ORDIN nr. 772 din 18 aprilie 2016privind cerințele referitoare la etichetarea, sigilarea și ambalarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2016    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 306.959 din 14 aprilie 2016 al Direcției generale control, antifraudă și inspecții - Direcția monitorizare inspecții, verificare și control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,în baza prevederilor:– art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată;– Directivei de punere în aplicare 2014/96/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 privind cerințele referitoare la etichetarea, sigilarea și ambalarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, care intră în domeniul de aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului;– art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Cerințe privind etichetarea, sigilarea și ambalarea(1) Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS) se asigură, prin autoritățile oficiale competente, respectiv inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor și Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor (ITCSMS și LCCSMS) că materialul de înmulțire fructifer, denumit în continuare material de înmulțire, certificat oficial ca material Prebază, Bază sau Certificat, și materialul de plantare fructifer destinat producției de fructe, denumit în continuare material de plantare fructifer, certificat oficial ca material Certificat, se comercializează doar dacă respectă cerințele privind etichetarea, sigilarea și ambalarea prevăzute la art. 2 și 4. Dacă este cazul, un document însoțitor, astfel cum se prevede la art. 3, poate fi utilizat pentru a completa eticheta.(2) INCS se asigură că materialul de înmulțire și materialul de plantare fructifer care se califică drept material CAC (Conformitas Agraria Communitatis) se comercializează numai dacă îndeplinește cerințele privind documentul furnizorului prevăzute la art. 5.  +  Articolul 2Etichetarea materialului Prebază, Bază sau Certificat(1) INCS se asigură că, pentru materialul Prebază, Bază sau Certificat, autoritățile oficiale competente (ITCSMS și LCCSMS) elaborează o etichetă în conformitate cu alin. (2)-(5) pe care o aplică pe plantele sau părțile de plante care urmează să fie comercializate ca material de înmulțire sau ca material de plantare fructifer. INCS poate prevedea ca autoritățile oficiale competente (ITCSMS și LCCSMS) să poată permite furnizorului să elaboreze și să aplice eticheta sub supravegherea autorităților oficiale competente (ITCSMS și LCCSMS). Modelul etichetei este stabilit de către INCS, în conformitate cu prevederile alin. (4)-(6).(2) Materialul de înmulțire sau materialul de plantare fructifer care face parte din același lot poate fi comercializat cu o singură etichetă atunci când materialul respectiv face parte din același pachet, din aceeași legătură sau din același recipient, iar eticheta este aplicată în conformitate cu alin. (8).(3) INCS poate prevedea ca plantele fructifere de cel puțin un an să fie etichetate în mod individual. În acest caz, etichetarea poate fi realizată în câmp, înainte de dezrădăcinare, în cursul dezrădăcinării sau ulterior. În cazul în care etichetarea se realizează mai târziu, plantele din același lot trebuie să fie dezrădăcinate împreună și să fie păstrate separat de alte loturi, în recipiente etichetate, până când plantele respective sunt etichetate.(4) Eticheta conține următoarele informații:a) mențiunea "norme și standarde UE";b) statul membru care emite eticheta sau codul respectiv;c) INCS sau codul respectiv;d) numele furnizorului sau numărul/codul său de înregistrare emis de autoritățile oficiale competente (ITCSMS și LCCSMS);e) numărul de referință al pachetului sau al legăturii, numărul de serie individual, numărul săptămânii sau numărul lotului;f) denumirea botanică;g) categoria, iar pentru materialul Bază și numărul generației;h) denumirea soiului și, după caz, a clonei. În cazul portaltoilor care nu aparțin unui soi, denumirea speciei sau a hibridului interspecific vizat. Pentru plantele fructifere altoite, aceste informații se furnizează pentru portaltoi și pentru altoi. În cazul soiurilor pentru care cererea de înregistrare oficială sau de înregistrare a dreptului de proprietate asupra unui soi de plante este în curs de examinare, aceste informații indică: "denumire propusă" sau "cerere în curs de examinare";i) mențiunea "soi cu o descriere recunoscută oficial", dacă este cazul;j) cantitatea;k) țara de producție și codul respectiv, dacă este diferită de statul membru care emite eticheta;l) anul emiterii;m) în cazul în care eticheta originală este înlocuită cu o altă etichetă: anul emiterii etichetei originale.(5) Eticheta trebuie să fie imprimată cu caractere de neșters, în una dintre limbile oficiale ale Uniunii, ușor vizibilă și lizibilă.(6) Culoarea etichetei este:a) albă cu o linie violet în diagonală pentru materialul Prebază;b) albă, pentru materialul Bază;c) albastră, pentru materialul Certificat. (la 01-04-2020, Alineatul (6) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 7 din 13 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 23 ianuarie 2020 ) (7) Eticheta se aplică pe plante sau părți de plante care urmează să fie comercializate ca material de înmulțire sau ca material de plantare fructifer. În cazul în care astfel de plante sau părți de plante urmează să fie comercializate într-un pachet, într-o legătură sau într-un recipient, eticheta trebuie să fie aplicată pe pachetul, legătura sau recipientul respectiv.(8) Dacă, în conformitate cu alin. (2), materialul de înmulțire și plantare fructifer se comercializează cu o singură etichetă, aceasta trebuie aplicată pe pachetul, legătura sau recipientul format din materialul de înmulțire sau din materialul de plantare fructifer respectiv.  +  Articolul 3Document de însoțire pentru materialul Prebază, Bază sau Certificat(1) Pentru ca loturile de diferite soiuri sau tipuri de material Prebază, Bază sau Certificat să poată fi comercializate împreună, INCS poate să prevadă că, în completarea etichetei, poate fi întocmit un document de însoțire de către autoritatea oficială teritorială competentă (ITCSMS sau LCCSMS) sau de către furnizorul vizat sub supravegherea organismului respectiv.(2) Documentul de însoțire îndeplinește următoarele cerințe:a) include informațiile prevăzute la art. 2 alin. (4) și după cum se indică pe eticheta respectivă;b) este redactat în una dintre limbile oficiale ale Uniunii;c) este furnizat cel puțin în dublu exemplar (furnizor și destinatar);d) însoțește materialul de la locul de furnizare la locul de destinație;e) include numele și adresa destinatarului;f) include data emiterii documentului;g) include, dacă este cazul, informații suplimentare relevante pentru loturile vizate.(3) În cazul în care informațiile din documentul de însoțire contrazic informațiile de pe eticheta menționată la art. 2 alin. (4) informațiile de pe eticheta respectivă prevalează.  +  Articolul 4Cerințe de sigilare și ambalare pentru materialul Prebază, Bază sau Certificat(1) INCS se asigură că, în cazul în care materialul Prebază, Bază sau Certificat se comercializează în loturi de două sau mai multe plante sau părți de plante, loturile respective sunt suficient de omogene.(2) Plantele sau părțile de plante care constituie astfel de loturi trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) plantele sau părțile de plante sunt într-un pachet sau într-un recipient sigilat, astfel cum sunt definite la alin. (3); saub) plantele sau părțile de plante fac parte dintr-o legătură sigilată, astfel cum este definită la alin. (3).(3) În sensul prezentului ordin, sigilare înseamnă: în cazul unui pachet sau recipient, închidere astfel încât să nu poată fi deschis fără a deteriora dispozitivul de închidere, iar în cazul unei legături, legare în așa fel încât plantele sau părțile de plante care fac parte din legătură să nu poată fi separate fără a deteriora dispozitivul sau dispozitivele de legare. Pachetul, recipientul și legătura trebuie să fie etichetate în așa fel încât prin înlăturarea etichetei acestea să își piardă valabilitatea.  +  Articolul 5Documentul furnizorului pentru materialul CAC(1) INCS se asigură că materialul CAC este comercializat cu un document întocmit de furnizor, conform condițiilor prevăzute la alin. (3)-(5), denumit în continuare documentul furnizorului.(2) INCS se asigură că documentul furnizorului nu se aseamănă cu documentul de însoțire menționat la art. 3, astfel încât să se evite orice eventuală confuzie între documentul furnizorului și celelalte două documente.(3) Documentul furnizorului cuprinde cel puțin următoarele informații:a) mențiunea ”norme și standarde UE”;b) numele statului membru în care a fost întocmit documentul sau codul aferent;c) numele autorității oficiale competente sau codul aferent (Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor (ITCSMS) sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor (LCCSMS);d) numele furnizorului sau numărul/codul său de înregistrare emis de autoritatea oficială teritorială competentă (ITCSMS și LCCSMS);e) numărul de serie individual, numărul săptămânii sau numărul lotului;f) denumirea botanică;g) indicația ”CAC”;h) denumirea soiului și, după caz, a clonei. În cazul portaltoilor care nu aparțin unui soi, denumirea speciei sau a hibridului interspecific în cauză. În cazul materialului fructifer altoit, aceste informații se furnizează pentru portaltoi și pentru altoi. În cazul soiurilor pentru care cererea de înregistrare oficială sau de înregistrare a dreptului de proprietate asupra unui soi de plante este în curs de examinare, aceste informații indică următoarele: ”denumire propusă” și ”cerere în curs de examinare”;i) data emiterii documentului.(4) Atunci când se aplică pe materialul CAC, culoarea documentului furnizorului este galbenă.(5) Documentul furnizorului trebuie să fie imprimat cu caractere de neșters, în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, ușor vizibil și lizibil. (la 01-04-2020, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 7 din 13 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 23 ianuarie 2020 )  +  Articolul 6Dispoziții finalePrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu 1 ianuarie 2017.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Achim Irimescu
    București, 18 aprilie 2016.Nr. 772.