LEGE nr. 78 din 28 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 16 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu, fără a aduce atingere moralei publice, ordinii sau imaginii partidului politic;".2. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Contribuţiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile prevăzute la alin. (1) numai de către candidaţi sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora, începând cu data depunerii propunerilor de candidaturi."3. La articolul 28, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:"(14) Conturile bancare pentru campania electorală, prevăzute la alin. (1) şi (2) şi la art. 3 alin. (9), au statut de afecţiune specială şi nu sunt supuse executării."4. La articolul 30, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Prevederile art. 28 alin. (9)-(13) se aplică în mod corespunzător contribuţiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic."5. La articolul 31, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Prevederile art. 28 alin. (9)-(13) se aplică în mod corespunzător contribuţiilor destinate campaniei pentru referendum."6. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid politic, a unei alianţe politice, a unei alianţe electorale, a unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii de naţionalitate română sau de altă naţionalitate decât cea română."7. După articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 34^1 şi 34^2, cu următorul cuprins:"Art. 34^1. - Atribuţiile mandatarilor financiari pot fi realizate în baza unui contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz.Art. 34^2. - Mandatarii financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă pot fi înlocuiţi oricând de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34."8. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:"Art. 41^1. - În cazul campaniei electorale aferente unui nou tur de scrutin din cadrul aceluiaşi proces electoral, limitele contribuţiilor electorale şi ale cheltuielilor electorale se reduc la jumătate."9. La articolul 48, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:"(12) Rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în circumscripţiile electorale, precum şi celor efectuate la nivel central, prevăzută la alin. (1)-(9), se realizează pentru sumele validate de către Autoritatea Electorală Permanentă, în limita plafoanelor prevăzute la art. 37 şi a prevederilor alin. (11)."10. La articolul 52, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3)-(5), art. 6, 7, art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 9, 10, 11, 12, 13, art. 14 alin. (2) şi (3), art. 15 alin. (1) şi (3), art. 16 alin. (1) şi (3), art. 17 alin. (1), (2) şi (4), art. 31, art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) şi (2), art. 34 alin. (5), (6), (8), (9), (11), (12) şi (14), art. 36 alin. (2)-(4) şi (6), art. 39 alin. (1), art. 47 alin. (4), art. 51 alin. (2) şi art. 60 alin. (3). (2) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2)-(4) şi (6)-(10), art. 25 alin. (2), art. 28, 29, 30, 37, 38, art. 43 alin. (2)-(4), art. 45, art. 47 alin. (1), (2) şi (5), art. 49 alin. (1)-(3) şi (5) şi art. 50 alin. (2)................................................ (4) Sancţiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, alianţei politice, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidatului independent, mandatarului financiar şi/sau donatorului, precum şi altor persoane care au încălcat dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(3)."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 28 aprilie 2016.Nr. 78.------