ORDIN nr. 365 din 19 martie 2014(*actualizat*)privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile(actualizat până la data de 2 martie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
 • Nr. 365 din 19 martie 2014
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 741 din 29 mai 2014
 • ----------Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. XV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare,ministrul mediului şi schimbărilor climatice şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Prin prezentul ordin se aprobă Procedura de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, potrivit prevederilor art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă. (3) Cererile de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2), depuse de contribuabili, se soluţionează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului tranşelor anuale aprobate la restituire al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 7. (4) Cererile de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) se depun de către contribuabili la autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz.  +  Articolul 2 (1) Taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.), după următoarea formulă de calcul:A = (suma de actualizat x IPC)/100,unde:A - suma totală de plată, ca urmare a actualizării;suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranşe, conform graficului, la valoarea titlului executoriu;IPC - indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost calculat de I.N.S. pentru luna corespunzătoare perioadei de restituire, comparativ cu luna în care a fost emisă decizia de restituire prin care s-a stabilit graficul de plăţi. (2) Dobânda stabilită de instanţele judecătoreşti se calculează până la data plăţii integrale, respectiv până la data plăţii fiecărei tranşe.  +  Articolul 3Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferenţele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plăţii, se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru, din bugetul Fondului pentru mediu.  +  Articolul 4Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a) cerere de restituire a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, prevăzută în anexa nr. 2; b) înştiinţare de restituire a unor sume stabilite prin hotărâri judecătoreşti, prevăzută în anexa nr. 3; c) referat privind restituirea sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 4; d) decizie de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti, prevăzută în anexa nr. 5; e) proces-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor, prevăzut în anexa nr. 6; f) graficul tranşelor anuale aprobate la restituire în baza hotărârilor judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 7; g) borderou privind programarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 8; h) decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 9; i) notă privind restituirea unor sume, prevăzută în anexa nr. 10; j) evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti executorii, prevăzut în anexa nr. 11.  +  Articolul 5Administraţia Fondului pentru Mediu, în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, şi Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, în mod corespunzător, în funcţie de instituţia publică obligată la plată în baza dispozitivului hotărârii judecătoreşti executorii.  +  Articolul 6Procedura prevăzută de prezentul ordin se aplică de instituţiile publice implicate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 29 martie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

  Attila Korodi

  Ministrul finanţelor publice,

  Ioana-Maria Petrescu
   +  Anexa 1PROCEDURA 19/03/2014  +  Anexa 2CERERE DE RESTITUIREa sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiectrestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentruemisiile poluante provenite de laautovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şicheltuielile de judecată, precum şi altesume stabilite de instanţele judecătoreştiCătre .............(organul fiscal competent/Administraţia Fondului pentru Mediu)..............Subsemnatul/Subscrisa, ..............................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ....................., str. ................. nr. ......, bl. ....., sc. ......., ap. ......, judeţul/sectorul .............., având C.N.P./C.U.I. ......................., în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de ..........., achitată cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule*), prin Chitanţa/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ....../.........., în cuantum de ......... lei, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ................, tipul/varianta ............................, fabricat în anul ........., având numărul de înmatriculare .................., numărul de identificare ........, seria cărţii de identitate ................, dobânzile calculate până la data plăţii integrale**), cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite potrivit Hotărârii judecătoreşti nr. ...../...... emise de ........................, executorie, anexată în copie legalizată la prezenta.Totodată, solicit/solicităm restituirea sumei rezultate din actualizarea cu indicele preţurilor de consum a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielilor de judecată, precum şi a altor sume stabilite potrivit Hotărârii judecătoreşti.Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent cu eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze***):( ) în contul bancar nr. .........., cod IBAN ................................... deschis la .........................;( ) în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea unor sume.Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,..........(numele şi prenumele)............Semnătura ..............L.S...............Data ..........................--------*) Va fi indicată taxa pentru care se solicită restituirea potrivit hotărârii judecătoreşti.**) Se va solicita restituirea numai în măsura în care prin hotărârile judecătoreşti s-a dispus aceasta***) Contribuabilul persoană fizică va indica modalitatea agreată pentru restituire, iar contribuabilul persoană juridică va indica în mod obligatoriu contul bancar în care doreşte restituirea.  +  Anexa 3ANTET*)Nr. ......../data .........ÎNŞTIINŢAREde restituire a unor sume stabilite prin hotărâri judecătoreştiCătre ..........(numele şi prenumele contribuabilului).............C.N.P./NIF .........................Localitatea ......................................, str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., et. ...., judeţul/sectorul ...........Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ....................... din data de .........................., prin care solicitaţi restituirea sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti executorii reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti, conform dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, coroborat art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere**):( ) Decizia de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti nr. .............................. din data de .........................;( ) Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi de calcul al dobânzilor cuvenite contribuabililor nr. .................................. din data de .....................................................;( ) Decizia de compensare nr. .................................... din data de ........................................, a rezultat de restituit suma de ..................... lei, reprezentând:( ) cuantumul tranşei din data de ........................................;( ) actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, aferentă tranşei plătite în data de ...................................................;( ) dobânzile aferente taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule plătite în tranşa din data de ........................ .În vederea restituirii în numerar a sumei menţionate mai sus este necesar să vă prezentaţi în data de ..........***) la Trezoreria ..........................., cu sediul în str. ................ nr. ......, judeţul/sectorul ................., pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghişeu această înştiinţare şi buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.Conducătorul unităţii fiscale,..............................-------*) În cazul punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.**) Se va indica actul administrativ în care este individualizată suma ce face obiectul restituirii, respectiv cuantumul aferent fiecărei tranşe din grafic.***) Se va înscrie de către organul fiscal competent data programată pentru plata sumelor cuvenite contribuabilului.  +  Anexa 4ANTET*)Nr. ........ din .............                                                  Aprob                                        Conducătorul unităţii fiscale,                                          ...........................REFERATprivind restituirea sumelor stabilite deinstanţele de judecată prin hotărâri judecătoreştiÎn baza:- art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare,şi având în vedere Cererea de restituire nr. ...... din data de .......... depusă de către ...................., CIF ......................., însoţită de următoarea documentaţie:1. Hotărârea judecătorească nr. .......... din data de .........., emisă de ......................., în copie legalizată;2. Act de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie;propunem aprobarea sumei de ......... lei, reprezentând:( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;( ) cheltuieli de judecată;( ) alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti.Pentru plata tranşelor anuale organul fiscal competent constată şi operează eventualele compensări cu obligaţii fiscale restante existente în evidenţa pe plătitor până la data plăţii fiecărei tranşe.După plata fiecărei tranşe anuale, suma aferentă acesteia se va actualiza cu indicele preţurilor de consum şi se vor calcula dobânzi în mod corespunzător.Suma aprobată la restituire va fi plătită în 5 tranşe anuale, conform art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014, în baza graficului tranşelor anuale aprobate la restituire.            Şeful compartimentului, Întocmit la data de     ..................................... .........................                 Semnătura Inspector,     ..................................... .........................-------*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.  +  Anexa 5ANTET*)Nr. ..................... din ..........................Către: ...........(denumirea/numele şi prenumele contribuabilului)........Adresa: localitatea ......................, str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......................Cod de identificare fiscală .............................................DECIZIEde soluţionare a cererii privindrestituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,dobânzile calculate până la data plăţiiintegrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice altesume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreştiÎn baza dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, coroborat art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Cererii de restituire nr. ................ din data ...................... şi a hotărârii judecătoreşti .........................., s-a stabilit suma aprobată la restituire în cuantum de ...................................... lei.Suma aprobată la restituire, inclusiv dobânzile aferente, vor fi plătite în 5 tranşe anuale, conform pct. 14 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, în baza graficului tranşelor anuale aprobate la restituire, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta decizie.În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele stabilite prin graficul tranşelor anuale aprobate la restituire vor fi diminuate cu obligaţiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.Actualizarea sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti se va realiza cu indicele preţurilor de consum astfel cum a fost stabilit de Institutul Naţional de Statistică pentru luna corespunzătoare perioadei de restituire, comparativ cu luna în care a fost emisă decizia de restituire prin care s-a stabilit graficul de plăţi.Dobânzile prevăzute prin hotărârile judecătoreşti se calculează până la data plăţii a fiecărei tranşe, prin Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 205 şi 206 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiaşi act normativ.Conducătorul organului fiscalNumele şi prenumele ......................Data ................................................Semnătura ......................................-------*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.  +  Anexa 6ANTET*)Nr. ......................... din .......................PROCES-VERBALprivind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cuindicele preţurilor de consum, precum şicalculul dobânzilor cuvenite contribuabililorÎn temeiul prevederilor art. XV alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, pentru contribuabilul ........................................., având C.N.P./C.U.I. ............, cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ......................, str. ................................... nr. ......., bl. ..........., sc. ......, ap. ......, sectorul/judeţul .................., s-a procedat la:A. Actualizarea sumelor stabilite prin Decizia de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti nr. ............................ din data de ........................., pentru tranşa nr. ......, cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, rezultând suma de ................. lei. ┌────────┬────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────┐ │Natura │Suma aprobată pentru│Perioada de │Indicele │Cuantumul sumelor│ │sumei**)│restituire aferentă │restituire a│preţurilor│rezultate după │ │ │tranşei │tranşei │de consum │actualizare │ ├────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤ └────────┴────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────┘B. Calculul dobânzilor aferente taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru tranşa nr. ..........*Font 9* ┌─────────┬────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────┬────────────┐ │Natura │Suma aprobată pentru│ Perioada pentru care s-a │Cota*****)│Cuantumul │ │sumei***)│restituire aferentă │ calculat dobânda │ │dobânzilor │ │ │tranşei ├───────────────┬──────────────┤ │cuvenite │ │ │ │Data de la care│Data plăţii │ │contribuabi-│ │ │ │se calculează │tranşei******)│ │lului │ │ │ │dobânda****) │ │ │ │ ├─────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ ├─────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ └─────────┴────────────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele stabilite prin prezentul proces-verbal vor fi diminuate cu obligaţiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 205 şi 206 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiaşi act normativ.Conducătorul organului fiscalNumele şi prenumele .........................Semnătura ..........................................------*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.**) Se va menţiona natura sumelor pentru care se face actualizarea cu indicele preţurilor de consum, respectiv taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti.***) Se va menţiona natura sumelor pentru care se face calculul dobânzilor, respectiv taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.****) Data de la care se calculează dobânda se menţionează în funcţie de ce stabileşte hotărârea judecătorească, astfel:- în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, dobânda se calculează din ziua imediat expirării termenului prevăzut la art. 70 din Codul de procedură fiscală, astfel cum este reglementat la art. 124 din Codul de procedură fiscală, sau data stabilită de instanţele de judecată prin hotărârea judecătorească executorie, după caz;- în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii legale, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau data stabilită de instanţele de judecată prin hotărârea judecătorească executorie, după caz.*****) Se va menţiona cota aferentă în funcţie de dispozitivul hotărârii judecătoreşti, respectiv cea aferentă dobânzii legale potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, sau dobânda prevăzută de Codul de procedură fiscală.******) Data plăţii tranşei - se va menţiona data stabilită prin înştiinţarea de restituire sau nota privind restituirea unor sume ori data stingerii prin compensare, după caz.  +  Anexa 7Anexa la decizieANTET*)Nr. ................/data ...................Graficul tranşelor anuale aprobate la restituire în bazaHotărârii judecătoreşti nr. .......... din data de ...............Denumirea/Numele şi prenumele contribuabilului ...............................Codul de identificare fiscală ................................................*Font 9* ┌──────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┬─────────────────────────┐ │Tranşa│Perioada de restituire│ TOTAL, │ Tipul │Cheltuieli de│ Alte sume stabilite │ │ │ a tranşei │din care:│taxei**)│ judecată │de instanţele de judecată│ ├──────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ I. │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ II. │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │III. │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ IV. │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ V. │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │TOTAL GENERAL: │ │ │ │ │ └─────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┴─────────────────────────┘Conducătorul organului emitentNumele şi prenumele .........................Semnătura ..........................................--------*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.**) Se va menţiona tipul taxei pentru care s-a dispus restituirea prin hotărârea judecătorească, respectiv taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.  +  Anexa 8ANTET*)Nr. ........ din .............BORDEROUprivind programarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti*Font 9* ┌────┬──────────┬────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┐ │Nr. │Numele şi │ C.I.F. │ Sumele rămase de restituit │Data plăţii│ │crt.│prenumele/│ │ - lei - │ tranşei**)│ │ │Denumirea │ ├─────────┬──────────┬────────────┬─────────┤ │ │ │ │ │Total, │Suma de │Suma de │Suma de │ │ │ │ │ │din care:│restituit │restituit │restituit│ │ │ │ │ │ │din tranşa│din │din │ │ │ │ │ │ │nr. ......│actualizarea│dobânda │ │ │ │ │ │ │ │cu IPC │calculată│ │ ├────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤ ├────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┤ └────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────────┘Conducătorul unităţii fiscale,..............................-------*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.**) Se va menţiona data programată pentru ridicarea sumelor în numerar de la unitatea Trezoreriei Statului, conform înştiinţării de restituire, sau data înscrisă în nota privind restituirea unor sume, pentru restituirea sumelor prin virament bancar, după caz.  +  Anexa 9ANTET*)Nr. ........ din .............                                             Aprobat                                   Conducătorul unităţii fiscale                                   Numele şi prenumele .........                                   Semnătura ...................                                               L.S.DECIZIEprivind compensarea obligaţiilor fiscaleÎn temeiul prevederilor art. 116-117 alin. (6)-(8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se compensează obligaţiile fiscale scadente şi neachitate de către:- numele şi prenumele/denumirea debitorului .............................................................................;- domiciliul fiscal ...............................................................................................................;- codul de identificare fiscală**) ...........................................................................................I. Suma de rambursat/de restituit/de plată de la buget din care se compensează obligaţii fiscale neachitate:*Font 9* ┌───────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────┐ │ Denumirea venitului │Contul de venituri/│Documentul din care│ Data │Suma │ │din care se compensează│ de disponibil │rezultă suma din │exigibilităţii***)│(lei)│ │ │ │care se compensează│ │ │ ├───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────┤ ├───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────┤ └───────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴─────┘-------*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.**) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.***) Se va completa data exigibilităţii sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget, după caz, şi a obligaţiei fiscale neachitate, conform art. 116 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.II. Obligaţii fiscale care se sting prin compensare:*Font 7* ┌───────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────┐ │ Denumirea obligaţiei │Contul de venituri/│Documentul prin care│ Data │Data stingerii │Suma (lei)│ │stinse prin compensare │ de disponibil │ s-a stabilit sau │exigibilităţii│ prin │ │ │ │ │ individualizat │ │compensare****)│ │ │ │ │ obligaţia fiscală │ │ │ │ │ │ │ neachitată │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤ ├───────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤ └───────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────┘Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 30 de zile de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Şef compartiment Întocmit    Numele şi prenumele ............ Inspector    Semnătura ...................... Numele şi prenumele ..............                                           Semnătura--------****) Se va completa data la care operează de drept compensarea, conform art. 116 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, ţinându-se cont de data exigibilităţii.  +  Anexa 10ANTET*)Nr. ........ din .............                                                   Aprobat                                         Conducătorul unităţii fiscale                                         Numele şi prenumele .........                                         Semnătura ...................                                                     L.S.NOTĂprivind restituirea unor sumeÎn temeiul prevederilor art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie către:- numele şi prenumele/denumirea debitorului ..........................................................................;- domiciliul fiscal .........................................................................................................................;- codul de identificare fiscală**) ..............................................;- suma de ................................. lei.Restituirea se efectuează în baza Cererii debitorului nr. ...................... din ...................... .*Font 9* ┌───────────────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────┐ │Denumirea venitului din│Contul de venituri/│ Tipul │ Nr./Data │Suma │ │care se restituie suma │ de disponibil │documentului***)│documentului****)│(lei)│ ├───────────────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────┤ ├───────────────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────┤ └───────────────────────┴───────────────────┴────────────────┴─────────────────┴─────┘Restituirea sumei se efectuează în data de .....................*****) prin virament în contul debitorului nr. ............................, cod IBAN ..........................., deschis la banca ................................................, sucursala/filiala ............................, sau numerar la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului.    Şef compartiment Întocmit    Numele şi prenumele ............ Inspector    Semnătura ...................... Numele şi prenumele ..............                                           Semnătura--------*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.**) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.***) Se va menţiona cererea de restituire depusă de contribuabil.****) Se vor menţiona nr. şi data deciziei de restituire.*****) Se va înscrie de către organul fiscal competent data programată pentru virarea/ridicarea în numerar a sumelor cuvenite contribuabilului.  +  Anexa 11EVIDENŢAcererilor de restituire şi a sumelor aprobate larestituire reprezentând diferenţe de sumeplătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelorstabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti executoriiSemnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Numele şi prenumele/Denumirea solicitantuluiB - Codul de identificare fiscalăC - Tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire**)D - Nr. documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituireE - Data documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituireF1...F5 - sume aferente fiecărei tranşe, din care:F1.1 - suma aferentă tranşei I, reprezentând 20% din: taxă+cheltuieli de judecată+alte sume***)F1.2 - suma aferentă tranşei I actualizată cu IPC****)F1.3 - dobânda aferentă tranşei I****)...........................................................................F5.1 - suma aferentă tranşei V, reprezentând 20% din: taxă+cheltuieli de judecată+alte sumeF5.2 - suma aferentă tranşei V actualizată cu IPCF5.3 - dobânda aferentă tranşei VG - Instituţia care a restituit (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/Administraţia Fondului pentru Mediu)H - ObservaţiiI - Nr.J - DataK - MarcaL - Tipul/VariantaM - Anul fabricaţieiN - Nr. de înmatriculareO - Nr. de identificareP - Seria cărţii de identitate*Font 7* ┌────┬─┬─┬──────────┬────────────┬──────────────────────┬──┬──┬──┬─────────────────┬───────────┬─────────────────┬──┬──┐ │ │ │ │Cereri de │ Natura │Datele de identificare│ │ │ │ F1 │ │ F1 │ │ │ │ │ │ │restituire│ sumei │ ale autovehiculelor │ │ │ │ │...........│ │ │ │ │Nr. │A│B├────┬─────┤ aprobate ├───┬───┬───┬───┬───┬──┤C │D │E ├─────┬─────┬─────┼───┬───┬───┼─────┬─────┬─────┤G │H │ │crt.│ │ │ I │ J │ la │ K │ L │ M │ N │ O │P │ │ │ │F.1.1│F.1.2│F.1.3│...│...│...│F.5.1│F.5.2│F.5.3│ │ │ │ │ │ │ │ │restituire*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼─┼────┼─────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼──┼──┤ │ 0 │1│2│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│11│12│13│14│ 15 │ 16 │ 17 │ 18│ 19│ 20│ 21 │ 22 │ 23 │24│25│ ├────┼─┼─┼────┼─────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼──┼──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─┴─┴────┴─────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴─────┴─────┴─────┴──┴──┘-------*) Se va menţiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv:- taxă pe poluare pentru autovehicule;- taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;- taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;- timbrul de mediu pentru autovehicule;- taxă neutilizată;- diferenţe de sume plătite;- valoarea reziduală a timbrului;- cheltuieli băneşti;- alte cheltuieli ocazionate de executarea silită;- actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum;- dobânda calculată conform hotărârilor judecătoreşti.**) Se vor menţiona sumele stabilite în vederea restituirii, respectiv:- Decizia de restituire emisă până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice nr. 85/ 62/2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile sau prin referatul prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile sau prin Decizia de restituire prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile;- Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.***) Se va menţiona cuantumul aferent fiecărei tranşe din graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.****) Se vor menţiona sumele stabilite prin Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.------