LEGE nr. 101 din 19 mai 2016privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016  Notă
  Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 21 martie 2022 prevede:
  Articolul XI(1) Prevederile art. I și II se aplică procedurilor de atribuire inițiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii acestora. Prin procedură de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunț de participare, un anunț de participare simplificat, sau, după caz, o invitație de participare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Prevederile art. I și II din prezenta ordonanță de urgență se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru încheiate de la data intrării în vigoare, iar la contractele aflate în derulare doar pentru situații juridice născute de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Prevederile art. III din prezenta ordonanță de urgență se aplică numai contestațiilor, cererilor sau plângerilor formulate, respectiv termenelor de introducere a acțiunii începute de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Contestațiile, procesele și cererile aflate în curs de soluționare în fața Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor sau, după caz, a instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se judecă potrivit regulilor prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost înregistrate.(6) Prevederile art. IV și V din prezenta ordonanță de urgență se aplică și pentru cererile depuse și nesoluționate, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(7) Prevederile art. VI pct. 1-7, art. VII-IX din prezenta ordonanță de urgență se aplică după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(8) Prevederile art. VI pct. 8 din prezenta ordonanță de urgență nu se aplică înștiințărilor comunicate unităților administrativ-teritoriale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează remediile, căile de atac și procedura de soluționare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicțională sau judiciară, în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune, precum și organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.(2) Prezenta lege se aplică și cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și celor privind executarea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor.(3) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, la nivel național, a unor mecanisme și proceduri efective, rapide și eficiente de sesizare și remediere a neregulilor, care să garanteze respectarea dispozițiilor legale privind atribuirea contractelor.  +  Articolul 2(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al unei autorități contractante sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorității contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicțională sau judiciară, potrivit prevederilor prezentei legi.(2) Oricare dintre membrii unei asocieri a unor operatori economici, fără personalitate juridică, poate formula orice cale de atac reglementată de prezenta lege.  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:a) act al autorității contractante - orice act, orice operațiune care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligații prevăzute de legislația în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operațiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire, fără a include achiziția directă care intră sub incidența Legii nr. 554/2004, prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare; (la 13-07-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) b) autoritate contractantă - oricare dintre următoarele:(i) autoritatea contractantă, astfel cum este definită în legislația privind achizițiile publice;(ii) autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum este definită în legislația privind achizițiile sectoriale;(iii) autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum este definită în legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;c) contract - oricare dintre următoarele:(i) contractul de achiziție publică, astfel cum este definit în legislația privind achizițiile publice;(ii) contractul sectorial, astfel cum este definit în legislația privind achizițiile sectoriale;(iii) acordul-cadru, astfel cum este definit în legislația privind achizițiile publice, precum și în legislația privind achizițiile sectoriale;(iv) contractul de concesiune de servicii sau contractul de concesiune de lucrări, astfel cum este definit în legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;d) măsuri de remediere - acele măsuri adoptate de autoritatea/entitatea contractantă, în urma primirii unei contestații, cu scopul de a corecta o decizie adoptată în cadrul procedurii de atribuire; (la 04-06-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) e) Abrogată. (la 04-06-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) f) persoană care se consideră vătămată - orice operator economic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:(i) are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire; și(ii) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecință a unui act al autorității contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluționării în termenul legal a unei cereri privind o procedură de atribuire.(2) Termenii și expresiile definite la alin. (1) se completează în mod corespunzător cu termenii și expresiile definite în legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale, respectiv legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz.(3) În sensul alin. (1) lit. f) pct. (i) se consideră că o persoană are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire dacă nu a fost încă exclusă definitiv de la respectiva procedură. O excludere este definitivă în cazul în care a fost notificată candidatului/ofertantului interesat și fie a fost considerată legală de către Consiliu/instanță, fie nu mai poate face obiectul unei căi de atac. (la 22-12-2017, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )  +  Articolul 4(1) Pentru soluționarea contestației, persoana care se consideră vătămată se poate adresa:a) fie pe cale administrativ-jurisdicțională Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;b) fie pe cale judiciară instanței de judecată. (la 22-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (2) Abrogat. (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (3) Autoritatea contractantă care a luat la cunoștință despre depunerea de către persoane diferite a unor contestații împotriva aceluiași act al autorității contractante, atât în fața Consiliului, cât și în fața instanței, are obligația să informeze Consiliul și instanța în acest sens, transmițând totodată copii de pe contestațiile formulate.(4) În cazul prevăzut la alin. (3), instanța poate pronunța conexarea contestațiilor în condițiile art. 139 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, solicitând Consiliului transmiterea dosarului. În termen de 10 zile de la primirea dosarului transmis de către Consiliu, instanța va dispune citarea părților implicate în vedere discutării conexării contestațiilor. În situația în care nu se pronunță măsura conexării, instanța va restitui Consiliului dosarul transmis în cel mult 5 zile de la pronunțare. (la 22-12-2017, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (5) În cazul prevăzut la alin. (4), persoana care se consideră vătămată și care a depus contestație la Consiliu nu are obligația de a plăti taxa judiciară de timbru prevăzută la art. 52^1. (la 13-07-2020, Alineatul (5) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (6) În cazul în care persoana care se consideră vătămată formulează contestație împotriva aceluiași act al autorității contractante atât la Consiliu, cât și la instanța de judecată, se prezumă că aceasta a renunțat la calea administrativ-jurisdicțională.  +  Articolul 5(1) Termenele procedurale stabilite de prezenta lege, exprimate în zile, încep să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului.(2) Ziua în cursul căreia a fost comunicat un act procedural nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi nelucrătoare, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.  +  Capitolul IIAbrogat. (la 04-06-2018, Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 04-06-2018, Articolul 6 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 04-06-2018, Articolul 7 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Capitolul III Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională  +  Secţiunea 1 Termenul de contestare și efectele contestației  +  Articolul 8(1) Persoana care se consideră vătămată de un act al autorității contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorității contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum și pentru recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de:a) 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică/sectorial sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;b) 7 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică/sectorială sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. (la 13-07-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (2) În cazul în care contestația privește conținutul documentației de atribuire, publicată în Sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP, data luării la cunoștință este data publicării documentației de atribuire. (la 13-07-2020, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (la 04-06-2018, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 9(1) După primirea contestației, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestației, în cel mult 3 zile de la primirea contestației. Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalți operatori economici implicați în procedura de atribuire, precum și Consiliului, nu mai târziu de o zi de la data adoptării lor. Pentru a fi aduse la cunoștința operatorilor economici interesați, măsurile adoptate înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor se publică în SEAP. (la 13-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (2) În cazul procedurilor a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, măsurile adoptate potrivit alin. (1) se comunică contestatorului și celorlalți operatori economici implicați în procedură, nu mai târziu de o zi de la data adoptării lor, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz. (la 13-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (3) În situația în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta trimite Consiliului și autorității contractante o cerere de renunțare la contestație. În acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligația de a comunica punctul său de vedere asupra contestației și celelalte documente necesare soluționării contestației.(4) Autoritatea contractantă are obligația să încheie contractul cu ofertantul declarat câștigător, ulterior pronunțării unei soluții de menținere a rezultatului procedurii de atribuire de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, chiar dacă împotriva respectivei decizii a fost introdusă calea de atac a plângerii și cauza nu a fost soluționată în mod definitiv și, în orice caz, numai după expirarea termenului legal de așteptare prevăzut la art. 59 alin. (1). (la 30-08-2021, Alineatul (4) din Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 3 din 25 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 27 august 2021 ) (5) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (4) este lovit de nulitate absolută. Încheierea contractului anterior/ulterior formulării contestației nu împiedică soluționarea acesteia de către Consiliu.(6) În cazul în care, în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziționează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, măsurile de remediere adoptate potrivit alin. (1) privesc numai loturile pentru care s-a depus contestație.  +  Secţiunea a 2-a Elementele contestației  +  Articolul 10Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină următoarele elemente:a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința, codul de identificare fiscală al contestatorului persoană fizică ori, după caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, persoanele care le reprezintă și în ce calitate. Se indică și adresa de poștă electronică, numărul de telefon și numărul de fax, după caz, la care poate fi comunicat orice act procedural. Contestatorul care locuiește în străinătate indică, pentru celeritate, și domiciliul ales sau reședința din România unde urmează să i se transmită comunicările privind soluționarea contestației;b) denumirea și sediul autorității contractante;c) denumirea obiectului contractului, procedura de atribuire aplicată, după caz, numărul și data anunțului de participare din SEAP;d) precizarea actului atacat al autorității contractante;e) obiectul contestației;f) motivarea în fapt și în drept a contestației;g) mijloacele de probă pe care se sprijină contestația, în măsura în care este posibil;h) semnătura contestatorului persoană fizică sau a reprezentantului persoanei juridice.  +  Articolul 11(1) În situația în care Consiliul apreciază că în contestație nu sunt cuprinse toate informațiile prevăzute la art. 10, acesta cere contestatorului ca, în termen de 3 zile de la înștiințare, să completeze contestația. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligației impuse de Consiliu, contestația este anulată.(2) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 6, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (3) Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională nu se taxează.  +  Secţiunea a 3-a Soluționarea contestației  +  Articolul 12(1) Consiliul este competent să soluționeze contestațiile cu privire la procedurile de atribuire a contractelor prin complete specializate constituite potrivit regulamentului de organizare și funcționare aprobat potrivit art. 37 alin. (2).(2) Contestațiile care nu intră în competența de soluționare a Consiliului sunt declinate de acesta, prin decizie, către instanța de judecată competentă ori, dacă este cazul, către un alt organ cu activitate jurisdicțională competent.(3) Decizia de declinare a competenței Consiliului nu este supusă niciunei căi de atac, dosarul fiind trimis de îndată instanței de judecată competente ori, dacă este cazul, unui alt organ cu activitate jurisdicțională competent.  +  Articolul 13(1) Contestația se soluționează de un complet de trei membri ai Consiliului, dintre care cel puțin unul este licențiat în drept, cu o vechime de cel puțin nouă ani în domeniul juridic. (la 04-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 13 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (2) Completul este prezidat de unul dintre membrii săi, desemnat cu aplicarea principiului rotației. (la 04-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 13 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (3) Contestațiile care implică informații clasificate sunt soluționate de complete formate din membri autorizați în acest sens, potrivit prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Contestațiile se distribuie spre soluționare completurilor în mod aleatoriu, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 13 alin. (3) și art. 17 alin. (1) și (2). (la 04-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (2) În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul, prin completele de soluționare a contestațiilor, adoptă decizii și încheieri.(3) Completul de soluționare a contestației este independent, hotărârile pronunțate fiind bazate pe stricta aplicare și respectare a legii.  +  Articolul 15(1) Procedura de soluționare a contestațiilor se desfășoară cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității, asigurării dreptului la apărare, imparțialității și independenței activității administrativ-jurisdicționale.(2) Părțile au obligația de a expune situația de fapt la care se referă pretențiile și apărările lor în mod corect și complet, fără a denatura sau omite informațiile care le sunt cunoscute.  +  Articolul 16(1) Sub sancțiunea respingerii contestației ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât și autorității contractante, nu mai târziu de expirarea termenului legal de contestare.(2) În termen de o zi de la primirea contestației, autoritatea contractantă are obligația să o publice în SEAP. (la 13-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 16 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (3) În cazul procedurilor de atribuire a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a comunica contestația și celorlalți operatori economici interesați/implicați în procedură, în termen de o zi de la data primirii acesteia, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz. (la 13-07-2020, Alineatul (3) din Articolul 16 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (4) În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), Consiliul înștiințează autoritatea contractantă despre existența contestației, iar autoritatea transmite punctul său de vedere asupra tardivității contestației și eventualele mijloacele de probă în acest sens.(5) Toate actele procedurale se transmit fie prin poștă, fie prin fax, fie prin mijloace electronice, cu confirmare de primire. (la 13-07-2020, Alineatul (5) din Articolul 16 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 )  +  Articolul 17(1) Pentru a se asigura pronunțarea unei soluții unitare, contestațiile formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire se soluționează astfel:a) în etapa de până la data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor sunt soluționate de același complet;b) în etapa de după data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor sunt soluționate de același complet, altul decât cel prevăzut la lit. a). (la 13-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 17 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (2) În fiecare etapă, contestațiile formulate în cadrul aceleiași proceduri sunt conexate.(3) Până la soluționarea contestației de către Consiliu, operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire, respectiv, după caz, operatorii economici participanți la procedura de atribuire pot formula cerere de intervenție voluntară în litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de 10 zile de la data publicării în SEAP a contestației. În cazul procedurilor a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, termenul de 10 zile se calculează de la data comunicării contestației. (la 13-07-2020, Alineatul (3) din Articolul 17 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (4) Cererea de intervenție se înaintează atât Consiliului, cât și autorității contractante și contestatorului/contestatorilor, nu mai târziu de expirarea termenului legal de formulare a acesteia. (la 13-07-2020, Articolul 17 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 )  +  Articolul 18(1) În termen de 5 zile de la data la care a primit contestația, autoritatea contractantă are obligația de a transmite Consiliului și contestatorului, din oficiu, punctul său de vedere asupra contestației. (la 04-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (2) Autoritatea contractată are obligația de a transmite Consiliului, în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a dosarului achiziției publice, achiziției sectoriale sau al concesiunii, precum și dovada înaintării punctului de vedere către contestator și orice documente considerate edificatoare, cu excepția anunțurilor de participare publicate în SEAP și a documentației de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă și poate fi descărcată direct din SEAP.(3) Lipsa punctului de vedere nu împiedică soluționarea contestației, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia către autoritatea contractantă. Lipsa punctului de vedere al autorității contractante atrage decăderea ei din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.(4) Pentru soluționarea contestațiilor ulterioare privind aceeași procedură de atribuire, dosarul achiziției publice, al achiziției sectoriale sau al concesiunii ce trebuie transmis de autoritatea contractantă cuprinde doar acele documente întocmite sau primite de aceasta în cadrul procedurii de atribuire care nu au fost deja transmise Consiliului cu prilejul soluționării contestației/contestațiilor anterioare.(5) În cazul în care trimite dosarele către instanța de judecată ca urmare a formulării plângerilor și, după caz, a dispunerii prin încheiere a declinărilor, Consiliul va include în dosarele transmise documentele prevăzute la alin. (2) și pe cele prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 19(1) La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară și probează ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. (la 13-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 19 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (2) Accesul la documentele dosarului constituit la Consiliu potrivit alin. (1) nu este condiționat de accesul la documentele aflate la autoritatea contractantă potrivit legislației privind achizițiile publice sau legislației privind achizițiile sectoriale ori legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.(3) În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit și vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți.  +  Articolul 20(1) În vederea soluționării contestației, Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri părților, de a administra orice mijloace de probă permise de lege și de a solicita orice date și documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestației. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluționarea contestației și de la alte persoane fizice sau juridice.(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie să conducă la depășirea termenului de soluționare a contestației, prevăzut la art. 24.(3) Consiliul, în vederea soluționării contestației, poate solicita contestatorului informații și mijloace de probă, altele decât cele prevăzute la art. 10, care trebuie transmise în termen de 3 zile de la data solicitării. Nedepunerea acestora nu împiedică soluționarea contestației de către Consiliu. (la 04-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (4) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde la orice solicitare a Consiliului și de a-i transmite acestuia orice documente care prezintă relevanță pentru soluționarea contestației, într-un termen care nu poate depăși 3 zile de la data primirii solicitării. (la 04-06-2018, Alineatul (4) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (5) Nerespectarea prevederilor alin. (3) și (4) conduce la imposibilitatea depunerii ulterioare de către contestator și/sau autoritatea contractantă a documentelor solicitate, contestația urmând să fie soluționată pe baza documentelor deja depuse la dosar. (la 04-06-2018, Alineatul (5) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 21(1) Procedura în fața Consiliului este scrisă, iar părțile sunt audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluționare a contestației.(2) Părțile pot fi reprezentate de avocați sau de consilieri juridici și pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părțile pot solicita să depună concluzii oral în fața Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectat termenul legal de soluționare a contestației, prevăzut la art. 24.(3) Este inadmisibilă prezentarea unor noi motive de contestare și/sau formularea unor noi capete de cerere pe calea concluziilor scrise sau orale ori a precizărilor la contestație ulterior termenului legal de formulare a acesteia.  +  Secţiunea a 4-a Suspendarea procedurii de atribuire  +  Articolul 22(1) În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea persoanei interesate, Consiliul poate să dispună prin încheiere, în termen de 3 zile de la primirea cererii, măsura suspendării procedurii de atribuire sau aplicării oricărei decizii luate de autoritatea contractantă, până la soluționarea contestației.(2) Persoana interesată comunică, concomitent, prin același mijloc de comunicare utilizat pentru transmiterea către Consiliu, cererea sa de suspendare și autorității contractante, care are obligația de a prezenta Consiliului, de îndată, punctul său de vedere asupra cererii. Nedepunerea punctului de vedere în termenul de soluționare a cererii nu împiedică soluționarea acesteia.(3) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 22 , Sectiunea a 4-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 23(1) Consiliul soluționează cererea de suspendare luând în considerare consecințele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese care ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.(2) Încheierea privind soluționarea cererii de suspendare poate fi atacată cu plângere la instanța competentă prevăzută la art. 32 alin. (1), în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.  +  Secţiunea a 5-a Termenul de soluționare a contestației  +  Articolul 24(1) Consiliul soluționează pe fond contestația în termen de 20 de zile de la data primirii, în condițiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziției publice, al achiziției sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 10 zile în situația incidenței unei excepții care împiedică analiza pe fond a contestației. (la 13-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 24 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (2) În cazuri temeinic justificate, termenul de soluționare a contestației poate fi prelungit cu 10 zile, prelungirea fiind comunicată autorității contractante.(3) Nerespectarea cu vinovăție a termenului de soluționare a contestației prevăzut la alin. (1) constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.  +  Articolul 25(1) Consiliul, prin încheiere, poate suspenda procedura de soluționare a contestației:a) în situația în care aceasta depinde în tot sau în parte de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți;b) când s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru o infracțiune săvârșită în legătură cu actul atacat de contestator.(1^1) Consiliul va comunica încheierea de suspendare a soluționării contestației atât părților implicate, cât și instanței respective, solicitând-i acesteia să soluționeze cauza cu celeritate. (la 04-06-2018, Articolul 25 din Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (2) Suspendarea procedurii de soluționare a contestației produce efecte până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza care a provocat suspendarea.(3) Consiliul poate reveni motivat asupra suspendării, dacă se constată că partea care a cerut-o nu are un comportament diligent în cadrul procesului care a determinat suspendarea, tergiversând soluționarea acestuia, ori dacă soluționarea acțiunii penale care a determinat suspendarea durează mai mult de un an de la data la care a intervenit suspendarea, fără a se dispune o soluție în acea cauză.(4) Încheierea pronunțată potrivit prevederilor alin. (3) se poate ataca cu plângere, la instanța competentă prevăzută la art. 32 alin. (1), în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.(5) Suspendarea procedurii de soluționare a contestației întrerupe curgerea termenului de soluționare prevăzut la art. 24 alin. (1). De la reluarea soluționării curge un nou termen.  +  Secţiunea a 6-a Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul  +  Articolul 26(1) Consiliul se pronunță mai întâi asupra excepțiilor de procedură și de fond, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 24 alin. (1), iar când constată că acestea sunt întemeiate, nu mai procedează la analiza pe fond a cauzei. (la 04-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 26 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (2) Cu respectarea principiului disponibilității, Consiliul examinează din punctul de vedere al legalității și temeiniciei actul atacat și poate:a) pronunța o decizie prin care îl anulează în tot sau în parte;b) obliga autoritatea contractantă să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalității, cu indicarea clară și precisă a operațiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea contractantă;c) anula procedura de atribuire, în situația în care nu este posibilă remedierea actului atacat. (la 04-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 26 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (3) În cazul în care Consiliul dispune modificarea/eliminarea unor specificații tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire doar în condițiile în care nu poate lua nicio altă măsură de remediere sau măsura ar afecta principiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor.(4) În situația în care, în cursul soluționării contestației, Consiliul apreciază că, în afară de actele atacate de contestator, există alte acte care încalcă prevederile legislației în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor, după caz, și la care nu s-a făcut referire în contestație, sesizează atât Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, și Curtea de Conturi și transmite în acest sens toate datele și/sau documentele relevante în susținerea sesizării, cât și autoritatea contractantă.(5) În cazul în care admite contestația și dispune luarea de măsuri de remediere, Consiliul precizează și termenul în care acestea trebuie duse la îndeplinire de către autoritatea contractantă, care nu va fi mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului.(6) Consiliul poate respinge contestația ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, introdusă de o persoană fără calitate sau de o persoană care nu are calitatea de reprezentant, precum și pe orice altă excepție de procedură sau de fond, care împiedică soluționarea pe fond a contestației.(7) În cazul admiterii contestației, dacă se constată că nu pot fi dispuse măsuri de remediere care să permită continuarea legală a procedurii de atribuire, Consiliul dispune anularea procedurii de atribuire.(8) Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluționării contestației, de renunțarea la aceasta de către contestator.(9) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă, la plata cheltuielilor efectuate pentru soluționarea contestației. Cuantumul, detalierea și documentele doveditoare ale cheltuielilor efectuate sunt prezentate în cerere, care trebuie depusă înainte de pronunțarea deciziei de soluționare a contestației.(10) Consiliul nu poate decide atribuirea contractului către un anumit operator economic, cu excepția situației în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractantă sau calitatea sa de ofertant câștigător rezultă din informațiile cuprinse în dosarul de soluționare a contestației. (la 04-06-2018, Alineatul (10) din Articolul 26 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (10^1) În situația în care contestația vizează rezultatul procedurii de atribuire și se dispune reevaluarea ofertelor, Consiliul va indica în mod clar și precis limitele reevaluării, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevaluării, etapa/etapele procedurii de atribuire vizată/vizate de reevaluare și măsurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractantă în cadrul reevaluării. (la 04-06-2018, Articolul 26 din Sectiunea a 6-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 18, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (11) Consiliul are obligația de a motiva în mod clar, fără echivoc, deciziile/încheierile adoptate.  +  Articolul 27(1) Hotărârea prin care contestația este soluționată de către Consiliu sau prin care acesta se dezivestește fără a soluționa contestația pe fond se numește decizie.(2) Toate celelalte hotărâri pronunțate de Consiliu se numesc încheieri, cu excepția celor de unificare a practicii administrativ-jurisdicționale.(3) Hotărârile Consiliului privind modul de soluționare a contestației se adoptă cu votul majorității membrilor completului. În acest sens, se întocmește o minută semnată de membrii completului. Opinia separată sau concurentă a unui membru al completului se consemnează în cadrul deciziei emise, precum și în minută. Membrii completului nu au dreptul de a se abține de la vot.(4) Soluția se consemnează într-un registru special ținut de Consiliu.(5) Hotărârea Consiliului cuprinde:a) partea introductivă, în care se vor arăta numărul dosarului, data, numele și prenumele, domiciliul sau reședința, codul de identificare fiscală al contestatorului persoană fizică, ori, după caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în registrul comerțului, persoanele care le reprezintă cu menționarea calității lor, procedura de atribuire în cadrul căreia s-a emis actul atacat;b) considerentele, în care se arată obiectul contestației și susținerile pe scurt ale părților, expunerea situației de fapt reținută de Consiliu pe baza probelor administrate, motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază soluția, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât și cele pentru care s-au înlăturat cererile părților;c) dispozitivul, în care se arată numele, prenumele ori, după caz, denumirea părților, soluția dată tuturor cererilor deduse soluționării și cuantumul cheltuielilor de judecată acordate.(6) Dacă hotărârea s-a dat în folosul mai multor contestatori, se va arăta ceea ce se cuvine fiecăruia și la ce este obligată autoritatea contractantă.(7) În partea finală a dispozitivului se arată dacă hotărârea este supusă unei căi de atac.(8) Decizia motivată se comunică în scris părților, în termen de 3 zile de la pronunțare.(9) Decizia se publică în termen de 5 zile de la pronunțare pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare ale părților, la datele cu caracter personal, precum și la informațiile pe care operatorul economic le precizează și probează ca fiind confidențiale potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. (la 13-07-2020, Alineatul (9) din Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (10) Deciziile prin care Consiliul dispune luarea de măsuri de remediere sunt înaintate, prin mijloace electronice, săptămânal, către ANAP.(11) Decizia se publică de către autoritatea contractantă în SEAP, în termen de 5 zile de la data primirii, fără referire la informațiile pe care operatorul economic le precizează și probează ca fiind confidențiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (la 13-07-2020, Alineatul (11) din Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 )  +  Articolul 28(1) Decizia Consiliului este obligatorie pentru părțile cauzei.(2) Părțile pot solicita Consiliului îndreptarea, lămurirea sau completarea hotărârii, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.(3) Consiliul rezolvă cererea de îndată prin pronunțarea unei încheieri, care se atașează la decizie.(4) Contractul încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului este lovit de nulitate absolută.(5) În situația în care se formulează plângere împotriva deciziei Consiliului, autoritatea contractantă are dreptul de a suspenda ducerea ei la îndeplinire și/sau procedura de atribuire până la comunicarea de către instanță a hotărârii de soluționare a plângerii.  +  Capitolul IV Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului  +  Articolul 29Deciziile Consiliului privind soluționarea contestației pot fi atacate de către autoritatea contractantă și/sau de către orice persoană vătămată de măsurile dispuse de Consiliu cu plângere la instanța de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate. (la 13-07-2020, Articolul 29 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 )  +  Articolul 30(1) Plângerea se formulează în scris, dispozițiile privind conținutul contestației prevăzute la art. 10 aplicându-se în mod corespunzător.(2) În plângere, contestatorul nu poate invoca alte motive împotriva actelor autorității contractante decât cele cuprinse în contestația adresată Consiliului.(3) Plângerea se depune la instanța judecătorească competentă.(4) Pentru transmiterea cu celeritate către instanța competentă a dosarului care a stat la baza pronunțării deciziei Consiliului, persoana care a formulat plângere în fața instanței transmite o copie a plângerii respective și Consiliului.(5) Pentru soluționarea plângerii, Consiliul transmite instanței de judecată dosarul care a stat la baza pronunțării deciziei, în cel mult 3 zile de la primirea plângerii în original sau în copie, conform alin. (3), respectiv (4).  +  Articolul 31(1) Partea care formulează plângerea este obligată să comunice, în termenul prevăzut la art. 29, o copie de pe aceasta și celeilalte/celorlalte părți implicate în procedura de contestare în fața Consiliului, depunând dovada de comunicare în fața instanței până la primul termen de judecată, sub sancțiunea respingerii plângerii ca fiind tardivă.(2) Întâmpinarea este obligatorie. Intimatul este obligat să comunice instanței de judecată și petentului întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea plângerii de către petent. Nedepunerea întâmpinării în termen atrage decăderea din dreptul de a mai invoca excepții în afara celor de ordine publică.(3) Nu se pot depune probe noi față de cele care au fost depuse în cadrul contestației. (la 30-08-2021, Articolul 31 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 3 din 25 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 27 august 2021 )  +  Articolul 32(1) Instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu este curtea de apel, secția de contencios administrativ și fiscal, în a cărei rază teritorială se află sediul autorității contractante. Plângerile se soluționează de complete specializate în achiziții publice.(2) Instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii și/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes național, astfel cum este definită de legislația în vigoare, este Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.(3) În situația formulării plângerilor, Consiliul nu are calitate de parte în proces.(4) Plângerea este soluționată de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 45 de zile de la data sesizării legale a instanței, în complete specializate în achiziții publice, formate din 3 judecători.(5) Primul termen de judecată este de maximum 20 de zile de la data înregistrării plângerii, iar termenele ulterioare nu pot depăși 15 zile. (la 04-06-2018, Articolul 32 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 33(1) În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța poate dispune, la cererea părții interesate, prin încheiere dată cu citarea părților, suspendarea procedurii de atribuire și/sau a executării contractului până la soluționarea cauzei. Încheierea este definitivă.(2) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (3) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (4) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (4) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (5) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (5) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (6) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (6) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (7) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (7) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (8) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (8) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (9) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (9) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (10) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (10) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (11) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (11) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (12) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (12) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (13) Instanța soluționează cererea de suspendare luând în considerare consecințele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanța poate să nu dispună măsura prevăzută la alin. (1) în cazul în care consecințele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotărârea de a nu dispune suspendarea procedurii de atribuire și/sau executării contractului nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 34(1) Instanța, admițând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz:a) anularea în tot sau în parte a actului autorității contractante;b) obligarea autorității contractante la emiterea unui act/adoptarea măsurilor necesare restabilirii legalității, cu indicarea clară și precisă a operațiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea contractantă; (la 04-06-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 34 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 23, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) c) îndeplinirea unei obligații de către autoritatea contractantă, inclusiv eliminarea oricăror specificații tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunțul de participare, din documentația de atribuire sau din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire;d) anularea procedurii de atribuire, în situația în care nu este posibilă remedierea actului atacat. (la 04-06-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 34 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 23, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (2) Instanța, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii prin care Consiliul a soluționat contestația prin soluționarea unei excepții procesuale, admițând plângerea, desființează decizia respectivă și reține cauza spre judecare pe fond, cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desființarea deciziei. În vederea respectării principiilor oralității, contradictorialității și dreptului la apărare, soluționarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanța de judecată la un termen distinct, care se stabilește ulterior pronunțării soluției în ceea ce privește plângerea asupra excepției. (la 13-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 34 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (3) În situația în care instanța admite plângerea, modifică decizia Consiliului și constată că actul autorității contractante a fost emis cu încălcarea prevederilor legislației în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, aplică dispozițiile art. 58-61 în mod corespunzător. (la 13-07-2020, Alineatul (3) din Articolul 34 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (4) În cazul în care Consiliul a analizat doar o parte dintre motivele invocate în contestație, iar instanța consideră că plângerea împotriva deciziei Consiliului este întemeiată, admițând plângerea, reține cauza spre judecare pe fond, analizând motivele de contestație ce nu au format obiectul analizei Consiliului. În vederea respectării principiilor oralității, contradictorialității și dreptului la apărare, soluționarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanța de judecată la un termen distinct, care se stabilește ulterior pronunțării soluției în ceea ce privește plângerea. (la 13-07-2020, Alineatul (4) din Articolul 34 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (5) Instanța poate respinge plângerea pe fond sau prin soluționarea unei excepții procesuale.(6) În situația în care contestația a vizat rezultatul procedurii de atribuire, iar instanța, admițând plângerea, dispune reevaluarea ofertelor, aceasta va indica în mod clar și precis limitele reevaluării, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevaluării, etapa/etapele procedurii de atribuire vizată/vizate de reevaluare și măsurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractantă în cadrul reevaluării. (la 04-06-2018, Articolul 34 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 24, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (7) Instanța nu poate decide atribuirea contractului către un anumit operator economic, cu excepția situației în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractantă sau calitatea sa de ofertant câștigător rezultă din informațiile cuprinse în dosarul de soluționare a contestației. (la 04-06-2018, Articolul 34 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 24, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 35(1) În cazuri justificate, dacă instanța nu ia hotărârea de îndată, poate dispune amânarea pronunțării pentru un termen de 5 zile.(2) Hotărârea prin care instanța soluționează plângerea este definitivă.(3) Hotărârea motivată se redactează într-un termen de 7 zile de la pronunțare și se comunică de îndată părților în cauză.(4) După soluționarea plângerii de către instanță, dosarul cauzei se restituie de aceasta Consiliului, împreună cu o copie a hotărârii motivate.(5) Hotărârea motivată pronunțată de instanță este înaintată, în copie, în termen de 15 zile de la data redactării, ANAP, care o publică în SEAP, fără referire la datele de identificare ale părților, la datele cu caracter personal, precum și la acele informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 36Abrogat. (la 04-06-2018, Articolul 36 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 25, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 36^1Plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu este scutită de plata oricărei taxe judiciare de timbru. (la 13-07-2020, Capitolul IV a fost completat de Punctul 15, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 )  +  Capitolul V Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor  +  Secţiunea 1 Organizare și funcționare  +  Articolul 37(1) Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, denumit în continuare Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ-jurisdicțională.(2) Consiliul are personalitate juridică și funcționează conform prezentei legi, pe baza propriului regulament de organizare și funcționare, care se aprobă cu majoritate absolută prin hotărâre a plenului Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar ședințele plenului Consiliului sunt legal constituite în prezența majorității membrilor acestuia.(4) În ceea ce privește deciziile sale, Consiliul este independent și nu este subordonat niciunei autorități sau instituții publice.  +  Articolul 38(1) Consiliul este condus de un președinte, ales dintre membrii săi.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului, reuniți în plen, aleg președintele prin vot secret, cu majoritate absolută.(3) Președintele este ales pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Consiliului emite ordine.  +  Articolul 39În activitatea sa, președintele Consiliului este ajutat de un colegiu format din 3 membri ai Consiliului, aleși pentru un mandat de 3 ani, prin vot secret, cu majoritate absolută, dintre cei care și-au exprimat intenția de a candida. Numărul de mandate nu este limitat.  +  Articolul 40(1) Președintele reprezintă Consiliul și îl angajează patrimonial prin semnătura sa, în calitate de ordonator principal de credite, în raporturile cu terții.(2) Atribuțiile președintelui și ale colegiului, precum și structura organizatorică și statul de funcții ale Consiliului se stabilesc în regulamentul de organizare și funcționare, aprobat conform art. 37 alin. (2).  +  Articolul 41(1) Președintele Consiliului are obligația de a întocmi un raport de activitate anual, pe care îl prezintă Parlamentului până la data de 31 martie a anului următor, în vederea evaluării activității Consiliului.(2) Procedura de evaluare vizează exclusiv activitatea administrativă și organizatorică.  +  Articolul 42(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului se asigură de la bugetul de stat, președintele Consiliului având calitatea de ordonator principal de credite. Guvernul României are obligația să prevadă în proiectul bugetului de stat resursele financiare necesare pentru funcționarea și organizarea Consiliului, precum și pentru perfecționarea profesională a salariaților și organizarea seminarelor de unificare a practicii administrativ-jurisdicționale.(2) Sediul Consiliului este în municipiul București.(3) Consiliul utilizează un parc propriu de mijloace de transport dotat cu 3 autoturisme.  +  Articolul 43(1) Consiliul are dreptul de a iniția și supune aprobării proiecte de acte normative în domeniul organizării și funcționării acestuia.(2) Consiliul exprimă, la solicitarea ANAP, punctul de vedere asupra proiectelor de acte normative inițiate de alte autorități și instituții publice care conțin prevederi ce intră în domeniul său de activitate. (la 04-06-2018, Articolul 43 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 26, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Secţiunea a 2-a Statutul personalului Consiliului  +  Articolul 44(1) Consiliul are un număr de 36 de membri, precum și un număr de 64 de persoane cu statut de personal tehnico-administrativ.(2) Cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licențiați în drept, cu o vechime de 10 ani în domeniul juridic. (la 13-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 44 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (3) Președintele Consiliului trebuie să fie licențiat în drept, cu o vechime de cel puțin 12 ani în domeniul juridic, dintre care cel puțin 3 ani în funcția de consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice. (la 13-07-2020, Alineatul (3) din Articolul 44 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (4) Competențele Consiliului se realizează cu respectarea principiilor independenței și stabilității în funcție a membrilor săi.(5) Membrii Consiliului au ca sarcină principală ducerea la îndeplinire a atribuțiilor date în competența Consiliului prin prezenta lege.  +  Articolul 45(1) Membrii Consiliului sunt selectați prin concurs, fiind numiți în funcție prin decizia prim-ministrului, în condițiile legii.(2) Membrii Consiliului sunt selecționați pe baza aptitudinilor profesionale și a bunei reputații. Candidații trebuie să aibă studii universitare, o vechime de 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice. (la 13-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 45 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (3) Personalul tehnico-administrativ se încadrează prin concurs, în condițiile legii.(4) Președintele Consiliului înaintează prim-ministrului propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidații declarați admiși la concurs.  +  Articolul 46(1) Membrii Consiliului sunt funcționari publici cu statut special, denumiți consilieri de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice. Aceștia sunt asimilați din punctul de vedere al salarizării funcției publice de consilier de concurență.(2) Președintele Consiliului este asimilat din punctul de vedere al salarizării funcției de președinte al Consiliului Concurenței, iar membrii colegiului sunt asimilați din punctul de vedere al salarizării funcției de vicepreședinte al Consiliului Concurenței.(2^1) Membrilor Consiliului le sunt aplicabile toate drepturile, beneficiile și obligațiile specifice funcției publice. (la 13-07-2020, Articolul 46 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (3) Personalul tehnico-administrativ are calitatea de personal contractual și/sau funcționari publici și este salarizat potrivit reglementărilor aplicabile personalului contractual și/sau funcționarilor publici din cadrul administrației publice centrale. (la 13-07-2020, Alineatul (3) din Articolul 46 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (4) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prezentei reglementări.(5) Perioada exercitării funcției publice de consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice constituie vechime în specialitatea avută în vedere la ocuparea funcției, respectiv juridică, economică sau tehnică.(6) Prevederile art. 33 alin. (1) și ale art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și pentru consilierii de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice cu studii juridice, prevăzuți la alin. (5).  +  Articolul 47(1) Membrilor Consiliului le este interzis:a) să desfășoare activități comerciale, direct sau prin persoane interpuse;b) să dețină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăți civile, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv bănci sau alte instituții de credit, societăți de asigurare sau financiare, companii naționale, societăți naționale sau regii autonome;c) să dețină calitatea de membru al unui grup de interes economic;d) să dețină calitatea de membru al unui partid politic și să desfășoare sau să participe la activități cu caracter politic;e) să exercite orice funcție/activitate publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior și a creației literar-artistice; (la 13-07-2020, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 47 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 20, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) f) să exercite oricare alte activități profesionale sau de consultanță.(2) Membrii Consiliului au obligația să depună declarațiile de avere și de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluționarea unei contestații dacă se află în una dintre situațiile prevăzute mai jos, sub sancțiunea nulității deciziei pronunțate:a) dacă aceștia, soțul sau ascendenții ori descendenții lor au vreun interes în soluționarea contestației sau când sunt soți, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părți;b) dacă între aceștia și una dintre părți a fost un proces penal cu până la 5 ani înaintea soluționării cauzei;c) dacă s-au pronunțat public în legătură cu contestația pe care o soluționează;d) dacă se constată că au primit de la una dintre părți bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.(4) Nulitatea deciziei Consiliului se constată pe calea plângerii împotriva respectivei decizii, de către curtea de apel competentă să soluționeze plângerea.(5) Membrii care se află în situațiile prevăzute la alin. (3) au obligația de a se abține de la soluționarea contestației. Ei pot fi recuzați de oricare dintre părțile cauzei.  +  Articolul 48(1) Evaluarea performanțelor membrilor Consiliului, constatarea și sancționarea abaterilor disciplinare, formarea profesională și oricare alte detalii organizatorice sunt reglementate prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat conform art. 37 alin. (2).(2) Activitatea de formare profesională a membrilor Consiliului este organizată și cu judecători și procurori, în condițiile legii.(3) Verificarea anuală a stării de sănătate aprofundată a consilierilor de soluționare include și examen psihologic și, după caz, examen psihiatric la indicația medicului de medicina muncii. (la 13-07-2020, Articolul 48 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 21, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 )  +  Articolul 48^1(1) Constatarea abaterilor disciplinare săvârșite de membrii Consiliului revine comisiei de disciplină care se constituie în cadrul Consiliului.(2) Comisia de disciplină are un număr de 3 membri, dintre care unul este numit de președintele Consiliului, unul este ales de membrii Consiliului, cu majoritate simplă, și unul este reprezentant al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.(3) La propunerea comisiei de disciplină, sancțiunile disciplinare se aplică de președintele Consiliului, cu excepția sancțiunii destituirii din funcția publică, care se aplică de persoana care are competența legală de numire în funcția publică. (la 13-07-2020, Sectiunea a 2-a din Capitolul V a fost completată de Punctul 22, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 )  +  Capitolul VI Sistemul de remedii judiciar  +  Secţiunea 1 Contestația formulată pe cale judiciară  +  Articolul 49(1) Pentru soluționarea contestației pe cale judiciară, persoana care se consideră vătămată se poate adresa instanței de judecată competente, potrivit prevederilor prezentei legi. (la 04-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 49 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (2) Competența de soluționare a contestațiilor privind procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 aparține tribunalului în a cărui arie de competență teritorială se află sediul autorității contractante, secția de contencios administrativ și fiscal, prin complete specializate în achiziții publice. Contestația este soluționată de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 45 de zile de la data sesizării legale a instanței. (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 49 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 12, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (3) În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța, până la soluționarea fondului cauzei, poate dispune la cererea părții interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părților, suspendarea procedurii de atribuire.(4) Încheierea prevăzută la alin. (3) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.(5) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (5) din Articolul 49 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 28, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (6) Autoritatea contractantă are obligația să încheie contractul cu ofertantul declarat câștigător ulterior pronunțării unei soluții de menținere a rezultatului procedurii de atribuire de către instanță, chiar dacă respectiva hotărâre a fost atacată cu recurs și cauza nu a fost soluționată în mod definitiv și, în orice caz, numai după expirarea termenului legal de așteptare prevăzut la art. 59 alin. (1). Hotărârea primei instanțe este executorie și nu se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia. (la 30-08-2021, Alineatul (6) din Articolul 49 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 3 din 25 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 27 august 2021 ) (7) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (6) este lovit de nulitate absolută.(8) Prevederile privind termenele de contestare sunt aplicabile în mod corespunzător. (la 04-06-2018, Alineatul (8) din Articolul 49 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 50(1) Contestația formulată pe cale judiciară trebuie să conțină elementele prevăzute la art. 10.(2) În termen de o zi de la primirea contestației, autoritatea contractantă are obligația să o publice în SEAP. (la 13-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 50 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 23, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (2^1) În cazul procedurilor de atribuire a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a comunica contestația și celorlalți operatori economici interesați/implicați în procedură, în termen de o zi de la data primirii acesteia, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz. (la 13-07-2020, Articolul 50 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 24, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (3) Prevederile art. 200 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, nu sunt aplicabile în cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor pe cale judiciară prevăzută de prezenta lege.(4) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 15 zile, iar durata întregii proceduri nu poate depăși 45 de zile de la data sesizării instanței.(5) Autoritatea contractată are obligația de a transmite instanței, în termen de 5 zile de la primirea contestației transmise de contestator, o copie a dosarului achiziției publice, achiziției sectoriale sau al concesiunii, cu excepția anunțurilor de participare publicate în SEAP și a documentației de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă și poate fi descărcată direct din SEAP. (la 13-07-2020, Alineatul (5) din Articolul 50 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 25, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (6) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea contestației de către instanța de judecată, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe și invoca excepții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, și să o comunice reclamantului în același termen. Reclamantul este obligat să depună răspuns în termen de 3 zile de la comunicarea întâmpinării de către pârât. (la 13-07-2020, Alineatul (6) din Articolul 50 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 25, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (6^1) Prin excepție de la prevederile alin. (6), termenul de depunere a întâmpinării în cazul litigiilor și cererilor privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și al celor privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziție publică, precum și al celor care privesc documentele constatatoare emise de către autoritatea/entitatea contractantă referitoare la executarea contractului este de 15 zile de la data comunicării de către instanța de judecată a cererii de chemare în judecată către pârât. (la 06-04-2023, Alineatul (6^1) din Articolul 50 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 75 din 31 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 03 aprilie 2023 ) (6^2) În situația prevăzută la alin. (6^1), termenul prevăzut la alin. (4) se modifică în mod corespunzător, durata întregii proceduri neputând depăși 55 de zile de la data sesizării instanței. (la 21-03-2022, Articolul 50 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 21 martie 2022 ) (7) Prevederile art. 17 alin. (3), alin. (4) și art. 19 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. (la 13-07-2020, Alineatul (7) din Articolul 50 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 25, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (8) În soluționarea contestației, instanța examinează din punctul de vedere al legalității și temeiniciei actul atacat și poate:a) pronunța o decizie prin care îl anulează în tot sau în parte;b) obliga autoritatea contractantă să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalității, cu indicarea clară și precisă a operațiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea contractantă;c) anula procedura de atribuire, în situația în care nu este posibilă remedierea actului atacat. (la 04-06-2018, Articolul 50 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 30, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (9) Instanța nu poate decide atribuirea contractului către un anumit operator economic, cu excepția situației în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractantă sau calitatea sa de ofertant câștigător rezultă din informațiile cuprinse în dosarul de soluționare a contestației. (la 04-06-2018, Articolul 50 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 30, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (10) În situația în care contestația vizează rezultatul procedurii de atribuire și se dispune reevaluarea ofertelor, instanța va indica în mod clar și precis limitele reevaluării, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevaluării, etapa/etapele procedurii de atribuire vizată/vizate de reevaluare și măsurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractantă în cadrul reevaluării. (la 04-06-2018, Articolul 50 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 30, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (11) Contestațiile formulate în etapa de până la data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor sunt conexate. (la 13-07-2020, Articolul 50 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 26, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (12) Contestațiile formulate în etapa de după data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor sunt conexate. (la 13-07-2020, Articolul 50 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 26, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 )  +  Articolul 50^1(1) Sub sancțiunea respingerii contestației ca tardivă, aceasta se înaintează atât instanței de judecată competente, cât și autorității contractante, nu mai târziu de expirarea termenului legal de contestare.(2) Abrogat. (la 13-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 50^1 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 27, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (3) În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), instanța de judecată înștiințează autoritatea contractantă despre existența contestației, iar autoritatea transmite punctul său de vedere asupra tardivității contestației și eventualele mijloace de probă în acest sens.(4) Toate actele procedurale se transmit fie prin poștă, fie prin fax, fie prin mijloace electronice, cu confirmare de primire. (la 13-07-2020, Alineatul (4) din Articolul 50^1 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 28, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (la 04-06-2018, Sectiunea 1 din Capitolul VI a fost completata de Punctul 31, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 51(1) În cazuri justificate, dacă instanța de judecată nu ia hotărârea de îndată, poate dispune amânarea pronunțării pentru un termen de 5 zile.(2) Hotărârea motivată se redactează într-un termen de 7 zile de la pronunțare și se comunică de îndată părților în cauză.(3) Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se judecă de secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel, în complet specializat în achiziții publice. (la 13-07-2020, Alineatul (3) al articolului 51 a fost modificat de abrogarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 conform art. XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020. ) (4) Prevederile art. 50 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunzător. (la 04-06-2018, Alineatul (4) din Articolul 51 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 32, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (5) În cazul admiterii recursului, instanța de recurs rejudecă, în toate cazurile, litigiul în fond. În vederea respectării principiilor oralității, contradictorialității și dreptului la apărare, soluționarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanța de judecată la un termen distinct, care se stabilește ulterior pronunțării soluției în ceea ce privește plângerea asupra excepției. (la 13-07-2020, Alineatul (5) din Articolul 51 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 29, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (6) Hotărârea pronunțată de curtea de apel este definitivă.  +  Articolul 52Eliminat. (la 13-07-2020, Art. 52 a fost eliminat de de abrogarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 conform art. XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020. )  +  Articolul 52^1(1) Contestația introdusă la instanța judecătorească competentă se taxează cu 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai mult de 100.000.000 lei.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care procedura de atribuire este organizată pe loturi, taxele de timbru se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat. În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, cuantumul taxei judiciare se raportează la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv.(3) Recursul formulat împotriva hotărârii de soluționare a contestației se taxează cu 50% din taxa prevăzută la alin. (1) sau alin. (2).(4) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru recursurile formulate de autoritățile contractante.(5) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-07-2020, Sectiunea 1 din Capitolul VI a fost completată de Punctul 30, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Soluționarea litigiilor în instanța de judecată  +  Articolul 53(1) Procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante sau în circumscripția căruia are sediul social/domiciliul reclamantul, prin completuri specializate în achiziții publice, în termen de 45 de zile. (la 10-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 53 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 1, Articolul IV din LEGEA nr. 208 din 11 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 12 iulie 2022 ) Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 16/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 460 din 9 mai 2022.
  Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 11/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 753 din 18 august 2023:În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 53 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și ale art. V alin. (3) din Legea nr. 208/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, competența materială de soluționare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziții publice înregistrate pe rolul instanțelor după intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 208/2022, respectiv după data de 10.09.2022, aparține secției de contencios administrativ și fiscal a tribunalului.
  (1^1) Litigiile și cererile care decurg din executarea contractelor administrative și cele care decurg din rezilierea, rezoluțiunea, denunțarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziție publică din motive independente de autoritatea contractantă se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante sau în circumscripția în care își are sediul social/domiciliul reclamantul. (la 06-04-2023, Alineatul (1^1) din Articolul 53 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 75 din 31 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 03 aprilie 2023 ) Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 40/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 683 din 31 iulie 2020:
  În interpretarea și aplicarea art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (1^1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (în forma în vigoare anterior modificării prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice), stabilește că:
  Hotărârea pronunțată în primă instanță în procesele și cererile care decurg din executarea contractelor administrative se atacă cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare la instanța ierarhic superioară - secția sau completul specializat în litigii cu profesioniști, conform procedurii prevăzute de Legea nr. 101/2016.
  Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 25/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 180 din 23 februarie 2022:
  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 166 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a dispozițiilor art. 97^1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, competența de soluționare a litigiilor având ca obiect anularea documentului constatator care conține informații referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant/contractantul asociat și la eventualele prejudicii aparține instanței civile, în condițiile art. 53 alin. (1^1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare
  Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 11/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 753 din 18 august 2023:În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 53 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și ale art. V alin. (3) din Legea nr. 208/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, competența materială de soluționare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziții publice înregistrate pe rolul instanțelor după intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 208/2022, respectiv după data de 10.09.2022, aparține secției de contencios administrativ și fiscal a tribunalului.
  (1^2) Acțiunile prevăzute la alin. (1) și (1^1) se pot introduce și la instanțele de la locul încheierii contractului, dacă în acest loc funcționează o unitate ce aparține autorității contractante. (la 02-08-2018, Articolul 53 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 ) (1^3) Documentele constatatoare emise de către autoritatea/ entitatea contractantă care conțin informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant și, dacă este cazul, la eventualele prejudicii pot fi contestate la secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora contractantului, în conformitate cu prevederile secțiunii a 2-a - Soluționarea litigiilor în instanța de judecată. (la 10-09-2022, Articolul 53 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 2, Articolul IV din LEGEA nr. 208 din 11 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 12 iulie 2022 ) (2) În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța, până la soluționarea fondului cauzei, poate dispune, la cererea părții interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părților, suspendarea executării contractului.(2^1) Procedura ordonanței președințiale nu este admisibilă în materia suspendării rezilierii, rezoluțiunii, denunțării unilaterale sau încetării anticipate a contractelor de achiziție publică. (la 21-03-2022, Articolul 53 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 21 martie 2022 ) Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 27/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 536 din 23 iunie 2020:
  În aplicarea dispozițiilor art. 997 din Codul de procedură civilă și art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că procedura ordonanței președințiale nu este admisibilă în materia suspendării executării unei garanții de bună execuție aferente unui contract de achiziție publică.
  (3) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 53 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 34, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (4) Încheierea prevăzută la alin. (2) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.(5) Despăgubirile pentru prejudiciul cauzat, printr-un act al autorității contractante emis cu încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor ori ca urmare a nesoluționării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedură de atribuire, se pot acorda numai după anularea actului respectiv ori, după caz, după luarea oricăror altor măsuri de remediere de către autoritatea contractantă.(6) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei și de participare la procedura de atribuire, persoana vătămată trebuie să facă dovada prejudiciului, a încălcării prevederilor legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile, precum și a faptului că ar fi avut o șansă reală de a câștiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective. Întinderea reparației prejudiciului încercat este limitată la valoarea cheltuielilor de elaborare a ofertei și de participare la procedura de atribuire. (la 30-08-2021, Alineatul (6) din Articolul 53 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 3 din 25 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 27 august 2021 ) (7) Pentru soluționarea litigiilor prevăzute la alin. (1) nu este necesară parcurgerea unei proceduri prealabile. (la 22-12-2017, Articolul 53 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 15, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (8) Termenul de introducere a acțiunii este de 1 an de la nașterea dreptului pentru acțiunile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv de 3 ani de la nașterea dreptului pentru acțiunile privind executarea, anularea, nulitatea contractelor, dacă prin legi speciale nu se prevăd alte termene de prescripție a dreptului material la acțiune raportat la obligațiile legale sau contractuale încălcate. (la 21-03-2022, Alineatul (8) din Articolul 53 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 21 martie 2022 ) (9) Termenul de introducere a acțiunii este de 30 de zile de la nașterea dreptului pentru acțiunile care decurg din rezoluțiunea, rezilierea, denunțarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziție publică, dacă prin legi speciale nu se prevăd alte termene de prescripție a dreptului material la acțiune raportat la obligațiile legale sau contractuale încălcate. (la 21-03-2022, Articolul 53 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 5, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 21 martie 2022 )
   +  Articolul 54(1) Cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și celor privind executarea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 50.(2) Cererea reconvențională se introduce în termenul prevăzut la alin. 50 alin. (5).  +  Articolul 55(1) În cazuri justificate, dacă instanța de judecată nu ia hotărârea de îndată, poate dispune amânarea pronunțării pentru un termen de 5 zile.(2) Hotărârea se redactează într-un termen de 7 zile de la pronunțare și se comunică de îndată părților în cauză.(3) Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor și cererilor privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și al celor privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor administrative poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, la secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice. Apelul se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă și este soluționat de urgență și cu precădere într-un termen ce nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței. (la 06-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 55, Sectiunea a 2-a, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 75 din 31 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 03 aprilie 2023 ) Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 40/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 683 din 31 iulie 2020:
  În interpretarea și aplicarea art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (1^1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (în forma în vigoare anterior modificării prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice), stabilește că:
  Hotărârea pronunțată în primă instanță în procesele și cererile care decurg din executarea contractelor administrative se atacă cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare la instanța ierarhic superioară - secția sau completul specializat în litigii cu profesioniști, conform procedurii prevăzute de Legea nr. 101/2016.
  Decizie de respingere: HP nr. 63/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1115 din 23 noiembrie 2021.
  (3^1) Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor care privesc documentele constatatoare emise de către autoritatea/entitatea contractantă, referitoare la executarea contractului, poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă. Instanța ierarhic superioară soluționează recursul de urgență și cu precădere într-un termen ce nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței. (la 06-04-2023, Alineatul (3^1) din Articolul 55 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 75 din 31 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 03 aprilie 2023 ) (4) Calea de atac prevăzută la alin. (3) și (3^1) suspendă executarea și se judecă de urgență și cu precădere, fiind aplicabile în mod corespunzător dispozițiile art. 50 alin. (5) și (6). (la 13-07-2020, Alineatul (4) din Articolul 55 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 35, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (5) În caz de admitere a recursului, respectiv a apelului, instanța rejudecă, în toate cazurile, litigiul în fond. În vederea respectării principiilor oralității, contradictorialității și dreptului la apărare, soluționarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanța de judecată la un termen distinct, care se stabilește ulterior pronunțării soluției în ceea ce privește plângerea asupra excepției. (la 13-07-2020, Alineatul (5) din Articolul 55 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 35, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 )
   +  Articolul 56(1) Cererile introduse la instanțele judecătorești potrivit prevederilor prezentului capitol se taxează cu 2% din valoarea cererii, dar nu mai mult de 100.000.000 lei.(2) Cererile neevaluabile în bani formulate potrivit prezentei legi se taxează cu 450 lei.(3) Recursul/Apelul se taxează cu 50% din taxa prevăzută la alin. (1) și/sau alin. (2), după caz.(4) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru prevăzută la alin. (1) și/sau alin. (2) recursurile/apelurile formulate de autoritățile contractante.(5) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-07-2020, Articolul 56 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 36, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 )  +  Articolul 57Părțile pot conveni ca litigiile în legătură cu interpretarea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor să fie soluționate prin arbitraj.
   +  Secţiunea a 3-a Nulitatea contractelor  +  Articolul 58(1) Orice persoană interesată poate solicita instanței de judecată constatarea nulității absolute a contractului/actului adițional la acesta încheiat cu încălcarea condițiilor cerute, după caz, de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii pentru încheierea sa valabilă, precum și repunerea părților în situația anterioară.(1^1) Dreptul de a solicita instanței de judecată constatarea nulității absolute a contractului/actului adițional la acesta, încheiat cu încălcarea condițiilor cerute, după caz, de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii pentru încheierea sa valabilă, precum și repunerea părților în situația anterioară, poate fi exercitat, în condițiile prezentei legi, și de ANAP. ANAP este scutită de taxa de timbru aferentă cererilor în constatarea nulității absolute a contractelor de achiziție publică, solicitate conform alin. (1). (la 10-09-2022, Articolul 58 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 3, Articolul IV din LEGEA nr. 208 din 11 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 12 iulie 2022 ) (2) Instanța de judecată constată nulitatea absolută totală/parțială a contractului/actului la aceasta și dispune repunerea părților în situația anterioară, în conformitate cu prevederile art. 1.254 alin. (3) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în următoarele cazuri:a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligațiile referitoare la publicarea unui anunț de participare, conform prevederilor legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;b) atunci când autoritatea contractantă urmărește dobândirea execuției unei lucrări, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv în categoria contractelor supuse legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, însă autoritatea contractantă încheie alt tip de contract, cu nerespectarea procedurii legale de atribuire;c) contractul/actul adițional la acesta a fost încheiat în condiții mai puțin favorabile decât cele prevăzute în propunerile tehnice și/sau financiare care au constituit oferta declarată câștigătoare;d) nerespectarea criteriilor de calificare și selecție și/sau a factorilor de evaluare prevăzute/prevăzuți în cadrul anunțului de participare care au stat la baza declarării ofertei câștigătoare, aceasta conducând la alterarea rezultatului procedurii, prin anularea sau diminuarea avantajelor competitive;e) contractul a fost încheiat înainte de primirea deciziei de soluționare a contestației de către Consiliu sau de către instanță sau cu nerespectarea deciziei de soluționare a contestației.f) Autoritatea contractantă a atribuit contractul în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante și în care ANAP a emis un aviz conform condiționat, iar autoritatea contractantă a derulat și finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP. (la 22-12-2017, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 58 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost introdusă de Punctul 17, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care instanța consideră, după analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menținerea efectelor contractului, aceasta dispune, în schimb, sancțiuni alternative, după cum urmează:a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuție al acestuia; și/saub) aplicarea unei amenzi autorității contractante, cuprinsă între 1% și 5% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporțional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispozițiilor lit. a). (la 30-08-2021, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 58 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 5, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 3 din 25 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 27 august 2021 ) (4) La aplicarea sancțiunilor alternative prevăzute la alin. (3), instanța are în vedere ca acestea să fie eficiente, proporționate și descurajante.(5) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancțiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (3).(6) În cazul încălcării dispozițiilor privind termenul legal de așteptare prevăzut pentru încheierea contractului, instanța decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, constatarea nulității absolute totale/parțiale a contractului/actului adițional la aceasta și dispune repunerea părților în situația anterioară sau, dacă este suficient, dispune sancțiuni alternative, precum cele prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 58^1(1) Prevederile art. 58 alin. (2) lit. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă, considerând că se încadrează în una dintre situațiile prevăzute de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un anunț de participare/participare simplificat/concesionare, a procedat după cum urmează:a) a publicat în mod voluntar în SEAP și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunț pentru asigurarea transparenței, prin care își exprimă intenția de a încheia contractul respectiv. Anunțul pentru asigurarea transparenței trebuie să conțină următoarele informații: numele și datele de contact ale autorității contractante, descrierea obiectului contractului, justificarea deciziei autorității contractante de atribuire a contractului fără publicarea prealabilă în SEAP și/sau în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunț de participare/participare simplificat/ concesionare, numele și datele de contact ale operatorului economic în favoarea căruia a fost luată o decizie de atribuire și, dacă este cazul, orice altă informație considerată utilă de autoritatea contractantă;b) a încheiat contractul respectând, din proprie inițiativă, prevederile art. 59 alin. (1), termenele curgând în acest caz de la data publicării anunțului prevăzut la lit. a).(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunțului și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesară în următoarele situații:a) valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru de produse și de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică de 648.288 lei;b) valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru de produse și de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică de 994.942 lei, în cazul în care acesta este atribuit/încheiat de consiliul județean, primărie, consiliul local, Consiliul General al Municipiului București, precum și de instituțiile publice aflate în subordinea acestora;c) valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru de servicii care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care urmează să fie atribuit/încheiat, este mai mică de 3.376.500 lei;d) valoarea estimată a contractului sectorial/acordului-cadru de produse și de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică de 1.994.386 lei;e) valoarea estimată a contractului sectorial/acordului-cadru de servicii care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, care urmează să fie atribuit/încheiat, este mai mică de 4.502.000 lei;f) valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru de lucrări, a contractului sectorial/acordului-cadru de lucrări, respectiv a contractului de concesiune de lucrări sau concesiune de servicii este mai mică de 24.977.096 lei. (la 04-06-2018, Sectiunea a 3-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 38, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 58^2În situația în care autoritatea contractantă a încheiat acordul-cadru/contractul de achiziție cu respectarea deciziei Consiliului sau a hotărârii judiciare de soluționare în primă instanță a contestației, eventualele despăgubiri stabilite de către instanță, în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni, în sarcina autorității contractante vor fi suportate din bugetul acesteia, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanei/persoanelor implicate în procesul de achiziție publică ce a făcut obiectul despăgubirilor numai dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către acestea, cu vinovăție, constând în culpă gravă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce le revin. (la 30-08-2021, Articolul 58^2 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 6, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 3 din 25 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 27 august 2021 )  +  Articolul 59(1) În sensul art. 58 alin. (6) termenul legal de așteptare pentru încheierea contractului nu poate fi mai mic de:a) 11 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanții/candidații interesați, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;b) 8 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanții/candidații interesați, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. (la 13-07-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 59 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 37, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă utilizează alte mijloace de comunicare decât cele electronice, termenele se majorează cu 5 zile.(3) Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri:a) atunci când legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz, nu prevede obligativitatea publicării unui anunț de participare;b) atunci când contractul respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire și nu există alți operatori economici implicați în procedura de atribuire;c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziție.(4) Formularea unei contestații nu suspendă termenul legal de așteptare pentru încheierea acordului-cadru/contractului. (la 04-06-2018, Articolul 59 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 39, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 60(1) Cererile prin care se solicită constatarea nulității contractelor se introduc în termen de:a) 30 de zile, începând cu ziua următoare:– publicării anunțului de atribuire a contractului, cu condiția ca respectivul anunț să conțină justificarea deciziei autorității contractante de a atribui contractul fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;– informării de către autoritatea contractantă a ofertanților și candidaților interesați cu privire la decizia de atribuire a contractului sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții, cu condiția ca informarea să fie însoțită de un rezumat al motivelor pertinente care au stat la baza deciziei; în situația în care dezvăluirea anumitor informații privind atribuirea contractului sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții ar împiedica aplicarea unor dispoziții legale, ar fi contrară interesului public, ar putea aduce atingere concurenței sau ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, publice sau private, autoritatea contractantă are dreptul de a nu le comunica;b) 6 luni, începând cu data publicării anunțului de atribuire a contractului; termenul de 6 luni este un termen de decădere.(2) Autoritatea contractantă înștiințează ANAP despre orice acțiune prin care se solicită constatarea nulității absolute a contractelor în termen de 10 zile de la data luării la cunoștință despre introducerea acțiunii.  +  Articolul 61(1) Litigiile la care se face referire la art. 58 alin. (1) se soluționează de urgență și cu precădere de către secția contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul reclamantului sau pârâtului.(2) Sentința tribunalului poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 10 zile de la data comunicării, la secția contencios administrativ și fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice. Recursul este soluționat de urgență și cu precădere, într-un termen care nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței. (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 61 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 18, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (3) Hotărârea judecătorească prin care a fost admisă acțiunea în constatarea nulității absolute și s-a dispus repunerea părților în situația anterioară constituie titlu executoriu.(4) Responsabil pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii judecătorești este conducătorul autorității contractante.(5) Autoritatea contractantă notifică ANAP măsurile privind executarea hotărârii judecătorești rămase definitive.  +  Articolul 61^1(1) Pentru soluționarea contestației formulate în condițiile art. 8 sub sancțiunea respingerii acesteia, persoana care se consideră vătămată trebuie să constituie, în termen de maximum 5 zile de la data sesizării Consiliului, o cauțiune stabilită după cum urmează:a) 2% din valoarea estimată a contractului, în cazul în care aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei pentru contestațiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a), respectiv nu mai mult de 88.000 lei pentru contestațiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. b);b) 2% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei pentru contestațiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a), respectiv nu mai mult de 2.000.000 lei pentru contestațiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. b. (la 30-08-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 61^1 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 7, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 3 din 25 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 27 august 2021 ) (la 13-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 61^1 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 38, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (2) În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (1) se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv. (la 13-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 61^1 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 38, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (2^1) În cazul unei proceduri de atribuire împărțite pe loturi, prevederile alin. (1) se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat. (la 13-07-2020, Articolul 61^1 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 39, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (2^2) În cazul în care procedura de atribuire a acordului-cadru este organizată pe loturi, prevederile alin. (1) se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv aferent fiecărui lot contestat. (la 13-07-2020, Articolul 61^1 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 39, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (3) În cazul în care contestația a fost respinsă de către Consiliu, persoana care se consideră vătămată care utilizează calea de atac în condițiile art. 29 sau art. 51 alin. (3), după caz, nu trebuie să constituie o cauțiune suplimentară.(4) În cazul în care calea de atac reglementată de art. 29 sau art. 51 alin. (3) este utilizată de o altă persoană decât cea care a constituit cauțiunea conform alin. (1), pentru soluționarea plângerii sau recursului, după caz, trebuie constituită în prealabil o cauțiune egală cu 50% din cauțiunea prevăzută la alin. (1).(5) Cauțiunea se restituie celui care a depus-o, nu mai devreme de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii Consiliului. Cauțiunea nu se restituie celui care a depus-o în măsura în care autoritatea contractantă face dovada că asupra acesteia a formulat cerere în fața instanței pentru plata despăgubirii cuvenite până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii. (la 13-07-2020, Alineatul (5) din Articolul 61^1 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 38, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (5^1) În situația în care autoritatea contractantă câștigă în mod definitiv contestația depusă în cadrul procedurii de achiziție publică, aceasta are obligația de a efectua demersurile necesare pentru reținerea cauțiunii constituite la Consiliu de către operatorul economic care a depus contestația, în vederea și în limita acoperirii prejudiciilor create de întârzierile înregistrate în finalizarea procedurii de atribuire. (la 21-03-2022, Articolul 61^1 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 6, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 21 martie 2022 ) (6) Cererea de restituire se depune la Consiliu și la autoritatea contractantă după expirarea termenului reglementat la alin. (5). Cu toate acestea, cauțiunea se restituie de îndată dacă autoritatea contractantă declară în mod expres că nu urmărește obligarea contestatorului care a constituit cauțiunea la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate ca urmare a depunerii contestației. În termen de 2 zile de la data solicitării contestatorului sau a Consiliului autoritatea contractantă are obligația să transmită răspunsul. (la 13-07-2020, Alineatul (6) din Articolul 61^1 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 38, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (7) Consiliul, după caz, se pronunță asupra cererii de restituire a cauțiunii cu respectarea principiilor reglementate la art. 15, în termen de 5 zile, printr-o încheiere supusă plângerii la instanța competentă potrivit art. 32 alin. (1) sau (2) în termen de 5 zile de la comunicare. Plângerea este suspensivă de executare. (la 13-07-2020, Alineatul (7) din Articolul 61^1 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 38, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 ) (8) În situația în care nu sunt aplicabile prevederile de la alin. (5)-(7), cauțiunea se constituie venit la bugetul de stat la împlinirea termenului de 3 ani calculat de la data la care aceasta putea fi solicitată.(9) Sunt scutite de la depunerea cauțiunii autoritățile contractante. (la 04-06-2018, Sectiunea a 3-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 40, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 61^2Abrogat. (la 13-07-2020, Articolul 61^2 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 40, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020 )
   +  Capitolul VII Dispoziții speciale  +  Articolul 62(1) La nivelul Consiliului se organizează întâlniri lunare ale membrilor, în care sunt discutate problemele de drept care au condus la pronunțarea de soluții diferite în cauze similare. De asemenea vor fi discutate aplicarea și interpretarea reglementărilor nou-apărute în domeniul achizițiilor publice, precum și în orice alte domenii care interesează activitatea profesională a membrilor Consiliului. (la 04-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 62 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 41, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (2) Problemele de drept prevăzute la alin. (1) sunt analizate, în prealabil, de către unul sau mai mulți membri ai Consiliului desemnat/desemnați de președintele acestuia, care prezintă un studiu asupra acestora, cu referire și la practica la nivelul Consiliului și cea judiciară națională și europeană, în care, în mod obligatoriu, își expune/își expun opinia motivată, studiu care se supune dezbaterii membrilor.(3) Pentru unificarea practicii administrativ-jurisdicționale, Consiliul organizează semestrial seminare cu judecători din cadrul instanțelor judecătorești și specialiști din cadrul ANAP, precum și alte categorii de experți.  +  Articolul 63(1) Președintele Consiliului sau colegiul, din oficiu ori la solicitarea motivată a unui complet sau a oricărui membru al Consiliului, va convoca Plenul pentru emiterea unei hotărâri de unificare a practicii sale administrativ-jurisdicționale sau pentru emiterea unei hotărâri privind soluționarea unei probleme de drept nou-apărute. În cazul în care solicitarea este formulată de către un complet al Consiliului, președintele convoacă Plenul în cel mult 5 zile de la solicitare. (la 04-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 63 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 42, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (2) Prevederile art. 62 alin. (2) se aplică în mod corespunzător, președintele desemnând unul sau mai mulți raportori, care întocmesc un raport care include și soluția propusă asupra problemei sesizate și proiectul hotărârii plenului Consiliului.(3) Ședința plenului Consiliului se convoacă de președintele acestuia, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea ei. Odată cu respectiva convocare, fiecare membru primește o copie a raportului.(4) Hotărârile Plenului Consiliului se adoptă cu votul majorității absolute a membrilor săi și sunt obligatorii pentru membrii Consiliului până la pronunțarea unei hotărâri diferite de către Înalta Curte de Casație și Justiție în procedura recursului în interesul legii, respectiv în procedura hotărârilor prealabile. Nerespectarea obligativității acestor hotărâri ale Plenului Consiliului constituie abatere disciplinară. (la 04-06-2018, Alineatul (4) din Articolul 63 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 42, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (5) Hotărârea este redactată și comunicată în scris membrilor Consiliului, pentru abordarea unitară a problemei care a făcut obiectul dezbaterii.(6) Aplicarea unitară a dispozițiilor în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor constituie criteriu de evaluare a performanțelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului.(7) Hotărârile adoptate în condițiile alin. (1)-(5) se publică pe pagina de internet a Consiliului.(8) Hotărârile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) în chestiuni care au fost rezolvate diferit de către completurile Consiliului se comunică ANAP în maximum 5 zile de la adoptare pentru ca această din urmă autoritate să analizeze, prin raportare inclusiv la practica curților de apel, oportunitatea solicitării ca procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să declanșeze procedura recursului în interesul legii. (la 04-06-2018, Articolul 63 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 43, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 64La propunerea președintelui Consiliului, plenul acestuia poate institui, prin hotărâre adoptată cu votul majorității absolute a membrilor săi, mecanisme suplimentare de asigurare a practicii unitare la nivelul Consiliului.  +  Articolul 65(1) ANAP informează Consiliul, respectiv instanțele de judecată, ori de câte ori constată existența unor soluții neunitare în practica acestuia/acestora privind achizițiile publice, achizițiile sectoriale sau concesiunile de lucrări și servicii.(2) Consiliul înștiințează ANAP ori de câte ori constată deficiențe ale legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii care generează interpretări divergente și practică neunitară, formulând propuneri de îmbunătățire ale acestora.  +  Articolul 66(1) În cazul în care Consiliul constată abordări diferite în hotărârile judecătorești definitive din cauze similare în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor, va sesiza și transmite Curții de Apel București hotărârile judecătorești respective, în copie, în vederea declanșării la Înalta Curte de Casație și Justiție a procedurii de pronunțare asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele judecătorești, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Dacă hotărârile divergente aparțin aceleiași instanțe de judecată, Consiliul poate solicita exprimarea unui punct de vedere asupra predictibilității interpretării prevederilor legale de către respectiva instanță.(3) Prevederile alin. (1) și (2) pot fi aplicate și de ANAP.  +  Articolul 67(1) Exercitarea dreptului de a contesta actele autorității contractante nu îngrădește persoana care se consideră vătămată să sesizeze ANAP în conformitate cu legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.(2) Măsurile care pot fi luate de ANAP ca urmare a sesizării nu pot aduce atingere autorității de lucru judecat a deciziilor Consiliului și a hotărârilor judecătorești.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 68Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, și cu cele ale Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care prevederile acestora din urmă nu sunt contrare.  +  Articolul 68^1Eliminat. (la 13-07-2020, Articolul 68^1 a fost eliminat de abrogarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 conform art. XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020. )  +  Articolul 69(1) Contestațiile/Cererile/Plângerile aflate în curs de soluționare la Consiliu/instanța de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi continuă să fie soluționate în condițiile și cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost depuse.(2) Dispozițiile prezentei legi se aplică numai contestațiilor/cererilor/plângerilor formulate după intrarea ei în vigoare.(3) Contestațiile depuse, în condițiile legii, la poștă, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân supuse soluționării conform legii în vigoare la data la care au fost depuse, chiar dacă sunt înregistrate la Consiliu/instanța de judecată după această dată.(4) Termenele procedurale aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii în vigoare la data la care au început să curgă.  +  Articolul 70(1) Trimiterile din cadrul altor acte normative la prevederile capitolului IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, se consideră făcute la dispozițiile corespunzătoare din prezenta lege.(2) Până la intrarea în vigoare a regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la art. 37 alin. (2), dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor rămân aplicabile în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.(3) Consilierii de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice numiți prin decizia prim-ministrului, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt numiți de drept consilieri de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice prin efectul prezentei legi.  +  Articolul 71În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se suplimentează numărul de posturi pentru instanțele judecătorești, în vederea ocupării unui număr de 48 de posturi de judecător și 16 posturi de grefier pentru curțile de apel și, respectiv, 50 de posturi de judecător și 50 de posturi de grefier pentru tribunale. Posturile de judecător și grefier suplimentate în baza prezentei legi vor fi repartizate curților de apel și, respectiv, tribunalelor, în funcție de numărul de cauze care au ca obiect cereri ce corespund tipurilor de acțiuni prevăzute de prezenta lege. Finanțarea se va face din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, până la proxima rectificare bugetară.*Prezenta lege transpune Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 395 din 30 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, și Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 76 din 23 martie 1992, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată. Notă
  Eliminată. (la 13-07-2020, Nota referitoare la art. X și XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 a fost eliminată de abrogarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 conform art. XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020. )

  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 19 mai 2016.Nr. 101.-------