ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 august 2002 (*actualizată*)privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore***)(actualizată până la data de 30 aprilie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 25 august 2003.Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008, prin înlocuirea sintagmei "clasele I-IV" cu sintagma "clasele I-VIII".Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se acordă gratuit pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat produse lactate şi de panificaţie în limita unei valori zilnice de 1.17 lei/elev*). Limita valorică cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.---------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din ORDONANŢA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(1^1) Începând cu data de 1 septembrie 2008, se acordă gratuit pentru copiii din învăţământul preşcolar de stat şi privat, cu program normal de 4 ore, produse lactate şi de panificaţie în limita unei valori zilnice de 1,17 lei/copil*), în condiţiile alin. (1) şi prezentei la program.---------Alin. (1^1) al art. 1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 32 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei «din învăţământul de stat» cu sintagma «din învăţământul de stat şi privat». Notă

  ──────────

  Conform art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.052 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 iulie 2004, începând cu data de 15 septembrie 2004 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, la 9.000 lei/elev, respectiv preşcolar.

  Art. I din HOTĂRÂREA nr. 882 din 4 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 5 august 2005, începând cu data de 12 septembrie 2005 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, la 0,97 lei (RON)/elev, respectiv preşcolar.

  Conform articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.284 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 26 septembrie 2006, începând cu luna septembrie 2006 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, la 1,04 lei/elev, respectiv preşcolar.

  Conform art. I din HOTĂRÂREA nr. 714 din 2 iulie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 8 iulie 2008, "Începând cu data de 1 septembrie 2008 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, la 1,17 lei/elev, respectiv preşcolar".

  ──────────
  (1^2) La cererea motivată a părinţilor, copiii care suferă de intoleranţă la gluten şi/sau lactoză, dovedită cu acte medicale, beneficiază de produse lactate şi de panificaţie care nu conţin gluten/lactoză, în limita unei valori zilnice de 1,17 lei/elev sau preşcolar.---------Alin. (1^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012. (2) Limitele valorii zilnice pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, prevăzute la alin. (1) şi, respectiv, la alin. (1^1) şi (1^2), se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor.---------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.(2^1) Pentru menţinerea sănătăţii copiilor prevăzuţi la alin. (1) şi, respectiv, la alin. (1^1) şi (1^2), în cadrul programului se vor distribui numai lapte şi produse lactate preparate în conformitate cu cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.---------Alin. (2^1) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.(2^2) Produsele distribuite în condiţiile alin. (1^2) vor respecta cerinţele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.---------Alin. (2^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.(2^3) Produsele vor fi ambalate individual şi livrate cu respectarea legislaţiei în vigoare privind condiţiile igienico-sanitare şi etichetarea alimentelor.----------Alin. (2^3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 68 din 25 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016. (3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari se organizează la nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti şi se stabileşte potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.---------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012. (4) Diversificarea programului cu produse derivate din produsul de bază lapte nu va depăşi limita maximă de 50%. Produsele lactate derivate sunt următoarele: iaurt simplu, lapte bătut, sana sau chefir, care îndeplinesc cerinţele specificate în Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu amendamentele ulterioare, precum şi cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, şi în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind normele specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare.----------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 68 din 25 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016. (5) Conţinutul/specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari se aprobă prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008.
   +  Articolul 2 (1) Dreptul de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, produsele prevăzute la art. 1 îl au numai elevii prezenţi la cursuri. (2) Unităţile şcolare răspund, în mod direct, de asigurarea condiţiilor de primire, recepţie şi distribuţie a produselor lactate şi de panificaţie, precum şi de confirmarea documentelor ce stau la baza plăţii acestora.  +  Articolul 3 (1) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetele locale ale judeţelor şi, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti.---------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012. (2) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale. (3) Abrogat.---------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.---------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 25 august 2003.  +  Articolul 4 (1) Produsele lactate şi de panificaţie, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de către consiliile judeţene, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu asistenţa inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.(1^1) Pentru lapte şi produse lactate, frecvenţa livrărilor, precum şi spaţiile frigorifice din şcoli destinate depozitării produselor după livrare în condiţii de siguranţă alimentară vor fi stabilite de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare pentru fiecare tip de produs în parte, în funcţie de termenul de valabilitate/data durabilităţii minimale, de condiţiile de păstrare specificate pe eticheta produselor şi de condiţiile specifice de transport; atunci când condiţiile respective nu pot fi îndeplinite, livrările de lapte şi de produse lactate se vor face zilnic.----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 68 din 25 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016. (2) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziţie pentru întregul pachet sau distinct, pentru produsul lactat sau pentru produsul de panificaţie, faza finală a procedurii de atribuire fiind organizată în mod obligatoriu prin licitaţie electronică.---------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013. (3) Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite de unităţile de învăţământ şi aprobate de preşedinţii consiliilor judeţene şi de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.---------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.  +  Articolul 5 (1) Consiliile judeţene şi primarii sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare şi condiţiile igienico-sanitare privind distribuţia către elevi a produselor lactate şi de panificaţie. (2) Pentru asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, laptele şi produsele lactate ambalate individual trebuie însoţite de accesorii sigilate, care permit consumul acestor produse în condiţii optime de igienă.----------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 68 din 25 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016.---------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.  +  Articolul 6 (1) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti o comisie alcătuită din: prefect, preşedintele consiliului judeţean, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, inspectorul general al inspectoratului şcolar, directorul general al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, directorul general al direcţiei de sănătate publică, directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice şi directorul executiv al oficiului judeţean pentru protecţia consumatorilor şi, respectiv, al municipiului Bucureşti.---------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012. (2) Componenţa nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al prefectului, care este şi coordonatorul acesteia. (3) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt preşedinţii consiliilor judeţene şi, respectiv, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti.---------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.  +  Articolul 7Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei şi cercetării,

  Ecaterina Andronescu

  Ministrul administraţiei publice,

  Octav Cozmâncă

  Ministrul agriculturii,

  alimentaţiei şi pădurilor,

  Ilie Sârbu

  Ministrul sănătăţii şi familiei,

  Daniela Bartoş

  Preşedintele Autorităţii Naţionale

  pentru Protecţia Consumatorilor,

  Rovana Plumb,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 16 august 2002.Nr. 96.-----------