HOTĂRÂRE nr. 581 din 10 septembrie 1998 (*actualizată*)privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române(actualizată până la data de 20 ianuarie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R., societate comercială pe acţiuni, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. (2) C.F.R. este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) C.F.R. poate înfiinţa sucursale, reprezentanţe, agenţii şi alte asemenea subunităţi, în ţară şi în străinătate, în condiţiile legii. (4) Filiale ale C.F.R. pot fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor. (5) În sensul prezentei hotărâri, prin societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se înţelege C.F.R., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. şi Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.  +  Articolul 2 (1) Capitalul social iniţial al C.F.R. este de 1.287.991.500.383 lei şi se constituie prin preluarea, corespunzător obiectului său de activitate, a unei părţi din patrimoniul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, în baza balanţei de verificare şi a situaţiei patrimoniului, întocmite la data de 30 iunie 1998. (2) Capitalul social iniţial este subscris şi integral vărsat de statul român, în calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor. (3) Capitalul social iniţial este împărţit în 51.519.660 acţiuni nominative, fiecare având valoarea nominală de 25.000 lei. (4) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, pe de o parte, şi C.F.R., pe de altă parte, se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Dacă valoarea capitalului social, stabilită prin protocolul de predare-preluare, va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita la registrul comerţului rectificarea cuvenită, în termen de 30 de zile de la semnarea protocolului. (5) Acţiunile emise de C.F.R. pot fi cotate la bursă şi tranzacţionate liber pe piaţa de capital. (6) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar al C.F.R., prin ordin al ministrului transporturilor şi cu acordul adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor societăţilor comerciale implicate, se pot efectua transferuri de active - corporale şi necorporale -, fără plată, între C.F.R. şi celelalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora. (7) C.F.R. se poate privatiza, statul putând păstra pachetul majoritar de acţiuni. (8) Pe perioada în care statul este acţionar majoritar, C.F.R. poate vinde active din patrimoniul sau persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la iniţiativa consiliului său de administraţie şi cu acordul Ministerului Transporturilor, cu mandatarea reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor. Vânzarea se poate face numai în cazul în care nu este afectată privatizarea C.F.R. sau privatizarea unui activ în integralitatea sa. Sumele rezultate din vânzarea activelor pot fi utilizate în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) C.F.R. deţine, în concesiune sau în proprietate, bunuri imobile şi mobile, după caz. (2) Infrastructura feroviară publică, ale carei elemente concrete sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi bunurile rezultate din investiţii, dezvoltări şi/sau modernizări ale acesteia, se atribuie în concesiune C.F.R., fără plata redevenţei, pe o durată de 49 de ani de la data înfiinţării C.F.R., pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor. Condiţiile concesiunii se reanalizează după primii patru ani, în funcţie de condiţiile specifice existente pe piaţa transporturilor. Alte bunuri care constituie proprietate publică a statului se atribuie în concesiune C.F.R. pe durate limitate, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor, în condiţiile legii. Evaluarea evidenţierea şi dimensionarea lor se face în conturile de ordine şi evidenţă. (3) În capitalul social al C.F.R. nu este inclusă valoarea bunurilor proprietate publică a statului, date în concesiune. (4) C.F.R. poate subconcesiona sau închiria, în condiţiile legii, porţiuni ale infrastructurii feroviare publice, cu avizul Ministerului Transporturilor. (5) Elementele infrastructurii feroviare, altele decât cele care constituie infrastructura feroviară publică, constituie infrastructura feroviară privată a C.F.R. (6) Valoarea terenurilor aflate în proprietatea C.F.R. nu este cuprinsă în capitalul social prevăzut la art. 2 alin. (1). Aceste terenuri se vor evalua în termen de 12 luni de la data înfiinţării C.F.R., modificându-se în mod corespunzător capitalul social al acesteia.  +  Articolul 4C.F.R. este scutită de orice taxe şi impozite asupra elementelor infrastructurii feroviare publice, inclusiv asupra terenurilor proprietate publică pe care acestea sunt amplasate, precum şi asupra terenurilor destinate acestui scop.  +  Articolul 5C.F.R. va urmări, potrivit obiectului sau de activitate, realizarea activităţii de ansamblu a transportului feroviar public, intern şi internaţional, în conformitate cu cerinţele siguranţei circulaţiei şi ale tehnologiilor specifice de transport.  +  Articolul 6C.F.R. desfăşoară activităţi de interes public naţional în scopul realizării transportului feroviar public şi al satisfacerii nevoilor de apărare a ţării şi are, în principal, ca obiect de activitate: a) gestionarea infrastructurii feroviare şi punerea acesteia la dispoziţie operatorilor de transport feroviar, în condiţiile legii; b) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare din România în concordanţă cu standardele europene, în scopul asigurării compatibilităţii şi interoperabilităţii cu sistemul de transport feroviar european; c) organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare; d) desfăşurarea activităţilor industriale şi de servicii conexe pentru asigurarea funcţionarii infrastructurii feroviare; e) gestionarea patrimoniului auxiliar feroviar.  +  Articolul 7C.F.R. asigură funcţionarea infrastructurii feroviare publice prin: a) îndeplinirea ansamblului funcţiilor tehnice, comerciale, economice şi de reprezentare necesare; b) asigurarea stării de funcţionare a liniilor, instalaţiilor şi a celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii stabiliţi; c) conducerea operativă a circulaţiei trenurilor şi permiterea manevrei; d) repartizarea capacităţilor infrastructurii feroviare şi alocarea traselor pe baza normelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi a contractului de acces la aceasta.  +  Articolul 8 (1) C.F.R. va acţiona cu prioritate pentru privatizarea sectoarelor de întreţinere, reparaţii, a activităţilor industriale, a serviciilor şi a altora asemenea, care asigură condiţiile pentru exploatarea infrastructurii feroviare. (2) C.F.R. are dreptul să deţină sau să participe la capitalul social al altor societăţi comerciale şi să decidă, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine, cu excepţia societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. (3) C.F.R. nu poate efectua activităţi de transport feroviar public specifice unui operator feroviar, nu se poate asocia în acest scop cu un operator feroviar şi nu poate participa cu capital la un operator feroviar.  +  Articolul 9C.F.R., potrivit obiectului său de activitate, împreună cu operatorii de transport feroviar licenţiaţi, asigură desfăşurarea traficului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe întreaga reţea feroviară deschisă circulaţiei publice, exercitând atribuţiile ce-i revin potrivit legii. În cazul producerii de evenimente de cale ferată, participă la cercetarea acestora, intervine şi ia măsurile necesare pentru îndepărtarea urmărilor şi pentru restabilirea circulaţiei feroviare.  +  Articolul 10 (1) C.F.R. are dreptul să utilizeze, în condiţiile legii, zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, în scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei feroviare şi al prevenirii evenimentelor de cale ferată. (2) În cazurile în care zona de siguranţă, în limitele stabilite prin lege, include terenuri aflate în proprietate privată, C.F.R. poate iniţia procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii. (3) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice, C.F.R poate amplasa, temporar, materiale şi utilaje necesare întreţinerii acesteia, în scopul eliminării consecinţelor evenimentelor de cale ferată sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranţa circulaţiei. În cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justă despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în maximum 30 de zile de la terminarea lucrării. În caz de neînţelegere, acordarea de despăgubiri şi cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească. Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este condiţionat de plata prealabilă a despăgubirii. (4) Pe traseul liniilor ferate aparţinând infrastructurii feroviare, supus înzăpezirilor, C.F.R. este în drept să utilizeze zona de protecţie pentru instalarea de parazăpezi. În cazul producerii de pagube sunt aplicabile dispoziţiile alin. (3). (5) C.F.R. va acţiona imediat, în condiţiile legii, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru desfiinţarea construcţiilor interzise de lege în zona de protecţie a infrastructurii feroviare, fără plata vreunei despăgubiri, precum şi pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protecţie a infrastructurii feroviare.  +  Articolul 11C.F.R. nu răspunde pentru pagubele cauzate de traversarea liniilor ferate de către pietoni, vehicule sau de animale prin alte locuri decât cele special amenajate în acest scop sau de pagubele cauzate de traversarea liniilor ferate fără respectarea normelor şi prescripţiilor în vigoare.  +  Articolul 12 (1) C.F.R. pune la dispoziţie operatorilor de transport feroviar infrastructura feroviară, în mod nediscriminatoriu, pe baza contractului de acces. Operatorii de transport feroviar străini şi grupurile internaţionale care realizează transport feroviar sunt acceptaţi pentru circulaţia pe infrastructura feroviară publică, în condiţiile legii şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (2) Pentru accesul pe infrastructura feroviară publică, operatorii feroviari plătesc tariful de utilizare a infrastructurii, iar pentru serviciile şi facilităţile solicitate pe infrastructura feroviară privată, plătesc chirii sau tarife, după caz. (3) C.F.R. poate negocia nivelul tarifului de utilizare a infrastructurii cu operatorii de transport feroviar, în funcţie de numărul de trase achiziţionate, de secţia de circulaţie, de momentul solicitării şi de perioada solicitată. (4) Tariful de utilizare a infrastructurii se plăteşte în condiţiile şi la termenele stabilite prin contractul de acces. C.F.R. poate suspenda, temporar, accesul pe infrastructura operatorilor feroviari care depăşesc termenele de plată a tarifului, dacă întârzierea la plata este mai mare de 3 zile lucrătoare. În astfel de situaţii, la sesizarea C.F.R., Ministerul Transporturilor poate suspenda sau anula licenţa operatorului feroviar.  +  Articolul 13Contractul de acces pe infrastructură se încheie de către C.F.R. cu fiecare operator de transport feroviar şi conţine cel puţin următoarele clauze: a) servicii oferite operatorului feroviar, grupate pe categorii, după cum urmează:- pachetul de bază cuprinzând dreptul de acces la liniile de cale ferată, utilizarea căii şi a macazurilor, utilizarea catenarelor şi a substaţiilor, furnizarea curentului de tracţiune, circulaţia trenurilor şi condiţiile de exploatare;- servicii suplimentare cuprinzând accesul la facilităţi din staţii, terminale publice, magazii, spaţii de depozitare;- servicii obligatorii cuprinzând asistenţa în caz de evenimente de cale ferată;- servicii opţionale cuprinzând accesul la reţeaua de telecomunicaţii şi alte servicii conexe; b) răspunderile părţilor privind normele de siguranţă a circulaţiei; c) parametrii de performanţă privind calitatea serviciilor contractate şi punctualitatea trenurilor, cu menţionarea răspunderii părţilor; d) nivelul maximal al tarifului de utilizare a infrastructurii, al tarifelor pentru serviciile incluse în contract şi al chiriilor; e) răspunderile pentru daune civile; f) durata contractului şi clauze de reziliere.  +  Articolul 14 (1) În condiţiile legii, C.F.R. poate închide pentru transport, din considerente tehnologice sau de rentabilitate, liniile ferate aparţinând infrastructurii feroviare publice, cu respectarea normelor de siguranţă a circulaţiei. (2) Pierderile rezultate din menţinerea în exploatare, precum şi costurile ocazionate de conservarea sau dezafectarea liniilor publice nerentabile se suportă de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. În astfel de situaţii, C.F.R. are obligaţia să prezinte spre aprobare Ministerului Transporturilor motivaţia fundamentată a costurilor pentru fiecare dintre aceste cazuri.  +  Articolul 15În cazul unor calamitaţi naturale, dezastre sau evenimente de cale ferată, C.F.R. va acţiona, în cel mai scurt timp, pentru repunerea în funcţiune a infrastructurii feroviare afectate.  +  Articolul 16C.F.R. poate efectua, în condiţiile legii, transporturi în interes propriu, pentru menţinerea sau readucerea în parametri a infrastructurii feroviare.  +  Articolul 17 (1) C.F.R., corespunzător obiectului său de activitate, se substituie Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele judecătoreşti, precum şi în cele ce decurg din contractele şi acordurile internaţionale. Sunt exceptate datoriile şi creanţele care vor fi gestionate de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, în forma în care continuă să fiinţeze după reorganizare, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998.----------Ultima frază de la alin. (1) al art. 17 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 581 din 10 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 11 februarie 1999. (2) C.F.R. preia de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române partea care îi revine din creditele în curs de derulare sau de contractare, cu drepturile şi obligaţiile aferente. (3) C.F.R. preia, potrivit obiectului său de activitate, drepturile şi obligaţiile ce reveneau Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române din creditele contractate de către Societatea Naţională a Căilor Ferate Române de la instituţiile financiare internaţionale, precum şi din creditele contractate direct de stat şi subîmprumutate de către Societatea Naţională a Căilor Ferate Române prin acorduri subsidiare. Aceste credite, în limita în care au fost preluate, vor fi rambursate de către C.F.R., care preia drepturile şi obligaţiile ce reveneau Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. (4) Ministerul Transporturilor va stabili în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri defalcarea creditelor contractate cu garanţie guvernamentală de către Societatea Naţională a Căilor Ferate Române de la instituţiile financiare internaţionale, precum şi a creditelor contractate direct de stat şi subîmprumutate de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române şi va comunica Ministerului Finanţelor rezultatele acestei defalcări. (5) <> - S.A. va asigura serviciile privind managementul creditelor externe rambursabile sau nerambursabile angajate de Regia Autonomă <> înainte de reorganizarea sa, care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri au fost administrate de <> - S.A.----------Alin. (5) al art. 17 a fost introdus de pct. 1 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.199 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 noiembrie 2002.  +  Articolul 18 (1) C.F.R. poartă răspunderea ce revine căii ferate potrivit Regulamentului de transport pe căile ferate din România, convenţiilor şi acordurilor internaţionale, altor reglementări privind transportul feroviar, precum şi normelor, instrucţiunilor şi regulamentelor în domeniul feroviar, în limita obiectului său de activitate. (2) În vederea satisfacerii nevoilor de apărare a ţării şi în limita obiectului său de activitate C.F.R. are următoarele obligaţii: a) să întocmească şi să asigure punerea în aplicare a planului de mobilizare; b) să asigure rezervele şi capacităţile necesare îndeplinirii sarcinilor de mobilizare; c) să întocmească documentele privind completarea forţei de muncă, necesară în caz de război, cu personal cu obligaţii militare; d) să asigure protecţia civilă a personalului propriu, a călătorilor şi a bunurilor încredinţate la transport, în cazul unor situaţii speciale, inclusiv al calamităţilor.  +  Articolul 19 (1) Raporturile dintre C.F.R. şi instituţiile publice se reglementează prin contractul de activitate încheiat între C.F.R., pe de o parte, şi Ministerul Transporturilor, în numele statului, pe de altă parte. (2) Contractul de activitate prevăzut la alin. (1) va cuprinde, cel puţin, următoarele prevederi: a) parametrii de performanţă ai infrastructurii feroviare publice, care trebuie asiguraţi de către C.F.R.; b) limitele maximale ale tarifului de utilizare a infrastructurii pentru trafic intern şi volumele de lucrări şi activităţi care trebuie realizate de C.F.R. pentru asigurarea funcţionarii, întreţinerii şi reparaţiilor curente pe infrastructura feroviară; c) programul de privatizare a unor sectoare de activitate ale C.F.R. în perioada de valabilitate a contractului; d) nivelul contribuţiei statului pentru investiţii, modernizări, dezvoltări, reparaţii capitale, lucrări ocazionate de repunerea în funcţiune a infrastructurii feroviare publice, afectată ca urmare a unor calamităţi naturale sau dezastre, precum şi pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport european, împreună cu lista obiectivelor respective şi cu termenele de realizare a acestora; e) lista secţiilor de circulaţie propuse pentru închidere din considerente tehnologice sau de rentabilitate şi sumele alocate de la bugetul de stat pentru conservarea sau dezactivarea acestora; f) lista secţiilor de circulaţie nerentabile care se menţin deschise traficului din motive sociale sau de altă natură şi sumele alocate de la bugetul de stat în acest scop; g) răspunderea Guvernului privind buna funcţionare a transportului public feroviar, incluzând transferurile de la bugetul de stat pentru activitatea de învăţământ şi de asistenţă medico-sanitară. (3) Contractul de activitate prevăzut la alin. (1) se încheie pe o durată de 4 ani, se aprobă de către Guvern şi se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat. (4) Este interzisă prevederea în contractul de activitate a efectuării transporturilor feroviare pe segmente de infrastructură feroviară care nu corespund normelor de siguranţă a circulaţiei pe calea ferată.  +  Articolul 20Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune, de organizare a licitaţiilor, a managementului proiectelor finanţate din credite interne şi externe, contractarea şi gestionarea acestor credite se preiau de la <> - S.A. şi se realizează potrivit legii prin organele de specialitate proprii.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 2 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.199 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 noiembrie 2002.  +  Articolul 21 (1) Raporturile dintre C.F.R. şi societăţile comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se stabilesc prin convenţii şi contracte, pe bază de negocieri directe. (2) C.F.R. va asigura, pe bază contractuală, cu prioritate, societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, spaţiile necesare desfăşurării activităţilor specifice acestora.  +  Articolul 22 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 22 a fost abrogat de lit. e) a art. 5 din ORDONANŢA nr. 1 din 10 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. (2) Veniturile C.F.R. se realizează din tariful de utilizare a infrastructurii, din chirii şi din valorificarea, la intern şi la export, a deşeurilor refolosibile rezultate din reparaţii, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniu şi din alte activităţi proprii. (3) Veniturile C.F.R. sunt utilizate, în principal, după cum urmează: a) veniturile obţinute din tariful de utilizare a infrastructurii se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparaţii curente a infrastructurii feroviare publice; b) veniturile obţinute din chirii se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere, reparaţii curente, precum şi pentru modernizarea, dezvoltarea şi reparaţiile capitale ale infrastructurii feroviare private; c) veniturile obţinute din valorificarea produselor reziduale se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor infrastructurii feroviare publice sau private, în funcţie de sectorul din care provin. (4) Adunarea generală a acţionarilor poate decide, în funcţie de priorităţile C.F.R., şi alte alocări ale veniturilor prevăzute la alin. (3) lit. a)-c). (5) În cazurile în care interesele de stat, inclusiv cele de ordin militar, vor impune executarea de lucrări sau prestaţii de servicii speciale, sursele de finanţare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. (6) Sumele alocate de la bugetul de stat, inclusiv cele aferente creditelor garantate de stat şi rambursate de la bugetul de stat, se evidenţiază într-un capitol distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al C.F.R. şi se utilizează exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de investiţii, modernizări, dezvoltări, reparaţii capitale, lucrări ocazionate de repunerea în funcţiune a infrastructurii feroviare publice, afectată ca urmare a unor calamitaţi naturale sau dezastre, precum şi pentru investiţii pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport european. (7) Sumele prevăzute la alin. (6) se asigură şi se transferă lunar C.F.R., indiferent de nivelul veniturilor proprii ale acesteia, şi se constituie ca venituri din care se acoperă cheltuielile pentru activităţile prevăzute la alineatul precedent.  +  Articolul 23C.F.R. poate contracta credite garantate de stat sau garantate cu bunurile deţinute în proprietate.  +  Articolul 24 (1) Personalul necesar desfăşurării activităţii este preluat de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, în funcţie de competenta profesională şi de disciplină în activitate, şi este considerat transferat. Până la încheierea noului contract colectiv de muncă al personalului de la C.F.R., personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal, prevăzute în actualul contract colectiv de muncă, precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare. (2) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă, pentru personalul de execuţie. (3) Salariaţii şi pensionării C.F.R., precum şi membrii de familie ai acestora beneficiază, după caz, de autorizaţii şi permise de călătorie gratuită pe calea ferată, în condiţiile legii.  +  Articolul 25Personalul C.F.R., cu atribuţii de serviciu privind paza, ordinea publică şi controlul trenurilor, gărilor şi al altor unităţi din cadrul C.F.R., este asimilat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice.  +  Articolul 26 (1) C.F.R. este condusă de adunarea generală a acţionarilor. (2) Atribuţiile şi componenţa adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul C.F.R.  +  Articolul 27 (1) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administraţie al C.F.R. Până la finalizarea procesului de privatizare a C.F.R., reprezentanţii statului în consiliul de administraţie şi preşedintele consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Preşedintele consiliului de administraţie al C.F.R. este şi directorul general al acesteia. (3) Atribuţiile consiliului de administraţie, precum şi cele ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin statutul C.F.R.  +  Articolul 28Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţii contrare se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  RADU VASILE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Traian Băsescu

  Ministrul finanţelor,

  Daniel Dăianu

  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

  Alexandru Athanasiu

  Ministru de stat,

  ministrul apărării naţionale,

  Victor Babiuc
  Bucureşti, 10 septembrie 1998.Nr. 581  +  Anexa 1STATUT 10/09/1998  +  Anexa 2Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Elementul concret Definirea elementuluicrt.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Liniile ferate de circulaţie, terenul aferent pe care sunt construite,precum si terenurile situate de o parte si de alta a axei căii ferate până lalimita de expropriere aprobată sau limita zonei de siguranţă a infrastructuriiferoviare, potrivit legii───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────a) 1. Liniile de cale ferată curente Ansamblul de elemente tehnice ale caii      dintre staţii si terenul ferate cu toate componentele sale,      aferent funcţionale, format din terasamentul                                       căii ferate (şină, traverse, sistem de                                       prindere, prisma de balastare),                                       delimitate de semnalele de intrare din                                       direcţii opuse dintre două staţii                                       consecutive, precum şi fâşiile de teren                                       în limita de expropriere aprobată, dar                                       minim doua fâşii de 20 m de o parte şi                                       de alta a axei liniilor marginale,                                       care alcătuiesc zona de siguranţă a                                       infrastructurii feroviare publice dacă                                       este satisfăcută şi condiţia de                                       expropriere.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────a) 2. Liniile de cale ferată de Ansamblul de elemente tehnice ale căii      primiri-expedieri din staţii ferate cu toate componentele sale      şi terenul aferent funcţionale, format din terasamentul                                       căii ferate, suprastructura căii ferate                                       (şină, traverse, sistem de prindere,                                       prisma de balastare), care continuă                                       liniile curente în incinta staţiilor,                                       liniile de primiri-expedieri, precum                                       şi alte linii destinate prin planurile                                       tehnice de exploatare desfăşurării                                       circulaţiei trenurilor de călători şi                                       marfă, dotate cu semnale de circulaţie,                                       pasaje petonale aferente, persoane                                       adiacente şi copertine, precum si                                       fâşiile de teren în limita de expropriere                                       aprobată, dar minim doua fâşii de 20 m                                       de o parte si de alta a axei liniilor                                       marginale de primiri expedieri, care                                       alcatuiesc zona de siguranţă a                                       infrastructurii feroviare publice dacă                                       este satisfăcută şi condiţia de                                       expropriere.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────a) 3. Liniile de cale ferată de Ansamblul de elemente tehnice ale căii      evitare şi terenul aferent ferate cu toate componentele sale                                       funcţionale, format din terasamentul                                       căii ferate, suprastructura căii ferate                                       (şină, traverse, sistem de prindere,                                       prisma de balastare), care formează                                       care formeaza liniile ferate construite,                                       în scopul dirijării materialului rulant,                                       care nu poate fi oprit la locul                                       stabilit, în conditii optime pentru                                       protecţia circulaţiei şi manevrei pe                                       alte linii din staţie sau linie                                       curentă, precum si fâşiile de teren în                                       limita de expropriere aprobată, dar                                       minim două fâşii de 20 m de o parte si                                       de alta a axei liniilor marginale, care                                       alcătuiesc zona de siguranţă a                                       infrastructurii feroviare publice dacă                                       este satisfăcută şi condiţia de                                       expropriere.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────a) 4. Liniile de cale ferată care Liniile de acces la infrastructura      asigură accesul la infra- publică în terminalele care servesc sau      structura portuară sau pot să servească mai mult decât un      terminale şi terenul aferent utilizator final, inclusiv liniile de      dat în concesiune acces către şi de la alte locaţii şi                                       facilităţi precum şi fâşiile de teren,                                       după caz, date in concesiune în limita                                       de expropriere aprobată, dar minim                                       două fâşii de 20 m de o parte şi de                                       alta a axei liniilor marginale, care                                       alcătuiesc zona de siguranţă a                                       infrastructurii feroviare publice                                       dacă este satisfăcută şi condiţia de                                       expropriere;                                       Liniile de acces la infrastructura                                       publică spre şi dinspre porturile                                       aferente, inclusiv liniile de legătură                                       precum şi fâşiile de teren, după caz,                                       date în concesiune în limita de                                       expropriere aprobată, dar minim două                                       fâşii de 20 m de o parte şi de alta                                       a axei liniilor marginale, care                                       alcătuiesc zona de siguranţă a                                       infrastructurii feroviare publice dacă                                       este satisfăcută şi condiţia de                                       expropriere.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────a) 5. Aparate de cale Ansamblul compus din şină, traverse,                                        elemente mecanice şi electrice, care                                        asigură trecerea materialului rulant                                        de pe o linie de cale ferată pe alta.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────a) 6. Trecerile la nivel cu Ansamblul de elemente tehnice utilizate      liniile de cale ferată la intersecţia la acelaşi nivel între                                        liniile căii ferate şi o cale rutieră.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────    b) Podurile, viaductele, tunelurile şi alte construcţii şi lucrări deapărare şi protecţie aferente───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────b) 1. Lucrările de artă destinate Ansamblul elementelor constructive ale      traversării unor obstacole şi podurilor, podeţelor, viaductelor,      terenul aferent pasajelor inferioare, tunelurilor,                                        lucrărilor de apărare şi protecţie                                        aferente şi terenul aferent, până la                                        limita ultimului element component al                                        lucrării respective.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────    c) Lucrările geotehnice de protectie si de consolidare, plantaţiile deprotecţie a liniilor ferate precum şi terenurilor aferente, pe care suntamplasate.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────c) 1. Lucrările destinate Apeductele, drenurile, casiurile,      drenării, captării si evacuării zidurile de retenţie, şanţurile,      apelor şi terenul aferent chesoanele, canalele şi terenul aferent───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────c) 2. Lucrările de artă destinate Zidurile de sprijin, horele,      consolidării şi apărării contraforturile, pereurile, pragurile,      terasamentelor şi tunelurilor epiurile, digurile, apărările de      de cale ferată şi terenul maluri, polatele, lucrările de protecţie      aferent a intrărilor în tuneluri şi deasupra                                        acestora din considerente de securitate                                        şi terenul aferent───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────c) 3. Plantaţiile de protecţie Plantaţiile de arbori şi arbuşti      împotriva înzăpezirilor şi destinaţi protecţiei împotriva înză-      suprafeţele înierbate destinate pezirilor, suprafeţe înierbate destinate      protejării taluzelor căii ferate protejării taluzelor căii ferate      împotriva eroziunii şi împotriva eroziunii şi terenul aferent      terenul aferent acestora, aflat în zona de siguranţă.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────c) 4. Protecţiile antifonice şi Amenajările destinate protecţiei      terenul aferent antifonice la circulaţia trenurilor pe                                        liniile infrastructurii feroviare                                        publice şi terenul aferent acestora───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────    d) Instalaţiile fixe de siguranţă şi conducere operativa a circulatieiferoviare, aferente liniilor de cale ferată aparţinând infrastructuriiferoviare publice───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────d) 1. Instalaţiile de asigurare cu Ansamblul de echipamente mecanice cu      încuietori, cu si fără bloc care impiegatul de mişcare asigură                                       încuierea macazurilor si punerea                                       semnalelor mecanice pe liber, numai daca                                       acestea sunt poziţionate corespunzător                                       parcursului comandat pentru trecerea                                       trenului, cu toate anexele, clădirile                                       şi terenul aferent.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────d) 2. Instalaţiile de centralizare Ansamblul de echipamente electromecanice      electromecanică cu care impiegatul de mişcare controlea-                                       ză manevrarea şi zăvorârea                                       macazurilor, realizând punerea                                       semnalelor mecanice pe liber, numai dacă                                       sunt indeplinite condiţiile de siguranţă                                       corespunzătoare parcursului comandat,                                       cu toate anexele, clădirile şi terenul                                       aferent.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────d) 3. Instalaţiile de centralizare Ansamblul de echipamente mecanice şi      electrodinamică electrice bazate în principal pe relee                                       cu care se comandă şi se controlează                                       manevrarea şi înzăvorârea                                       macazurilor, starea de liber/ocupat a                                       liniilor şi macazurilor de către                                       materialul rulant, permiţând punerea pe                                       liber a semnalelor luminoase de manevră                                       sau de circulaţie, numai dacă sunt                                       îndeplinite condiţiile de siguranţă                                       verificate de instalaţie, cu toate                                       anexele, clădirile şi terenul aferent.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────d) 4. Instalaţiile de centralizare Ansamblul de echipamente mecanice,      electronică electrice, electronice şi de tehnică                                       de calcul, cu care se comandă şi se                                       controlează manevrarea şi înzăvorârea                                       macazurilor, starea de liber/ocupat a                                       liniilor şi macazurilor de către                                       materialul rulant, permiţând punerea pe                                       liber a semnalelor luminoase de manevră                                       sau de circulaţie, numai dacă sunt                                       îndeplinite condiţiile de siguranţă                                       verificate de instalaţie, cu toate                                       anexele, clădirile şi terenul aferent.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────d) 5. Instalaţiile dispecer pentru Ansamblul de echipamente electrice,      conducerea circulaţiei electronice şi de tehnică de calcul,      trenurilor cu care operatorul dispecer realizează                                       de la un post central telecontrolul                                       permanent al circulaţiei trenurilor                                       şi telecomanda şi/sau telecontrolul                                       macazurilor şi semnalelor din staţiile                                       de pe secţia condusă, cu toate anexele,                                       clădirile şi terenul aferent.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────d) 6. Instalaţiile de bloc de linie Ansamblul de elemente situate în linia      automat curentă, în dependenţă cu instalaţiile                                       de centralizare din staţiile adiacente,                                       prin care se verifica starea de                                       de liber/ocupat a liniei curente şi                                       care permite circulaţia mai multor                                       trenuri, în acelaşi sens, la interval                                       de sector de bloc, comanda semnalelor                                       de circulaţie care acoperă sectoarele                                       de bloc realizându-se în mod automat                                       de tren, cu toate anexele, clădirile                                       şi terenul aferent.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────d) 7. Instalaţiile de bloc de linie Ansamblul de elemente situate în linia      semiautomat curentă, în dependenţă cu instalaţiile                                       de centralizare din staţiile adiacente,                                       prin care se verifica starea de                                       de liber/ocupat a liniei curente,                                       cu toate anexele, clădirile şi terenul                                       aferent.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────d) 8. Instalaţiile de semnalizare Ansamblul de echipamente situate in      automată a trecerilor la nivel, staţii sau in linie curentă prin care,      cu şi fără barieră în mod automat, se interzice traficul                                       rutier la trecerea la nivel,                                       cand are loc apropierea unui convoi                                       feroviar, astfel incat timpul de                                       interdictie sa fie redus la minimul                                       permis de siguranţa circulaţiei                                       feroviare, cu toate anexele, clădirile                                       şi terenul aferent.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────d) 9. Instalaţiile pentru controlul Instalaţiile automate, în dependenţă cu      automat al vitezei trenurilor semnalele instalaţiilor de centralizare      INDUSI şi ETCS sau ale blocului de linie automat, care      (instalatia din cale) controlează viteza de circulaţie a                                       trenurilor şi comandă oprirea automată                                       a acestora în cazul depăşirii limitei                                       de viteză impuse prin semnalizare, cu                                       toate anexele, clădirile şi terenul                                       aferent.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────d) 10. Instalaţiile pentru înlăturarea Instalaţiile electrice sau electronice,      sau topirea zăpezii şi a gheţii care prin dispozitive cu aer comprimat      la macazuri înlătură zăpada dintre acele şi                                       contraacele macazurilor sau bazate pe                                       efectul termic al curentului electric,                                       fie al unei flăcări de gaz, prin                                       elemente specifice, topesc gheaţa şi                                       zăpada ce se acumulează între acele                                       şi contraacele macazurilor, cu toate                                       anexele, clădirile şi terenul aferent.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────d) 11. Instalaţiile de comandă Ansamblul de echipamente cu care       automată a macazurilor operatorul de triere din triajele de       în triaje reţea, prin intermediul unui pupitru                                       sinoptic, comandă şi controlează                                       manevrarea macazurilor, permiţând                                       trierea trenurilor conform aşezării                                       vagoanelor în cuprinsul acestora, pe                                       liniile alocate direcţiilor de                                       destinaţie, cu respectarea condiţiilor                                       de siguranţă specifice, cu toate                                       anexele, clădirile şi terenul aferent.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────d) 12. Instalaţiile de frăna Ansamblul de echipamente cu care       de cale operatorul de triere din triajele de                                       reţea, moderează viteza vagoanelor                                       care ruleaza singure pe dispozitivul                                       (cocoaşa) de triere, astfel încât                                       acestea sa se oprească la                                       destinaţie, pe liniile de acumulare,                                       fără ca viteza de impact să fie                                       periculoasă pentru materialul rulant                                       sau marfa transportată, cu toate                                       anexele, clădirile şi terenul aferent───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────d) 13. Instalaţiile de tracţiune Linia de contact 25 kV - 50 Hz;       electrică şi de Posturile de secţionare, subsecţionare,       electroalimentare alimentare şi de legare în paralel cu       aferente liniilor de cale echipamentele, instalaţiile, clădirile       ferată aparţinând şi terenurile aferente;       infrastructurii feroviare Substaţiile de tracţiune electrică cu       publice (liniile curente clădirile, platformele, drumurile de       dintre staţii, liniile acces şi terenurile aferente;       directe, liniile de Instalaţiile de telemecanizare, pentru       primire-expediere din comanda şi controlul operativ prin       staţii, liniile de evitare, dispecer a instalaţiilor fixe de       triajele de reţea ale căii tracţiune electrică, cu toate anexele,       ferate) clădirile şi terenul aferent;                                       Instalaţiile de comandă la distanţă a                                       separatoarelor montate în punctele de                                       secţionare ale liniei de contact, cu                                       toate anexele, clădirile şi terenul                                       aferent;                                       Instalaţiile de la posturile Dispecer                                       Energetic Feroviar, ce constau în                                       totalitatea dotărilor tehnice prin care                                       se asigură în timp real informaţiile                                       necesare comenzii operative a                                       instalaţiilor de tracţiune electrică                                       şi se exercită autoritatea de conducere                                       a dispecerului, cu spaţiile special                                       destinate şi terenurile aferente;                                       Instalaţiile de protecţie din cale şi                                       vecinătate ce constau în ansamblul de                                       elemente utilizate în zona căii ferate                                       electrificate pentru protecţia omului,                                       a instalaţiilor din cale şi din afara                                       căii aparţinând căilor ferate şi                                       altor înstituţii împotriva influenţelor                                       periculoase şi perturbatoare ale                                       tracţiunii electrice în curent                                       alternativ monofazat de 25 kV /50Hz, cu                                       toate anexele, clădirile şi terenul                                       aferent;                                       Posturile de transformare care                                       alimentează instalaţiile de siguranţa                                       circulaţiei cu clădirile şi terenurile                                       aferente;                                       Liniile electrice aeriene şi în cablu                                       care alimentează substaţiile de                                       tracţiune electrică şi instalaţiile de                                       siguranţa circulaţiei, cu toate anexele,                                       clădirile şi terenul aferent;                                       Grupurile electrogene care alimentează                                       instalaţiile de siguranţa circulaţiei                                       cu clădirile special destinate şi                                       terenurile aferente;                                       Instalaţiile electrice de lumină şi                                       forţă care deservesc instalaţiile de                                       siguranţa circulaţiei, cu toate anexele,                                       clădirile şi terenurile aferente.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────d) 14. Alte instalatii de Ansamblul de echipamente cu care se       automatizare determină elementele geometrice sau de                                       poziţie ale vagoanelor, staţionate sau                                       în mişcare, necesare pentru îndeplinirea                                       condiţiilor de siguranţă specifice, cu                                       toate anexele, clădirile şi terenul                                       aferent.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────d) 15. Echipamente speciale Echipamente pentru supravegherea       de supraveghere, parametrilor de funcţionare ai       detecţie, avertizare şi instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei,       climatizare echipamente de telecomandă şi/sau                                       telecontrol, echipamente de avertizare                                       şi/sau stingere a incendiilor,                                       echipamente de climatizare, echipamente                                       de detectare a cutiilor de osii                                       supraîncălzite, cu toate anexele,                                       clădirile şi terenul aferent.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────d) 16. Instalaţiile electrice de Totalitatea elementelor utilizate pentru       ilmninat exterior care asigurarea iluminatului peroanelor,       deservesc liniile şi zonelor de macazuri, pasajelor la nivel,       spaţiile care aparţin zonelor tehnologice, care deservesc       infrastructurii feroviare liniile şi spaţiile precizate, compuse       publice din: corpurile de iluminat, sursele de                                       lumină, suporţii pentru corpurile de                                       iluminat, de tip stâlp, pilon sau                                       lampadar, liniile electrice aeriene sau                                       liniile în cablu aferente, elementele                                       de comandă, distribuţie şi protecţie                                       aferente, cu toate anexele, clădirile                                       şi terenul aferent───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────    e) Triajele de reţea ale căii ferate şi terenurile afectate acestora───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────e) 1. Triajele de reţea ale căii Ansamblul liniilor, echipamentelor şi      ferate şi terenurile aferente instalaţiilor de siguranţă a      acestora din staţiile: circulaţiei şi a activităţii de      Bucureşti Triaj, Ploieşti manevra cu clădirile şi terenurile      Triaj, Craiova, Simeria Triaj, aferente, necesare primirii,      Caransebeş Triaj, Braşov Triaj, descompunerii, acumulării, compunerii      Adjud, Dej şi expedierii trenurilor de marfă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    f) Reţele fixe de telecomunicaţii feroviare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────f) 1. Reţea feroviară de Ansamblul de cabluri cu fibre optice,      cabluri cu fibre optice elemente de joncţionare pentru                                       continuitate, elemente de protecţie                                       subterană şi de ancorare aeriană prin                                       care se asigură suportul de transmitere                                       a informaţiei, datelor pentru sistemul                                       naţional de telecomunicaţii digitale                                       feroviare.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────f) 2. Reţea feroviară Ansamblul de echipamente electronice,      magistrală de de tehnică de calcul, aplicaţiile      transmisiuni digitale specifice de management şi sincronizare,      sincrone DTBN care permite preluarea informaţiei,                                       datelor electronice, prelucrarea şi                                       transmiterea lor, realizându-se                                       interconectarea staţiilor de cale                                       ferată, în vederea asigurării teleco-                                       municaţiilor de siguranţa şi conducerea                                       operativă a circulaţiei feroviare,                                       precum şi telecomunicaţiile de exploa-                                       tare, managementul feroviar şi                                       conducerea activităţii feroviare.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────f) 3. Reţea feroviară de Ansamblul de echipamente electronice,      transmisiuni digitale de tehnică de calcul cu programele lor      asincrone ATM de management, care permite implemen-                                       tarea aplicaţiilor informatice                                       specific feroviare, prelucrarea şi                                       gestionarea lor, astfel realizându-se                                       interconectarea centrelor administra-                                       tive cu centrul companiilor de                                       transport feroviar.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────f) 4. Reţea feroviară de Ansamblul de echipamente electronice,      telefonie cu servicii de tehnică de calcul şi aplicaţiile      integrate ISDN specifice de management, care permite                                       interconectarea nodurilor feroviare,                                       realizându-se transmisiuni comutate de                                       voce, date şi imagini, asigurând                                       posibilitatea efectuării telecomuni-                                       caţiilor de exploatare şi administrare                                       a activităţii feroviare.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 589 din 3 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006, conform art. unic din acelaşi act normativ.-------