ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 24 februarie 2016pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 25 februarie 2016  Având în vedere că Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile din subordine exercită competențe privind ordinea și siguranța publică, faptul că în acest domeniu există responsabilități care nu pot fi amânate sau îndeplinite în alte termene decât cele stabilite de lege - cum ar fi, în anul curent, exercitarea competențelor în cadrul a două procese electorale generale -, faptul că ordinea și siguranța publică sunt supuse unor noi provocări externe, care se manifestă prin creșterea fenomenului migraționist la nivel european și prin necesitatea sporirii măsurilor de securitate a individului,ținând seama de faptul că exercitarea competențelor legale presupune existența resurselor și că, în acest context, încadrarea cu personal a posturilor deficitare reprezintă o cerință de primă importanță,luând în considerare faptul că din cauza reducerilor drastice ale numărului de indicatori în plată aprobați prin legile bugetare anuale, aprobării unor cifre de școlarizare mult inferioare față de nevoile instituționale, părăsirii benevole a sistemului sau pensionărilor, în perioada 2009-2015, Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile din subordine au înregistrat pierderi de personal de peste 15.000 de salariați, că în anul 2016 în aceleași instituții există peste 10.000 de posturi vacante, că actualul cadru legal și mecanismele de școlarizare și încadrare existente nu permit recuperarea deficitului de resurse umane și că există premise ca acest deficit să crească în contextul accesării drepturilor prevăzute de legea pensiilor militare de stat,întrucât lipsa unei intervenții pentru rezolvarea acestei problematici riscă să creeze o vulnerabilitate pentru sistemul de ordine și siguranță publică, cu consecințe în planul securității individului,văzând faptul că resursele bugetare permit acoperirea unei părți a deficitului de personal, prin încadrarea directă a unor funcții de polițist, prin concurs sau examen,întrucât prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, sunt restrictive în privința recrutării polițiștilor din "sursă externă" și că, în raport cu mecanismul de accedere în profesie prin absolvirea unei instituții de învățământ pentru formarea polițiștilor, este necesară crearea unor reguli care să asigure echilibru între cele două trasee de carieră,luând în considerare faptul că lipsa unor reglementări dedicate modalității de accedere directă în profesie ar menține un risc privind vacantarea posturilor pentru care se va organiza concurs sau examen, prin migrarea personalului către posturi mai atractive,ținând seama că în perioada imediat următoare este necesară intensificarea măsurilor de ordine publică pentru asigurarea în bune condiții a celor două procese electorale generale, întrucât toate aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante pot fi reîncadrate ca polițiști persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. b), d)-f) și j), care au studii corespunzătoare cerințelor postului și îndeplinesc condițiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte.(2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pentru reducerea deficitului de polițiști în structurile Ministerului Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau transferate din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe funcții de execuție vacante de polițist, persoane cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale.2. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile alin. (2^1), (2^2) și (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz.3. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) La concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și la ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile art. 9 alin. (2^1), (2^2) și (3) are acces orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplinește, pe lângă condițiile generale legale prevăzute pentru funcționarii publici, și următoarele condiții speciale:4. La articolul 10, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Candidații care au promovat concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și persoanele care urmează să ocupe funcțiile de polițist în condițiile art. 9 alin. (2^1), (2^2) și (3) nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.................................................................................................(5) Recrutarea și selecționarea candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ proprii și la ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile art. 9 alin. (2^1), (2^2) și (3) se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.5. La articolul 21, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Polițiștilor prevăzuți la art. 9 alin. (2^1) li se acordă gradele profesionale în funcție de pregătirea lor și de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deținute în rezervă.(3^2) Polițiștilor prevăzuți la art. 9 alin. (2^2) li se acordă gradele profesionale în funcție de pregătirea lor și de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte și cu gradul profesional acordat.6. La articolul 21, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Polițiștilor prevăzuți la art. 9 alin. (2^1) și (2^2) nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare și transfer timp de cel puțin trei ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.7. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) La acordarea primului grad profesional, absolventul sau persoana care a dobândit calitatea de polițist în condițiile art. 9 alin. (2^1), (2^2) și (3) depune jurământul de credință în fața șefului instituției de învățământ sau, după caz, a șefului unității de poliție și în prezența a doi polițiști.  +  Articolul IILegea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  Ministrul muncii,
  familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Claudia-Ana Costea
  București, 24 februarie 2016.Nr. 3.-----