ORDIN nr. 365 din 6 mai 2016pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016  Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012,în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Auditorii de securitate a aviaţiei civile din cadrul Autorităţii Aeronautice Civile Române, denumită în continuare AACR, cuprinşi în Tabelul auditorilor de securitate, sunt împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile. (2) Tabelul auditorilor de securitate a aviaţiei civile prevăzut la alin. (1) este publicat pe pagina de internet a AACR. (3) Auditorii de securitate a aviaţiei civile se identifică cu legitimaţii emise de AACR.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat al proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, prevăzut în anexa nr. 1, utilizat de către persoanele împuternicite potrivit art. 1. (2) Contravenientului i se comunică, odată cu procesul-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, şi înştiinţarea de plată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale şi înştiinţarea de plată se tipăresc în conformitate cu caracteristicile prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul transporturilor,

  Alexandru Răzvan Cuc,

  secretar de stat
  Bucureşti, 6 mai 2016.Nr. 365.  +  Anexa 1REGIA AUTONOMĂ "AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ"Sediul: Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1Telefon ................, fax ................, e-mail ............................PROCES-VERBALde constatare a contravenţiilor şi aplicare asancţiunilor contravenţionaleNr. ..........................Încheiat în ziua ........ luna ............... anul ......, în localitatea ................, judeţul ............, la ............(sediul).............Subsemnatul/Subsemnaţii, având funcţia/funcţiile de auditor/auditori de securitate a aviaţiei civile în cadrul DSA/AACR, în baza legitimaţiei/legitimaţiilor nr. .......... şi a Dispoziţiei nr. .........., în calitate de agent constatator/agenţi constatatori împuternicit/împuterniciţi în temeiul art. .......... alin. ............ din Ordinul ministrului transporturilor nr. 365/2016 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, în urma activităţii de monitorizare a conformităţii efectuate la data de ........... luna ...... anul ......., ora ........, la .........., din ................, str. ........... nr. ............., judeţul ..............., am constatat următoarele (descrierea faptei: data şi ora comiterii, locul unde a fost comisă, împrejurările ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei):............................................................................................................................................Fapta/Faptele constatată/constatate prin prezentul proces-verbal constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute de:art. ............ alin. ....... lit. ........ din ...................................................;art. ............ alin. ....... lit. ........ din ...................................................;art. ............ alin. ....... lit. ........ din ...................................................,săvârşită/săvârşite de persoana juridică/fizică ........................., cu sediul/domiciliul în localitatea ................, str. ......... nr. ...., sectorul/judeţul ..............., înmatriculată la registrul comerţului sub nr. ................, C.U.I. .................., reprezentată de dl/dna ........................., CNP ..............., posesor/posesoare al/a BI/CI/paşaport seria ..... nr. .........., eliberat/eliberată de ...................... la data de ................., având funcţia/ocupaţia de ................., locul de muncă .........................., cu domiciliul în localitatea ......................, str. ................. nr. ......, bl. ....., sc. ..., ap.., sectorul/judeţul ....................... .Faţă de cele constatate, contravenientul se sancţionează cu amendă de: .............(cifre şi litere)............., în conformitate cu art. ..... alin. ......... lit. ............ din ................................ .    Agent/Agenţi constatator/constatatori, Martor/Martori,    ..................................... .......................    ..................................... .......................    ..................................... .......................               (semnături) (semnături)                                                           Contravenient,                                                        ...................                                                            (semnătura)Contravenientul nu este de faţă/refuză să semneze/nu poate semna ..............................., împrejurarea fiind confirmată de martorul: .......(numele şi prenumele)...., cu domiciliul în localitatea ........................., str. ............................ nr. ...., bl. ......, sc. ......, ap. ........, sectorul/judeţul ..................., CNP .........................., posesor al BI/CI seria ....... nr. .................., eliberat/eliberată de ....................... la data de ................................. .Martor/Martori,..........................................................................(semnături)Motivele pentru care prezentul proces-verbal a fost încheiat în lipsa martorilor:............................................................................................................................................Suma totală de .......... lei (adică ..........), reprezentând amenda/amenzile contravenţionale aplicată/aplicate astăzi, se va achita în contul .........., deschis la .........., iar documentul doveditor al plăţii va fi prezentat sau comunicat prin poştă AACR la adresa: Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1, cod poştal RO 0136954, în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi a înştiinţării de plată.În conformitate cu art. 28 alin. (1) şi art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate din minimul amenzilor prevăzute în actele normative, aplicate astăzi, ziua .................. luna ............. anul ..........., cumulate, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului-verbal şi a înştiinţării de plată, respectiv suma de ................. lei (adică .................).Alte menţiuni1. Obiecţiile contravenientului:............................................................................................................................................2. Împotriva prezentului proces-verbal contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării acestuia, în condiţiile legii.Plângerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.3. Prezentul proces-verbal conţine ............ pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi, ............./va fi comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data încheierii.               Agent constatator, Martor    ..................................... .......................           Mi s-a înmânat şi am primit un exemplar al procesului-verbal.                                 Contravenient,                              ...................              (numele, prenumele şi semnătura contravenientului)  +  Anexa 2ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂSeria ................ nr. ..................Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării Procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale seria ............... nr. ..............., încheiat în ziua ......... luna ......... anul .........., la ....................., sunteţi obligat la plata unei amenzi contravenţionale în cuantum de ........................ .Plata se va efectua în contul nr. ..............................., deschis la ................................, urmând ca, în termenul de 15 zile precizat mai sus, să procedaţi la predarea sau comunicarea prin poştă, recomandat, a unei copii a chitanţei de plată sau a unui alt document doveditor al efectuării plăţii la sediul Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română".În conformitate cu art. 28 alin. (1) şi art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate din minimul amenzilor prevăzute în actele normative, aplicate astăzi, ziua ............ luna ........ anul ........, cumulate, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului-verbal şi a înştiinţării de plată, respectiv suma de ................... lei (adică ..............).În situaţia neachitării amenzii contravenţionale în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale se va proceda la executarea silită, în condiţiile legii.    Agent/Agenţi constatator/constatatori, Contravenient,    ..................................... .......................    ..................................... .......................    ..................................... .......................               (semnături) (semnătura)  +  Anexa 3CARACTERISTICI DE TIPĂRIREA. Proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale1. Formularul tipizat al procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale se tipăreşte pe format A4, de culori diferite (alb, roşu şi verde), folosindu-se caractere Times New Roman, prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române.2. Caracteristici de tipărire: a) formularele se tipăresc pe hârtie autocopiativă pe ambele feţe, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât şi pe copii; b) formularele se broşează în carnete/blocuri a câte 25 de procese-verbale, conţinând câte 75 de file fiecare.3. Se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care:- cel alb revine organului fiscal cu atribuţii în executarea contravenţiei;- cel roşu revine persoanei contraveniente;- cel verde rămâne la cotor, în posesia organului constatator.4. Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale se semnează pe fiecare pagină atât de agentul constatator, cât şi de contravenient, precum şi de martor, după caz.B. Înştiinţare de plată1. Formularul se tipăreşte în 3 exemplare.2. Caracteristici de tipărire: formularele se tipăresc pe format A4.3. Se utilizează împreună cu procesele-verbale de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale.4. Se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care:- un exemplar revine persoanei contraveniente;- un exemplar revine organului constatator;- un exemplar revine organului fiscal, anexat la procesul-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale.C. Sistemul de înregistrare pentru procesele-verbale şi pentru înştiinţările de plată va fi stabilit de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.------