HOTĂRÂRE nr. 8 din 10 februarie 2016pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi (2) şi art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,văzând dispoziţiile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,ţinând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,luând în considerare imperativul legal al arondării alegătorilor cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate la secţii de votare cât mai apropiate de adresa unde locuiesc,constatând că paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu nu conţin informaţii privind localitatea şi strada unde deţinătorul îşi are domiciliul,ţinând cont de faptul că nu toate documentele care atestă reşedinţa în străinătate conţin referiri la strada şi localitatea unde deţinătorul îşi are reşedinţa, având în vedere faptul că există posibilitatea ca unele denumiri de localităţi şi străzi din acelaşi stat să fie omonime,observând necesitatea includerii în cererile de înscriere în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate a datelor privind localităţile şi străzile din străinătate unde alegătorii îşi au domiciliul sau reşedinţa, precum şi a codurilor poştale ale adreselor unde aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa,luând în considerare necesitatea simplificării şi a eficientizării procesului de înscriere în Registrul electoral a alegătorilor cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate şi văzând că aceste deziderate pot fi realizate numai prin stabilirea unui model unic de cerere de înscriere în Registrul electoral pentru votul în străinătate, utilizabil atât de către alegătorii care doresc să voteze la o secţie de votare, cât şi de către alegătorii care doresc să voteze prin corespondenţă,văzând punctele de vedere exprimate de Ministerul Afacerilor Externe prin adresele nr. F/9.758 din 14 decembrie 2015, nr. F/9.759 din 14 decembrie 2015 şi nr. F/786 din 4 februarie 2016,ţinând cont de punctul de vedere formulat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin Adresa nr. 24 din 4 ianuarie 2016,în temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 288/2015, al art. 42 alin. (4) şi al art. 104 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă următoarele modele ale cererilor de înscriere în Registrul electoral: a) modelul cererii de înscriere în Registrul electoral cu reşedinţa din România, prevăzut în anexa nr. 1; b) modelul cererii de înscriere în Registrul electoral pentru votul în străinătate la alegerile parlamentare, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Dan Vlaicu
  Bucureşti, 10 februarie 2016.Nr. 8.  +  Anexa 1Modelul cererii de înscriere în Registrul electoral cu reşedinţa din RomâniaCERERE DE ÎNSCRIEREîn Registrul electoral cu reşedinţa din RomâniaCătre:Primarul .......(Se înscriu rangul şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale de reşedinţă.).......Subsemnatul(a), ......(numele şi prenumele)........................, ....(numele avut înaintea modificării administrative a numelui, dacă este cazul)............, CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, domiciliat(ă) în localitatea ............................................., str. ............................................ nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............................., e-mail ....(opţional)....., solicit înscrierea în Registrul electoral cu reşedinţa din România la ......(Se înscrie "alegerile locale" sau "alegerile parlamentare", după caz.).....,din anul ........................Anexez o copie a actului de identitate, precum şi o copie a dovezii de reşedinţă.Data ................Semnătura ...........NOTE:- În cazul în care cererea este scrisă olograf (de mână), aceasta se scrie, obligatoriu, cu majuscule, se semnează şi se datează olograf.- În cazul în care cererea este tehnoredactată, aceasta se semnează şi se datează olograf (de mână).- Cererea originală poate fi depusă personal sau transmisă prin poştă.Notă de informare privind protecţia datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă, primarii şi birourile electorale ale secţiilor de votare prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul asigurării condiţiilor necesare exercitării dreptului de vot la scrutinul pentru care aţi solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă din România. Pentru a afla secţia de votare la care aţi fost arondat vă puteţi adresa, din timp, primarului sau puteţi consulta www.registrulelectoral.roConform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată primarului sau Autorităţii Electorale Permanente. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.  +  Anexa 2Modelul cererii de înscriere în Registrul electoral pentru votul în străinătate la alegerile parlamentareCERERE DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ELECTORALPENTRU VOTUL ÎN STRĂINĂTATE LA ALEGERILEPARLAMENTARECătre:Misiunea diplomatică a României/Oficiul Consular al României la.........(Se înscrie localitatea unde îşi are sediul misiunea diplomatică sau oficiul consular al României, după caz).......Subsemnatul(a) ......(numele şi prenumele)........, .....(numele avut înaintea căsătoriei sau a modificării administrative a numelui, dacă este cazul)......, CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, e-mail .....(opţional)....., solicit înscrierea în Registrul electoral la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul ........ cu:    - opţiunea pentru votul prin corespondenţă [] ┌─────────────────────┐                                                  ─────→│ ATENŢIE! │                                                        │CEREREA ESTE VALABILĂ│    - opţiunea pentru votul la secţia de votare [] │NUMAI DACĂ BIFAŢI O │                                                        │ SINGURĂ OPŢIUNE │                                                        └─────────────────────┘    Declar că locuiesc în statul ......(Se va înscrie denumirea subdiviziunii    statale.) ......, localitatea ..........................................,    adresa ....(Se înscriu toate datele de identificare ale adresei cu    caractere latine şi majuscule.).........................................,    cod poştal........................ ┌─────────────────────────────────────┐                                       │ ATENŢIE! │                                       │DATELE OFERITE LA ACEASTĂ SECŢIUNE │                                       │VOR FI CELE UTILIZATE DE AUTORITĂŢILE│                                       │ ROMÂNE PENTRU TRANSMITEREA │                                       │ DOCUMENTELOR NECESARE EXERCITĂRII │                                       │DREPTULUI DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ. │                                       └─────────────────────────────────────┘    Anexez o copie a actului de identitate, precum şi o copie a documentului    care atestă reşedinţa în străinătate. (În cazul cetăţenilor români cu    domiciliul în străinătate se anexează o copie a paşaportului cu    menţionarea statului de domiciliu.)    Data ....... Semnătura........Note:- În cazul în care cererea este scrisă olograf (de mână), aceasta se scrie, obligatoriu, cu majuscule, se semnează şi se datează olograf.- În cazul în care cererea este tehnoredactată, aceasta se semnează şi se datează olograf (de mână).- Datele privind adresa se scriu, obligatoriu, cu caractere latine şi fără diacritice.- Cererea originală poate fi depusă personal sau transmisă prin poştă.- Lista documentelor care atestă reşedinţa în străinătate este aprobată prin ordin al ministrului afacerilor externe.Notă de informare privind protecţia datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Externe, Compania Naţională Poşta Română, birourile electorale ale secţiilor de votare şi birourile electorale pentru votul prin corespondenţă prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul asigurării condiţiilor necesare exercitării în străinătate a dreptului de vot la alegerile parlamentare. Pentru a afla dacă aţi fost înscris în Registrul electoral cu adresa în străinătate sau cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă vă puteţi adresa, din timp, misiunii diplomatice sau oficiului consular din ţara de domiciliu sau reşedinţă ori puteţi consulta www.registrulelectoral.ro.Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.------