LEGE nr. 76 din 28 aprilie 2016privind modificarea și completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifică și va avea următorul cuprins:LEGE pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești2. La articolul 3, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) este atestat de către Ministerul Culturii ca traducător pentru specialitatea științe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea și din limba străină în limba română;3. La articolul 3^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene pot fi autorizați ca interpreți și traducători în aceleași condiții ca și cetățenii români, putând dovedi îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 lit. e) și f) și cu documente emise/eliberate de autoritățile statului membru de origine sau de proveniență.4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1(1) Calitatea de interpret și traducător autorizat, dobândită în temeiul prezentei legi, poate fi suspendată, prin ordin al ministrului justiției, la cererea interpretului și traducătorului sau din oficiu:a) pentru motive temeinic justificate, numai la cererea interpretului și traducătorului autorizat;b) în cazul arestării preventive a interpretului și traducătorului autorizat, până la încetarea măsurii;c) în cazul arestului la domiciliu al interpretului și traducătorului autorizat, până la încetarea măsurii.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), organul judiciar care a dispus măsura are obligația de a comunica Ministerului Justiției, de îndată, actul procedural prin care s-a dispus, s-a menținut ori s-a prelungit măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu a unui interpret și traducător autorizat.(3) Ordinul ministrului justiției de suspendare a calității interpretului și traducătorului autorizat poate fi atacat la instanța judecătorească competentă, potrivit legii.(4) Încetarea suspendării calității de interpret și traducător autorizat se dispune prin ordin al ministrului justiției, la cererea interpretului și traducătorului autorizat sau din oficiu, în cazul în care au dispărut împrejurările care au determinat-o. Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.5. După articolul 6^1 se introduce un nou articol, articolul 6^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^2Interpreții și traducătorii autorizați au obligația să respecte confidențialitatea cu privire la faptele, informațiile și documentele de care iau cunoștință în exercitarea activității, atât pe durata deținerii calității, cât și după încetarea acesteia, cu excepția cazurilor în care legea sau partea interesată de păstrarea confidențialității îi eliberează de această obligație.  +  Articolul II(1) Cererile de autorizare ca interpret și traducător autorizat depuse înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi se soluționează conform dispozițiilor legale în vigoare la data depunerii acestora.(2) Interpreții și traducătorii autorizați până la data intrării în vigoare a prezentei legi își păstrează calitatea dobândită în temeiul legii aplicabile la data autorizării.*Prezenta lege transpune prevederile art. 5 alin. (1) și (3) din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 280 din 26 octombrie 2010.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 28 aprilie 2016.Nr. 76.-----