ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 (*actualizată*)privind înfiinţarea Gărzilor forestiere(actualizată până la data de 6 aprilie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal şi întărirea capacităţii de implementare, monitorizare şi control privind lupta împotriva tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia, care, în perioada 2008-2014, sunt în volum mediu anual de circa 8,8 milioane mc, conform informaţiilor furnizate de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti - Serviciul inventarul forestier naţional,ţinând seama de faptul că problematica tăierilor ilegale de arbori, fiind de siguranţă naţională, a făcut obiectul analizei în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării organizat în data de 9 iunie 2015, unde s-a evidenţiat soluţionarea în regim de urgenţă a acestei problematici, inclusiv prin înfiinţarea Gărzilor forestiere,se evidenţiază situaţia extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, ţinând cont şi de faptul că un asemenea volum de masă lemnoasă tăiată ilegal nu a mai fost constatat în ultimii 25 de ani.Ţinând cont de importanţa existenţei unui mecanism unic de control care să înlăture paralelismele şi să elimine astfel evaluarea fiscală diferită sau chiar contrară a aceleiaşi operaţiuni economice,apreciind că neadoptarea de urgenţă a unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii de implementare, monitorizare şi control în domeniul silviculturii de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de România, legate de implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn,luând în considerare faptul că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat şi că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecinţe negative asupra ecosistemelor forestiere, reorganizarea fiind absolut necesară pentru reglementarea în mod unitar şi identificarea unor soluţii viabile de implementare, monitorizare şi control al regimului silvic şi în special de reducere a tăierilor ilegale,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Gărzile forestiere, denumite în continuare Gărzi, prevăzute în anexa nr. 1, ca instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin preluarea atribuţiilor activităţilor, a posturilor şi a personalului de la comisariatele de regim silvic şi cinegetic, denumite în continuare CRSC, care se desfiinţează. (2) Organizarea şi funcţionarea Gărzilor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) CRSC se desfiinţează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2). (4) Activitatea Gărzilor este coordonată tehnic la nivel central de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin secretarul de stat pentru păduri şi prin structura care coordonează activitatea în domeniul silvic şi cinegetic din cadrul acesteia, şi se desfăşoară la nivel teritorial.  +  Articolul 2Principalele atribuţii ale Gărzilor sunt următoarele: a) monitorizarea, implementarea şi controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional; b) monitorizarea, implementarea şi controlul aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic naţional; c) monitorizarea şi controlul trasabilităţii materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Numărul de posturi pentru Gărzile forestiere se aprobă prin hotărârea Guvernului de organizare şi funcţionare a acestora.----------Art. 3 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 6 aprilie 2016.  +  Articolul 4 (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2005, salariile de bază ale personalului din cadrul Gărzilor se stabilesc la nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzut în anexa nr. 2. (2) Salariul de bază al funcţiei de inspector-şef din cadrul Gărzilor se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de inspector general adjunct din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (3) Salariul de bază al funcţiei de director din cadrul Gărzilor se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de director din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (4) Salariul de bază al funcţiei de şef de serviciu din cadrul Gărzilor se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de şef serviciu din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (5) Salariul de bază al funcţiei de şef birou din cadrul Gărzilor se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de şef birou din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (6) Salariul de bază al funcţiei de consilier superior se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier superior din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (7) Salariul de bază al funcţiei de consilier principal se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier principal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (8) Salariul de bază al funcţiei de consilier asistent se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier asistent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (9) Salariul de bază al funcţiei de consilier debutant se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier debutant din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (10) Salariul de bază al funcţiei de referent de specialitate, grad superior, se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de referent de specialitate, grad superior, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (11) Salariul de bază al funcţiei de auditor superior se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de auditor superior din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (12) Salariul de bază al funcţiei de auditor principal se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de auditor principal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (13) Salariul de bază al funcţiei de consilier juridic superior se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier juridic superior din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (14) Salariul de bază al funcţiei de consilier juridic principal se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier juridic principal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (15) Salariul de bază al funcţiei de consilier juridic asistent se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier juridic asistent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (16) Salariul de bază al funcţiei de consilier juridic debutant se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier juridic debutant din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (17) Salariul de bază al funcţiei de referent, grad superior, se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de referent, grad superior, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. (18) Salariul de bază al funcţiei de muncitor, grad III, se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de muncitor calificat, grad III, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.  +  Articolul 5 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Gărzilor se asigură integral de la bugetul de stat. (2) Conducerea Gărzilor este asigurată de câte un inspector-şef, funcţionar public de conducere, care are calitatea de ordonator terţiar de credite, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Gărzile preiau patrimoniul de la fostele CRSC, pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (2). (2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) cuprinde şi posturile, personalul, prevederile bugetare şi execuţia bugetară până la data preluării. (3) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele instituţiilor existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, până la încheierea protocoalelor de predare-preluare. (4) Personalul de la fostele CRSC se preia, cu respectarea statutului aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (2). (5) Personalul preluat de la fostele CRSC, în condiţiile prevăzute la alin. (4), este supus, în termen de maximum 90 de zile de la preluare, evaluării de integritate, care constituie cerinţă specifică ocupării posturilor din cadrul Gărzilor, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică sau încetării raportului de muncă, după caz. (6) Personalul din cadrul Gărzilor este supus periodic evaluării prevăzute la alin. (5). Costurile acestor evaluări se suportă din bugetul Gărzilor.  +  Articolul 7 (1) Ocuparea posturilor din cadrul Gărzilor se face numai cu promovarea evaluărilor de integritate, prevăzute la art. 6 alin. (5). (2) Procedura de organizare şi desfăşurare a evaluării de integritate pentru personalul Gărzilor se stabileşte prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 8Consumul normat de carburanţi este de 500 litri/lună/autoturism sau autoutilitară. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau pentru fiecare Gardă, după caz.  +  Articolul 9Gărzile se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile, precum şi în toate litigiile în care fostele CRSC sunt parte.  +  Articolul 10 (1) Personalul Gărzilor, care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control, poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane, care se atribuie gratuit. (2) În anumite situaţii, în realizarea atribuţiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) poate îmbrăca ţinuta civilă. (3) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) este învestit cu exerciţiul autorităţii publice şi beneficiază de protecţie, potrivit legii.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

  PRIM-MINISTRU INTERIMAR

  GABRIEL OPREA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Graţiela Leocadia Gavrilescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 30 iunie 2015.Nr. 32.  +  Anexa 1LISTAGărzilor forestiere, a sediilor acestora şi a judeţelor arondate ┌────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Sediul │ Judeţele arondate │ │crt.│ │ │ │ ├────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1 │Garda Forestieră │Municipiul Braşov │Braşov, Covasna, Harghita, │ │ │Braşov │ │Mureş, Sibiu │ ├────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 2 │Garda Forestieră │Municipiul │Municipiul Bucureşti, Călăraşi, │ │ │Bucureşti │Bucureşti │Constanţa, Ilfov, Giurgiu, │ │ │ │ │Ialomiţa, Teleorman │ ├────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 3 │Garda Forestieră │Municipiul │Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, │ │ │Cluj │Cluj-Napoca │Maramureş │ ├────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 4 │Garda Forestieră │Municipiul Focşani │Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea, │ │ │Focşani │ │Vrancea, Vaslui │ ├────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 5 │Garda Forestieră │Municipiul Oradea │Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj │ │ │Oradea │ │ │ ├────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 6 │Garda Forestieră │Municipiul Ploieşti│Argeş, Dâmboviţa, Prahova │ │ │Ploieşti │ │ │ ├────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 7 │Garda Forestieră │Municipiul Râmnicu │Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, │ │ │Râmnicu Vâlcea │Vâlcea │Vâlcea │ ├────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 8 │Garda Forestieră │Municipiul Suceava │Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, │ │ │Suceava │ │Suceava │ ├────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 9 │Garda Forestieră │Municipiul │Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş │ │ │Timişoara │Timişoara │ │ └────┴──────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 2TABELprivind salariile de bază aferentefuncţiilor din cadrul Gărzilor forestiere ┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐ │Nr. │ Funcţia │Salariu de bază │Salariu de bază│ │crt.│ │aferent vechimii│aferent │ │ │ │minime │vechimii maxime│ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 1 │inspector-şef │ 9.593 lei │ 10.188 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 2 │director │ 9.593 lei │ 10.188 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 3 │şef de serviciu │ 8.078 lei │ 8.728 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 4 │şef birou │ 7.174 lei │ 7.799 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 5 │consilier superior │ 5.314 lei │ 5.639 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 6 │consilier principal │ 4.028 lei │ 4.271 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 7 │consilier asistent │ 3.043 lei │ 3.279 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 8 │consilier debutant │ 2.402 lei │ 2.477 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 9 │referent de specialitate, grad │ │ │ │ │superior │ 4.273 lei │ 4.455 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 10 │auditor grad superior │ 6.155 lei │ 6.525 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 11 │auditor grad principal │ 3.996 lei │ 4.213 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 12 │consilier juridic superior │ 5.314 lei │ 5.639 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 13 │consilier juridic principal │ 4.028 lei │ 4.271 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 14 │consilier juridic asistent │ 3.043 lei │ 3.279 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 15 │consilier juridic debutant │ 2.402 lei │ 2.477 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 16 │referent, grad superior │ 3.129 lei │ 3.256 lei │ ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │ 17 │muncitor, grad III │ 2.371 lei │ 2.530 lei │ └────┴──────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘-----