii (redevenței) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri și despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, cheltuieli de aceeași natură, devieri de cursuri de apă, strămutări de localități, strămutări de monumente istorice, descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuției obiectivului de investiții (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic național), reintroducerea în circuitul agricol a suprafețelor scoase temporar din uz, relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament) (la 02-05-2017, Punctul 1. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, conform cap. I secțiunea a 2-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cheltuielilor pentru căi ferate industriale (la 02-05-2017, Punctul 2. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, conform cap. I secțiunea a 3-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare, cu excepția cheltuielilor pentru avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu (la 02-05-2017, Punctul 3. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 4. Cheltuieli pentru investiția de bază, conform cap. I secțiunea a 4-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare (la 02-05-2017, Punctul 4. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 5. Alte cheltuieli, conform cap. I secțiunea a 5-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cheltuielilor pentru comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (la 02-05-2017, Punctul 5. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste, conform cap. I secțiunea a 6-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare (la 02-05-2017, Punctul 6. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 7. Cheltuielile cu amortizarea și leasingul, astfel cum sunt prevăzute la art. 6 și 9 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 (la 02-05-2017, Punctul 7. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 8. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016“. (la 02-05-2017, Punctul 8. din Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) II^1. Cheltuieli comune măsurilor, altele decât cele de investiții, finanțate în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020Cheltuieli aferente managementului de proiect1. Cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect - se includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de management al proiectului, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii; constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și definitiv suportate de către beneficiar.2. Cheltuieli cu servicii de management de proiect. (la 07-10-2016, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) III. Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanțate în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020A. Măsura I.1. Inovare1. Cheltuieli cu dezvoltarea sau introducerea unor produse și echipamente noi sau substanțial îmbunătățite2. Cheltuieli cu dezvoltarea sau introducerea unor procese și tehnici noi sau îmbunătățite3. Cheltuieli cu dezvoltarea sau introducerea unor sisteme de gestionare și organizare noi sau îmbunătățite, inclusiv la nivelul prelucrării și al comercializării4. Cheltuieli cu experți5. Cheltuieli cu transportul, diurna și cazarea conform art. 3 din ordin6. Cheltuieli cu achiziția de echipamente, bunuri și servicii:a) mobilier, calculatoare și alte echipamente;b) piese de schimb/echipamente pentru mașini, unelte;c) publicații.7. Cheltuieli cu închiriere de autoturisme, ambarcațiuni, autolaboratoare8. Cheltuieli administrative și de funcționare aferente proiectului:a) costuri de comunicații (telefon, fax, internet, poștă) direct legate de proiect;b) consumabile (rechizite) direct legate de activitățile proiectului;c) chirie și utilități pentru locația proiectului.9. Cheltuieli cu servicii externalizate:a) studii, cercetări;b) costuri pentru conferințe/seminare;c) cheltuieli cu testarea experimentală.10. Cheltuieli cu achiziția de active necorporale. (la 13-12-2016, Litera A. din Punctul III. a fost completata de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) B. Măsura I.2. Servicii de consiliere1. Cheltuieli cu servicii de consiliere care evaluează viabilitatea proiectelor potențial eligibile pentru sprijin în temeiul titlului V cap. I din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. (la 13-12-2016, Punctul 1. din Litera B. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 2. Cheltuieli cu elaborarea de studii de fezabilitate care evaluează viabilitatea proiectelor potențial eligibile pentru sprijin în temeiul titlului V cap. I din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. (la 13-12-2016, Punctul 2. din Litera B. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 3. Cheltuieli cu furnizarea de servicii de consultanță profesională cu privire la sustenabilitatea mediului, având ca obiect limitarea și, acolo unde este posibil, eliminarea impactului negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemelor marin, terestru și de apă dulce. (la 13-12-2016, Punctul 3. din Litera B. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 4. Cheltuieli cu furnizarea de servicii de consultanță profesională cu privire la strategiile de afaceri și de marketing. (la 13-12-2016, Punctul 4. din Litera B. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) C. Măsura I.6. Diversificarea veniturilor și noi forme de venituri1. Cheltuieli pentru investiții la bord:a) cheltuieli pentru investiții necesare realizării activităților de agrement la bordul ambarcațiunii de pescuit comercial;b) cheltuieli pentru investiții necesare realizării activităților de pescuit recreativ-sportiv la bordul ambarcațiunii de pescuit comercial.2. Cheltuieli pentru turismul privind pescuitul recreativ-sportiv:a) cheltuieli pentru investiții necesare turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv pe pontoane;b) cheltuieli cu achiziția de ambarcațiuni cu destinație recreativă;c) cheltuieli pentru investiții necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcațiuni;d) cheltuieli pentru investiții necesare realizării unor centre de pescuit recreativ-sportiv.e) cheltuieli cu realizarea de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare aferente pescuitului recreativ sportiv. (la 02-05-2017, Punctul 2. din Litera C. , Punctul III. a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 3. Cheltuieli pentru restaurante cu specific pescăresc:a) cheltuieli pentru investiții noi;b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;c) cheltuieli cu achiziția de dotări specifice restaurantelor.4. Cheltuieli pentru servicii de mediu aferente pescuitului:a) cheltuieli pentru investiții ce vizează colectarea de deșeuri marine sau deșeuri pe ape interioare;b) cheltuieli pentru investiții ce vizează prelucrarea și comercializarea deșeurilor marine sau a deșeurilor de apele interioare colectate;c) cheltuieli pentru investiții ce vizează servicii de întreținere și igienizare a plajelor și a zonelor de agrement.5. Cheltuieli pentru activități educaționale care privesc pescuitul:a) cheltuieli pentru investiții necesare desfășurării de activități educative care privesc pescuitul;b) cheltuieli pentru investiții necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit.D. Măsura I.15. Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor1. Cheltuieli cu echipamente care îmbunătățesc selectivitatea uneltelor de pescuit în funcție de dimensiuni sau specii2. Cheltuieli cu investiții la bord necesare pentru evitarea și reducerea capturilor nedorite de stocuri comerciale sau care manipulează capturi nedorite care urmează să fie debarcate, în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.954/2003 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului3. Cheltuieli cu echipamente care limitează și, acolo unde este posibil, elimină impactul fizic și biologic al pescuitului asupra ecosistemului sau asupra fundului mării4. Cheltuieli cu echipamente care protejează uneltele și capturile împotriva mamiferelor și a păsărilor protejate din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică sau prin Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, cu condiția să nu fie subminată selectivitatea evitării provocării de daune fizice animalelor de pradă5. Cheltuieli cu investiții la bordul navelor/ambarcațiunilor care limitează impactul asupra pescuitului marin și contribuie la protejarea speciilor6. Cheltuieli cu achiziția de unelte și echipamente de pescuit care limitează impactul asupra pescuitului marin și contribuie la protejarea speciilorE. Măsura I.17. Protejarea și refacerea biodiversității marine - colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine1. Cheltuieli cu achiziția de echipamente/utilaje folosite pentru colectarea deșeurilor din mare, în special a uneltelor de pescuit pierdute sau abandonate2. Cheltuieli pentru îndepărtarea uneltelor de pescuit pierdute din mare, în special pentru combaterea pescuitului-fantomă3. Achiziționarea și, dacă este cazul, instalarea de echipamente la bord pentru colectarea și depozitarea deșeurilor4. Cheltuieli cu crearea de programe de colectare a deșeurilor pentru pescarii participanți, inclusiv stimulente financiare5. Cheltuieli cu achiziționarea și, dacă este cazul, instalarea de echipamente în cadrul unităților din porturile pescărești pentru depozitarea și reciclarea deșeurilor6. Cheltuieli cu campanii de comunicare, informare și sensibilizare în vederea încurajării pescarilor și altor părți interesate să participe la proiecte de îndepărtare a uneltelor de pescuit pierdute7. Cheltuieli cu formarea pentru pescari și agenți portuariF. Măsura I.21. Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice - Înlocuirea sau modernizarea motoarelor1. Cheltuieli pentru înlocuirea motoarelor principale sau auxiliare2. Cheltuieli pentru modernizarea motoarelor principale sau auxiliareG. Măsura I.22. Valoarea adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite1. Cheltuieli pentru investiții în infrastructura necesară creșterii valorii propriilor capturi, aferente activităților de prelucrare, comercializare și vânzare directă2. Cheltuieli pentru investiții inovatoare la bord prin care crește calitatea produselor pescăreștiH. Măsura I.23. Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi1. Porturi de pescuit:a) cheltuieli pentru dezvoltarea și modernizarea danelor specializate pentru navele și/sau ambarcațiunile de pescuit;b) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care facilitează descărcarea/încărcarea produselor pescărești și asigură siguranța pe parcursul procesului de descărcare/încărcare;c) cheltuieli pentru modernizarea și extinderea cheiurilor;d) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care asigură aprovizionarea cu combustibil, energie, gheață și alimentarea cu apă;e) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care fac posibile menținerea și depozitarea la rece a produselor de pescuit;f) cheltuieli pentru realizarea de spații de depozitare, altele decât cele pentru depozitarea la rece;g) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente pentru întreținerea și repararea navelor și ambarcațiunilor de pescuit în cadrul portului;h) cheltuieli pentru realizarea, achiziționarea și instalarea de echipamente pentru depozitarea, tratarea și reciclarea deșeurilor;i) cheltuieli pentru reabilitarea și modernizarea dotărilor și utilităților (utilaje, instalații, rețele de apă, electricitate, gaze, căi de acces);j) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente și facilități pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă în porturile de pescuit.2. Locurile de debarcare:a) cheltuieli pentru modernizarea infrastructurii specifice locurilor de debarcare;b) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care facilitează descărcarea/încărcarea produselor pescărești și asigură siguranța pe parcursul procesului de descărcare/încărcare;c) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care fac posibilă menținerea și depozitarea la rece a produselor de pescuit;d) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care asigură aprovizionarea cu energie, gheață și alimentarea cu apă;e) cheltuieli pentru realizarea de spații de depozitare, altele decât cele pentru depozitarea la rece;f) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care asigură producerea gheții;g) realizarea și achiziționarea de echipamente pentru operațiunile de manipulare;h) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente și facilități pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă în porturile de pescuit;i) cheltuieli pentru achiziționarea și, dacă este cazul, instalarea de echipamente în cadrul locurilor de debarcare pentru depozitarea și reciclarea deșeurilor.j) cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a bărcilor de pescari. (la 13-12-2016, Punctul 2. din Litera H. , Punctul III. a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 3. Centre de licitații:a) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care fac posibile menținerea, prelucrarea și depozitarea la rece a produselor de pescuit;b) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care facilitează încărcarea produselor pescărești și asigură siguranța pe parcursul procesului de încărcare;c) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente și facilități pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă în centrele de licitații;d) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente pentru operațiunile de manipulare;e) cheltuieli pentru crearea și amenajarea de facilități pentru prima vânzare.f) cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a bărcilor de pescari. (la 13-12-2016, Punctul 3. din Litera H. , Punctul III. a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 4. Adăposturile pescărești:a) cheltuieli pentru construirea sau modernizarea de mici adăposturi necesare pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor;b) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente și facilități pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de viață în adăposturile pescărești;c) cheltuieli pentru realizarea de spații de depozitare a ambarcațiunilor de pescuit;d) cheltuieli pentru realizarea de spații de depozitare a uneltelor de pescuit;e) cheltuieli pentru realizarea și achiziția de echipamente pentru întreținerea și repararea ambarcațiunilor de pescuit în cadrul adăposturilor pescărești;f) cheltuieli pentru realizarea și achiziția de echipamente pentru întreținerea și repararea uneltelor de pescuit în cadrul adăposturilor pescărești;g) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea materialelor igienico-sanitare și a materialelor care facilitează servirea mesei în adăposturile pescărești;h) cheltuieli pentru realizarea de instalații pentru alimentarea cu apă potabilă, instalații sanitare și vestiare (trebuie prevăzute pentru lucrători dușuri corespunzătoare și în număr suficient, cabine de WC și chiuvete);i) cheltuieli pentru achiziții de mijloace tehnice de radio-telefon.j) cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a bărcilor de pescari. (la 13-12-2016, Punctul 4. din Litera H. , Punctul III. a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) I. Măsura II.1. Inovare1. Cheltuieli pentru dezvoltarea de cunoștințe tehnice, științifice sau organizaționale2. Cheltuieli pentru dezvoltarea sau introducerea:a) unor specii noi în acvacultură;b) unor produse noi sau îmbunătățite substanțial, unor procese noi sau îmbunătățite;c) unor sisteme de gestionare și organizare noi sau îmbunătățite.3. Cheltuieli cu experți4. Cheltuieli cu transportul, diurna și cazarea conform art. 3 din ordin5. Cheltuieli cu achiziția de echipamente, bunuri și servicii:a) mobilier, calculatoare și alte echipamente;b) piese de schimb/echipamente pentru mașini, unelte;c) publicații.6. Cheltuieli cu închiriere de autoturisme, ambarcațiuni, autolaboratoare7. Cheltuieli administrative și de funcționare aferente proiectului:a) costuri de comunicații (telefon, fax, internet, poștă) direct legate de proiect;b) consumabile (rechizite) direct legate de activitățile proiectului;c) chirie și utilități pentru locația proiectului.8. Cheltuieli cu servicii externalizate:a) studii, cercetări;b) costuri pentru conferințe/seminare;c) cheltuieli cu testarea experimentală.9. Cheltuieli cu achiziția de active necorporale. (la 13-12-2016, Punctul I. din Punctul III. a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) J. Măsura II.2. Investiții productive în acvaculturăSunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:1. Cheltuieli pentru construirea de noi ferme de acvacultură2. Cheltuieli pentru reabilitarea, extinderea, modernizarea unităților de acvacultură (la 11-10-2019, Punctul 2., Litera J. , Punctul III. din Anexă a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 ) 2^1. Cheltuieli cu achiziționarea de containere necesare desfășurării activității din unitatea de acvacultură (la 11-10-2019, Litera J., Punctul III. din Anexă a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 ) 3. Cheltuieli cu achiziția de echipamente pentru îndepărtarea mâlului sau menite să prevină depunerea mâlului4. Cheltuieli cu achiziția de unelte de pescuit5. Cheltuieli cu achiziția de ambarcațiuni necesare activităților de acvacultură (la 11-10-2019, Punctul 5. din Litera J. , Punctul III. , Anexă a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 ) 6. Cheltuieli pentru achiziționarea de echipamente și instalații pentru producerea furajelor7. Cheltuieli pentru realizarea de investiții specifice activității de procesare a peștelui, cu condiția ca cel puțin 50% din materia primă să provină din producție proprie (la 02-05-2017, Punctul 7. din Litera J. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 8. Cheltuieli pentru achiziție, construirea, amenajarea, dotarea centrelor de vânzare (magazine pescărești) direct către consumatorii finali, inclusiv puncte de vânzare mobile (la 11-10-2019, Punctul 8., Litera J. , Punctul III. din Anexă a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 ) 9. Cheltuieli pentru realizarea/amenajarea de capacități de depozitare a peștelui și a subproduselor din pește, prin investiții noi sau adaptarea/modernizarea unor clădiri existente10. Cheltuieli pentru realizarea de drumuri și platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultură11. Cheltuieli pentru construirea și/sau modernizarea depozitelor de furaje12. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă13. Cheltuieli cu amenajarea de standuri și pontoane pentru pescuitul recreativ-sportiv14. Cheltuieli cu achiziția de ambarcațiuni cu destinație recreativă15. Cheltuieli pentru investiții necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcațiuni16. Cheltuieli pentru restaurant cu specific pescăresc pe raza orașului sau comunei unde se află unitatea de acvacultură:a) cheltuieli pentru investiții noi;b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;c) cheltuieli cu achiziția de dotări specifice restaurantelor.17. Cheltuieli pentru amenajarea spațiilor de cazare în interiorul fermei, în legătură cu pescuitul recreativ-sportiv:a) cheltuieli pentru investiții noi;b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;c) cheltuieli cu achiziția de dotări specifice spațiilor de cazare.d) Cheltuieli cu amenajarea de parcuri pentru rulote, campinguri și tabere (la 11-10-2019, Punctul 17., Litera J., Punctul III. din Anexă a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 ) 18. Cheltuieli pentru realizarea de marcaje de orientare și de promovare a turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv19. Cheltuieli cu amenajarea unor spații pentru activități educaționale în legătură cu activitatea de acvacultură, inclusiv pentru facilități de cazare și servire a mesei (la 11-10-2019, Punctul 19., Litera J., Punctul III. din Anexă a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 ) 20. Cheltuieli necesare desfășurării de activități educative care privesc pescuitul21. Cheltuieli necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit22. Cheltuieli pentru construirea de observatoare în vederea studierii păsărilor acvatice23. a) Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport, categoria N - autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul mărfurilor conform Directivei 2007/46/CE, pentru transportul peștelui viu, peștelui proaspăt, al produselor rezultate în urma procesării și aprovizionarea cu materii prime, care să fie folosite pentru unitatea de acvaculturăb) Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport, categoria O - remorci concepute și construite în principal pentru transportul mărfurilor, conform Directivei 2007/46/CE, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură (la 02-05-2017, Punctul 23. din Litera J. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 24. Cheltuieli pentru achiziționarea de tehnologii noi și know-how25. Cheltuieli pentru achiziționarea de tractoare, mașini, utilaje agricole și echipamente folosite la întreținerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultură și altor activități specifice din cadrul fermei (la 11-10-2019, Punctul 25., Litera J., Punctul III. din Anexă a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 ) 25^1. Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport de tipul biciclete, ATV, UTV pentru activități din cadrul fermei (la 11-10-2019, Litera J., Punctul III. din Anexă a fost completată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 ) 26. Cheltuieli cu achiziționarea de utilaje și echipamente pentru menținerea și monitorizarea în condiții optime a biomediului acvatic27. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente și instalații pentru colectarea și gestionarea deșeurilor din unitățile de acvacultură28. Cheltuieli privind achiziționarea de software și sisteme de monitorizare29. Cheltuieli privind primele de asigurare a investițiilor pentru perioada de implementare (execuție) a proiectului30. Cheltuieli pentru investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, biomasă, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca o componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, nu mai mult de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.31. Cheltuieli pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru și de siguranță a lucrătorilor din domeniului acvaculturii (la 02-05-2017, Punctul 31. din Litera J. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 32. Cheltuieli privind eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei, astfel cum sunt prevăzute la lit. k - măsura II.3 (la 11-10-2019, Punctul 32., Litera J., Punctul III. din Anexă a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 ) 33. Cheltuieli pentru realizarea de activități legate de activitățile de diversificare din cadrul fermei (la 11-10-2019, Litera J., Punctul III. din Anexă a fost completată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 ) K. Măsura II.3. Investiții productive în acvacultură - eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apelor și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei1. Cheltuieli cu investiții pentru realizarea/modernizarea de sisteme de acvacultură recirculante2. Cheltuieli pentru construirea și dotarea de microunități de procesare cu condiția ca materia primă să provină din producție proprie3. Cheltuieli pentru construirea și amenajarea unui centru de vânzare direct (magazine pescăresc) către consumatorii finali4. Cheltuieli pentru realizarea de capacități de depozitare a peștelui și a subproduselor din pește5. Cheltuieli pentru realizarea de drumuri și platforme tehnologice aferente unității de acvacultură6. Cheltuieli pentru construirea și/sau modernizarea depozitelor de furaje7. Cheltuieli pentru achiziționarea de tehnologii noi și know-how8. Cheltuieli cu achiziționarea de utilaje și echipamente pentru menținerea și monitorizarea în condiții optime a biomediului acvatic și a materialului piscicol9. Cheltuieli pentru achiziționarea de echipamente și instalații pentru colectarea și gestionarea deșeurilor din unitățile de acvacultură10. Cheltuieli privind achiziționarea de software și sisteme de monitorizare11. Cheltuieli privind primele de asigurare a investițiilor pentru perioada de implementare (execuție) a proiectului12. Cheltuieli privind achiziționarea de mașini și echipamente folosite la distribuirea furajelor, manipularea materiilor prime sau la întreținerea unităților de acvacultură13. a) Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport, categoria N - autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul mărfurilor conform Directivei 2007/46/CE, pentru achiziționarea de mijloace de transport pentru transportul peștelui viu, peștelui proaspăt, al produselor rezultate în urma procesării și aprovizionarea cu materii prime, care să fie folosite pentru unitatea de acvaculturăb) Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport, categoria O - remorci concepute și construite în principal pentru transportul mărfurilor, conform Directivei 2007/46/CE, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură (la 02-05-2017, Punctul 13. din Litera K. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 14. Cheltuieli cu investiții pentru reducerea impactului asupra mediului15. Cheltuieli pentru achiziționarea de echipamente și materiale pentru filtrarea, condiționarea, pomparea și distribuția apei tehnologice, ce reduc impactul fermelor de acvacultură asupra utilizării și calității apei (la 07-10-2016, Litera K. din Punctul III. a fost completata de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) L. Măsura II.4. Investiții productive în acvacultură - creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă1. Cheltuieli cu investiții pentru eficientizarea energetică2. Cheltuieli cu investiții pentru producerea de energie din surse de energie regenerabilă3. Cheltuieli privind primele de asigurare a investițiilor pentru perioada de implementare (execuție) a proiectului4. Cheltuieli privind achiziționarea de software și/sau sisteme de monitorizare (la 07-10-2016, Litera L. din Punctul III. a fost completata de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) M. Măsura II.5. Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură1. Cheltuieli cu înființarea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură:a) taxe și alte cheltuieli de înscriere și înmatriculare;b) cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile;c) cheltuieli cu achiziția de active necorporale;d) cheltuieli cu recrutarea personalului;e) cheltuieli cu promovarea centrului de consiliere;f) cheltuieli cu închiriere de echipamente de monitorizare și control al mediului acvatic;g) taxe de participare la cursuri de formare profesională. (la 13-12-2016, Punctul 1. din Litera M. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 2. Cheltuieli cu achiziția de servicii de consultanță tehnică, științifică, juridică, ecologică sau economică:a) cheltuieli pentru achiziția de servicii de consultanță pentru a permite fermelor de acvacultură să respecte legislația Uniunii Europene și a celei naționale privind protecția mediului, precum și cerințele privind amenajarea spațială maritimă;b) cheltuieli pentru achiziționarea de studii privind evaluarea impactului asupra mediului, astfel cum este menționată în Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) și în Directiva 92/43/CEE;c) cheltuieli pentru achiziționarea de servicii de consultanță care permit fermelor de acvacultură să respecte legislația Uniunii Europene și cea națională privind sănătatea și bunăstarea animalelor acvatice sau legislația privind sănătatea publică;d) cheltuieli pentru achiziționarea de servicii de consultanță pentru respectarea standardelor de sănătate și de siguranță bazate pe legislația Uniunii Europene și pe cea națională;e) cheltuieli pentru achiziționarea de servicii de consultanță pentru realizarea de strategii de marketing și afaceri.f) Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile. (la 11-10-2019, Punctul 2., Litera M., Punctul III. din Anexă a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 ) g) Cheltuieli cu achiziția de active necorporale (la 11-10-2019, Punctul 2., Litera M., Punctul III. din Anexă a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 ) (la 13-12-2016, Punctul 2. din Litera M. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) N. Măsura II.7. Creșterea potențialului siturilor de acvacultură1. Cheltuieli cu identificarea și cartografierea zonelor cu potențial pentru dezvoltarea acvaculturii2. Cheltuieli cu investiții în infrastructură în siturile în care se practică acvacultura, inclusiv în consolidarea terenurilor, aprovizionarea cu energie sau gestionarea apei3. Cheltuieli cu investiții în programe privind sănătatea publică și sănătatea animalelorO. Măsura II.12. Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor1. Cheltuieli privind controlul și eradicarea bolilor din acvacultură2. Cheltuieli privind elaborarea de ghiduri de bune practici atât general, cât și specific pentru anumite specii3. Cheltuieli pentru elaborarea unor coduri de conduită, referitoare la biosecuritate sau la necesitățile în materie de sănătate și bunăstare a animalelor în acvacultură4. Cheltuieli privind elaborarea unor studii în domeniul veterinar sau farmaceutic5. Cheltuieli privind înființarea unor grupuri pentru protecția sănătății în sectorul acvaculturii6. Cheltuieli cu experțiP. Măsura II.13. Asigurarea stocurilor din acvacultură1. Cheltuieli cu primele de asigurare a stocurilor din acvacultură pentru pierderile economice generate de dezastre naturale, fenomene climatice nefavorabile, schimbări bruște ale calității și cantității apei, boli, defectarea sau distrugerea instalațiilor de producțieQ. Măsura III.1. Sprijin pregătitor1. Cheltuieli privind înființarea parteneriatului și pentru elaborarea cererii de finanțare, efectuate înainte de data semnării contractului de finanțare2. Cheltuieli de personal, respectiv salarii și contribuții3. Cheltuieli privind consolidarea parteneriatelor locale deja existente4. Cheltuieli pentru consultarea și animarea întregului teritoriu, informarea, conștientizarea comunităților locale și promovarea în teritoriu a oportunităților privind dezvoltarea locală acoperind întreg teritoriul eligibil5. Cheltuieli privind transportul, diurna și cazarea personalului și experților implicați în derularea proiectului conform art. 3 din ordin6. Cheltuieli pentru instruirea liderilor locali7. Cheltuieli pentru schimb de bune practici, vizite la FLAG-urile din România care au implementat o strategie de dezvoltare locală în perioada de programare 2007-20138. Cheltuieli pentru formare profesională în vederea elaborării unei strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității9. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor și analizelor necesare pregătirii strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității10. Costuri aferente elaborării strategiei de dezvoltare locală11. Costuri de consultanță, inclusiv SWOT12. Costuri aferente acțiunilor legate de consultarea părților interesate în scopul pregătirii strategiei13. Cheltuieli aferente serviciilor externalizate14. Costurile administrative (de funcționare și de personal) ale beneficiarului de sprijin pregătitorR. Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității - cheltuieli de funcționare (la 07-10-2016, partea introductiva a Literei R. a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) Cheltuielile pentru funcționarea grupurilor locale de acțiune pentru pescuit responsabile cu implementarea strategiilor selectate sunt următoarele:1. Contravaloarea salariilor brute lunare pentru o normă întreagă de lucru, inclusiv contribuțiile salariale suportate de către angajat și angajator pentru personalul grupului local de acțiune, în funcție de valoarea contractată pentru implementarea strategiei, după cum urmează: a) pentru o valoare contractată a strategiei de până la 1,5 milioane euro, în cuantum de maximum 5 salarii minime brute pe economie pentru managerul/directorul grupului local de acțiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 4 salarii minime brute pe economie pentru celelalte funcții de conducere, în cuantum de maximum 3 salarii minime brute pe economie pentru funcțiile de execuție;b) pentru o valoare contractată a strategiei între 1,5 milioane euro și 3,5 milioane euro, în cuantum de maximum 6 salarii minime brute pe economie pentru managerul/directorul grupului local de acțiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 5 salarii minime brute pe economie pentru celelalte funcții de conducere, în cuantum de maximum 4 salarii minime brute pe economie pentru funcțiile de execuție;c) pentru o valoare contractată a strategiei de peste 3,5 milioane euro, în cuantum de maximum 8 salarii minime brute pe economie pentru managerul/directorul grupului local de acțiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 7 salarii minime brute pe economie pentru celelalte funcții de conducere, în cuantum de maximum 6 salarii minime brute pe economie pentru funcțiile de execuție. (la 02-05-2017, Punctul 1. din Litera R. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 2. Cheltuieli pentru plata chiriei sediului și/sau punctului de lucru al FLAG-ului - se vor stabili în conformitate cu prețul pieței, dar nu mai mult de 6 euro/m2/lună fără T.V.A. de suprafață utilă; aceste cheltuieli sunt eligibile pentru maximum un sediu sau un punct de lucru din teritoriul eligibil FLAG, așa cum este prevăzut acesta în strategia de dezvoltare locală.3. Cheltuieli pentru întreținerea sediului și/sau punctului de lucru al FLAG-ului, respectiv: curățenie, igienizare4. Cheltuieli operaționale pentru sediul și/sau punctul de lucru al FLAG-ului pentru care există contract/contracte5. Cheltuieli pentru organizarea de reuniuni și evenimente de promovare în teritoriul eligibil FLAG, schimb de bune practice la alte FLAG-uri din România: cheltuieli cu materiale informative, consumabile, închirierea de spații pentru desfășurarea evenimentului, echipamente și logistică adecvate pentru derularea activităților proiectului, cazare, diurnă sau masă și asigurarea transportului participanților la acțiunile de informare-promovare și animare teritoriu conform art. 3 din ordin6. Cheltuieli pentru participarea personalului FLAG-urilor și a actorilor locali, respectiv parteneri din FLAG, reprezentant legal și președinte FLAG, la reuniuni și evenimente de promovare organizate în afara teritoriului FLAG-ului, precum și la cele organizate pe teritoriul Uniunii Europene de alte FLAGuri, instituții ale Uniunii Europene și/sau alte persoane juridice în baza aprobărilor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM (M.A.D.R. - DGP AMPOPAM). Nu este necesară aprobarea în cazul evenimentelor inițiate de către DGP AMPOPAM. (la 11-10-2019, Punctul 6., Litera R., Punctul III. din Anexă a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 ) 7. Cheltuielile cu asigurarea medicală în străinătate pentru deplasările externe aprobate de DGP AMPOPAM8. Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar9. Cheltuieli pentru achiziționarea/închirierea/întreținerea de active fixe, corporale și necorporale, cu excepția locuințelor. Este eligibilă achiziționarea în sistem leasing, conform unui contract de leasing financiar, a unui mijloc de transport persoane sau achiziționarea unui singur mijloc de transport persoane, a cărui valoare să fie de maximum 18.000 euro, inclusiv TVA. Pentru FLAG-urile care și-au achiziționat un mijloc de transport prin POP 2007-2013 nu este eligibilă cheltuiala cu achiziția unui mijloc de transport. Pentru autoturismele din dotarea FLAGurilor combustibilul se decontează în limita de consum prevăzută în cartea tehnică a mașinii sau în cea stabilită de către Registrul Auto Român. Pentru FLAG-urile unde deplasarea la acțiunile de animare și monitorizare a proiectelor se face pe apă sunt eligibile un peridoc și achiziționarea în sistem leasing, conform unui contract de leasing financiar, sau achiziționarea unei șalupe cu un consum lunar maxim de 35 l/oră pentru un maximum de 55 de ore pe lună, fără depășirea acestui consum la nivel anual. Decontarea combustibilului pentru șalupă se va face conform documentelor tehnice emise de producător. (la 02-05-2017, Punctul 9. din Litera R. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 10. Cheltuieli cu amortizarea; în cazul tuturor activelor fixe, corporale și necorporale este eligibilă doar valoarea care se poate amortiza conform prevederilor legale pe perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de ultima zi de implementare a strategiei finanțate prin POPAM.11. Cheltuieli pentru plata transportului, diurnei și cazării conform art. 3 din ordin. Pentru deplasarea în cadrul unităților administrativ-teritoriale de tip municipii, orașe, comune sau sate se acordă o depășire de maximum 15 km/deplasare. În situația în care personalul aflat în delegare nu se cazează în unități de cazare specializate, cheltuielile de cazare se compensează prin plata, pentru fiecare noapte, conform legislației naționale în vigoare pentru sectorul public.12. Cheltuieli pentru instruirea angajaților FLAG și a actorilor locali membri în parteneriatul FLAG: cheltuieli cu taxele/serviciile de instruire, cheltuieli cu transportul, diurna/masa și cazarea conform art. 3 din ordin. (la 02-05-2017, Punctul 12. din Litera R. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 106 din 20 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 02 mai 2017 ) 13. Cheltuieli privind taxa de înmatriculare, taxa de certificat de înmatriculare, rata lunară de leasing pe durata perioadei de implementare a strategiei de dezvoltare locală, valoarea reziduală, taxa pentru plăcuțele cu numerele de înmatriculare, RCA, CASCO, rovinietă, taxe de pod, taxa de parcare și andocare, taxa de staționare la cheu, alte taxe obligatorii prevăzute de legislație pentru funcționarea mijloacelor de transport proprii sau utilizate în sistem leasing conform unui contract de leasing financiar - auto sau ambarcațiuni14. Cheltuieli pentru servicii de informare și publicitate, inclusiv realizare, dezvoltare și întreținere pagină web a FLAG-ului, realizare de filme informative, abonamente publicații, ziare locale15. Cheltuieli aferente deschiderii, administrării și operării conturilor bancare utilizate pentru implementarea strategiei16. Cheltuieli cu taxe notariale și alte taxe/impozite necesare implementării strategiei17. Cheltuielile pentru întreținerea mijloacelor de transport și pentru reparații la acestea18. Cheltuielile ocazionate de participarea la rețeaua națională19. Costuri legate de activitățile de monitorizare și de evaluare a strategiei20. Costuri necesare animării și promovării strategiei și pentru sprijinirea potențialilor beneficiari în vederea dezvoltării operațiunilor și a pregătirii cererilor de finanțare Notă
  Cheltuielile menționate la pct. 1 și 2 se decontează conform contractelor de muncă și proporțional cu numărul de ore prestate potrivit statului de plată și fișei de pontaj. Celelalte categorii de cheltuieli prevăzute la pct. 3 -20 se vor deconta pe baza facturilor, devizelor, ordinelor de deplasare, fișei activității zilnice pentru mijloacele de transport achiziționate, chitanțelor și ordinelor de plată emise conform legislației în vigoare.
  R^1. Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității - cheltuieli aferente implementării proiectelor finanțate în cadrul strategiilor de dezvoltare localăCheltuielile aferente implementării proiectelor finanțate în cadrul strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității sunt eligibile cu condiția ca aceste cheltuieli să conducă la cel puțin unul dintre următoarele obiective: a) valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor și promovarea inovării în toate etapele lanțului de aprovizionare cu produse pescărești și din acvacultură;b) sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învățării pe tot parcursul vieții și a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit și acvacultură;c) sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și de acvacultură, inclusiv operațiunile care vizează atenuarea schimbărilor climatice;d) promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural în zonele de pescuit și de acvacultură, inclusiv a pescuitului, a acvaculturii și a patrimoniului cultural maritim;e) consolidarea rolului comunităților pescărești în ceea ce privește dezvoltarea locală și guvernanța resurselor locale de pescuit și a activităților maritime. (la 07-10-2016, Punctul III. a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) S. Măsura III.4. Activități de cooperare 1. Cheltuieli eligibile pentru sprijin pregătitor:a) cheltuieli de călătorie, cazare, masă sau diurnă pentru personalul implicat în proiect;b) cheltuieli privind consultanța pentru elaborarea Acordului de parteneriat, respectiv costurile de interpretariat, traducere și alte cheltuieli de natură juridică; c) cheltuieli cu personalul implicat pentru sprijinul pregătitor, cu respectarea prevederilor Codului muncii, în limita a maximum 10% din sprijinul nerambursabil acordat pentru sprijinul pregătitor;d) cheltuieli aferente serviciilor de traducere și interpretariat pentru implementarea sprijinului pregătitor;e) cheltuieli de organizare a grupurilor de lucru, de realizare de analize și studii, pentru achiziția de date și informații necesare.2. Cheltuieli privind implementarea proiectelor de cooperare:a) cheltuieli privind schimbul de experiență, incluzând și vizitele de studiu dintr-o zonă pescărească în alta (care pot implica părți interesate locale) și schimbul de bune practici;b) cheltuieli privind organizarea de evenimente, precum și activități specifice implementării proiectului de cooperare; c) cheltuieli privind proiectele de twinning (înfrățire); d) cheltuieli privind proiecte comune de instruire, formare profesională, stagii în care participantul dintr-o zonă FLAG este găzduit într-o altă zonă FLAG; e) cheltuieli pentru organizarea de ateliere de lucru, grupuri de lucru, conferințe tematice necesare pentru implementarea activităților prevăzute în proiect;f) costuri administrative necesare pentru implementarea proiectului, inclusiv dotări și active necorporale necesare pentru implementarea activităților proiectului de cooperare;g) cheltuieli privind activitățile de comunicare, promovare și publicitate necesare implementării proiectului de cooperare;h) cheltuieli de călătorie, cazare, masă sau diurnă pentru personalul implicat în proiect;i) cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului de cooperare, cu respectarea prevederilor Codului muncii, în limita a maximum 20% din sprijinul nerambursabil acordat pentru implementarea proiectului de cooperare;j) cheltuieli aferente serviciilor pentru implementarea proiectului de cooperare (servicii de traducere și interpretariat, organizare de întâlniri de lucru în cadrul proiectului de cooperare);k) cheltuieli pentru informare și publicitate;l) cheltuieli de audit;m) alte cheltuieli de natură juridică. (la 11-10-2019, Litera S., Punctul III. din Anexă a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 4 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019 ) T. Măsura IV.1. Planuri de producție și comercializare1. Cheltuieli pentru elaborare, monitorizare și organizare referitoare la măsurile planificate în cadrul planului de producție și comercializare. (la 13-12-2016, Punctul 1. din Litera T. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 2. Cheltuieli pentru punerea în practică a fiecărei măsuri specifice planificate. (la 13-12-2016, Punctul 2. din Litera T. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) U. Măsura IV.3. Măsuri de marketing1. Cheltuieli pentru înființarea de organizații de producători, de asociații de organizații de producători sau de organizații interprofesionale care sunt recunoscute în conformitate cu capitolul II secțiunea II din Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.2. Cheltuieli pentru găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pescărești și de acvacultură3. Cheltuieli pentru promovarea calității și a valorii adăugate4. Cheltuieli pentru contribuția la transparența producției și a piețelor și la desfășurarea de studii de piață și de studii privind dependența de importuri a Uniunii5. Cheltuieli pentru contribuția la trasabilitatea produselor pescărești sau de acvacultură și după caz, elaborarea unei etichete ecologice la nivelul Uniunii pentru produsele pescărești și de acvacultură, menționată în Regulamentul (UE) nr. 1.379/20136. Cheltuieli pentru desfășurarea unor campanii regionale, naționale sau transnaționale de promovare și comunicare, în vederea sensibilizării publicului față de produsele pescărești și de acvacultură durabileV. Măsura IV.4. Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură1. Cheltuieli pentru construirea de noi unități de procesare2. Cheltuieli pentru extinderea și modernizarea unităților existente3. Cheltuieli privind achiziționarea de echipamente pentru procesarea produselor și subproduselor4. Cheltuieli privind achiziționarea de tehnologii noi și metode de producție inovatoare5. Cheltuieli privind achiziționarea de mijloace de transport specializate pentru transportul peștelui, produselor din pește și pentru alte materii prime necesare procesării6. Cheltuieli privind achiziționarea de echipamente capabile să îmbunătățească calitatea, siguranța și trasabilitatea produselor7. Cheltuieli pentru achiziționarea de camere și/sau construirea de depozite frigorifice pentru materia primă și depozitarea produselor și subproduselor din pește, precum și a conservelor și semiconservelor din pește8. Cheltuieli privind extinderea și/sau modernizarea camerelor/depozitelor frigorifice pentru materia primă și depozitarea peștelui, produselor și subproduselor din pește, a conservelor și semiconservelor din pește9. Cheltuieli privind achiziționarea de instalații și echipamente destinate exclusiv tratării, prelucrării deșeurilor de produse pescărești și de acvacultură10. Cheltuieli privind achiziționarea de echipamente care vizează îmbunătățirea siguranței, igienei, sănătății și condițiilor de muncă11. Cheltuieli privind realizarea infrastructurii și achiziționarea de echipamente privind prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv în ceea ce privește tratamentul deșeurilor.12. Cheltuieli pentru investiții privind energia neconvențională sunt eligibile cu condiția ca energia astfel obținută să fie folosită numai pentru activitatea de producție ce face obiectul proiectului.13. Cheltuieli privind achiziționarea de software și sisteme de monitorizare pentru managementul unităților de procesare14. Cheltuieli privind primele de asigurare a investițiilor pentru perioada de implementare (execuție) a proiectului.W. Măsura VI.1. Control și executare1. Cheltuieli pentru achiziția, instalarea și/sau dezvoltarea de tehnologii, inclusiv hardware și software informatic, sisteme de detectare a navelor (VDS), sisteme de televiziune cu circuit închis (CCTV) și rețele informatice. (la 13-12-2016, Punctul 1. din Litera W. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 2. Cheltuieli pentru achiziția, instalarea și/sau dezvoltarea componentelor, inclusiv a hardware-ului și a software-ului, necesare pentru a se asigura transmiterea de date dinspre actorii implicați în activitățile de pescuit și de comercializare a produselor pescărești spre autoritățile relevante ale statelor membre și ale Uniunii, inclusiv achiziționarea și instalarea componentelor necesare pentru sistemele electronice de înregistrare și raportare (ERS), sistemele de monitorizare a navelor (VMS) și sistemele de identificare automată (AIS) utilizate pentru control. (la 13-12-2016, Punctul 2. din Litera W. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 3. Cheltuieli pentru dezvoltarea, achiziționarea și instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului și a software-ului, necesare pentru verificarea trasabilității produselor pescărești și de acvacultură. (la 13-12-2016, Punctul 3. din Litera W. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 4. Cheltuieli pentru punerea în aplicare a unor programe pentru schimbul de date între statele membre și pentru și analiza acestora5. Cheltuieli pentru modernizarea și achiziționarea de nave, de aeronave și de elicoptere de patrulă6. Cheltuieli pentru achiziționarea altor mijloace de control, inclusiv a unor dispozitive care permit măsurarea puterii motorului și a echipamentelor de cântărit7. Cheltuieli pentru dezvoltarea de sisteme inovatoare de control și monitorizare și punerea în aplicare a unor proiecte-pilot referitoare la controlul activităților de pescuit, inclusiv analiza ADN la pești sau dezvoltarea de site-uri internet referitoare la control. (la 13-12-2016, Punctul 7. din Litera W. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 8. Cheltuieli cu programele de formare și de schimb, pentru personalul responsabil cu monitorizarea, controlul și supravegherea activităților din domeniul pescuitului9. Cheltuielile cu analiza cost-beneficiu, precum și evaluarea auditurilor efectuate și a cheltuielilor suportate de autoritățile competente pe parcursul monitorizării, controlului și supravegherii10. Cheltuieli cu organizarea de seminare și elaborarea de suporturi informaționale, care vizează sporirea gradului de sensibilizare atât în rândul pescarilor și al altor părți interesate, precum inspectori, procurori și judecători, cât și în rândul publicului, privind necesitatea de a combate pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și de a pune în aplicare normele Politicii Comune de Pescuit, denumită în continuare PCP11. Costurile operaționale suportate în cursul desfășurării unui control mai strict pentru stocurile care fac obiectul unor programe specifice de inspecție și control instituite în conformitate cu articolul 95 din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96; (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2.166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 și (CE) nr. 1.966/2006, și obiectul coordonării controlului în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului.12. Cheltuieli privind punerea în aplicare a unui plan de acțiune stabilit în conformitate cu articolul 102 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009, inclusiv eventualele costuri operaționale implicate. (la 13-12-2016, Litera W. din Punctul III. a fost completata de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 13. Cheltuieli de transport, diurnă și cazare conform art. 3 din prezentul ordin. (la 13-12-2016, Litera W. din Punctul III. a fost completata de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) X. Măsura VI.2. Colectarea datelor1. Cheltuieli privind colectarea, gestionarea și utilizarea datelor pentru analize științifice și punerea în aplicare a PCP, incluzând, fără a se limita la:a) cheltuiala cu personalul implicat (salarii etc.);b) cheltuieli de transport, diurnă și cazare conform art. 3 din prezentul ordin;c) cheltuieli cu vizele și alte taxe pentru acte necesare deplasărilor (asigurare etc.);d) alte cheltuieli necesare realizării colectării, gestionării și utilizării datelor. (la 13-12-2016, Punctul 1. din Punctul X. , Punctul III. a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 976 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 13 decembrie 2016 ) 2. Cheltuieli privind programele naționale, transnaționale și subnaționale multianuale de eșantionare, cu condiția să vizeze stocuri care fac obiectul PCP.3. Cheltuieli privind monitorizarea pe mare a pescuitului comercial și recreativ, inclusiv monitorizarea capturilor accidentale de organisme marine precum mamiferele și păsările marine.4. Cheltuieli privind studiile de cercetare pe mare5. Cheltuieli cu participarea unor reprezentanți ai statelor membre și ai autorităților regionale, la reuniunile regionale de coordonare, la reuniunile organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea este parte contractantă sau observator sau la reuniunile organismelor internaționale responsabile cu furnizarea de consultanță științifică.6. Cheltuieli pentru îmbunătățirea sistemelor de colectare și gestionare a datelor și realizarea unor studii-pilot în vederea îmbunătățirii sistemelor existente de colectare și gestionare a datelor.Y. Măsura VIII.1. Supravegherea maritimă integrată (SMI)1. Cheltuieli de investiții pentru dezvoltarea și implementarea în România a Mediului comun pentru schimbul de informații (CISE), respectiv crearea și administrarea platformei electronice în vederea interconectării tuturor părților implicate în punerea în aplicare a Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin) (Text cu relevanță pentru SEE) (DCSMM), a Supravegherii Maritime Integrate (SMI) și a PCP.
  IV. Cheltuielile eligibile aferente măsurii de asistență tehnică în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020A. Cheltuieli cu personalul, inclusiv personalul auxiliar încadrat în structura autorității de management pentru POPAM cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu normă parțială ori întreagă de lucru, după cum urmează:1. Cheltuieli cu salarii și asimilate:a) salarii;b) prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare, sporuri (conform legislației în vigoare).2. Cheltuieli cu contribuții sociale aferente remunerațiilor, cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori):a) contribuții de asigurări sociale de stat;b) contribuții de asigurări de șomaj;c) contribuții de asigurări sociale de sănătate;d) contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale;e) alte contribuții.3. Sporuri pentru complexitatea muncii (pentru audit/control financiar preventiv propriu)4. Cheltuieli pentru instruirea/perfecționarea personalului din Autoritatea de management/organismele intermediare și a potențialilor beneficiariB. Cheltuieli de asistență tehnică ale autorităților eligibile pentru a primi finanțare, prevăzute la pct. 4.8 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime:1. Cheltuieli cu transportul, diurna și cazarea cu ocazia deplasărilor interne și/sau externe:1.1. transport de persoane (personal propriu, alte persoane);1.2. transport de materiale și echipamente;1.3. cazare;1.4. diurnă;1.5. alte costuri aferente transportului (taxă de înmatriculare, taxă de mediu, taxă certificat de înmatriculare, taxă plăcuțe numere de înmatriculare, RCA, CASCO, rovinietă, taxe și abonamente de parcare, taxe de pod și altele asimilate, inclusiv pentru ambarcațiuni);1.6. cheltuielile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă, pentru experții din statele membre sau pentru acei experți solicitați de autoritatea de management în contextul implementării POPAM, conform prevederilor legale naționale și comunitare;1.7. taxe de participare la evenimente;1.8. asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate;1.9. cheltuielile transportul, diurna și cazarea se vor realiza în conformitate cu art. 3 din ordin.2. Cheltuieli aferente managementului POPAM:2.1. cheltuieli cu materialele tipărite;2.2. traducere și interpretare;2.3. servicii de sonorizare;2.4. prelucrarea datelor;2.5. conectarea la rețele informatice;2.6. întreținerea, actualizarea și dezvoltarea aplicațiilor informatice;2.7. cheltuieli aferente procedurilor de achiziție publică;2.8. achiziționarea de publicații, cărți, reviste de specialitate, în format tipărit și/sau electronic;2.9. abonamente la publicații de specialitate;2.10. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare;2.11. materiale consumabile:a) cheltuieli cu materialele auxiliare;b) cheltuieli cu combustibilul;c) cheltuieli cu piesele de schimb;d) cheltuieli cu alte materiale consumabile;2.12. materiale de natura obiectelor de inventar - birotică, papetărie;2.13. studii, analize, rapoarte și strategii;2.14. furnituri de birou;2.15. cheltuieli cu achiziționarea semnăturilor digitale pentru MySMIS2014.3. Cheltuieli financiare și juridice:3.1. cheltuieli aferente deschiderii, administrării și operării conturilor dedicate, proiectelor;3.2. consultanță și expertiză tehnică, financiară, contabilă și juridică;3.3. servicii de evaluare;3.4. taxe notariale;3.5. servicii de audit;3.6. servicii de elaborare studii și analize, pregătirea și gestionarea schemelor de grant și a instrumentelor financiare.4. Cheltuieli pentru achiziții de:4.1. imobile (sediu), inclusiv prin leasing;4.2. mijloace de transport, autoturisme, barcă din fibră de sticlă și șalupă pentru control, inclusiv prin leasing, necesare desfășurării activității de implementare a POPAM;4.3. aparatură birotică, mobilier, echipamente IT și accesorii, instalații, alte dotări de echipamente pentru buna funcționare a M.A.D.R. - DGP AMPOPAM;4.4. achiziția de software, inclusiv serviciile de mentenanță aferente.5. Cheltuieli pentru închirieri, amortizări și leasing:5.1. cheltuieli cu închirierea (locații, bunuri):a) închiriere de sedii administrative și/sau operative, inclusiv depozite;b) închiriere de spații pentru desfășurarea diverselor activități;c) închiriere de echipamente;d) închiriere de vehicule;e) închiriere de diverse bunuri;5.2. cheltuieli cu amortizarea activelor;5.3. rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru:a) echipamente;b) autovehicule, barcă, șalupă;c) diverse bunuri.6. Cheltuieli cu utilitățile:6.1. apă și canalizare;6.2. servicii de salubrizare;6.3. energie electrică;6.4. energie termică și/sau gaze naturale;6.5. telefoane, fax, internet, acces la baze de date;6.6. servicii poștale;6.7. servicii de curierat;6.8. servicii de administrare a clădirilor:a) întreținere curentă;b) asigurarea securității clădirilor;c) salubrizare și igienizare;6.9. cheltuieli cu servicii de instalare, întreținere și reparare a echipamentelor și mijloacelor de transport:a) instalare echipamente;b) întreținere echipamente;c) reparații echipamente;d) întreținere mijloace de transport;e) reparare mijloace de transport;6.10. arhivarea fizică și/sau electronică a documentelor.7. Cheltuieli de informare și publicitate:7.1. cheltuieli de informare și publicitate pentru program:a) producția materialelor și mijloacelor publicitare și de informare - designul, construcția și montajul, alte cheltuieli ocazionate de această activitate, inclusiv pentru cele amplasate și/sau distribuite la sediile M.A.D.R. - DGP AMPOPAM;b) tipărirea/multiplicarea, producția materialelor publicitare și de informare;c) difuzarea materialelor publicitare și de informare;d) dezvoltare/adaptare de pagini web;e) producția, tipărirea/multiplicarea și distribuția de materiale promoționale;f) închirierea spațiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferințe, workshopuri, inclusiv campanii de mediatizare și conștientizare (difuzarea și producția spoturilor publicitare radio și TV);g) publicitate prin intermediul presei;7.2. cheltuieli de informare și publicitate pentru POPAM - designul, construcția și montajul, alte cheltuieli ocazionate de această activitate, inclusiv pentru cele amplasate și/sau distribuite la sediile M.A.D.R. - DGP AMPOPAM.8. Cheltuieli aferente organizării de evenimente:8.1. cheltuieli efectuate pentru organizarea de/participarea la evenimente, seminare, conferințe, sesiuni de informare, organizarea comitetelor de evaluare și selecție, a comitetelor de monitorizare, a reuniunilor de lucru, a întâlnirilor de tip team building;8.2. cheltuieli de participare la târguri și expoziții cu tematică pentru pescuit și/sau acvacultură, altele de referință pentru implementarea POPAM, inclusiv internaționale.9. Cheltuieli efectuate privind consultanța și expertiza tehnică, financiară, contabilă, fiscală și juridică cu privire la implementarea POPAM (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri și metodologii)10. Onorariile experților externi angajați prin contract de servicii, pentru activitățile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică, audit, necesare implementării POPAM11. Cheltuieli pentru înființarea unei rețele naționale a grupurilor locale12. Cheltuieli privind sprijinirea înființării grupurilor locale în etapa pregătitoare13. Cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea clădirilor14. Cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea utilităților:14.1. alimentare cu apă, canalizare;14.2. alimentare cu gaze naturale;14.3. agent termic;14.4. căi de acces;14.5. facilități de acces pentru persoane cu dizabilități;14.6. energie electrică.15. Cheltuieli pentru pregătirea și elaborarea documentelor aferente perioadei de programare 2021-202816. Cheltuieli privind achiziționarea de echipament de protecție