SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 20 aprilie 2016Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 26 aprilie 2016  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 533 din 20 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 320 din 26 aprilie 2016.
  I. Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumită "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.1. "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate".(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.(3) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.(4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.II. Baza legală  +  Articolul 2Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:1. Programul operațional Capital uman 2014-2020;2. legislația comunitară și națională aplicabilă.III. Definiții  +  Articolul 3În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:1. administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POCU sau prin organismele intermediare pentru POCU;2. furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru POCU;3. întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică și care e constituită conform Legii societăților nr. 31/1990*1), republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare; Notă
  *1) Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile.
  4. întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;5. rata de actualizare - rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe internet;6. produse agricole - înseamnă produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;7. prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;8. comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei altei activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;9. angajator - întreprindere/persoană juridică cu scop lucrativ/patrimonial care acționează în calitate de beneficiar al schemei de ajutor de minimis;10. IMM - întreprindere care îndeplinește criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;11. beneficiar al finanțării nerambursabile - entitate publică sau privată, așa cum este definită în cadrul Ghidului solicitantului - Condiții specifice "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome", care implementează un proiect integrat finanțat prin axa prioritară 4 "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.1 al POCU, proiect în cadrul căruia se atribuie ajutoare de minimis către întreprinderi sau pentru înființarea de start-upuri. În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome", beneficiarii finanțării nerambursabile pot fi:– autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă*2) pentru acțiunile selectate; Notă
  *2) Prin actori cu expertiză relevantă se înțelege acele entități care au experiență de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia dintre activitățile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiții specifice "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome" și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care au experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/de rezultat solicitați prin apelul de proiecte menționat.– ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă*3) pentru acțiunile selectate;
  Notă
  *3) Prin actori cu expertiză relevantă se înțelege acele entități care au experiență de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia dintre activitățile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiții specifice "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome" și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care au experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/de rezultat solicitați prin apelul de proiecte menționat.
  12. beneficiar de ajutor de minimis - întreprindere care beneficiază, în cadrul unui proiect finanțat prin axa prioritară 4 "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.1 al POCU, de ajutor de minimis, fie pentru angajare de persoane și/sau pentru susținerea de programe de ucenicie și stagii, fie pentru înființarea de start-upuri în cadrul unor măsuri de antreprenoriat;13. contract de finanțare - actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU;14. contractul de subvenție - actul juridic semnat între beneficiarul finanțării nerambursabile și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis.
  IV. Obiectivul schemei  +  Articolul 4Obiectivul prezentei scheme îl constituie sprijinul pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate rome, prin subvenționarea locurilor de muncă/de ucenicie/de stagiu, și sprijinul pentru susținerea antreprenoriatului în cadrul comunităților marginalizate rome, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi.V. Domeniul de aplicare  +  Articolul 5(1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor care beneficiază de măsurile de ocupare finanțate în cadrul obiectivului specific 4.1 al POCU "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate". Măsurile de ocupare menționate presupun:– acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susținerea accesului și/sau menținerii pe piața muncii a persoanelor din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin: participarea la programe de ucenicie*4) la locul de muncă, participarea la programe de stagii*5) pentru absolvenții de învățământ superior, subvenționarea angajatorilor*6) pentru angajarea persoanelor din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome; Notă
  *4) Conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.
  *5) Conform Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare.
  *6) Conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.– susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, prin acordarea de subvenții (microgranturi) persoanelor din grupul-țintă pentru înființarea de afaceri.
  (2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică pentru:a) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 17 din 21 ianuarie 2000;b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul CE;c) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării produselor agricole, prevăzute în anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:– atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;– atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producători primari;d) ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naționale în locul celor importate;f) ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.
  VI. Condiții de eligibilitate pentru activități  +  Articolul 6Activitățile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt definite în Ghidul solicitantului - Condiții specifice "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.1, respectiv:a) acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susținerea accesului și/sau menținerii pe piața muncii a persoanelor din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin: participarea la programe de ucenicie la locul de muncă, participarea la programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome;b) susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, prin acordarea de subvenții (microgranturi) persoanelor din grupul-țintă pentru înființarea de afaceri.VII. Condiții de eligibilitate pentru beneficiari  +  Articolul 7(1) Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile constituite conform Legii societăților nr. 31/1990*7), republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc următoarele condiții: Notă
  *7) Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile.
  a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;b) nu sunt în stare de insolvență, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au nicio restricție asupra activității comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege;c) nu înregistrează datorii publice și și-au plătit la timp taxele, obligațiile și alte contribuții la bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare;d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false;g) sunt direct responsabile de pregătirea și implementarea proiectului și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;h) nu au fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.(2) Întreprinderile menționate la alin. (1) sunt cele care beneficiază de măsurile prevăzute la art. (6).
  VIII. Calcularea plafonului de minimis și întreprinderea unică  +  Articolul 8(1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de finanțare există cel puțin una dintre relațiile menționate la art. 3 pct. 4, respectivele structuri vor fi tratate ca o singură "întreprindere unică".(2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.(3) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.(4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.(5) Plafonul stabilit va fi exprimat sub formă financiară, ca valoare brută, înainte de deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale.IX. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis  +  Articolul 9(1) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în finanțare nerambursabilă din fonduri comunitare și naționale.(2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis lansează cererea de propuneri de proiecte, stabilește condițiile de eligibilitate și de selecție și semnează contracte de finanțare cu beneficiarii de finanțare nerambursabilă.(3) În cadrul implementării proiectelor finanțate prin mecanismul prevăzut la alin. (2), beneficiarii de finanțare nerambursabilă vor acorda întreprinderilor menționate la art. 7 ajutoare de minimis în baza unor contracte de subvenție.(4) Pentru măsurile menționate la art. 6 lit. a) din prezenta schemă, beneficiarii de finanțare nerambursabilă vor identifica potențialii beneficiari de ajutor de minimis prin acțiuni de tipul: burse ale locurilor de muncă, campanii de identificare a angajatorilor, publicitate pe site-ul propriu sau pe site-uri relevante, job-cluburi etc. Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost).(5) Pentru măsurile menționate la art. 6 lit. b) din prezenta schemă, beneficiarii de finanțare nerambursabilă vor identifica potențialii beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea de concursuri de planuri de afaceri, care vor fi supuse aprobării unei comisii de selecție, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanțării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent și nediscriminatoriu. Comisia de selecție a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanți ai mediului de afaceri și patronatelor din aria de implementare a proiectului. Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri va fi condiționată de înființarea firmei. Valoarea maximă a subvenției acordate unui firme nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 25.000 euro.(6) Contractul de subvenție se încheie între beneficiarul finanțării nerambursabile și fiecare beneficiar de ajutor de minimis și trebuie să cuprindă următoarele prevederi minime:– Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a selecta beneficiarul ajutorului de minimis cu îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, în conformitate cu regulile stabilite în prezenta schemă.– Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.– Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis , respectiv: menținerea locului de muncă minimum 6 luni de la finalizarea perioadei pentru care s-a primit subvenția de angajare sau continuarea funcționării afacerii, inclusiv menținerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni.– Beneficiarul finanțării nerambursabile și beneficiarul ajutorului de minimis păstrează evidența detaliată a ajutorului de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis;– Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta beneficiarului finanțării nerambursabile toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei.– Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui întreaga valoarea a ajutorului de minimis primit în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă. Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a notifica furnizorul/administratorul schemei cu privire la necesitatea recuperării ajutorului de minimis.– Furnizorul are obligația de a recupera valoarea ajutorului de minimis utilizat necorespunzător.(7) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de subvenție.(8) Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul acestei scheme, beneficiarul de ajutor de minimis va da o declarație privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal și în ultimii 2 ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare).(9) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, întreprinderea nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.(10) Beneficiarul finanțării nerambursabile va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali și anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei.(11) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul de funcționarea al Uniunii Europene acordate pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depășește intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.  +  Articolul 10Activitățile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate după semnarea contractului de subvenție încheiat între beneficiarul finanțării nerambursabile și beneficiarul ajutorului de minimis.X. Cheltuieli eligibile  +  Articolul 11Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt următoarele:
  Cheltuieli cu subvenții/burse/premii/ajutoare Subvenții acordateangajatorilor Subvenții (ajutoare, premii) acordate angajatorilor pentru stagiari, ucenici Subvenții (ajutoare, premii) acordate angajatorilor (inclusiv întreprinderilorsociale de inserție) pentru încadrarea în muncă
  Microgranturi Subvenții pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat) Subvenții (microgranturi) pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat)
  XI. Durata schemei  +  Articolul 12Prezenta schemă se aplică de la data lansării până la 31 decembrie 2021, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plățile să fie efectuate până la 31 decembrie 2023. (la 28-12-2020, Articolul 12 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.526 din 17 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1299 din 28 decembrie 2020 ) XII. Bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 13(1) Sursa de finanțare pentru prezenta schemă este Programul operațional Capital uman, axa prioritară "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.1.(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 110.000.000 euro.  +  Articolul 14Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 9.200 de întreprinderi.XIII. Efecte și beneficii  +  Articolul 15Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obținerea următoarelor efecte și beneficii:1. sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare;2. susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi (înființarea de startupuri).XIV. Reguli privind transparența  +  Articolul 16(1) Beneficiarul finanțării nerambursabile va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și caracterul de minimis al acestuia.(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene - Autoritatea de management pentru Programul operațional Capital uman, la adresa http://www.fonduri-ue.ro.XV. Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis, precum și sustenabilitatea măsurilor  +  Articolul 17Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.  +  Articolul 18Furnizorul și administratorii schemei de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.  +  Articolul 19(1) Furnizorul/Administratorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.(2) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*8), toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național. Notă
  *8) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.
  (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenței valori estimative.(5) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenței până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
   +  Articolul 20Pe baza unei cereri scrise furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.  +  Articolul 21Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligația de a pune la dispoziția furnizorului/administratorului de ajutor de minimis și beneficiarului finanțării nerambursabile, în formatul și în termenul solicitate de acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.  +  Articolul 22În conformitate cu art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenței în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării schemei de ajutor de minimis.-----