HOTĂRÂRE nr. 268 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. aflate sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 15 aprilie 2016  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. aflate sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea
  Bucureşti, 13 aprilie 2016.Nr. 268.  +  AnexăMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICEOperatorul economic: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, BucureştiCod unic de înregistrare: RO14273221BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                      mii lei┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐│ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri ││ │ │rd. │ an curent ││ │ │ │ 2016 │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 30.570,67│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 30.360,67││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,00││ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ ││ │ │ │ │vigoare │ 4 │ 0,00││ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 210,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 24.965,38│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 24.963,38││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 7.456,32││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 250,00││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 16.875,06││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 13.590,90││ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C1│cheltuieli cu salariile │13 │ 11.145,86││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 2.445,04││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0,00││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente organe de conducere şi │17 │ 367,08││ │ │ │ │control, CA, AGA, CENZORI │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 2.917,08││ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 382,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 2,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 5.605,29│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1.001,16│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 4.604,13││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 2.258,18││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ ││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ ││ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 2.345,95││ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,00││ │ │ │din care │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 614.287,83│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 595.250,00│├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,00││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 614.287,83│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 150││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 150││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 6.192,14││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 7.440,34││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 202,40││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49│ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,00││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 816,64││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 0,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 0,00│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘-------