LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 (*actualizată*)pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol(actualizată până la data de 8 mai 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează modul de desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) activitate economică în sectorul agricol - activitatea desfăşurată în propria fermă/gospodărie de un producător agricol persoană fizică, pentru obţinerea unor produse agricole care depăşesc necesarul de consum propriu şi sunt destinate vânzării pe piaţă; b) comerţ cu produse agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie - comerţul cu ridicata sau comerţul cu amănuntul, care se desfăşoară în structuri de vânzare cu locaţie permanentă sau temporară în teritorii delimitate special amenajate şi dotate corespunzător, precum pieţe agroalimentare, târguri, pieţe ambulante, de către producătorii agricoli persoane fizice; c) atestat de producător - documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică; d) carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol - documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.  +  Capitolul II Procedura de obţinere a atestatului de producător  +  Articolul 3 (1) Atestatul de producător cuprinde informaţii şi date privind: a) numele şi prenumele producătorului agricol; b) denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază se află terenul/ferma/gospodăria. (2) Valabilitatea atestatului de producător este de un an de la data emiterii. Formularele tipărite şi aflate în stoc îşi menţin valabilitatea până la epuizarea stocului."----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 87 din 3 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016. (3) Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol, după verificarea cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător. (4) Verificările prevăzute la alin. (3) se fac în condiţiile legii, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren, la fermele/gospodăriile agricole deţinute de solicitanţi, de către reprezentanţi împuterniciţi, prin dispoziţie a primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz, şi de către reprezentaţi ai oricărora dintre entităţile prevăzute la art. 4. (5) În cazul verificărilor efectuate de entităţile prevăzute la art. 4 alin. (1), rezultatul acestora se consemnează în cadrul unui aviz consultativ, care se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al acestora, prin care se propune primarului emiterea atestatului de producător sau respingerea solicitării.  +  Articolul 4 (1) Atestatul de producător se eliberează de către primari în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite conform legii şi organizate la nivel local/zonal/ judeţean/regional/naţional, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti şi care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop, sau de către entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sau de către consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 87 din 3 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 87 din 3 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016. (3) În vederea înregistrării, structurile asociative profesionale/ patronale/sindicale din agricultură depun la primăriile la care solicită înregistrarea următoarele documente: a) certificatul de identificare fiscală; b) hotărârea judecătorească definitivă de constituire; c) statutul, care să prevadă exercitarea de atribuţii privind furnizarea de servicii de consultanţă, informare şi certificarea calităţii de producător a fermierilor.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 87 din 3 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016.*) (4) Primarii asigură obţinerea avizului consultativ din partea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz.----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 87 din 3 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016.  +  Articolul 5 (1) Modelul atestatului de producător, al registrului pentru evidenţa atestatelor de producător, regimul de completare şi utilizare al acestuia, precum şi procedurile şi condiţiile specifice anulării atestatului se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Costurile generate de tipărire a atestatului de producător din sectorul agricol se suportă de către consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor executive. (3) Formularul atestatului de producător are regim special, este prevăzut cu elemente de siguranţă şi se tipăreşte în condiţiile legii de către Imprimeria Naţională, la solicitarea consiliilor judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 6 (1) Preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista centralizatoare a structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, înregistrate în scopurile prevăzute la art. 3 alin. (4) şi (5), întocmită pe baza listelor comunicate de primari de comune, municipii, oraşe, sectoare, după caz. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură accesul la informaţia publică, prin afişarea, pe site-ul oficial, a listelor prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul III Regimul de întocmire, de eliberare şi de utilizare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol  +  Articolul 7 (1) Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. (2) Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terţe persoane în baza carnetului de comercializare.  +  Articolul 8 (1) Formularul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol are regim special, este prevăzut cu elemente de siguranţă şi se tipăreşte, în condiţiile legii, de către Imprimeria Naţională, la solicitarea consiliilor judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care le distribuie primarilor, la solicitarea acestora. (2) Costurile generate de tipărire a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suportă din bugetele locale ale judeţelor sau, după caz, din bugetul local al municipiului Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor executive. (3) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se eliberează la cerere solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării. (4) Autorităţile administraţiei publice locale ţin evidenţa carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol printr-un registru special deschis în acest sens şi condus, de regulă, de persoanele cărora le revine sarcina completării şi ţinerii la zi a registrului agricol. (5) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se utilizează exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum şi pentru produse apicole. (6) Prima filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care conţine datele privind identitatea producătorului agricol ca titular şi, după caz, a soţului/soţiei, rudelor/afinilor de gradul I, informaţiile privind suprafeţele cultivate şi structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viţă-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite de art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi producţiile estimate a fi destinate comercializării, este semnată de primar şi rămâne nedetaşabilă la carnet.  +  Articolul 9 (1) Modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol şi modul de completare a acestuia şi modelul registrului de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Refuzul privind eliberarea atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se motivează în scris şi poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ.  +  Articolul 10 (1) Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este următorul: a) primul exemplar se înmânează cumpărătorului; b) al doilea exemplar se păstrează de vânzător; c) al treilea exemplar se păstrează la carnet. (2) Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie la primăriile care au emis carnetul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora. (3) Prevederile alin. (1) se aplică pentru orice fel de vânzare de produse agricole, în orice cantitate şi structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoana juridică, cu excepţia exercitării actului de comerţ cu amănuntul în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, pentru care se aplică prevederile art. 15.  +  Articolul 11 (1) Pe durata transportului produselor achiziţionate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, cumpărătorul trebuie să deţină fila din carnet care justifică provenienţa mărfii, cu excepţia achiziţiei acestor produse din pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante.----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 87 din 3 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016. (2) În cazul transportului de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare, aceştia completează o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător cantităţilor transportate de producătorul agricol şi structurii sortimentelor transportate. (3) Fila prevăzută la alin. (2) constituie documentul justificativ pe timpul transportului, al desfacerii mărfii, precum şi al eventualelor retururi ale produselor necomercializate. (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică transportului produselor agricole proprii de la locul de producţie/recoltare/procesare la domiciliul/locul de depozitare. În acest caz, producătorii agricoli trebuie să deţină documentul de identitate şi atestatul de producător.  +  Articolul 12 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, trimestrial, informaţii cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum şi datele cuprinse în acestea, potrivit art. 8 alin. (6). (2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Capitolul IV Exercitarea activităţilor de comerţ cu amănuntul în zonele publice  +  Articolul 13 (1) În cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul este obligatorie organizarea de spaţii de vânzare distincte, care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinătoare ale unui atestat de producător şi ale unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma proprie. (2) Procentul de alocare a spaţiilor de vânzare prevăzute la alin. (1) este de minimum 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente. (3) Spaţiile de vânzare distincte prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte cerinţele legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. (4) Producătorii agricoli organizaţi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, care comercializează doar producţia obţinută în propria fermă/gospodărie, care deţin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/producţie, pot ocupa spaţii de vânzare care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinătoare ale unui atestat de producător şi ale unui carnet de comercializare. În acest caz, producătorii agricoli organizaţi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă obligatoriu administratorului pieţei extrasul din Registrul agricol emis de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află ferma/gospodăria proprie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale pe care le deţine/exploatează.----------Alin. (4) al art. 13 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 87 din 3 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016. (5) În situaţia în care producătorii agricoli menţionaţi la alin. (4) desfăşoară acte de comerţ cu alte produse decât cele obţinute din propria fermă/gospodărie, aceştia nu mai beneficiază de facilităţile prevăzute la alin. (4).----------Alin. (5) al art. 13 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 87 din 3 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016.  +  Articolul 14 (1) Comercializarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma proprie de către producătorii agricoli persoane fizice se face pe baza documentului de identitate, a atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. (2) Producătorii agricoli, cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, care comercializează produsele agricole proprii în spaţiile publice din România, sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1). Aceştia îşi desfăşoară activitatea în baza documentaţiei legale din statul membru de origine. (3) Producătorii agricoli au obligaţia afişării la locul de vânzare a etichetei de produs, care conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului şi preţul de vânzare.  +  Articolul 15Pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, producătorii agricoli au obligaţia să înscrie la sfârşitul fiecărei zile/perioade, în fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol prevăzută la art. 11 alin. (2), produsele agricole şi cantităţile totale vândute în ziua/perioada respectivă.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 87 din 3 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016.  +  Capitolul V Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 16Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea prevederilor art. 10, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice; b) transportul produselor achiziţionate de la producători agricoli, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea cantităţilor de produse din sectorul agricol transportate, pentru persoane juridice; c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei; d) organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii pieţelor a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 12.000 lei la 37.500 lei; e) neafişarea etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3), cu amendă de la 100 lei la 300 lei; f) desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, şi care nu sunt produse în ferma proprie, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei; g) eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei; h) vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor prezentei legi, cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.  +  Articolul 17Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 16 se realizează de persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de agenţii şi ofiţerii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, de către poliţia locală şi de către persoanele împuternicite de primar.  +  Articolul 18Contravenţiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele provenite din aceste amenzi se fac venit integral la bugetele locale.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 20 (1) După 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se interzice utilizarea următoarelor documente la cumpărarea produselor agricole de la producători agricoli persoane fizice: a) borderoul de achiziţie (de la producători individuali) (cod 14-4-13/b) prevăzut la punctul VII, partea IV - Grupa a IV-a - Mijloace băneşti şi decontări, din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completările ulterioare; b) borderoul de achiziţie prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 26 iunie 2006. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) produsele agricole reprezentând plata în natură a arendei/redevenţei primite de producătorii agricoli pentru suprafeţele de teren agricol arendate/concesionate, precum şi strugurii de vin.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 87 din 3 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016.  +  Articolul 21Certificatele de producător emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 661/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 22Prelucrările de date cu caracter personal realizate în temeiul prezentei legi se efectuează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 23Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică activităţilor reglementate de prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  VIOREL HREBENCIUC

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 21 octombrie 2014.Nr. 145._______