ORDIN nr. 551 din 4 mai 2016pentru înfiinţarea Comisiei medicale de pneumoconioze
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 11 mai 2016  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. 4.304 din 4 mai 2016,având în vedere prevederile art. 6 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 164 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă componenţa şi atribuţiile Comisiei medicale de pneumoconioze, denumită în continuare Comisia.  +  Articolul 2Comisia funcţionează în secţiile/clinicile/compartimentele de medicina muncii/boli profesionale aflate în structura spitalelor publice, în oraşele Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Arad, Târgu Mureş şi Craiova.  +  Articolul 3 (1) Comisia este alcătuită din 3 membri: preşedintele Comisiei, care este medicul-şef al secţiei/clinicii/ compartimentului de medicina muncii/boli profesionale aflată/aflat în structura spitalelor publice, un medic specialist/primar de medicina muncii din secţia/clinica/ compartimentul de medicina muncii/boli profesionale aflată/aflat în structura spitalelor publice şi un medic specialist/primar radiolog din unitatea sanitară publică în care funcţionează secţia/clinica/compartimentul de medicina muncii/boli profesionale. (2) Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte prin decizie a managerului unităţii sanitare publice în care funcţionează secţia/clinica/compartimentul de medicina muncii/ boli profesionale, la propunerea medicului-şef al secţiei/ clinicii/ compartimentului de medicina muncii/boli profesionale. (3) Componenţa Comisiei se reactualizează o dată la 5 ani sau ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 4Spitalele publice din oraşele Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Arad, Târgu Mureş şi Craiova, care au în structură comisii medicale de pneumoconioze, vor avea în dotare setul de radiografii standard (ILO) şi imaginile digitale după radiografiile standard (ILO), conform "Ghidului ILO pentru utilizarea Clasificării internaţionale a radiografiilor de pneumoconioze".  +  Articolul 5Membrii Comisiei respectă prevederile legislative referitoare la confidenţialitatea datelor referitoare la diagnosticul pacienţilor şi conflictul de interese.  +  Articolul 6Activitatea Comisiei se consemnează într-un registru, denumit Registrul de pneumoconioze, astfel:1. în registru se înscriu nominal toate cazurile prezentate şi examinate în Comisie;2. registrul cuprinde următoarele rubrici: număr curent, data, nume şi prenume, CNP, ocupaţie, loc de muncă cu expunere la pulberi minerale pneumoconiogene, tipul de pulbere minerală pneumoconiogenă, timpul de expunere, timpul de retenţie, diagnosticul stabilit, semnătura şi parafa membrilor Comisiei.  +  Articolul 7Diagnosticul stabilit în Comisie pentru fiecare caz este înregistrat în formularul prevăzut în anexa la prezentul ordin, care este semnat şi parafat de toţi membrii Comisiei.  +  Articolul 8 (1) Comisia analizează exclusiv cazurile în care expunerea profesională la pulberi minerale pneumoconiogene este susţinută prin documente oficiale. (2) Documentele oficiale care dovedesc expunerea profesională la pulberi minerale pneumoconiogene sunt: a) carnetul de muncă/extrasul din registrul electronic de evidenţă al salariaţilor (REVISAL) sau documente emise de angajator, din care rezultă ocupaţia, perioadele lucrate, locurile de muncă şi perioada de expunere la pulberi minerale pneumoconiogene; sau b) buletine de determinări ale concentraţiei pulberilor minerale pneumoconiogene în aerul locului de muncă sau documente emise de alte instituţii care au efectuat cercetări, statistici ori determinări de noxe la locurile respective de muncă; sau c) prezenţa altor cazuri de pneumoconioze declarate la locurile respective de muncă. (3) În cazul în care unitatea este desfiinţată, sunt considerate documente oficiale care obiectivează expunerea profesională la pulberi minerale pneumoconiogene următoarele: a) carnetul de muncă/extrasul din registrul electronic de evidenţă al salariaţilor (REVISAL), din care să rezulte ocupaţia, perioadele lucrate, locurile de muncă; sau b) documente emise de alte instituţii care au efectuat cercetări, statistici sau determinări de noxe la locurile respective de muncă; sau c) prezenţa altor cazuri de pneumoconioze declarate la locurile respective de muncă.  +  Articolul 9 (1) Medicul de medicina muncii care asigură supravegherea medicală are obligaţia de a trimite către Comisie radiografiile pulmonare standard însoţite de tabelul nominal care cuprinde: număr curent, data, nume şi prenume, CNP, ocupaţie, loc de muncă cu expunere la pulberi minerale pneumoconiogene, tipul de pulbere minerală pneumoconiogenă, timpul de expunere, timpul de retenţie şi, după caz, diagnosticul stabilit anterior. (2) Radiografiile pulmonare standard efectuate lucrătorilor expuşi profesional la pulberi minerale pneumoconiogene vor purta înscrise în mod obligatoriu datele de identificare ale lucrătorului, precum şi data la care au fost executate.  +  Articolul 10Comisia are următoarele atribuţii:1. stabileşte diagnosticul de pneumoconioză (silicoză, azbestoză, alte pneumoconioze) şi efectuează codificarea prin compararea cu setul de radiografii standard (ILO) sau cu imaginile digitale după radiografiile standard (ILO), conform "Ghidului ILO pentru utilizarea Clasificării internaţionale a radiografiilor de pneumoconioze";2. în absenţa unor modificări radiografice care să sugereze existenţa unei pneumoconioze, se înscrie la rubrica diagnostic sintagma "Pneumoconioză absentă".  +  Articolul 11Costul radiografiilor pulmonare standard efectuate lucrătorilor încadraţi în locuri de muncă cu expunere profesională la pulberi minerale pneumoconiogene, cu ocazia examenului medical la angajare şi periodic, prevăzute de legislaţia în vigoare, este suportat de către angajator.  +  Articolul 12 (1) În cazul în care lucrătorul întrerupe expunerea profesională la pulberi pneumoconiogene prin schimbarea locului de muncă, medicul de medicina muncii care asigură supravegherea medicală are obligaţia de a trimite lucrătorul pentru evaluare la Comisie într-o secţie/clinică/compartiment de medicina muncii/boli profesionale aflată/aflat în structura spitalelor publice, cu respectarea periodicităţii recomandate de Comisie. (2) În cazul în care lucrătorul întrerupe expunerea profesională la pulberi pneumoconiogene prin pensionare, şomaj sau nu mai este încadrat în muncă, medicul de familie are obligaţia de a trimite lucrătorul pentru evaluare prin Comisie într-o secţie/clinică/compartiment de medicina muncii/boli profesionale aflată/aflat în structura spitalelor publice, cu respectarea periodicităţii recomandate de Comisie. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) evaluarea prin Comisie se face prin internare într-o secţie/clinică/compartiment de medicina muncii/boli profesionale aflată/aflat în structura spitalelor publice, cu bilet de internare eliberat de către medicul de familie.  +  Articolul 13Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 14Medicii de medicina muncii, secţiile/clinicile/ compartimentele de medicina muncii/boli profesionale aflate în structura spitalelor publice, în oraşele Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Arad, Târgu Mureş şi Craiova, compartimentele de specialitate din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 15Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Victor Dan Eugen Strâmbu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 4 mai 2016.Nr. 551.  +  Anexă*Font 8*                                                        ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                         COMISIA DE PNEUMOCONIOZE Nr.: └─┴─┴─┴─┘ Data: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘       ┌───────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ ┌─┬─┐ Nume: └───────────────────────────────────┘ Prenume: └──────────────────────────────────┘ Vârsta: └─┴─┘       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ CNP: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Locul de muncă cu expunere:          ┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ Ocupaţia:└─────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────────────────────┘ _______________________________________________________________________________________________________ Diagnosticul de la ultima comisie/Data: Pulberi minerale peumoconiogene:┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ SiO2 [] Azbest [] alte pulberi []│ │ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│ │ BP1 (anul): └─┴─┴─┴─┘ BP2 (anul): └─┴─┴─┴─┘│ │ ┌─────────────┐│ │ Perioada de expunere (ani): └─────────────┘└──────────────────────────────────────────────────────────┘Notă: Înregistraţi interpretarea unei singure radiografii prin ┌─────┐ ┌─────┐plasarea unui "X" în caseta corespunzătoare de pe acest formular. TE (ani):└─────┘ TR (ani):└─────┘Descrie radiografia cu ajutorul Clasificării Internaţionale aRadiografiilor de Pneumoconioză ILO sau folosind Standardul ILOpentru radiografii. Folosiţi simboluri şi comentarii după caz. _______________________________________________________________________________________________________  1. Calitatea imaginii: [] Supraexpunere [] Poziţionare [] În expir ________________________                                                 incorectă       [1] [2] [3] [4] [] Subexpunere [] Contrast slab [] Altele ________________________                            [] Artefacte [] Defect de developare ________________________ _______________________________________________________________________________________________________  2A. Alte modificări parenchimatoase DA [] Completaţi secţiunile NU [] Continuaţi cu secţiunea 3A      clasificabile 2B şi 2C _______________________________________________________________________________________________________  2B. Opacităţi mici: 2C. Opacităţi mari:                            │ │ │    a. FORMĂ/DIMENSIUNE │ b. ZONE │ c. DENSITATE │                            │ │ │   PRINCIPALE SECUNDARE │ R L │[0/-][0/0][0/1]│ DIMENSIUNE [O][A][B][C]      [p][s] [p][s] │ SUPERIOR [ ][ ] │[1/0][1/1][1/2]│      [q][t] [q][t] │ MIJLOCIU [ ][ ] │[2/1][2/2][2/3]│      [r][u] [r][u] │ INFERIOR [ ][ ] │[3/2][3/3][3/4]│ ───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────  3A. Alte modificări pleurale DA [] Completaţi secţiunile 3B şi 3C NU [] Continuaţi cu secţiunea 4A      clasificabile _______________________________________________________________________________________________________  3B. Plăci pleurale Localizare Calcificări Extindere Grosime      Perete toracic │ │(la peretele toracic; combinat        Latero-toracic [O][R][L] │ [O][R][L] │pentru localizarea latero- │ (doar pentru localizare        Antero-toracic [O][R][L] │ [O][R][L] │toracică şi antero-toracică) │ latero-toracică)        Diafragm [O][R][L] │ [O][R][L] │Până la 1/4 din proiecţia │(grosimea > 3 mm pentru a        Alte localizări [O][R][L] │ [O][R][L] │peretelui toracic lateral = 1 │fi consemnate ca prezente)                                  │ │De la 1/4 la 1/2 din proiecţia│                                  │ │peretelui toracic lateral = 2 │3-5 mm = a 5-10 mm = b                                  │ │> 1/2 din proiecţia peretelui │ > 10 mm = c                                  │ │toracic lateral = 3 │                                  │ │[O][R] [O][L] │[O][R] [O][L]                                  │ │[1][2][3] [1][2][3] │[a][b][c] [a][b][c] ─────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────  3C. Obliterarea unghiului costo-frenic [R][L] Continuaţi cu secţiunea 3D NU [] Continuaţi cu                                                                                        secţiunea 4A _______________________________________________________________________________________________________  3D. Îngroşarea difuză a pleurei Extindere Grosime      Perete toracic │ │(la peretele toracic; combinat                       Localizare │Calcificări│pentru localizarea latero- │ (doar pentru localizare                                  │ │toracică şi antero-toracică) │ latero-toracică)        Latero-toracic [O][R][L] │ [O][R][L] │Până la 1/4 din proiecţia │(grosimea > 3 mm pentru a        Antero-toracic [O][R][L] │ [O][R][L] │peretelui toracic lateral = 1 │fi consemnate ca prezente)                                  │ │De la 1/4 la 1/2 din proiecţia│                                  │ │peretelui toracic lateral = 2 │3-5 mm = a 5-10 mm = b                                  │ │> 1/2 din proiecţia peretelui │ > 10 mm = c                                  │ │toracic lateral = 3 │                                  │ │[O][R] [O][L] │[O][R] [O][L]                                  │ │[1][2][3] [1][2][3] │[a][b][c] [a][b][c] ─────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────  4A. Alte modificări? DA [] Completaţi secţiunea 4B _______________________________________________________________________________________________________  4B. Simboluri           [aa][at][ax][bu][ca][cg][cn][co][cp][cv][di][ef][em][es][fr][hi][ho][id][ih][kl][me][pa][pb]           [pi][px][ra][rp][tb] _______________________________________________________________________________________________________  5. Concluziile comisiei:  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ │  │ │  │ │  │ │  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     Medic Şef, Medic radiolog, Medic specialist/ Medic specialist/ Medic specialist/  secţie/clinică/ Semnătura şi parafa primar de primar de primar de   compartiment Medicina Muncii Medicina Muncii Medicina MunciiSemnătura şi parafa Semnătura şi parafa Semnătura şi parafa Semnătura şi parafa----------