HOTĂRÂRE nr. 25 din 10 mai 2016privind procedura de eliberare a extraselor din Registrul electoral către formaţiunile politice care participă la alegerile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016  Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2), ale art. 108 lit. v) şi y), ale art. 109, precum şi ale art. 110 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,ţinând cont de dispoziţiile art. 49 alin. (4), art. 98 lit. h), art. 99 alin. (1) şi alin. (2) lit. d), precum şi ale art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor locale, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data înregistrării solicitării, primarii sunt obligaţi să pună la dispoziţia formaţiunilor politice care participă la alegerile locale, la cererea scrisă şi pe cheltuiala acestora, un extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din respectiva unitate administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, data naşterii şi domiciliul, precum şi secţia de votare la care au fost arondaţi, pe suport electronic sau pe suport hârtie. (2) Cererea scrisă prevăzută la alin. (1) trebuie să fie semnată de către reprezentantul formaţiunii politice ori al organizaţiei locale a acesteia, după caz. (3) Punerea la dispoziţie a extrasului din Registrul electoral se realizează prin predarea acestuia, pe bază de proces-verbal, către reprezentantul formaţiunii politice sau al organizaţiei locale a acesteia, desemnat în acest sens. (4) Prin suport electronic se înţelege un suport informatic de tip CD, DVD, stick USB sau altul asemenea. (5) Prin formaţiuni politice care participă la alegerile locale, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ale căror propuneri de candidaţi au rămas definitive în unitatea administrativ-teritorială respectivă ori în judeţul din care aceasta face parte.  +  Articolul 2Nerespectarea prezentei hotărâri se sancţionează conform legii.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ
  Bucureşti, 10 mai 2016.Nr. 25.-------