HOTĂRÂRE nr. 16 din 6 aprilie 2016privind condiţiile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare din ţară, precum şi a sediilor acestora
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. (5), ale art. 120 şi ale art. 123 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 20 alin. (5) şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, primarul aduce la cunoştinţă publică, cu ajutorul prefectului, delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din unitatea administrativ-teritorială, precum şi sediile acestora. (2) Prin aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare, precum şi a sediilor acestora, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aducerea la cunoştinţă publică a informaţiilor cuprinse în Registrul secţiilor de votare. (3) Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a sediilor acestora se realizează prin următoarele modalităţi: a) prin afişare pe site-ul primăriei, acolo unde acesta există, precum şi pe site-ul instituţiei prefectului; b) prin publicaţii afişate la sediul primăriei, la sediile altor instituţii publice locale şi în alte locuri publice frecventate de către cetăţeni; c) prin publicaţii afişate la sediile secţiilor de votare; d) prin mass-media scrisă şi audiovizuală, precum şi prin orice alt mijloc de publicitate. (4) Aducerea la cunoştinţă publică, în modalităţile prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c), a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare, precum şi a sediilor acestora este obligatorie. (5) Publicaţiile privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi sediile acestora, afişate în locurile publice frecventate de către cetăţeni şi la sediile secţiilor de votare, pot conţine numai extrase aferente zonei teritoriale sau secţiei de votare unde se face afişarea.  +  Articolul 2Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare, precum şi a sediilor acestora poate fi realizată şi prin mijloace de publicitate amplasate, conform legii, în interiorul incintelor centrelor comerciale, ale supermarketurilor, ale hipermarketurilor, în parcuri sau în alte zone publice.  +  Articolul 3 (1) Primarii au obligaţia de a asigura montarea de indicatoare, panouri şi/sau a altor mijloace de orientare către sediile secţiilor de votare. (2) Mijloacele de orientare către sediile secţiilor de votare, prevăzute la alin. (1), se vor monta la loc vizibil, în zone publice frecventate de către cetăţeni.  +  Articolul 4În cadrul publicaţiilor şi al celorlalte mijloace de aducere la cunoştinţă a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare, precum şi a sediilor acestora este interzisă folosirea unor însemne sau a unor îmbinări ale culorilor care fac trimitere la denumirile şi semnele permanente sau electorale ale partidelor politice, ale alianţelor politice, ale alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2014 privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 aprilie 2014, se abrogă.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică
  Bucureşti, 6 aprilie 2016.Nr. 16.-----