ORDIN nr. 533 din 20 aprilie 2016privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate"
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 26 aprilie 2016    Având în vedere:- Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;- Avizul Consiliului Concurenței nr. 5.627 din 16 aprilie 2016,în temeiul art. 3 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă schema de ajutor de minimis "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția generală programe capital uman, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul fondurilor europene,
    Carmen Aura Răducu
    București, 20 aprilie 2016.Nr. 533.  +  AnexăSCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMISDezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populațieaparținând minorității rome