HOTĂRÂRE nr. 282 din 13 aprilie 2016privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2014 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2014, denumit în continuare Plan de acțiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul de acțiune se prevăd anual prin bugetul instituțiilor cu responsabilități în implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Raluca Alexandra Prună
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 13 aprilie 2016.Nr. 282.  +  Anexă
  PLAN DE ACȚIUNE
  pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020
  Obiectiv strategicMăsuriResponsabilEstimare bugetară în lei*), **), ***)TermenIndicatori de realizare
  012345
  DIRECȚIA DE ACȚIUNE A: EFICIENTIZAREA JUSTIȚIEI CA SERVICIU PUBLIC
  A.1. Crearea și implementarea unui sistem unitar de management strategic la nivelul sistemului judiciarA.1.1. Înființarea și operaționalizarea Consiliului de management strategic (CMS), format din conducerea la vârf a MJ, CSM, MP, ÎCCJ, și crearea unui grup tehnic de lucru care să sprijine consiliul strategicMJCSMMPÎCCJBugetul de statSemestrul I 2016Protocol interinstituțional adoptatInstituții din sistemul judiciar implicate în dezvoltarea sistemului integrat de management: 4
  A.1.2. Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciarMJCSMMP POCATrimestrul II 2019Participanți din grupul-țintă la acțiuni de formare profesională pentru instanțe, parchete și alte instituții din sistemul judiciar: 300Dezvoltarea/Implementarea de soluții informatice de tip Balance scorecard
  A.1.3. Dezvoltarea integrată a sistemului de statistică judiciară la nivel interinstituțional (MJ-CSM-MP-ÎCCJ) prin noul ECRIS V pentru a deveni un instrument-suport pentru luarea deciziilor de management strategic (inclusiv cu elementele de prognoză). Integrarea datelor de statistică judiciară în componenta de date deschise a Parteneriatului pentru o guvernare deschisăMJCSMMPÎCCJBugetul de statPOCA20202020: contract semnat pentru dezvoltarea unui sistem IT funcțional^1 (sistemul IT va include un sistem compatibil între toate modulele statistice ale principalilor actori din sistem, precum și un modul de analiză și prognoză)
  A.1.4. Elaborarea unei analize naționale de risc privind formele grave de criminalitate pentru fundamentarea politicilor în materie penalăMJINCMPDNPPOCA2020Analiză elaborată
  A.1.5. Elaborarea unei strategii IT a sistemului judiciar aferente perioadei 2016-2020, însoțită de un plan de acțiune al acesteia, inclusiv constituirea unui grup interinstituțional pentru monitorizarea implementării acesteiaMJCSM, IJ INM, SNGMP (inclusiv DNA, DIICOT)ÎCCJANPONRCDNPBugetul de statTrimestrul IV 2018Hotărârea Guvernului pentru aprobarea strategiei IT
  A.2. Definitivarea procesului de punere în aplicare a noilor coduri (civil/penal, de procedură civilă/penală)A.2.1. Îmbunătățirea organizării și funcționării sistemului judiciar, precum și a statutului magistraților, în contextul profundei reforme a celor patru coduri fundamentale pentru sistem (în materie civilă și penală)MJ, CSM, ÎCCJ, MPBugetul de statDecembrie 2016Act normativ adoptat de Guvern
  A.2.2. Continuarea formării profesionale a magistraților și a personalului auxiliar din instanțe și parcheteINMSNGPOCABugetul de statMFE (faza 2)2020Acțiuni de formare specializată pentru magistrați: 4392016-2017: 169 de acțiuni de formare 2019: 197 de acțiuni de formare 2020: 73 de acțiuni de formareAcțiuni de formare specializată a grefierilor: 60
  A.3. Optimizarea organizării și funcționării instanțelor și parchetelorA.3.1. Optimizarea managementului instanțelor și parchetelor prin:- analiza sarcinilor administrative ale conducerii acestora care ar putea fi transferate către alte categorii de personal și îmbunătățirea cadrului normativ privind atribuțiile colegiilor de conducere și ale factorilor de decizie din instanțe și parchete;- dezvoltarea unui modul de management organizațional strategic pentru curțile de apel și tribunale și parchetele de pe lângă acestea;- întocmirea unei metodologii de elaborare a planului de management integrat;- formarea profesională unitară a persoanelor cu funcție de conducere, inclusiv manageri economici, la nivelul curților de apel și al tribunalelor și al parchetelor de pe lângă acestea cu privire la modulul de management organizațional strategicMJCSMMPÎCCJCSMCurți de apel/tribunaleMPParchetele de pe lângă curțile de apel/tribunaleBugetul de stat Bugetul de stat POCA2018-2020Analiză instanțe și parchete, aprobată de CMSProiect de act normativ elaboratModul de management organizațional dezvoltat pentru curțile de apel/tribunale și parchetele de pe lângă acesteaNumăr de participanți la acțiuni de formare profesională: 320
  Elaborarea și implementarea de către fiecare curte de apel și de către parchetele de pe lângă acestea a unui plan de management integratDezvoltarea unui mecanism de analiză și monitorizare în cadrul CSM a modului de implementare a managementului strategic integrat la nivelul curților de apel și al parchetelor de pe lângă acesteaNumăr de instanțe și parchete care implementează sistemul de management strategic: 15 curți de apel și tribunalele arondate/parchetele de pe lângă acestea
  A.3.2. Alocarea resurselor umane pentru instanțe prevăzute în Memorandumul adoptat de Guvern în septembrie 2012Alocarea posturilor necesare implementării legislației privind falimentul persoanelor fizice, în urma unei analize a necesarului de resurseAnaliza infrastructurii tuturor instanțelor, în vederea identificării spațiilor necesare amenajării sălilor de consiliuMJCSMBugetul de stat2016-20202016-2020Trimestrul II 2016Posturi suplimentare ocupate: Instanțe244 de posturi de judecători102 posturi de personal auxiliar de specialitate la instanțe600 de judecători^2750 de grefieriFinalizare analiză
  A.3.3. Alocarea resurselor umane suplimentare pentru unitățile Ministerului PublicMPMJCSMMAIBugetul de stat2016-20202016-20182017-20202019-2020MP și celelalte parchete (exclusiv DNA și DIICOT): MP 100 de posturi de procurori și 200 de posturi de personal auxiliarȚinte intermediare:2019 - 50 de posturi de procuror și 100 de posturi de personal auxiliar2020 - 50 de posturi de procuror și 100 de posturi de personal auxiliarSuplimentarea posturilor, astfel:- 35 de posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ în 2018- 35 de posturi de specialist în 2018- 6 posturi de funcționar public/personal contractualDNA: posturi suplimentate și ocupate: 180 (90 de ofițeri de poliție, 30 de specialiști, 50 de grefieri)DNA: posturi suplimentate și ocupate: 90 de ofițeri de poliție, 20 de specialiști, 50 de grefieri
  A.3.4. Efectuarea unei analize a nevoilor de resurse umaneMJCSMMPBugetul de stat2016-2020Prima analiză realizată: trimestrul I 2016Analiză necesar resurse umane: anual
  A.3.5. Redistribuirea și ocuparea posturilor de judecători, procurori și grefieri și suplimentarea fondului de rezervă, conform analizei efectuate la pct. A.3.4MJCSMMPBugetul de stat2016-2020Posturi redistribuite
  A.3.6. Revizuirea hărții judiciare prin:- elaborarea propunerilor privind reorganizarea instanțelor și parchetelor, pe baza unor evaluări obiectiveCSMMJMPBugetul de stat2016-2020Propuneri de reorganizare elaborate
  A.3.7. Implementarea indicatorilor de eficiență în cadrul instanțelor, așa cum au fost stabiliți în cadrul Grupului de lucru privind eficiența al CSM, inclusiv prin organizarea formării profesionale aferenteInstanțeCSMBugetul de stat2016Rata instanțelor care evoluează din clasele „satisfăcător/ineficient“ în clasa „eficient“: 60% (20 din 35)
  A.3.8. Dezvoltarea abilităților magistraților și personalului auxiliar în domeniul managementului schimbării, managementului instanțelor și parchetelor și al fluxului de dosareINMSNGBugetul de stat MFN 2014-2020POCA 2020Participanți la formarea în managementul instanțelor și parchetelor: 510 magistrați2016-2017: 164 de magistrați2019: 220 de magistrați (POCA)2020: 100 de magistrați (POCA)26 de magistrați (surse bugetare)Acțiuni de formare specializată a personalului auxiliar: 72POCA2018: 21 de seminare2019: 27 de seminare și 3 cursuri eLearningMFN2019: 6 seminare2020: 12 seminare
  A.3.9. Introducerea metodei de planificare bugetară multianuală, atât pentru instanțe, cât și pentru parchete, inclusiv prin:- fundamentarea solicitărilor de buget de către ordonatorii secundari/terțiari pe baza unor analize economice realiste (execuție ani anteriori, prioritizarea cheltuielilor, contextul macroeconomic);- îmbunătățirea criteriilor de proiecție și execuție bugetară (inclusiv bugetare bazată pe rezultate și volum de activitate)MJCSM - avizator InstanțeMPParcheteBugetul de stat2020Planificare bugetară multianuală operațională
  A.3.10. Identificarea a 3 instanțe-pilot pe baza concluziilor proiectului „Îmbunătățirea eficienței și calității sistemului judiciar, cu accent pe o alocare echilibrată a resurselor printr-un management judiciar adecvat“ derulat de CSM și Consiliul Judiciar din OlandaElaborarea unei metodologii pentru bugetele bazate pe rezultate, inclusiv stabilirea costurilor/dosar în diferite materiiInstituirea, într-o serie de instanțe-pilot, a sistemului bugetelor bazate pe rezultate, pentru a corela cerințele bugetare și alocarea resurselor cu rezultatele dorite; definirea unor metodologii clare și selectarea riguroasă a indicatorilorAnaliza funcționării managementului bazat pe rezultate în cadrul instanțelor-pilot și adoptarea unor soluții de implementare la nivelul tuturor instanțelorMJCSMInstanțeBugetul de stat2020Sistem de alocare resurse financiare bazat pe rezultate realizat în 3 instanțe-pilotAnaliză efectuată
  A.3.11. Elaborarea și adoptarea unui document strategic de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instanțelor și parchetelor (2016-2020), precum și evaluarea acestuiaCSM, MJ, MPPOCA20182020Strategie de dezvoltare a RU în sistemul judiciar elaborată și aprobatăEvaluare realizată
  A.3.12. Elaborarea unei metodologii de calcul adecvat privind volumul optim de activitate al procurorilor și judecătorilorCSMMPPOCA2020Metodologie de calcul adoptată
  A.3.13. Analiza sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor și a normelor procedurale incidente, în special din perspectiva eficienței factorului aleatoriuCSM (în baza verificărilor IJ)Bugetul de stat2020Raport de analiză anuală elaborat
  A.3.14. Îmbunătățirea sistemului informatic de repartizare aleatorie sau, după caz, completarea Regulamentului de ordine interioară a instanțelor judecătorești potrivit concluziilor analizei de la pct. A.3.12CSM - completarea ROI MJ Bugetul de stat2020Modificări implementate
  A.3.15. Analiza situației curente și a nevoilor pentru dezvoltarea ECRIS V. Elaborarea specificațiilor tehnice pentru dezvoltarea tuturor componentelor sistemului ECRIS VMJMPCSM Bugetul de stat POCA Trimestrul II 2019Analiză și specificații tehnice realizate
  A.3.16. Dezvoltarea și punerea în funcțiune a ECRIS V, precum și formarea personalului care gestionează și utilizează aplicațiaMJMP CSMÎCCJDIICOTBugetul de stat POCA20202020: contract semnat pentru dezvoltarea unui sistem IT funcțional^3
  A.3.17. Dezvoltarea și implementarea sistemului integrat de management al înregistrărilor audiovideo în parchete în materia audierii persoanelor și interconectarea cu ECRIS VMPMJPOCA2020Sistem IT de management al înregistrărilor audiovideo dezvoltat/ funcționalParticipanți la acțiuni de formare: 670
  A.3.18. Degrevarea instanțelor și parchetelor prin promovarea în continuare a medierii:- informarea publicului și magistraților asupra utilizării medierii și acțiuni de formare a practicienilor;- evaluare privind modul de aplicare a legii medierii cu propuneri concrete de îmbunătățire (măsuri administrative, instituționale, promovarea medierii, măsuri legislative);- în funcție de rezultatele evaluării și de evoluțiile legislative, formularea de propuneri legislativeMJCSMMJCSMMPBugetul de stat20202018-20202018-2020Acțiuni de informare derulateNumăr de persoane instruiteRaport de evaluareModificări legislative elaborate
  A.4. Îmbunătățirea condițiilor de detenție și creșterea șanselor de reintegrare socială a persoanelor private de libertateA.4.1. Creșterea numărului deținuților implicați în activități productive, de calificare și ocupaționaleANPBugetul de stat Alte surse de finanțare nerambursabilă (POCU) 2020Gradul de folosire la muncă a persoanelor private de libertate în anul N (mod de calcul: număr mediu persoane private de libertate folosite la muncă în anul N/număr mediu persoane private de libertate apte de muncă în anul N*100)Gradul de valorificare a spațiilor identificate (mod de calcul: număr de spații valorificate/număr de spații identificate*100)
  A.4.2. Asigurarea asistenței medicale, protejarea și promovarea sănătății, precum și prevenirea îmbolnăvirilor prin:- elaborarea și promovarea a 3 acte normative în vederea integrării particularităților asistenței medicale din sistemul penitenciar în cadrul normativ al rețelei sanitare publice;- dezvoltarea și implementarea activităților de ocrotire a sănătății prin testarea și evaluarea persoanelor private de libertate nou-depuse în sistemul penitenciar în ceea ce privește incidența bolilor infectocontagioase (hepatita B și C, HIV, TBC);- reorganizarea structurilor penitenciarelor-spital în conformitate cu cerințele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate și ale sistemului penitenciarANPMJBugetul de stat2017 2020 2017Număr de acte normative aprobate/3 proiecte de acte normative elaborateNumăr de persoane private de libertate care și-au dat consimțământul de a fi testate/Număr de persoane private de libertate nou-depuseNumăr de persoane private de libertate depistate cu afecțiuni infectocontagioase/ Număr de persoane private de libertateNumăr de structuri penitenciare spital aprobate/Număr de structuri penitenciare spital propuse
  A.4.3. Construirea și implementarea unor instrumente de evaluare educațională, psihologică și socială a persoanelor private de libertateANPMJDNPBugetul de stat2017Număr de tipuri de chestionare elaborate, după caz, revizuite/Număr de tipuri de chestionare necesar a fi elaborate, după caz, revizuiteNumăr de persoane private de libertate evaluate conform standardelor/Număr de persoane private de libertate conform efectivului rulat
  A.4.4. Implementarea, împreună cu instituțiile publice ce au atribuții în domeniul asistenței postdetenție, a Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2016, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 389/2015ANPMJDNPBugetul de stat2019Număr de deținuți beneficiari ai activităților de reintegrare socială/ Număr de deținuți ce necesită includerea în activități și programeNumăr de beneficiari preluați în circuitul de asistență postdetenție/Număr de deținuți cu nevoi de asistare în perioada postdetenție
  A.4.5. Dezvoltarea colaborării cu structurile de specialitate, inclusiv de la nivel internațional, în cadrul proiectelor cu finanțare europeană care vizează domeniul reintegrării sociale a deținuților și al formării personaluluiANPMJDNPBugetul de stat Alte surse de finanțare nerambursabilă POCU și POCA2020Număr de activități implementate în cadrul proiectelor/Număr de activități prevăzute în cadrul proiectelorNumăr de parteneriate încheiate/12 parteneriate propuse
  A.5. Optimizarea cadrului legislativ și instituțional privind organizarea și exercitarea profesiilor juridice organizate în mod autonomA.5.1. Îmbunătățirea cadrului legislativ privind activitatea profesională, organizarea profesiei, precum și accesul în profesia de executor judecătoresc (incompatibilități, suspendarea și încetarea calității, condiții de admitere în profesie)MJ în colaborare cu UNEJBugetul de stat20182019Proiect de lege de modificare și completare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, aprobat de către Guvern Ordin al ministrului justiției de modificare și completare a Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, publicat în Monitorul Oficial al României
  A.5.2. Reglementarea unor aspecte privitoare la activitatea operatorilor și agenților autorizați să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM), precum și completarea cadrului legal în materia înregistrării în AEGRM, pentru asigurarea armonizării cu dispozițiile noilor coduriMJ în colaborare cu COAEGRMBugetul de stat2016Proiect de lege de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobat de către Guvernul României
  A.5.3. Actualizarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările și completările ulterioareMJ în colaborare cu COAEGRMBugetul de stat2018-2019Hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, adoptată de către Guvern
  A.5.4. Reglementarea drepturilor și obligațiilor interpreților și traducătorilor autorizați, a controlului profesional și a angajării răspunderii interpreților și traducătorilor autorizațiMJ Ministerul Culturii și Identității NaționaleBugetul de stat20192019-2020Proiect de lege privind profesia de traducător și interpret, aprobat de către Guvern Aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii privind traducătorii și interpreții judiciari, publicat în Monitorul Oficial al României
  A.5.5. Crearea unui cadru legislativ pentru autorizarea experților tehnici judiciari adaptat realităților socioeconomice și juridice, precum și o mai bună reglementare a răspunderii disciplinare în cadrul profesiei, în scopul eficientizării sistemului de expertize tehnice judiciareMJBugetul de stat20182019Proiect de lege de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobat de către Guvern Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calității de expert tehnic judiciar și de specialist, publicat în Monitorul Oficial al României
  A.5.6. Actualizarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciareMJBugetul de stat2019Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, publicat în Monitorul Oficial al României
  A.5.7. Elaborarea unui ghid explicativ al Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare și diseminarea lui prin organizarea de seminare și ateliere de lucru cu judecători/experți tehnici judiciari/personalul birourilor locale din cadrul tribunalelor ale MJ-SPJCMJ POCA 2018Ghid elaborat
  DIRECȚIA DE ACȚIUNE B: CONSOLIDAREA INSTITUȚIONALĂ A SISTEMULUI JUDICIAR
  B.1. Consolidarea cadrului legislativ judiciar, cu respectarea principiilor stabilității și predictibilității normelorB.1.1. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al MagistraturiiMJ Bugetul de stat2016Proiect de lege elaborat
  B.1.2. Inițierea, dezvoltarea și operaționalizarea unui sistem de testare și asistență psihologică a magistrațilorCSMÎCCJMPBugetul de statPOCA2020Platformă funcțională
  B.1.3. Asumarea unui rol activ al sistemului judiciar în procesul de revizuire a Constituției, prin elaborarea și susținerea unei poziții unitare în forurile de decizieMJCSMÎCCJMPBugetul de statÎn funcție de calendarul legislativ aferent revizuirii ConstituțieiParticipare la dezbateri din comisia de revizuire a Constituției
  B.1.4. Aprobarea de către Guvern a proiectului de lege privind statutul personalului auxiliar al instanțelor și parchetelor de pe lângă acesteaMJ, CSMBugetul de stat2018Act normativ aprobat de Guvern
  B.1.5. Elaborarea unei analize a măsurii în care magistrații și conducerea instanțelor și parchetelor au fost degrevați/degrevate ca urmare a implementării cadrului normativ modificat și completatMJCSMÎCCJMPBugetul de stat POCA2020Analiză realizată
  B.1.6. Refacerea schemelor de personal pentru a reflecta schimbările legislative efectuate (cu privire la personalul auxiliar)MJ, CSM, ÎCCJ, MPBugetul de stat2020Scheme de personal refăcute
  B.1.7. Consolidarea cadrului legislativ referitor la activitatea MP - DIICOTMJCSMMP (DIICOT)Bugetul de stat2016Legislație elaborată
  B.1.8. Compatibilizarea structurilor MP - DIICOT și ale Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform competenței prevăzute de lege, pentru efectuarea urmăririi penaleMJ MP (DIICOT)Bugetul de stat2016Protocol încheiat
  B.2. Dezvoltarea capacității instituționale și decizionale a CSM, INM și SNGB.2.1. Dezvoltarea profesională și a abilităților manageriale ale personalului din cadrul CSM, precum și asigurarea echipamentelor IT necesare bunei desfășurări a activității CSMCSMBugetul de statPOCA2020Număr de participanți la acțiuni de formare profesională: 90
  B.2.2. Finanțarea și ocuparea posturilor vacante din cadrul CSM și SNGSuplimentarea, finanțarea și ocuparea numărului de posturi pentru Institutul Național al Magistraturii și Inspecția JudiciarăCSMCSM MJBugetul de stat2016-2019Posturi ocupate : 4 magistrați și 4 personal auxiliar10 posturi de inspectori27 de posturi pentru INM(18 posturi personal asimilat judecătorilor și procurorilor, 6 funcții publice, 3 personal contractual)
  B.2.3. Dezvoltarea capacității instituționale a INM în vederea îmbunătățirii procesului de formare la nivelul sistemului judiciar, inclusiv prin continuarea investițiilor în infrastructura INMINMBugetul de statPOCAMFN 2009-20142016-2020Nevoi de formare identificateModul specializat de formare a abilităților de formator în domeniul educației adulților: 1Participanți din grupul-țintă la acțiuni de formare profesională: 3682018: 20 de participanți (buget)2019: 160 de participanți (POCA)40 de participanți (buget)2020: 32 de participanți (POCA)32 de participanți (buget)
  B.2.4. Consolidarea capacității instituționale a SNG în vederea îmbunătățirii procesului de formare a personalului auxiliarSNGBugetul de stat POCA2020Nevoi de formare identificate Sisteme/Aplicații IT de management al proceselor instituționale îmbunătățite:- platformă online - pagină web, intranet- aplicație privind evaluarea formatorilor- sistem integrat de gestionare a înregistrărilor de documente la nivelul SNGParticipări din grupul-țintă la acțiuni de formare profesională în domenii ce sprijină calitatea și performanța instituțională la nivelul sistemului judiciar: 115
  B.2.5. Consolidarea capacității administrative a Inspecției Judiciare prin:- formare profesională;- dezvoltarea modului ECRIS destinat Inspecției Judiciare;- dezvoltare de instrumente de comunicare și performanță;- dezvoltarea aplicației IJIJCSMBugetul de statPOCAAlte surse de finanțare nerambursabilă2016-2020Participanți la acțiuni de formare: 602019: Modul ECRIS pentru Inspecția Judiciară funcționalAplicație IJ dezvoltată
  B.2.6. Creșterea capacității CSM de reacție la evoluția și fenomenele de dezvoltare instituțională a sistemului judiciar prin utilizarea sistematică a datelor de sistemCSMBugetul de stat2016-2020Rapoarte ale grupurilor de lucru CSM
  B.2.7. Eficientizarea pârghiilor de apărare a reputației magistraților și independenței justiției prin îmbunătățirea cadrului normativ existentMJCSMIJBugetul de stat2016Proiecte de acte normative elaborate
  B.2.8. Fluidizarea procesului decizional în cadrul CSM prin efectuarea unei analize a procesului decizional și îmbunătățirea procedurilor operaționaleCSMBugetul de stat2018Analiză realizatăProceduri îmbunătățite
  B.2.9. Transparentizarea procedurii de selecție și clarificarea rolului reprezentanților societății civile în CSMMJBugetul de stat2017Proiect de act normativ aprobat de GuvernROF al CSM modificat
  B.3. Consolidarea capacității administrative a Ministerului Justiției și instituțiilor din subordinea și din coordonarea saB.3.1. Dezvoltarea biroului de statistică judiciară din MJ și instruirea/specializarea personalului în domenii specifice statisticii judiciareMJ Bugetul de statPOCABugetul de stat20162019Trimestrul III 2019Birou funcțional cu personal suplimentatÎntregul personal instruitRapoarte statistice și tematice elaborate anual
  B.3.2. Creșterea capacității MJ de monitorizare și relaționare cu reprezentanții profesiilor juridice și ai altor profesii conexe aflate în coordonarea MJ. Efectuarea unei analize a cadrului legislativ și instituțional pentru relația MJ - profesii juridice și profesii conexe aflate în coordonarea MJ în vederea identificării ariilor de îmbunătățireVerificarea modului în care profesiile juridice și profesiile conexe aflate în coordonarea MJ duc la îndeplinire obligația de formare profesionalăMJProfesiile juridice și alte profesii conexe aflate în coordonarea MJBugetul de statPOCA2020Grup de lucru cu reprezentanți ai MJ și profesiilor juridice organizate în mod autonom constituitAnaliza cadrului legislativ și a informărilor primite de la profesiile juridice și de la profesiile conexe aflate în coordonarea MJPropuneri de modificare a cadrului legal (dacă reiese din analiză)
  B.3.3. Îmbunătățirea aplicațiilor IT utilizate în vederea gestionării și analizării profesiilor juridice conexe de către SPJCMJPOCA2017-2020Sisteme/Aplicații IT dezvoltate pentru a spori transparența la nivelul sistemului judiciar: 4Analize efectuate: 3
  B.3.4. Creșterea capacității MJ de a îndeplini eficient atribuțiile legale, atribuite sau asumate prin promovarea unor politici publice recente în justiție și programe europene sau finanțate prin acorduri internaționale (de exemplu, AMO, RMS, contribuție în sfera justiției la Președinția României a Consiliului UE, ECRIS, POCA, Banca Mondială, alte instituții financiare internaționale etc.) prin suplimentarea schemei și ocupare de posturi MJMJBugetul de stat2016-2020Schemă suplimentată: 35 de posturiPosturi ocupate: 35 de posturi suplimentate
  B.3.5. Formarea personalului MJ, în funcție de nevoile identificate pe bază de analiză, inclusiv în vederea pregătirii participării MJ la derularea Președinției României a Consiliului UEMJBugetul de stat POCAAlte surse de finanțare nerambursabilă2016-2018Participarea personalului MJ la acțiuni de formare
  B.3.6. Consolidarea sistemului de probațiune prin:- promovarea actelor normative privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, precum și statutul personalului de probațiuneMJ DNPBugetul de stat2016-2018Acte normative promovate și adoptate: 5
  Finalizarea procesului de operaționalizare a DNP prin ocuparea posturilor de execuție și de conducere201836 de posturi finanțate suplimentar și scoase la concurs/transfer pentru structura centralăScoaterea la concurs a 4 posturi de conducere în structura centralăScoaterea la concurs a 7 posturi de conducere din structura centrală
  B.3.7. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune 2016-2020 și elaborarea Strategiei naționale de reabilitare a persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni și măsuri comunitareMJDNPBugetul de stat2018-2019Strategii elaborateStrategii aprobate
  B.3.8. Creșterea capacității sistemului de probațiune de a pune în aplicare noile dispoziții în materie penală prin extinderea graduală și ocuparea schemei de personal a serviciilor de probațiuneMJDNPPrevăzut în Planul de acțiune privind măsurile aferente sistemului de probațiune^42016-2020Posturi suplimentate (2016-2017): 428 de consilieri de probațiune și 137 personal-suport2016: Finanțare posturi existente și scoase la concurs: 25 de consilieri de probațiune2017: Posturi finanțate și scoase la concurs: 187 de consilieri de probațiune 2018: Finanțare posturi existente și scoase la concurs: 96 personal-suportPosturi finanțate și scoase la concurs: 241 de consilieri de probațiune2019-2020: Finanțare posturi existente și scoase la concurs: 41 personal-suportPosturi suplimentare: 195 de posturi de consilier de probațiune și 34 personal-suportPosturi finanțate și scoase la concurs: 195 de consilieri de probațiune și 34 personal-suport
  B.3.9. Consolidarea sistemului de probațiune prin instrumente de management la dispoziția serviciilor teritoriale, modul IT de administrare și prelucrare a datelor privind cazurile aflate în evidențele serviciilor de probațiune, precum și formarea personaluluiMJDNPBugetul de stat2018-2020Soluție IT în domeniul probațiunii implementatăParticipanți la acțiuni de formare: 200Echipament IT asigurat pentru noul personal, corelat cu recrutarea personalului
  B.3.10. Dezvoltarea și implementarea unor noi programe și tehnici specializate de lucru cu persoanele condamnate și instruirea corespunzătoare a personalului de probațiuneMJDNPResurse existente/POCAAlte surse de finanțare nerambursabilă2018-2020Programe specializate asimilate: 9
  B.3.11. Evaluarea eficacității activității serviciilor de probațiuneMJDNPBugetul de stat/MFN 2009-2014 POCAAlte surse de finanțare nerambursabilăTrimestrul II 20162018-2020Evaluări realizate: 2Recomandări implementate/elaborate
  B.3.12. Consolidarea capacității instituționale a ONRC, a sistemului registrului comerțului și a sistemului informatic integrat al ONRC prin: îmbunătățirea cadrului legislativ ce reglementează activitatea de înregistrare în registrul comerțului și dezvoltarea instituțională necesară aplicării viitoarelor soluții legislativeMJ ONRCBugetul de stat2018Acte normative de adoptat: 1Reducerea numărului de documente cu 20%Reducerea timpilor de înregistrare cu 30%
  B.3.13. Reglementarea, dezvoltarea și implementarea soluției privind buletinul electronic al registrului comerțului și arhivarea electronică a documentelor gestionate de ONRCMJ ONRC50.000.000 bugetul de stat/ Alte surse de finanțare2016-2020^5Noi servicii implementate: 4Sistem informatic implementat: 2
  B.3.14. Extinderea Buletinului procedurilor de insolvențăONRCBugetul de stat/Alte surse de finanțare2017-2020Servicii noi implementate
  B.3.15. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor privind extinderea, optimizarea, dezvoltarea și interconectarea portalului de servicii on-line și a sistemului informatic integrat al ONRC cu sistemul ECRIS instanțe și parchete, portalul e-Justice și alte sisteme [inclusiv soluții privind servicii de Business Continuity și Disaster Recovery (DR), sistem de securitate cibernetică pentru sistemul informatic integrat și serviciile informatice ale ONRC]ONRCBugetul de stat/Alte surse de finanțare2017-2020Sistem informatic implementat^6
  B.3.16. Dezvoltarea resurselor umane ONRC prin suplimentarea schemei de personalONRCBugetul de stat2016-2020Număr de posturi suplimentare - 249 (studii superioare/248 funcții de execuție, 1 funcție de conducere), din care:ORCT din județ în care este stabilită curte de apel - 70 (14 ORCT)ORCT din județ unde nu este stabilită curte de apel - 104 (26 ORCT)ORCT Ilfov - 12, ORCT București - 28, ONRC - 35
  B.3.17. Formarea profesională a personalului ONRC (integrat la nivelul Ministerului Justiției)ONRCBugetul de stat, POCA, alte surse de finanțare2017-2020Număr de persoane care participă la un curs de formare - 1.637 persoane x 1 curs
  B.3.18. Elaborarea și implementarea de soluții de management al calității la nivelul ONRCONRCPOCA 2.250.000, alte surse de finanțare2018-2020Sistem de management implementatCertificări obținute
  B.3.19. Asigurarea infrastructurii hardware ONRCONRC^737.581.000Bugetul de stat^82016-2020Echipamente achiziționate: 3.775
  B.3.20. Eficientizarea activității de expertiză criminalistică prin adoptarea legislației secundare și terțiare în vederea liberalizării profesiei de expert criminalist autorizatConsolidarea capacității instituționale a INEC prin:- suplimentarea și ocuparea schemei de personal;- pregătirea profesională a personaluluiMJINECMAIMJINECBugetul de statBugetul de statPOCAAlte surse de finanțare20192017-2019Legislație modificată/completată/adoptată7 posturi suplimentate și ocupate: prevăzute integrat la măsura B.3.4Participanți din grupul-țintă la acțiuni de formare profesională: 30
  B.3.21. Elaborarea, revizuirea și promovarea actelor normative în domeniul pedepselor privative de libertate. Definitivarea legislației subsecvente Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioareANPMJBugetul de stat20182019Regulamentul prevăzut la art. 89 alin. (8) și la art. 165 alin. (5) din Legea nr. 254/2013, aprobat prin ordin al ministrului justițieiRegulamentul prevăzut la art. 15 alin. (3) din Legea nr. 254/2013, aprobat prin ordin al ministrului justițieiOMAI - OMJ referitor la arondarea penitenciarelor, centrelor de arestare preventivă, centrelor educative și centrelor de detenție la centrele de reținere și arestare preventivă
  B.3.22. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciarConstruirea P47 - Penitenciar BerceniANPMJANPPenitenciar PloieștiPotrivit Calendarului de măsuri 2018-2024 (Memorandum 2.331/2018/16.01.2018)Prevăzut în memorandumul cu tema „Decizie privind oportunitatea finanțării infrastructurii fizice a sistemului penitenciar român, printrun proiect finanțat din fonduri externe rambursabile“, prin care se propune conceptul de proiect național „Investiții în infrastructura penitenciarelor“, Trimestrul IV 2020^92020^10Locuri de detenție amenajate conform Calendarului de măsuri 2018-2024 (Memorandum 2.331/2018/16.01.2018)Indicatori tehnico-economici prevăzuți în studiul de fezabilitate aprobați
  Construirea P48 - Penitenciar UnguriuMJANPPenitenciar Ploieștiavând ca obiectiv crearea și îmbunătățirea infrastructurii penitenciarelorPrevăzut în Memorandumul cu tema „Decizie privind oportunitatea finanțării infrastructurii fizice a sistemului penitenciar român, printr-un proiect finanțat din fonduri externe rambursabile“, prin care se propune conceptul de proiect național „Investiții în infrastructura penitenciarelor“, având ca obiectiv crearea și îmbunătățirea infrastructurii penitenciarelor2020^11Indicatori tehnico-economici prevăzuți în studiul de fezabilitate aprobați
  B.3.23. Construirea/Modernizarea de noi locuri de deținere și spații multifuncționale în cadrul proiectelor Correctional, 4 Normallity și Child, finanțate prin Mecanismul financiar norvegian 2014-2021MJANPDNPMFNFonduri externe nerambursabile31.000.000 euro5.000.000 euro1.494.117 euro5 ani de la data semnării contractului de finanțare1.400 de locuri noi de detenție100 de locuri modernizate de detenție
  B.3.24. Înnoirea și extinderea parcului de tehnică de calcul și a infrastructurii de comunicații IT, precum și implementarea sistemelor automate de administrare și securitate a infrastructurii informaticeANPMJBugetul de stat2020Număr de stații de lucru existente: 3.827Număr de servere funcționale: 56Număr de elemente de conectare în rețea achiziționate: 163Număr de imprimante și scanere multifuncționale achiziționate: 189Număr de UPS achiziționate: 740Număr de criptoare achiziționate: 50Număr de videoproiectoare achiziționate: 10Număr de RACK Tempest: 1Număr de laptopuri achiziționate: 190Număr de teste rețea achiziționate: 2Număr de licențe achiziționate: 1.526
  B.3.25. Accesarea și implementarea proiectului „Întărirea capacității administrative a sistemului penitenciar românesc“ANPPOCA2018-2020^122020:Studiu PMSWeb (analiză de business, legislativă și tehnologii) finalizatAudit privind securitatea sistemelor IT CEchipament de securitate IT achiziționat2 seturi Rack cu accesorii achiziționate4 switch-uri de fibră optică achiziționate4 servere lamelare achiziționate2 șasiu de servere achiziționate2 SAN pe fibră optică achiziționateLicență IPS, antivirus, „anti-bot“, protecție ziua, la nivel de procesor și sistem de operare, threat extraction achiziționateAplicație SCIM implementată
  B.3.26. Asigurarea resurselor umane și formarea profesională a acestora prin:- elaborarea unor criterii de stabilire a necesarului de personal pe domenii de activitate și redimensionarea structurilor existente pe baza acestora;- finanțarea și ocuparea de posturi vacante de personal pentru sectorul operativ și specializări de nișă potrivit Planului pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție;- consolidarea cadrului normativ aplicabil activității de resurse umane în vederea susținerii îndeplinirii obiectivelor strategice ale ANP (modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Codului deontologic, precum și elaborarea Ghidului carierei și a unei noi Metodologii privind formarea profesională continuă);- dezvoltarea competențelor personalului din sistemul penitenciar;- dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul managementului incidentelorANPMJANPANPANPBugetul de statBugetul de statBugetul de statBugetul de statPOCABugetul de statTrimestrul IV 2018Trimestrul IV 2020^13202020202020Act de aprobare criteriiNumăr de structuri redimensionate: 13 structuriNumăr de state aprobate: 50 de unitățiNumăr de posturi ocupate/Număr de posturi prevăzute în noile state de organizare nișă, potrivit Planului pentru îmbunătățirea condițiilor de detențieNumăr de norme legale aprobate/ 4 norme necesar a fi aprobatePersonal format: 1.120Număr de personal instruit: 5.000
  B.3.27. Dotarea adecvată a unităților și personalului care execută misiuni de pază, supraveghere, escortare și intervenție cu ținută, mijloace și echipamente specificeAchiziția de autospeciale pentru transportul deținuțilorANPBugetul de stat2020Valoare echipament achiziționat/9.000.000 lei alocați/an x 5 aniNumăr de unități dotate/Număr de unități de dotatNumăr de personal dotat/Număr de personal de dotatNumăr de echipamente achiziționate/ Număr de echipamente propuse a fi achiziționateNumăr de autospeciale achiziționate/124 de autospeciale de achiziționat
  B.3.28. Blocarea/Reducerea semnalului GSM în unitățile subordonate ANP în vederea eliminării/reducerii posibilității de utilizare în mod ilegal a telefoniei mobile de către deținuțiANPBugetul de stat(ANCOM) - 50.000.000(conform art. 6 din Legea nr. 374/2013) privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunica-țiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor)Trimestrul IV 2018Trimestrul IV 2018Număr de unități în care au fost implementate soluțiile identificate/ 8 unități conform procedurii de achiziție a serviciilor în derulareNumăr de unități în care au fost implementate soluțiile identificate/ Număr de unități penitenciare în funcție de bugetul disponibil
  B.3.29. Sisteme integrate de pază și supraveghere electronică și sisteme integrate de accesANPBugetul de stat2020Sisteme de pază și supraveghere electronică și control acces/11 unități
  B.3.30. Implementarea sistemului de audiere prin videoconferință pentru audierea la distanță a deținuților, cu scopul clarificării plângerilor formulate de aceștiaANP, MJ (DTI interlocutor)Bugetul de stat2016Număr de unități dotate cu sistem de audiere prin videoconferință: 33(32 de unități + ANP)
  B.3.31. Introducerea tehnologiei digitale în ceea ce privește exercitarea de către deținuți a dreptului la comunicări on-line, drept prevăzut la art. 66 din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioareANPBugetul de statTrimestrul IV 2016Număr de unități în care se acordă dreptul la comunicări on-line: 45
  B.3.32. Consolidarea sistemului informatic judiciarDefinitivarea RMS (Resource Management System)MJANPBugetul de stat prin BM - Acord împrumut 4811-RO2020Sistem funcționalCentre de date funcționaleNumăr de call center funcțional
  B.3.33. Suplimentarea și ocuparea schemei de personal a DTI al MJMJ Bugetul de stat2016-2018Posturi DTI suplimentate ocupate
  B 3.34. Identificarea de soluții pentru crearea unui sistem de salarizare unitar și atractiv pentru specialiștii IT din cadrul MJ, al instituțiilor din coordonarea și subordonarea acestuia, al instanțelor și parchetelor, ÎCCJ și PÎCCJDefinirea atribuțiilor specifice exercitate de specialiștii IT în sistemul judiciar și inserarea acestor atribuții în fișele de postMJ MPBugetul de stat2016-2018Cadru de funcționare a specialiștilor IT în sistemul judiciar îmbunătățit
  B.3.35. Amenajarea spațiilor alocate pentru servere și alte echipamente de tip SIC ale MJMJBuget de stat POCA - bugetat în cadrul Proiectului ECRIS V2019Spații pentru servere amenajate
  B.3.36. Amenajarea sălilor pentru servere la PÎCCJ și PT Brașov/PCA Brașov (ca centru principal și secundar de date)MPBugetul de stat 948.600 leiAlte surse de finanțare nerambursabilă2020Săli pentru servere amenajate
  B.3.37. Dotarea MJ și a instanțelor de judecată cu software și hardware moderneMJBugetul de stat IBM/MFN 2009-2014/ Alte surse de finanțare nerambursabilă2016-2020În trei fazeFaza 1 - 2016-2018: 70%Faza 2 - 2019: 20%Faza 3 - 10%
  B.3.38. Dotarea MP și a parchetelor cu software și hardware moderneMP103.230.000Buget de stat/ Alte surse de finanțare nerambursabilă2016-20182019-2020Faza I - 2016-2018: 6.735 de echipamenteFaza II - 2019-2020: 5.200 de echipamente
  B.3.39. Consolidarea MP - DIICOT prin modernizarea sistemului informatic, formare și elaborare de instrumente (structură centrală și pilotare pentru extindere la nivel național)Întărirea capacității de analiză și procesare a datelor în cauzele complexeÎntărirea capacității DIICOT de analiză și procesare a probelor relevate în mediu electronic prin organizarea de cursuri de instruireMP-DIICOTPOCA 2.250.000 pentru formare profesională2016-2020Sisteme IT de management al proceselor instituționale dezvoltat/îmbunătățit în cadrul sistemului informatic ECRIS prevăzut la măsura A.3.13Cursuri de instruire pentru întregul personal DIICOT operativ și de management
  B.3.40. Operaționalizarea unui compartiment multidisciplinar dedicat investigațiilor financiare afectate urmăririi, identificării și sechestrării produsului infracțiunii, în cadrul DIICOT, format din specialiști proprii și ofițeri de poliție judiciară detașați în cadrul DIICOTMP-DIICOTMJBugetul de stat POCASemestrul I 2019Compartiment operaționalizat
  B.3.41. Dezvoltarea registraturii unice electronice a MJ și a site-ului web și implementarea în cadrul MJ a unui flux de lucru in format electronic; integrarea celorlalte aplicații informatice utilizate de MJ în noul sistem informatic dezvoltatMJPOCA 2.790.0002016-2019Sisteme/Aplicații IT dezvoltate pentru a spori transparența la nivelul sistemului judiciar
  B.3.42. Dezvoltarea capacității administrative a Autorității Naționale pentru Cetățenie, inclusiv prin perfecționarea sistemului informatic actualMJANCPOCA 9.079.200Alte surse de finanțare nerambursabilă2016-2020Program implementat
  B.3.43. Operaționalizarea Institutului Național de CriminologieINCMJBugetul de statPOCA2020Instituție funcțională
  B.4. Creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuniB.4.1. Dezvoltarea și operaționalizarea sistemului informatic integrat de monitorizare care permite urmărirea în timp real a fluxului bunurilor ce fac obiectul măsurilor de sechestru, confiscare și valorificare a creanțelor. Formarea personalului implicat în utilizarea sistemului de monitorizareANABI, împreună cu MJ, MP, instanțele judecătorești MFP/ANAF, MAIBugetul de stat (cofinanțare) M F elvețian Trimestrul IV2019Sistem informatic dezvoltatParticipanți din grupul-țintă la acțiuni de formare profesională: 540
  B.4.2. Optimizarea și interconectarea mecanismului integrat de monitorizare cu ECRIS și alte sisteme informatice relevanteMJ în parteneriat cu ANABI, MP, CSM, MFP/ANAF, MAIPOCA 2020Contract semnat pentru dezvoltarea unui sistem IT funcțional^14
  B.4.3. Formarea personalului ANABI și al instituțiilor implicate în vederea utilizării sistemului de monitorizare optimizatMJ împreună cu ANABI, MP, MFP/ANAF, MAIPOCA2020Contract semnat pentru dezvoltarea unui sistem IT funcțional^15
  B.4.4. Operaționalizarea, în subordinea MJ, a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI)MJANABIBugetul de stat201920202019-2020Legislație secundară adoptatăProtocoale de cooperare încheiateNumăr de posturi create și ocupate: 502019: 35 de posturi2020: 15 posturi
  B.4.5. Dezvoltarea și implementarea de instrumente necesare funcționării performante a ANABI, inclusiv de monitorizare și evaluare a performanței sistemuluiANABI în parteneriat cu ANAF și coordonare cu MP, MAIPOCA2018Instrumente elaborate
  B.4.6. Formarea personalului ANABI și al altor instituții implicate în vederea asigurării performanței (inclusiv formare on-line)ANABI în parteneriat cu ANAF și coordonare cu MP, MAIPOCA2018Participanți din grupul-țintă la acțiuni de formare profesională: 600
  B.4.7. Identificare și diseminare de bune practici în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni, infracțiuni de corupție și alte infracțiuni grave prin intermediul unor ghiduri operaționale, instrumente și metodologii de lucru, newsletterANABIMPPOCAAlte surse de finanțare nerambursabilă2018Număr de persoane care au acces la bune practici prin instrumentele diseminate (pe tip: procurori, judecători și polițiști): 1.500
  B.4.8. Dezvoltarea și implementarea unui parteneriat cu administrația publică locală în domeniul recuperării creanțelorANABIAsociații relevante, prefecturi și UAT-uriBugetul de stat2020Protocoale-cadru de colaborare cu asociațiile reprezentative ale autorităților publice locale încheiate (în special capacități de stocare)
  B.5. Consolidarea capacității administrative a instanțelor și parchetelorIndicator:Creșterea gradului de încredere a cetățeanului în actul de justiție la 60%B.5.1. Îmbunătățirea infrastructurii instanțelor și parchetelor prin finalizarea investițiilor prevăzute în cadrul proiectului „Reforma sistemului judiciar“Efectuarea unui bilanț al principalelor obiective de investiții în infrastructura fizică a instanțelor și parchetelor. Prioritizarea acestora în vederea realizării pe termen mediu (2016-2020) și lung (2025)Elaborarea unor standarde de proiectare pentru sedii de instanțe (sedii noi și extindere - unde este cazul) care să corespundă cerințelor legale în vigoareMJMJMPMJBugetul de stat prin Acordul de împrumut nr. 4811-RO85.140.000Bugetul de statBugetul de stat prin Acordul de împrumut nr. 4811-RO1.980.00031 martie 202020182017Investiții finalizate: 4Analiză realizatăAct normativ adoptat
  B.5.2. Inițierea unui program național în vederea creării a 15 centre regionale de arhivă la nivelul fiecărei curți de apel civileMJAcord Banca Mondială 2020Obiective recepționate
  B.5.3. Implementarea Programului național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județMJMDRAPBugetul de statfinanțare prin bugetul MDRAP2016-2019Obiective recepționate: 25 de instanțe
  B.5.4. Realizarea, prin parteneriatul cu CNI, a obiectivelor de investiții aferente Programului național de consolidare a infrastructurii parchetelor aflate în municipiile reședință de județ în cadrul Programului național de interes public sau socialMPMDRAP - CNIBugetul de stat (CNI - MDRAP) prin bugetul MDRAP2016-2020Obiective recepționate (lucrări de reparații capitale + lucrări de sedii noi/extinderi sedii actuale)
  B.5.5. Realizarea în sistem propriu a investițiilor de lucrări de sedii noi și reparații capitale pentru clădirile instanțelor și parchetelorMJMPBugetul de stat2016-2020Obiective recepționate (65 de lucrări de reparații capitate + 21 de lucrări de sedii noi/extinderi sedii actuale)
  B.5.6. Repartizarea unui sediu în condițiile Legii nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru MP - DIICOT și crearea unui parc auto propriuMP - DIICOTBugetul de stat20162019Sediu DIICOTParc auto propriu creat
  B.5.7. Asigurarea spațiilor pentru avocați în condițiile art. 38 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioareMJBugetul de stat Cuantificat la acțiunile vizând infrastructura instanțelor2020Instanțe unde este asigurat spațiul pentru avocați
  B.5.8. Asigurarea unui sediu corespunzător pentru ÎCCJMJÎCCJBugetul de stat2016-2020Sediu temporar reamenajatSediu nou în „Cartierul pentru Justiție“ (Indicatorul se corelează cu indicatorul de la măsura B.5.10.)
  B.5.9. Optimizarea infrastructurii rețelei Local Area Network (LAN) în toate instanțele și parchetele, prin achiziționarea și instalarea de echipamente de comunicație (WAN și LAN) și softuri necesareMJMPMFN2009-2014Bugetul de stat2020Echipamente de comunicație(WAN și LAN) și softuri instalate
  B.5.10. Realizarea proiectului „Cartierul pentru Justiție“MJBugetul de statFonduri externe rambursabile2020Acord de împrumut semnatStudii necesare realizării obiectivului: 2
  DIRECȚIA DE ACȚIUNE C: INTEGRITATEA SISTEMULUI JUDICIAR
  C.1. Consolidarea integrității în cadrul sistemului judiciar prin promovarea măsurilor anticorupție și a standardelor etice profesionaleC.1.1. Consolidarea capacității CSM și a instanțelor și parchetelor de a gestiona probleme de integritate, inclusiv prin constituirea unei rețele de integritate pentru judecători, procurori și personal auxiliarCSMBugetul de stat2017-2018Raportări anuale pe pagina CSM
  C.1.2. Elaborarea și adoptarea SNA 2016-2020 cu componentă distinctă privind integritatea sistemului judiciarMonitorizarea și evaluarea anuală a progresului înregistrat în implementarea obiectivelor din SNA specifice sistemului judiciar, conform indicatorilor parte a sistemului de monitorizare și evaluare a SNA, prin:- colectare și prelucrare anuală a indicatorilor preventivi anticorupție furnizați de sectorul judiciar;- misiunile de evaluare în sistemul judiciar, inclusiv în sistem de peer review;- actualizarea anuală a analizelor de risc și modificarea, în consecință, a planurilor de integritate;- solicitarea anuală a CSM către CSAT de verificare a respectării prevederilor art. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioareIntroducerea sondajelor periodice, care să includă întrebări despre corupția din sistemul judiciar și percepția generală cu privire la corectitudinea/etica judiciarăMJ - Secretariat tehnic SNAMJ - Secretariatul tehnic SNACSMInstanțeParcheteMJCSMMJCSMCSMCSMBugetul de statPOCA Semestrul I 2016 Anual, din 2018Semestrul II 2018 și semestrul I 2019AnualAnualLa fiecare 2 aniSNA 2016-2020 adoptatăRapoarte de monitorizare și evaluare anuale transmise MJ: 4Misiuni de evaluare: 4Actualizări planuri de integritate: 4Număr de solicitări: 5Număr de sondaje: 1
  C.1.3. Dezvoltarea și îmbunătățirea de instrumente de remediere a riscurilor și vulnerabilităților identificate și de asigurare a performanței SNA în sectorul justițieiMJ CSMBuget de statPOCA2016-2020Instrumente dezvoltate
  C.1.4. Organizarea de sesiuni de formare în domeniul integrității, eticii și deontologiei profesionale pentru magistrați și personalul auxiliar din instanțe și parcheteINM SNGCu colaborarea UNBR privind relația avocat - judecătorMFN 2009-2014POCABugetul de stat2016-2020Acțiuni de formare specializată pentru magistrați: 108Ținte intermediare:2018: 32 de acțiuni de formare2019: 7 acțiuni de formare (POCA) și 32 de acțiuni de formare (PFCD)2020: 5 acțiuni de formare (POCA) și 32 de acțiuni de formare (PFCD)Acțiuni de formare organizate pentru personalul auxiliar din instanțe și parchete: 182018: 6 acțiuni2019: 12 acțiuni
  C.1.5. Identificarea și soluționarea blocajelor în cadrul procedurilor disciplinare și a cazurilor de corupție din sistemul judiciar prin:- monitorizarea hotărârilor pronunțate de CSM în materie disciplinară și a practicii ÎCCJ;- optimizarea sistemului de sancțiune pentru abateri disciplinare și adoptarea unei practici unitareCSM IJÎCCJ, MPBugetul de stat2016-2020Buletin de jurisprudență în materie disciplinară
  C.1.6. Monitorizarea de către CSM și Inspecția Judiciară a duratei procedurilor în cauzele de mare și mică corupțieMonitorizarea managementului de caz în cauzele de corupțieCSM IJBugetul de stat2016-2020Rata incidentelor de integritate în sistemul judiciarRata cazurilor de corupție în sistemul judiciar
  C.1.7. Analiza rolului conducerii instanțelor și parchetelor în raport cu IJ în ceea ce privește efectuarea controlului instanțelor și parchetelorCSM MP IJBugetul de stat2018-2019Analiză efectuată: rol clarificat al instituțiilor cu atribuții de control asupra instanțelor și parchetelor
  C.1.8. Creșterea vitezei de reacție și asigurarea celerității procedurilor de verificare și control ale IJ, pentru soluționarea cererilor de apărare a reputației profesionale formulate de magistrați, precum și a sesizărilor privind apărarea imparțialității și independenței sistemului judiciar, formulate de Consiliul Superior al MagistraturiiCSMIJMJ Bugetul de stat2017Legislație secundară adoptată
  C.1.9. Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparțialitate și soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție, inclusiv din rândul reprezentanților sistemului judiciar, prin:- asigurarea resurselor umane, materiale și financiare adecvate volumului crescut de activitate a DNA;- consolidarea pregătirii profesionale a personalului operativ al DNA, inclusiv în domeniul investigațiilor financiareMP - DNAMP - DNABugetul de stat (DNA)Bugetul de stat2018202020182020Echipamente hardware și software necesare dezvoltării infrastructurii IT a DNA achiziționate: 704Alte echipamente necesare desfășurării activității DNA achiziționate: 2018: 1612020: 20Resurse umane - a se vedea măsura A.3.3Manual de proceduri pentru investigațiile financiare elaborat, activități de training realizateActivități de pregătire a personalului operativ realizate
  Consolidarea și diversificarea strategiei de comunicare și promovarea măsurilor anticorupțieMP - DNABugetul de stat2020Întâlniri cu „stake-holders“, sondaje de opinie, materiale de prezentare a măsurilor anticorupție realizate, interviuri, întâlniri cu studenți și elevi
  C.2. Modernizarea statutului unor profesii juridice organizate în mod autonom (avocați, experți, notari, practicieni în insolvență, executori judecătorești, traducători și interpreți) și al mediatorilor, în scopul consolidării standardelor eticeC.2.1. Promovarea standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor profesiilor juridice și al mediatorilor prin:- elaborarea/revizuirea codurilor deontologice și a codurilor de conduită pentru profesiile juridice organizate în mod autonom aflate în coordonarea MJ, inclusiv pentru relația judecători-avocați;- formare, diseminare de bune practici, monitorizare și evaluare a eficacității codurilor deontologice și de conduită implementate;- analiza legislației secundare privind standardele etice în cadrul grupului de lucru constituit pentru cooperarea MJ cu reprezentanții profesiilor juridice organizate în mod autonom aflate în coordonarea MJProfesiile juridice organizate în mod autonom în parteneriat cu MJ POCA20162017Trimestrul I 2016Coduri elaborate/îmbunătățite pentru fiecare profesieParticipanți din grupul-țintă la acțiuni de formare profesională: 500Analiză realizată
  C.2.2. Analiza mecanismelor de depistare și soluționare a încălcării standardelor eticeMJîn parteneriat cu profesiile juridice organizate în mod autonom aflate în coordonarea MJBugetul de stat2020Raport de analiză
  DIRECȚIA DE ACȚIUNE D: ASIGURAREA TRANSPARENȚEI ȘI INFORMATIZĂRII ACTULUI DE JUSTIȚIE (OPEN JUSTICE)
  D.1. Publicarea hotărârilor judecătorești motivateD.1.1. Implementarea programului informatic îmbunătățit ROLII pentru accesarea jurisprudenței naționale relevante, interoperabil cu ECRISCSMUNBRUNNPRIRIJBugetul de stat POCA 2014-20202016-2020Sistem informatic dezvoltat și aplicat
  D.1.2. Publicarea tuturor hotărârilor judecătorești ale ÎCCJ (in extenso) și a hotărârilor judecătorești relevante ale ÎCCJ în rezumat pe pagina de internet a instanței supremeÎCCJBugetul de statActivitate permanentăHotărâri in extenso publicateHotărâri relevante publicate
  D.1.3. Elaborarea și publicarea buletinelor periodice de jurisprudență la nivelul ÎCCJ și al curților de apelÎCCJCurți de apelBugetul de stat2016-2020Buletine de jurisprudență publicate: 55Buletinul casației: 10 numere pe anBuletinul jurisprudenței: 1 număr pe anBuletine de jurisprudență publicate: 225Minimum 3 buletine/an/curte
  D.2. Îmbunătățirea mecanismelor de furnizare a informațiilor pentru părți și a accesului la actele din instanțe în timp utilD.2.1. Furnizarea către părți/reprezentanți ai acestora, prin mijloace electronice, a documentelor componente ale dosarelor de judecatăCorelat cu responsabilii aferenți realizării sistemului ECRIS V descris la pct. A.3.16 din prezentul planBugetul de stat, POCA(corelat cu finanțarea aferentă realizării sistemului ECRIS V descris la pct. A.3.16 din prezentul plan)2020(corelat cu termenele aferente realizării sistemului ECRIS V descris la pct. A.3.16 din prezentul plan)Corelat cu indicatorii aferenți realizării sistemului ECRIS V descris la pct. A.3.16 din prezentul plan
  DIRECȚIA DE ACȚIUNE E: ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACTULUI DE JUSTIȚIE
  E.1. Reducerea duratei procedurilor judiciareE.1.1. Analiza practicii la nivelul fiecărei curți de apel în ceea ce privește durata procedurilor judiciareCSM IJCurți de apelBugetul de stat2016-2020AnualBune practici identificatePublicarea analizei
  E.1.2. Specializarea magistraților și a personalului auxiliar din instanțe și parchete în metodologia actului de justiție, în vederea pregătirii și desfășurării ședințelor și managementului dosarelor, în conformitate cu noile coduri de procedură, inclusiv prin realizarea de ghiduri practice și elaborarea de pachete de module de e-learningCSMMPINMSNGPOCABugetul de statMFN 2009-2014MFE (faza 2)2020Acțiuni de formare specializată a magistraților: 12Ținte intermediare:2019: 24 de acțiuni de formare2020: 6 acțiuni de formareAcțiuni de formare specializată organizate a personalului auxiliar din instanțe și parchete:72 (acțiuni comune cu cele menționate la obiectivul strategic A.3), după cum urmează:^16- 51 de acțiuni în cadrul POCA- 20 de acțiuni de formare în cadrul MFNGhiduri practice pachete de e-learning2019: ghid în materia bunelor practici privind tehnicile de audiere; ghid în materia administrării probatoriului
  E.2. Unificarea practicii judiciareE.2.1. Consolidarea rolului ÎCCJ ca instanță de unificare a practicii judiciare și for de ultim controlÎCCJBugetul de stat2016-2020Număr de sesizări/Număr de cereri soluționateNumăr de recursuri formulate/Număr de recursuri soluționate
  E.2.2. Formarea profesională a magistraților cu privire la jurisprudența națională, în baza practicilor unitare, buletinelor periodice de jurisprudență ale ÎCCJ și ale curților de apel, precum și a analizelor continue ale practicii judiciareOrganizarea de întâlniri ale președinților secțiilor specializate/procurorilor șefi de secție în vederea asigurării unei jurisprudențe unitareINMMPPOCA2016-2020Rapoarte anuale privind necesarul de formare în ceea ce privește jurisprudența unitară: 5Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței: 42Ținte intermediare:- 2016-2017: 15 întâlniri organizate- 2018: 5 (bugetul de stat)- 2019: 16 (POCA)- 2020: 6 (POCA)
  E.2.3. Realizarea unei aplicații cu baze de date incluse în portalul intranet al PÎCCJ pentru publicarea rechizitoriilor și hotărârilor judecătorești relevante, structurate pe domenii de interes și posibilități de căutare a informațiilorMPBugetul de stat2016Aplicație operaționalăNumăr de documente publicate și structurate in rețeaua intranet a MPNumăr de criterii de regăsire implementate
  E.2.4. Întocmirea și diseminarea de ghiduri tematice la nivelul parchetelor și instanțelorMPINMBugetul de statPOCAAlte finanțări externe nerambursabile2016-2020Ghiduri tematice diseminateINM: 2019: elaborare de ghiduri în materia bunelor practici privind tehnicile de audiere, administrării probatoriului și managementului judiciar (POCA)
  E.2.5. Utilizarea platformei electronice pentru arhivarea și punerea la dispoziție a minutelor întâlnirilor de practică unitară de la nivelul instanțelor (Emap), inclusiv în vederea identificării în fază incipientă a practicii neunitareCSMInstanțeBugetul de stat2016-2020Emap funcțional
  E.3. Pregătirea profesională interdisciplinară a participanților la înfăptuirea actului de justițieE.3.1. Pregătirea interdisciplinară a magistraților, personalului auxiliar din cadrul sistemului judiciar și a profesiilor juridice organizate în mod autonom privind noile coduriFormarea specializată a judecătorilor și procurorilor pe teme de actualitate (de exemplu, combaterea corupției, a criminalității organizate și economico-financiare, recuperarea creanțelor, achiziții publice)CSMINMSNGUNBR, UNNPR, UNEJBugetul de statMFE (faza 2)MFN 2009-2014POCA (pentru activități desfășurate în 2019, 2020)2016-2020Acțiuni de formare interdisciplinară:- INM: 24- SNG: 8Acțiuni de formare specializată: 111Ținte intermediare:- 2019: 53 (POCA)- 2020: 23 (POCA)
  E.3.2. Organizarea de sesiuni de formare pentru magistrați și profesii juridice organizate în mod autonom cu privire la jurisprudența națională și europeană, inclusiv în domeniul instrumentării și judecării dosarelor privind neregulile financiare sau disputele în contractele cu finanțare externă nerambursabilăMJINMReprezentanții profesiilor juridice organizate în mod autonomBugetul de statMFN 2009-2014 POCAMFE (faza 2)2016-2020Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței: 692020: 45 (MFN 2014-2020)
  E.3.3. Dezvoltarea și derularea de programe de formare și practică pentru studenții în dreptMJÎn parteneriat cu universități și societatea civilăBugetul de stat2016-2020Programe de formare și practică derulate: 5/anParticipanți în programe de formare și practică derulate: 100/an
  E.4. Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătoreștiE.4.1. Analiza bunelor practici la nivel național și a nevoilor de date/statistici, în scopul identificării măsurilor de accelerare a procedurii de executare a hotărârilor judecătoreștiUNEJBugetul propriu2016-2020Analiză la nivel național
  E.4.2. Realizarea și dezvoltarea unui sistem IT integrat care: a) să ofere informații despre dosarele de executare, stadiul executării unei hotărâri judecătorești și informații despre activitatea executorilor judecătorești; b) să permită optimizarea și dezvoltarea Registrului electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite; c) să permită, în permanență, actualizarea Tabloului executorilor judecătorești la nivel național; d) să cuprindă informațiile din listele actualizate pe care UNEJ le întocmește anual în aplicarea dispozițiilor art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare; e) să permită, în baza unor protocoale interinstituționale, interconectarea portalului UNEJ la baza de date a INEP (Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date) și la baza de date a DRPCIV; f) să permită înființarea unui sistem de arhivă electronicăUNEJBugetul UNEJPOCA 2016-2018Sistem IT integrat dezvoltatProtocoale încheiate cu instituții publice în vederea obținerii acordului entităților cu care UNEJ are raporturi de colaborare în ceea ce privește furnizarea de date: 4
  E.4.3. Continuarea formării profesionale a executorilor judecătorești, în vederea consolidării statutului executorilor judecătorești, și îmbunătățirea modalităților de recrutare și evaluare a acestoraUNEJBugetul UNEJPOCA2016-2018Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței: 12
  DIRECȚIA DE ACȚIUNE F: GARANTAREA ACCESULUI LIBER LA JUSTIȚIE
  F.1. Consolidarea sistemului de acordare a asistenței juridiceF.1.1. Analiză a sistemului asistenței judiciare în România din perspectiva accesului, costurilor și calității, care să cuprindă un set de recomandări, inclusiv propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ și instituțional actualDezvoltarea și aplicarea unei politici îmbunătățite de acordare a asistenței judiciare, cu stabilirea de standarde calitativeDezvoltarea unui mecanism de monitorizare și evaluare anuală a calității asistenței oferite și de plată către cei care oferă aceste servicii MJUNBRMPPOCAMFN202020202018-2020Analiză efectuatăPolitică de acordare a asistenței judiciare elaboratăMecanism de monitorizare stabilitRapoarte de monitorizare și evaluare: 3
  F.1.2. Formularea de amendamente la legea de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului pentru stabilirea taxelor de timbruMJ Bugetul de stat2016Amendamente formulate
  F.1.3. Înființarea a 5 centre-pilot de consiliere judiciară și informare dedicate categoriilor vulnerabile de populație, inclusiv de etnie romă, precum și promovarea activității acestoraÎnființarea, pe baza experienței centrelor-pilot, a unor birouri de consiliere judiciară și informare accesibile publicului larg înainte de a apela la instanțăOrganizarea de campanii de informare, educare și conștientizare a populației, în special a grupurilor vulnerabile, cu privire la dreptul la asistență judiciară și modalitățile concrete de accesare a acestor serviciiCSMMJUNBRBugetul de statMFN2009-2014POCA20162016-2020Centre-pilot înființate: 5Acțiuni de promovareNumăr de birouri de consiliere judiciară înființate pe plan localProiecte referitoare la informare și asistență judiciară, care să faciliteze accesul la justiție: 7
  F.1.4. Stabilirea unui parteneriat național între toți actorii relevanți, inclusiv organizații ale societății civile, în vederea acordării de asistență judiciară gratuită, de calitate, pentru grupuri vulnerabileMJCSMUNBRBugetul de stat POCA2020Parteneriat național încheiat
  F.2. Îmbunătățirea mijloacelor de comunicare externă ale sistemului judiciar. Activități de prevenire a infracționalității, inclusiv a corupțieiF.2.1. Analiza practicilor de comunicare existente și a capacității disponibile în vederea implementării strategiei de comunicareElaborarea unei strategii unitare de comunicare publică la nivelul sistemului judiciarConsolidarea compartimentelor de comunicare ale instituțiilor din sistemul justiției și formarea personalului cu atribuții în domeniul comunicăriiCSMMPMJCSMMJInstanțe/ParchetePOCAAlte surse de finanțare nerambursabilă202020202020Analiză efectuatăStrategie de comunicare unitară elaboratăInstrumente de lucru nou-introduseParticipanți la acțiuni de formare profesională: 600
  F.2.2. Organizarea de campanii de informare și conștientizare a publicului larg - spoturi publicitare, materiale informative pe teme de interes major, modernizarea site-urilor web, social mediaÎntocmirea și distribuirea de broșuri și ghiduri de educație judiciară și conținut tip e-learning cu privire la drepturile omului, sistemul judiciar român, noile prevederi legale în domeniul civil și penal, respectarea legilor și consecințele încălcării acestoraPrevenirea infracționalității prin acțiuni de popularizare a standardelor de integritate și a măsurilor anticorupție în ceea ce privește sistemul judiciar și pentru profesiile organizate în mod autonom, inclusiv mediatoriiMJCSMMJCSMMJPOCAAlte surse de finanțare nerambursabilă202020202020Campanii organizate: 1 anual
  F.2.3. Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-urile și implicarea societății civile în special în programele de informare și educare a cetățenilorMJBugetul de stat2017-2020Parteneriate încheiate: 3
  F.2.4. Implementarea protocolului comun cu MECS privind educația judiciară în școliSemnarea de protocoale de colaborare cu inspectoratele școlareMonitorizarea și evaluarea implementării protocolului, în vederea actualizării acestuiaInstanțe și parcheteMJ (Grup de lucru pentru educația juridică în școli^17)CSM MPBugetul de stat2017-2020Acțiune de educație judiciară în instituțiile de învățământ: 2 anualProtocol actualizat
  F.2.5. Asigurarea accesului gratuit al publicului la legislația actualizată, oferită prin portalul N-Lex (legislatie.just.ro)MJ Bugetul de stat2018Portal actualizat
  F.2.6. Elaborarea unui ghid/cod de comunicare în sala de judecată (pentru judecători și avocați), cu rol de uniformizare a comunicării în relația judecător-avocat-părți, și organizarea unor sesiuni comune de formare pentru judecători și avocațiCSM INMInstanțe UNBRPOCA2018-2020Ghid adoptat
  ^1 Sistemul IT va fi funcțional in 2022 și va include:– sistem unitar de statistică judiciară a principalilor actori din cadrul sistemului judiciar; modul de statistică judiciară dezvoltat în cadrul sistemului ECRIS V;– modul pentru furnizarea către părți/reprezentanți ai acestora, prin mijloace electronice, a documentelor componente ale dosarelor de judecată, dezvoltat în cadrul sistemului ECRIS V.Proiectul va include și acțiuni de formare, astfel: 10.000 (judecători, procurori, personal auxiliar) din grupul-țintă vor participa la acțiuni de formare.^2 Țintele pot fi modificate ca urmare a rezultatelor analizei.^3 Sistemul IT va fi funcțional in 2022 și va include:– sistem unitar de statistică judiciară a principalilor actori din cadrul sistemului judiciar; modul de statistică judiciară dezvoltat în cadrul sistemului ECRIS V;– modul pentru furnizarea către părți/reprezentanți ai acestora, prin mijloace electronice, a documentelor componente ale dosarelor de judecată, dezvoltat în cadrul sistemului ECRIS V.Proiectul va include și acțiuni de formare, astfel: 10.000 (judecători, procurori, personal auxiliar) din grupul-țintă vor participa la acțiuni de formare.^4 Planul de acțiune privind măsurile aferente sistemului de probațiune a fost elaborat și transmis către CEDO pentru evitarea pronunțării unei hotărâri-pilot împotriva României.^5 Proiectul va continua până în 2023. Indicatorii vor fi atinși la acest termen.^6 Sistemul ECRIS este planificat a deveni funcțional în 2022. Indicatorul va fi atins la acest termen.^7 În colaborare cu MJ (DIPFIE).^8 Finanțat de BIRD (proiect JSIP).^ 9 Calendarul de măsuri are termen de finalizare 2024.^10 Anul 2024 este termen de finalizare a celor 1.000 de noi locuri de detenție.^11 Anul 2022 este termenul de finalizare a celor 900 de noi locuri de detenție.^12 Perioada de implementare a proiectului este 2018-2021. Indicatorii ce vor fi atinși la sfârșitul perioadei de implementare sunt: aplicație informatică PMSWeb implementată și 237 de persoane instruite; aplicație informatică SCIM implementată și 183 de persoane instruite; strategie de dezvoltare a sistemului penitenciar revizuită pe baza Studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar și a Auditului de sistem privind securitatea sistemelor IT C.^13 Indicatorul are termen de realizare 2024, întrucât este coroborat cu componenta investițională a Planului pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție.^14 Corelat cu măsura A.3.16.^15 Corelat cu măsura A.3.16.^16 Proiectele POCA și MFN se vor finaliza în 2021. ^17 Constituit prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.472/C/2017 (nepublicat).*) Inclusiv TVA. Valorile aferente proiectelor de finanțat în cadrul POCA sunt calculate ca valoare totală (care conține și sumele aferente cofinanțării naționale și cheltuielile neeligibile), inclusiv TVA, care poate fi deductibil sau nedeductibil. TVA-ul nedeductibil și nerecuperabil este eligibil drept cheltuială în cadrul POCA. **) Bugetul proiectelor POCA include și cofinanțare de la bugetul de stat în proporție de până la 15% din valoarea proiectului. ***) În cazul măsurilor unde nu este prevăzut cuantumul sumelor necesare implementării, activitatea se finanțează potrivit alocărilor financiare periodice, în limita bugetului de stat aferent perioadei de realizare sau, după caz, în limita fondurilor nerambursabile dobândite. (la 25-03-2019, Anexa a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 146 din 19 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2019 )
  -----