NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 8 martie 2007 (*actualizată*)privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală(actualizată până la data de 16 martie 2016*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------  +  Articolul 1Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte cadrul organizatoric în care îşi desfăşoară activitatea personalul de specialitate care efectuează controalele oficiale în unităţile care produc alimente de origine animală, precum şi procedura de tarifare a controalelor oficiale în unităţile care produc alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prezentei norme sanitare veterinare se aplică definiţiile prevăzute la art. 2 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE. (2) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel: a) control oficial sanitar-veterinar - orice formă de control pe care îl efectuează personalul de specialitate pentru verificarea conformităţii cu legislaţia în domeniul alimentelor, precum şi cu regulile de sănătate şi bunăstare a animalelor; b) personalul de specialitate - medicii veterinari sau personalul veterinar auxiliar care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1; c) document justificativ - actul oficial întocmit de medicul veterinar de circumscripţie, în baza căruia direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte formalităţile de plată pe care le transmite la unitate.  +  Articolul 3Unităţile în care personalul de specialitate îşi desfăşoară activitatea de control oficial sanitar-veterinar sunt prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 şi sunt definite la pct. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, cu modificările ulterioare, precum şi la cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 3 a fost modificat de lit. a) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 14 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 20 decembrie 2011.  +  Articolul 4Pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar în unităţile care produc alimente de origine animală prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 se percepe un tarif al cărui cuantum este prevăzut la pct. II din anexa nr. 1.----------Art. 4 a fost modificat de lit. b) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 14 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 20 decembrie 2011.  +  Articolul 5Unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 pot funcţiona numai dacă sunt supuse controalelor oficiale sanitar-veterinare.  +  Articolul 6În vederea asigurării controlului oficial sanitar-veterinar, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 încheie contracte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 7 (1) Directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti stabileşte numărul de personal de specialitate necesar fiecărei unităţi menţionate la pct. I din anexa nr. 1, în funcţie de specificul activităţii acestora, de capacitatea de producţie, fluxul tehnologic, de sistemul de organizare, în baza propunerilor scrise din partea şefului serviciului/biroului control oficial siguranţa alimentelor, cu încadrarea în bugetul aprobat şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 8 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 16 martie 2016. (2) Personalul de specialitate care efectuează controale oficiale în unităţile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar care produc, prelucrează, depozitează şi/sau distribuie alimente de origine animală este încadrat pe o perioadă determinată la nivelul serviciului/biroului de control oficial al siguranţei alimentelor din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Şeful serviciului/biroului control oficial siguranţa alimentelor vizează prezenţa personalului de specialitate, documentul justificativ prevăzut în anexa nr. 3 şi verifică îndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fişelor de post.-------------Art. 7 a fost modificat de lit. a) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 20 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 7^1Controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 se realizează cu frecvenţa stabilită în conformitate cu prevederile Programului privind acţiunile de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvinelor şi ale Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi în conformitate cu instrucţiunile transmise de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în ceea ce priveşte timpul minim necesar efectuării controlului oficial, ţinând cont de producţiile realizate de fiecare categorie de unitate în parte.--------------Art. 7^1 a fost modificat de lit. b) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 20 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 7^2În unităţile de abatorizare şi în unităţile de tranşare, controlul oficial sanitar-veterinar se realizează de cel puţin un medic veterinar funcţionar public, în a cărui coordonare îşi desfăşoară activitatea personal de specialitate contractual, în funcţie de capacitatea de producţie şi sistemul tehnologic ale unităţilor respective.---------------Art. 7^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 73 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009.  +  Articolul 8 (1) Sumele virate de către unităţi în contul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ca urmare a efectuării controalelor oficiale sanitare veterinare, sunt gestionate separat în contabilitate şi se constituie ca fonduri extrabugetare, care se utilizează conform legii. (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti angajează personalul de specialitate necesar pentru efectuarea controlului oficial sanitar-veterinar, în unităţile menţionate la pct. I din anexa nr. 1, în condiţiile legii, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, plata acestui personal fiind asigurată din veniturile proprii ale direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, obţinute de către acestea din domeniile specifice în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea, şi/sau de la bugetul de stat.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 8 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 16 martie 2016.  +  Articolul 9Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente, înaintează unităţilor documentele de plată pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar efectuat în luna precedentă, care conţin sumele stabilite pe baza documentului justificativ întocmit şi semnat de personalul de specialitate din unitate şi de reprezentantul legal al unităţii şi vizat de şeful serviciului/biroului control oficial siguranţa alimentelor din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.---------------Art. 9 a fost modificat de lit. c) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 20 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 10În vederea asigurării personalului de specialitate pentru desfăşurarea corespunzătoare a controlului oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, care desfăşoară activităţi discontinue, unităţile comunică săptămânal direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, programul de activitate.  +  Articolul 11Pentru buna desfăşurare a controlului oficial sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legale, unităţile pun la dispoziţia personalului de specialitate documentele şi înregistrările privind siguranţa alimentelor, prevăzute de legislaţia sanitară veterinară.  +  Articolul 12În prima zi lucrătoare a lunii, personalul de specialitate din unitate întocmeşte şi înaintează şefului serviciului/biroului de igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, spre avizare, documentul justificativ care cuprinde sumele calculate conform tarifului legal prevăzut la pct. II din anexa nr. 1 pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar desfăşurată de personalul de specialitate în unitate, pentru luna precedentă, şi care constituie actul oficial în baza căruia direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte formalităţile de plată pe care le transmite la unitate.---------------Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 8 din 16 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 22 februarie 2010.  +  Articolul 13Unităţile virează în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele calculate pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar desfăşurată de personalul de specialitate în luna precedentă, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii documentelor de plată.  +  Articolul 14Personalul de specialitate care realizează controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 este subordonat tehnic şi administrativ direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin şeful serviciului/biroului control oficial siguranţa alimentelor din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi are, în principal, următoarele obligaţii:---------------Partea introd. a art. 14 a fost modificată de lit. c) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 20 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. a) îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor actelor normative din domeniul sanitar-veterinar, precum şi altor prevederi legale în vigoare; b) îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor contractului semnat de unitate cu direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; c) verifică implementarea procedurilor bazate pe principiile privind analiza riscurilor şi punctele critice de control (H.A.C.C.P.) şi a trasabilităţii şi are responsabilitatea de a urmări remedierea deficienţelor constatate; d) întocmeşte şi înaintează direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin şeful serviciului/biroului control oficial siguranţa alimentelor din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la termenele şi în condiţiile stabilite de aceasta, situaţiile şi documentele solicitate, precum şi pe cele prevăzute de reglementările în vigoare;---------------Lit. d) a art. 14 a fost modificată de lit. c) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 20 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. e) întocmeşte şi înaintează rapoarte reprezentantului legal al unităţii şi şefului biroului/serviciului de igienă veterinară şi epidemiologie ori de câte ori constată deficienţe în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 ca urmare a controalelor oficiale efectuate în conformitate cu prevederile Programului privind acţiunile de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor.---------------Litera e) a art. 14 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 138 din 17 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 21 decembrie 2010. f) păstrează confidenţialitatea activităţii desfăşurate în unitate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 14^1 (1) Personalul de specialitate efectuează controlul oficial sanitar-veterinar al produselor de origine animală destinate consumului uman în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 şi controalele oficiale prevăzute în Programul privind acţiunile de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, inclusiv prin recoltarea de probe pentru efectuarea analizelor de laborator din toate tipurile şi categoriile de produse de origine animală, în conformitate cu prevederile legislaţiei veterinare în vigoare. (2) În situaţia în care identifică o neconformitate, personalul de specialitate care asigură supravegherea şi controlul oficial în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 informează medicul veterinar din circumscripţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi biroul/serviciul de igienă veterinară şi epidemiologie şi dispune în scris măsuri către reprezentantul legal al unităţii în vederea remedierii deficienţelor constatate, după cum urmează: a) impunerea de proceduri de igienizare sau orice alte măsuri considerate necesare pentru asigurarea siguranţei produselor şi conformitatea cu prevederile legislaţiei în vigoare; b) restricţionarea sau interzicerea introducerii pe piaţă, a importului sau exportului de produse de origine animală, atunci când se constată prezenţa potenţialilor factori de risc pentru siguranţa alimentară de natură fizică, chimică, biologică, radiologică etc.; c) dispunerea recuperării, retragerii de pe piaţă şi/sau distrugerii produselor de origine animală neconforme; d) propunerea de suspendare sau de interzicere a activităţilor pentru unităţile de industrie alimentară prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, în cazul nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare; e) aplicarea oricărei alte măsuri pe care o consideră necesară, potrivit prevederilor legale în vigoare, în vederea îndeplinirii obiectivelor privind siguranţa alimentară. (3) Personalul de specialitate care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 este obligat să supravegheze modul de aplicare a mărcii de sănătate/identificare, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. (4) În cazul în care sunt efectuate controale, verificări, inspecţii sau audituri de către personalul sanitar-veterinar de la nivel superior, personalul de specialitate care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 trebuie să fie prezent pe întreaga perioadă a acestor acţiuni şi trebuie să semneze documentul întocmit la faţa locului.---------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 138 din 17 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 21 decembrie 2010.  +  Articolul 15 (1) Personalul de specialitate poartă întreaga răspundere pentru activitatea sanitară veterinară prestată, pentru deciziile luate, precum şi pentru documentele şi situaţiile întocmite. (2) În urma analizei activităţii personalului de specialitate care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar al produselor de origine animală destinate consumului uman şi a constatării unor abateri de la prevederile legislaţiei specifice în vigoare săvârşite de către acesta, şeful biroului/serviciului de igienă veterinară şi epidemiologie propune directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sancţionarea potrivit legii a personalului respectiv.---------------Art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 138 din 17 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 21 decembrie 2010.  +  Articolul 16Refuzul unităţii de a semna cu direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, contractul pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar sau refuzul de plată al acestuia timp de 30 de zile calendaristice conduce la retragerea personalului de specialitate din unitate şi la pierderea dreptului de funcţionare a acesteia până la intrarea în legalitate.  +  Articolul 17Nu este permisă rambursarea directă sau indirectă către medicii veterinari a sumelor ce reprezintă cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar.  +  Articolul 18În cazul în care unitatea nu virează, în termen de 60 de zile, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele ce reprezintă cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor acţionează unitatea în instanţă pentru obligarea acesteia la plata sumelor datorate, precum şi a penalităţilor aferente acestora.  +  Articolul 18^1Contractele de muncă încheiate între direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi personalul angajat pe perioadă determinată în baza prezentului ordin, în condiţiile legii, pot înceta, înainte de expirarea perioadei pentru care au fost încheiate, la iniţiativa angajatorului.---------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 73 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009.  +  Articolul 18^2Personalul care efectuează controlul oficial în condiţiile prezentului ordin răspunde disciplinar, material, civil şi penal, după caz, pentru nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar.---------------Art. 18^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 73 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1 la norma sanitară veterinarăI. Categoriile de unităţi care produc alimente de origine animală pentru care se percep tarife pentru acţiunile de control oficial sanitar-veterinarA. Carne de ungulate domestice (cabaline, bovine, suine, ovine şi caprine):1. abator;2. unitate de tranşare.B. Carne de pasăre şi de lagomorfe:1. abator;2. unitate de tranşare.3. centru de ambalare ouă consum.-------------Pct. 3 al lit. B a pct. I din anexa 1 a fost introdus de lit. a) a pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 20 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013.C. Carne de vânat de crescătorie:1. abator;2. unitate de tranşare.D. Carne de vânat sălbatic:1. unitate care manipulează carne de vânat sălbatic;2. unitate de tranşare.E. Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic:1. unitate carne tocată;2. unitate carne preparată;3. unitate carne separată mecanic.F. Produse din carne:1. unitate de procesare;2. carmangerie;3. măcelărie.G. Peşte şi produse din pescuit comercial şi de acvacultură:1. unitate produse proaspete din pescuit (cherhana);2. unitate procesare produse din pescuit;3. piaţa de desfacere a produselor de pescuit comercial şi de acvacultură;4. centru de colectare peşte;5. punctele de debarcare.6. fermă de acvacultură cu centru de colectare peşte.------------Pct. 6 al lit. G a pct. I din anexa 1 a fost introdus de lit. b) a pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 20 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013.H. Lapte crud şi produse din lapte:1. unitate de procesare a laptelui materie primă;2. unitate de procesare a produselor din lapte.I. Unităţi cu activităţi generale:1. depozit frigorific independent/depozite produse de origine animală;2. piaţa angro;3. unitate de reambalare.II. Abrogat.-------------Pct. II din anexa 1 a fost abrogat de lit. d) a art. 2 din ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014.  +  Anexa 2 la norma sanitară veterinară                              CONTRACT             nr. ......., încheiat la data de .......,    pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar    I. Baza legală    Prezentul contract se încheie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ....... din ................... .---------------Pct. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 73 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009.    II. Părţile contractante    Între Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ ............, cu sediul în ........................, cod fiscal nr. ........., având contul nr. ..........., deschis la ......................., reprezentată prin director coordonator...................., denumit în continuare prestator, şi Societatea Comercială ............... - S.R.L., cu sediul în ............., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr. ......................, C.U.I. .................., cont IBAN nr. ..........., deschis la ............, reprezentată de ..................., în calitate de ............, cu obiect de activitate ........., cod CAEN ........, denumită în continuare beneficiar, se încheie prezentul contract pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar, pentru activitatea de producţie desfăşurată de beneficiar, cu respectarea următoarelor clauze:---------------Pct. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 73 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "director executiv" cu sintagma "director coordonator".    III. Obiectul contractului    ART. 1    Obiectul contractului constă în asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar de către prestator, pentru activitatea de producţie pe care o desfăşoară beneficiarul, în unitatea de procesare, conform prevederilor legale menţionate.    IV. Durata contractului    ART. 2    Prezentul contract se încheie pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31 decembrie 2007.    V. Preţul contractului    ART. 3    (1) Tariful este cel prevăzut la pct. II din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007. Plata acestui tarif se va face în lei, la cursul oficial al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii.    (2) Tariful se va plăti prin ordin de plată, în termen de maximum 10 zile de la data primirii documentelor de plată, pentru asigurarea controlului sanitar-veterinar pentru marfa controlată în luna precedentă de personalul de specialitate, angajat de către prestator pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.    (3) Nu este permisă rambursarea directă sau indirectă de către beneficiar a tarifelor pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar în alt mod decât cel stabilit prin prezentul contract.    (4) Sumele aferente activităţii productive din luna precedentă se stabilesc pe baza documentului justificativ (decont) întocmit şi semnat de personalul de specialitate şi de reprezentantul legal al unităţii (beneficiarul) şi vizat de către medicul veterinar al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în a cărui subordine directă îşi desfăşoară activitatea.    (5) Nerespectarea termenelor de plată stabilite dă dreptul prestatorului de a calcula şi solicita penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.    (6) Nu se vor percepe tarife pentru perioada în care beneficiarul, din motive obiective, nu desfăşoară activitate.    VI. Drepturile şi obligaţiile părţilor    ART. 4    Prestatorul are următoarele drepturi şi obligaţii:    a) să asigure personalul de specialitate necesar beneficiarului în funcţie de specificul activităţii acestuia, de capacitatea de producţie, de fluxul tehnologic şi de sistemul de organizare.    În unităţile de procesare a cărnii sau a laptelui controlul oficial sanitar-veterinar este asigurat de către un medic veterinar sau, în funcţie de specificul activităţii, de mai mulţi, cu acordul beneficiarului;    b) să urmărească achitarea sumelor reprezentând contravaloarea activităţii productive desfăşurate, calculată conform tarifelor prevăzute în anexa nr. 1 pct. II la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007, virate de către beneficiar, ce trebuie gestionate separat în contabilitate şi se constituie ca fonduri extrabugetare, care se utilizează conform legii;    c) în cazul în care unitatea nu virează direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele ca urmare a efectuării controlului oficial sanitar-veterinar, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, acţionează unitatea în instanţă pentru obligarea la plata sumelor datorate;    d) în situaţia în care beneficiarul nu este de acord cu suma pretinsă de prestator, acesta înştiinţează prestatorul în termen de 5 zile de la data primirii facturii;    e) să păstreze confidenţialitatea activităţii desfăşurate în unitate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în caz contrar răspunderea revenind angajatorului, potrivit legii.    ART. 5    Beneficiarul are următoarele obligaţii:    a) notifică imediat în scris prestatorul cu privire la perioada în care unitatea nu desfăşoară activitatea;    b) pentru buna desfăşurare a controlului oficial sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legale, unităţile asigură condiţii corespunzătoare. Unităţile pun la dispoziţia personalului de specialitate documentele şi înregistrările privind siguranţa alimentelor prevăzute de legislaţia sanitară veterinară;    c) virează în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sumele calculate de aceasta pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar desfăşurată de personalul de specialitate în luna precedentă, în termen de 10 zile de la data primirii documentelor de plată, dacă situaţia justificativă pe baza căreia au fost întocmite este semnată şi de beneficiar.    VII. Încetarea contractului    ART. 6    (1) Prezentul contract îşi încetează efectele de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti competente, în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:    a) beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment), iar procesul de producţie încetează;    b) acordul de voinţă al părţilor semnatare;    c) retragerea autorizaţiei de funcţionare.    (2) Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.    (3) Încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.    VIII. Forţa majoră    ART. 7    (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră astfel cum este definită de lege.    (2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 72 de ore, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.    (3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice, în scris, încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.    IX. Notificări    ART. 8    În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.    X. Litigii    ART. 9    (1) Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind valabilitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, de reprezentanţii lor, în termen de 10 zile de la apariţia lor.    (2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.    XI. Clauze finale    ART. 10    Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.    Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.              Prestator, Beneficiar,     Direcţia Sanitar-Veterinară Societatea Comercială   şi pentru Siguranţa Alimentelor   ............................... ........................          Director coordonator, Reprezentant,           ................ ...........                                Consilier juridic,                                  .............---------------Semnăturile din anexa 2 au fost modificate de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 73 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "director executiv" cu sintagma "director coordonator".  +  Anexa 3 la norma sanitară veterinară    Unitatea ............... Vizat    Nr. ....... data .......    I ...................... Şef serviciu/birou de igienă    Cont bancar ............ veterinară şi epidemiologie    Nr. de înregistrare la din cadrul direcţiei sanitar-    registrul comerţului veterinare şi pentru siguranţa    ........................ alimentelor judeţene, respectiv                                                  a municipiului Bucureşti                                                    ........................                          DOCUMENT JUSTIFICATIV             cuprinzând sumele stabilite conform tarifelor             legale pentru asigurarea controlului oficial           sanitar-veterinar pentru luna ........ anul ....    1. Unitatea este autorizată/înregistrată sanitar-veterinar pentru activitatea de: .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................    2. Personal sanitar-veterinar existent în unitate:    - medici veterinari .............................................    3. Unitatea a desfăşurat în luna .......... anul ......... activitatea de:    I. Abatorizare ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ Specia │ Nr. capete │ Tarif/animal │ Tarif total │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘    II. Tranşare ┌──────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────┐ │ Specia │ Cantitate/tone │ Tarif/tonă materie primă │ Tarif total │ │ │ materie primă │ intrată la tranşare │ │ │ │ intrată la tranşare │ │ │ ├──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ └──────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────┘    III. Procesarea cărnii (produse din carne, carne tocată, carne preparată, carne separată mecanic) ┌─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┐ │ Cantitate/tone materie │ Tarif/tonă materie primă │ Tarif total │ │ primă recepţionată │ recepţionată │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┘    IV. Procesare carne vânat ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ Specia │ Nr. capete │ Tarif/animal │ Tarif total │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘    V. Prelucrare lapte ┌──────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┐ │ Cantitate/tone lapte materie │ Tarif/tonă lapte materie │ Tarif total │ │ primă intrată la procesare │ primă intrată la procesare │ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ └──────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┘    VI. Producţie de peşte (categorii: unitate procesare, cherhana, piaţă desfacere, centru de colectare peşte, punct de debarcare) ┌─────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐ │ Categorie │ Cantitate/tone peşte │ Tarif/tonă │ Tarif total │ │ │ intrat la procesare │ │ │ ├─────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ └─────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘    VII. Activităţi generale (categorii: depozit frigorific independent/depozite pentru produse de origine animală, piaţă angro, unitate de reambalare) ┌───────────┬────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┐ │ Categorie │ Cantitate/tone produse │ Tarif/tone produse de │ Tarif total │ │ │ de origine animală │ origine animală │ │ │ │ recepţionate │ recepţionate │ │ ├───────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ └───────────┴────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┘    Număr de ore de activitate desfăşurată de către personalul sanitar-veterinar de stat existent: - medici veterinari           Întocmit        Medic veterinar           oficial Reprezentant legal al unităţii,       ................ .............................    Prezentul document constituie actul oficial în baza căruia Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .............. întocmeşte formalităţile de plată către unitate.---------------Sintagma "şef serviciu/birou de igienă veterinară şi epidemiologie sau, după caz, şef serviciu inspecţie şi control din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti" din anexa 3 a fost înlocuită cu sintagma "şef serviciu/birou de igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti" conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 8 din 16 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 22 februarie 2010.------