HOTĂRÂRE nr. 852 din 13 august 2008 (*actualizată*)pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice(actualizată până la data de 5 decembrie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează normele şi criteriile de atestare a staţiunilor turistice în scopul protejării, conservării şi valorificării resurselor turistice.  +  Articolul 2Se atestă ca staţiune turistică de interes naţional sau local, după caz, localitatea ori partea unei localităţi care dispune de resurse naturale şi antropice şi care îndeplineşte cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) Atestarea staţiunilor turistice se face de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Atestarea ca staţiune turistică nu schimbă rangul localităţii stabilit în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice locale transmit Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale o cerere-tip, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2, şi documentaţia pentru atestarea staţiunii turistice, care trebuie să cuprindă: a) monografia turistică; b) documentaţiile privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, avizate şi aprobate conform anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: planul urbanistic general şi regulamentul aferent acestuia şi planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia; c) fişa staţiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 pentru staţiunile turistice de interes naţional şi conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 pentru staţiunile turistice de interes local; d) studii şi documente care să argumenteze atestarea staţiunii turistice şi a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune. (2) Monografia turistică prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă următoarele capitole principale: a) consideraţii generale privind poziţia geografică, infrastructura, cadrul natural, cadrul socioeconomic, probleme de mediu şi factori naturali de risc; b) analiza potenţialului turistic în funcţie de tipul staţiunii turistice: factorii naturali de cură, bioclimatul zonei, domeniul schiabil; c) nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de primire turistice şi de agrement, informaţii privind circulaţia turistică.  +  Articolul 5Documentaţia pentru atestarea staţiunii turistice se depune la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, care, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, întocmeşte proiectul de hotărâre a Guvernului pentru atestarea staţiunii turistice. În cazul în care localitatea sau partea din localitate nu întruneşte toate criteriile pentru a fi atestată ca staţiune turistică, Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale va informa în scris, în acelaşi termen, autoritatea administraţiei publice locale interesată.  +  Articolul 6 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile locale care au în administrare localităţi sau părţi de localităţi atestate ca staţiuni turistice de interes local, respectiv naţional au obligaţia de a depune fişa staţiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4. (2) Nedepunerea fişei staţiunii turistice în termenul prevăzut la alin. (1) atrage retragerea statutului de staţiune turistică al localităţii sau părţii de localitate atestate ca staţiune turistică.  +  Articolul 7În scopul unei mai bune informări a turiştilor şi pentru îmbunătăţirea cadrului de protejare, conservare şi valorificare a resurselor turistice, localităţile ori părţi ale acestora, atestate ca staţiuni turistice de interes naţional sau local, vor fi semnalizate pe drumurile naţionale şi judeţene cu panouri indicatoare, la intrarea în staţiunea turistică.  +  Articolul 8 (1) Achiziţionarea panourilor indicatoare se realizează de autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află staţiunea turistică, în condiţiile legii. (2) Panourile indicatoare trebuie să aibă următoarele caracteristici: dimensiuni de 1.000 mm x 400 mm, se execută din tablă emailată, în culori alb 100% şi maro pantone 291 C 100%, având conţinutul: "Staţiune turistică de interes naţional" sau "Staţiune turistică de interes local", după caz, şi se montează pe suport la intrarea în localitate, sub indicatorul cuprinzând denumirea localităţii. (3) Consiliile locale au obligaţia de a monta şi de a întreţine panourile indicatoare prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 9 (1) Staţiunea turistică atestată este administrată de consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află. (2) Autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia de a respecta criteriile prevăzute în anexa nr. 1, care au stat la baza atestării acesteia. (3) Veniturile obţinute din taxa hotelieră sunt destinate dezvoltării turismului pe plan local şi promovării acestuia, precum şi finanţării proiectelor de reabilitare a infrastructurii turistice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 10 (1) Centrele naţionale de informare şi promovare turistică sunt servicii specializate care funcţionează în subordinea consiliilor locale şi judeţene, după caz, şi în colaborare cu Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. (2) Sediile centrelor naţionale de informare şi promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în apropierea obiectivelor de interes turistic, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti. (3) Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale elaborează norme metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11 (1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale propune retragerea atestării unei staţiuni turistice, prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care staţiunea turistică atestată conform legislaţiei anterioare nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 1. (2) Evaluarea îndeplinirii normelor şi criteriilor prevăzute în prezenta hotărâre se realizează de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.  +  Articolul 12Localităţile sau părţile unor localităţi atestate ca staţiuni turistice de interes naţional ori local, conform legislaţiei anterioare privind atestarea staţiunilor turistice, prezentate în anexa nr. 5, rămân atestate ca atare în măsura în care îndeplinesc criteriile de atestare a staţiunilor turistice prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ───────────────

  Ministrul pentru întreprinderi

  mici şi mijlocii, comerţ,

  turism şi profesii liberale,

  Ovidiu Ioan Silaghi

  Ministrul internelor

  şi reformei administrative,

  Cristian David

  Ministrul economiei

  şi finanţelor,

  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 13 august 2008.Nr. 852.  +  Anexa 1*Font 9*┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Criterii obligatorii de atestare │Staţiune │ Staţiune││crt.│ a staţiunii turistice │de interes│de interes││ │ │naţional │ local ││ │ │ │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ Cadrul natural, factori naturali de cură şi calitatea mediului │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│ 1. │Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţi │ x │ x │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 2. │Existenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi │ │ ││ │valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, │ │ ││ │lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere│ │ ││ │calitativ şi cantitativ │ x │ x │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 3. │Constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeolo- │ │ ││ │gică şi sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate│ │ ││ │cu legislaţia în vigoare, după caz │ x │ x │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ Accesul şi drumurile spre/în staţiune │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│ 4. │Drum rutier modernizat şi marcat cu semne de circulaţie │ x │ x │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 5. │Transport în comun între staţiunea turistică şi gara sau │ │ ││ │autogara care o deserveşte │ x │ x │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ Utilităţi urban-edilitare │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│ 6. │Asistenţă medicală permanentă şi mijloc de transport pentru │ │ ││ │urgenţe medicale │ x │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 7. │Punct de prim ajutor şi mijloc de transport pentru urgenţe │ │ ││ │medicale │ - │ x │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 8. │Punct farmaceutic │ x │ x │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 9. │Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă │ x │ x │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│10. │Apă curentă │ x │ x │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│11. │Canalizare │ x │ x │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│12. │Energie electrică │ x │ x │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│13. │Număr minim de locuri în structuri de primire turistice │ │ ││ │clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile │ │ ││ │3-5 stele/flori, cu excepţia campingurilor │ 500 │ 100 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│14. │Localităţile sau părţile de localităţi de pe litoral trebuie să│ │ ││ │dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - │ │ ││ │salvamar şi posturi de prim ajutor. │ x │ x │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│15. │Localităţile montane trebuie să dispună de servicii de salvare │ │ ││ │montană - salvamont. │ x │ x │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│16. │Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber şi plimbări │ │ ││ │(drumuri pietonale, locuri de promenadă) │ x │ x │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│17. │Terenuri de joacă pentru copii │ x │ x │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ Informare şi promovare turistică │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│18. │Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare│ │ ││ │şi informare, tipărite pe suport electronic sau web site │ x │ x │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│19. │Realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi a│ │ ││ │zonei │ x │ x │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Nr. │ Criterii suplimentare de atestare │Punctaj acordat││crt.│ a staţiunii turistice │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1.│Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de │ ││ │dormit, trebuie să oprească în gara care deserveşte staţiunea │ ││ │turistică. │ 10 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 2.│Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara │ 10 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 3.│Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de servicii: │ ││ │bancă, schimb valutar, agenţie de turism │ 10 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 4.│Săli de spectacole şi de conferinţe cu o capacitate totală egală cu │ ││ │minimum 40% din numărul locurilor existente în staţiune │ 30 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 5.│Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor │ ││ │legale în vigoare │ 20 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 6.│Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea resurselor│ ││ │minerale terapeutice │ 20 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 7.│Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii │ ││ │construite, săli pentru întreţinere (fitness) │ 10 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 8.│Parc amenajat │5 puncte pentru││ │ │fiecare, ││ │ │maximum ││ │ │30 de puncte │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 9.│Trasee turistice montane omologate, marcate şi afişate, dacă este │5 puncte ││ │cazul │pentru fiecare,││ │ │maximum ││ │ │30 de puncte │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 10.│Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este │ ││ │cazul │ 30 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 11.│Amenajări şi dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, │ ││ │tenis, fotbal etc.) │ 15 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 12.│Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de condiţii pentru│10 puncte ││ │practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puţin o pârtie de │pentru fiecare,││ │schi omologată şi mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare. │maximum 50 ││ │ │de puncte │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 13.│Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter│10 puncte ││ │de repetabilitate pe bază de calendar │pentru fiecare,││ │ │maximum 30 ││ │ │de puncte │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 14.│Centre de informare şi promovare turistică, cu personal permanent │ ││ │care să deservească exclusiv centrul │ 30 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 15.│Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire│ ││ │turistice cu funcţiuni de cazare şi centrul de informare şi promovare│ ││ │turistică │ 20 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 16.│Canalizare centralizată │ 50 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘Punctaj minim pentru atestarea ca staţiune de interes naţional - 135 de puncte.Punctaj minim pentru atestarea ca staţiune de interes local - 90 de puncte.  +  Anexa 2CEREREde atestare ca staţiune turistică de interes naţional/local (după caz)(model)MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALEDomnule ministru,Consiliul Local ........., judeţul ......., vă înaintează documentaţia prevăzută la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, în vederea atestării ca staţiune turistică de interes naţional/local (după caz) a localităţii .........................Reprezentantul consiliului local,..................................(numele şi prenumele)Semnătura..................................Data ........................... .  +  Anexa 3FIŞAstaţiunii turistice de interes naţionalDeclar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii şi suplimentare mai sus prezentate.*Font 9*┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Criterii obligatorii de atestare │Criterii │Sunt înde-││crt.│ a staţiunii turistice │obliga- │plinite ││ │ │torii │ Da/Nu │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ Cadrul natural, factori naturali de cură şi calitatea mediului │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│ 1.│Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţi │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Existenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi │ │ ││ │valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, │ │ ││ │lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere│ │ ││ │calitativ şi cantitativ │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeolo- │ │ ││ │gică şi sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate│ │ ││ │cu legislaţia în vigoare, după caz │ x │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┼──────────┤│ Accesul şi drumurile spre/în staţiune │ │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┼──────────┤│ 4.│Drum rutier modernizat şi marcat cu semne de circulaţie │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 5.│Transport în comun între staţiunea turistică şi gara sau │ │ ││ │autogara care o deserveşte │ x │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ Utilităţi urban-edilitare │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│ 6.│Asistenţă medicală permanentă şi mijloc de transport pentru │ │ ││ │urgenţe medicale │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 7.│Punct de prim ajutor şi mijloc de transport pentru urgenţe │ │ ││ │medicale │ - │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 8.│Punct farmaceutic │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 9.│Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 10.│Apă curentă │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 11.│Canalizare │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 12.│Energie electrică │ x │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ Structuri de primire turistice şi de agrement │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│ 13.│Număr minim de locuri în structuri de primire turistice │ │ ││ │clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile │ │ ││ │3-5 stele /flori, cu excepţia campingurilor │ 500 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 14.│Localităţile sau părţile de localităţi de pe litoral trebuie │ │ ││ │să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - │ │ ││ │salvamar şi posturi de prim ajutor. │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 15.│Localităţile montane trebuie să dispună de servicii de salvare │ │ ││ │montană - salvamont │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 16.│Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber şi plimbări │ │ ││ │(drumuri pietonale, locuri de promenadă) │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 17.│Terenuri de joacă pentru copii │ x │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ Informare şi promovare turistică │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│ 18.│Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare│ │ ││ │şi informare, tipărite pe suport electronic sau web site │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 19.│Realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi │ │ ││ │a zonei │ x │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │ Punctaj │ Punctaj ││crt.│Criterii suplimentare de atestare a staţiunii turistice │ acordat │îndeplinit│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1.│Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele│ │ ││ │de dormit, trebuie să oprească în gara care deserveşte staţiu- │ │ ││ │nea turistică. │ 10 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara │ 10 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de servicii:│ │ ││ │bancă, schimb valutar, agenţie de turism │ 10 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 4.│Săli de spectacole şi de conferinţe cu o capacitate totala │ │ ││ │egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în │ │ ││ │staţiune │ 30 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 5.│Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată conform │ │ ││ │normelor legale în vigoare │ 20 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 6.│Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea │ │ ││ │resurselor minerale terapeutice │ 20 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 7.│Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii │ │ ││ │construite, săli pentru întreţinere (fitness) │ 10 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 8.│Parc amenajat │5 puncte │ ││ │ │pentru │ ││ │ │fiecare, │ ││ │ │maximum 30│ ││ │ │de puncte │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 9.│Trasee turistice montane omologate, marcate şi afişate, dacă │5 puncte │ ││ │este cazul │pentru │ ││ │ │fiecare, │ ││ │ │maximum 30│ ││ │ │de puncte │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 10.│Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă│ │ ││ │este cazul │ 30 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 11.│Amenajări şi dotări pentru pentru practicarea sporturilor │ │ ││ │(agrement nautic, tenis, fotbal etc. ) │ 15 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 12.│Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de condiţii │10 puncte │ ││ │pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puţin│pentru │ ││ │o pârtie de schi omologată şi mijloacele de transport pe cablu │fiecare, │ ││ │corespunzătoare. │maximum 50│ ││ │ │de puncte │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 13.│Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu │10 puncte │ ││ │caracter de repetabilitate pe bază de calendar │pentru │ ││ │ │fiecare, │ ││ │ │maximum 30│ ││ │ │de puncte │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 14.│Centre de informare şi promovare turistică, cu personal │ │ ││ │permanent care să deservească exclusiv centrul │ 30 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 15.│Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de │ │ ││ │primire turistice cu funcţiuni de cazare şi centrul de │ │ ││ │informare şi promovare turistică │ 20 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 16.│Canalizare centralizată │ 50 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 17.│Total │Sunt │ ││ │ │necesare │ ││ │ │minimum │ ││ │ │135 de │ ││ │ │puncte. │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘Preşedintele consiliului local,..................................(numele şi prenumele)Semnătura..................................Data..................................  +  Anexa 4FIŞAstaţiunii turistice de interes localDeclar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii şi suplimentare mai sus prezentate.*Font 9*┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Criterii obligatorii de atestare │Criterii │Sunt înde-││crt.│ a staţiunii turistice │obliga- │plinite ││ │ │torii │ Da/Nu │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│ 1.│Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţi │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Existenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi │ │ ││ │valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, │ │ ││ │lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere│ │ ││ │calitativ şi cantitativ │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeolo- │ │ ││ │gică şi sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate│ │ ││ │cu legislaţia în vigoare, după caz │ x │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ Accesul şi drumurile spre/în staţiune │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│ 4.│Drum rutier modernizat şi marcat cu semne de circulaţie │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 5.│Transport în comun între staţiunea turistică şi gara sau │ │ ││ │autogara care o deserveşte │ x │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ Utilităţi urban - edilitare │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│ 6.│Punct de prim ajutor şi mijloc de transport pentru urgenţe │ │ ││ │medicale │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 7.│Punct farmaceutic │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 8.│Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 9.│Apă curentă │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 10.│Canalizare │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 11.│Energie electrică │ x │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ Structuri de primire turistice şi de agrement │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│ 12.│Număr minim de locuri în structuri de primire turistice │ │ ││ │clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile │ │ ││ │3-5 stele/flori, cu excepţia campingurilor │ 100 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 13.│Localităţile sau părţile de localităţi de pe litoral trebuie │ │ ││ │să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică- │ │ ││ │salvamar şi posturi de prim ajutor. │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 14.│Localităţile montane trebuie să dispună de servicii de salvare │ │ ││ │montană-salvamont │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 15.│Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber şi plimbări │ │ ││ │(drumuri pietonale, locuri de promenadă) │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 16.│Terenuri de joacă pentru copii │ x │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ Informare şi promovare turistică │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│ 17.│Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare│ │ ││ │şi informare tipărite pe suport electronic sau web site │ x │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 18.│Realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi │ │ ││ │a zonei │ x │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │ Punctaj │ Punctaj ││crt.│Criterii suplimentare de atestare a staţiunii turistice │ acordat │îndeplinit│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1.│Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele│ │ ││ │de dormit, trebuie să oprească în gara care deserveşte staţiune│ │ ││ │turistică. │ 10 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 2.│Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara │ 10 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 3.│Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de │ │ ││ │servicii: bancă, schimb valutar, agenţie de turism │ 10 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 4.│Săli de spectacole şi de conferinţe cu o capacitate totală │ │ ││ │egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în │ │ ││ │staţiune │ 30 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 5.│Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată conform │ │ ││ │normelor legale în vigoare │ 20 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 6.│Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea │ │ ││ │resurselor minerale terapeutice │ 20 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 7.│Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii │ │ ││ │construite, săli pentru întreţinere (fitness) │ 10 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 8.│Parc amenajat │5 puncte │ ││ │ │pentru │ ││ │ │fiecare, │ ││ │ │maximum │ ││ │ │30 de │ ││ │ │puncte │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 9.│Trasee turistice montane omologate, marcate şi afişate, dacă │5 puncte │ ││ │este cazul │pentru │ ││ │ │fiecare, │ ││ │ │maximum │ ││ │ │30 de │ ││ │ │puncte │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 10.│Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, │ │ ││ │dacă este cazul │ 30 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 11.│Amenajări şi dotări pentru practicarea sporturilor (agrement │ │ ││ │nautic, tenis, fotbal etc.) │ 15 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 12.│Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de condiţii │10 puncte │ ││ │pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puţin│pentru │ ││ │o pârtie de schi omologată şi mijloacele de transport pe cablu │fiecare, │ ││ │corespunzătoare. │maximum │ ││ │ │50 de │ ││ │ │puncte │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 13.│Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu │10 puncte │ ││ │caracter de repetabilitate pe bază de calendar │pentru │ ││ │ │fiecare, │ ││ │ │maximum │ ││ │ │30 de │ ││ │ │puncte │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 14.│Centre de informare şi promovare turistică, cu personal │ │ ││ │permanent care să deservească exclusiv centrul │ 30 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 15.│Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de │ │ ││ │primire turistică cu funcţiuni de cazare şi centrul de │ │ ││ │informare şi promovare turistică │ 20 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 16.│Canalizare centralizată │ 50 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 17.│Total │Punctaj │ ││ │ │minim │ ││ │ │necesar │ ││ │ │90 de │ ││ │ │puncte │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘Preşedintele consiliului local,....................................(numele şi prenumele)Semnătura....................................Data ...............................  +  Anexa 5LISTAlocalităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv localI. Staţiuni turistice de interes naţional:1. Amara - judeţul Ialomiţa2. Azuga - judeţul Prahova3. Buşteni - judeţul Prahova4. Buziaş - judeţul Timiş5. Băile Govora - judeţul Vâlcea6. Băile Felix - judeţul Bihor7. Băile Herculane - judeţul Caraş-Severin8. Băile Olăneşti - judeţul Vâlcea9. Băile Tuşnad - judeţul Harghita10. Câmpulung Moldovenesc - judeţul Suceava11. Cap Aurora - judeţul Constanţa12. Călimăneşti-Căciulata - judeţul Vâlcea13. Costineşti - judeţul Constanţa14. Covasna - judeţul Covasna15. Eforie Nord - judeţul Constanţa16. Eforie Sud - judeţul Constanţa17. Geoagiu-Băi - judeţul Hunedoara18. Gura Humorului - judeţul Suceava19. Jupiter - judeţul Constanţa20. Mamaia - judeţul Constanţa21. Mangalia - judeţul Constanţa22. Moneasa - judeţul Arad23. Neptun-Olimp - judeţul Constanţa24. Poiana Braşov - judeţul Braşov25. Predeal - judeţul Braşov25^1. Râşnov - judeţul Braşov----------Pct. 25^1 de la Cap. I din anexa 5 a fost introdus de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.161 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 5 decembrie 2012.26. Pucioasa - judeţul Dâmboviţa27. Slănic - judeţul Prahova28. Saturn - judeţul Constanţa29. Sinaia - judeţul Prahova30. Sângeorz-Băi - judeţul Bistriţa-Năsăud31. Slănic-Moldova - judeţul Bacău32. Sovata - judeţul Mureş33. Târgu Ocna - judeţul Bacău33^1. Târgu-Neamţ - judeţul Neamţ-----------Pct. 33^1 de la Cap. I din anexa 5 a fost introdus de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 848 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 6 august 2009.34. Techirghiol - judeţul Constanţa35. Vatra Dornei - judeţul Suceava36. Venus - judeţul Constanţa37. Voineasa - judeţul Vâlcea38. Zona Parâng-Petroşani - judeţul Hunedoara-----------Pct. 38 de la Cap. I din anexa 5 a fost introdus de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.205 din 7 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 13 octombrie 2009.39. Zona turistică amunicipiului Piatra-Neamţ - judeţul Neamţ-----------Pct. 39 de la Cap. I din anexa 5 a fost introdus de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 511 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 iunie 2010.II. Staţiuni turistice de interes local:1. 1 Mai - judeţul Bihor2. Albac - judeţul Alba3. Albeştii de Muscel - judeţul Argeş(Bughea de Sus)4. Arieşeni - judeţul Alba5. Balvanyos - judeţul Covasna6. Bazna - judeţul Sibiu7. Bălţăteşti - judeţul Neamţ8. Băile Homorod - judeţul Harghita9. Băile Turda - judeţul Cluj10. Băile Băiţa - judeţul Cluj11. Borsec - judeţul Harghita12. Borşa - judeţul Maramureş13. Bran - judeţul Braşov14. Breaza - judeţul Prahova15. Călacea - judeţul Timiş16. Cheia - judeţul Prahova17. Crivaia - judeţul Caraş-Severin18. Durău - judeţul Neamţ19. Harghita-Băi - judeţul Harghita20. Horezu - judeţul Vâlcea21. Izvoru Mureşului - judeţul Harghita22. Lacu Roşu - judeţul Harghita23. Lacu Sărat - judeţul Brăila24. Lipova - judeţul Arad25. Moieciu - judeţul Braşov26. Ocna Sibiului - judeţul Sibiu27. Ocna Şugatag - judeţul Maramureş28. Păltiniş - judeţul Sibiu29. Pârâul Rece - judeţul Braşov30. Praid - judeţul Harghita31. Săcelu - judeţul Gorj32. Sărata Monteoru - judeţul Buzău33. Secu - judeţul Caraş-Severin34. Semenic - judeţul Caraş-Severin35. Snagov - judeţul Ilfov36. Stâna de Vale - judeţul Bihor37. Straja - judeţul Hunedoara38. Soveja - judeţul Vrancea39. Tăşnad - judeţul Satu Mare40. Timişu de Sus - judeţul Braşov41. Tinca - judeţul Bihor42. Trei Ape - judeţul Caraş-Severin43. Vălenii de Munte - judeţul Prahova44. Vaţa de Jos - judeţul Hunedoara44^1. Vişeu de Sus - judeţul Maramureş------------Pct. 44^1 de la Cap. II din anexa 5 a fost introdus de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.204 din 7 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2009.45. Zona Fântânele - judeţul Cluj46. Zona Muntele Băişorii - judeţul Cluj47. Zona Şuior-Baia Sprie, oraşul Baia Sprie - judeţul Maramureş------------Pct. 47 de la Cap. II din anexa 5 a fost introdus de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 8 decembrie 2011.-------