HOTĂRÂRE nr. 525 din 24 iulie 2013 (*actualizată*)pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.(actualizată până la data de 7 noiembrie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. b), art. 2 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,în aplicarea prevederilor cap. I lit. A pct. 6 din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă atribuţiile generale şi specifice ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. este prevăzută în anexa nr. 2. (2) Numărul maxim de posturi pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este de 616, exclusiv demnitarii.  +  Articolul 3 (1) Încetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se realizează cu respectarea termenelor şi prevederilor legale în vigoare aplicabile fiecărei categorii de personal. (2) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Pentru exercitarea controlului de stat în amenajarea teritoriului, urbanism, autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, precum şi cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. are un parc normat de 250 de autoturisme, cu o normă de combustibil de 200 litri/lună/autoturism, stabilită potrivit legii, şi o ambarcaţiune fluvială cu o normă de combustibil de 600 litri/lună, echivalentul a 10 ore de marş.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 17 decembrie 2012.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Nicolae-Liviu Dragnea

  Viceprim-ministru,

  ministrul finanţelor publice,

  Daniel Chiţoiu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 24 iulie 2013.Nr. 525.  +  Anexa 1ATRIBUŢIILE GENERALE ŞI SPECIFICEale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3.----------Alin. (1) al art. 1 din anexa 1 a fost modificat de art. III din HOTĂRÂREA nr. 846 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 noiembrie 2013. (2) Sediile inspectoratelor regionale în construcţii, aria de competenţă, precum şi arondarea inspectoratelor judeţene în construcţii, aflate în subordinea acestora, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. (3) I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile: a) calitatea în construcţii; b) amenajarea teritoriului şi urbanismul; c) autorizarea executării lucrărilor de construcţii; d) supravegherea pieţei produselor pentru construcţii; e) avizarea, în condiţiile legii, a documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţiile finanţate din fonduri publice.  +  Articolul 2I.S.C. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele normative aplicabile în domeniile sale de competenţă şi cu atribuţiile generale şi specifice stabilite prin prezenta hotărâre.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 3În realizarea funcţiilor sale, I.S.C. exercită următoarele atribuţii generale:I. funcţia de autoritate de stat: a) exercită controlul de stat privind respectarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale şi a reglementărilor tehnice în vigoare, în domeniile sale de activitate; b) participă la stabilirea măsurilor organizatorice şi de acţiune, pe plan local şi central, în cazuri de seisme şi alunecări de teren, în cadrul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă;II. funcţia de reglementare şi avizare: a) avizează, în condiţiile legii, din punct de vedere tehnic, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern, în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentaţiile tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenţii la construcţii existente - reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări -, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise; b) emite, la cererea proprietarilor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare, acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, precum şi la cele noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente; c) autorizează laboratoarele de analize şi încercări în activitatea de construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare; d) suspendă sau retrage, în condiţiile legii, autorizaţiile laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii, în cazul constatării nerespectării reglementărilor tehnice specifice; e) autorizează diriginţii de şantier din construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare; f) suspendă sau anulează, în condiţiile legii, autorizaţiile diriginţilor de şantier în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor tehnice; g) propune Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate de stat în domeniul construcţiilor, iniţierea de proiecte de acte normative şi modificarea acestora, în domeniile sale de activitate şi în domeniile conexe; h) participă, prin reprezentanţi desemnaţi, la activitatea comitetelor tehnice de specialitate, pentru avizarea reglementărilor tehnice în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului; i) propune Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul construcţiilor, revizuirea/actualizarea reglementărilor tehnice, în scopul introducerii progresului tehnic şi armonizării cu actele normative şi reglementative comunitare; j) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, normele interne, procedurile şi instrucţiunile privind realizarea atribuţiilor specifice I.S.C., care se aprobă, după caz, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, dacă prin acestea se reglementează activităţi de interes public, sau prin ordin al inspectorului general, cu avizul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, dacă aplicabilitatea acestora este de ordin intern al I.S.C. şi stabileşte mijloacele şi metodele pentru desfăşurarea activităţilor proprii; k) organizează, în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu respectarea prevederilor legale, cursuri de calificare pentru personalul cu studii medii şi de formare continuă şi perfecţionare profesională pentru personalul cu studii superioare în domeniul construcţiilor;III. funcţia de autoritate de control şi inspecţie: a) exercită controlul de stat cu privire la respectarea dispoziţiilor legale privind calitatea în construcţii, în toate etapele de concepţie, proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare; b) autorizează, în condiţiile legii, continuarea execuţiei lucrărilor ajunse în fazele determinante de execuţie, la care s-a stabilit participarea, în vederea controlului, a reprezentanţilor I.S.C.; c) exercită controlul de stat la organele de specialitate ale administraţiei publice locale, cu privire la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, la organizarea şi exercitarea activităţii de control al disciplinei în construcţii, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare; d) exercită controlul de stat în domeniul disciplinei în amenajarea teritoriului şi urbanism, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare; e) exercită controlul statului cu privire la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare; f) exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; g) exercită controlul execuţiei şi recepţiei lucrărilor finanţate din fonduri comunitare, naţionale şi din alte surse legal constituite în domeniile construcţiilor;IV. funcţia de reprezentare: a) este membru al Consorţiului European pentru Controlul Construcţiilor, precum şi al Grupului de cooperare administrativă în domeniul supravegherii pieţei produselor pentru construcţii de pe lângă Comisia Europeană, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta; b) cooperează, în domeniile de activitate specifice, cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu alte instituţii cu atribuţii de control, cu instituţii publice sau private şi cu reprezentanţii partenerilor sociali; c) colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, de cercetare, laboratoare de încercări, cu asociaţiile profesionale din domeniul construcţiilor, în vederea elaborării de expertize, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, soluţii şi proiecte de consolidare şi altele asemenea, necesare în activitatea de control privind asigurarea cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, respectiv: rezistenţa mecanică şi stabilitatea; siguranţa în exploatare şi izolarea termică, precum şi punerea în siguranţă a construcţiilor şi a terenurilor aferente şi verificarea calităţii produselor pentru construcţii.  +  Articolul 4În realizarea funcţiilor sale, I.S.C. exercită următoarele atribuţii specifice: a) verifică implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii în construcţii la persoanele fizice şi juridice cu activitate în construcţii, respectiv proiectanţi, executanţi, firme de consultanţă, laboratoare de încercări în construcţii, staţii de betoane, staţii de mixturi asfaltice, staţii de producere a agregatelor şi altele de această natură; b) verifică respectarea reglementărilor referitoare la recepţia lucrărilor de construcţii, precum şi la întocmirea, păstrarea şi completarea cărţii tehnice a construcţiei; c) verifică modul de respectare a agrementelor tehnice privind caracteristicile, domeniile şi condiţiile de utilizare ale produselor, procedeelor şi echipamentelor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerinţele de calitate a construcţiilor, şi poate propune autorităţii de reglementare, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice; d) verifică la proprietarii, administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor în cazurile când aceasta este stabilită prin proiecte şi reglementări tehnice, în condiţiile legii; e) dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, pentru reducerea riscurilor privind siguranţa vieţii oamenilor, în condiţiile legii, după caz:- efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când în urma inspecţiei se concluzionează astfel;- încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor ori posibilitatea producerii de pagube materiale; f) dispune prelevarea de probe şi trimiterea acestora laboratoarelor de analiză şi încercări autorizate, în vederea efectuării încercărilor necesare pentru confirmarea concluziilor în controalele efectuate. În scopul fundamentării concluziilor controalelor, I.S.C. se poate dota cu echipamente de laborator specifice proprii şi/sau poate colabora cu instituţii de învăţământ superior de specialitate sau de cercetare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; g) urmăreşte respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, uragane şi altele asemenea, sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, bombardamente, şocuri, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor; h) verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea şi funcţionarea balastierelor, carierelor, staţiilor de betoane, unităţilor care fasonează produse din oţel pentru armarea betonului, staţiilor de producere a agregatelor şi de mixturi asfaltice şi, în cazul constatării de neconformităţi, dispune măsuri de remediere sau, după caz, oprirea temporară a funcţionării până la soluţionarea acestora; i) dispune, în condiţiile legii, autorităţilor competente suspendarea funcţionării balastierelor şi carierelor care afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor din vecinătate; j) propune, după caz, suspendarea sau anularea atestatului pentru responsabilul tehnic cu execuţia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic, auditorul energetic pentru clădiri, în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor legale privind cerinţele de asigurare a calităţii în construcţii; k) organizează şi controlează activitatea de pregătire şi perfecţionare a personalului propriu; l) realizează venituri din prestări de servicii şi alte venituri obţinute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul de stat; m) administrează fondurile bugetare pe care le are la dispoziţie, precum şi bunurile din domeniul public ori privat al statului aflate în administrare şi/sau în folosinţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; n) elaborează proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi asigură exerciţiul financiar-contabil al instituţiei, în condiţiile legii; o) achiziţionează centralizat, prin aparatul propriu, autoturisme, combustibil, echipamente IT, precum şi orice alte bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii, în condiţiile legii; p) administrează fondurile alocate prin bugetul aprobat şi finanţează sau cofinanţează proiecte, programe şi investiţii din domeniul său de activitate, în condiţiile legii; q) organizează sistemul informatic necesar activităţii proprii; r) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor acestora, reclamaţiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice în domeniile de competenţă; s) asigură dotarea tehnică necesară realizării activităţilor specifice; ş) publică, în condiţiile legii, procedurile şi instrucţiunile privind activităţile sale specifice, aprobate; t) elaborează sinteze, evaluări şi rapoarte privind rezultatele activităţii de control desfăşurate, cu privire la calitatea în construcţii, la disciplina în amenajarea teritoriului şi urbanism, la autorizarea laboratoarelor şi a diriginţilor de şantier, precum şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, pe care le comunică autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu, în vederea luării măsurilor ce se impun; ţ) constată contravenţiile în toate domeniile specifice de control şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, putând dispune oprirea lucrărilor realizate în mod necorespunzător, după caz, şi/sau sesizează organele abilitate potrivit legii cu privire la faptele ce pot fi încadrate ca infracţiuni, potrivit legii; u) organizează activităţi şi manifestări tehnice specifice, redactează şi publică studii şi sinteze ale activităţilor; v) valorifică informaţiile şi experienţa dobândită în scopul fundamentării deciziilor privind politicile publice şi strategiile în domeniul construcţiilor, amenajării teritoriului, urbanismului şi dezvoltării durabile, aflate în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale, I.S.C. este autorizat: a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii; b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente; c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale; d) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; e) să încheie acte de control şi inspecţie conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor Uniunii Europene în domeniile sale de activitate.  +  Articolul 6 (1) Personalul I.S.C. cu atribuţii de control şi inspecţie în amenajarea teritoriului şi urbanism, autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, precum şi cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, conform legii, în calitate de agenţi constatatori, primeşte legitimaţie de control, insignă şi ştampilă. (2) Modelele legitimaţiei de control, insignei şi ştampilei sunt stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.  +  Articolul 7I.S.C. desfăşoară orice alte activităţi dispuse prin actele normative în vigoare sau prin ordine ale ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii.  +  Anexa 2STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSPECTORATULUIDE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.Numărul maxim de posturi:616, exclusiv demnitarii*Font 8*                                            ┌───────────────────┐      ┌─────────────────────────────────────┤ INSPECTOR GENERAL ├───────────────────────────────────┬──┐      │ └─────────┬─────────┘ │ │      │ ┌────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐ │ │      │ │ COMPARTIMENT AUDIT │ │ │COMPARTIMENT REGISTRATURĂ│ │ │      │ │ PUBLIC INTERN │<─────────┼────────>│ │ │ │      │ └────────────────────────┘ │ └─────────────────────────┘ │ │      │ ┌────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐ │ │      │ │COMPARTIMENT SECRETARIAT│<─────────┼────────>│ BIROUL CORP CONTROL │ │ │      │ └────────────────────────┘ │ └─────────────────────────┘ │ │      │ v │ │      │ ┌───────────────────┐ │ │      │ │ INSPECTOR GENERAL │ │ │      │ │ ADJUNCT │ │ │      │ └─────────┬─────────┘ │ │      │ ┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ │      │ │COMPARTIMENT COMUNICARE│ <─────────────┼────────────> │COMPARTIMENT CONTROL│ │ │      │ │ŞI RELAŢII MASS-MEDIA │ │ │ DE GESTIUNE │ │ │      │ └───────────────────────┘ │ └────────────────────┘ │ │      │ v │ │      │ ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │ │      └──────>│ DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI │<--->│ SECRETAR GENERAL │---->│ DIRECŢIA ECONOMICĂ │<──┘ │              │ RESURSE*) UMANE │ └───────────────────┘ │ ŞI ADMINISTRATIV*) │ │              └───────────────────────┘ └─────────────────────────┘ │                                                                                                       │           ┌────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ │           │DIRECŢIA SUPRAVEGHEREA │ │DIRECŢIA COORDONARE, CONTROL ŞI│ │           │PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU│ │ SINTEZĂ A ACTIVITĂŢII │<─────┤           │CONSTRUCŢII, AUTORIZARE │ │ DE CONTROL ŞI AVIZARE*) │ │           │LABORATOARE ŞI DIRIGINŢI│ └─────<─────────────────────────┘ │           │ DE ŞANTIER*) │<─────────────────────────────────────────────────────────────────┤           └────────────────────────┘ │                                  ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                  │INSPECTORATE REGIONALE ÎN CONSTRUCŢII**) │<───────────────────────┘                                  │ŞI INSPECTORATE JUDEŢENE ÎN CONSTRUCŢII***)│                                  └───────────────────────────────────────────┘Legendă: 1) ────> Relaţii de subordonare 2) ----> Relaţii de coordonare 3) <---> Relaţii de colaborare---------*) Organizarea direcţiilor se stabilileşte prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice**) Se organizează la nivel de direcţie***) Se organizează la nivel de birou----------