REGULAMENT-CADRU din 2 septembrie 2004 (**republicat**)(*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului(actualizată până la data de 12 august 2016*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Republicat în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.896/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare. Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004. Notă

    *) Notă:

    Alin. (1) al art. V din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016 prevede:

    <<În cuprinsul Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare din domeniul adopţiei, sintagma "deschiderea procedurii adopţiei interne" se înlocuieşte cu sintagma "deschiderea procedurii adopţiei", denumirea "Oficiul Român pentru Adopţii" sau, după caz, "Oficiul" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie" sau, după caz, cu "A.N.P.D.C.A.", sintagma "potrivire teoretică" se înlocuieşte cu sintagma "potrivire iniţială" şi termenul "ordin" se înlocuieşte cu termenul "decizie".>>
     +  Articolul 1 (1) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare Direcţia generală, are rolul de a asigura la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. (2) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege Direcţia generală îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti; b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti;------------Litera b) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 11 noiembrie 2010. c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu; e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti; f) de reprezentare a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului. (3) Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Direcţiei generale se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.  +  Articolul 2Direcţia generală îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) în domeniul protecţiei persoanei adulte:1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; b) în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului;------------Partea introductivă a literei b) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 11 noiembrie 2010.1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;6^1. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali;------------Pct. 6^1 al literei b) a art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 11 noiembrie 2010.7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;----------Pct. 8 al lit. b) a art. 2 a fost modificat de alin. (1) al art. V din LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016 prin înlocuirea sintagmei "deschiderea procedurii adopţiei interne" cu sintagma "deschiderea procedurii adopţiei".9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;10^1. monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează;------------Pct. 10^1 al literei b) a art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 11 noiembrie 2010.10^2. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă în familie şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;------------Pct. 10^2 al literei b) a art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 11 noiembrie 2010.11. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; c) alte atribuţii:1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;------------Pct. 1 al literei c) a art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 11 noiembrie 2010.2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;3. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;4. evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap, şi supraveghează activitatea acestor asistenţi;5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;------------Pct. 5 al literei c) a art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 11 noiembrie 2010.6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în funcţie de nevoile comunităţii locale;------------Pct. 6 al literei c) a art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 11 noiembrie 2010.7. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;8. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;------------Pct. 8 al literei c) a art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 11 noiembrie 2010.9. fundamentează şi propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului, serviciilor destinate sprijinirii familiei, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;------------Pct. 9 al literei c) a art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 11 noiembrie 2010.10. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;11. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;12. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei în familie şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;------------Pct. 12 al literei c) a art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 11 noiembrie 2010.13. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;14. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;15. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap;15^1. realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc, precum şi a cazurilor de violenţă în familie şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;------------Pct. 15^1 al literei c) a art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 11 noiembrie 2010.16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean, respectiv ale consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică orientativă necesară pentru asigurarea funcţionării Direcţiei generale este următoarea:1. compartimentul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistentă socială şi incluziune socială;2. compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu organizaţiile neguvernamentale;3. compartimentul managementul calităţii serviciilor sociale;4. compartimentul comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială;5. compartimentul resurse umane;6. compartimentul juridic şi contencios;7. compartimentul audit;8. compartimentul adopţii;9. compartimentul violenţa în familie;10. compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale; în cadrul acestuia se organizează şi funcţionează telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă;11. compartimentul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri;12. compartimentul de evaluare complexă a copilului;13. compartimentul management de caz pentru copil;14. compartimentul prevenire marginalizare socială;15. compartimentul evidenţă şi plată prestaţii sociale;16. compartimentul asistenţă persoane vârstnice;17. compartimentul management de caz pentru adulţi şi monitorizare servicii sociale;18. compartimentul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;19. compartimentul finanţe-buget;20. compartimentul contabilitate-salarizare;21. compartimentul achiziţii publice şi contractare servicii sociale;22. compartimentul administrativ, patrimoniu, tehnic şi aprovizionare;23. secretariatul comisiei pentru protecţia copilului şi al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 967 din 15 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. (2) În vederea exercitării şi realizării atribuţiilor ce îi revin, Direcţia generală va asigura încadrarea cu prioritate a personalului cu studii socioumane. (3) În vederea exercitării şi realizării atribuţiilor Direcţiei generale, consiliul judeţean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, poate aproba organizarea şi a altor compartimente decât cele prevăzute la alin. (1), asigurând resursele necesare funcţionării acestora.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Direcţiei generale se asigură de directorul executiv şi de colegiul director. (2) Directorul executiv al Direcţiei generale este ajutat de 2 directori executivi adjuncţi, dintre care unul coordonează activitatea din domeniul economic şi administrativ, iar unul coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte. (3) Directorul executiv şi directorii executivi adjuncţi au calitatea de funcţionar public.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 967 din 15 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010.  +  Articolul 5 (1) Funcţiile publice de director executiv şi director executiv adjunct se ocupă prin concurs, în condiţiile legii. (2) Candidaţii pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani şi să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în unul dintre următoarele domenii: a) psihologie; b) sociologie; c) asistenţă socială; d) ştiinţe umaniste; e) ştiinţe administrative; f) ştiinţe juridice; g) ştiinţe economice; h) medicină. (3) Pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (2), candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice sau programe de perfecţionare în administraţia publică cu durata de minimum un an. (4) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2), cu condiţia să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (2), precum şi programe de formare şi perfecţionare în administraţia publică. (5) La stabilirea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct se are în vedere perioada de timp lucrată pe baza unui contract individual de muncă ori în temeiul unui raport de serviciu în funcţii pentru care s-au solicitat studii universitare. (6) Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare. (7) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003, cu modificările ulterioare, comisia de concurs se numeşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, fiind constituită din: a) secretarul unităţii administrativ-teritoriale; b) un reprezentant al consiliului judeţean sau, după caz, un reprezentant al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti; c) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului sau, după caz, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap; d) 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dintre care cel puţin unul ocupă o funcţie publică echivalentă cu funcţia pentru care s-a organizat concurs. (8) În cadrul interviului, candidaţii au obligaţia de a prezenta şi de a susţine un referat cuprinzând analiza sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea sau, după caz, subdiviziunea administrativ-teritorială respectivă, precum şi propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.  +  Articolul 6Colegiul director al Direcţiei generale este compus din directorul executiv, directorii executivi adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 consilieri judeţeni ori, după caz, locali, având cu precădere studii socioumane, propuşi de preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, de primarul sectorului municipiului Bucureşti. Preşedintele colegiului director este secretarul general al judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucureşti. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv sau, după caz, de către directorul executiv adjunct al Direcţiei generale.  +  Articolul 7 (1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale. (2) Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului executiv, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului executiv, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncţi. (3) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele consiliului judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului şi alţi consilieri judeţeni, respectiv primarul sectorului municipiului Bucureşti, şi alţi consilieri locali, precum şi alte persoane invitate de membrii colegiului director. (4) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) analizează şi controlează activitatea Direcţiei generale; propune directorului executiv măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei generale; b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul executiv al Direcţiei generale, potrivit art. 8 alin. (3) lit. d) şi e); avizul este consultativ; d) propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; e) propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei generale, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; f) propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcţia generală, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; g) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, precum şi premierea şi sporurile care se acordă la salariul personalului Direcţiei generale, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul judeţean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. (5) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti. 6) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 8 (1) Directorul executiv al Direcţiei generale asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul executiv emite dispoziţii. (2) Directorul executiv reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică; b) exercită funcţia de ordonator secundar de credite; c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti; d) elaborează şi supune aprobării consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, având avizul colegiului director şi al comisiei; e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului; f) aprobă statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei generale, potrivit legii; elaborează şi propune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director; g) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare acestui personal; h) constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; i) este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu aceasta; j) asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului. (4) Directorul executiv îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti. (5) În absenţa directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii executivi adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului executiv, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale.  +  Articolul 9Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului executiv al Direcţiei generale se fac la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului sectorului municipiului Bucureşti, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.-----------