ORDIN nr. 631 din 9 februarie 2016pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 19 februarie 2016  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 316, 317 și 322 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularelor:a) abrogată. (la 02-02-2022, Litera a) din Articolul 1 a fost abrogată de Litera g), Articolul 7 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 ) b) "Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)", cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f., prevăzute în anexa nr. 2;c) abrogată. (la 02-02-2022, Litera c) din Articolul 1 a fost abrogată de Litera g), Articolul 7 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 ) d) abrogată. (la 30-03-2023, Litera d) din Articolul 1 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 347 din 15 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 30 martie 2023 )  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul formularului «Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal», cod 14.13.02.60/096, prevăzut în anexa nr. 5. (la 29-12-2016, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 3.698 din 27 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1059 din 29 decembrie 2016 )  +  Articolul 2^1(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului «Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal», cod 14.13.02.60/î.a.c.i., prevăzut în anexa nr. 6.(2) În cazul în care încetează situația de inactivitate fiscală a contribuabilului, care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, organul fiscal atribuie, la cererea contribuabilului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit inițial, anterior anulării înregistrării în scopuri de TVA, în temeiul pct. 88 alin. (19) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-07-2019, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 )  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularelor de la art. 1, 2 și 2^1 sunt prevăzute în anexa nr. 7. (la 18-07-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 )  +  Articolul 4Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 18-07-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 )  +  Articolul 5Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.768/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Gelu-Ștefan Diaconu
  București, 9 februarie 2016.Nr. 631.  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 02-02-2022, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Litera g), Articolul 7 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 )  +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (093) „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/
  Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice
  în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe“
   +  Depunerea declarațieiDeclarația de înregistrare în scopuri de TVA/Declarația de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în condițiile prevăzute la art. 316 alin. (2) și (2^1) din Codul fiscal.Declarația de înregistrare se completează cu ocazia înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile stabilite în România prin sediul fix, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.Declarația se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declarației, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent și un exemplar se păstrează de contribuabil.Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Declarația transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se depune în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse documentele doveditoare ale informațiilor cuprinse în declarație, în formatele „PDF“, „JPEG“ sau „TIFF“.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul fix sau sediul fix desemnat, potrivit legii.  +  Completarea declarațieiI. FELUL DECLARAȚIEISe marchează cu „X“ pct. 1 sau 2, după caz.Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului, de la capitolele I-IV, cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate. La rubricile de la capitolul V „Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA“, se completează numai secțiunea/secțiunile care se modifică.II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILERândul 1. Cod de identificare fiscală - Se completează codul de identificare fiscală atribuit în țara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.Rândul 2. Denumire/Nume și prenume - Se completează cu denumirea sau numele și prenumele contribuabilului.Rândul 3. Forma juridică - Se completează cu forma juridică a contribuabilului.Rândul 4. Data înființării - Se completează cu data la care s-a înființat contribuabilul în țara de rezidență.Rândul 5. Țara de rezidență - Se completează țara de rezidență, precum și adresa sediului social/domiciliului contribuabilului din țara de rezidență.Rândul 6. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. - În cazul în care se marchează „X“ în căsuța „DA“, se înscriu atât denumirea țării, cât și codul de identificare fiscală atribuit în țara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.III. DATE PRIVIND ADRESA DIN ROMÂNIA A SEDIULUI FIX/ SEDIULUI FIX DESEMNAT PENTRU TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂSe completează cu datele privind adresa din România a sediului fix. În situația în care persoana impozabilă este stabilită în România prin mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, se completează cu datele privind adresa din România a sediului fix care a fost desemnat de persoana impozabilă să fie responsabil pentru toate obligațiile în scopuri de TVA ale tuturor sediilor fixe stabilite în România ale respectivei persoane impozabile.Rândul 1. Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVAÎn cazul declarației de înregistrare se completează codul de identificare fiscală al sediului fix, în situația în care acesta a fost deja înregistrat fiscal. Codul de înregistrare în scopuri de TVA se completează numai în cazul depunerii declarației de mențiuni.Atenție! În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit/reprezentant legal, se înscrie codul de identificare fiscală al sediului fix.Rândul 2. Denumire - Se completează cu denumirea sediului fix.Rândul 3. Adresa - Se completează cu adresa din România a sediului fix.Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicit/reprezentant legal se va trece adresa sediului fix al persoanei impozabile pe care o reprezintă.IV. REPREZENTARE PRIN:Se marchează cu „X“ în cazul în care, în relația cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/ reprezentant legal și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizat, sau numărul și data documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, după caz.Date de identificare - Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal, după caz.V. DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA ȘI VECTORUL FISCAL PRIVIND TVA  +  Secţiunea I - Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscalSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (2) sau (2^1) din Codul fiscal, respectiv persoană impozabilă care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:Rândul 1.1. În situația în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor.Rândul 1.2. În situația în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obligația de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislația statului membru respectiv al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor.Rândul 1.3. Înainte de realizarea unor activități economice de la respectivul sediu fix în condițiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) și c) din Codul fiscal, care implică:Rândul 1.3.1. Livrări de bunuri taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) din Codul fiscalRândul 1.3.2. Prestări de servicii taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 316 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscalRândul 1.3.3. Operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal.Rândul 1.3.4. Achiziții intracomunitare de bunuri taxabileRândul 1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, și care nu este înregistrată și nici nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au sediul activității economice în România, dar sunt stabilite în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, și care nu sunt înregistrate și nici nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal.Rândul 1.5. Cifra de afaceriRândul 1.5.1. Se completează la înregistrarea inițială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere.Rândul 1.5.2. Se completează numai dacă, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.Rândul 1.6. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.  +  Secţiunea II - Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscaleRândul 1.7. Mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România - Se marchează cu „X“ de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale ca urmare a efectuării de achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.Se completează cu luna și anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare de bunuri.De asemenea, se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată.Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1) din Codul fiscal;c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.Rândul 1.8. Mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent - Se marchează cu „X“ de către:a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform titlului VII din Normele de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare;b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform titlului VII din Normele de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele impozabile aflate în această situație marchează cu „X“ și rândul 1.8.2.Rândul 1.8.1. Se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.Prin marcarea cu „X“ a rândului 1.8 persoana impozabilă declară, pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.Declarația de mențiuni se depune la organul fiscal competent până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.  +  Secţiunea III - Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul livrării pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și locul prestării către persoane neimpozabile a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune sau a serviciilor furnizate pe cale electronică)Secțiunea III „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal“ - Se marchează de către persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în România care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, care sunt expediate sau transportate către un alt stat membru, și/sau care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei).Rândul 1.9.1. - Se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care optează, în conformitate cu prevederile art. 278^1 alin. (3) din Codul fiscal, ca locul livrării în cazul vânzărilor la distanță și/sau locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar.Se bifează căsuța corespunzătoare situației în care se află persoana impozabilă, respectiv efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță sau prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică.Rândul 1.9.2. - Se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au aplicat cel puțin 2 ani calendaristici prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal și care urmează să aplice prevederile art. 278^1 alin. (1) din Codul fiscal.Se bifează căsuța corespunzătoare situației în care se află persoana impozabilă, respectiv optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) (vânzări intracomunitare de bunuri la distanță) sau optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (prestări servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică).  +  Secţiunea IV - Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscalSe marchează cu „X“, în mod corespunzător, de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art. 316 alin. (11) lit. a) și c)-e) și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.Se marchează cu „X“ în căsuța corespunzătoare, astfel:Rândul 1.10. Se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât au fost declarate inactive fiscal, potrivit legii.Rândul 1.11. Se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși a avut înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, datorită încetării situației care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. În cazul societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică numai pentru asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic care are înscrise astfel de fapte/situații.Rândul 1.12. Se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au depus niciun decont de TVA, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 1.13. Se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au evidențiat, în deconturile de TVA depuse, nicio operațiune realizată, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 1.14. Se înscrie cifra de afaceri pe care estimează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculează potrivit dispozițiilor art. 322 din Codul fiscal.Rândul 1.15. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată, în condițiile prevăzute de art. 322 din Codul fiscal.Prin completarea acestei secțiuni, persoana impozabilă declară pe propria răspundere că urmează să desfășoare activități economice.  +  Secţiunea V - Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVASe marchează cu „X“ în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA și se înscrie data scoaterii din evidență, stabilită conform prevederilor titlului VII din Codul fiscal și ale normelor metodologice de aplicare.Rândul 1.16. Se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în situația în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.Rândul 1.17. Ca urmare a încetării desfășurării de operațiuni care dau drept de deducere a taxei - Se completează în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai desfășoară operațiuni care dau drept de deducere a taxei.Rândul 1.18. Ca urmare a încetării aplicării regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal - Se completează în cazul în care persoana impozabilă solicită scoaterea din evidență ca persoană impozabilă ca urmare a încetării aplicării regimului special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal. (la 16-12-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.941 din 7 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 16 decembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 02-02-2022, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Litera g), Articolul 7 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 )  +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 30-03-2023, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 347 din 15 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 30 martie 2023 )  +  Anexa nr. 5
  DECIZIE
  privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în
  vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310
  din Codul fiscal sau a regimului special pentru
  agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal
  Către: Denumirea/Numele și prenumele .................. Domiciliul fiscal: Localitatea ..........., str. ........... nr. ......., bl. ...... ap. ......, et. ........, județul/sectorul ............ Cod de identificare fiscală ............. [] În baza prevederilor art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal) [] În baza prevederilor art. 315^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, (Codul fiscal) sau al art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, vă comunicăm că înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a Solicitării dumneavoastră înregistrate la organul fiscal cu nr. ........ din data de .................... . Înregistrarea în scopuri de TVA se anulează de la data comunicării prezentei decizii. Vă înștiințăm, totodată, că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează și Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria ...... nr. ........... . De asemenea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată prezenta decizie, aveți obligația depunerii ultimului decont de TVA (formularul 300), indiferent de perioada fiscală pe care ați aplicat-o ca persoană înregistrată în scopuri de TVA. De asemenea, vă înștiințăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază și înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă erați înscris în acest registru. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ. Conducătorul unității fiscale, Numele și prenumele .......................... Semnătura și ștampila unității ............... Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ......... ┌───────────────────────────────────┐ Cod 14.13.02.60/096 │ www.anaf.ro │ └───────────────────────────────────┘ (la 29-12-2016, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 3.698 din 27 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1059 din 29 decembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 6 (la 18-07-2019, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 )  +  Anexa nr. 7Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelorI. Abrogat. (la 02-02-2022, Punctul I. din Anexa nr. 7 a fost abrogat de Litera g), Articolul 7 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 ) II. Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)1. Denumire: Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f.3. Format: A4/t24. Se tipărește:– într-o singură culoare;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează la înregistrarea în scopuri de TVA de către persoana impozabilă care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România prin unul sau mai multe sedii fixe, precum și la actualizarea unor informații despre aceste persoane.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă:– originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.III. Abrogat. (la 02-02-2022, Punctul III. din Anexa nr. 7 a fost abrogat de Litera g), Articolul 7 din ORDINUL nr. 1.699 din 25 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 04 noiembrie 2021 ) IV. Abrogat. (la 30-03-2023, Punctul IV. din Anexa nr. 7 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 347 din 15 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 30 martie 2023 ) V. Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal1. Denumire: „Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal2. Cod: 14.13.02.60/0963. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (o filă)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 310 alin. (7) din Codul fiscal sau pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de organul fiscal competent.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.VI. Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal1. Denumire: „Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal2. Cod: 14.13.02.60/î.a.c.i.3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (o filă)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează pentru: soluționarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11), depuse de persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de organul fiscal competent.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. (la 18-07-2019, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 ) ------