PROCEDURĂ din 18 aprilie 2002 (*actualizate*)privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora(actualizate până la data de 8 martie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------Prezentele proceduri reglementează punerea în aplicare a dispoziţiilor cap. V - Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă - din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, denumita în continuare lege.  +  Capitolul I Informarea şi consilierea profesională  +  Articolul 1Beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere profesională sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă, aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 din lege, precum şi persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională în mod gratuit, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 2 (1) Informarea şi consilierea profesională se realizează de centrele de informare şi consiliere privind cariera din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă. (2) În cazul în care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă nu au personal suficient pentru acordarea acestor servicii, vor încheia contracte cu furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, în condiţiile legii. (3) Contractarea serviciilor de informare şi consiliere profesională se va face în baza selecţiei de oferte, organizată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice. (4) În vederea acordării serviciilor prevăzute în contract agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor pune la dispoziţie furnizorului de servicii liste cuprinzând persoanele care şi-au exprimat opţiunea de a fi cuprinse în activitatea de informare şi consiliere profesională.  +  Articolul 3Persoana care oferă informaţii şi acorda consultanţa persoanelor în căutarea unui loc de muncă în legătura cu alegerea carierei, posibilităţile de formare profesională şi ocupare este consilierul de orientare în cariera, denumit în continuare consilier.  +  Articolul 4Serviciile de informare şi consiliere profesională privind cariera pot fi acordate ori de câte ori este necesar, în mod individual sau în grup, şi privesc: a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; b) evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale; c) dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria cariera; d) instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.  +  Articolul 5Serviciile de informare şi consiliere profesională acordate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de furnizorii de servicii acreditaţi conform legii, cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte, sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 6Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte se va face lunar, în baza contractului încheiat, după prezentarea de către furnizorul de servicii a Raportului tehnic şi a Raportului financiar, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 7 (1) În vederea acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională persoanele vor depune o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Persoanele care solicita servicii de informare şi consiliere profesională privind cariera sunt luate în evidenta prin înscrierea într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 8Serviciile prevăzute la art. 4 lit. a) se realizează de către consilier, care oferă persoanei solicitante informaţii privind: a) locurile de muncă vacante aflate în evidenta agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă; b) locurile de muncă vacante aflate în baza de date a Sistemului electronic de mediere a muncii - SEMM; c) ocupaţiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate pe piaţa forţei de muncă; d) condiţiile impuse de angajatori; e) gama de servicii oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 9 (1) Serviciile de evaluare şi autoevaluare a personalităţii, prevăzute la art. 4 lit. b), au ca scop stabilirea compatibilităţii dintre nivelul formării profesionale, aspiraţiile persoanei şi posibilităţile de ocupare pe piaţa forţei de muncă. (2) Consilierul, în funcţie de profilul psihoprofesional al persoanei consiliate, va utiliza instrumente şi tehnici de evaluare a deprinderilor, abilităţilor şi competentelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum: interviul, observaţia, chestionarul, bateriile de teste. (3) Pe baza rezultatelor discuţiilor individuale şi a testărilor efectuate, consilierul stabileşte paşii pe care persoana consiliată trebuie să îi urmeze pentru alegerea ocupaţiei/meseriei, prin accesarea celorlalte măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă ce vizează creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 10Serviciile de instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, prevăzute la art. 4 lit. d), constau, în principal, în exerciţii privind întocmirea unui curriculum vitae, a scrisorii de intenţie, a scrisorii de mulţumire, simularea unui interviu.  +  Articolul 11Consilierul, la încheierea perioadei de informare şi consiliere profesională, redactează o recomandare pentru participarea persoanei consiliate, după caz, la: a) programe de formare profesională; b) evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale; c) consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente ori pentru iniţierea unei afaceri.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Capitolul II Medierea muncii  +  Articolul 12Potrivit art. 59 alin. (1) din lege, medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii unui raport de muncă sau de serviciu.  +  Articolul 13Beneficiarii serviciilor de mediere a muncii sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 din lege.  +  Articolul 14Activitatea de mediere a muncii urmăreşte stabilirea compatibilităţilor sau echivalenţelor dintre cerinţele locurilor de muncă vacante, comunicate de angajatori şi aflate în baza de date a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, cu pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile solicitantului de loc de muncă.  +  Articolul 15 (1) Serviciile de mediere a muncii pentru persoanele prevăzute la art. 13 constau în: a) informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă; b) mediere electronica având ca scop punerea automată în corespondenta a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul; c) preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanta cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora. (2) Medierea muncii se poate realiza şi prin Serviciul electronic de mediere a muncii - SEMM, deschis pe Internet. Accesarea programului se face fie prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, la sediul acestora, fie direct de la orice unitate PC cu conexiune la Internet.  +  Articolul 16 (1) Serviciile de mediere a muncii se acordă gratuit pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 16 din lege.-------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Serviciile de mediere a muncii, acordate în mod gratuit de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi de furnizorii de servicii autorizaţi cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie contracte în condiţiile legii, sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 17 (1) Serviciile de mediere a muncii se pot acorda şi contra cost de către furnizorii de servicii specializate din sectorul public sau privat, acreditaţi de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, sau de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, care au fost supuşi unei astfel de condiţii în statul de origine sau de provenienţă.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Furnizorii de servicii prevăzuţi la alin. (1) vor comunica, în scris, până la data de 5 a fiecărei luni, în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, denumite în continuare norme, date privind şomerii mediaţi şi încadraţi în muncă, pentru luna expirată. (3) Furnizorii de servicii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să comunice agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, la termenele, periodicităţile şi în forma solicitată, toate datele şi informaţiile necesare Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru îndeplinirea atribuţiilor sale prevăzute de lege.------------Alin. (3) al art. 17 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. (4) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se sancţionează potrivit prevederilor legale.------------Alin. (4) al art. 17 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 18 (1) Şomerii care beneficiază de indemnizaţii de şomaj în condiţiile prevăzute de lege sunt obligaţi să participe la serviciile de mediere a muncii la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi. (2) Persoanele care nu beneficiază de indemnizaţii de şomaj şi doresc să participe la servicii de mediere a muncii trebuie să depună o cerere, conform anexei nr. 9 la norme, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) În cazul neîncadrării în muncă, persoanele prevăzute la alin. (2) vor reînnoi cererea de participare la serviciile de mediere a muncii, la 6 luni.-------------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 19La prima prezentare la mediere se întocmeşte planul individual de mediere conform procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  +  Articolul 20 (1) În cazul în care se identifica locuri de muncă potrivite profilului persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă, se va elibera dispoziţia de repartizare în vederea prezentării la angajator. (2) Dispoziţia de repartizare se eliberează în vederea prezentării persoanei în căutarea unui loc de muncă, înregistrată în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la angajator, pentru a participa la selecţia organizată de acesta, cu respectarea prevederilor legale, pentru ocuparea unui loc de muncă vacant.------------Alin. (2) al art. 20 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 21 (1) Persoana aflată în căutarea unui loc de muncă, încadrată ca urmare a medierii, va fi scoasă din evidenta agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (2) Persoana care nu este încadrată în muncă rămâne în evidenta agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 22La fiecare prezentare la mediere, dacă persoanei în căutarea unui loc de muncă nu i se poate oferi un loc de muncă, se va face programarea pentru o noua mediere.  +  Capitolul III Formarea profesională  +  Articolul 23În conformitate cu prevederile art. 63 din lege, programele de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă trebuie să asigure creşterea şi diversificarea competentelor profesionale în scopul realizării mobilităţii şi reintegrării acestora pe piaţa muncii.  +  Articolul 24Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se desfăşoară pe baza planului naţional de formare profesională, elaborat anual de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 25 (1) Beneficiarii programelor de formare profesională sunt persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 şi la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege. (2) Persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei, prevăzute la art. 66 alin. (4) din lege, pot urma un program de formare profesională care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării reintegrării pe piaţa muncii.-------------Art. 25 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 26 (1) Serviciile de formare profesională sunt gratuite pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege. (2) Gratuitatea prevăzută la alin. (1) se acordă în condiţiile prevăzute la art. 66 alin. (3) şi la art. 66^1 alin. (6) din lege. (3) Persoanele care nu se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) şi nici în cele ale art. 25 alin. (2) şi doresc să urmeze un program de formare profesională realizat de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau centrele regionale de formare profesională a adulţilor suportă contravaloarea cheltuielilor pentru organizarea programului. (4) Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi se încadrează în muncă, potrivit legii, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat.-------------Alin. (4) al art. 26 a fost introdus de pct. 1 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 27 (1) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege au acces la programele de formare profesională gratuite, dacă au fost cuprinse în servicii de informare şi consiliere profesională sau de mediere şi au recomandare pentru programul de formare profesională.-------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) La programele de formare profesională pot fi admise persoanele care îndeplinesc condiţiile de acces prevăzute pentru programul respectiv.-------------Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) Beneficiarii de indemnizaţii de şomaj sunt obligaţi să participe la programele de formare profesională organizate şi oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi la examenul de absolvire a acestora şi, după caz, la reexaminare, cu excepţia situaţiei în care, potrivit art. 41 alin. (1^1)-(1^3) din lege, nu au această obligaţie.------------Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011.  +  Articolul 28 (1) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora şi prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi prin furnizori de formare profesională din sectorul public sau privat, denumiţi în continuare furnizori, cu care încheie contracte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, care au fost autorizaţi în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor. (2) Programele de formare profesională la care participă persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de detenţie se organizează în colaborare cu unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei. (3) Programele de formare profesională la care participă persoanele cu nevoi speciale se organizează în colaborare cu structurile teritoriale specializate ale administraţiei publice locale şi ale Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.-------------Art. 28 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 29 (1) În cazul în care programele de formare profesională se realizează prin furnizori, selectarea acestora în vederea încheierii contractelor prevăzute la art. 28 alin. (1) se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, prin procedura de cerere de ofertă, de regulă o singură dată pe an, pentru fiecare meserie sau ocupaţie, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice şi de art. 38 din norme. (2) Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul în urma cererii de ofertă prevăzute la alin. (1) este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. (3) Dacă în derularea activităţii de formare profesională se constată că furnizorul selecţionat în urma procedurii de cerere de ofertă nu respectă prevederile contractului încheiat sau nu mai poate desfăşura activitatea ca urmare a retragerii autorizaţiei, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va proceda la rezilierea contractului şi la desemnarea altui furnizor prin repetarea procedurii menţionate.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 29^1 (1) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, în baza contractului încheiat cu furnizorul, solicită acestuia derularea de programe de formare profesională. (2) Furnizorul are obligaţia să transmită agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru începerea fiecărui program solicitat, următoarele documente: a) înştiinţare cu privire la data de începere a programului de formare profesională, precum şi la data de susţinere a examenului de absolvire; b) planul de pregătire - graficul desfăşurător; c) programa de pregătire şi modalităţile de evaluare a programului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003; d) lista formatorilor pentru pregătirea teoretică şi pregătirea practică, însoţită de copii de pe actele de studii care atestă pregătirea acestora; copii de pe contractele în baza cărora se asigură personalul de predare-instruire sau personalul implicat în organizarea programului.-------------Art. 29^1 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 30 (1) Programele de formare profesională se organizează în vederea ocupării unui număr cât mai mare de absolvenţi din rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă. (2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie contracte cu angajatorii care solicită calificarea forţei de muncă în vederea angajării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 31Serviciile de formare profesională pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege şi serviciile de formare profesională acordate potrivit art. 66 alin. (5) din lege, precum şi programele de formare profesională la care participă persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei, organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, se finanţează din bugetul asigurărilor pentru şomaj.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 2 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 32 (1) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesională organizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor sunt formate din cheltuieli de formare profesională şi cheltuieli cu caracter social.A. Cheltuielile de formare profesională cuprind: a) cheltuielile de personal aferente personalului implicat în activitatea de organizare a programului de formare profesională; b) cheltuielile de personal aferente personalului de specialitate care desfăşoară activităţi de predare-instruire; c) cheltuielile de personal aferente membrilor comisiei de examinare, alţii decât personalul propriu; d) cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, materiale şi prestările de servicii cu caracter funcţional; e) cheltuielile cu materii prime necesare prelucrării în cadrul instruirii practice; f) cheltuielile pentru materiale de instruire şi manuale; g) cheltuielile pentru echipamente de protecţie; h) cheltuielile de publicitate prin presă, radio şi televiziune. i) după caz, cheltuielile de cazare, transport şi masă pentru personalul de specialitate care desfăşoară activităţi de predare-instruire şi/sau membri ai comisiei de examinare în conformitate cu reglementările în vigoare pentru salariaţii autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului.----------Lit. i), pct. A a alin. (1) al art. 32 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.B. Cheltuielile cu caracter social cuprind: a) cheltuielile pentru rechizite; b) cheltuielile pentru consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare participării la programul de formare profesională; c) cheltuielile pentru abonamente/bilete de călătorie pe mijloacele de transport în comun şi/sau cheltuielile de transport dus-întors pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în condiţiile prevăzute la art. 66^1 alin. (2) lit. d) din lege;-------------Litera c) a literei B a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. d) cheltuielile de cazare; e) cheltuielile pentru acoperirea mesei. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. B.c)-e) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului. (3) Cheltuielile efectuate cu pregătirea profesională a persoanelor aflate în detenţie, în cadrul programelor de formare profesională organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în colaborare cu unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, care se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, sunt cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. A.a)-g) şi lit. B.a). (4) Cheltuielile pentru acoperirea taxelor de autorizare a centrelor de formare profesională din subordinea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă şi a centrelor regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi cheltuielile privind proiectele de standarde ocupaţionale, respectiv standarde de pregătire profesională, prevăzute la art. 69 alin. (2) din lege, necesare organizării programelor proprii de formare profesională, se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.-------------Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 33 (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot plăti lunar serviciile prestate de furnizori pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională în luna pentru care se face plata sau integral la finalizarea programului de formare profesională. (2) Plăţile lunare se fac în limita a 70% din suma reprezentând serviciile prestate de furnizor pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională în luna pentru care se face plata. (3) Virarea sumelor se face în luna următoare celei în care au fost prestate serviciile, în baza certificării realizării acestora, potrivit contractului încheiat cu furnizorul de servicii, de către responsabilul de programe de formare profesională prevăzut la art. 40, precum şi cu respectarea celorlalte reglementări privind modalităţile de plată prevăzute la pct. 6 din anexa nr. 5. (4) După susţinerea examenului la încheierea programului, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă plătesc furnizorilor diferenţa dintre suma reprezentând serviciile prestate de aceştia pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională şi suma plătită în condiţiile alin. (2).-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 34Elaborarea programelor de formare profesională se face în conformitate cu legislaţia în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 35Abrogat.-------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 36Abrogat.-------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 37Abrogat.-------------Art. 37 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 38 (1) Durata programelor de formare profesională pentru persoanele care beneficiază în mod gratuit de acestea este de maximum 9 luni. (2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot organiza, cu aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, programe de formare profesională cu o durată mai mare de 9 luni, fără a depăşi 24 de luni, cu condiţia angajării tuturor absolvenţilor programului pentru care se solicită aprobarea. (3) Pentru aprobarea organizării de programe de formare profesională cu o durată mai mare de 9 luni se va depune la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă următoarea documentaţie: a) referatul justificativ pentru organizarea programului de formare profesională pe o durată mai mare de 9 luni; b) obiectivele programului de formare profesională, exprimate în competenţele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul; c) planul şi programa de pregătire; d) numărul de persoane în căutarea unui loc de muncă pentru care se propune organizarea programului; e) devizul estimativ al cheltuielilor prevăzute la art. 32; f) contractele cu angajatorii.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 39 (1) Pentru persoanele care deţin cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi corespunzătoare uneia sau mai multor unităţi de competenţă din cadrul unei ocupaţii, demonstrate pe baza certificatului de competenţă profesională eliberat de un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, autorizat în condiţiile legii, sau a unui certificat de absolvire, se pot elabora şi organiza programe de formare profesională pentru dobândirea acelor competenţe care să le permită obţinerea certificatului de calificare. (2) Persoanele care cumulează certificate de competenţă pentru toate unităţile de competenţă din cadrul unei ocupaţii se pot înscrie la examenul de absolvire pentru obţinerea unui certificat de calificare. (3) În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la examenul de absolvire pentru obţinerea unui certificat de calificare se pot înscrie şi persoanele care au cumulat certificate de absolvire pentru toate modulele programului de la orice furnizor de formare autorizat pentru programul respectiv.-------------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.-------------Art. 39 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 40 (1) Pentru organizarea fiecărui program de formare profesională directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă emite o dispoziţie conform anexei nr. 8, prin care numeşte şi un responsabil de program de formare profesională, cu excepţia programelor de formare profesională organizate de centrele regionale de formare profesională a adulţilor. (2) Responsabilul de program de formare profesională are următoarele sarcini în cazul în care formarea profesională se desfăşoară prin furnizori: a) verifică documentaţia necesară organizării programului de formare profesională, prezentată de furnizor; b) monitorizează şi are drept de control asupra desfăşurării programului de formare profesională, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate prin contract; c) asistă la examenul de absolvire al participanţilor la programul de formare profesională.-------------Art. 40 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 41 (1) Pentru înscrierea la programele de formare profesională persoanele prevăzute la art. 16 lit. a), b), d), e) şi f) din lege vor prezenta la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă următoarele acte: a) recomandare din partea centrului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere; b) cerere de înscriere la programul de formare profesională, conform modelului prezentat în anexa nr. 9; în situaţia persoanelor care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, cererea cuprinde şi angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecinţelor legale prevăzute de lege; c) actul de identitate, în original şi în copie; d) certificatul de naştere, în original şi în copie; e) actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi în copie; f) actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice. (2) Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, vor depune pe lângă actele prevăzute la alin. (1) şi următoarele acte:-------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 41 a fost modificată de pct. 3 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. a) actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice; b) dovada că desfăşoară activitatea pe raza comunei sau a satului, eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, după caz; c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, din care să rezulte venitul lunar realizat, locul de muncă şi domeniul în care persoana îşi desfăşoară activitatea, după caz. (3) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege vor depune actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) şi, după caz, următoarele acte: a) actul emis de angajator, din care să reiasă data şi motivul suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu, data reluării acestora, precum şi acordul pentru participarea la un program de formare profesională pe întreaga perioadă a acestuia; b) certificatul de naştere al copilului, în original şi în copie; c) livretul militar sau adeverinţa de lăsare la vatră, în original şi în copie; d) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă şi decizia de revizuire medicală, din care să reiasă redobândirea capacităţii de muncă pentru persoanele care şi-au reluat activitatea după pensionarea pentru invaliditate, în original şi în copie. (4) Persoanele prevăzute la art. 26 alin. (3) vor depune actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) şi chitanţa de achitare a sumei reprezentând contravaloarea unui avans de cel puţin 25% din cheltuielile pentru organizarea programului de formare profesională, restul sumei urmând a fi achitat în cel mult 3 rate pe perioada derulării programului de formare profesională. (5) Copiile de pe actele prezentate o dată cu originalul se certifică pentru autenticitate prin înscrierea menţiunii «conform cu originalul», urmată de numele, prenumele şi semnătura funcţionarului public, precum şi de data la care s-a făcut menţiunea, şi se păstrează la dosar împreună cu celelalte acte. (6) În situaţia persoanelor aflate în detenţie care nu pot prezenta documente de identitate şi acte de studii, eliberate în condiţiile legii, înscrierea la programul de formare profesională se poate face pe baza datelor existente în dosarul individual al persoanei condamnate.-------------Alin. (6) al art. 41 a fost introdus de pct. 4 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.-------------Art. 41 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 42 (1) Programele de formare profesională se organizează pe grupe constituite din maximum 28 de cursanţi pentru pregătirea teoretică şi maximum 14 cursanţi pentru pregătirea practică.-------------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) În cazuri speciale, cu aprobarea directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, se pot constitui grupe cu cel puţin 5 cursanţi pentru o ocupaţie sau meserie. (3) În cazul grupelor constituite dintr-un număr mic de cursanţi disciplinele comune vor fi predate în comun, prin comasarea grupelor. (4) Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 42 a fost abrogat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 43 (1) Activitatea de calificare cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică. (2) Programul de pregătire practică şi teoretică se stabileşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare.-------------Art. 43 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 44Abrogat.-------------Art. 44 a fost abrogat de pct. 24 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 45Abrogat.-------------Art. 45 a fost abrogat de pct. 24 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 46 (1) În cazul programelor de formare profesională realizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor, la care formatorii pentru pregătirea teoretică şi practică nu sunt angajaţii instituţiei, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor vor asigura, în condiţiile legii, pentru derularea acestor programe, formatori din afara instituţiei. (2) Formatorii pentru pregătirea practică răspund, potrivit legii, de prelucrarea către participanţii la programul de formare profesională a Normelor tehnice de securitate a muncii şi a normelor P.S.I. specifice. (3) Cuantumul tarifului pe oră pentru activitatea desfăşurată de formatori din afara instituţiei nu poate fi mai mare decât suma plătită în sistemul de plată cu ora în unităţile de învăţământ public unui profesor cu gradul didactic I, având o vechime de 20 de ani în învăţământ.----------Alin. (3) al art. 46 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.-------------Art. 46 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 47Abrogat.-------------Art. 47 a fost abrogat de pct. 26 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 48 (1) Prezenta cursanţilor se urmăreşte de către formatori, cu ajutorul catalogului. (2) La instruirea practica efectuată la agenţii economici se vor întocmi de către maiştri sau de către şefii formaţiilor de lucru în cadrul cărora se desfăşoară practica fise de pontaj sau un alt sistem de evidenta folosit în unitate. (3) Prezenta se controlează de către responsabilii de curs sau de către responsabilii cu practica din partea furnizorului de servicii de formare.  +  Articolul 49 (1) Participanţii la programele de formare profesională trebuie să respecte planul de pregătire - graficul desfăşurător. (2) Persoanelor prevăzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege li se aplică prevederile art. 37 alin. (1) lit. b) din norme, dacă nu se prezintă la examenul de absolvire sau la reexaminare din alte motive decât cele neimputabile persoanei, şi prevederile art. 37 alin. (6) din norme, dacă numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în planul de pregătire.-------------Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.-------------Art. 49 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 50 (1) Verificarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite de cursanţi se face pe întregul parcurs al pregătirii teoretice şi al instruirii practice. (2) Verificarea pregătirii cursanţilor consta, în funcţie de specificul pregătirii, în examinări orale, lucrări scrise, lucrări practice, proiecte. (3) Cursanţii care au absentat motivat vor fi examinaţi şi din materia parcursă pe durata absentării.  +  Articolul 51 (1) Evaluarea participanţilor la programe de formare profesională, precum şi organizarea şi susţinerea examenului de absolvire se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind certificarea formării profesionale a adulţilor. (2) Examenul de absolvire se organizează în termen de cel mult 15 zile de la finalizarea programului de formare profesională.-------------Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.-------------Art. 51 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 52Abrogat.-------------Art. 52 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 53Abrogat.-------------Art. 53 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 54Abrogat.-------------Art. 54 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 55Abrogat.-------------Art. 55 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 56Abrogat.-------------Art. 56 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 57Abrogat.-------------Art. 57 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 58 (1) Participanţilor la programe de formare profesională care au promovat examenul de absolvire li se eliberează, după caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire, în condiţiile legii. (2) Participanţilor la programe de formare profesională care nu promovează examenul de absolvire sau nu se prezintă la susţinerea acestuia li se eliberează, potrivit prevederilor legale privind certificarea formării profesionale a adulţilor, o adeverinţă de participare la programul de formare profesională. (3) Beneficiarii de programe de formare profesională gratuite care nu promovează primul examen de absolvire sau nu se prezintă la susţinerea acestuia au dreptul la o singură reexaminare gratuită. (4) Data susţinerii reexaminării se stabileşte într-un interval de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primului examen.-------------Art. 58 a fost modificat de pct. 30 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 58^1Prin derogare de la prevederile art. 35 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, examenele de absolvire susţinute de participanţii la programele de formare profesională acordate gratuit potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, se organizează, în termenele stabilite la art. 51 alin. (2) şi la art. 58 alin. (4), conform Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor.-------------Art. 58^1 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Capitolul III^1Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale----------Capitolul III^1 alcătuit din articolele 58^2 - 58^16 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^2 (1) Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, denumită în continuare evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale, a cărei finanţare se asigură în mod gratuit din bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzută la cap. V "Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă" secţiunea a 2-a "Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă", pct. 3^1 "Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale" din lege, se realizează în conformitate cu Planul naţional de formare profesională al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (2) În cursul anului, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau la iniţiativa acestuia, în condiţiile asigurării resurselor financiare necesare, se poate modifica Planul naţional de formare profesională al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.----------Art. 58^2 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^3 (1) Beneficiarii evaluării şi certificării competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale sunt persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 şi la art. 66 alin. (1) din lege. (2) Serviciile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale sunt gratuite pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. (3) Gratuitatea prevăzută la alin. (2) se acordă în condiţiile prevăzute la art. 70^1 alin. (1) şi (2) din lege, precum şi la art. 58^4 şi art. 58^5. (4) Persoanele care nu se încadrează în prevederile alin. (2) şi (3) şi doresc să participe la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, organizată de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau centrele regionale de formare profesională a adulţilor, suportă contravaloarea cheltuielilor pentru organizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale.----------Art. 58^3 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^4 (1) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege au acces la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale gratuite, prevăzute de respectiva lege, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi nu au mai beneficiat, de la data înregistrării, de astfel de servicii din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă sau centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj; b) nu deţin certificat de competenţe profesionale, certificat de calificare sau certificat de absolvire pentru unităţile de competenţă, ocupaţia ori calificarea pentru care se asigură gratuit evaluarea competenţelor profesionale; c) sunt apte din punct de vedere medical pentru practicarea ocupaţiei sau accesul la calificarea prevăzute la lit. b); d) au fost cuprinse în servicii de informare şi consiliere profesională sau servicii de mediere şi în urma acestor servicii au primit recomandare în acest sens. (2) Prin recomandarea prevăzută la alin. (1) lit. d) se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c). (3) Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, beneficiază în mod gratuit de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) şi dovedesc că acele venituri nu depăşesc valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna pentru care se face dovada.----------Art. 58^4 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^5 (1) Procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale propriu-zis şi recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale prevăzute la art. 70^1 alin. (3)-(5) din lege sunt cele reglementate prin Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pot intra, în mod gratuit, în procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale propriu-zis prevăzut la alin. (1), numai persoanele care obţin recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale prevăzută la alin. (1). (3) Persoanele care nu obţin recomandarea prevăzută la art. 70^1 alin. (3)-(5) din lege şi decid să intre în procesul de evaluare propriu-zis prevăzut la alin. (1) pentru unităţile de competenţă pentru care nu au obţinut recomandare suportă contravaloarea acestuia. (4) Persoanele care nu obţin recomandarea prevăzută la art. 70^1 alin. (3)-(5) din lege beneficiază gratuit de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, a căror finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, până în ziua următoare datei întocmirii de către evaluator a recomandării de a nu intra în procesul de evaluare propriu-zis.----------Art. 58^5 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^6 (1) Pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale realizată prin centrele de evaluare prevăzute la art. 70^5 alin. (1) lit. c) din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie contracte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12. (2) În cazul în care evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se realizează prin centrele de evaluare prevăzute la art. 70^5 alin. (1) lit. c) din lege selectarea acestora în vederea încheierii contractului prevăzut la alin. (1) se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de regulă o singură dată pe an, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice. (3) În cazul în care în derularea activităţii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale se constată că centrul de evaluare selecţionat nu respectă prevederile contractului încheiat sau nu mai poate desfăşura activitatea ca urmare a retragerii sau expirării autorizaţiei, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă reziliază contractul şi desemnează alt centru de evaluare în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice.----------Art. 58^6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^7 (1) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, în baza contractului încheiat cu centrul de evaluare selectat, solicită acestuia evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale pentru persoanele care au obţinut recomandarea prevăzută la art. 58^4 alin. (1) lit. d). (2) Centrul de evaluare selectat are obligaţia să transmită agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru începerea evaluării şi certificării competenţelor profesionale solicitate, următoarele documente: a) înştiinţare cu privire la data de începere a evaluării competenţelor profesionale; b) înştiinţare cu privire la evaluatorul de competenţe profesionale, însoţită de o copie a documentului prin care se atestă certificarea evaluatorului de competenţe şi de o copie a contractului în baza căruia centrul de evaluare asigură evaluatorul de competenţe profesionale, documente certificate de centrul de evaluare pentru conformitate cu originalul; c) înştiinţare cu privire la durata procesului de evaluare, stabilită conform prevederilor legale de către centrul de evaluare selectat. (3) Centrul de evaluare selectat are obligaţia să transmită agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă următoarele: a) recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale prevăzută la art. 70^1 alin. (3) din lege, în copie, cel mai târziu în prima zi lucrătoare ulterioară datei întocmirii acesteia; b) documentul legal prin care se atestă: unităţile de competenţă pentru care persoana solicită evaluarea, metodele de evaluare utilizate, planul de evaluare, programul de desfăşurare a procesului de evaluare, aprobat de centrul de evaluare, în copie certificată de acesta pentru conformitate cu originalul, în termen de 10 zile calendaristice de la data începerii evaluării şi certificării competenţelor profesionale prevăzută la alin. (2) lit. a).----------Art. 58^7 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^8 (1) Cheltuielile ocazionate de evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale organizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale de formare profesională a adulţilor, autorizate ca centre de evaluare, sunt formate din cheltuielile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale şi cheltuielile cu caracter social, astfel:A. Cheltuielile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale cuprind: a) cheltuielile de personal aferente personalului implicat în activitatea de organizare a evaluării şi certificării competenţelor profesionale; b) cheltuielile de personal aferente personalului de specialitate care desfăşoară activităţi de evaluare, respectiv evaluatorul de competenţe profesionale care asistă persoana în vederea obţinerii recomandării de intrare sau neintrare în procesul de evaluare propriu-zis; c) cheltuielile de personal aferente evaluatorului de competenţe profesionale pe perioada procesului de evaluare propriu-zis; d) cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, materiale şi prestările de servicii cu caracter funcţional; e) cheltuielile cu materii prime, materiale şi consumabile necesare persoanei evaluate pentru a demonstra deprinderile practice în diferite contexte de muncă specifice calificării/ocupaţiei; f) cheltuielile pentru echipamente de protecţie; g) cheltuielile de publicitate prin presă, radio şi televiziune, după caz; h) după caz, cheltuielile de cazare, transport şi masă pentru evaluatorul de competenţe profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare pentru salariaţii autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului.B. Cheltuielile cu caracter social cuprind: a) cheltuielile pentru rechizite; b) cheltuielile pentru abonamente sau bilete de călătorie pe mijloacele de transport în comun şi/sau cheltuielile de transport dus-întors pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în condiţiile prevăzute la art. 70^2 alin. (2) lit. d) din lege; c) cheltuielile de cazare; d) cheltuielile pentru masă. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pct. B lit. b)-d) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului. (3) Din bugetul asigurărilor pentru şomaj se suportă: a) cheltuielile pentru acoperirea taxelor de autorizare, a centrelor de formare profesională din subordinea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă şi a centrelor regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ca centre de evaluare; b) cheltuielile privind elaborarea, actualizarea şi aprobarea instrumentelor de evaluare utilizate în vederea certificării competenţelor profesionale potrivit legii.----------Art. 58^8 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^9 (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă plătesc serviciile prestate de centrele de evaluare selectate, după caz: a) la finalizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale, pentru persoanele care au participat la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale propriu-zis; b) ulterior datei întocmirii de către evaluatorul de competenţe a recomandării ca persoana să nu intre în procesul de evaluare propriu-zis. (2) Plăţile se fac corespunzător serviciilor prestate de centrul de evaluare selectat pentru persoanele care au participat la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale, cu respectarea prevederilor art. 70^1 alin. (3)-(5) din lege şi ale art. 58^5 din prezentele proceduri, precum şi ale alin. (3) şi (4) din prezentul articol. (3) Pentru persoanele care au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale de a intra în procesul de evaluare propriu-zis, plata serviciilor prestate de centrul de evaluare selectat se face numai pentru unităţile de competenţă recomandate. (4) Virarea sumelor se face în luna următoare celei în care a fost finalizată evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale sau, după caz, s-a întocmit de către evaluatorul de competenţe profesionale recomandarea ca persoana să nu intre în procesul de evaluare propriu-zis, în baza certificării realizării serviciilor prestate, potrivit contractului încheiat cu centrul de evaluare selectat, de către responsabilul prevăzut la art. 58^10, precum şi cu respectarea celorlalte reglementări privind modalităţile de plată prevăzute la pct. 6 din contractul încheiat potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12.----------Art. 58^9 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^10 (1) Pentru organizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale, directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă emite o decizie, conform anexei nr. 13, prin care se numeşte un responsabil. (2) Responsabilul prevăzut la alin. (1), în cazul în care evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se desfăşoară prin centre de evaluare selectate, are următoarele sarcini: a) verifică documentaţia necesară organizării evaluării şi certificării competenţelor profesionale, prezentată de centrul de evaluare selectat; b) monitorizează şi are drept de control asupra desfăşurării evaluării şi certificării competenţelor profesionale, în conformitate cu prevederile documentaţiei în baza căreia a fost selectat centrul de evaluare şi cu obligaţiile asumate prin contract; c) poate asista la procesul de evaluare propriu-zis. (3) În cazul în care evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se desfăşoară prin centrul de formare profesională propriu, autorizat ca centru de evaluare, sarcinile responsabilului prevăzut la alin. (1) se pot stabili de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă prin decizia prevăzută la alin. (1), în situaţia în care acestea nu sunt stabilite prin fişa postului. (4) În cazul în care evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se desfăşoară prin centrele regionale de formare profesională a adulţilor, autorizate ca centre de evaluare, responsabilul prevăzut la alin. (1) are ca sarcină menţinerea legăturii cu centrul regional de formare profesională a adulţilor, în vederea asigurării organizării evaluării şi certificării competenţelor profesionale, potrivit parteneriatului încheiat prevăzut la art. 58^11.----------Art. 58^10 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^11 (1) În scopul realizării evaluării şi certificării competenţelor profesionale prin centrele regionale de formare profesională a adulţilor ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă autorizate, în condiţiile legii, ca centre de evaluare, între agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi aceste centre se încheie parteneriate. (2) Parteneriatele prevăzute la alin. (1) prevăd obligaţiile agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă privind acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională, mediere, respectiv încadrarea în muncă a persoanelor ale căror competenţe profesionale au fost certificate, precum şi obligaţiile centrelor regionale de formare profesională a adulţilor privind evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale în conformitate cu prevederile legale privind evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale. (3) Centrele regionale de formare profesională a adulţilor prevăzute la alin. (1) suportă cheltuielile prevăzute la art. 58^8 alin. (1) pct. A şi B, în situaţia în care evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se asigură în judeţele în care îşi au sediile centrele regionale. (4) În situaţia în care evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se asigură de către centrele regionale de formare profesională a adulţilor prevăzute la alin. (1) în alte judeţe decât cele în care îşi au sediul în conformitate cu prevederile legale, centrele regionale de formare profesională a adulţilor suportă cheltuielile prevăzute la art. 58^8 alin. (1) pct. A, iar agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă suportă cheltuielile prevăzute la art. 58^8 alin. (1) pct. B.----------Art. 58^11 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^12 (1) Pentru înscrierea la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale persoanele prevăzute la art. 70^1 din lege vor prezenta la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă următoarele acte: a) recomandarea din partea centrului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere; b) cererea de înscriere la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale, conform modelului prezentat în anexa nr. 14. În situaţia persoanelor care beneficiază de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale gratuite, cererea cuprinde şi angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecinţelor legale prevăzute de lege; c) actul de identitate, în original şi în copie; d) certificatul de naştere, în original şi în copie; e) actele de studii şi certificatele de calificare, absolvire sau de certificare a competenţelor profesionale eliberate în condiţiile legii, în original şi în copie; f) declaraţia pe proprie răspundere că persoana nu deţine certificat de competenţe profesionale, certificat de calificare sau certificat de absolvire pentru unităţile de competenţă, calificarea ori ocupaţia pentru care se asigură gratuit evaluarea competenţelor profesionale; g) actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru practicarea ocupaţiei sau accesul la calificarea pentru care se asigură gratuit evaluarea competenţelor profesionale. (2) Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, vor depune pe lângă actele prevăzute la alin. (1) şi următoarele documente: a) actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice; b) dovada că desfăşoară activitatea pe raza unei comune sau a unui sat, eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, după caz; c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, din care să rezulte venitul lunar realizat, locul de muncă şi domeniul în care persoana îşi desfăşoară activitatea, după caz. (3) Persoanele care nu beneficiază gratuit de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale vor depune actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) şi chitanţa de achitare a sumei reprezentând cheltuielile pentru organizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale. (4) Copiile actelor şi documentelor prezentate odată cu originalul se certifică pentru autenticitate prin înscrierea menţiunii «conform cu originalul», urmată de numele, prenumele şi semnătura funcţionarului public, precum şi de data la care s-a făcut menţiunea, şi se păstrează la dosar împreună cu celelalte acte.----------Art. 58^12 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^13 (1) În cazul evaluării şi certificării competenţelor profesionale realizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale de formare profesională a adulţilor, la care evaluatorii de competenţe profesionale nu sunt angajaţii instituţiei, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv centrele regionale de formare profesională a adulţilor vor asigura, în condiţiile legii, pentru derularea evaluării şi certificării competenţelor profesionale în conformitate cu prevederile legale, evaluatori de competenţe profesionale din afara instituţiei. (2) Cuantumul tarifului pe oră pentru activitatea desfăşurată de evaluatorii de competenţe profesionale din afara instituţiei nu poate fi mai mare decât suma plătită în sistemul de plată cu ora în unităţile de învăţământ public unui profesor cu gradul didactic I, având o vechime de 20 de ani în învăţământ.----------Art. 58^13 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^14 (1) Participanţii la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale au obligaţia să respecte programul de desfăşurare a evaluării şi să nu întrerupă procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale propriu-zis, inclusiv activităţile care se derulează potrivit prevederilor legale anterior intrării în acest proces de evaluare, din motive imputabile. (2) Prezenţa persoanelor la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, precum şi la activităţile care se derulează potrivit prevederilor legale anterior intrării în acest proces se urmăreşte de către evaluatorul de competenţe profesionale. (3) Prin întreruperea procesului sau activităţilor prevăzute la art. 70^3 din lege şi la alin. (1) din prezentul articol se înţelege absenţa de la activităţile din programul de desfăşurare a evaluării sau absenţa de la activităţile care se derulează potrivit prevederilor legale anterior intrării în procesul de evaluare propriu-zis. (4) Se consideră motive neimputabile în sensul art. 70^3 alin. (2) din lege şi al alin. (1) din prezentul articol în ceea ce priveşte întreruperea procesului sau activităţilor următoarele situaţii: a) naşterea unui copil; b) căsătorie; c) îmbolnăvire; d) decesul soţului, soţiei sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv; e) îndeplinirea obligaţiilor militare; f) forţa majoră. (5) Situaţiile prevăzute la alin. (4) se probează cu acte justificative, în termen de 10 zile de la întreruperea procesului sau a activităţilor prevăzute la art. 70^3 din lege şi la alin. (1) din prezentul articol.----------Art. 58^14 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^15Se consideră refuz al locului de muncă oferit de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, corespunzător competenţelor profesionale certificate, din motive imputabile în sensul art. 70^3 din lege, situaţia în care persoana nu acceptă soluţia cu privire la încadrarea în muncă oferită de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă pe baza medierii.----------Art. 58^15 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 58^16 (1) Prin sintagma nu se pot deplasa zilnic, potrivit art. 70^2 alin. (2) lit. d) şi e) din lege, se înţelege, după caz: a) nu există mijloace de transport în comun de la domiciliu la locul de desfăşurare a evaluării competenţelor profesionale; b) mijloacele de transport în comun existente nu pot asigura deplasarea persoanei cu cel mult două ore înainte şi după programul de evaluare a competenţelor profesionale, pe traseul de la domiciliu la locul de desfăşurare a evaluării competenţelor profesionale. (2) Pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de evaluare, decontarea cheltuielilor de transport se face pentru cel mult o deplasare dus-întors, potrivit art. 70^2 alin. (2) lit. d) şi e) din lege, pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii în interesul serviciului."----------Art. 58^16 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Capitolul IV Consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri  +  Articolul 59Beneficiarii serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri sunt persoanele prevăzute la art. 71 din lege.-------------Art. 59 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005.  +  Articolul 60 (1) Serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă gratuit, la cerere: a) persoanelor prevăzute la art. 16 din lege, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă; b) persoanelor care au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care au calitatea de asigurat; c) studenţilor care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 86 alin. (4) din lege.-------------Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005. (2) Persoanele care nu se încadrează în prevederile alin. (1) pot beneficia de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, în baza unei cereri adresate agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, cu suportarea cheltuielilor efectuate de aceasta.-------------Art. 60 a fost modificat de pct. 32 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 61 (1) Serviciile de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri pot fi furnizate de către specialişti din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă. (2) În cazul în care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă nu au personal suficient şi specializat, vor încheia contracte cu firme private, organizaţii profesionale, fundaţii sau asociaţii specializate, denumite în continuare furnizori de servicii de consultanţa. (3) Contractarea serviciilor de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se va face în baza selecţiei de oferte, organizată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile publice. (4) În vederea acordării serviciilor menţionate în contract agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor pune la dispoziţie furnizorului de servicii de consultanţa liste cuprinzând persoanele care şi-au exprimat opţiunea de a fi cuprinse în activităţi de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri.  +  Articolul 62 (1) Serviciile de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, pentru persoanele prevăzute la art. 60 alin. (1), prestate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi de furnizorii de servicii de consultanţa cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte, sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. (2) Persoanele prevăzute la art. 60 alin. (2) care doresc să beneficieze de serviciile de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, vor achită contravaloarea acestor servicii, stabilită prin calculaţia întocmită de compartimentul de specialitate şi aprobată de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (3) Sumele încasate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în urma prestării serviciilor de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se fac venit la bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 63Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii de consultanţa se va face lunar, în baza contractului încheiat, după prezentarea de către furnizorul de servicii a Raportului tehnic şi Raportului financiar, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 64 (1) În vederea acordării serviciilor de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, persoanele în căutarea unui loc de muncă vor depune o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. (2) Studenţii care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 86 alin. (4) din lege, vor depune o dată cu documentaţia pentru acordarea creditului cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de următoarele documente: a) actul de identitate, în copie; b) adeverinţă, eliberată de instituţia de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, în condiţiile legii, din care să rezulte că au statut de student şi urmează studiile la cursuri de zi; c) declaraţie pe propria răspundere că au statut de student pentru prima dată.-------------Alin. (2) al art. 64 a fost introdus de pct. 33 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) Persoanele care au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj vor depune cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de copia actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, pentru persoanele asigurate în mod obligatoriu prin efectul legii, respectiv contractul de asigurare pentru şomaj, în cazul persoanelor asigurate pe bază de contract.-------------Alin. (3) al art. 64 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005.  +  Articolul 65 (1) Serviciile de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri sunt: servicii de baza şi servicii specializate. (2) Serviciile de baza cuprind: a) informare; b) consultanţa; c) instruire. (3) Serviciile specializate se pot acorda individual sau în grup, în funcţie de opţiunile şi nevoile solicitanţilor, după cum urmează: a) consultanţa individuală consta, în principal, în: asistenţa tehnica în procesul înfiinţării unei firme, cum ar fi: elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, înregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, încheierea de contracte, legalizări de acte, elaborarea planului de afaceri; b) instruirea antreprenorială de grup cuprinde instruiri modulare în probleme referitoare la: management, marketing şi tehnici de vânzare, legislaţie, contabilitate şi evidenta primara, întocmirea planurilor de afaceri.  +  Articolul 66Metodele de lucru care vor fi utilizate, în principal, în acordarea serviciilor pot fi: a) expunerea teoretică: predarea noţiunilor generale de management, marketing, tehnici de vânzare, contabilitate şi evidenta primara, legislaţie şi întocmirea planului de afaceri; b) discuţii individuale sau de grup, în care vor fi supuse studiului teme practice la care individul sau grupul, sub îndrumarea consultantului, va caută soluţii, brainstorming; c) studii de caz: exemple de agenţi economici cu domenii diverse de activitate, modul în care au fost demarate şi dezvoltate afacerile; d) lucrări individuale periodice: teme de sinteza pentru lucrul acasă; e) întocmirea de către participantul la serviciile de consultanţa a unor proiecte de plan de afaceri, care îi vor servi acestuia ca instrument necesar în administrarea propriei afaceri şi în relaţiile cu diverşi finanţatori; f) prezentarea unor proiecte de plan de afaceri, care să constituie model în realizarea propriilor planuri ale beneficiarilor.  +  Capitolul V Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor  +  Articolul 67 (1) În conformitate cu art. 72 din lege, completarea veniturilor constă în acordarea unei sume lunare, neimpozabile, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilite şi, după caz, reactualizate conform legii până la data încetării plaţii indemnizaţiei de şomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege.-------------Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 5 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (2) Prin această măsură se urmăreşte reducerea perioadei de şomaj prin stimularea încadrării în muncă a şomerilor care beneficiază de indemnizaţie de şomaj din rândul persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din lege.-------------Art. 67 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 68 (1) Beneficiarii acestei măsuri sunt persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din lege cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj, în condiţiile legii, şi care, înainte de expirarea perioadei pentru care sunt îndreptăţite să primească indemnizaţia, se încadrează în muncă, pentru program normal de lucru, pe durată mai mare de 12 luni, la angajatori cu care nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani. (2) Nu sunt beneficiari ai acestei măsuri persoanele prevăzute la alin. (1) pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) din lege, iar ulterior, ca urmare a modificării prin act adiţional a duratei pentru care au fost încadrate în muncă, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege. (3) Nu au dreptul să beneficieze de această măsură persoanele prevăzute la alin. (1), care solicită acordarea acesteia după expirarea termenului prevăzut la art. 40 alin. (1) din norme.-------------Art. 68 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 69 (1) Plata drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se va face lunar de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform art. 40 din norme, în baza următoarelor documente: a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 10 la norme; b) înştiinţarea emisă de angajator privind încadrarea în muncă. c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 69 a fost introdusă de pct. 35 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. d) document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.-------------Litera d) a alin. (1) al art. 69 a fost introdusă de pct. 35 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.(1^1) Termenul prevăzut la art. 40 alin. (1) din norme este termen de decădere din dreptul de a beneficia de sumele reprezentând completarea veniturilor potrivit art. 72 din lege.-------------Alin. (1^1) al art. 69 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. (2) Aceste drepturi se vor achită prin sistemul de plata general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj. (3) Plata acestora se va face titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procura specială. (4) Evidenţierea plăţilor reprezentând venituri în completare se va face în baza de date a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în mod distinct. (5) Stabilirea drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se face prin dispoziţie emisă de către directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 70 (1) Beneficiarul acestor drepturi va depune lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde se afla în evidenta, dovada emisă de angajator ca a fost încadrat în muncă. (2) Dovada se prezintă fie personal, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (3) În cazul în care beneficiarul nu prezintă dovada prevăzută la alin. (1), plata drepturilor reprezentând completarea veniturilor salariale se suspenda până la prezentarea acesteia. (4) În situaţia în care beneficiarul prezintă ulterior dovada încadrării în muncă, plata drepturilor se va face o data cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada.(4^1) Persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege vor depune o dată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la alin. (1), şi documentele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b)-d).-------------Alin. (4^1) al art. 70 a fost introdus de pct. 36 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (5) Încetarea dreptului de completare a venitului pentru persoana beneficiara de aceasta măsura stimulativă se face la data expirării perioadei legale pentru care era îndreptăţită să primească indemnizaţie de şomaj sau la data la care i-a încetat raportul de muncă ori de serviciu; directorul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă emite dispoziţie în acest sens. (6) Drepturile încasate necuvenit se recuperează prin decizie de imputare emisă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, care constituie titlu executoriu, potrivit legii. (7) Sumele neîncasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de lege.  +  Articolul 70^1 (1) În conformitate cu art. 73^1 alin. (1) şi (2) din lege, completarea veniturilor absolvenţilor constă în acordarea, după caz, a unei prime neimpozabile, egală cu valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare la data încadrării, şi/sau a unei sume neimpozabile, egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar mai fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.-------------Alin. (1) al art. 70^1 a fost modificat de pct. 6 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (2) Prin măsurile prevăzute la art. 73^1 alin. (1) şi (2) din lege se urmăreşte stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi a absolvenţilor şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.-------------Art. 70^1 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 70^2 (1) Beneficiarii măsurilor prevăzute la art. 73^1 alin. (1) şi (2) din lege sunt: a) absolvenţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 43^1 alin. (1) din norme, pentru prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege; b) absolvenţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 43^3 alin. (1) din norme, pentru suma prevăzută la art. 73^1 alin. (2) din lege. (2) Nu au dreptul să beneficieze de aceste măsuri absolvenţii prevăzuţi la alin. (1), care solicită acordarea acestora după expirarea termenelor prevăzute la art. 43^1 alin. (2) şi la art. 43^3 alin. (2) din norme.-------------Art. 70^2 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 70^3 (1) Acordarea dreptului sub formă de primă prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform art. 43^1 din norme, în baza documentelor prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol. (2) Stabilirea dreptului sub formă de primă se face prin dispoziţie emisă de către directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (3) Dreptul sub formă de primă prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege se achită prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj. (4) Plata dreptului prevăzut la alin. (3) se face titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procură specială. (5) Evidenţierea absolvenţilor care beneficiază de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege şi a sumelor încasate de aceştia se face în baza de date a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în mod distinct.-------------Art. 70^3 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 70^4 (1) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadraţi. (2) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. (3) Persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 73^1 alin. (6) din lege vor depune odată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la alin. (1) din prezentul articol, şi documentele prevăzute la art. 43^1 alin. (2) lit. e) şi g) din norme. (4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada prevăzută la alin. (1) din prezentul articol şi, după caz, documentele prevăzute la art. 43^1 alin. (2) lit. e) şi g) din norme li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă să prezinte această dovadă şi, după caz, documentele respective în termen de 15 zile de la data primirii comunicării. (5) Dacă după două astfel de comunicări absolventul nu prezintă actele doveditoare, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va contacta angajatorul cu care este încheiat raportul de muncă sau de serviciu pentru clarificarea statutului acestuia şi, în funcţie de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale. (6) În situaţia în care se constată că raportul de muncă sau de serviciu al absolventului care a beneficiat de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege a încetat într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 76 din lege, şi nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 73^1 alin. (6) din lege pentru menţinerea primei acordate, dreptul la această primă încetează prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, iar recuperarea sumei se face pe baza angajamentului beneficiarului care constituie titlu executoriu.----------Art. 70^4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 70^5 (1) Acordarea sumei reprezentând dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform art. 43^3 din norme, în baza documentelor prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol. (2) Perioada pentru care absolventul ar mai fi avut dreptul la indemnizaţie de şomaj se determină prin scăderea din perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, prevăzută la art. 40 alin. (1) din lege, a perioadei pentru care absolventul a beneficiat de indemnizaţie de şomaj. (3) Indemnizaţia de şomaj la care absolventul ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat, prevăzută la art. 73^1 alin. (2) din lege, reprezintă indemnizaţia de şomaj pentru întreaga perioadă determinată potrivit alin. (2). (4) Indemnizaţia de şomaj pentru o lună întreagă din perioada determinată la alin. (2) se calculează prin aplicarea procentului de 50% asupra valorii indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare la data angajării absolventului.-------------Alin. (4) al art. 70^5 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011. (5) Pentru fracţiuni de lună din perioada determinată potrivit alin. (2), indemnizaţia de şomaj se calculează conform regulii prevăzute la art. 23 alin. (2) din norme.-------------Art. 70^5 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 70^6 (1) Stabilirea dreptului prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se face prin dispoziţie emisă de către directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (2) Suma reprezentând dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege, calculată potrivit art. 70^5, se achită prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj. (3) Plata sumei prevăzute la alin. (2) se face titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procură specială. (4) Evidenţierea absolvenţilor care beneficiază de dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege şi a sumelor încasate de aceştia se face în baza de date a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în mod distinct.-------------Art. 70^6 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 70^7 (1) Sumele reprezentând drepturile prevăzute la art. 73^1 alin. (1) şi (2) din lege, neîncasate de beneficiar, se prescriu la expirarea termenului general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de lege. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) plătite fără temei legal, precum şi debitele create se recuperează de la absolvenţii care le-au primit în mod necuvenit, potrivit prevederilor legale.-------------Art. 70^7 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Capitolul VI Stimularea mobilităţii forţei de muncă  +  Articolul 71Beneficiarii acestei măsuri sunt şomerii care primesc indemnizaţie de şomaj, precum şi şomerii de lungă durată care sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani, şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani.----------Art. 71 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 72 (1) În cazul în care persoanele prevăzute la art. 71 se încadrează la o distanţă mai mare de 50 km faţă de domiciliu, beneficiază de o primă de încadrare neimpozabilă, egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare la data acordării.-------------Alin. (1) al art. 72 a fost modificat de pct. 7 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (2) În cazul în care persoanele prevăzute la art. 71 se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, beneficiază de o primă de instalare egală cu de 7 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare la data instalării.-------------Alin. (2) al art. 72 a fost modificat de pct. 7 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (3) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) persoanele prevăzute la art. 71 din prezentele proceduri, care se încadrează în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni şi nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 75^1 alin. (4) din lege.----------Alin. (3) al art. 72 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 73 (1) Drepturile prevăzute la art. 74 şi 75 din lege se acorda la cerere. (2) Stabilirea şi încetarea drepturilor se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 74Plata drepturilor se asigura din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 75 (1) În vederea acordării drepturilor, persoanele vor prezenta la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) din norme. (2) Copia de pe actul de identitate prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. b) din norme se certifică de către funcţionarul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă pentru conformitate cu originalul prin înscrierea pe copie a menţiunii «conform cu originalul», urmată de numele, prenumele şi semnătura funcţionarului şi data la care s-a făcut menţiunea, şi se păstrează la dosar.----------Art. 75 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 76Pentru stabilirea distantei dintre localitatea de domiciliu şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, în vederea acordării drepturilor prevăzute la art. 74 din lege, se va utiliza distanta pe ruta cea mai scurta.  +  Articolul 77Plata primei de încadrare sau de instalare se face prin sistemul de plata general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj.  +  Articolul 78 (1) Pentru persoanele care îşi schimba domiciliul în alt judeţ, prevăzute la art. 45 alin. (3) din norme, dosarul care a stat la baza stabilirii şi plăţii drepturilor se va transfera, în original, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a carei raza îşi stabileşte noul domiciliu, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă care a stabilit şi a acordat dreptul rămâne dosarul cu copiile de pe acte. (2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care preiau dosarele persoanelor prevăzute la alin. (1) achită în continuare drepturile prevăzute de lege şi urmăresc îndeplinirea de către acestea a obligaţiei ce le revine, potrivit legii, de a păstra raporturile de muncă pe o perioada de cel puţin 12 luni.  +  Articolul 79 (1) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii primelor de mobilitate sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadraţi. (2) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. (3) Persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege vor depune odată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la alin. (1) din prezentul articol, şi documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b), c), e) şi g) din norme. (4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada prevăzută la alin. (1) şi, după caz, documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b), c), e) şi g) din norme li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă să prezinte această dovadă şi, după caz, documentele respective în termen de 15 zile de la data primirii comunicării. (5) Dacă după două astfel de comunicări persoana nu prezintă actele doveditoare, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va contacta angajatorul cu care este încheiat raportul de muncă sau de serviciu pentru clarificarea statutului acestuia şi, în funcţie de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale.----------Art. 79 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 80În situaţia în care se constată că raportul de muncă sau de serviciu al persoanei beneficiare de prima de mobilitate a încetat într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 76 din lege şi nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 75^1 alin. (5) din lege pentru menţinerea primei de mobilitate acordate sau se constată că într-o perioadă de 12 luni de la angajare persoana îşi schimbă domiciliul la vechiul domiciliu conform art. 46 alin. (2) din norme, dreptul la prima de mobilitate încetează prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, iar recuperarea sumei se face pe baza angajamentului beneficiarului care constituie titlu executoriu.----------Art. 80 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Capitolul VII Subvenţionarea locurilor de muncă  +  Secţiunea 1 Subvenţionarea cheltuielilor cu forţă de muncă, efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor  +  Articolul 81 (1) Subvenţionarea locurilor de muncă potrivit art. 77^1 din lege este forma de stimulare adresată angajatorilor, prin care se realizează finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse, alocate conform prevederilor legale, a cheltuielilor cu forţa de muncă, în cuantumul prevăzut la art. 77^2 alin. (2) din lege. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1), în situaţia în care finanţarea se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, sunt efectuate în cadrul realizării programelor de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale.----------Art. 81 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 82Beneficiarii subvenţiilor prevăzute la art. 77^1 din lege sunt angajatorii care încadrează persoane neocupate, înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizaţie de şomaj.----------Art. 82 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 83 (1) Serviciile şi activităţile care pot fi subvenţionate din sursele prevăzute la art. 77^1 din lege sunt serviciile prevăzute la art. 77^1 alin. (2) din lege şi activităţile prevăzute la art. 48 alin. (4) din norme. (2) Serviciile şi activităţile prevăzute la alin. (1), în situaţia în care finanţarea se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, sunt prestate de către angajatorii prevăzuţi la art. 49 alin. (1) din norme, în baza contractelor încheiate de către aceştia cu autorităţile administraţiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.----------Art. 83 a fost modificat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 84Abrogat.-------------Art. 84 a fost abrogat de pct. 41 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 85Abrogat.-------------Art. 85 a fost abrogat de pct. 41 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 86Pentru a putea beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj prin prestarea unui serviciu sau a unei activităţi prevăzute la art. 83 alin. (1), angajatorii trebuie să facă, după caz, dovada că: a) au prevăzut în statut, respectiv în actul de înfiinţare activitatea respectivă; b) sunt acreditaţi/autorizaţi, în condiţiile legii, pentru derularea activităţii respective şi acreditarea/autorizarea respectivă nu este suspendată, retrasă sau încetată; c) li s-au atribuit contractele de către autorităţile administraţiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.----------Art. 86 a fost modificat de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 86^1Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 77^1 din lege, a cărei finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se face cu respectarea prevederilor art. 95 alin. (1^2) şi (3) din lege şi a reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis.----------Art. 86^1 a fost modificat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 87 (1) Programele de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, prevăzute la art. 81 alin. (2), denumite în continuare programe de ocupare, se întocmesc anual de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se prezintă, pentru aprobare, consiliilor locale comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi publice deliberative din localităţile şi judeţele pentru care acestea au fost elaborate. (2) Programele de ocupare anuale transmise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti cuprind numărul de locuri de muncă ce pot fi subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj în anul respectiv, luând în considerare suma alocată prin buget cu această destinaţie, precum şi perioada de încadrare în muncă a forţei de muncă din rândul şomerilor, de maximum 12 luni. (3) Odată cu aprobarea programelor de ocupare de către autorităţile administraţiei publice prevăzute la alin. (1), se împuterniceşte primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean să repartizeze, în limita numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe servicii şi activităţi din cele prevăzute la art. 83 alin. (1), şi să le distribuie angajatorilor care le organizează, pe baza contractelor atribuite cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.----------Art. 87 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 88 (1) Angajatorii care doresc să presteze servicii şi activităţi din cele prevăzute la art. 83 alin. (1) vor depune propunerile lor la primarul localităţii sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean, în scopul atribuirii contractelor cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, precum şi al aprobării pentru repartizarea unui număr de locuri de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. (2) Propunerile angajatorilor vor conţine în mod expres necesarul de forţă de muncă structurat pe ocupaţii sau meserii, calificări şi niveluri de pregătire. (3) Primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti aprobă repartizarea locurilor de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.----------Art. 88 a fost modificat de pct. 7 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 89După aprobarea dată pentru repartizarea numărului de locuri de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe angajatori, primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti comunică agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti numărul de locuri de muncă aprobat, pe fiecare angajator, şi durata pe care urmează să fie încadrate în muncă persoanele din rândul şomerilor şi solicită subvenţionarea acestora din bugetul asigurărilor pentru şomaj.----------Art. 89 a fost modificat de pct. 8 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 90 (1) În urma primirii comunicării şi a solicitării de subvenţionare, prevăzute la art. 89, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti vor media şi vor repartiza şomeri, în vederea încadrării în muncă, la angajatorii care au obţinut aprobarea prevăzută la art. 88 alin. (1), în limita locurilor din programul de ocupare. (2) După selecţia şi încadrarea în muncă a persoanelor repartizate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, angajatorul va încheia cu aceasta un contract de finanţare în condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) din norme. (3) În situaţia în care din rândul persoanelor încadrate în muncă, pentru care a fost încheiat contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1), există persoane ale căror raporturi de muncă încetează, în condiţiile legii, înainte de expirarea duratei pentru care au fost încadrate în muncă, angajatorul poate încadra în muncă alte persoane din rândul şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile art. 50 alin. (4) şi (5) din norme.----------Art. 90 a fost modificat de pct. 9 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 91 (1) Subvenţiile prevăzute la art. 77^2 alin. (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor şi proporţional cu timpul efectiv lucrat. (2) Subvenţiile se acordă şi pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă. (3) Valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, avut în vedere la acordarea subvenţiilor, este valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1) din norme. (4) Cotele contribuţiilor de asigurări sociale sunt cele în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1) din norme.----------Art. 91 a fost modificat de pct. 10 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 92 (1) Pentru finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a cheltuielilor cu forţa de muncă încadrată din rândul şomerilor, angajatorii vor depune lunar la primar sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean ori la primarul general al municipiului Bucureşti următoarele documente: a) cerere de finanţare; b) statele de plată, care să prevadă distinct drepturile salariale ale persoanelor pentru care se acordă subvenţia din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordată potrivit art. 77^2 din lege, iar în perioada 1 noiembrie-31 martie să prevadă şi contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator pentru persoanele respective, calculate la valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă şi a cotelor de contribuţii în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1) din norme; c) raport tehnic privind execuţia lucrării, respectiv prestarea serviciului sau a activităţii; d) un raport financiar privind contravaloarea lucrărilor efectuate, respectiv a serviciului sau activităţii prestate în luna respectivă. (2) Cererea de finanţare, raportul tehnic şi raportul financiar se depun de angajator la autoritatea administraţiei publice locale până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea, iar statele de plată se depun până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.----------Art. 92 a fost modificat de pct. 11 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Articolul 93 (1) Primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean ori primarul general al municipiului Bucureşti avizează cererile de finanţare, iar angajatorii, în situaţia în care finanţarea se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, le depun împreună cu o copie de pe raportul tehnic şi cu raportul financiar, cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti. (2) Până cel mai târziu la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti copii de pe statele de plată semnate. (3) Autoritatea administraţiei publice locale va depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicitarea pentru acordarea subvenţiei prevăzute la art. 77^2 alin. (2) din lege, susţinută din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea. (4) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va vira angajatorilor sumele aferente subvenţiilor susţinute din bugetul asigurărilor pentru şomaj cel târziu până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.----------Art. 93 a fost modificat de pct. 12 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016.  +  Secţiunea a 2-a Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ  +  Articolul 94 (1) Beneficiarii subvenţiilor de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 80 din lege, sunt angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.-------------Alin. (1) al art. 94 a fost modificat de pct. 48 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Prin instituţiile de învăţământ prevăzute la art. 80 din lege se înţelege unităţile de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar şi instituţiile de învăţământ pentru învăţământul superior, autorizate sau acreditate, potrivit legii. (3) Subvenţiile de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 80 din lege, se acordă cu respectarea prevederilor art. 95 alin. (1^1) - (1^3) din lege.----------Alin. (3) al art. 94 a fost introdus de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 95La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor prezenta liste cu absolvenţi ai ultimei promoţii, înregistraţi în evidentele acestora.  +  Articolul 96 (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă o convenţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la norme, în termenul de decădere de 12 luni de la data absolvirii studiilor prevăzut la art. 52 din norme. (2) Data absolvirii studiilor, prevăzută la alin. (1), este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, de stat sau particular, autorizată sau acreditată în condiţiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire.-------------Art. 96 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 97În vederea încheierii convenţiei angajatorii vor depune la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă următoarele documente: a) tabel nominal cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă, conform prevederilor art. 80 din lege, conform modelului anexei la anexa nr. 15 la norme; b) certificate eliberate de organul competent potrivit dispoziţiilor legale, care să dovedească handicapul pentru persoanele prevăzute la art. 80 alin. (2) din lege. c) actul de identitate al absolventului, în copie;-------------Litera c) a art. 97 a fost introdusă de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. d) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă, în copie;-------------Litera d) a art. 97 a fost introdusă de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. e) actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie;-------------Litera e) a art. 97 a fost introdusă de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. f) declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu;-------------Litera f) a art. 97 a fost introdusă de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că posturile pe care au fost încadraţi absolvenţi în condiţiile art. 80 din lege nu sunt posturi de muncă reînfiinţate în mai puţin de 6 luni de la desfiinţarea acestora.-------------Litera g) a art. 97 a fost introdusă de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. h) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că absolvenţii încadraţi în condiţiile art. 80 din lege nu efectuează rezidenţiatul şi/sau nu mai au obligaţia de a lucra în unitatea sanitară pe o perioadă egală cu durata finanţării rezidenţiatului şi/sau angajatorul nu mai beneficiază pentru absolvenţii respectivi de alte măsuri de stimulare prevăzute de lege sau de subvenţii, indiferent de forma lor, de la bugetul general consolidat, Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetele locale, alte bugete şi fonduri de stat sau locale, după caz.-------------Litera h) a art. 97 a fost introdusă de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 98 (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă angajatorilor lunar, pe o perioadă de 12 luni şi, respectiv, de 18 luni în cazul absolvenţilor din rândul persoanelor cu handicap de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 96, şi constau în: a) scutirea, potrivit legii, de la plata contribuţiei angajatorului aferente absolvenţilor încadraţi, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din lege; b) acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare în cuantumul prevăzut la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din lege.------------Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 12 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (2) Suma reprezentând scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a) se determină prin aplicarea cotei contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj a absolvenţilor încadraţi pentru care se încheie convenţia.------------Alin. (2) al art. 98 a fost modificat de pct. 12 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (3) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de absolvenţii încadraţi în baza convenţiei prevăzute la art. 96. (4) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă. (5) În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor încadraţi în baza convenţiei prevăzute la art. 96 sunt suspendate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă. (6) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare. (7) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite pentru luna respectivă până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate.(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (7) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective.------------Alin. (7^1) al art. 98 a fost introdus de pct. 13 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (8) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege din motivele prevăzute la alin. (7) face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare prevăzută la alin. (1).-------------Art. 98 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 99 (1) Sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege se acordă angajatorilor conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme. (2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege, aferente unei luni, angajatorii au obligaţia de a depune în termenul prevăzut de lege declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, potrivit titlului IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, următoarele documente: a) tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 la norme; b) pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul.----------Lit. b) a alin. (2) al art. 99 a fost modificată de pct. 13 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.-------------Alin. (2) al art. 99 a fost modificat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011. (3) Angajatorii care nu depun documentele prevăzute la alin. (2) în termen sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, precum şi angajatorii care au depus documentele prevăzute la alin. (2) completate altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate şi nu le corectează şi depun în termen nu beneficiază de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege pentru luna respectivă.------------Alin. (3) al art. 99 a fost modificat de pct. 14 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (4) Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (5) Debitele provenite din acordarea măsurilor de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se recuperează potrivit prevederilor legale.-------------Art. 99 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 100 (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi şi care încheie convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin pe perioada prevăzută la art. 83 alin. (1) din lege.----------Alin. (1) al art. 100 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014. (2) Dacă în perioada prevăzută la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor încetează din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat să restituie în totalitate agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.-------------Alin. (2) al art. 100 a fost modificat de pct. 52 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 100 a fost abrogat de pct. 53 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (4) Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 100 a fost abrogat de pct. 53 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 101 (1) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit prevederilor legale, absolvenţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, licenţiaţi anterior promoţiei 2005, care au întrerupt perioada de efectuare a stagiaturii, beneficiază, în vederea completării acesteia în condiţiile legii, de drepturile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2008.------------Alin. (1) al art. 101 a fost modificat de pct. 15 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (2) Angajatorii care încadrează în muncă în vederea efectuării rezidenţiatului absolvenţi, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2008, beneficiază de măsurile prevăzute în această ordonanţă.------------Alin. (2) al art. 101 a fost modificat de pct. 15 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (3) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, cu excepţia celor care efectuează rezidenţiatul potrivit legii sau care au obligaţia de a lucra în unitatea sanitară cel puţin o perioadă egală cu durata finanţării rezidenţiatului, beneficiază, în condiţiile legii, de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege, în măsura în care nu beneficiază pentru absolvenţii respectivi de alte măsuri de stimulare prevăzute de lege.-------------Art. 101 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 102 (1) În perioada prevăzută la art. 84 din lege, în care angajatorii care beneficiază de subvenţia prevăzută la art. 80 din lege sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu, se pot organiza, în condiţiile legii, pentru absolvenţii încadraţi, forme de pregătire profesională.----------Alin. (1) al art. 102 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 102 a fost abrogat de pct. 54 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) Angajatorii care organizează forme de pregătire profesională vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă un act adiţional la convenţia prevăzută la art. 96, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la norme. (4) Decontarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire se face la finalizarea cursurilor, în baza următoarelor documente: a) tabelul nominal cu absolvenţii care au promovat examenul de absolvire, conform modelului prezentat în anexa nr. 18 la norme; b) Certificatul de calificare profesională sau Certificatul de absolvire, în copie; c) devizul cheltuielilor pe cursant.-------------Alin. (4) al art. 102 a fost modificat de pct. 55 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Secţiunea a 3-a Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane în vârsta de peste 45 de ani sau întreţinători unici de familie, precum şi angajatorilor care au sub 100 de angajaţi şi încadrează în muncă persoane cu handicapSubvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane în vârstă de peste 45 de ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, precum şi angajatorilor care, în raport cu numărul de angajaţi, nu au obligaţia de a încadra în muncă persoane cu handicap şi încadrează persoane din această categorie-------------Titlul Secţiunii a 3-a din Cap. VII a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 103 (1) Beneficiază de subvenţii conform art. 85 din lege: a) angajatorii care încadrează pe durată nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 103 a fost modificată de pct. 25 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. b) angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, nu au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap şi încadrează pe durată nedeterminată persoane din această categorie;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 103 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005. c) angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care în termen de cel mult 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială;----------Litera c) a alin. (1) al art. 103 a fost modificată de pct. 16 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014. d) angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia legală de a angaja persoane cu handicap şi încadrează pe durată nedeterminată persoane din această categorie;------------Litera d) a alin. (1) al art. 103 a fost introdusă de pct. 16 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (2) Subvenţiile de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 85 din lege, se acordă cu respectarea prevederilor art. 95 alin. (1^1) - (1^3) din lege.----------Alin. (2) al art. 103 a fost introdus de pct. 17 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 103^1Abrogat.------------Art. 103^1 a fost abrogat de pct. 17 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 104La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze persoane din rândul celor prevăzute la art. 103, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor prezenta liste cuprinzând persoanele înregistrate în evidenţele proprii, care fac parte din aceste categorii şi care corespund din punct de vedere al calificării profesionale.-------------Art. 104 a fost modificat de pct. 57 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 105 (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege angajatorii vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă o convenţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 la norme, în termenul de decădere de 12 luni de la data angajării persoanelor din categoriile respective, prevăzut la art. 59 din norme. (2) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1) angajatorii vor depune documentele prevăzute la art. 59 alin. (3) din norme.-------------Art. 105 a fost modificat de pct. 26 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 105^1 (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 alin. (5) din lege, calculul datelor la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului care îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate. (2) La calculul datelor prevăzute la alin. (1) angajatorul va avea în vedere condiţiile existente la data angajării, respectiv vârsta persoanei, stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat şi locul de muncă pe care a fost încadrată persoana. (3) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică pe baza documentelor prezentate de angajator corectitudinea calculului prevăzut la alin. (1).-------------Art. 105^1 a fost introdus de pct. 58 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 106 (1) Sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege se acordă angajatorilor conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme. (2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege, aferente unei luni, angajatorii au obligaţia de a depune în termenul prevăzut de lege declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, potrivit titlului IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, următoarele documente: a) tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut la anexa nr. 20 la norme; b) pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 106 a fost modificată de pct. 18 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014. c) declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are, potrivit legii, obligaţia de a angaja persoane cu handicap, în situaţia angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap.------------Alin. (2) al art. 106 a fost modificat de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011. (3) Angajatorii care nu depun documentele prevăzute la alin. (2) în termen sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, precum şi angajatorii care au depus documentele prevăzute la alin. (2) completate altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate şi nu le corectează şi depun în termen nu beneficiază de sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege pentru luna respectivă.------------Alin. (3) al art. 106 a fost modificat de pct. 19 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (4) Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (5) Debitele provenite din acordarea măsurilor de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se recuperează potrivit prevederilor legale.-------------Art. 106 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 107 (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 alin. (1) şi (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii convenţiei şi constau în: a) scutirea, potrivit legii, de la plata contribuţiei angajatorului aferente persoanelor încadrate din categoriile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din lege; b) acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare egale cu valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna pentru care se face plata.------------Alin. (1) al art. 107 a fost modificat de pct. 20 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (2) Suma reprezentând scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a) se determină prin aplicarea cotei contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj a persoanelor încadrate din categoriile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege, pentru care se încheie convenţia.------------Alin. (2) al art. 107 a fost modificat de pct. 20 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 107 a fost abrogat de pct. 21 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (4) Măsura de stimulare prevăzută la art. 85 alin. (5) din lege se acordă angajatorilor pe perioada angajării, de la data încheierii convenţiei până la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, şi constă în acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare egale cu valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna pentru care se face plata.------------Alin. (4) al art. 107 a fost modificat de pct. 22 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (5) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în baza convenţiei prevăzute la art. 105. (6) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă. (7) În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenţiei prevăzute la art. 105 sunt suspendate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă. (8) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare. (9) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite pentru luna respectivă până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate.(9^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (9) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective.------------Alin. (9^1) al art. 107 a fost introdus de pct. 23 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (10) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege din motivele prevăzute la alin. (9) face parte din perioada de acordare a acestor măsuri de stimulare.-------------Art. 107 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 108 (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege şi care încheie convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă. (2) Angajatorii care încadrează în muncă persoanele prevăzute la art. 85 alin. (2) din lege şi care încheie convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 2 ani de la data încadrării în muncă. (3) Dacă în perioada prevăzută la alin. (1) şi (2) din prezentul articol raporturile de muncă sau de serviciu încetează din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat să restituie în totalitate sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.----------Art. 108 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Capitolul VIIIAcordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase şi fonduri nerambursabile-------------Titlul Cap. VIII a fost modificat de pct. 64 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 109 (1) Pot fi beneficiari ai creditelor acordate, în condiţii avantajoase, din bugetul asigurărilor pentru şomaj următoarele persoane juridice sau fizice: a) întreprinderile mici sau mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; b) unităţile cooperatiste reprezentate de societăţi cooperative meşteşugăreşti şi societăţi cooperative de consum, care sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor Legii nr. 1/2005privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei; c) întreprinderile economice reprezentate de întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale care se constituie şi funcţionează conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; d) persoanele fizice autorizate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008; e) şomerii care se obligă să înfiinţeze întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, unităţi cooperatiste reprezentate de societăţi cooperative meşteşugăreşti şi societăţi cooperative de consum, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, sau desfăşoară o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate; f) persoane în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată ori acreditată, în condiţiile legii, care înfiinţează sau dezvoltă, individual ori împreună cu alţi studenţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, unităţi cooperatiste reprezentate de societăţi cooperative meşteşugăreşti şi societăţi cooperative de consum, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, sau desfăşoară o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate. (2) Pot fi beneficiari de fonduri nerambursabile, în condiţiile legii, următoarele persoane juridice sau fizice: a) întreprinderile mici sau mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) unităţile cooperatiste reprezentate de societăţi cooperative meşteşugăreşti şi societăţi cooperative de consum, care sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor Legii nr. 1/2005; c) întreprinderile economice reprezentate de întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale care se constituie şi funcţionează conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008; d) şomerii care au dobândit calitatea de persoană fizică autorizată.------------Art. 109 a fost modificat de pct. 24 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 110 (1) Condiţiile de acordare şi rambursare a creditelor, de acordare a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a garanţiilor, organizare şi desfăşurarea licitaţiilor pentru desemnarea băncilor şi a agenţiilor autorizate să acorde credite, respectiv fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Băncii Naţionale a României, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase şi fonduri nerambursabile se face cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis, în baza schemelor de ajutor de minimis, elaborate cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Alin. (2) al art. 110 a fost introdus de pct. 25 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.-------------Art. 110 a fost modificat de pct. 68 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Capitolul IX Facilităţi acordate angajatorilor  +  Articolul 111Beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată potrivit art. 26 din lege bugetului asigurărilor pentru şomaj angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi le menţin în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării.------------Art. 111 a fost modificat de pct. 26 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 112 (1) Reducerea contribuţiei consta în diminuarea sumei datorate lunar de către angajator cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat, în condiţiile prevăzute la art. 111, din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 112 a fost abrogat de pct. 30 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 113 (1) Reducerea sumei reprezentând contribuţia de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege, se acordă la cererea angajatorilor, al cărei model este prezentat în anexa nr. 21 la norme, însoţită de următoarele documente: a) tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni; b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a). (2) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la art. 62 alin. (1^1) din norme atrage încetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, prevăzută la art. 93 din lege.-------------Art. 113 a fost modificat de pct. 31 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Articolul 114Calculul reducerii contribuţiei se face de angajator, care îşi asuma răspunderea pentru datele comunicate, în conformitate cu prevederile art. 62 din norme.  +  Articolul 115 (1) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă verifică, pe baza documentelor prezentate de angajatori, corectitudinea calculelor privind reducerea contribuţiei datorate. (2) Reducerea contribuţiei datorate se acordă conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme, după caz: a) începând din anul fiscal următor celui în care s-au împlinit cele 6 luni cât au fost menţinuţi în activitate şomerii încadraţi, în situaţia în care angajatorul solicită reducerea contribuţiei în anul împlinirii celor 6 luni; b) din luna următoare solicitării reducerii, în situaţia în care angajatorul solicită reducerea în anul fiscal următor celui în care s-au împlinit cele 6 luni cât au fost menţinuţi în activitate şomerii încadraţi, în termenul prevăzut la art. 62 din norme. (3) Pentru a beneficia lunar, pe o perioadă de 6 luni, de suma reprezentând reducerea contribuţiei datorate, calculată potrivit art. 62 alin. (3) din norme, angajatorii au obligaţia de a deduce, în condiţiile legii, această sumă şi de a depune declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, potrivit titlului IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea acestei declaraţii lunare.------------Alin. (3) al art. 115 a fost modificat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011. (4) Angajatorii care nu fac deducerea lunară sau care nu depun declaraţia lunară în termen ori o completează altfel decât potrivit prevederilor legale sau cu date eronate pierd dreptul de a beneficia de suma cuvenită potrivit art. 93 din lege pentru luna respectivă.(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), suma reprezentând reducerea contribuţiei datorate prevăzută la art. 93 din lege se acordă pentru luna pentru care, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective, angajatorul depune declaraţia rectificativă.------------Alin. (4^1) al art. 115 a fost introdus de pct. 27 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. (5) Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 93 din lege se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (6) Debitele provenite din acordarea măsurii de stimulare prevăzute la art. 93 din lege se recuperează potrivit prevederilor legale.-------------Art. 115 a fost modificat de pct. 32 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Capitolul IX^1Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială----------Capitolul IX^1 a fost introdus de pct. 20 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Articolul 115^1Accesul tinerilor cu risc de marginalizare socială la acompaniamentul social personalizat realizat de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritorială, precum şi acordarea angajatorilor de inserţie a sumelor prevăzute la art. 93^4 şi 93^6 din lege se realizează în conformitate cu prevederile art. 60^1-60^8 din norme.----------Art. 115^1 a fost introdus de pct. 20 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Capitolul X Controlul asupra respectării obligaţiilor asumate de către angajatorii beneficiari de măsuri de stimulare în baza prevederilor legii  +  Articolul 116 (1) Controlul respectării obligaţiilor privind încadrarea în muncă şi menţinerea raporturilor de muncă, asumate de angajatorii care au beneficiat, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de subvenţii, credite sau fonduri nerambursabile, precum şi de facilităţi în temeiul art. 93 din lege, se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care vor constata dacă s-au îndeplinit obligaţiile de către angajatori prevăzute în convenţiile/contractele încheiate cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor stabili eventualele debite şi vor aplica, după caz, sancţiunile prevăzute de lege. (2) Debitele şi sancţiunile prevăzute la alin. (1) se consemnează în procese-verbale de control, care constituie titluri executorii. (3) Debitele constatate, amenzile contravenţionale, penalităţile şi dobânzile se recuperează de către personalul de specialitate din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnat prin dispoziţii ale directorilor executivi. (4) Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 116 a fost modificat de pct. 71 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 117Controlul asupra finanţării măsurilor de stimulare a angajatorilor se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.-------------Art. 117 a fost modificat de pct. 72 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 118Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele proceduri.----------Art. 118 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014.  +  Capitolul XI Dispoziţii finale  +  Articolul 118Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele proceduri.  +  Anexa 1────────la proceduri──────────────RAPORT TEHNIC LUNARTipul măsurii active:● informare şi consiliere privind cariera;● consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri.1. Scurta descriere a serviciilor┌────┬─────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────┐│Nr. │ Tipul serviciilor │Obiectivele│Rezultatele│Numărul││crt.│ │serviciilor│aşteptate │persoa-││ │ │ │ │nelor ││ │ │ │ │benefi-││ │ │ │ │ciare │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┤│ I. │Consultanţa şi asistenţa pentru începerea│ │ │ ││ │unei activităţi independente sau pentru │ │ │ ││ │iniţierea unei afaceri │ │ │ ││ │a) Serviciile de baza: │ │ │ ││ │- consultanţa │ │ │ ││ │- instruire │ │ │ ││ │- informare │ │ │ ││ │b) Serviciile specializate: │ │ │ ││ │- consultanţa individuală: │ │ │ ││ │● asistenţa tehnica în procesul │ │ │ ││ │ înfiinţării unei firme │ │ │ ││ │● elaborarea planului de afaceri │ │ │ ││ │- instruirea antreprenorială de grup: │ │ │ ││ │● management, marketing şi tehnici │ │ │ ││ │ de vânzare │ │ │ ││ │● legislaţie │ │ │ ││ │● contabilitate şi evidenta primara │ │ │ ││ │● întocmirea planurilor de afaceri │ │ │ ││ │c) alte tipuri de servicii*) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┤│ II.│Informare şi consiliere privind cariera: │ │ │ ││ │● furnizarea de informaţii privind piaţa │ │ │ ││ │ muncii şi evoluţia ocupaţiilor │ │ │ ││ │● evaluarea şi autoevaluarea │ │ │ ││ │ personalităţii în vederea orientării │ │ │ ││ │ profesionale │ │ │ ││ │● dezvoltarea abilităţii şi încrederii │ │ │ ││ │ în sine a persoanelor în căutarea │ │ │ ││ │ unui loc de muncă, în vederea luării │ │ │ ││ │ de către acestea a deciziei │ │ │ ││ │ privind propria cariera │ │ │ ││ │● instruirea în metode şi tehnici de │ │ │ ││ │ căutare a unui loc de muncă │ │ │ ││ │● alte tipuri de servicii*) │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────┘────────────*) Se va completa de către furnizor în funcţie de serviciile oferite în cadrul acestui tip de măsura activa.2. Anexe la raportul tehnic, care pot fi:- programa şi orarul activităţilor desfăşurate;- lista cuprinzând persoanele beneficiare ale acestor tipuri de măsuri;- fişele de pontaj ale personalului implicat;- orice alte materiale care pot fi relevante şi pot susţine raportul tehnic.Observaţii .......................................Furnizor ..................................Numele şi prenumele conducătorului unităţii(în clar)Data ........ Ştampila unităţii  +  Anexa 2    ────────la proceduri──────────────                              RAPORT FINANCIAR LUNAR                                                                  - lei -┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Numărul │ Costul unitar │Valoarea totală ││Tipul serviciilor │ de beneficiari │al serviciilor*)│ 3 = 1 x 2 │├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤└─────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────────┘    *) Se va calcula pentru fiecare tip de măsura activa contractată.               Furnizor ...........................................                        Numele şi prenumele conducătorului unităţii                                              (în clar)      Data ............ Ştampila unităţii  +  Anexa 3────────la proceduri────────────CătreAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ......Subsemnatul/Subsemnata ....., născut/născută la data de ......., domiciliat/domiciliată/ având reşedinţa în localitatea .........., str. .... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria ... nr. ..., cod numeric personal .........., solicit înscrierea în evidenţă în vederea informării şi consilierii profesionale.Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de aceste servicii şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ...... .Data Semnătura.......... ..................-------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Anexa 4    ────────la proceduri──────────────                             REGISTRU DE EVIDENTA  a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, beneficiare ale serviciilor                      de informare şi consiliere profesională┌────┬─────────┬─────┬─────┬─────────┬──────┬──────────┬───────────────┬───────┐│Nr. │Numele şi│Data │Locul│ Părinţii│Nr. │Pregătirea│Meseria în care│ ││crt.│prenumele│nas- │nas- ├────┬────┤carne-├────┬─────┤se califica, │ ││ │ │terii│terii│Tata│Mama│lului │Stu-│Mese-│recalifica sau │Obser- ││ │ │ │ │ │ │de │dii │ria │se perfectio- │vaţii ││ │ │ │ │ │ │somer │ │ │neaza │ │├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤└────┴─────────┴─────┴─────┴────┴────┴──────┴────┴─────┴───────────────┴───────┘  +  Anexa 5────────la proceduri─────────────CONTRACTDE PRESTĂRI SERVICII**) Clauzele contractului sunt minime, putând fi completate.1. Părţile contractante:1.1. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ....... cu sediul în ....... str. .... nr. ... judeţul/sectorul ..... tel. ... fax ... e-mail ..... cod fiscal ...... cont nr. ...... deschis la trezoreria ...... reprezentată prin ...... având funcţia de director executiv şi prin ................. având funcţia de director economic, denumită în continuare organizator,1.2. ............. cu sediul în ......... str. ...... nr. ... bloc ... scară .... etaj .... ap. .... judeţul/sectorul ....... tel. ........ fax ..... e-mail ... cod fiscal/cod unic de înregistrare, cont nr. ...... deschis la ......... autorizat, în condiţiile legii, să organizeze programe de formare profesională pentru ocupaţia/competenţele comune ocupaţiilor ......... cod C.O.R. ....... prin autorizaţia seria ...... nr. ..., înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. .../..., reprezentat prin ....... având funcţia de .......... denumit în continuare furnizor,2. Obiectul contractului:Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de către furnizor, la solicitarea organizatorului, a serviciului de formare profesională pentru dobândirea de competenţe profesionale pentru ocupaţia/meseria ...... cod nomenclator/cod COR .......... pentru cel mult ...... de persoane, în condiţiile legii şi a prezentului contract.3. Durata contractului:Contractul este valabil pe perioada de desfăşurare a programelor de formare profesională pe care organizatorul le solicită furnizorului până la data de 31 decembrie ......4. Valoarea contractului:4.1. Valoarea estimată a contractului este de ....... lei.4.2. Taxa pentru participarea la programul de formare profesională este de ....... lei/ persoană.5. Obligaţiile părţilor:A. Organizatorul:A.1. Solicită furnizorului derularea programului de formare profesională şi transmite lista cu persoanele care urmează a participa la program.A.2. Înştiinţează furnizorul despre persoanele care s-au retras de la programul de formare profesională.A.3. Plăteşte furnizorului contravaloarea serviciilor prestate.A.4. Monitorizează şi au drept de control asupra desfăşurării programului de formare profesională în conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi obligaţiile asumate prin contract.B. Furnizorul:B.1. Începe derularea programului de formare profesională în termen de cel mult ..... zile de la comunicarea de către organizator a solicitării pentru derularea programului de formare profesională şi a listei prevăzute la pct. 5.A.1.B.2. Pune la dispoziţia organizatorului cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru începerea fiecărui program de formare profesională documentele prevăzute la art. 29^1 alin. (2) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare.B.3. Începe derularea programului de formare profesională la data stabilită în perioada prevăzută la pct. B.1B.4. Prestează serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale.B.5. Asigură resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea necesare desfăşurării activităţii de formare profesională.B.6. Asigură finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică şi, după caz, a reexaminării, în condiţiile legii.B.7. Pune la dispoziţia organizatorului, pe parcursul derulării programului de formare profesională, toate informaţiile solicitate în legătură cu modul de desfăşurare a programului.B.8. Introduce în contractele încheiate cu persoanele participante la programul de formare profesională o clauză potrivit căreia în cazul înregistrării a mai mult de 10% absenţe nemotivate, persoana va fi exmatriculată.B.9. Exmatriculează persoanele participante la programul de formare profesională care cumulează mai mult de 10% absenţe nemotivate din totalul orelor de pregătire şi înştiinţează organizatorul despre persoanele exmatriculate în termen de 3 zile de la data exmatriculării acestora.6. Modalităţi de plată:6.1. Plata serviciilor prestate de furnizor se face ................*--------------*) se va înscrie după caz lunar sau la finalizarea programului de formare profesională după susţinerea examenului de absolvire6.2. Organizatorul achită furnizorului serviciile prestate, pe baza facturilor emise de acesta, în termen de 10 zile de la data primirii facturii.6.2.1. Plăţile lunare se fac în limita a 70% din suma reprezentând serviciile prestate de furnizori pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională în luna pentru care se face plata.6.2.2. După susţinerea examenului la încheierea programului, se plăteşte furnizorului diferenţa dintre suma reprezentând serviciile prestate de acesta pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională şi suma plătită în condiţiile punctului 6.2.1.6.2.3. Plata integrală la finalizarea programului de formare profesională se face după susţinerea examenului de absolvire pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională.6.2.4. Pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile de exmatriculare, plata se face pentru serviciile prestate de furnizor până la data îndeplinirii condiţiilor de exmatriculare.6.2.5. Pentru persoanele care s-au retras de la programul de formare profesională, plata se face pentru serviciile prestate de furnizor până la data comunicării de către organizator a retragerii acestor persoane.6.3. Facturile vor cuprinde perioada calendaristică acoperită (perioada de facturare) şi suma aferentă acestei perioade.6.4. Suma aferentă unei perioade de facturare se calculează astfel:                  T(xc)              S= ─────── x [N(1) + N(2) + ....+ N(n)]                   OpS = suma facturatăT(xc)= taxa pentru un cursant prevăzută la pct. 4.2Op = număr total de ore a programului de formare profesională, conform programeiN = numărul de ore din programul de formare profesională derulate în perioada de facturare pentru o persoana participantă la program (n este numărul de persoane participante la programul de formare profesională în perioada de facturare), după caz astfel:- numărul de ore derulate în perioada de facturare, pentru persoanele care au participat la programul de formare profesională pe perioada respectivă;- numărul de ore derulate până la data îndeplinirii condiţiilor de exmatriculare, pentru persoanele aflate în această situaţie;- numărul de ore derulate până la data comunicării de către organizator a retragerii de la curs, pentru persoanele aflate în această situaţie;Perioada de facturare este luna calendaristică în situaţia în care plăţile se fac lunar sau perioada de derulare a programului de formare profesională în situaţia în care plata se face integral la finalizarea programului de formare profesională după susţinerea examenului de absolvire.În situaţia în care plata se face lunar suma facturată (S) reprezintă 70% din suma calculată conform formulei. Ultima factura, eliberată la finalizarea programului de formare profesională după susţinerea examenului de absolvire va evidenţia atât suma facturată pentru ultima luna a programului de formare profesională cât şi diferenţa dintre suma reprezentând serviciile prestate de furnizor pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională şi sumele plătite lunar.7. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului7.1. Modificarea contractului poate fi făcută numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.7.2. Suspendarea contractului se poate dispune de comun acord pe o durată limitată. Suspendarea se consemnează în scris cu ...... zile înainte de data stabilită pentru suspendare.7.3. Încetarea contractului intervine prin acordul părţilor sau prin reziliere.7.3.1. În cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere să depună toate diligentele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.7.3.2. Dacă partea în culpă, în termen de ........... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunţa unilateral contractul, reziliindu-l.8. Cesiunea contractului8.1. Furnizorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al organizatorului.8.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind obligaţiile asumate prin contract.9. Penalităţi şi daune interese:9.1. Neînceperea programului de formare profesională la data prevăzută la pct. 5.B.3. atrage, în sarcina furnizorului, plata unei penalităţi egale cu 0,06% din suma prevăzută pentru derularea programului prevăzută la pct. 4.1. pentru fiecare zi de întârziere, până la împlinirea termenului prevăzut la pct. 5.B.1.9.2. Neplata în termenul prevăzut la pct. 6.2. a serviciilor prestate atrage, în sarcina organizatorului, plata unei penalităţi egale cu 0,055% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere.9.3. În cazul în care pe parcursul derulării contractului intervine rezilierea pentru unul din motivele prevăzute la pct. 10, furnizorul plăteşte o penalitate egală cu valoarea estimată a contractului, prevăzută la pct. 4.1.10. Rezilierea contractului:Organizatorul poate rezilia unilateral contractul din vina furnizorului, în principal, pentru:10.1. Neînceperea programului de formare profesională în termenul prevăzut la pct. 5.B.1.10.2. Neremedierea deficienţelor constatate în executarea obligaţilor contractuale ale furnizorului în termenul prevăzut la pct. 7.3.2.10.3. Retragerea autorizaţiei.11. Forţa majoră:11.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.11.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.11.3. Partea contractantă care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate îndeplini, respecta şi exercita obligaţiile contractuale va înştiinţa, în scris, cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.11.4. Omisiunea de a anunţa, în scris, apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în această situaţie.11.5. Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.11.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează a acţiona o perioadă mai mare de ........ zile, oricare dintre părţi are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără că vreuna dintre părţi să poată pretinde penalităţi şi daune interese.12. Soluţionarea litigiilor12.1. Părţile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.12.2. Dacă părţile contractante nu reuşesc să rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată.13. Alte clauze13.1. Oferta tehnică şi oferta financiară constituie anexele 1 şi 2 la prezentul contract şi fac parte integrantă din acesta.13.2. Orice comunicare între părţile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.13.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.Organizator, Furnizor,.............. ..............-------------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Anexa 6────────la proceduri────────────CONTRACTprivind încadrarea în muncă a absolvenţilor cursurilor de formare profesionalăNr. .........../...............Părţile contractante:Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............/municipiului Bucureşti, denumita în continuare agenţie, reprezentată prin ............, având funcţia de director executiv, şi prin .........., având funcţia de director buget, cu sediul în ......., str. ..... nr. ...., telefon ...., fax ...., e-mail ......, cod fiscal .............., cont trezorerie ......................Persoana juridică/fizica .............., denumita în continuare angajator, reprezentată legal prin .........., având funcţia de ........, şi prin ........, având funcţia de ...., cu sediul în ......, str. ..... nr. ....., telefon ......, fax ......., e-mail ........, cod fiscal ..........., cont nr. ........, deschis la ..........Obiectul contractuluiObiectul contractului este încadrarea în muncă de către angajator în ocupaţia/meseria ......... a unui număr de .......... persoane în căutarea unui loc de muncă, în cel mult ...... zile de la absolvirea de către acestea a cursului de formare profesională*) ................ organizat de agenţie.──────────────*) Se va înscrie: calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare.Durata contractuluiDurata contractului este până la încadrarea în muncă, conform legii, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă ce au absolvit cursul de formare profesională organizat de agenţie.Obligaţiile părţilor*): a) agenţia:- să asigure angajatorului, în vederea încadrării în muncă, numărul persoanelor calificate în meseria solicitată de acesta; b) angajatorul:- să încadreze în muncă, conform legii, în numărul şi la termenul stabilit prin prezentul contract, persoanele în căutarea unui loc de muncă, calificate de agenţie.Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului a) ModificareaContractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţa al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract. b) SuspendareaPărţile, de comun acord, pot dispune suspendarea pe o durata limitată a contractului, care va fi făcută în scris, cu ............... zile înainte de data stabilită pentru suspendare. c) Încetarea: a) prin acordul părţilor; b) prin reziliere.În cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respecta obligaţiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.Dacă partea în culpa, în termen de .......... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunţă unilateral contractul, reziliindu-l.CesiuneaFurnizorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al organizatorului.Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract.Forţa majorăForţa majoră este constatată de o autoritate competenta.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.Partea contractantă care, din cauza de forţa majoră, nu îşi poate respecta şi exercita obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.Omisiunea de a anunţa, în scris, apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în aceasta situaţie.RăspundereaPentru neexecutarea clauzelor prezentului contract angajatorul suporta, pentru fiecare persoana calificată şi neîncadrată în muncă, o penalitate de 20% din totalul cheltuielilor efectuate de agenţie în vederea calificării persoanei neîncadrate în muncă.Soluţionarea litigiilorPărţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătura cu derularea contractului.Dacă părţile contractante nu reuşesc să rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecata.Alte clauzeOrice comunicare între părţile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.Agenţia, Angajator,............. ................────────────*) Obligaţiile sunt minimale, putând fi completate cu acordul părţilor.  +  Anexa 7────────la proceduri────────────ACT ADIŢIONALla Contractul nr. ............/.........încheiat astăzi, .......................Între Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......../municipiului Bucureşti, denumita în continuare organizator, reprezentată prin ......, având funcţia de director executiv, şi prin ........, având funcţia de director buget, şi persoana juridică/fizica ........, denumita în continuare furnizor, reprezentată prin ......., având funcţia de ......, şi prin ........, având funcţia de ........, prin care se stabilesc următoarele:1. Furnizorul se obliga să încadreze în muncă, conform legii, în cel mult .......... zile de la absolvire, un număr de .............. absolvenţi ai cursului de formare profesională, realizat în condiţiile stipulate în Contractul nr. ...../........, încheiat cu organizatorul.2. Pentru nerespectarea obligaţiei prevăzute la pct. 1 furnizorul va suporta o penalitate reprezentând 20% din cheltuielile suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru calificarea persoanei neîncadrate în muncă.Organizator, Furnizor,............. ..............  +  Anexa 8────────la proceduri─────────────AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ AJUDEŢULUI/MUNICIPIULUI .................Nr. .... din .......DISPOZIŢIEÎn temeiul prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege şi ale art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 377/2002pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, directorul executiv al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ........Dispune:1. În perioada ..../..../... - .../..../.... se organizează programul de formare profesională de ................/(iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare) în meseria/ocupaţia/profesia/specializarea ........... cod COR sau pentru competenţe comune ocupaţiilor: .......... domeniul ocupaţional, nivelul de calificare: ............/(în cazul programelor de calificare, recalificare)2. Programul face parte din planul judeţean de formare profesională şi se desfăşoarăprin: ................./(centru de formare profesională propriu, CRFPA, furnizor: denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal reprezentant legal), autorizaţie nr. ......3. Programul de formare profesională se organizează pentru un număr de ......... persoane care aparţin categoriilor prevăzute la art. ... alin. ... litera ..., din lege.4. Durata totală a programului de formare profesională este de ... ore, din care: a) pregătire teoretică ........ ore b) pregătire practică ......... ore5. Locul de desfăşurare a programului de formare profesională: a) pregătirea teoretică ....................... b) pregătirea practică ........................6. Bugetul total alocat programului de formare profesională este de ........ lei conform propunerii de angajare de cheltuieli nr. .... din ....., taxa/cursant este de ......... lei/cursant.7. Monitorizarea şi repartizarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă absolvente a programului de formare profesională se va face de către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ........ în baza contractului încheiat cu ........ şi/sau pe alte locuri vacante aflate în evidenţă.8. Întocmirea şi păstrarea documentelor de evidenţă privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare profesională precum şi eliberarea certificatelor de absolvire revin ......................../(centru de formare profesională propriu, CRFPA, furnizor: denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal, reprezentant legal).9. Se numeşte responsabil de program de formare profesională, cu excepţia programelor de formare profesională organizate prin Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulţilor, doamna/domnul ..........Director executiv,....................(L.S.)Întocmită în ....... exemplare, din care ....... exemplare pentru Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ...... pentru .........-------------Anexa 8 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Anexa 9────────la proceduri──────────────CătreAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului .....Subsemnatul/Subsemnata ......, născut/născută la data de ....., domiciliat/domiciliată/ având reşedinţa în localitatea ......., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ...., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria ... nr. ..., cod numeric personal ..., solicit luarea în evidenţă în vederea înscrierii la un program de formare profesională.Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ..... .Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile legale cu privire la dreptul de a beneficia de servicii de formare profesională gratuite, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care mă aflu în căutarea unui loc de muncă.De asemenea, am luat cunoştinţă de prevederile legale referitoare la drepturile şi obligaţiile ce-mi revin ca urmare a participării la programul de formare profesională.Astfel, în situaţia în care, potrivit legii, beneficiez gratuit de programul de formare profesională, mă angajez să suport consecinţele legale, respectiv pierderea dreptului de a mai urma un curs gratuit, restituirea, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru serviciile de formare profesională şi, după caz, încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj, dacă:- întrerup programul de formare profesională din alte motive decât cele prevăzute la art. 37 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare;- numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire;- nu mă prezint la primul examen de absolvire ori la reexaminare din alte motive decât cele prevăzute la art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;- refuz nejustificat încadrarea în muncă oferită de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă. Prezenta cerere a fost completată în faţa reprezentantului Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ..... şi constituie titlu executoriu în caz de nerespectare a angajamentului.Data Semnătura......... ..............-------------Anexa 9 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Anexa 10────────la proceduri─────────────AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂA JUDEŢULUI .................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTINr. ......../..........DISPOZIŢIEÎn temeiul prevederilor art. 52 din Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, directorul executiv al Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......... /municipiului BucureştiDispune:În vederea susţinerii examenului de absolvire a cursului ........., organizat în baza dispoziţiei directorului executiv al Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............../municipiului Bucureşti, se constituie următoarea comisie de examinare: a) ............., reprezentantul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă sau şeful centrului de calificare/recalificare/perfecţionare a şomerilor - preşedinte; b) ..........., responsabilul cursului - membru; c) ..........., formator ............. - membru; d) ..........., formator ............. - membru; e) ..........., formator ............. - membru; f) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unităţii)...... - membru; g) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unităţii)...... - membru; h) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unităţii)...... - membru.Director executiv,...................(L.S.)Întocmită în ........... exemplare, din care ......... exemplare pentru Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../ municipiului Bucureşti, .......... exemplare pentru ..../(unitatea).... .  +  Anexa 11────────la proceduri────────────CătreAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului .....Subsemnatul/Subsemnata ......, născut/născută la data de ....., domiciliat/domiciliată/ având reşedinţa în localitatea ......, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ....., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria .... nr. ...., cod numeric personal ......, solicit înscrierea în evidenţă în vederea acordării de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, sub formă de:- servicii juridice;- servicii de marketing;- servicii financiare;- servicii de management;- servicii de consultanţă.Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de aceste servicii şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ...... .Data Semnătura.......... ................-------------Anexa 11 a fost înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Anexa 12────────la proceduri────────────CONTRACTde prestări servicii*) Notă

  ──────────

  *) Clauzele contractului sunt minime, putând fi completate.

  ──────────
  încheiat la data de ........1. Părţile contractante1.1. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ...... /Municipiului Bucureşti cu sediul în ......, str. ....... nr. ..., judeţul/sectorul ....., tel. ..., fax ..., e-mail ....., cod fiscal ......, cont nr. ......, deschis la Trezoreria ......, reprezentată prin ......, având funcţia de director executiv, şi prin ......, având funcţia de director executiv adjunct, denumită în continuare organizator,1.2. ....... cu sediul în ......, str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......, tel. ......., fax ......, e-mail ......, cod fiscal/cod unic de înregistrare ......., cont nr. ......, deschis la ...... autorizat ca centru de evaluare, în conformitate cu prevederile legale, pentru a desfăşura activităţi de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale pentru ocupaţia ....... cod C.O.R. ....../calificarea ....., cod calificare ......, prin Autorizaţia seria ...... nr. ...., reprezentat prin ...... având funcţia de ...... denumit în continuare centru de evaluare,2. Obiectul contractuluiObiectul contractului îl reprezintă prestarea de către centrul de evaluare, la solicitarea organizatorului, a serviciului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale (evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale), în conformitate cu prevederile legale, pentru ocupaţia ......, cod C.O.R. ...../calificarea ....., cod calificare ...... pentru cel mult ...... persoane, în condiţiile legii şi ale prezentului contract.3. Durata contractuluiContractul este valabil pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale pe care organizatorul le solicită centrului de evaluare până la data de 31 decembrie ...... .4. Valoarea contractului4.1. Valoarea estimată a contractului este de ....... lei.4.2. Taxa pentru participarea la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale este de ...... lei/persoană, din care: a) taxa pentru obţinerea recomandării evaluatorului de competenţe profesionale este de ....... lei/persoană; b) taxa pentru procesul de evaluare propriu-zis este de ...... lei/persoană.Taxa pentru procesul de evaluare propriu-zis reprezintă suma taxelor pentru unităţile de competenţă ale standardului. Taxa pentru fiecare unitate de competenţă a standardului este prezentată în anexa la prezentul contract.5. Obligaţiile părţilorA. Organizatorul:A.1. transmite centrului de evaluare solicitarea privind evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale şi lista cu persoanele care urmează a participa la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale;A.2. notifică centrul de evaluare cu privire la persoanele care s-au retras de la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale;A.3. plăteşte centrului de evaluare contravaloarea serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;A.4. monitorizează şi are drept de control asupra desfăşurării evaluării şi certificării competenţelor profesionale în conformitate cu prevederile documentaţiei în baza căreia a fost selectat centrul de evaluare şi cu obligaţiile asumate prin contract.B. Centrul de evaluare:B.1. începe evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale în termen de cel mult ...... zile de la comunicarea de către organizator a solicitării pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale şi a listei prevăzute la pct. A subpct. A.1;B.2. pune la dispoziţia organizatorului: a) cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru începerea evaluării şi certificării competenţelor profesionale documentele prevăzute la art. 58^7 alin. (2) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare proceduri; b) în termen de 10 zile calendaristice de la data începerii evaluării competenţelor profesionale o copie a documentului legal prin care se atestă: unităţile de competenţă pentru care persoana solicită evaluarea, metodele de evaluare utilizate, planul de evaluare, programul de desfăşurare a procesului de evaluare, aprobat de centrul de evaluare, certificată de acesta pentru conformitate cu originalul; c) cel mai târziu în prima zi lucrătoare ulterioară datei întocmirii de către evaluatorul de competenţe profesionale a recomandării prevăzute la art. 70^1 alin. (3) din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, o copie a recomandării evaluatorului de competenţe profesionale;B.3. începe evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale la data comunicată organizatorului, stabilită în perioada prevăzută la subpct. B.1;B.4. prestează serviciul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie;B.5. asigură resursele umane, materiale, tehnice sau de altă natură necesare desfăşurării activităţii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în conformitate cu prevederile legale;B.6. finalizează procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, în condiţiile legii;B.7. pune la dispoziţia organizatorului, pe parcursul evaluării şi certificării competenţelor profesionale, toate informaţiile şi documentele solicitate în legătură cu modul de desfăşurare a evaluării şi certificării competenţelor profesionale;B.8. asigură evidenţa prezenţei persoanelor la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale;B.9. notifică organizatorul despre: a) persoanele care au absentat de la activităţile din programul de desfăşurare a evaluării, inclusiv despre persoanele care nu au participat la activităţile care se impun în vederea obţinerii recomandării evaluatorului de competenţe profesionale, în termen de 3 zile lucrătoare; b) persoanele care au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale, inclusiv unităţile de competenţă pentru care evaluatorul de competenţe profesionale recomandă să se intre în procesul de evaluare, în termenul prevăzut la pct. B.2. lit. c); c) persoanele care au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale pentru anumite unităţi de competenţă şi decid să intre în procesul de evaluare şi pentru alte unităţi de competenţă, în termenul prevăzut la subpct. B.2. lit. c); d) persoanele care nu au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale, în termenul prevăzut la subpct. B.2. lit. c); e) persoanele care nu au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale şi decid să intre în procesul de evaluare, inclusiv unităţile de competenţă pentru care intră în procesul de evaluare, în termenul prevăzut la subpct. B.2. lit. c);B.10. asigură întocmirea de către evaluatorul de competenţe profesionale a recomandării care se impune a se realiza, în conformitate cu prevederile legale.6. Modalităţi de plată6.1. Plata serviciilor prestate de centrul de evaluare se face, după caz: a) la finalizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale, în situaţia persoanelor care au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe de a intra în procesul de evaluare propriu-zis pentru toate unităţile de competenţă din standard sau pentru anumite unităţi de competenţă din acesta; b) ulterior întocmirii de către evaluatorul de competenţe a recomandării că persoana să nu intre în procesul de evaluare propriu-zis.6.2. Organizatorul achită centrului de evaluare serviciile prestate în luna următoare celei în care au fost finalizate evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale sau, după caz, s-a întocmit de către evaluatorul de competenţe recomandarea că persoana să nu intre în procesul de evaluare propriu-zis, pe baza facturilor emise de furnizorul de evaluare.6.3. Plăţile se fac corespunzător serviciului prestat de centrul de evaluare pentru persoanele care au participat la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale, cu respectarea prevederilor art. 70^1 alin. (3)-(5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 58^9 din proceduri.6.3.1. Pentru persoanele care au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale să intre în procesul de evaluare pentru toate unităţile de competenţă din standard sau pentru anumite unităţi de competenţă din standard şi au participat la întregul proces de evaluare propriu-zis pentru care au obţinut recomandarea, plata se face pentru serviciul prestat de centrul de evaluare până la finalizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale pentru toate unităţile de competenţă din standard sau pentru anumite unităţi de competenţă pentru care s-a obţinut recomandarea. În această situaţie, organizatorul are obligaţia de plată către centrul de evaluare, pentru fiecare persoană, a taxei prevăzute la pct. 4 subpct. 4.2 lit. a), la care se adaugă taxa pentru procesul de evaluare propriu-zis prevăzută la pct. 4 subpct. 4.2 lit. b), pentru toate unităţile de competenţă din standard sau pentru anumite unităţi de competenţă pentru care s-a obţinut recomandarea.6.3.2. Pentru persoanele care au întrerupt procesul de evaluare profesională propriu-zis, respectiv au absentat de la activităţile din programul de desfăşurare a evaluării, în sensul art. 70^3 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plata se face pentru serviciile prestate de centrul de evaluare până la data întreruperii acestui proces, respectiv până la data la care se înregistrează absenţa persoanei. În această situaţie, organizatorul are obligaţia de plată către centrul de evaluare, pentru fiecare persoană, a taxei prevăzute la pct. 4 subpct. 4.2. lit. a), la care se adaugă taxa pentru procesul de evaluare propriu-zis prevăzută la pct. 4 subpct. 4.2. lit. b), constituită din taxele pentru unităţile de competenţă ale standardului pentru care s-a obţinut recomandarea şi pentru care s-a realizat procesul de evaluare propriu-zis, inclusiv taxa pentru unitatea de competenţă a standardului în a cărui proces de evaluare s-a înregistrat întreruperea procesului, respectiv absenţa.6.3.3. Pentru persoanele care nu au participat la activităţile care se impun în vederea obţinerii recomandării evaluatorului de competenţe profesionale ori au întrerupt participarea la aceste activităţi, organizatorul nu are obligaţia de plată faţă de centrul de evaluare pentru organizarea activităţilor care se impun în vederea obţinerii recomandării evaluatorului de competenţe profesionale, respectiv nu are obligaţia de plată a taxei prevăzute la pct. 4 subpct. 4.2 lit. a).6.3.4. Pentru persoanele care au participat la activităţile care se impun în vederea obţinerii recomandării evaluatorului de competenţe profesionale, dar nu au obţinut recomandarea evaluatorului de competenţe profesionale să intre în procesul de evaluare propriu-zis pentru toate unităţile de competenţă din standard sau pentru anumite unităţi de competenţă, plata se face pentru serviciile prestate de centrul de evaluare până în ziua următoare datei întocmirii de către evaluatorul de competenţe profesionale a recomandării de a nu intra în procesul de evaluare propriu-zis. În această situaţie, organizatorul are obligaţia de plată către centrul de evaluare, pentru fiecare persoană, numai a taxei prevăzute la pct. 4 subpct. 4.2 lit. a).6.4. Facturile vor cuprinde perioada calendaristică acoperită (perioada de facturare) şi suma aferentă acestei perioade.6.5. Suma aferentă unei perioade de facturare se calculează în conformitate cu prevederile subpct. 6.3.6.6. Perioada de facturare este, după caz: a) perioada de derulare a serviciului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în situaţia în care plata se solicită şi se face la finalizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale, ca urmare a obţinerii de către persoanele participante a recomandării evaluatorului de competenţe profesionale de a intra în procesul de evaluare propriu-zis pentru toate unităţile de competenţă din standard sau pentru anumite unităţi de competenţă şi a participării acestora la întregul proces sau o parte a acestuia; b) perioada de derulare a activităţii care se impune a se realiza, în conformitate cu prevederile legale, în vederea obţinerii de către o persoană a recomandării evaluatorului de competenţe profesionale, în situaţia în care plata se solicită şi se face ulterior întocmirii de către evaluatorul de competenţe profesionale a recomandării ca persoana respectivă să nu intre în procesul de evaluare propriu-zis.7. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului7.1. Modificarea contractului poate fi făcută numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.7.2. Suspendarea contractului se poate dispune de comun acord pe o durată limitată. Suspendarea se consemnează în scris cu ...... zile înainte de data stabilită pentru suspendare.7.3. Încetarea contractului intervine prin acordul părţilor sau prin reziliere.7.3.1. În cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.7.3.2. Dacă partea în culpă, în termen de ...... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunţa unilateral contractul, reziliindu-l.8. Cesiunea contractului8.1. Centrul de evaluare are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al organizatorului.8.2. Cesiunea nu va exonera centrul de evaluare de nicio responsabilitate privind obligaţiile asumate prin contract.9. Penalităţi şi daune-interese9.1. Neînceperea programului de formare profesională la data prevăzută la pct. 5 subpct. B.3 atrage în sarcina centrului de evaluare plata unei penalităţi egale cu 0,06% din suma prevăzută pentru derularea programului, menţionată la pct. 4 subpct. 4.1, pentru fiecare zi de întârziere, până la împlinirea termenului prevăzut la pct. 5 subpct. B.1.9.2. Neplata în termenul prevăzut la pct. 6 subpct. 6.2 a serviciilor prestate atrage în sarcina organizatorului plata unei penalităţi egale cu 0,055% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere.9.3. În cazul în care pe parcursul derulării contractului intervine rezilierea pentru unul dintre motivele prevăzute la pct. 10, centrul de evaluare plăteşte o penalitate egală cu valoarea estimată a contractului, prevăzută la pct. 4 subpct. 4.1.10. Rezilierea contractuluiOrganizatorul poate rezilia unilateral contractul din vina centrului de evaluare, în principal, pentru:10.1. neînceperea programului de formare profesională în termenul prevăzut la pct. 5 subpct. B.1;10.2. neremedierea deficienţelor constatate în executarea obligaţilor contractuale ale centrului de evaluare în termenul prevăzut la pct. 7 subpct. 7.3.2;10.3. retragerea sau încetarea, expirarea autorizaţiei.11. Forţa majoră11.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.11.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.11.3. Partea contractantă care, din cauza forţei majore, nu îşi poate îndeplini, respecta şi exercita obligaţiile contractuale va înştiinţa, în scris, cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.11.4. Omisiunea de a anunţa, în scris, apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în această situaţie.11.5. Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.11.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează a acţiona o perioadă mai mare de ...... zile, oricare dintre părţi are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde penalităţi şi daune-interese.12. Soluţionarea litigiilor12.1. Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.12.2. Dacă părţile contractante nu reuşesc să rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată.13. Alte clauze13.1. Oferta tehnică şi oferta financiară constituie anexe la prezentul contract.13.2. Orice comunicare între părţile contractante referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie transmisă în scris.13.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.13.4. Anexele prevăzute la pct. 4 subpct 4.2 lit. b) şi subpct. 13.1 fac parte integrantă din prezentul contract.               Organizator, Centrul de evaluare,      ................................ .............................      ................................ .............................      (denumirea reprezentantului legal, (denumirea reprezentantului      numele şi prenumele) legal, numele şi prenumele)                L.S. L.S.----------Anexa 12 la proceduri a fost introdusă de punctul 22 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 1 din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 13────────la proceduri────────────AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂA JUDEŢULUI ......../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIEnr. .... din ......În temeiul prevederilor art. 70^5 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi ale art. 58^4 şi 58^10 din Hotărârea Guvernului nr. 377/2002pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare proceduri,având în vedere că:în perioada ..../..../...-.../..../.... se organizează evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale (evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale) pentru următoarele persoane:........................................................................................................................................;evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se realizează în conformitate cu Planul naţional de formare profesională, potrivit prevederilor art. 58^2 din proceduri, şi se desfăşoară prin centru de formare profesională propriu/centru regional de formare profesională a adulţilor/centru de evaluare:.........................................................................(denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal reprezentant legal, nr. autorizaţie)....,directorul executiv al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......./Municipiului Bucureşti decide:Se numeşte responsabil privind organizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale doamna/domnul ......, având funcţia .......Director executiv,....................(L.S.)Întocmită în ....... exemplare, din care:...... exemplare pentru Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ....../Municipiului Bucureşti...... exemplar pentru ..................----------Anexa 13 la proceduri a fost introdusă de punctul 22 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 14────────la proceduri────────────CătreAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ....../Municipiului BucureştiCERERESubsemnatul/Subsemnata, ......, născut/născută la data de ....., domiciliat/domiciliată/având reşedinţa în localitatea ......., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ...., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria ... nr. ..., cod numeric personal ......, solicit evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale (evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale) pentru ocupaţia ......, cod C.O.R. ....../calificarea ......, cod calificare .......Menţionez că beneficiez/nu beneficiez de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ....../Municipiului Bucureşti.Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile legale cu privire la dreptul de a beneficia de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale gratuite, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care mă aflu în căutarea unui loc de muncă.De asemenea, am luat cunoştinţă de prevederile legale referitoare la drepturile şi obligaţiile ce îmi revin ca urmare a participării la evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.În situaţia în care, potrivit legii, beneficiez gratuit de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, mă angajez să suport consecinţele legale, respectiv restituirea, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru serviciile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, dacă: a) întrerup procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale propriu-zis, inclusiv activităţile care se derulează potrivit prevederilor legale anterior intrării în acest proces de evaluare, din motive imputabile; b) refuz, din motive imputabile, ocuparea unui post declarat vacant corespunzător calificării obţinute prin accesul la serviciile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.Prezenta cerere a fost completată în faţa reprezentantului Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ....../Municipiului Bucureşti şi constituie titlu executoriu în caz de nerespectare a angajamentului.                          Data Semnătura                         ............ .............----------Anexa 14 la proceduri a fost introdusă de punctul 22 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 3 din acelaşi act normativ.-------