HOTĂRÂRE nr. 197 din 23 martie 2016privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 5 aprilie 2016  Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 şi ale Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre se aplică explozivilor de uz civil. (2) Prezenta hotărâre nu se aplică: a) explozivilor, inclusiv muniţiei, destinaţi, în conformitate cu legislaţia naţională, utilizării de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice; b) articolelor pirotehnice care se află sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice; c) muniţiei, cu excepţia celor care intră sub incidenţa prevederilor art. 27, 28, 30 şi 61. (3) Lista neexhaustivă de articole pirotehnice şi muniţie prevăzute la alin. (2) lit. b), respectiv la art. 2 lit. k), identificate pe baza recomandărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite privind transportul mărfurilor periculoase, este prevăzută în anexa nr. 1. (4) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi/sau Ministerul Afacerilor Interne pot emite reglementări în situaţia în care este necesară clasificarea anumitor substanţe, care nu intră sub incidenţa prezentei hotărâri ca fiind explozivi.  +  Articolul 2Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) acreditare - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93; b) autorizaţie - decizia luată pentru a permite transferuri preconizate de explozivi în interiorul Uniunii Europene sau pentru exportul/importul explozivilor către/dintr-un stat terţ; c) distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţă un exploziv; d) evaluare a conformităţii - procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerinţele esenţiale de securitate din prezenta hotărâre pentru un exploziv; e) exploziv - materii şi articole considerate explozivi în recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite privind transportul mărfurilor periculoase şi care se încadrează în clasa 1 a acestor recomandări; f) furnizor - orice persoană fizică sau juridică a cărei ocupaţie constă, total sau parţial, în fabricarea, comercializarea, schimbul, închirierea, repararea ori transformarea armelor de foc şi muniţiei; g) importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori în alt stat membru al Uniunii Europene, care introduce un exploziv dintr-o ţară terţă pe piaţa din România sau pe piaţa dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene; h) introducere pe piaţă - prima punere la dispoziţie a unui exploziv pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene; i) legislaţie de armonizare a Uniunii Europene - orice legislaţie a Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor; j) marcaj CE - un marcaj prin care producătorul indică faptul că explozivul este în conformitate cu toate cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs; k) muniţie - proiectile cu sau fără încărcături de propulsie, precum şi muniţie oarbă, utilizate pentru armele uşoare, armele de artilerie şi alte arme de foc; l) operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul, distribuitorul şi orice persoană fizică sau juridică care se angajează în activităţi legate de depozitarea, utilizarea, transferul, importul, exportul ori comercializarea de explozivi; m) organism de evaluare a conformităţii - un organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, testare, certificare şi inspecţie; n) organism naţional de acreditare - organism naţional de acreditare astfel cum a fost definit la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008; o) producător - orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un exploziv sau pentru care se proiectează sau se fabrică un exploziv şi care comercializează explozivul în cauză sub denumirea sau marca sa ori îl utilizează în scop propriu; p) punere la dispoziţie pe piaţă - orice furnizare a unui exploziv pentru distribuţie sau uz pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit; q) rechemare - orice măsură cu scopul de a returna un exploziv care a fost pus deja la dispoziţia utilizatorului final; r) reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori în alt stat membru al Uniunii Europene, care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acţiona în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice; s) retragere - orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unui exploziv din lanţul de furnizare; ş) securitate - prevenirea accidentelor şi, atunci când prevenirea eşuează, limitarea efectelor acestora; t) siguranţă - prevenirea utilizării în scopuri care contravin ordinii publice; ţ) specificaţie tehnică - un document care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un exploziv; u) standard armonizat - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului; v) transfer - orice deplasare fizică a explozivilor în interiorul graniţelor României, precum şi dinspre statele membre ale Uniunii Europene către România sau invers, cu excepţia deplasărilor în cadrul aceluiaşi amplasament.  +  Articolul 3Punerea la dispoziţie pe piaţă a explozivilor care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri nu poate fi interzisă, restricţionată sau împiedicată.  +  Articolul 4Explozivii pot fi puşi la dispoziţie pe piaţă numai dacă aceştia îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.  +  Capitolul II Obligaţiile operatorilor economici  +  Articolul 5 (1) Atunci când introduc explozivii pe piaţă sau îi utilizează în scop propriu, producătorii trebuie să se asigure că aceştia au fost proiectaţi şi fabricaţi în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2. (2) Producătorii întocmesc documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 3 şi solicită efectuarea procedurii relevante de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 32. (3) În cazul în care prin procedura prevăzută la art. 32 s-a demonstrat conformitatea explozivului cu cerinţele aplicabile, producătorii întocmesc o declaraţie UE de conformitate şi aplică marcajul CE. (4) Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia UE de conformitate pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului. (5) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei în serie cu prevederile prezentei hotărâri. (6) Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile explozivului şi modificările standardelor prevăzute la art. 31 alin. (1) sau ale altor specificaţii tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui exploziv, se iau în considerare în mod corespunzător. (7) Producătorii se asigură că explozivii pe care i-au introdus pe piaţă poartă identificarea unică în conformitate cu sistemul de identificare şi de trasabilitate a explozivilor prevăzut la art. 29. (8) Pentru explozivii excluşi din sistemul de identificare şi de trasabilitate a explozivilor prevăzut la art. 29, producătorii: a) asigură faptul că explozivii pe care i-au introdus pe piaţă poartă înscrise numărul tipului, numărul lotului sau numărul de serie ori alt element de identificare sau, dacă dimensiunea mică, forma ori caracteristicile din proiectare ale explozivului nu permit acest lucru, că informaţia solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte explozivul; b) indică pe exploziv sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoţeşte explozivul denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi; adresa indică un singur punct de contact pentru producător; datele de contact sunt comunicate în limba română. (9) Producătorii se asigură că explozivii pe care i-au introdus pe piaţă sunt însoţiţi de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea, redactate în limba română. (10) Instrucţiunile şi informaţiile privind securitatea, prevăzute la alin. (9), precum şi orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare şi uşor de înţeles. (11) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un exploziv pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri trebuie: a) să ia de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul exploziv în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz; b) în cazul în care explozivul prezintă un risc, să informeze imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate. (12) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea explozivului cu prevederile prezentei hotărâri, în limba română. (13) Producătorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de explozivii pe care aceştia i-au introdus pe piaţă.  +  Articolul 6 (1) Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi obligaţia de a întocmi documentaţia tehnică prevăzută la art. 5 alin. (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat. (2) Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. (3) Mandatul îi permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele: a) să păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei declaraţia UE de conformitate şi documentaţia tehnică pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului; b) la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei, să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unui exploziv; c) să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor reprezentate de explozivii care fac obiectul mandatului reprezentantului autorizat.  +  Articolul 7 (1) Importatorii introduc pe piaţă numai explozivi conformi. (2) Înainte de introducerea pe piaţă a unui exploziv, importatorii se asigură că: a) procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 32 a fost îndeplinită de către producător; b) producătorul a întocmit documentaţia tehnică; c) explozivul poartă marcajul CE; d) explozivul este însoţit de documentele necesare; e) producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (7) şi (8). (3) Atunci când importatorul consideră sau are motive să creadă că un exploziv nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2, acesta nu introduce explozivul pe piaţă înainte ca el să fie adus în conformitate. În cazul în care explozivul prezintă un risc, importatorul informează producătorul şi autoritatea de supraveghere a pieţei în acest sens. (4) Importatorii indică pe exploziv sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoţeşte explozivul: a) denumirea lor; b) denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată; c) adresa la care pot fi contactaţi; datele de contact sunt comunicate în limba română. (5) Importatorii se asigură că explozivul este însoţit de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea, în limba română. (6) Importatorii se asigură că, atât timp cât un exploziv se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport ale acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2. (7) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un exploziv pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri trebuie: a) să ia de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul exploziv în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz; b) în cazul în care explozivul prezintă un risc, să informeze imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate. (8) Importatorii păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestei autorităţi, la cerere. (9) Importatorii: a) la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea explozivului, în limba română; b) cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de explozivii pe care aceştia i-au introdus pe piaţă.  +  Articolul 8 (1) Atunci când pun la dispoziţie pe piaţă un exploziv, distribuitorii îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri. (2) Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă un exploziv, distribuitorii verifică dacă: a) explozivul are aplicat marcajul CE; b) explozivul este însoţit de documentele necesare şi de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea, în limba română; c) producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (7) şi (8) şi, respectiv, la art. 7 alin. (4). (3) Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un exploziv nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2, acesta nu pune la dispoziţie pe piaţă explozivul înainte ca el să fie adus în conformitate. În cazul în care explozivul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum şi autoritatea de supraveghere a pieţei. (4) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un exploziv se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport ale acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2. (5) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un exploziv pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul exploziv în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care explozivul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate. (6) Distribuitorii: a) la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea explozivului; b) distribuitorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de explozivii pe care aceştia i-au pus la dispoziţie pe piaţă.  +  Articolul 9Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei hotărâri şi este supus obligaţiilor ce revin producătorului potrivit prevederilor art. 5 atunci când introduce pe piaţă un exploziv sub numele sau marca sa ori modifică un exploziv deja introdus pe piaţă astfel încât poate fi afectată conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 10 (1) În cazul explozivilor care nu sunt incluşi în sistemul prevăzut la art. 29, operatorii economici transmit, la cerere, către autoritatea de supraveghere a pieţei datele de identificare ale: a) oricărui operator economic care le-a furnizat un exploziv; b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un exploziv. (2) Operatorii economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la alin. (1) timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat explozivul şi timp de 10 ani după ce au furnizat explozivul.  +  Capitolul III Dispoziţii în materie de siguranţă  +  Secţiunea 1 Transferul explozivilor dintr-un stat membru în România  +  Articolul 11 (1) Explozivii pot fi transferaţi numai cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4) şi ale art. 12-20. (2) Pentru a putea realiza transferul explozivilor dintr-un stat membru în România, destinatarul care se află pe teritoriul României trebuie să obţină o autorizaţie de transfer de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau de la inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie, după caz. (3) În vederea obţinerii autorizaţiei, destinatarul adresează o cerere autorităţii competente prevăzute la alin. (2) care trebuie să cuprindă: a) denumirea şi adresa operatorilor economici implicaţi, precum şi numărul de telefon, adresa de poştă electronică şi orice alte date de contact ale acestora; b) numărul şi cantitatea explozivilor transferaţi; c) o descriere completă a explozivilor în cauză, precum şi modul de identificare, inclusiv numărul de identificare al Organizaţiei Naţiunilor Unite; d) dacă explozivii urmează a fi introduşi pe piaţă, informaţii privind respectarea condiţiilor impuse pentru introducerea pe piaţă; e) modul în care se efectuează transferul şi itinerarul; f) datele de plecare şi de sosire estimate; g) punctele de intrare pe teritoriul României; h) date privind asigurarea pazei explozivilor transferaţi cu efective de jandarmi; i) tipul transferului: unic sau multiplu. (4) La cererea prevăzută la alin. (3) se anexează, în copie, documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor necesare obţinerii autorizaţiei.  +  Articolul 12 (1) Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie analizează documentaţia depusă şi efectuează verificări specifice pentru a stabili dacă: a) operatorii economici implicaţi în transferul explozivilor îndeplinesc condiţiile legale privind efectuarea pe teritoriul României a operaţiunilor cu explozivi; b) sunt îndeplinite cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2 şi condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare privind transferul explozivilor. (2) Autorităţile competente prevăzute la alin. (1) pot solicita operatorilor economici implicaţi în transferul explozivilor orice altă informaţie utilă de care aceştia dispun în legătură cu transferul de explozivi.  +  Articolul 13 (1) În cazul constatării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1), Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie eliberează destinatarului autorizaţia de transfer care poate fi: a) pentru transfer unic - ce presupune realizarea unei singure operaţiuni de transfer; b) pentru transfer multiplu - ce presupune realizarea mai multor operaţiuni de transfer, în limita numărului şi cantităţii de explozivi prevăzute în autorizaţie. (2) Autorizaţia de transfer pentru transferul unic are o valabilitate de maximum 6 luni de la data emiterii acesteia de autorităţile române competente, fără posibilitatea de prelungire. (3) Autorizaţia de transfer pentru transferul multiplu are o valabilitate de maximum 1 an de la data emiterii acesteia de autorităţile române competente, fără posibilitatea de prelungire. (4) Modelul autorizaţiei de transfer este prevăzut în anexa nr. 5. (5) Autorizaţia de transfer se tipăreşte pe hârtie având minimum 80 g/mp care să fie suficient de rezistentă pentru a nu se rupe şi a nu se şifona uşor în condiţii normale de utilizare şi include mijloace de securizare astfel încât acesta să nu poată fi falsificată. (6) Autorizaţia de transfer se eliberează în trei exemplare originale, câte un exemplar pentru expeditor, destinatar şi autoritatea emitentă. (7) Autorizaţia pentru transferul explozivilor nu este valabilă şi pentru transferul muniţiilor. (8) Operatorul economic responsabil pentru transfer are obligaţia de a înştiinţa Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie, cu cel puţin 48 de ore înainte de intrarea explozivilor pe teritoriul Românei, cu privire la data şi itinerariul de efectuare a transferului în situaţiile în care: a) transferul explozivilor în România se realizează în perioada de valabilitate a autorizaţiei de transfer, dar la alte date decât cele estimate; b) transferul explozivilor în România se realizează în baza unei autorizaţii pentru transfer multiplu.  +  Articolul 14 (1) Operatorul economic responsabil pentru transfer are următoarele obligaţii: a) de a înştiinţa autorităţile competente din statul membru de tranzit şi de expediţie cu privire la orice tranzit/transfer al explozivilor prin/din statul membru respectiv; b) de a obţine aprobarea prealabilă a statului membru în cauză. (2) Organele de jandarmi care asigură paza transportului explozivilor transferaţi pe teritoriul Românei au obligaţia de a înştiinţa Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie cu privire la: a) instituirea pazei transportului la punctul de intrare pe teritoriul României şi itinerariul de deplasare; b) recepţionarea de către destinatar a materiilor explozive, după efectuarea misiunii de pază.  +  Articolul 15 (1) Autorizaţia de transfer prevăzută la art. 13 alin. (1), în original, însoţeşte explozivii de la locul de expediţie până la locul de destinaţie şi se prezintă organelor de poliţie sau altor autorităţi cu competenţe în domeniu, la solicitarea acestora. (2) Destinatarul păstrează o copie a autorizaţiei de transfer pe care o prezintă spre examinare, la cerere, organelor de poliţie sau altor autorităţi cu competenţe în domeniu. (3) Transferul explozivilor dintr-un stat membru în România se poate efectua numai în baza autorizaţiei de transfer aflate în perioadă de valabilitate, precum şi, după caz, a documentelor eliberate de statele membre tranzitate sau de expediţie.  +  Articolul 16În cazul în care statul membru de origine, statul membru de destinaţie şi toate statele membre de tranzit utilizează sistemul electronic comun pentru autorizarea transferului de explozivi pe teritoriul Uniunii Europene, se aplică procedura prevăzută la art. 17, prevederile art. 11-13 aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 17 (1) După ce a eliberat autorizaţia prevăzută la art. 11 alin. (2), Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean trimite autorizaţia statului membru de origine şi, după caz, statelor tranzitate utilizând sistemul electronic comun. (2) După primirea autorizaţiilor eliberate de statul membru de origine şi, după caz, de statele tranzitate, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean în a cărui rază de competenţă se află sediul destinatarului eliberează documentul pentru transferul intracomunitar de explozivi, indicând solicitantului acordul tuturor statelor membre în cauză, pe suport hârtie, având mijloace sigure de identificare, în limba/limbile statului membru de destinaţie, statului/statelor membru/membre de tranzit, dacă este cazul, statului membru de origine şi în limba engleză.  +  Secţiunea a 2-a Transferul explozivilor din România într-un alt stat membru  +  Articolul 18 (1) Pentru a putea realiza transferul explozivilor din România într-un alt stat membru, operatorul economic responsabil pentru transfer, după obţinerea autorizaţiei de transfer eliberate de statul membru de destinaţie şi, după caz, de statele tranzitate, trebuie să obţină şi o autorizaţie de transfer de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de expediţie, după caz. (2) În vederea obţinerii autorizaţiei Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului judeţean de poliţie de la locul de expediţie, destinatarul adresează acestor autorităţi, după caz, o cerere care va cuprinde: a) punctele de ieşire de pe teritoriul României; b) date privind asigurarea, pe teritoriul Românei, a pazei explozivilor transferaţi cu efective de jandarmi; c) modul în care se efectuează transferul şi itinerarul. (3) La cererea prevăzută la alin. (2) se anexează: a) în original, autorizaţia de transfer a statului membru de destinaţie; b) în copie, documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor necesare obţinerii autorizaţiei. (4) Informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (2) şi (3) se analizează conform procedurii stabilite la art. 12.  +  Articolul 19 (1) În cazul constatării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 18, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de expediţie completează în mod corespunzător autorizaţia de transfer eliberată de statul membru de destinaţie, la rubricile destinate statului de origine. (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) păstrează o copie a autorizaţiei de transfer eliberate de statul membru de destinaţie, restituind originalul completat solicitantului. (3) Transferul explozivilor din România într-un alt stat membru se poate efectua numai în baza autorizaţiei de transfer eliberate de statul membru de destinaţie, aflată în perioadă de valabilitate. (4) Prevederile art. 13 alin. (8) şi art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 3-a Transferul explozivilor între operatorii economici din România  +  Articolul 20 (1) Transferul explozivilor între operatorii economici din România autorizaţi să desfăşoare activităţi cu materii explozive se realizează numai după ce destinatarul înştiinţează, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea fiecărei operaţiuni, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie, după caz. (2) Prevederile alin. (1) se aplică corespunzător şi operatorului economic care transferă explozivi de la depozitele de bază sau de stoc la depozitele de consum. (3) Înştiinţarea prevăzută la alin. (1) şi (2) va cuprinde datele prevăzute la art. 11 alin. (3) lit. a)-f), h) şi i), după caz. (4) La înştiinţarea prevăzută de alin. (1) şi (2) se anexează, în copie, documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor legale. (5) Prevederile art. 12 alin. (2) şi art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 4-a Importul şi exportul explozivilor în/din România din/în state terţe  +  Articolul 21 (1) Pentru a putea realiza importul explozivilor din state terţe în România, destinatarul care se află pe teritoriul României trebuie să obţină o autorizaţie de import de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie, după caz. (2) Pentru a putea realiza exportul explozivilor din România în state terţe, operatorul economic responsabil pentru export trebuie să obţină o autorizaţie de export de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau de la inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de expediţie, după caz. (3) În vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la alin. (1) sau (2), solicitantul adresează o cerere autorităţii competente care va cuprinde datele prevăzute la art. 11 alin. (3), precum şi date privind dreptul exportatorului/importatorului de a efectua operaţiuni cu explozivi potrivit legislaţiei aplicabile statului de expediţie/destinaţie. (4) La cererea prevăzută la alin. (3) se anexează în copie documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor necesare obţinerii autorizaţiei. (5) Prevederile art. 12 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 22 (1) În cazul constatării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 21, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie/expediţie eliberează autorizaţia de import/export care poate fi: a) pentru import/export unic - ce presupune realizarea unei singure operaţiuni de import/export; b) pentru import/export multiplu - ce presupune realizarea mai multor operaţiuni de import/export, în limita numărului şi cantităţii de explozivi prevăzute în autorizaţie. (2) Prevederile art. 13 alin. (2), (3) şi (5)-(7) se aplică în mod corespunzător. (3) Modelul autorizaţiei de import este prevăzut în anexa nr. 6. (4) Modelul autorizaţiei de export este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 23 (1) Autorizaţia de import/export, în original, însoţeşte explozivii de la punctul de intrare pe teritoriul României până la locul de destinaţie, respectiv de la locul de expediţie până la punctul de ieşire de pe teritoriul României, şi se prezintă organelor de poliţie sau altor autorităţi cu competenţe în domeniu, la solicitarea acestora. (2) Destinatarul păstrează o copie a autorizaţiei de import, pe care o prezintă spre examinare, la cerere, organelor de poliţie sau altor autorităţi cu competenţe în domeniu. (3) Importul/Exportul explozivilor în/din România se poate efectua numai în baza autorizaţiei de import/export, aflată în perioadă de valabilitate. (4) Prevederile art. 13 alin. (8) şi art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 5-a Tranzitul explozivilor pe teritoriul României  +  Articolul 24 (1) Pentru a putea realiza tranzitul explozivilor pe teritoriul României, operatorul economic responsabil, după obţinerea autorizaţiei de transfer a statului membru de destinaţie sau, după caz, a autorizaţiei de import a statului terţ de destinaţie, trebuie să obţină şi o autorizaţie de tranzit de la Inspectoratul General al Poliţiei Române. (2) În vederea obţinerii autorizaţiei, solicitantul adresează o cerere Inspectoratului General al Poliţiei Române, care va cuprinde: a) punctele de intrare şi ieşire pe/de pe teritoriul României; b) date privind asigurarea, pe teritoriul Românei, a pazei explozivilor aflaţi în tranzit cu efective de jandarmi; c) modul în care se efectuează tranzitul şi itinerarul. (3) La cererea prevăzută la alin. (2) se anexează: a) în original, autorizaţia de transfer a statului membru de destinaţie sau, după caz, autorizaţia de import a statului terţ de destinaţie; b) în copie, documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor necesare obţinerii autorizaţiei. (4) Prevederile art. 12 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 25 (1) În cazul constatării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 24, Inspectoratul General al Poliţiei Române procedează, după caz, la: a) completarea în mod corespunzător a autorizaţiei de transfer a statului membru de destinaţie, la rubricile destinate statului de tranzit; b) eliberarea autorizaţiei de tranzit. (2) Inspectoratul General al Poliţiei Române păstrează o copie a autorizaţiei de transfer a statului membru de destinaţie, restituind originalul completat solicitantului. (3) În cazul eliberării unei autorizaţii de tranzit, prevederile art. 13 alin. (2), (3) şi (5)-(7) se aplică în mod corespunzător. (4) Modelul autorizaţiei de tranzit este prevăzut în anexa nr. 8. (5) Tranzitul explozivilor pe teritoriul României se poate efectua numai în baza autorizaţiei de transfer a statului membru de destinaţie sau, după caz, a autorizaţiei de tranzit eliberate de autorităţile române, aflate în perioadă de valabilitate. (6) Prevederile art. 13 alin. (8) şi art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 6-a Retragerea autorizaţiilor de transfer, tranzit, import sau export  +  Articolul 26 (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratele judeţene de poliţie iau măsura administrativă de retragere a autorizaţiei eliberate potrivit art. 13, 17, 19, 22 sau 25, după caz, în situaţia în care constată că: a) unul dintre operatorii economici implicaţi în transferul explozivilor nu mai îndeplineşte condiţiile legale privind efectuarea pe teritoriul României a operaţiunilor cu explozivi; b) există riscuri la adresa siguranţei intrării, ieşirii sau deplasării fizice pe teritoriul României a explozivilor. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În situaţia retragerii autorizaţiei potrivit alin. (1), operatorul economic care asigură transportul explozivilor are obligaţia: a) de a transporta explozivii la un operator economic autorizat să depoziteze materii explozive; b) de a se conforma măsurilor de securitate şi siguranţă stabilite de organele competente. (4) Cu privire la explozivii înscrişi în autorizaţia retrasă poate fi solicitată o nouă autorizaţie, în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Secţiunea a 7-a Schimbul de informaţii şi identificarea şi trasabilitatea explozivilor  +  Articolul 27 (1) Schimbul de informaţii cu autorităţile din statele membre sau din statele terţe ce sunt competente în a elibera autorizaţii de transfer ori, după caz, autorizaţii de import/export se realizează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române: a) în mod direct, pe canalele de comunicare stabilite de comun acord cu aceste autorităţi; b) prin canalele de cooperare poliţienească avute la dispoziţie, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, republicată. (2) Ministerul Afacerilor Interne înştiinţează statele membre şi Comisia cu privire la competenţele structurilor Poliţiei Române privind transmiterea şi primirea de informaţii, precum şi de aplicare a procedurilor prevăzute în art. 11-26.  +  Articolul 28 (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române ţine şi actualizează evidenţa operatorilor economici autorizaţi potrivit prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, să desfăşoare astfel de operaţiuni şi comunică, la cerere, date şi informaţii privind aceşti operatori economici autorităţilor competente române sau străine, precum şi Comisiei Europene. (2) Comunicarea datelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol, în special a cerinţelor acestuia referitoare la confidenţialitate. (3) Dacă Inspectoratul General al Poliţei Române identifică o problemă legată de verificarea dreptului de a achiziţiona explozivi, prevăzut la art. 12, acesta transmite Comisiei Europene informaţiile deţinute în acest sens.  +  Articolul 29Pentru identificarea şi trasabilitatea explozivilor se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 519/2009 privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil, republicată.  +  Secţiunea a 8-a Transferul de muniţie  +  Articolul 30 (1) Muniţia nu poate fi transferată din România în alt stat membru decât cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (2)-(7). Prevederile alin. (2)-(7) se aplică şi în cazul transferului muniţiei care a făcut obiectul unei vânzări prin corespondenţă. (2) Atunci când muniţia este transferată din România în alt stat membru, înainte de orice expediţie, persoana interesată comunică Inspectoratului General al Poliţiei Române următoarele date: a) numele şi adresa persoanei care vinde sau transferă muniţia, ale persoanei care cumpără sau dobândeşte muniţia şi, când este cazul, ale proprietarului; b) adresa la care va fi trimisă sau transportată muniţia; c) cantitatea de muniţie trimisă sau transportată; d) datele care permit identificarea muniţiei, precum şi indicarea faptului că muniţia a făcut obiectul unui control conform dispoziţiilor Convenţiei din 1 iulie 1969 privind recunoaşterea reciprocă a marcării armelor mici de foc; e) mijlocul de transfer; f) data plecării şi data de sosire estimate ale transportului. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. e) şi f) nu trebuie furnizate în cazul transferului între furnizori. Inspectoratul General al Poliţiei Române examinează condiţiile în care are loc transferul, în special în ceea ce priveşte siguranţa. În cazul în care este autorizat un astfel de transfer, Inspectoratul General al Poliţiei Române eliberează un permis care cuprinde toate informaţiile prevăzute la alin. (2). Acest permis însoţeşte muniţia până la destinaţie. Permisul trebuie prezentat ori de câte ori organele de control ale Ministerului Afacerilor Interne solicită acest lucru. (4) Inspectoratul General al Poliţiei Române poate acorda furnizorilor dreptul de a efectua transferuri de muniţie de pe teritoriul României către un furnizor stabilit în alt stat membru, fără obţinerea în prealabil a permisului prevăzut la alin. (3). În acest sens, Inspectoratul General al Poliţiei Române eliberează o autorizaţie valabilă timp de 3 ani, care poate fi suspendată sau retrasă în orice moment printr-o decizie motivată. (5) Inspectoratul General al Poliţiei Române emite un document care face referire la autorizaţia prevăzută la alin. (4), care însoţeşte muniţia până la destinaţie şi se prezintă autorităţilor competente din România şi din statele membre ale Uniunii Europene, la cererea acestora. Înainte de efectuarea transferului, furnizorul comunică Inspectoratului General al Poliţiei Române toate informaţiile prevăzute la alin. (2). (6) Ministerul Afacerilor Interne comunică celorlalte state membre lista cu tipurile de muniţie pentru care transferul către teritoriul României poate fi autorizat fără consimţământ prealabil. Listele de muniţie sunt comunicate furnizorilor care au obţinut autorizaţie pentru transferul muniţiei fără autorizaţie prealabilă în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (4) şi (5). (7) Inspectoratul General al Poliţiei Române transmite orice informaţie utilă de care dispune în legătură cu transferuri definitive de muniţie statului membru pe teritoriul căruia sunt efectuate aceste transferuri. Toate informaţiile pe care Inspectoratul General al Poliţiei Române le primeşte în conformitate cu alin. (2)-(5) vor fi comunicate, cel târziu în momentul transferurilor relevante, statelor membre de destinaţie şi, dacă este cazul, cel târziu în momentul transferului, statelor membre de tranzit.  +  Capitolul IV Conformitatea explozivului  +  Articolul 31 (1) Se consideră că explozivii aflaţi sub incidenţa prezentei hotărâri sunt conformi cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2, atunci când sunt conformi cu prevederile standardelor române şi/sau ale standardelor naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu părţi ale acestora. (2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde armonizate în domeniul explozivilor se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (3) Ordinul prevăzut la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României şi se actualizează ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 32În vederea evaluării conformităţii explozivilor, producătorul urmează una dintre următoarele proceduri prevăzute în anexa nr. 3:1. examinarea UE de tip, respectiv modulul B şi, la alegerea producătorului, oricare dintre următoarele: a) conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii, respectiv modulul C2; b) conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie, respectiv modulul D; c) conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului, respectiv modulul E; d) conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului, respectiv modulul F;2. conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs, respectiv modulul G.  +  Articolul 33 (1) Declaraţia UE de conformitate atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2. (2) Declaraţia UE de conformitate se întocmeşte după modelul prevăzut în anexa nr. 4, conţine elementele specificate în modulele relevante din anexa nr. 3 şi se actualizează ori de câte ori este cazul. (3) Declaraţia UE de conformitate pentru explozivii introduşi pe piaţă sau puşi la dispoziţie pe piaţă în România se redactează sau se traduce, după caz, în limba română. (4) În cazul în care un exploziv intră sub incidenţa mai multor acte ale Uniunii Europene sau acte normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene, prin care se solicită o declaraţie UE de conformitate, se redactează o singură declaraţie UE de conformitate în temeiul tuturor acestor acte. Declaraţia respectivă conţine identificarea actelor în cauză, inclusiv referinţele de publicare ale acestora. (5) Prin redactarea declaraţiei UE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea explozivului cu cerinţele stabilite în prezenta hotărâre.  +  Articolul 34Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.  +  Articolul 35 (1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil pe explozivi. (2) În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ţinând de natura explozivului, marcajul se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire. (3) Marcajul CE se aplică înainte ca explozivul să fie introdus pe piaţă. (4) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control al producţiei. (5) Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către organismul respectiv sau, conform instrucţiunilor acestuia, de către producător ori de reprezentantul său autorizat. (6) Marcajul CE şi, după caz, numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială. (7) În cazul explozivilor fabricaţi pentru uz propriu, al explozivilor transportaţi şi livraţi fără ambalaj sau în unităţi mobile pentru fabricarea explozivilor - MEMU pentru descărcarea lor directă în gaura pentru explozivi şi al explozivilor fabricaţi la locul de producere a exploziei care sunt încărcaţi imediat după fabricare, respectiv producţia "in situ", marcajul CE se aplică pe documentele de însoţire.  +  Capitolul V Notificarea organismelor de evaluare a conformităţii  +  Articolul 36Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre organismele desemnate pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformităţii, ca părţi terţe, în temeiul prezentei hotărâri.  +  Articolul 37 (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este autoritatea de notificare responsabilă pentru instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea prevederilor art. 42. (2) Evaluarea şi monitorizarea prevăzute la alin. (1) se realizează de către un organism naţional de acreditare în sensul şi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008.  +  Articolul 38 (1) Autoritatea de notificare îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. R15 alin. (1) şi (4) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului. (2) Autoritatea de notificare se organizează şi funcţionează astfel încât să păstreze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale. (3) Autoritatea de notificare se organizează astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformităţii să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea. (4) Autoritatea de notificare păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute. (5) Autoritatea de notificare dispune de suficient personal competent în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor sale.  +  Articolul 39Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, precum şi în legătură cu orice modificări ale acestora.  +  Articolul 40 (1) Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformităţii trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la alin. (2)-(13). (2) Organismul de evaluare a conformităţii este înfiinţat în baza legislaţiei naţionale aplicabile şi are personalitate juridică. (3) Organismul de evaluare a conformităţii este un organism de terţă parte, independent de organizaţia sau de explozivul pe care îl evaluează. (4) Organismul de evaluare a conformităţii, personalul de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii trebuie să respecte cerinţele prevăzute la alin. (4) al art. R17 din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE. (5) Organismele de evaluare a conformităţii şi personalul acestora trebuie să îndeplinească activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi trebuie să fie libere de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activităţi. (6) Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să aibă capacitatea să îndeplinească toate atribuţiile de evaluare a conformităţii care îi sunt atribuite conform anexei nr. 3 şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuţii sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia. (7) De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de exploziv pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformităţii trebuie să aibă la dispoziţie: a) personalul necesar având cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a îndeplini atribuţiile de evaluare a conformităţii; b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurându-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză; acesta trebuie să dispună de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între atribuţiile îndeplinite ca organism notificat şi orice alte activităţi; c) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea, ţinând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. (8) Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuţiile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi să aibă acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare. (9) Personalul responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii trebuie să aibă următoarele: a) o pregătire tehnică şi profesională solidă care să acopere toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat; b) cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; c) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare ale cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2, ale standardelor române şi/sau ale celorlalte state ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi ale dispoziţiilor relevante din legislaţia de armonizare a Uniunii Europene şi din legislaţia naţională; d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidenţe şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite. (10) Organismele de evaluare a conformităţii, personalul de conducere şi personalul responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii din cadrul acestora trebuie să fie imparţiale. Remuneraţia conducerii generale şi a personalului responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii din cadrul organismului de evaluare a conformităţii nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări. (11) Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să îndeplinească obligaţia prevăzută la alin. (9) al art. R17 din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. (12) Personalul organismului de evaluare a conformităţii trebuie să îndeplinească obligaţia prevăzută la alin. (10) al art. R17 din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, în cazul tuturor informaţiilor obţinute în îndeplinirea sarcinilor sale potrivit anexei nr. 3 sau al oricărei dispoziţii din hotărâre, excepţie făcând relaţia sa cu autoritatea de notificare. Drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate potrivit prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile. (13) Organismele de evaluare a conformităţii trebuie să participe la activităţile de standardizare relevante şi la activităţile grupului de coordonare a organismelor notificate înfiinţat în temeiul legislaţiei de armonizare relevante a Uniunii Europene sau trebuie să se asigure că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activităţi şi pune în aplicare, ca orientare generală, deciziile şi documentele administrative produse ca rezultat al activităţii acelui grup.  +  Articolul 41În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele române şi/sau în standardele naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele armonizate relevante, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau în părţi din acestea, se consideră că acesta este în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 40, în măsura în care acele standarde aplicabile acoperă aceste cerinţe.  +  Articolul 42 (1) În cazul în care subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformităţii sau recurge la o filială, un organism notificat se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 40 şi informează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în acest sens. (2) Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanţi sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite. (3) Activităţile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului organismului notificat. (4) Organismele notificate pun la dispoziţia Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice documentele relevante privind evaluarea competenţelor subcontractantului sau ale filialei şi a activităţilor executate de către aceştia în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.  +  Articolul 43 (1) Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformităţii trebuie să depună o cerere de desemnare în vederea notificării la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (2) Cererea de notificare trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) o descriere a activităţilor de evaluare a conformităţii, a modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi a explozivului sau a explozivilor pentru care organismul se consideră a fi competent; b) certificatul de acreditare eliberat de un organism naţional de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 40; c) alte documente stabilite de procedura prevăzută la art. 44 alin. (2).  +  Articolul 44 (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice desemnează prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformităţii ce se notifică; aceste ordine se actualizează ori de câte ori este necesar. (2) Desemnarea prevăzută la alin. (1) se realizează în baza procedurii aprobate conform prevederilor art. 4 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare. (3) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice notifică numai organismele de evaluare a conformităţii care au îndeplinit cerinţele prevăzute la art. 40. (4) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre organismele prevăzute la alin. (1) folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat şi gestionat de Comisia Europeană. (5) Notificarea include detalii complete ale activităţilor de evaluare a conformităţii, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi ale explozivului sau ale explozivilor în cauză şi atestarea relevantă a competenţei necesare. (6) Organismele prevăzute la alin. (3) pot îndeplini activităţile unui organism notificat numai dacă Comisia Europeană şi celelalte state membre nu au ridicat obiecţii în termen de două săptămâni de la notificarea prevăzută la alin. (4). (7) Un organism este considerat organism notificat în sensul prezentei hotărâri doar în condiţiile prevăzute la alin. (6). (8) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.  +  Articolul 45 (1) În cazul în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 40 sau că nu îşi îndeplineşte obligaţiile, acesta restricţionează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcţie de gravitatea nerespectării cerinţelor sau a neîndeplinirii obligaţiilor. (2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre despre măsurile prevăzute la alin. (1). (3) În caz de restricţionare, suspendare sau retragere a notificării ori în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziţia sa ori a autorităţii de supraveghere a pieţei, la cererea acestora.  +  Articolul 46 (1) În cazurile în care Comisia Europeană investighează competenţa unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile care au fundamentat notificarea sau menţinerea competenţei organismului în cauză. (2) În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în baza actului de punere în aplicare adoptat de către Comisia Europeană, ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.  +  Articolul 47 (1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformităţii în conformitate cu procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 3. (2) Evaluările conformităţii sunt realizate în mod proporţional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. (3) Organismele de evaluare a conformităţii îşi desfăşoară activitatea ţinând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. (4) În acelaşi timp, organismele de evaluare a conformităţii trebuie să respecte gradul de precizie şi nivelul de protecţie necesare pentru conformitatea explozivului cu prevederile prezentei hotărâri. (5) În cazul în care un organism notificat constată că cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2 sau în standardele prevăzute la art. 31 alin. (1) ori alte specificaţii tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite un certificat de conformitate. (6) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, ulterior eliberării certificatului, un organism notificat constată că un exploziv nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar. (7) În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricţionează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.  +  Articolul 48Măsurile de restricţionare, suspendare sau retragere a certificatului luate de organismul notificat trebuie aduse la cunoştinţă părţii în cauză, care este informată în acelaşi timp cu privire la căile de atac, precum şi termenele în care poate acţiona pe aceste căi.  +  Articolul 49 (1) Organismele notificate informează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în legătură cu: a) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a certificatelor; b) orice circumstanţe care afectează domeniul de aplicare sau condiţiile notificării; c) orice cerere de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii desfăşurate, primită de la autoritatea de supraveghere a pieţei; d) activităţile de evaluare a conformităţii realizate în limita domeniului de aplicare a notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţi transfrontaliere şi subcontractare, la cerere. (2) Organismele notificate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri furnizează celorlalte organisme notificate, care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii ce vizează aceiaşi explozivi, informaţii relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformităţii şi, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformităţii.  +  Articolul 50 (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice participă la schimbul de experienţă dintre autorităţile naţionale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea, organizat de către Comisia Europeană. (2) Organismele notificate în temeiul prezentei hotărâri trebuie să participe la activitatea grupului/grupurilor sectorial/sectoriale ale organismelor notificate la nivel european în mod direct sau prin reprezentanţi desemnaţi.  +  Capitolul VI Supravegherea pieţei, controlul explozivilor care intră pe piaţă şi procedura de salvgardare la nivelul Uniunii Europene  +  Articolul 51 (1) Prevederile art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică explozivilor. (2) Autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că explozivii pot fi introduşi pe piaţă numai dacă, atunci când sunt depozitaţi în mod corespunzător şi utilizaţi în scopul pentru care au fost concepuţi, nu pun în pericol sănătatea şi securitatea persoanelor.  +  Articolul 52 (1) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei are suficiente motive să creadă că un exploziv prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor ori pentru bunuri sau pentru mediu, aceasta realizează o evaluare cu privire la explozivul în cauză, acoperind toate cerinţele relevante prevăzute în prezenta hotărâre. (2) Operatorii economici relevanţi trebuie să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieţei în acest scop, dacă este necesar. (3) În cazul în care, pe parcursul evaluării prevăzute la alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieţei constată că explozivul nu este conform cerinţelor stabilite în prezenta hotărâre, aceasta solicită de îndată operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce explozivul în conformitate cu respectivele cerinţe, să retragă explozivul de pe piaţă sau să îl recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporţională cu natura riscului, stabilită de autoritatea de supraveghere a pieţei. (4) Autoritatea de supraveghere a pieţei informează organismul notificat relevant în legătură cu măsurile luate. (5) Prevederile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor prevăzute la alin. (3). (6) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul naţional, aceasta informează Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile pe care le-a solicitat din partea operatorului economic. (7) Operatorul economic trebuie să se asigure că sunt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toţi explozivii în cauză pe care acesta i-a pus la dispoziţie pe piaţă în cadrul Uniunii Europene. (8) În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde măsurile corective adecvate în termenul prevăzut la alin. (3), autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziţie pe piaţa din România a explozivului ori pentru a retrage sau a rechema explozivul de pe piaţă. Autoritatea de supraveghere a pieţei informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la măsurile luate. (9) Informaţiile prevăzute la alin. (8) trebuie să includă toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica explozivul neconform, originea explozivului, natura neconformităţii invocate şi a riscului implicat, natura şi durata măsurilor luate, precum şi argumentele prezentate de operatorul economic relevant. (10) Autoritatea de supraveghere a pieţei indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situaţii: a) explozivul nu îndeplineşte cerinţele cu privire la sănătatea sau securitatea persoanelor sau cu privire la protecţia bunurilor ori a mediului; sau b) există deficienţe ale standardelor prevăzute la art. 31 alin. (1) care conferă prezumţia de conformitate. (11) În cazul în care un alt stat membru iniţiază prezenta procedură, autoritatea de supraveghere a pieţei din România informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate şi informaţiile suplimentare referitoare la neconformitatea explozivului în cauză, aflate la dispoziţia ei şi cu privire la obiecţiile ei, în caz de dezacord cu măsura naţională adoptată de respectivul stat membru. (12) În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informaţiilor prevăzute la alin. (8), niciun stat membru şi nici Comisia Europeană nu a ridicat obiecţii cu privire la o măsură provizorie luată de autoritatea de supraveghere a pieţei, măsura în cauză este considerată justificată. (13) Autoritatea de supraveghere a pieţei se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate, în legătură cu explozivul în cauză, cum ar fi retragerea explozivului de pe piaţă.  +  Articolul 53 (1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 52 alin. (7) şi (8), se ridică obiecţii la adresa unor măsuri luate de autoritatea de supraveghere a pieţei sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că astfel de măsuri contravin legislaţiei Uniunii Europene, autoritatea de supraveghere a pieţei din România colaborează cu Comisia Europeană în cadrul consultărilor iniţiate de aceasta cu autorităţile de supraveghere a pieţei din statele membre şi operatorul/operatorii economic/economici relevant/relevanţi şi evaluează măsura luată. (2) În cazul în care măsura luată este considerată justificată, autoritatea de supraveghere a pieţei ia măsurile care se impun pentru a se asigura că explozivul neconform este retras de pe piaţa naţională şi informează Comisia Europeană în acest sens. În cazul în care măsura naţională este considerată nejustificată, autoritatea de supraveghere a pieţei retrage măsura respectivă.  +  Articolul 54 (1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări potrivit prevederilor art. 52 alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieţei constată că, deşi un exploziv este în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor ori pentru bunuri sau pentru mediu, aceasta solicită operatorului economic relevant: a) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că explozivul în cauză, în momentul introducerii pe piaţă, nu mai prezintă respectivul risc; sau b) să retragă explozivul de pe piaţă; sau c) să recheme explozivul într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului, stabilit de autoritatea de supraveghere a pieţei. (2) Operatorul economic trebuie să garanteze că sunt luate măsuri corective pentru toţi explozivii vizaţi pe care acesta i-a pus la dispoziţie pe piaţă. (3) Autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să informeze de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la explozivii conformi care prezintă un risc. Informaţiile trebuie să cuprindă toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea explozivului respectiv, originea şi lanţul de furnizare aferent explozivului, natura riscului implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate. (4) Operatorul/Operatorii economic/economici relevant/ relevanţi participă la consultările iniţiate de Comisia Europeană în scopul evaluării de către aceasta a măsurilor luate de autoritatea de supraveghere a pieţei.  +  Articolul 55 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 52, autoritatea de supraveghere a pieţei solicită operatorului economic relevant să remedieze neconformitatea respectivă în cazul în care constată una dintre situaţiile următoare: a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea prevederilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau ale art. 35 din prezenta hotărâre; b) marcajul CE nu a fost aplicat; c) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care organismul respectiv intervine în etapa de control al producţiei, a fost aplicat prin încălcarea prevederilor art. 35 sau nu a fost aplicat; d) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită; e) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită corect; f) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; g) informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (7) şi (8) sau la art. 7 alin. (4) lipsesc, sunt false sau incomplete; h) nu sunt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la art. 5 sau 7. (2) În cazul în care neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menţine, autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a explozivului ori pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piaţă.  +  Capitolul VII Răspunderea contravenţională  +  Articolul 56 (1) Încălcarea prevederilor prezentului act normativ constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 6.000 la 12.000 lei, retragerea, rechemarea de pe piaţă şi interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a explozivilor în cazul cărora nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1); b) cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a explozivilor în cazul cărora nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2), (3), (4) sau alin. (8) lit. a) sau b); c) cu amendă de la 4.000 la 8.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a explozivilor în cazul cărora nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 5 alin. (9), (10), (11) lit. a) sau b) sau alin. (12); d) cu amendă de la 4.000 la 8.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a explozivilor în cazul cărora nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) sau alin. (3) lit. a), b) sau c); e) cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a explozivilor în cazul cărora nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1), alin. (2) lit. a), b), c) sau d) sau alin. (3); f) cu amendă de la 4.000 la 8.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a explozivilor în cazul cărora nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a), b) şi c), alin. (5), (6), alin. (7) lit. a) sau b), alin. (8) sau alin. (9) lit. a) sau b); g) cu amendă de la 3.000 la 6.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a explozivilor în cazul cărora nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), b) sau c), alin. (3), (4), (5) sau alin. (6) lit. a) sau b); h) cu amendă de la 3.000 la 6.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a explozivilor în cazul cărora nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) sau (2); i) cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (8) lit. a) sau b); j) cu amendă de la 10.000 la 12.000 lei în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) sau b), art. 15, art. 19 alin. (3), art. 20 alin. (1) sau (2), art. 23 alin. (3), art. 25 alin. (5) şi art. 26 alin. (3) lit. a) sau b); k) cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a explozivilor în cazul cărora nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 32; l) cu amendă de la 3.000 la 6.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a explozivilor în cazul cărora nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 33 alin. (2), (3) sau (4); m) cu amendă de la 2.500 la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a explozivilor în cazul cărora nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 35 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6) sau (7). (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică operatorilor economici care aveau obligaţia de a se conforma normei legale. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac: a) pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. a)-h) şi k)-m) de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii; b) pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. i) şi j) de către agenţi şi ofiţeri de poliţie.  +  Articolul 57Contravenţiilor prevăzute la art. 56 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 58 (1) În cazul aplicării sancţiunilor contravenţionale pentru faptele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. i) şi j) operatorul economic care asigură transportul explozivilor are obligaţia: a) de a transporta explozivii la un operator economic autorizat să depoziteze materii explozive; b) de a se conforma măsurilor de securitate şi siguranţă stabilite de organele competente. (2) Pentru transportul explozivilor de la depozitele prevăzute la alin. (1) lit. a), operatorul economic poate solicita o autorizaţie, în condiţiile prevăzute la cap. III.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 59 (1) Autoritatea de supraveghere a pieţei explozivilor este Inspecţia Muncii, organ al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care este responsabilă cu supravegherea pieţei pe teritoriul României. (2) Autoritatea de supraveghere a pieţei raportează anual Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi ori de câte ori acesta solicită, cu privire la activităţile de supraveghere a pieţei.  +  Articolul 60Autoritatea de supraveghere a respectării ordinii şi siguranţei publice în ceea ce priveşte explozivii este Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile subordonate.  +  Articolul 61 (1) În cazul unor ameninţări grave sau al unor atentate la siguranţa publică ca urmare a deţinerii ori utilizării ilicite a explozivilor sau muniţiei, pentru a preveni astfel de situaţii de deţinere ori utilizare ilicită, Ministerul Afacerilor Interne poate iniţia demersurile necesare modificării sau completării cadrului normativ privind regimul transferului explozivilor sau a muniţiei prin norme derogatorii de la prevederile art. 11 alin. (2), (3) şi (4), art. 12-15, art. 24, 25 şi 30 din prezenta hotărâre. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) respectă principiul proporţionalităţii. Acestea nu trebuie să reprezinte nici mijloc de discriminare arbitrară şi nici restricţie mascată în comerţul dintre România şi celelalte state membre. (3) În cazul în care se adoptă astfel de măsuri, Ministerul Afacerilor Interne înştiinţează imediat Comisia Europeană.  +  Articolul 62 (1) Este permisă punerea la dispoziţie pe piaţă a explozivilor care sunt conformi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au fost introduşi pe piaţă înainte de data de 20 aprilie 2016. (2) Certificatele emise pentru explozivi în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 207/2005, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea valabilităţii acestora.  +  Articolul 63 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 6 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. (2) Orice trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 207/2005, cu modificările şi completările ulterioare, abrogată prin prezenta hotărâre, din alte acte normative/administrative, se interpretează ca trimiteri la prezenta hotărâre.  +  Articolul 64Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 65Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 20 aprilie 2016.Prezenta hotărâre transpune integral Directiva 2014/28/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 96 din 29 martie 2014, şi Decizia Comisiei 2004/388/CE din 15 aprilie 2004 privind un document pentru transferul intracomunitar de explozibili, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 120 din 24 aprilie 2004, modificată prin Decizia Comisiei 2010/347/UE din 19 iunie 2010 de modificare a Deciziei 2004/388/CE privind un document pentru transferul intracomunitar de explozibili, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 155 din 26 iunie 2010.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Gabriel Lungu,

  secretar de stat

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Alexandru Victor Micula,

  secretar de stat
  Bucureşti, 23 martie 2016.Nr. 197.  +  Anexa 1ARTICOLEconsiderate ca pirotehnice sau muniţie, conformrecomandărilor corespunzătoare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite*Font 7*┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea şi descrierea │Clasă/ │ Glosar ││ONU │ │Diviziune│ (exclusiv informativ) │├────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Grupa G │├────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0009│Muniţie incendiară cu sau fără explozor, │1.2 G │Muniţie ││ │încărcătură de expulsie sau de propulsie │ │Termen generic ce se aplică mai ales articolelor utilizate în scopuri││ │ │ │militare, incluzând toate tipurile de bombe, grenade, rachete, mine, ││ │ │ │proiectile şi alte dispozitive similare. ││ │ │ │Muniţie incendiară ││ │ │ │Muniţie care conţine o compoziţie incendiară. În afară de cazul în ││ │ │ │care compoziţia însăşi este constituită dintr-un exploziv, muniţia ││ │ │ │incendiară conţine unul sau mai multe dintre următoarele elemente: ││ │ │ │încărcătură propulsivă cu amorsă şi încărcătură de aprindere, focos ││ │ │ │cu explozor sau încărcătură de expulsie. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0010│Muniţie incendiară cu sau fără explozor, încărcătură│1.3 G │A se vedea rubrica ONU nr. 009 ││ │de expulsie sau de propulsie │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0015│Muniţie fumigenă cu sau fără explozor, încărcătură │1.2 G │Muniţie fumigenă ││ │de expulsie sau de propulsie │ │Muniţie care conţine o compoziţie fumigenă. În afară de cazul în care││ │ │ │compoziţia însăşi este constituită dintr-un exploziv, muniţia ││ │ │ │fumigenă conţine unul sau mai multe dintre următoarele elemente: ││ │ │ │încărcătură propulsivă cu amorsă şi încărcătură de aprindere, focos ││ │ │ │cu explozor sau încărcătură de expulsie. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0016│Muniţie fumigenă cu sau fără explozor, încărcătură │1.3 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0015 ││ │de expulsie sau de propulsie │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0018│Muniţie lacrimogenă cu sau fără explozor, │1.2 G │Muniţie lacrimogenă cu sau fără explozor, încărcătură de expulsie sau││ │încărcătură de expulsie sau de propulsie │ │de propulsie ││ │ │ │Muniţie care conţine o substanţă lacrimogenă. Conţine şi unul sau mai││ │ │ │multe dintre următoarele elemente: substanţă pirotehnică, încărcătură││ │ │ │propulsivă cu amorsă şi încărcătură de aprindere, focos cu explozor ││ │ │ │sau încărcătură de expulsie. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0019│Muniţie lacrimogenă cu sau fără explozor, │1.3 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0018 ││ │încărcătură de expulsie sau de propulsie │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0039│Bombe foto-flash │1.2 G │Bombe ││ │ │ │Articole explozive lansate dintr-o aeronavă. Pot conţine un lichid ││ │ │ │inflamabil cu încărcătură de iniţiere, o compoziţie foto-flash sau o ││ │ │ │încărcătură de iniţiere. Această denumire include bombele foto-flash.│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0049│Cartuşe-flash │1.1 G │Cartuşe-flash ││ │ │ │Articole care constau dintr-un înveliş exterior, o amorsă şi pulbere ││ │ │ │de iluminare, totul asamblat într-o singură piesă gata de a fi tras. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0050│Cartuşe-flash │1.3 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0049 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0054│Cartuşe de semnalizare │1.3 G │Cartuşe de semnalizare ││ │ │ │Articole concepute pentru a lansa semnale luminoase colorate sau alte││ │ │ │semnale, cu ajutorul unor pistoale de semnalizare etc. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0066│Fitil cu ardere rapidă │1.4 G │Fitil cu ardere rapidă ││ │ │ │Fitil cu ardere rapidă - articol constituit din fire textile ││ │ │ │acoperite de pulbere neagră sau altă compoziţie pirotehnică cu ││ │ │ │combustie rapidă şi de un strat învelitor suplu sau constituit ││ │ │ │dintr-un miez de pulbere neagră înconjurat de material textil ││ │ │ │flexibil. Arde cu o flacără exterioară care progresează de-a lungul ││ │ │ │fitilului şi serveşte să transmită aprinderea de la un dispozitiv la ││ │ │ │o încărcătură. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0092│Dispozitive de iluminare de suprafaţă │1.3 G │Dispozitive de iluminare ││ │ │ │Articole constituite din materii pirotehnice, construite cu scopul de││ │ │ │a ilumina, identifica, semnala sau avertiza │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0093│Dispozitiv de iluminare aeriană │1.3 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0092 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0101│Fitil nedetonant │1.3 G │Fitiluri/Focoase ││ │ │ │În limba engleză, doi termeni foarte asemănători desemnează respectiv││ │ │ │fitilul (fuse) şi focos (fuze). Deşi aceste două cuvinte au o ││ │ │ │etimologie comună (fusee, fusil, în limba franceză), şi uneori sunt ││ │ │ │considerate acelaşi cuvânt în două ortografii diferite, este util să ││ │ │ │păstrăm distincţia potrivit căreia fuse se referă la un dispozitiv de││ │ │ │aprindere de tip fitil, în timp ce fuze se referă la un dispozitiv ││ │ │ │utilizat pentru muniţie, care integrează componenţi mecanici, ││ │ │ │electrici, chimici sau hidrostatici pentru a declanşa aprinderea prin││ │ │ │deflagraţie sau detonare ││ │ │ │Fitil instantaneu nedetonant ││ │ │ │Articol constituit dintr-un fir de bumbac îmbibat cu pulbere neagră ││ │ │ │fină (cale de foc). Arde cu o flacără exterioară şi se utilizează în ││ │ │ │căile de aprindere ale artificiilor de divertisment etc. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0103│Fitil de aprindere, tubular, cu înveliş metalic │1.4 G │Fitil de aprindere, tubular, cu înveliş metalic ││ │ │ │Articol constituit dintr-un tub metalic conţinând miezul de exploziv ││ │ │ │deflagrant │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0171│Muniţie de iluminare, cu sau fără explozor, │1.2 G │Muniţie de iluminare, cu sau fără explozor, încărcătură de expulsie ││ │încărcătură de expulsie sau de propulsie │ │sau propulsie ││ │ │ │Muniţie concepută pentru a produce o sursă unică de lumină intensă cu││ │ │ │scopul de a ilumina un spaţiu. Sub această denumire sunt cuprinse ││ │ │ │cartuşele de iluminare, grenadele de iluminare, proiectilele de ││ │ │ │iluminare, bombele de iluminare şi bombele de identificare a ţintelor│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0191│Artificii de semnalizare, acţionare din mână │1.4 G │Articole concepute pentru a produce semnale │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0192│Petarde feroviare │1.1 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0194 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0194│Semnale navale de pericol │1.1 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0194 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0195│Semnale navale de pericol │1.3 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0191 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0196│Semnale fumigene │1.1 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0191 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0197│Semnale fumigene │1.4 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0191 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0212│Trasoare pentru muniţie │1.3 G │Trasoare pentru muniţie ││ │ │ │Articole sigilate conţinând substanţe pirotehnice şi concepute pentru││ │ │ │a arăta traiectoria unui proiectil │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0254│Muniţie de iluminare, cu sau fără explozor, │1.3 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0171 ││ │încărcătură de expulsie sau propulsie │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0297│Muniţie de iluminare, cu sau fără explozor, │1.4 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0254 ││ │încărcătură de expulsie sau propulsie │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0299│Bombe foto-flash │1.3 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0039 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0300│Muniţie incendiară cu sau fără explozor, încărcătură│1.4 G │A se vedea rubrica ONU nr. 009 ││ │de expulsie sau de propulsie │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0301│Muniţie lacrimogenă cu explozor, încărcătură de │1.4 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0018 ││ │expulsie sau propulsie │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0303│Muniţie fumigenă cu sau fără explozor, încărcătură │1.4 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0015 ││ │de expulsie sau de propulsie │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0306│Trasoare pentru muniţie │1.4 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0212 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0312│Cartuşe de semnalizare │1.4 G │Cartuşe de semnalizare ││ │ │ │Articole concepute pentru a lansa semnale luminoase colorate sau alte││ │ │ │semnale, cu ajutorul unor pistoale de semnalizare etc. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0313│Semnale fumigene │1.2 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0195 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0318│Grenade de exerciţiu, de mână sau pentru arme de foc│1.3 G │Grenade de mână sau lansate cu o armă de foc ││ │ │ │Articole concepute pentru a fi lansate cu mâna sau cu o armă de foc. ││ │ │ │Sub această denumire se înţelege grenadele de exerciţiu lansate cu ││ │ │ │mâna sau cu o armă de foc. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0319│Amorse tubulare │1.3 G │Amorse tubulare ││ │ │ │Articole constituite dintr-o amorsă care provoacă aprinderea şi o ││ │ │ │încărcătură auxiliară deflagrantă, cum ar fi pulberea neagră, ││ │ │ │utilizate pentru aprinderea unei încărcături propulsive într-un tub ││ │ │ │cartuş, ca cele de tun. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0320│Amorse tubulare │1.4 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0319 ││ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0333│Artificii de divertisment │1.1 G │Artificii de divertisment ││ │ │ │Articole pirotehnice concepute în scopuri de divertisment. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0334│Artificii de divertisment │1.2 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0333 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0335│Artificii de divertisment │1.3 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0333 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0336│Artificii de divertisment │1.4 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0333 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0362│Muniţie de exerciţii │1.4 G │Muniţie de exerciţii ││ │ │ │Muniţie lipsită de încărcătura explozivă principală, conţinând un ││ │ │ │explozor sau o încărcătură de expulsie. În general, conţine şi un ││ │ │ │focos şi încărcătură de propulsie. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0363│Muniţie de încercare │1.4 G │Muniţie de încercare ││ │ │ │Muniţie conţinând o materie pirotehnică, utilizată pentru a testa ││ │ │ │eficacitatea sau puterea noilor muniţii sau a noilor elemente sau ││ │ │ │ansambluri de arme. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0372│Grenade de exerciţiu, de mână sau de aruncător │1.2 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0318 ││ │(puşcă) │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0373│Artificii de semnalizare, de mână │1.4 S │A se vedea rubrica ONU nr. 0191 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0403│Dispozitiv de iluminare aeriană │1.4 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0092 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0418│Dispozitive de iluminare de suprafaţă │1.2 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0092 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0419│Dispozitive de iluminare de suprafaţă │1.1 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0092 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0420│Dispozitiv de iluminare aeriană │1.1 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0092 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0421│Dispozitiv de iluminare aeriană │1.2 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0092 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0424│Proiectile inerte cu trasor │1.3 G │Proiectile ││ │ │ │Articole cum ar fi obuze sau proiectile trase din tun ori alte piese ││ │ │ │de artilerie, sau puşti de calibru mic. Pot fi inerte, cu sau fără ││ │ │ │trasor, ori pot conţine un explozor, o încărcătură de expulsie sau o ││ │ │ │încărcătură explozivă. Sub această denumire se înţelege: proiectile ││ │ │ │inerte cu trasor, proiectile cu explozor sau încărcătură de expulsie,││ │ │ │proiectile cu încărcătură explozivă. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0425│Proiectile inerte cu trasor │1.4 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0424 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0428│Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice │1.1 G │Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice ││ │ │ │Articole care conţin substanţe pirotehnice şi care sunt destinate ││ │ │ │unor scopuri tehnice, cum ar fi producerea căldurii, producerea de ││ │ │ │gaze, efecte scenice etc. Nu sunt cuprinse sub această denumire ││ │ │ │următoarele articole, care figurează separat în listă: toate tipurile││ │ │ │de muniţie, cartuşele de semnalizare, dispozitivele de tăiere ││ │ │ │pirotehnice explozive, artificiile de divertisment, dispozitivele de ││ │ │ │iluminare aeriană, dispozitivele de iluminare de suprafaţă, ││ │ │ │dispozitive de decuplare pirotehnice explozive, nituri explozive, ││ │ │ │artificii de semnalizare de mână, semnale de pericol, petarde ││ │ │ │feroviare, semnalele fumigene. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0429│Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice │1.2 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0428 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0430│Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice │1.3 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0428 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0431│Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice │1.4 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0428 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0434│Proiectile cu explozor sau încărcătură de expulsie │1.2 G │Proiectile ││ │ │ │Articole cum ar fi obuze sau proiectile trase din tun ori din alte ││ │ │ │piese de artilerie, sau puşti de calibru mic. Pot fi inerte, cu sau ││ │ │ │fără trasor, ori pot conţine un explozor, o încărcătură de expulsie ││ │ │ │sau o încărcătură explozivă. Sub această denumire se înţelege: ││ │ │ │proiectile inerte cu trasor, proiectile cu explozor sau încărcătură ││ │ │ │de expulsie, proiectile cu încărcătură explozivă. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0435│Proiectile cu explozor sau încărcătură de expulsie │1.4 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0434 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0452│Grenade de exerciţiu de mână sau de aruncător │1.4 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0372 ││ │(puşcă) │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0487│Semnale fumigene │1.3 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0194 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0488│Muniţie de exerciţii │1.3 G │Muniţie de exerciţii ││ │ │ │Muniţie lipsită de încărcătura explozivă principală, dar constând ││ │ │ │dintr-un explozor sau o încărcătură de expulsie. În general, conţine ││ │ │ │şi un focos şi încărcătură de propulsie. Nu sunt cuprinse în această ││ │ │ │denumire articolele următoare, care figurează separat în listă: ││ │ │ │grenade de exerciţiu. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0492│Petarde feroviare │1.3 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0194 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0493│Petarde feroviare │1.4 G │A se vedea rubrica ONU nr. 0194 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0503│Dispozitive pirotehnice de umplere a sacilor │1.4 G │ ││ │gonflabili, sau module pirotehnice de saci │ │ ││ │gonflabili, ori pretensionatori ai centurilor de │ │ ││ │siguranţă pirotehnice │ │ │├────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Grupa S ││ │├────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0110│Grenade de exerciţiu, de mână sau de armă de foc │1.4 S │A se vedea rubrica ONU nr. 0318 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0193│Petarde feroviare │1.4 S │A se vedea rubrica ONU nr. 0194 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0337│Artificii de divertisment │1.4 S │A se vedea rubrica ONU nr. 0334 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0345│Proiectile inerte cu trasor │1.4 S │Proiectile ││ │ │ │Articole, cum ar fi obuze sau proiectile trase din tun sau alte piese││ │ │ │de artilerie, sau puşti de calibru mic. Pot fi inerte, cu sau fără ││ │ │ │trasor, sau pot conţine un explozor, o încărcătură de expulsie sau o ││ │ │ │încărcătură explozivă. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0376│Amorse tubulare │1.4 S │A se vedea rubrica ONU nr. 0319 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0404│Dispozitiv de iluminare aeriană │1.4 S │A se vedea rubrica ONU nr. 0092 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0405│Cartuşe de semnalizare │1.4 S │Cartuşe de semnalizare ││ │ │ │Articole concepute pentru a lansa semnale luminoase colorate sau alte││ │ │ │semnale cu ajutorul unor pistoale de semnalizare etc. │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0432│Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice │1.4 S │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2Cerinţe esenţiale de securitate1. Cerinţe generale1.1. Fiecare exploziv trebuie proiectat, fabricat şi furnizat astfel încât să prezinte un risc minim pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, integritatea bunurilor şi a mediului, în condiţii normale şi previzibile, în special cu privire la normele de securitate şi la practicile standard, inclusiv cele referitoare la perioada dinaintea utilizării.1.2. Fiecare exploziv trebuie să atingă performanţele specifice declarate de producător, pentru a asigura cel mai mare grad de securitate şi de fiabilitate posibil.1.3. Fiecare exploziv trebuie proiectat şi fabricat astfel încât, atunci când se utilizează tehnici corespunzătoare, să poată fi eliminat în aşa fel încât efectele negative asupra mediului să fie minime.2. Cerinţe speciale2.1. Cel puţin următoarele informaţii şi proprietăţi, acolo unde este cazul, trebuie să fie luate în considerare sau testate: a) date despre proiectare şi proprietăţile caracteristice, inclusiv compoziţia chimică, gradul de omogenitate şi, dacă este cazul, dimensiunile şi granulometria; b) stabilitatea fizică şi chimică a explozivului în toate condiţiile de mediu la care poate fi expus; c) sensibilitatea la şocuri şi la frecare; d) compatibilitatea tuturor componentelor din punct de vedere al stabilităţii lor fizice şi chimice; e) puritatea chimică a explozivului; f) rezistenţa explozivului la acţiunea apei, atunci când acesta este destinat utilizării într-un mediu umed sau în prezenţa apei şi când acţiunea apei riscă să influenţeze nefavorabil securitatea sau fiabilitatea sa; g) rezistenţa la temperaturi joase şi înalte, atunci când explozivul este destinat depozitării sau utilizării la astfel de temperaturi şi când răcirea sau încălzirea unuia dintre componenţi sau a explozivului în întregime riscă să influenţeze în mod nefavorabil securitatea sau fiabilitatea acestuia; h) oportunitatea utilizării explozivului în zone periculoase (atmosfere grizutoase, mase calde şi altele asemenea), dacă explozivul este destinat utilizării în astfel de condiţii; i) elemente de securitate destinate să evite declanşarea sau aprinderea intempestivă sau accidentală; j) încărcarea şi funcţionarea corectă a explozivului atunci când acesta este utilizat conform destinaţiei sale; k) instrucţiuni corespunzătoare şi, dacă este cazul, marcaje referitoare la securitatea manipulării, a depozitării, a utilizării şi a distrugerii; l) capacitatea explozivului, a ambalajului sau a altor componente de a rezista la deteriorările ce pot surveni în timpul depozitării până la data-limită de utilizare specificată de producător; m) indicarea tuturor dispozitivelor şi a accesoriilor necesare pentru funcţionarea fiabilă şi sigură a explozivilor.Fiecare exploziv trebuie testat în condiţii realiste; dacă acest lucru nu este posibil într-un laborator, testele trebuie efectuate în condiţiile în care urmează să fie utilizat explozivul.3. Cerinţele pentru grupele de explozivi3.1. Explozivii minieri respectă, de asemenea, următoarele cerinţe: a) metoda de iniţiere a explozivilor minieri trebuie să fie sigură şi fiabilă, conform modului de aprindere prevăzut şi să conducă la detonarea sau deflagraţia completă a explozivului minier; în cazul particular al pulberii negre, trebuie verificată capacitatea de deflagraţie a acesteia; b) explozivii minieri sub formă de cartuşe trebuie să transmită detonarea de la un capăt la celălalt al lanţului de cartuşe în condiţii de securitate şi fiabilitate; c) emanaţiile produse de detonarea explozivilor minieri destinaţi utilizării în subteran nu trebuie să conţină monoxid de carbon, gaze nitroase, alte gaze, vapori sau reziduuri solide în suspensie, în cantităţi care, în condiţii obişnuite de exploatare, sunt dăunătoare pentru sănătate.3.2. Fitilele detonante, fitilele de siguranţă, alte fitile şi tuburi de şoc respectă, de asemenea, următoarele cerinţe: a) învelişurile fitilelor detonante, fitilelor de siguranţă, alte fitile şi tuburi de şoc trebuie să aibă o rezistenţă mecanică adecvată, care să permită protejarea umpluturii de exploziv în timpul expunerii la solicitări mecanice obişnuite; b) parametrii care determină timpii de ardere a fitilelor de siguranţă trebuie indicaţi şi respectaţi în condiţii de fiabilitate; c) fitilele detonante trebuie să poată fi iniţiate în condiţii fiabile, să aibă o capacitate de iniţiere suficientă şi să respecte cerinţele referitoare la depozitare în condiţii climatice speciale.3.3. Detonatoarele, inclusiv detonatoarele cu întârziere şi releele respectă, de asemenea, următoarele cerinţe: a) detonatoarele trebuie să iniţieze fiabil detonarea explozivilor minieri cu care aceştia se utilizează, în toate condiţiile de utilizare previzibile; b) conectoarele cu întârziere pentru fitilele detonante trebuie să poată fi iniţiate fiabil; c) capacitatea de iniţiere nu trebuie să fie influenţată negativ de umiditate; d) timpii de temporizare a detonatoarelor cu întârziere trebuie să fie suficient de uniformi pentru ca riscurile de suprapunere a timpilor de temporizare din etape de timp adiacente să fie nesemnificative; e) caracteristicile electrice ale detonatoarelor electrice trebuie să fie indicate pe ambalaj; de exemplu: curent minim de funcţionare, rezistenţă; f) firele detonatoarelor electrice trebuie să fie suficient izolate şi să aibă o rezistenţă mecanică îndeajuns de mare, inclusiv soliditatea legăturii cu detonatorul, ţinând seama de destinaţia acestora.3.4. Propulsorii şi carburanţii pentru rachete respectă, de asemenea, următoarele cerinţe: a) aceste materiale nu trebuie să detoneze când sunt utilizate în scopul pentru care au fost destinate; b) dacă este necesar, propulsorii trebuie să fie stabilizaţi împotriva descompunerii, de exemplu, cei bazaţi pe nitroceluloză; c) carburanţii solizi pentru rachete, când se află în formă comprimată sau turnată, nu trebuie să conţină fisuri sau bule de gaz accidentale care afectează în mod periculos funcţionarea lor.  +  Anexa 3Proceduri de evaluare a conformităţiiMODULUL BExaminarea UE de tip1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui exploziv şi verifică şi atestă dacă proiectul tehnic al explozivului este în conformitate cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. Examinarea UE de tip este efectuată prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al explozivului prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative prevăzute la pct. 3, precum şi prin examinarea unui model de produs complet, reprezentativ pentru producţia luată în considerare (combinaţie între tipul de producţie şi tipul de proiect).3. Producătorul înaintează o cerere pentru examinarea UE de tip către un singur organism notificat ales de către acesta.Cererea cuprinde:3.1. denumirea şi adresa producătorului şi în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat se precizează, de asemenea, denumirea şi adresa acestuia;3.2. o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;3.3. documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică face posibilă evaluarea conformităţii explozivului cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor); documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să vizeze, în măsura necesară evaluării, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea explozivului; documentaţia tehnică conţine, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente: a) o descriere generală a explozivului; b) desene de concepţie şi execuţie şi scheme ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor şi altele asemenea; c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective şi a sistemului de funcţionare al explozivului; d) lista standardelor armonizate prevăzute la art. 31 alin. (1) aplicate integral sau parţial, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate din prezenta hotărâre, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate; în cazul unor standarde aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate; e) rezultatele calculelor de proiectare efectuate, ale examinărilor efectuate şi altele asemenea; f) rapoartele de testare;3.4. modelele, reprezentative pentru producţia preconizată. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de testare;3.5. documente justificative privind caracterul adecvat al soluţiei proiectului tehnic. Aceste documente justificative menţionează orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele relevante prevăzute la art. 31 alin. (1) nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului, sau de un alt laborator de testare în numele producătorului şi pe răspunderea acestuia.4. Organismul notificatPentru exploziv:4.1. examinează documentaţia tehnică şi documentele justificative, pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al explozivului.Pentru model/modele:4.2. verifică dacă modelul/modelele a/au fost fabricat/fabricate în conformitate cu documentaţia tehnică şi identifică elementele proiectate conform dispoziţiilor aplicabile ale standardelor prevăzute la art. 31 alin. (1), precum şi elementele proiectate în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante;4.3. efectuează sau dispune efectuarea examinărilor şi testelor corespunzătoare pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice soluţiile indicate în standardele prevăzute la art. 31 alin. (1), acestea au fost corect aplicate;4.4. efectuează sau dispune efectuarea examinărilor şi testelor corespunzătoare pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluţiile indicate în standardele prevăzute la art. 31 alin. (1), dacă soluţiile adoptate de către producător, care a aplicat alte specificaţii tehnice relevante, îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate corespunzătoare din prezenta hotărâre;4.5. stabileşte de comun acord cu producătorul locul unde vor fi efectuate examinările şi încercările.5. Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, conform prevederilor pct. 4, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de autoritatea de notificare, organismul notificat nu divulgă conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, decât cu acordul producătorului.6. Atunci când tipul este conform cu cerinţele prezentei hotărâri, care se aplică explozivului în cauză, organismul notificat îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile, în cazul în care există, pentru valabilitatea sa şi datele necesare pentru identificarea tipului certificat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea ataşată una sau mai multe anexe.Certificatul de examinare UE de tip şi anexele sale conţin toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii cu tipul examinat a explozivilor fabricaţi şi care permit controlul în utilizare.În cazul în care tipul nu respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip şi informează solicitantul în consecinţă, motivând refuzul său în mod amănunţit.7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecinţă producătorul.Producătorul informează organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările aduse tipului certificat care pot influenţa conformitatea explozivului cu cerinţele esenţiale de securitate din prezenta hotărâre sau condiţiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Astfel de modificări necesită aprobare suplimentară sub forma unei completări la certificatul iniţial de examinare UE de tip.8. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras şi pune la dispoziţia autorităţii de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate şi/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu astfel de certificate şi/sau suplimentele la acestea pe care lea emis.Comisia Europeană, celelalte state membre şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip şi/sau a suplimentelor la acestea. Pe baza unei cereri, Comisia Europeană şi celelalte state membre pot obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor şi suplimentelor acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzând documentaţia depusă de producător, până la expirarea valabilităţii certificatului respectiv.9. Producătorul păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor şi a suplimentelor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului.10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea prevăzută la pct. 3 şi poate îndeplini obligaţiile prevăzute la pct. 7 şi 9, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute în mandat.MODULUL C 2Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii este acea parte dintr-o procedură de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 şi asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că explozivii în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. FabricaţiaProducătorul ia toate măsurile necesare astfel încât procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea explozivilor fabricaţi cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.3. Controlul produselorUn organism notificat, ales de producător, realizează controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calităţii controlului intern al explozivului, ţinând seama, printre altele, de complexitatea tehnologică a explozivilor şi de volumul producţiei. Se examinează un eşantion adecvat de produse finite, prelevat la faţa locului de către organismul notificat înainte de a fi introduse pe piaţă şi se efectuează încercările corespunzătoare, astfel cum sunt identificate de părţile relevante ale standardelor prevăzute la art. 31 alin. (1) şi/sau încercări echivalente, prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, având ca scop verificarea conformităţii explozivului cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele relevante ale prezentei hotărâri. Atunci când un eşantion nu este conform cu nivelul de calitate acceptabil, organismul notificat ia măsurile care se impun.Procedura de eşantionare care va fi aplicată este menită să stabilească dacă procesul de fabricaţie a explozivului se încadrează în limitele acceptabile, în vederea garantării conformităţii explozivului.Producătorul, în cursul procesului de fabricaţie şi pe răspunderea organismului notificat, aplică numărul de identificare al organismului notificat.4. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate4.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare exploziv în parte care este conform cu tipul de exploziv descris în certificatul de examinare UE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.4.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare tip de exploziv şi o păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului. Declaraţia UE de conformitate identifică tipul de exploziv pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.5. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prevăzute la pct. 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute în mandat.MODULUL DConformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 5 şi asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că explozivii în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. FabricaţiaProducătorul utilizează un sistem al calităţii certificat pentru producţie, inspecţia produsului finit şi testarea explozivilor în cauză, aşa cum se prevede la pct. 3, şi este supus supravegherii prevăzute la pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului calităţii pentru explozivii în cauză.Cererea cuprinde: a) denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia; b) o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat; c) toate informaţiile relevante pentru categoria de explozivi în cauză; d) documentaţia referitoare la sistemul calităţii; e) documentaţia tehnică a tipului omologat şi o copie a certificatului de examinare UE de tip.3.2. Sistemul calităţii asigură faptul că explozivii sunt conformi cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător sunt documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise.Documentaţia privind sistemul calităţii permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor şi a documentelor de asigurare a calităţii.Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată: a) a obiectivelor privind calitatea şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea explozivilor; b) a tehnicilor de fabricaţie, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii corespunzătoare, a proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate; c) a examinărilor şi a încercărilor care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după fabricaţie, precum şi a frecvenţei efectuării acestora; d) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercările, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat şi altele asemenea; e) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului şi a funcţionării eficiente a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul calităţii pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului român şi/sau ale standardului naţional al unui alt stat membru al Uniunii Europene care adoptă standardul armonizat relevant.Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit deţine cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul produsului relevant şi al tehnologiei produsului în cauză şi cu cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. e), pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele relevante ale prezentei hotărâri şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea explozivului cu aceste cerinţe.Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conţine concluziile procesului de audit şi decizia justificată a evaluării.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul calităţii certificat şi să îl menţină adecvat şi eficient.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului calităţii.Organismul notificat evaluează orice modificări propuse şi decide dacă sistemul calităţii astfel modificat continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.Organismul notificat notifică producătorului decizia sa. Notificarea conţine concluziile controlului şi decizia justificată a evaluării.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul calităţii certificat.4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, testare şi depozitare, furnizându-i acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercările, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat şi altele asemenea.4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi furnizează producătorului un raport de audit.4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări ale produsului, pentru a verifica buna funcţionare a sistemului calităţii. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita şi, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercare.5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare exploziv în parte, care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare tip de exploziv şi o păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului. Declaraţia UE de conformitate identifică tipul de exploziv pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.6. Producătorul păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a explozivului următoarele: a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1; b) informaţiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.5, în forma în care a fost aprobată; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 4.3 şi 4.4.7. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului calităţii emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia acesteia lista aprobărilor sistemului calităţii refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care lea refuzat, suspendat, retras sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care le-a emis.8. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prevăzute la pct. 3.1, 3.5, 5 şi 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute în mandat.MODULUL EConformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 5 şi se asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că explozivii în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. FabricaţiaProducătorul utilizează un sistem al calităţii certificat pentru inspecţia produsului finit şi încercarea explozivilor în cauză, aşa cum se prevede la pct. 3, şi este supus supravegherii prevăzute la pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului calităţii pentru explozivii în cauză.Cererea cuprinde: a) numele şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia; b) o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat; c) toate informaţiile relevante pentru categoria de explozivi în cauză; d) documentaţia referitoare la sistemul calităţii; e) documentaţia tehnică a tipului omologat şi o copie a certificatului de examinare UE de tip.3.2. Sistemul calităţii asigură conformitatea explozivilor cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător sunt documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor şi a documentelor de asigurare a calităţii.Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată: a) a obiectivelor privind calitatea şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; b) a controalelor şi a încercărilor care vor fi efectuate după fabricare; c) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercările, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat şi altele asemenea; d) a mijloacelor de supraveghere a funcţionării eficiente a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul calităţii pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare definite în standardul român şi/sau în standardul naţional al unui alt stat membru al Uniunii Europene care adoptă standardul armonizat.Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit are cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul produsului relevant şi al tehnologiei produsului în cauză şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. e), pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele relevante ale prezentei hotărâri şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea explozivului cu aceste cerinţe.Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conţine concluziile procesului de audit şi decizia justificată a evaluării.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul calităţii certificat şi să îl menţină adecvat şi eficient.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului calităţii.Organismul notificat evaluează orice modificări propuse şi decide dacă sistemul calităţii astfel modificat continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conţine concluziile controlului şi decizia justificată a evaluării.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Supravegherea are rolul de a garanta că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul calităţii certificat.4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, încercare şi depozitare, furnizându-i acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercările, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat şi altele asemenea.4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi prezintă producătorului un raport de audit.4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări ale produsului, pentru a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect. Organismul notificat prezintă producătorului un raport privind vizita şi, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercări.5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare exploziv în parte, care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare tip de exploziv şi o păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului. Declaraţia UE de conformitate identifică tipul de exploziv pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.6. Producătorul păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a explozivului următoarele: a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1; b) informaţiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.5, în forma în care a fost aprobată; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 4.3 şi 4.4.7. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului calităţii emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia acesteia lista aprobărilor sistemului calităţii refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care lea refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care le-a emis.8. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prevăzute la pct. 3.1, 3.5, 5 şi 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute în mandat.MODULUL FConformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului1. Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 5.1 şi 6 şi garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că explozivii în cauză, care fac obiectul dispoziţiilor de la pct. 3, sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi îndeplinesc cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. FabricaţiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea explozivilor fabricaţi cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.3. VerificareaUn organism notificat ales de producător efectuează examinările şi încercările corespunzătoare pentru a verifica conformitatea explozivilor cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele corespunzătoare din prezenta hotărâre.Examinările şi încercările pentru verificarea conformităţii explozivilor cu cerinţele corespunzătoare se efectuează, la alegerea producătorului, fie examinând şi efectuând încercări ale fiecărui produs aşa cum se prevede la pct. 4, fie prin examinarea şi încercarea explozivilor pe o bază statistică, aşa cum se specifică la pct. 5.4. Verificarea conformităţii prin examinarea şi testarea fiecărui produs4.1. Toţi explozivii se examinează individual şi se efectuează încercările corespunzătoare definite în standardul/standardele român/române şi/sau în standardul/standardele naţional/naţionale al/ale unui alt stat membru al Uniunii Europene care adoptă standardul/standardele armonizat/ armonizate şi/sau se efectuează încercări echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante pentru a verifica dacă acestea sunt în conformitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele corespunzătoare din prezenta hotărâre. În absenţa unui astfel de standard, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare ce vor fi efectuate.4.2. Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările şi încercările efectuate şi aplică numărul său de identificare fiecărui exploziv aprobat sau dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa.Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, în scopul inspecţiei de către aceasta, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului.5. Verificarea statistică a conformităţii5.1. Producătorul ia toate măsurile pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure omogenitatea fiecărui lot produs şi prezintă explozivii pentru verificare sub formă de loturi omogene.5.2. Din fiecare lot se extrage aleatoriu un eşantion. Toţi explozivii se examinează individual şi se efectuează încercările corespunzătoare definite în standardul/standardele român/ române şi/sau în standardul/standardele naţional/naţionale al/ale unui alt stat membru al Uniunii Europene care adoptă standardul/standardele armonizat/armonizate şi/sau se efectuează încercări echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante pentru a verifica conformitatea lor cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi pentru a stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absenţa unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare ce vor fi efectuate.5.3. În cazul în care un lot este acceptat, toţi explozivii din lot sunt consideraţi ca fiind aprobaţi, cu excepţia acelor explozivi din eşantion despre care s-a constatat că nu satisfac încercările.Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările şi încercările efectuate şi aplică numărul său de identificare pe fiecare exploziv aprobat sau dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa.Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului.5.4. Dacă un lot este respins, organismul notificat sau autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a împiedica introducerea lotului respectiv pe piaţă. În cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică şi ia măsurile adecvate.6. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate6.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3, numărul de identificare al acestuia pe fiecare exploziv în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.6.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare tip de exploziv şi o păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului. Declaraţia UE de conformitate identifică tipul de exploziv pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.În cazul în care organismul notificat prevăzut la pct. 3 este de acord, producătorul poate aplica pe explozivi şi numărul de identificare al organismului notificat, sub responsabilitatea organismului notificat.În cazul în care organismul notificat este de acord, producătorul poate aplica pe explozivi numărul de identificare al organismului notificat în timpul procesului de fabricaţie, sub responsabilitatea organismului notificat.7. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligaţiile producătorului, prevăzute la pct. 2 şi 5.1.MODULUL GConformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs1. Conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3 şi 5 şi asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că explozivul în cauză, care face obiectul dispoziţiilor de la pct. 4, este în conformitate cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. Documentaţia tehnică2.1. Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică şi o pune la dispoziţia organismului notificat prevăzut la pct. 4. Documentaţia permite evaluarea conformităţii explozivului cu cerinţele relevante şi include o analiză şi o evaluare adecvate ale riscului/riscurilor. Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi modul de funcţionare a explozivului. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente: a) o descriere generală a explozivului; b) desene de concepţie şi execuţie şi scheme ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor şi altele asemenea; c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective şi a sistemului de funcţionare al explozivului; d) lista standardelor prevăzute la art. 31 alin. (1) aplicate integral sau parţial, iar în cazurile în care aceste standarde nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale ale prezentei hotărâri, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate; e) rezultatele calculelor de proiectare efectuate, rezultatele verificărilor efectuate şi altele asemenea, şi f) rapoartele de testare.2.2. Producătorul păstrează documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului.3. FabricaţiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea lui să asigure respectarea de către explozivul fabricat a cerinţelor aplicabile ale prezentei hotărâri.4. VerificareaUn organism notificat ales de către producător efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora, aşa cum se prevede în standardele prevăzute la art. 31 alin. (1) şi/sau încercări echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante pentru a asigura conformitatea explozivului cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri. În absenţa unui astfel de standard, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare ce vor fi efectuate.Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările şi încercările efectuate şi aplică numărul propriu de identificare explozivului aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului.5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 4, numărul de identificare al acestuia pe fiecare exploziv în parte care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă şi o păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului. Declaraţia UE de conformitate identifică explozivul pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.6. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prevăzute la pct. 2.2 şi 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute în mandat.  +  Anexa 4DECLARAŢIE UE DE CONFORMITATE(Nr. XXXX)*1) Notă

  ──────────

  *1) Atribuirea unui număr declaraţiei de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.

  ──────────
  1. Nr. ... (numărul produsului, tipului, lotului sau numărul de serie):2. Denumirea şi adresa producătorului şi, unde e cazul, a reprezentantului său autorizat:3. Prezenta declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.4. Obiectul declaraţiei (identificarea produsului permiţând trasabilitatea):5. Obiectul declaraţiei descris mai sus este în conformitate cu legislaţia relevantă de armonizare a Uniunii Europene:6. Trimiteri la standardele prevăzute la art. 31 alin. (1) relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificaţii tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:7. Organismul notificat ....(denumire, număr)...... a efectuat ..........(descrierea intervenţiei).......... şi a emis certificatul:8. Informaţii suplimentare:Semnat pentru şi în numele:............................................................................(locul şi data emiterii)......................................(numele, funcţia) (semnătura)......................................
   +  Anexa 5Autorizaţie pentru transferul intracomunitar de explozivi[art. 13 alin. (1) lit. a) şi b)]┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Tipul autorizaţiei │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data expirării*): │├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│ Transfer unic (art. 13 alin. (1) │Transferuri multiple-durată determinată││ lit. a)] │(art. 13 alin. (1) lit. b)] │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 2. Informaţii asupra operatorilor │ │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 2.1. Destinatar*) │2.2. Furnizor │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ Nume: │Nume: ││ │ ││ │ ││ Adresa (sediu social): │Adresa (sediu social): ││ │ ││ Telefon: │Telefon: ││ │ ││ Fax: │Fax: ││ │ ││ E-mail: │E-mail: ││ │ ││ Semnătură: │ │├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ 2.3. Transportator (i) │├─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┤│ Nume: │ Nume: │ Nume: ││ │ │ ││ │ │ ││ Adresa (sediu social): │ Adresa (sediu social): │ Adresa (sediu social): ││ │ │ ││ Telefon: │ Telefon: │ Telefon: ││ │ │ ││ Fax: │ Fax: │ Fax: ││ │ │ ││ E-mail: │ E-mail: │ E-mail: ││ │ │ │├─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤│ 3. Descrierea completă a explozivilor │├─────┬──────────┬────────────┬───────┬─────────────────┬──────────┬───────────┤│Număr│ │ Denumirea │ Marcaj│ Adresa │ │ Alte ││ONU*)│ Clasă/ │comercială*)│ CE │ fabricii │Cantitate │ informaţii││ │Diviziune │ │(Da/Nu)│ │ *) │ utile │├─────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼───────────┤├─────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼───────────┤├─────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼───────────┤├─────┴──────────┴────────────┴───────┴─────────────────┴──────────┴───────────┤│ 4. Informaţii privind transferul │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1. Localizare şi calendar: │├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤│ Loc de plecare: │Data plecării: │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ Loc de livrare: │Data estimativă a sosirii: │├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│ 4.2. Caracteristici generale ale itinerarului: │├────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┤│ Stat membru │ Punct │ Punct │ Mijloace ││ │ de intrare │ de ieşire │ de transport │├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤├────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┤│ 5. Autorizaţii de tranzit eliberate de autorităţile statelor membre, cu ││ identificarea de siguranţă (de exemplu, ştampila) │├────────────┬────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────────┤│ Ţara │ Data │ Numărul │ Data │ ││ de origine │autorizaţiei│autorizaţiei │ expirării │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ Ţara │ Data │ Numărul │ Data │ L.S. ││ de tranzit │autorizaţiei│autorizaţiei │ expirării │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴─────────────────────────┤│ 6. Autorizaţia eliberată de autoritatea statului membru destinatar ││ (cu identificarea de siguranţă) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data: .............. ││ ││ ││ Calitatea semnatarului: ││ ....................... L.S. ││ ││ ........... ││ (semnătura) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Note explicative:1. Destinatarul explozivilor completează rubricile 1-4 din documentul pentru transferul intracomunitar de explozivi şi depune documentul la autoritatea competentă din locul de destinaţie, în vederea aprobării.2. Concomitent cu obţinerea autorizaţiei din partea autorităţii competente din locul de destinaţie (rubrica 6), persoana responsabilă cu transferul trebuie să notifice respectivul transfer autorităţilor competente ale statelor membre de tranzit şi ale statului membru de origine a cărui autorizaţie este de asemenea necesară (rubrica 5). Aprobarea autorităţii competente poate figura pe acelaşi document sau în documente distincte. În orice situaţie, aprobarea trebuie să facă obiectul unei identificări de siguranţă.3. În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru consideră că sunt îndeplinite cerinţe speciale de siguranţă, toate informaţiile solicitate în document trebuie comunicate în prealabil. În cazul în care una dintre autorităţile competente în cauză nu consideră că trebuie respectate cerinţe speciale de siguranţă, trebuie completate numai rubricile de informaţii urmate de un asterisc (*).4. În orice situaţie, documentul trebuie să însoţească explozivii până la sosirea la destinaţie.5. "Descrierea completă a explozivilor" cuprinde denumirea comercială şi/sau numărul ONU corect, precum şi orice altă informaţie relevantă care să permită identificarea elementelor. În cazul în care explozivii nu au un marcaj CE, acest lucru trebuie indicat în mod clar.6. "Cantitate" înseamnă, după caz, numărul de articole sau greutatea netă a explozivilor.  +  Anexa 6Autorizaţie pentru importul explozivilor dintr-un stat terţ- model -┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Tipul autorizaţiei │ │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ Data eliberării*): │Data expirării*): │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Import unic │Importuri multiple - durată determinată│├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 2. Informaţii asupra operatorilor │ │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 2.1. Destinatar*) │2.2. Furnizor*): │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ Denumirea: │Denumirea: ││ │ ││ │ ││ Adresa (sediu social): │Adresa (sediu social): ││ │ ││ Nr. telefon: │Nr. telefon: ││ │ ││ Fax: │Fax: ││ │ ││ E-mail: │E-mail: ││ │ ││ Semnătură: │ │├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ 2.3. Transportator/Transportatori │├─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┤│ Denumirea: │ Denumirea: │ Denumirea: ││ │ │ ││ │ │ ││ Adresa (sediu social): │ Adresa (sediu social): │ Adresa (sediu social): ││ │ │ ││ Nr. telefon: │ Nr. telefon: │ Nr. telefon: ││ │ │ ││ Fax: │ Fax: │ Fax: ││ │ │ ││ E-mail: │ E-mail: │ E-mail: ││ │ │ │├─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤│ 3. Descrierea completă a explozivilor │├─────┬──────────┬────────────┬───────┬─────────────────┬──────────┬───────────┤│Număr│ │ Denumirea │ Marcaj│ Adresa │ │ Alte ││ NU*)│ Clasă/ │comercială*)│ CE │ fabricii │Cantitatea│ informaţii││ │Diviziune │ │(Da/Nu)│ │ │ utile │├─────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼───────────┤├─────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼───────────┤├─────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼───────────┤├─────┴──────────┴────────────┴───────┴─────────────────┴──────────┴───────────┤│ 4. Informaţii asupra importului │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1. Localizare şi calendar: │├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤│ Loc de plecare: │Data plecării: │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ Loc de livrare: │Data estimativă a sosirii: │├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│ 4.2. Particularităţile generale ale itinerarului │├────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┤│ Statul │ Punctul │ Punctul │ Mijloacele ││ │ de intrare │ de ieşire │ de transport │├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤├────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┤│ 5. Autorizaţii de tranzit eliberate de către autorităţile competente din ││ statele tranzitate, incluzând identificarea de siguranţă (de exemplu, ││ ştampila) │├────────────┬────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────────┤│ Ţara │ Data │ Numărul │ Data │ ││ de origine │autorizării │autorizaţiei │ expirării │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ Ţara │ Data │ Numărul │ Data │ L.S. ││ de tranzit │autorizării │autorizaţiei │ expirării │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴─────────────────────────┤│ 6. Autorizaţia eliberată de către autorităţile române din locul de destinaţie││ (cu identificarea de siguranţă) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data: .............. ││ Funcţia semnatarului: ││ ....................... L.S. ││ ││ Semnătura ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Note explicative:1. Destinatarul explozivilor completează rubricile de la pct. 1-4 ale documentului pentru importul explozivilor pe teritoriul României şi transmite acest document autorităţii competente din locul de destinaţie, pentru autorizare.2. În paralel cu obţinerea autorizaţiei de la autoritatea competentă din locul de destinaţie (rubrica 6), persoana responsabilă pentru import trebuie să îl notifice autorităţilor competente din statele tranzitate şi din statul de origine, a căror autorizare este, în egală măsură, necesară (rubrica 5). Autorizarea poate fi prezentată pe acelaşi document sau pe documente diferite. În toate cazurile autorizarea trebuie să facă obiectul unei identificări de siguranţă.3. Atunci când Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie consideră că exigenţele particulare de siguranţă sunt necesare, toate informaţiile cerute în document trebuie să fie comunicate în prealabil. Dacă autorităţile menţionate mai sus nu apreciază că exigenţe particulare de siguranţă trebuie respectate, numai cererile de informaţii prevăzute cu asterisc (*) trebuie să fie completate.4. În toate cazurile documentul trebuie să însoţească explozivii până la destinaţie.5. "Descrierea completă a explozivilor" cuprinde denumirea comercială şi/sau numărul NU (Naţiunile Unite) corect, precum şi toate celelalte informaţii pertinente care permit identificarea elementelor. În cazul în care explozivii nu dispun de marcajul CE, acest lucru trebuie indicat clar.6. "Cantitatea" înseamnă, după caz, numărul articolelor sau masa netă a explozivilor.  +  Anexa 7Autorizaţie pentru exportul explozivilor către un stat terţ- model -┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Tipul autorizaţiei │├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│ Data eliberării*): │Data expirării*): │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Export unic │Exporturi multiple - durată determinată│├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 2. Informaţii asupra operatorilor │ │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 2.1. Destinatar*) │2.2. Furnizor*): │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ Denumirea: │Denumirea: ││ │ ││ │ ││ Adresa (sediu social): │Adresa (sediu social): ││ │ ││ Nr. telefon: │Nr. telefon: ││ │ ││ Fax: │Fax: ││ │ ││ E-mail: │E-mail: ││ │ ││ │Semnătură: │├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ 2.3. Transportator/Transportatori │├─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┤│ Denumirea: │ Denumirea: │ Denumirea: ││ │ │ ││ │ │ ││ Adresa (sediu social): │ Adresa (sediu social): │ Adresa (sediu social): ││ │ │ ││ Nr. telefon: │ Nr. telefon: │ Nr. telefon: ││ │ │ ││ Fax: │ Fax: │ Fax: ││ │ │ ││ E-mail: │ E-mail: │ E-mail: ││ │ │ │├─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤│ 3. Descrierea completă a explozivilor │├─────┬──────────┬────────────┬───────┬─────────────────┬──────────┬───────────┤│Număr│ │ Denumirea │ Marcaj│ Adresa │ │ Alte ││ NU*)│ Clasă/ │comercială*)│ CE │ fabricii │Cantitatea│ informaţii││ │Diviziune │ │(Da/Nu)│ │ │ utile │├─────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼───────────┤├─────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼───────────┤├─────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼───────────┤├─────┴──────────┴────────────┴───────┴─────────────────┴──────────┴───────────┤│ 4. Informaţii asupra exportului │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1. Localizare şi calendar: │├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤│ Loc de plecare: │Data plecării: │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ Loc de livrare: │Data estimativă a sosirii: │├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│ 4.2. Particularităţile generale ale itinerarului │├────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┤│ Statul │ Punctul │ Punctul │ Mijloacele ││ │ de intrare │ de ieşire │ de transport │├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤├────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤├────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┤│ 5. Autorizaţii de tranzit eliberate de către autorităţile competente din ││ statele tranzitate, incluzând identificarea de siguranţă (de exemplu, ││ ştampila) │├────────────┬────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────────┤│ Ţara de │ Data │ Numărul │ Data │ ││ destinaţie │autorizării │autorizaţiei │ expirării │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ ││ Ţara │ Data │ Numărul │ Data │ L.S. ││ de tranzit │autorizării │autorizaţiei │ expirării │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤ │├────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴─────────────────────────┤│ 6. Autorizaţia eliberată de către autorităţile române din locul de plecare ││ (cu identificarea de siguranţă) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data: .............. ││ Funcţia semnatarului: ................. ││ L.S. ││ Semnătura ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Note explicative:1. Furnizorul explozivilor, operator economic stabilit în România, completează rubricile de la pct. 1-4 ale documentului pentru exportul explozivilor pe teritoriul României şi transmite acest document autorităţii competente din locul de plecare, pentru autorizare.2. În paralel cu obţinerea autorizaţiei de la autoritatea competentă din locul de plecare (rubrica 6), persoana responsabilă pentru export trebuie să îl notifice autorităţilor competente din statele tranzitate şi din statul de destinaţie, a căror autorizare este, în egală măsură, necesară (rubrica 5). Autorizarea poate fi prezentată pe acelaşi document sau pe documente diferite. În toate cazurile autorizarea trebuie să facă obiectul unei identificări de siguranţă.3. Atunci când Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie consideră că exigenţele particulare de siguranţă sunt necesare, toate informaţiile cerute în document trebuie să fie comunicate în prealabil. Dacă autorităţile menţionate mai sus nu apreciază că exigenţe particulare de siguranţă trebuie respectate, numai cererile de informaţii prevăzute cu asterisc (*) trebuie să fie completate.4. În toate cazurile documentul trebuie să însoţească explozivii până la destinaţie.5. "Descrierea completă a explozivilor" cuprinde denumirea comercială şi/sau numărul NU (Naţiunile Unite) corect, precum şi toate celelalte informaţii pertinente care permit identificarea elementelor. În cazul în care explozivii nu dispun de marcajul CE, acest lucru trebuie indicat clar.6. "Cantitatea" înseamnă, după caz, numărul articolelor sau masa netă a explozivilor.  +  Anexa 8Autorizaţie pentru tranzitul explozivilor- model -┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Data eliberării*): │Data expirării*): │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Tranzit unic │Tranzituri multiple - durată ││ │determinată │├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ 2. Informaţii asupra operatorilor │├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│ 2.1. Destinatar │2.2. Furnizor │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ Denumirea: │Denumirea: │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ Adresa (sediu social): │Adresa (sediu social): │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ Nr. telefon: │Nr. telefon: │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ Fax: │Fax: │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ E-mail: │E-mail: │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ 2.3. Transportator/transportatori │├─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┤│ Denumirea: │ Denumirea: │ Denumirea: ││ │ │ ││ │ │ ││ Adresa (sediu social): │ Adresa (sediu social): │ Adresa (sediu social): ││ │ │ ││ Nr. telefon: │ Nr. telefon: │ Nr. telefon: ││ │ │ ││ Fax: │ Fax: │ Fax: ││ │ │ ││ E-mail: │ E-mail: │ E-mail: ││ │ │ │├─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤│ 3. Descrierea completă a explozivilor │├─────┬──────────┬────────────┬────────────────────────────┬───────────────────┤│Număr│ │ Denumirea │ │ Alte informaţii ││ NU*)│ Clasă/ │comercială*)│ Cantitatea │ utile ││ │Diviziune │ │ │ │├─────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤├─────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤├─────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤├─────┴──────────┴────────────┴────────────────────────────┴───────────────────┤│ 4. Documente din care să rezulte că accesul pe teritoriul statului de ││ destinaţie este permis şi autoritatea emitentă: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. Documentele care atestă provenienţa explozivilor: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. Informaţii asupra tranzitului ││ Locul de intrare în România: ││ Data estimativă a intrării: ││ Locul de ieşire din România: ││ Data estimativă a ieşirii: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. Particularităţile generale ale itinerarului şi itinerarul propus: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. Modul de asigurare a securităţii tranzitului: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Funcţia semnatarului: ││ L.S. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Semnătura │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Note explicative:1. Persoana responsabilă de tranzitul explozivilor completează rubricile de la pct. 1-8 ale documentului pentru tranzitul explozivilor pe teritoriul României şi transmite acest document autorităţii competente în România, pentru autorizare.2. În toate cazurile documentul trebuie să însoţească explozivii pe teritoriul României.3. "Descrierea completă a explozivilor" cuprinde denumirea comercială şi/sau numărul ONU corect, precum şi toate celelalte informaţii pertinente care permit identificarea elementelor. În cazul în care explozivii nu dispun de marcajul CE, acest lucru trebuie indicat clar. Dacă autorităţile menţionate mai sus nu apreciază că exigenţe particulare de siguranţă trebuie respectate, numai cererile de informaţii prevăzute cu asterisc (*) trebuie să fie completate.4. "Cantitatea" înseamnă, după caz, numărul articolelor sau masa netă a explozivilor.5. "Documente din care să rezulte că accesul pe teritoriul statului de destinaţie este permis şi autoritatea emitentă" a actului - la acest punct se vor înscrie seria, numărul şi valabilitatea documentului (de exemplu, autorizaţia de transfer, permis de import etc.), precum şi autoritatea emitentă.6. Prin "Documentele care atestă provenienţa explozivilor" se înţelege factură proforma/invoice sau echivalent, urmând a fi înscrise seria, numărul şi data eliberării.7. La punctul "Modul de asigurare a securităţii tranzitului" se vor înscrie contractul prin care este asigurată paza transportului, conform normelor legale, precum şi orice alte informaţii relevante, conform normelor de securitate internaţionale.---------