ORDIN nr. 3.775 din 24 decembrie 2015 (*actualizat*)pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central(actualizat la data de 26 februarie 2016*)
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • ----------Având în vedere dispoziţiile art. 30 alin. (5), art. 35, art. 40 alin. (1) şi (3), precum şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Organul fiscal central competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de toţi membrii unui grup fiscal unic constituit în temeiul prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), este organul fiscal competent pentru administrarea reprezentantului grupului fiscal unic. (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării deciziei de implementare a grupului fiscal unic, organele fiscale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi membrii grupului fiscal unic transmit către organul fiscal competent pentru administrarea grupului evidenţele fiscale şi dosarul fiscal al fiecărui membru.  +  Articolul 2 (1) Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti este organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de următoarele categorii de contribuabili: a) persoane impozabile nestabilite în România care, potrivit titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, au dreptul să se înregistreze direct în România; b) contribuabili nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România contribuţiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de muncă şi boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare contribuţii sociale, pentru salariaţii lor care sunt supuşi legislaţiei de asigurări sociale din România şi au dreptul, potrivit legii, să se înregistreze direct în România. c) contribuabili nerezidenţi persoane juridice care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care organizează şi exploatează activitatea de jocuri de noroc în România.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 794 din 19 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 26 februarie 2016. (2) Pentru contribuabilii nerezidenţi prevăzuţi la alin. (1), Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi are competenţă de administrare pentru ansamblul obligaţiilor fiscale administrate, potrivit legii, de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 794 din 19 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 26 februarie 2016. (4) Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi are competenţa de administrare atât pentru obligaţiile fiscale care rezultă potrivit legislaţiei fiscale în vigoare, cât şi pentru soluţionarea cererilor de restituire prevăzute de Codul fiscal ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, precum şi ale reprezentanţelor organismelor internaţionale ori reprezentanţelor societăţilor şi ale organizaţiilor economice străine, care au sediul în municipiul Bucureşti, autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare activitatea în România. (5) Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi este organ fiscal competent pentru administrarea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune prevăzut de titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, pentru persoanele impozabile care aleg România ca stat membru de înregistrare. (6) Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi este organ fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale reprezentând amenzi care se fac venit la bugetul de stat, aplicate persoanelor fizice şi juridice nerezidente.  +  Articolul 3Administraţiile judeţene ale finanţelor publice au competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale ale posturilor consulare acreditate în România, precum şi ale reprezentanţelor organismelor internaţionale ori reprezentanţelor societăţilor şi ale organizaţiilor economice străine autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare activitatea în România, care au sediul în raza lor teritorială.  +  Articolul 4 (1) Competenţa în cazul persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României şi este stabilită în România printr-un sediu fix, potrivit prevederilor titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află situat sediul fix. (2) Competenţa în cazul persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României şi este înregistrată în scopuri de TVA în România prin reprezentant fiscal, potrivit prevederilor titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, revine organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat reprezentantul fiscal.  +  Articolul 5În situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu are domiciliu fiscal în România, competenţa teritorială revine organului fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale, cu excepţiile prevăzute de prezentul ordin.  +  Articolul 6În cazul persoanelor fizice şi juridice nerezidente, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, impozitul fiind final sau cu opţiune de regularizare, competenţa pentru administrarea obligaţiilor fiscale revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, şi anume: a) în cazul plătitorilor de venit, contribuabili mari şi mijlocii-organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit; b) în cazul celorlalţi plătitori de venit - organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit.  +  Articolul 7 (1) În cazul persoanelor nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care au obligaţia sau optează să îşi desemneze, potrivit legii, un împuternicit în România sau pentru care se numeşte un curator fiscal, potrivit legii, competenţa de administrare revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 794 din 19 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 26 februarie 2016. (2) În cazul persoanelor fizice nerezidente care nu au obligaţia desemnării unui împuternicit, potrivit legii, care efectuează tranzacţii prin intermediar, societate de administrare a investiţiilor sau societate de investiţii autoadministrată, rezidenţi fiscali români, şi obţin venituri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat intermediarul.  +  Articolul 8În cazul persoanelor juridice străine care au obligaţia de a plăti impozit pe profit potrivit art. 38 din Codul fiscal, competenţa pentru administrarea obligaţiilor fiscale revine: a) pentru transferul proprietăţilor imobiliare situate în România, inclusiv din închirierea sau cedarea folosinţei proprietăţii sau a oricăror drepturi legate de această proprietate imobiliară, organului fiscal în a cărui rază teritorială este situată proprietatea imobiliară; b) pentru vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română, organului fiscal în a cărui rază teritorială se află societatea ale cărei titluri de participare sunt vândute/cesionate; c) pentru exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv vânzarea/cesionarea oricărui drept aferent acestor resurse naturale, organului fiscal în a cărui rază teritorială se află exploatarea.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul 10Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    Preşedintele Agenţiei Naţionale

    de Administrare Fiscală,

    Gelu-Ştefan Diaconu
    Bucureşti, 24 decembrie 2015.Nr. 3.775.-----