ORDIN nr. 3.158 din 15 februarie 2016privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 19 februarie 2016  În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,în temeiul art. 23 şi 29 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane, Direcţia pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe, salarizare şi resurse umane, Direcţia generală logistică, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Gigel Paraschiv,

  secretar de stat
  Bucureşti, 15 februarie 2016.Nr. 3.158.  +  Anexa 1CALENDARULînscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017*Font 8*┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Data-limită/Perioada │ Evenimentul │├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Pregătirea înscrierii în învăţământul primar │├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 februarie 2016 │Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare ││ │propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la ││ │fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă ││ │există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar ││ │ ││ │Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul ││ │acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, ││ │pentru unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a ││ │informaţiilor care permit părinţilor să cunoască activitatea ││ │specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: ││ │posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei ││ │grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, ││ │posibilitatea organizării programului "Şcoala după şcoală", ││ │fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la ││ │clasa pregătitoare │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 februarie 2016 │Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a ││ │copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din││ │Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru ││ │anul şcolar 2016-2017, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin ││ │ ││ │Afişarea unităţilor/instituţiilor în care se realizează evaluarea ││ │dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în ││ │conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a ││ │copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 ││ │prevăzută în anexa nr. 2 la ordin │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 februarie 2016 │Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a ││ │criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de ││ │învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a ││ │partenerilor sociali - sindicate, consiliu reprezentativ al ││ │părinţilor - avizate, din punctul de vedere al legalităţii, de ││ │către consilierul juridic şi aprobate în consiliul de ││ │administraţie al unităţii de învăţământ ││ │ ││ │Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a listei││ │documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice││ │de departajare │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24 februarie-3 martie 2016 │Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se ││ │desfăşoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei "Zile ││ │a porţilor deschise", zi în care părinţii, copiii şi alte persoane││ │interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor ││ │pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de ││ │învăţământ implicat în această activitate │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 februarie-4 martie 2016 │Organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a întâlnirilor ││ │pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă││ │care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2016-2017, în învăţământul ││ │primar │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23 februarie-16 martie 2016│Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a ││ │copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în ││ │învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzută în ││ │anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23 februarie-17 martie 2016│Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a ││ │copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17 martie 2016 │Transmiterea de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă ││ │educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi ││ │Asistenţă Educaţională a procesului-verbal în care este înscris ││ │rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din ││ │judeţ/municipiul Bucureşti către comisia judeţeană/a municipiului ││ │Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (comisia ││ │judeţeană/a municipiului Bucureşti) │├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare │├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 februarie 2016 │Afişarea la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului ││ │şcolar şi pe site-ul acestora a programului de completare a ││ │cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29 februarie-18 martie 2016│Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ││ │la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de ││ │înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de ││ │învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în ││ │intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 ││ │(sâmbăta) ││ │ ││ │Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către ││ │părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială │├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare │├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21 martie 2016 │Procesarea, de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în ││ │învăţământul primar (Comisia naţională), a cererilor-tip de ││ │înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la ││ │şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat ││ │acest lucru în cererea-tip de înscriere │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22-24 martie 2016 │Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza ││ │informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele ││ │depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea││ │la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe││ │locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor ││ │acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de ││ │învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de ││ │departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al ││ │unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această ││ │fază ││ │ ││ │Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere ││ │pentru candidaţii admişi în această fază │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25 martie 2016 │Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere││ │cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de ││ │circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea││ │la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, ││ │dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în ││ │această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de ││ │circumscripţie │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25-26 martie 2016 │Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului ││ │şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi││ │a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor ││ │neînscrişi după prima etapă │├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare │├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29 martie 2016 │Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul││ │inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor ││ │pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar ││ │ ││ │Informarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării ││ │Ştiinţifice de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti cu││ │privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe ││ │locurile disponibile, în etapa a doua │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30 martie-8 aprilie 2016 │Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de ││ │învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni ││ │exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu ││ │ au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa ││ │anterioară sau care nu au participat la prima etapă ││ │ ││ │Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ ││ │aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11-15 aprilie 2016 │Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip ││ │de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică ││ │elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi││ │a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile ││ │ ││ │Completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile-tip ││ │de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15 aprilie 2016 │Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale ││ │copiilor înscrişi în clasa pregătitoare │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19-22 aprilie 2016 │Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a ││ │cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la ││ │vreo unitate de învăţământ ││ │ ││ │Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei altei ││ │situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având ││ │în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2METODOLOGIE 15/02/2016