HOTĂRÂRE nr. 581 din 10 septembrie 1998 (*actualizată*)privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române(actualizată până la data de 11 februarie 1999*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R., societate comercială pe acţiuni, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. (2) C.F.R. este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) C.F.R. poate înfiinţa sucursale, reprezentanţe, agenţii şi alte asemenea subunităţi, în ţară şi în străinătate, în condiţiile legii. (4) Filiale ale C.F.R. pot fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor. (5) În sensul prezentei hotărâri, prin societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se înţelege C.F.R., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. şi Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.  +  Articolul 2 (1) Capitalul social iniţial al C.F.R. este de 1.287.991.500.383 lei şi se constituie prin preluarea, corespunzător obiectului său de activitate, a unei părţi din patrimoniul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, în baza balanţei de verificare şi a situaţiei patrimoniului, întocmite la data de 30 iunie 1998. (2) Capitalul social iniţial este subscris şi integral vărsat de statul român, în calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor. (3) Capitalul social iniţial este împărţit în 51.519.660 acţiuni nominative, fiecare având valoarea nominală de 25.000 lei. (4) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, pe de o parte, şi C.F.R., pe de altă parte, se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Dacă valoarea capitalului social, stabilită prin protocolul de predare-preluare, va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita la registrul comerţului rectificarea cuvenită, în termen de 30 de zile de la semnarea protocolului. (5) Acţiunile emise de C.F.R. pot fi cotate la bursă şi tranzacţionate liber pe piaţa de capital. (6) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar al C.F.R., prin ordin al ministrului transporturilor şi cu acordul adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor societăţilor comerciale implicate, se pot efectua transferuri de active - corporale şi necorporale -, fără plată, între C.F.R. şi celelalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora. (7) C.F.R. se poate privatiza, statul putând păstra pachetul majoritar de acţiuni. (8) Pe perioada în care statul este acţionar majoritar, C.F.R. poate vinde active din patrimoniul sau persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la iniţiativa consiliului său de administraţie şi cu acordul Ministerului Transporturilor, cu mandatarea reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor. Vânzarea se poate face numai în cazul în care nu este afectată privatizarea C.F.R. sau privatizarea unui activ în integralitatea sa. Sumele rezultate din vânzarea activelor pot fi utilizate în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) C.F.R. deţine, în concesiune sau în proprietate, bunuri imobile şi mobile, după caz. (2) Infrastructura feroviară publică, ale carei elemente concrete sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi bunurile rezultate din investiţii, dezvoltări şi/sau modernizări ale acesteia, se atribuie în concesiune C.F.R., fără plata redevenţei, pe o durată de 49 de ani de la data înfiinţării C.F.R., pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor. Condiţiile concesiunii se reanalizează după primii patru ani, în funcţie de condiţiile specifice existente pe piaţa transporturilor. Alte bunuri care constituie proprietate publică a statului se atribuie în concesiune C.F.R. pe durate limitate, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor, în condiţiile legii. Evaluarea evidenţierea şi dimensionarea lor se face în conturile de ordine şi evidenţă. (3) În capitalul social al C.F.R. nu este inclusă valoarea bunurilor proprietate publică a statului, date în concesiune. (4) C.F.R. poate subconcesiona sau închiria, în condiţiile legii, porţiuni ale infrastructurii feroviare publice, cu avizul Ministerului Transporturilor. (5) Elementele infrastructurii feroviare, altele decât cele care constituie infrastructura feroviara publică, constituie infrastructura feroviară privată a C.F.R. (6) Valoarea terenurilor aflate în proprietatea C.F.R. nu este cuprinsă în capitalul social prevăzut la art. 2 alin. (1). Aceste terenuri se vor evalua în termen de 12 luni de la data înfiinţării C.F.R., modificându-se în mod corespunzător capitalul social al acesteia.  +  Articolul 4C.F.R. este scutită de orice taxe şi impozite asupra elementelor infrastructurii feroviare publice, inclusiv asupra terenurilor proprietate publică pe care acestea sunt amplasate, precum şi asupra terenurilor destinate acestui scop.  +  Articolul 5C.F.R. va urmări, potrivit obiectului sau de activitate, realizarea activităţii de ansamblu a transportului feroviar public, intern şi internaţional, în conformitate cu cerinţele siguranţei circulaţiei şi ale tehnologiilor specifice de transport.  +  Articolul 6C.F.R. desfăşoară activităţi de interes public naţional în scopul realizării transportului feroviar public şi al satisfacerii nevoilor de apărare a ţării şi are, în principal, ca obiect de activitate: a) gestionarea infrastructurii feroviare şi punerea acesteia la dispoziţie operatorilor de transport feroviar, în condiţiile legii; b) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare din România în concordanţă cu standardele europene, în scopul asigurării compatibilităţii şi interoperabilităţii cu sistemul de transport feroviar european; c) organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare; d) desfăşurarea activităţilor industriale şi de servicii conexe pentru asigurarea funcţionarii infrastructurii feroviare; e) gestionarea patrimoniului auxiliar feroviar.  +  Articolul 7C.F.R. asigură funcţionarea infrastructurii feroviare publice prin: a) îndeplinirea ansamblului funcţiilor tehnice, comerciale, economice şi de reprezentare necesare; b) asigurarea stării de funcţionare a liniilor, instalaţiilor şi a celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii stabiliţi; c) conducerea operativă a circulaţiei trenurilor şi permiterea manevrei; d) repartizarea capacităţilor infrastructurii feroviare şi alocarea traselor pe baza normelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi a contractului de acces la aceasta.  +  Articolul 8 (1) C.F.R. va acţiona cu prioritate pentru privatizarea sectoarelor de întreţinere, reparaţii, a activităţilor industriale, a serviciilor şi a altora asemenea, care asigură condiţiile pentru exploatarea infrastructurii feroviare. (2) C.F.R. are dreptul să deţină sau să participe la capitalul social al altor societăţi comerciale şi să decidă, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine, cu excepţia societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. (3) C.F.R. nu poate efectua activităţi de transport feroviar public specifice unui operator feroviar, nu se poate asocia în acest scop cu un operator feroviar şi nu poate participa cu capital la un operator feroviar.  +  Articolul 9C.F.R., potrivit obiectului său de activitate, împreună cu operatorii de transport feroviar licenţiaţi, asigură desfăşurarea traficului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe întreaga reţea feroviară deschisă circulaţiei publice, exercitând atribuţiile ce-i revin potrivit legii. În cazul producerii de evenimente de cale ferată, participă la cercetarea acestora, intervine şi ia măsurile necesare pentru îndepărtarea urmărilor şi pentru restabilirea circulaţiei feroviare.  +  Articolul 10 (1) C.F.R. are dreptul să utilizeze, în condiţiile legii, zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, în scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei feroviare şi al prevenirii evenimentelor de cale ferată. (2) În cazurile în care zona de siguranţă, în limitele stabilite prin lege, include terenuri aflate în proprietate privată, C.F.R. poate iniţia procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii. (3) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice, C.F.R poate amplasa, temporar, materiale şi utilaje necesare întreţinerii acesteia, în scopul eliminării consecinţelor evenimentelor de cale ferată sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranţa circulaţiei. În cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justă despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în maximum 30 de zile de la terminarea lucrării. În caz de neînţelegere, acordarea de despăgubiri şi cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească. Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este condiţionat de plata prealabilă a despăgubirii. (4) Pe traseul liniilor ferate aparţinând infrastructurii feroviare, supus înzăpezirilor, C.F.R. este în drept să utilizeze zona de protecţie pentru instalarea de parazăpezi. În cazul producerii de pagube sunt aplicabile dispoziţiile alin. (3). (5) C.F.R. va acţiona imediat, în condiţiile legii, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru desfiinţarea construcţiilor interzise de lege în zona de protecţie a infrastructurii feroviare, fără plata vreunei despăgubiri, precum şi pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protecţie a infrastructurii feroviare.  +  Articolul 11C.F.R. nu răspunde pentru pagubele cauzate de traversarea liniilor ferate de către pietoni, vehicule sau de animale prin alte locuri decât cele special amenajate în acest scop sau de pagubele cauzate de traversarea liniilor ferate fără respectarea normelor şi prescripţiilor în vigoare.  +  Articolul 12 (1) C.F.R. pune la dispoziţie operatorilor de transport feroviar infrastructura feroviară, în mod nediscriminatoriu, pe baza contractului de acces. Operatorii de transport feroviar străini şi grupurile internaţionale care realizează transport feroviar sunt acceptaţi pentru circulaţia pe infrastructura feroviară publică, în condiţiile legii şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (2) Pentru accesul pe infrastructura feroviară publică, operatorii feroviari plătesc tariful de utilizare a infrastructurii, iar pentru serviciile şi facilităţile solicitate pe infrastructura feroviară privată, plătesc chirii sau tarife, după caz. (3) C.F.R. poate negocia nivelul tarifului de utilizare a infrastructurii cu operatorii de transport feroviar, în funcţie de numărul de trase achiziţionate, de secţia de circulaţie, de momentul solicitării şi de perioada solicitată. (4) Tariful de utilizare a infrastructurii se plăteşte în condiţiile şi la termenele stabilite prin contractul de acces. C.F.R. poate suspenda, temporar, accesul pe infrastructura operatorilor feroviari care depăşesc termenele de plată a tarifului, dacă întârzierea la plata este mai mare de 3 zile lucrătoare. În astfel de situaţii, la sesizarea C.F.R., Ministerul Transporturilor poate suspenda sau anula licenţa operatorului feroviar.  +  Articolul 13Contractul de acces pe infrastructură se încheie de către C.F.R. cu fiecare operator de transport feroviar şi conţine cel puţin următoarele clauze: a) servicii oferite operatorului feroviar, grupate pe categorii, după cum urmează:- pachetul de bază cuprinzând dreptul de acces la liniile de cale ferată, utilizarea căii şi a macazurilor, utilizarea catenarelor şi a substaţiilor, furnizarea curentului de tracţiune, circulaţia trenurilor şi condiţiile de exploatare;- servicii suplimentare cuprinzând accesul la facilităţi din staţii, terminale publice, magazii, spaţii de depozitare;- servicii obligatorii cuprinzând asistenţa în caz de evenimente de cale ferată;- servicii opţionale cuprinzând accesul la reţeaua de telecomunicaţii şi alte servicii conexe; b) răspunderile părţilor privind normele de siguranţă a circulaţiei; c) parametrii de performanţă privind calitatea serviciilor contractate şi punctualitatea trenurilor, cu menţionarea răspunderii părţilor; d) nivelul maximal al tarifului de utilizare a infrastructurii, al tarifelor pentru serviciile incluse în contract şi al chiriilor; e) răspunderile pentru daune civile; f) durata contractului şi clauze de reziliere.  +  Articolul 14 (1) În condiţiile legii, C.F.R. poate închide pentru transport, din considerente tehnologice sau de rentabilitate, liniile ferate aparţinând infrastructurii feroviare publice, cu respectarea normelor de siguranţă a circulaţiei. (2) Pierderile rezultate din menţinerea în exploatare, precum şi costurile ocazionate de conservarea sau dezafectarea liniilor publice nerentabile se suportă de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. În astfel de situaţii, C.F.R. are obligaţia să prezinte spre aprobare Ministerului Transporturilor motivaţia fundamentată a costurilor pentru fiecare dintre aceste cazuri.  +  Articolul 15În cazul unor calamitaţi naturale, dezastre sau evenimente de cale ferată, C.F.R. va acţiona, în cel mai scurt timp, pentru repunerea în funcţiune a infrastructurii feroviare afectate.  +  Articolul 16C.F.R. poate efectua, în condiţiile legii, transporturi în interes propriu, pentru menţinerea sau readucerea în parametri a infrastructurii feroviare.  +  Articolul 17 (1) C.F.R., corespunzător obiectului său de activitate, se substituie Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele judecătoreşti, precum şi în cele ce decurg din contractele şi acordurile internaţionale. Sunt exceptate datoriile şi creanţele care vor fi gestionate de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, în forma în care continuă să fiinţeze după reorganizare, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998.----------Ultima frază de la alin. (1) al art. 17 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 581 din 10 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 11 februarie 1999. (2) C.F.R. preia de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române partea care îi revine din creditele în curs de derulare sau de contractare, cu drepturile şi obligaţiile aferente. (3) C.F.R. preia, potrivit obiectului său de activitate, drepturile şi obligaţiile ce reveneau Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române din creditele contractate de către Societatea Naţională a Căilor Ferate Române de la instituţiile financiare internaţionale, precum şi din creditele contractate direct de stat şi subîmprumutate de către Societatea Naţională a Căilor Ferate Române prin acorduri subsidiare. Aceste credite, în limita în care au fost preluate, vor fi rambursate de către C.F.R., care preia drepturile şi obligaţiile ce reveneau Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. (4) Ministerul Transporturilor va stabili în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri defalcarea creditelor contractate cu garanţie guvernamentală de către Societatea Naţională a Căilor Ferate Române de la instituţiile financiare internaţionale, precum şi a creditelor contractate direct de stat şi subîmprumutate de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române şi va comunica Ministerului Finanţelor rezultatele acestei defalcări.  +  Articolul 18 (1) C.F.R. poartă răspunderea ce revine căii ferate potrivit Regulamentului de transport pe căile ferate din România, convenţiilor şi acordurilor internaţionale, altor reglementări privind transportul feroviar, precum şi normelor, instrucţiunilor şi regulamentelor în domeniul feroviar, în limita obiectului său de activitate. (2) În vederea satisfacerii nevoilor de apărare a ţării şi în limita obiectului său de activitate C.F.R. are următoarele obligaţii: a) să întocmească şi să asigure punerea în aplicare a planului de mobilizare; b) să asigure rezervele şi capacităţile necesare îndeplinirii sarcinilor de mobilizare; c) să întocmească documentele privind completarea forţei de muncă, necesară în caz de război, cu personal cu obligaţii militare; d) să asigure protecţia civilă a personalului propriu, a călătorilor şi a bunurilor încredinţate la transport, în cazul unor situaţii speciale, inclusiv al calamităţilor.  +  Articolul 19 (1) Raporturile dintre C.F.R. şi instituţiile publice se reglementează prin contractul de activitate încheiat între C.F.R., pe de o parte, şi Ministerul Transporturilor, în numele statului, pe de altă parte. (2) Contractul de activitate prevăzut la alin. (1) va cuprinde, cel puţin, următoarele prevederi: a) parametrii de performanţă ai infrastructurii feroviare publice, care trebuie asiguraţi de către C.F.R.; b) limitele maximale ale tarifului de utilizare a infrastructurii pentru trafic intern şi volumele de lucrări şi activităţi care trebuie realizate de C.F.R. pentru asigurarea funcţionarii, întreţinerii şi reparaţiilor curente pe infrastructura feroviară; c) programul de privatizare a unor sectoare de activitate ale C.F.R. în perioada de valabilitate a contractului; d) nivelul contribuţiei statului pentru investiţii, modernizări, dezvoltări, reparaţii capitale, lucrări ocazionate de repunerea în funcţiune a infrastructurii feroviare publice, afectată ca urmare a unor calamităţi naturale sau dezastre, precum şi pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport european, împreună cu lista obiectivelor respective şi cu termenele de realizare a acestora; e) lista secţiilor de circulaţie propuse pentru închidere din considerente tehnologice sau de rentabilitate şi sumele alocate de la bugetul de stat pentru conservarea sau dezactivarea acestora; f) lista secţiilor de circulaţie nerentabile care se menţin deschise traficului din motive sociale sau de altă natură şi sumele alocate de la bugetul de stat în acest scop; g) răspunderea Guvernului privind buna funcţionare a transportului public feroviar, incluzând transferurile de la bugetul de stat pentru activitatea de învăţământ şi de asistenţă medico-sanitară. (3) Contractul de activitate prevăzut la alin. (1) se încheie pe o durată de 4 ani, se aprobă de către Guvern şi se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat. (4) Este interzisă prevederea în contractul de activitate a efectuării transporturilor feroviare pe segmente de infrastructură feroviară care nu corespund normelor de siguranţă a circulaţiei pe calea ferată.  +  Articolul 20 (1) Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitaţiilor, a managementului proiectelor finanţate din credite interne sau externe, contractarea şi gestionarea acestor credite se asigură, pe bază de contract, de către Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. (2) Contractele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde cel puţin clauze referitoare la drepturile şi obligaţiile părţilor privind: a) stabilirea modalităţilor de prezentare a documentelor justificative care stau la baza efectuării plăţilor şi a înregistrărilor în contabilitate, circuitul şi responsabilităţile corespunzătoare; b) punerea la dispoziţie a documentelor, în vederea exercitării controlului financiar de gestiune şi restituirea acestora; c) stabilirea obiectivelor activităţii de control financiar de gestiune, precum şi perioadele de exercitare a acestora; d) punerea la dispoziţie a documentelor care stau la baza organizării, desfăşurării şi adjudecării licitaţiilor; e) comunicarea plafoanelor valorice de efectuare a plăţilor şi a competenţelor de aprobare a cheltuielilor, precum şi consecinţele nerespectării acestora; f) felul şi limitele mandatului pentru încheierea contractelor; g) participarea la negocierea şi la încheierea contractelor pentru achiziţii de investiţii, bunuri, lucrări şi servicii, precum şi pentru valorificarea de active şi bunuri; h) furnizarea de analize pentru activitatea economico-financiară, evaluarea şi valorificarea acestora; i) asigurarea asistenţei de specialitate. (3) Pentru asigurarea serviciilor juridice în raporturile cu Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., C.F.R. poate apela şi la alte firme specializate.  +  Articolul 21 (1) Raporturile dintre C.F.R. şi societăţile comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se stabilesc prin convenţii şi contracte, pe bază de negocieri directe. (2) C.F.R. va asigura, pe bază contractuală, cu prioritate, societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, spaţiile necesare desfăşurării activităţilor specifice acestora.  +  Articolul 22 (1) C.F.R. îşi stabileşte bugetul propriu de venituri şi cheltuieli care se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor. (2) Veniturile C.F.R. se realizează din tariful de utilizare a infrastructurii, din chirii şi din valorificarea, la intern şi la export, a deşeurilor refolosibile rezultate din reparaţii, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniu şi din alte activităţi proprii. (3) Veniturile C.F.R. sunt utilizate, în principal, după cum urmează: a) veniturile obţinute din tariful de utilizare a infrastructurii se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparaţii curente a infrastructurii feroviare publice; b) veniturile obţinute din chirii se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere, reparaţii curente, precum şi pentru modernizarea, dezvoltarea şi reparaţiile capitale ale infrastructurii feroviare private; c) veniturile obţinute din valorificarea produselor reziduale se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor infrastructurii feroviare publice sau private, în funcţie de sectorul din care provin. (4) Adunarea generală a acţionarilor poate decide, în funcţie de priorităţile C.F.R., şi alte alocări ale veniturilor prevăzute la alin. (3) lit. a)-c). (5) În cazurile în care interesele de stat, inclusiv cele de ordin militar, vor impune executarea de lucrări sau prestaţii de servicii speciale, sursele de finanţare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. (6) Sumele alocate de la bugetul de stat, inclusiv cele aferente creditelor garantate de stat şi rambursate de la bugetul de stat, se evidenţiază într-un capitol distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al C.F.R. şi se utilizează exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de investiţii, modernizări, dezvoltări, reparaţii capitale, lucrări ocazionate de repunerea în funcţiune a infrastructurii feroviare publice, afectată ca urmare a unor calamitaţi naturale sau dezastre, precum şi pentru investiţii pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport european. (7) Sumele prevăzute la alin. (6) se asigură şi se transferă lunar C.F.R., indiferent de nivelul veniturilor proprii ale acesteia, şi se constituie ca venituri din care se acoperă cheltuielile pentru activităţile prevăzute la alineatul precedent.  +  Articolul 23C.F.R. poate contracta credite garantate de stat sau garantate cu bunurile deţinute în proprietate.  +  Articolul 24 (1) Personalul necesar desfăşurării activităţii este preluat de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, în funcţie de competenta profesională şi de disciplină în activitate, şi este considerat transferat. Până la încheierea noului contract colectiv de muncă al personalului de la C.F.R., personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal, prevăzute în actualul contract colectiv de muncă, precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare. (2) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă, pentru personalul de execuţie. (3) Salariaţii şi pensionării C.F.R., precum şi membrii de familie ai acestora beneficiază, după caz, de autorizaţii şi permise de călătorie gratuită pe calea ferată, în condiţiile legii.  +  Articolul 25Personalul C.F.R., cu atribuţii de serviciu privind paza, ordinea publică şi controlul trenurilor, gărilor şi al altor unităţi din cadrul C.F.R., este asimilat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice.  +  Articolul 26 (1) C.F.R. este condusă de adunarea generală a acţionarilor. (2) Atribuţiile şi componenţa adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul C.F.R.  +  Articolul 27 (1) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administraţie al C.F.R. Până la finalizarea procesului de privatizare a C.F.R., reprezentanţii statului în consiliul de administraţie şi preşedintele consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Preşedintele consiliului de administraţie al C.F.R. este şi directorul general al acesteia. (3) Atribuţiile consiliului de administraţie, precum şi cele ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin statutul C.F.R.  +  Articolul 28Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţii contrare se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  RADU VASILE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Traian Băsescu

  Ministrul finanţelor,

  Daniel Dăianu

  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

  Alexandru Athanasiu

  Ministru de stat,

  ministrul apărării naţionale,

  Victor Babiuc
  Bucureşti, 10 septembrie 1998.Nr. 581  +  Anexa 1STATUT 10/09/1998  +  Anexa 2ELEMENTELE CONCRETE ALE INFRASTRUCTURII FEROVIARE PUBLICE a) Liniile ferate de circulaţie, terenul aferent pe care sunt construite, precum şi terenurile situate de o parte şi de alta a axei caii ferate, care constituie zona de siguranţa a infrastructurii feroviare───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Elementul concret Definirea elementuluicrt.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────a) 1. Liniile ferate curente dintre Ansamblul de elemente tehnice format      staţii şi terenul aferent din şină, traverse, sistem de prindere                                        şi terasament al căii, cu toate                                        componentele sale, care formează liniile                                        ferate delimitate de semnalele de                                        intrare din direcţii opuse dintre două                                        staţii consecutive, precum şi fâşiile de                                        teren, în limita a 20 m fiecare, situate                                        de o parte şi de alta a axei acestor                                        linii, care alcătuiesc zona de siguranţă                                        a infrastructurii feroviare publicea) 2. Liniile ferate de primire- Ansamblul de elemente tehnice format      expediere din staţii şi terenul din şină, traverse, sistem de prindere      aferent şi terasament al căii, cu toate                                        componentele sale, care formează liniile                                        ferate care continuă liniile curente în                                        incinta staţiilor, dotate cu semnale de                                        circulaţie, precum şi terenurile situate                                        de o parte şi de alta a axei acestor                                        linii, care alcătuiesc zona de siguranţă                                        a infrastructurii feroviare publicea) 3. Liniile ferate de evitare şi Ansamblul de elemente tehnice format      terenul aferent din şină, traverse, sistem de prindere                                        şi terasament al căii, cu toate                                        componentele sale, care formează liniile                                        ferate construite, în scopul dirijării                                        materialului rulant, care nu poate fi                                        oprit la locul stabilit, în condiţii                                        optime pentru protecţia circulaţiei şi                                        manevrei pe alte linii din staţie sau                                        linie curentă, precum şi terenurile                                        situate de o parte şi de alta a axei                                        acestor linii, care alcătuiesc zona de                                        siguranţa a infrastructurii feroviare                                        publicea) 4. Aparat de cale (macaz) Ansamblul compus din şină, traverse,                                        elemente mecanice şi electrice, care                                        asigură trecerea materialului rulant de                                        pe o linie de cale ferată pe alta───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────    b) Podurile, tunelurile, viaductele şi alte lucrări de artă───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Elementul concret Definirea elementuluicrt.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────b) 1. Lucrările de artă destinate Ansamblul elementelor constructive ale      traversării unor obstacole şi podurilor, podeţelor, tunelelor,      terenul aferent viaductelor, pasajelor inferioare,                                        camerelor pentru conducte şi cabluri,                                        cu terenul aferent───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────    c) Lucrările geotehnice de protecţie şi de consolidare, plantaţiile deprotecţie a liniilor ferate şi terenurilor aferente pe care sunt amplasate───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Elementul concret Definirea elementuluicrt.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────c) 1. Lucrările de artă destinate Apeductele, drenurile, casiurile,      drenării, captării şi evacuării zidurile de retenţie, şanţurile,      apelor, cu terenul aferent chesoanele, canalele şi terenul aferentc) 2. Lucrările de artă destinate Zidurile de sprijin, horele,      consolidării şi apărării contraforturile, polatele, pereurile,      terasamentelor de cale ferată pragurile, epiurile, apărările de                                        maluri şi terenul aferentc) 3. Plantaţiile de protecţie şi Plantaţiile de arbori, arbuşti, spaţiile      spaţiile verzi destinate verzi şi terenul aferent acestora      protejării căii ferate      împotriva eroziunii taluzelor,      înzăpezirilor, zgomotului şi      terenul aferent───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────    d) Instalaţiile fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei       feroviare───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Elementul concret Definirea elementuluicrt.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────d) 1. Instalaţiile de asigurare cu Ansamblul de echipamente mecanice cu      încuietori, cu şi fără bloc care impiegatul de mişcare asigură                                        încuierea macazurilor şi punerea                                        semnalelor mecanice pe liber, numai dacă                                        acestea sunt poziţionate corespunzător                                        parcursului comandat pentru trecerea                                        trenuluid) 2. Instalaţiile de centralizare Ansamblul de echipamente electromecanice      electromecanică cu care impiegatul de mişcare controlea-                                        ză manevrarea şi înzăvorârea                                        macazurilor, realizând punerea                                        semnalelor mecanice pe liber, numai dacă                                        sunt îndeplinite condiţiile de siguranţă                                        corespunzătoare parcursului comandatd) 3. Instalaţiile de centralizare Ansamblul de echipamente cu care      electrodinamică impiegatul de mişcare, prin intermediul                                        unui pupitru sinoptic, comandă şi                                        controlează manevrarea şi înzăvorârea                                        macazurilor, starea de liber/ocupat a                                        liniilor şi macazurilor de către                                        materialul rulant, permiţând punerea pe                                        liber a semnalelor luminoase de manevră                                        sau de circulaţie, numai dacă sunt                                        îndeplinite condiţiile de siguranţă                                        verificate de instalaţied) 4. Instalaţiile de bloc de linie Ansamblul de elemente situate în linia      automat şi semiautomat curentă, în dependenţă cu instalaţiile                                        de centralizare din staţiile adiacente,                                        prin care se verifică starea de                                        liber/ocupat a liniilor curente, la care                                        comanda semnalelor de circulaţie se                                        realizează în mod automat de trend) 5. Instalaţiile de semnalizare Ansamblul de echipamente situate în      automată a trecerilor la nivel, staţii şi/sau în linie curentă, în      cu şi fără barieră dependenţă cu instalaţiile de                                        centralizare din staţiile adiacente,                                        prin care, în mod automat, se interzice                                        traficul rutier la trecerea la nivel,                                        când are loc apropierea unui convoi                                        feroviar, astfel încât timpul de                                        interdicţie să fie redus la minimul                                        permis de siguranţa circulaţiei                                        feroviared) 6. Instalaţiile de centralizare Ansamblul de echipamente mecanice,      electronică electrice, electronice şi de tehnică de                                        calcul, cu care impiegatul de mişcare,                                        prin intermediul unui sistem de operare,                                        comandă şi controlează manevrarea şi                                        înzăvorârea macazurilor, starea de                                        liber/ocupat a liniilor şi a macazurilor                                        de către materialul rulant, permiţând                                        punerea pe liber a semnalelor luminoase                                        de manevră sau de circulaţie, numai dacă                                        sunt îndeplinite condiţiile de siguranţă                                        verificate de instalaţied) 7. Instalaţiile pentru controlul Instalaţiile automate, în dependenţă cu      vitezei trenurilor şi autostop semnalele instalaţiilor de centralizare      (instalaţia din cale) sau ale blocului de linie automat, cu                                        care se comandă, inductiv, frânarea de                                        urgenţă a locomotivelor ce nu respectă                                        limitele de viteză impuse prin                                        semnalizared) 8. Instalaţiile pentru topirea Instalaţiile electrice sau electronice,      zăpezii şi gheţii la macazuri care, bazate pe efectul termic al                                        curentului electric sau al unei flăcări                                        de gaz, prin elemente specifice, topesc                                        gheaţa şi zăpada ce se acumulează între                                        acele şi contraacele macazurilord) 9. Instalaţiile de comandă Ansamblul de echipamente cu care      automată a macazurilor operatorul de triere din triajele de                                        reţea, prin intermediul unui calculator                                        de proces şi al unui pupitru sinoptic,                                        comandă şi controlează manevrarea                                        macazurilor, permiţând trierea                                        trenurilor conform aşezării vagoanelor                                        în cuprinsul acestora, pe liniile                                        alocate direcţiilor de destinaţie, cu                                        respectarea condiţiilor de siguranţă                                        specificed) 10. Instalaţiile de frână de cale Moderatoare de viteză pentru                                        vagoanele care rulează singure pe                                        dispozitivul (cocoaşa) de triere, astfel                                        încât acestea să se oprească la                                        destinaţie, pe liniile de acumulare,                                        fără ca viteza de impact să fie                                        periculoasă pentru materialul rulant sau                                        marfa transportatăd) 11. Alte instalaţii de Ansamblul de echipamente cu care se       automatizare determină elementele geometrice sau de                                        poziţie ale vagoanelor, staţionate sau                                        în mişcare, necesare pentru îndeplinirea                                        condiţiilor de siguranţă specificed) 12. Instalaţiile de tracţiune Liniile de contact cu toate instalaţiile       electrică şi de aferente, instalaţiile din substaţiile       electroalimentare de tracţiune electrică, posturile de                                        secţionare şi subsecţionare, posturile                                        de transformare care alimentează                                        instalaţiile de siguranţă a circulaţiei,                                        grupurile electrogene care deservesc                                        instalaţiile de siguranţă a circulaţiei,                                        instalaţiile de lumină şi forţă care                                        deservesc instalaţiile de siguranţă a                                        circulaţiei, cu toate anexele acestora,                                        clădirile destinate exclusiv pentru                                        acestea, cu terenul aferent───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────    e) Triajele de reţea ale căii ferate şi terenurile aferente acestora───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Elementul concret Definirea elementuluicrt.───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────e) 1. Triajele de reţea ale căii Ansamblul liniilor, echipamentelor şi      ferate şi terenurile aferente instalaţiilor de siguranţă a      acestora din staţiile: circulaţiei şi a activităţii de      Bucureşti Triaj, Ploieşti manevră cu clădirile şi terenurile      Triaj, Craiova, Simeria Triaj, aferente, necesare primirii,      Caransebeş Triaj, Braşov Triaj, descompunerii, acumulării, compunerii      Adjud, Dej şi expedierii trenurilor de marfă───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────-------