HOTĂRÂRE nr. 134 din 2 martie 2016pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 martie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ICodul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 3 august 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii CNATDCU şi IOSUD, poate sesiza în scris, prin intermediul UEFISCDI, Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia, şi de data acordării titlului de doctor."2. La articolul 66, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Structura «dosarului de doctorat» şi accesul la acesta vor fi reglementate printr-o procedură elaborată de CNATDCU şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Această procedură va respecta următoarele reguli: a) rezumatul tezei este publicat pe site-ul universităţii sau, după caz, al Academiei Române şi poate fi consultat public după emiterea dispoziţiei de numire a comisiei de susţinere; b) teza în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universităţii sau, după caz, a Academiei Române cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată pentru susţinerea publică. Lucrarea de doctorat rămâne document public la biblioteca universităţii sau, după caz, a Academiei Române; c) dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole din aceasta, forma digitală a tezei este făcută publică şi va putea fi accesată liber pe platforma naţională după emiterea dispoziţiei de acordare a titlului de doctor; tezei i se va atribui o licenţă de protecţie a dreptului de autor; d) dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta, el primeşte un termen de graţie de maximum 24 de luni pentru realizarea acestei publicări; după expirarea termenului de graţie, în cazul în care nu a fost primită la IOSUD nicio notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei, documentul în format digital devine liber accesibil pe platforma naţională cu atribuirea unei licenţe de protecţie a dreptului de autor; e) după publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligaţia de a notifica IOSUD asupra acestui fapt şi de a transmite indicaţia bibliografică şi un link la publicaţie, care vor fi făcute apoi publice pe platforma naţională; f) după acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 de zile IOSUD are obligaţia transmiterii unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca Naţională a României, unde poate fi accesat la cerere. (5) Dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD cu regim permanent."3. La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Susţinerea publică poate avea loc numai după parcurgerea următoarelor etape: a) studentul-doctorand predă teza în format electronic şi, după caz, în format printat la secretariatul şcolii doctorale; b) şcoala doctorală realizează analiza de similitudini utilizând un program recunoscut de CNATDCU; şcoala doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui program dezvoltat la nivel naţional privind detecţia de similitudini; rapoartele de similitudini se includ în «dosarul de doctorat»; c) teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare; după această presusţinere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat şi acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în «dosarul de doctorat»; d) teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul şcolii doctorale, în format tipărit şi în format electronic, împreună cu rezumatul tezei de doctorat şi CV-ul doctorandului; secretariatul şcolii doctorale certifică îndeplinirea de către doctorand a tuturor obligaţiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat; e) cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere, se depune la secretariatul şcolii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere; f) şcoala doctorală întocmeşte şi afişează anunţul pentru susţinerea publică cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere. Acesta va include în mod obligatoriu data, locaţia şi ora de susţinere, conducătorul sau conducătorii de doctorat, precum şi locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit. Anunţul susţinerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat sau link-uri către acestea sunt afişate pe siteul IOSUD."4. La articolul 67, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau la emiterea dispoziţiei de exmatriculare."5. La articolul 68, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În cazul în care membrii CNATDCU din cadrul unei comisii de evaluare a unei teze de doctorat constată nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, în cadrul tezei şi/sau al activităţilor care au dus la realizarea acesteia, aceştia invalidează teza de doctorat, comunică aceste constatări celorlalţi membri ai comisiei de evaluare şi sesizează Consiliul general al CNATDCU pentru analiza responsabilităţii conducătorului de doctorat sau a şcolii doctorale şi pentru aplicarea prevederilor art. 69 alin. (5)."6. La articolul 69, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ca urmare a înregistrării unei sesizări formulate în condiţiile art. 50 alin. (2), Consiliul general al CNATDCU are la dispoziţie 45 de zile pentru a analiza şi decide conform legii. Consiliul general poate consulta alţi membri ai CNATDCU şi poate decide utilizarea de experţi externi, care nu trebuie să fie în conflict de interese cu autorul sau conducătorul de doctorat."7. La articolul 69, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:"(3) În termenul prevăzut la alin. (2), Consiliul general al CNADTCU solicită IOSUD punctul de vedere care trebuie formulat în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării. În situaţia în care IOSUD confirmă încălcarea standardelor de calitate sau de etică profesională, va transmite CNATDCU decizia privind propunerea de retragere a titlului, semnată de rector sau, după caz, de preşedintele Academiei Române, avizată din punct de vedere juridic de universitate sau, după caz, de Academia Română. (4) În termenul prevăzut la alin. (2), Consiliul general al CNATDCU decide dacă au fost sau nu respectate standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, iar preşedintele CNATDCU transmite autorului sesizării, autorului tezei şi IOSUD decizia Consiliului general al CNATDCU şi motivarea acesteia. Aceştia au la dispoziţie 10 zile pentru formularea unei contestaţii privitoare la procedură, iar Consiliul general al CNATDCU are la dispoziţie 10 zile pentru formularea răspunsului la contestaţie. (5) În cazul în care Consiliul general al CNATDCU decide că nu au fost respectate standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv în ceea ce priveşte plagiatul, preşedintele CNATDCU propune Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice una sau mai multe dintre următoarele măsuri: a) retragerea calităţii de conducător de doctorat; b) retragerea titlului de doctor; c) retragerea acreditării şcolii doctorale. (6) În urma propunerii prevăzute la alin. (5), ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, în baza avizului juridic al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, are obligaţia de a lua măsurile prevăzute la art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice informează toate părţile cu privire la dispoziţiile emise. (7) Toate documentele legate de aceste sesizări sunt parte a «dosarului de doctorat» şi se încarcă pe platforma naţională; deciziile comisiilor de etică şi ale CNATDCU sunt publicate şi pe site-urile instituţionale ale acestora."  +  Articolul IIPrevederile art. 67 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se aplică tuturor studenţilor-doctoranzi care îşi predau teza la secretariatul şcolii doctorale după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj
  Bucureşti, 2 martie 2016.Nr. 134.-----