HOTĂRÂRE nr. 515 din 27 septembrie 1993privind structura Guvernului României şi a aparatului sau de lucru
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 15 octombrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Guvernul României - organ central al puterii executive - asigură realizarea coerenta a politicii interne şi externe a tarii şi exercită conducerea generală a administraţiei publice, fiind organizat în conformitate cu prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 37/1990, precum şi cu Hotărârea Parlamentului României nr. 11 din 19 noiembrie 1992. (2) Guvernul României are structura prevăzută în anexele nr. 1 şi 1 A.  +  Articolul 2Primul-ministru al Guvernului are un aparat de lucru format din: Grupul de consilieri de stat; Corpul de control al primului-ministru; Departamentul Informaţiilor Publice; Departamentul pentru Integrare Europeană; Oficiul pentru Relaţii cu Sindicatele şi Patronatul; Cabinetul primului-ministru, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Primul-ministru al Guvernului coordonează activitatea următoarelor organe de specialitate din subordinea Guvernului: Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale; Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale; Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor; Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale; Comisia Naţionala pentru Statistica.  +  Articolul 4Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică, condus de un preşedinte, are în structura: Colegiul consultativ, Consiliul interministerial, Departamentul pentru reforma economică, potrivit anexei nr. 3.  +  Articolul 5Ministrul de stat, preşedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică, coordonează activitatea următoarelor organe de specialitate din subordinea Guvernului: Agenţia Naţionala pentru Privatizare; Agenţia Română de Dezvoltare; Comisia Naţionala de Prognoza; Comisia Naţionala de Informatica.  +  Articolul 6Ministrul de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, coordonează activitatea următoarelor organe de specialitate din subordinea Guvernului: Secretariatul de Stat pentru Culte; Secretariatul de Stat pentru Handicapati; Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei; Comitetul Naţional pentru Protecţia Copilului.  +  Articolul 7Ministrul de stat, ministrul finanţelor, coordonează activitatea următoarelor organe de specialitate din subordinea Guvernului: Institutul Roman de Standardizare; Biroul Roman de Metrologie Legală; Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  +  Articolul 8Ministrul de stat, ministrul afacerilor externe, coordonează activitatea: Comitetului Interministerial pentru Relaţiile cu Republica Moldova; Centrului "Euroatlantic" Bucureşti; Institutului de Relaţii şi Studii Internaţionale; Fundaţiei Europene "Nicolae Titulescu".  +  Articolul 9Miniştrii de stat pot avea un aparat de lucru cuprinzând un număr de maximum 10 posturi.  +  Articolul 10Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul are un aparat de lucru cuprinzând un număr de maximum 15 posturi.  +  Articolul 11 (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de secretarul general al Guvernului, cu rang de ministru. (2) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, secretarul general al Guvernului emite ordine. (3) Structura Secretariatului General al Guvernului este prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 12 (1) Secretarul general al Guvernului coordonează activitatea următoarelor organe de specialitate din subordinea Guvernului: Consiliul pentru Minorităţile Naţionale; Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor. (2) Departamentul pentru Administraţie Publică Locală este organizat şi funcţionează în cadrul structurii Guvernului, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 13Principalele atribuţii ale Secretariatului General al Guvernului sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 14Organele de specialitate din subordinea Guvernului, a căror activitate este coordonata de primul-ministru, de miniştrii de stat şi de secretarul general al Guvernului, sunt organizate şi funcţionează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 15Compartimentele functionale şi atribuţiile specifice ale structurilor prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 se aproba prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 16Personalul din aparatul Guvernului, exclusiv demnitarii, se încadrează pe posturi începând cu data de 15 octombrie 1993.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Hotărârea Guvernului nr. 860 din 31 decembrie 1992 şi Hotărârea Guvernului nr. 196 din 29 aprilie 1993 se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretarul general al GuvernuluiViorel HrebenciucSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  Anexa 1                 STRUCTURA GUVERNULUI ROMÂNIEI                     ┌───────────────────┐                     │ GUVERNUL ROMÂNIEI │ ┌────────────────────┐                     │───────────────────│────│ BIROUL EXECUTIV AL │                     │ PRIM-MINISTRU │ │ GUVERNULUI │                     └───────────────────┘ └────────────────────┘                               │                               │           ┌─────────────────────────────────────────────────────┐           │ │ │ │ │  ┌───────────────────┐ │ │ │ │  │ MINIŞTRII DE STAT │ │ │ │ │  └───────────────────┘ │ │ │ ┌───────────┐                            │ │ │ │ MINIŞTRII │                 ┌──────────────────┐ │ │ └───────────┘                 │ Secretariatul │ │ │                 │ General al │ │ │                 │ Guvernului │ │ │                 └──────────────────┘ │ ┌────────────────┐                          . │ │ Organe de │                          . │ │ specialitate │                 ┌──────────────────┐ │ │ din subordinea │                 │ Departamentul │ │ │ Guvernului │                 │ pentru │ │ └────────────────┘                 │ Administraţie │──────┘                 │ Publică Locală │                 └──────────────────┘  +  Anexa 1 A COMPONENTA GUVERNULUI ROMÂNIEIpotrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 11 din 19 noiembrie 1992- Prim-ministru al Guvernului- Ministru de stat, preşedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică- Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale- Ministru de stat, ministrul finanţelor- Ministru de stat, ministrul afacerilor externe- Ministrul justiţiei- Ministrul apărării naţionale- Ministru de interne- Ministrul industriilor- Ministrul agriculturii şi alimentaţiei- Ministrul transporturilor- Ministrul comunicaţiilor- Ministrul comerţului- Ministrul turismului- Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului- Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului- Ministrul învăţământului- Ministrul cercetării şi tehnologiei- Ministrul sănătăţii- Ministrul culturii- Ministrul tineretului şi sportului- Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul  +  Anexa 2                    STRUCTURAAPARATULUI DE LUCRU AL PRIMULUI-MINISTRU                        ┌───────────────────┐                        │ PRIMUL-MINISTRU │                        │ AL GUVERNULUI │                        └───────────────────┘                                  │       ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐       │ │ │ │ │ │ ┌───────────┐ ┌──────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────┐│Grupul de │ │Corpul de │ │Departamen-│ │ Departa- │ │ Oficiul │ │ ││consilieri │ │control al│ │ tul │ │ mentul │ │ pentru │ │Cabinetul││ de stat │ │primului- │ │Informaţii-│ │ pentru │ │Relaţii cu│ │primului-││ │ │ ministru │ │ lor │ │Integrare │ │Sindicate-│ │ministru ││ │ │ │ │ Publice │ │Europeană │ │le şi Pa- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ tronatul │ │ │└───────────┘ └──────────┘ └───────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └─────────┘  +  Anexa 3                    STRUCTURACONSILIULUI PENTRU COORDONARE, STRATEGIE ŞI REFORMA ECONOMICĂ                        ┌───────────────────┐                        │ PREŞEDINTE │          ┌─────────────│ Ministru de stat │───────────────┐          │ └───────────────────┘ │          │ │ │  ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────┐   │ Colegiul │ │ │ Consiliul │  │ consultativ │ │ │ interministerial │  └───────────────────┘ │ └───────────────────┘                                  │                        ┌───────────────────┐                        │ Departamentul │                        │ pentru reforma │                        │ economică │                        │───────────────────│                        │ Secretar de stat │                        └───────────────────┘  +  Anexa 4                    STRUCTURASECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI                          ┌───────────────────┐                          │ SECRETAR GENERAL │                          │ AL GUVERNULUI │                           └───────────────────┘                                     │         ...........................│──────────────────────────┐         . │ │         . │ │ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ │ Departamentul │ │ │ │ │ │ pentru │ │ │ │ │ │ Administraţie │ │ │ │ │ │ Publică Locală │ │ Secretar general │ │ Secretar general │ │───────────────────│ │ adjunct │ │ adjunct │ │ Secretar de stat │ │ (cancelarie) │ │ (economic) │ │ şef al │ │ │ │ │ │ departamentului │ │ │ │ │ └───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────────────┘  +  Anexa 5 PRINCIPALELE ATRIBUŢIIale Secretariatului General al Guvernului1. Asigura respectarea metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 390/1993; examinează proiectele de acte normative (proiecte de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului) înaintate de ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, urmărind prezentarea acestora în vederea promovării şi adoptării lor în şedinţele de Guvern.2. Elaborează proiecte de acte normative la solicitarea primului-ministru sau a ministrilor de stat; redactează şi prezintă spre aprobare deciziile primului-ministru potrivit art. 7, 9, 16, 17 şi 18 din Legea nr. 37/1990.3. Asigura organizarea şedinţelor Guvernului şi ale biroului sau executiv; convoacă membrii Guvernului la şedinţele de Guvern; pregăteşte şi difuzează membrilor Guvernului, spre analiza, proiectele de acte normative, potrivit unui program lunar şi, respectiv, săptămânal, în corelare cu propunerile ministerelor.4. Asigura, împreună cu iniţiatorii, definitivarea proiectelor de acte normative în conformitate cu cele stabilite în şedinţele de Guvern, potrivit celor consemnate în stenogramele respective.5. Acţionează operativ pentru înaintarea proiectelor de legi la Parlament, precum şi pentru publicarea în Monitorul Oficial al României a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului adoptate.6. Organizează obţinerea contrasemnaturilor ministrilor care răspund de punerea în executare a prevederilor ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, supunându-le spre aprobare primului-ministru.7. Organizează evidenta proiectelor de legi transmise spre adoptare Parlamentului, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, precum şi a deciziilor primului-ministru; asigura evidenta şi circulaţia documentelor cu caracter secret sau secret de serviciu.8. Asigura urmărirea îndeplinirii de către ministere şi alte autorităţi publice a obligaţiilor ce decurg din legile tarii, ordonanţele şi hotărârile Guvernului, precum şi din deciziile primului-ministru, raportand periodic în şedinţele de Guvern şi primului-ministru.9. Asigura măsurile necesare pentru ca Guvernul să-şi poată exercita atribuţiile legale ce îi revin în raporturilor cu Curtea Constituţională, Curtea de Conturi şi celelalte autorităţi publice.10. Efectuează analiza juridică a memoriilor şi petitiilor adresate Guvernului sau primului-ministru de către persoane fizice sau persoane juridice; asigura desfăşurarea normală a activităţii privind relaţiile cu publicul.11. Asigura desfăşurarea activităţii de expertizare, documentare şi informare juridică, economico-financiară etc.12. Acorda asistenţa juridică necesară pentru soluţionarea problemelor contencioase în care Guvernul sau Secretariatul General este parte.13. Organizează desfăşurarea activităţilor pentru întreg aparatul Guvernului: protocol şi relaţii externe; personal şi salarizare; financiar-contabilitate; gestionare şi administrare bunuri; transport de bunuri şi persoane; registratura generală şi informaţiile; accesul publicului în incinta Guvernului; paza sediului Guvernului.14. Îndeplineşte, în condiţiile reglementărilor legale, atribuţiile ministerului de resort prevăzute de Legea nr. 15/1990 pentru unii agenţi economici; răspunde de activitatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".------------