HOTĂRÂRE nr. 52 din 10 februarie 2016pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 22 martie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru
  Bucureşti, 10 februarie 2016.Nr. 52.  +  Anexă

  CALENDARUL

  acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale

  din anul 2016
  *Font 7*┌────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┐│Nr. │Termenul de realizare a acţiunii, │ │Autoritatea sau persoana│ Modalitatea de realizare ││crt.│potrivit prevederilor Legii │ Descrierea acţiunii │care realizează acţiunea│ a acţiunii ││ │nr. 115/2015, coroborat cu termenul│ │ │ ││ │prevăzut de Legea nr. 208/2015, │ │ │ ││ │cu modificările şi completările │ │ │ ││ │ ulterioare │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1.│Cu cel puţin 75 de zile înaintea │Stabilirea şi aducerea la │Guvernul │Prin hotărâre ce se publică în ││ │votării, cel mai târziu la data de:│cunoştinţă publică a datei │ │Monitorul Oficial al României, ││ │ 22 martie 2016 │alegerilor │ │Partea I. ││ │[Art. 10 alin. (1) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 2.│Odată cu stabilirea datei │Stabilirea calendarului │Guvernul │Prin hotărâre ce se publică în ││ │alegerilor, cel mai târziu la data │acţiunilor din cuprinsul │ │Monitorul Oficial al României, ││ │de: │perioadei electorale, a │ │Partea I ││ │ 22 martie 2016 │cheltuielilor necesare │ │ ││ │[Art. 126 alin. (1) din Legea │pregătirii şi desfăşurării │ │ ││ │nr. 115/2015] │în bune condiţii a │ │ ││ │ │alegerilor locale şi a │ │ ││ │ │măsurilor tehnice necesare │ │ ││ │ │bunei organizări şi │ │ ││ │ │desfăşurări a alegerilor │ │ ││ │ │locale │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 3.│Până la data de: │Numerotarea circumscrip- │Guvernul │Prin hotărâre ce se publică în ││ │ 22 martie 2016 │ţiilor electorale judeţene │ │Monitorul Oficial al României, ││ │[Art. 11 alin. (2) din Legea │şi a municipiului │ │Partea I ││ │nr. 115/2015] │Bucureşti │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 4.│În termen de 3 zile de la │Numerotarea circumscrip- │Prefectul │Prin ordin ││ │stabilirea datei alegerilor, cel │ţiilor electorale din │ │ ││ │mai târziu la data de: │fiecare judeţ şi a │ │ ││ │ 24 martie 2016 │circumscripţiilor │ │ ││ │[Art. 12 alin. (1) din Legea │electorale de sector al │ │ ││ │nr. 115/2015] │municipiului Bucureşti │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 5.│Cu cel puţin 24 de ore înainte de │Aducerea la cunoştinţa │Preşedintele Înaltei │Prin presa scrisă şi ││ │data şedinţei pentru desemnarea │publică a datei şedinţei │Curţi de Casaţie şi │audiovizuală ││ │judecătorilor, cel mai târziu la │pentru tragerea la sorţi a │Justiţie │ ││ │data de: │judecătorilor în Biroul │ │ ││ │ 25 martie 2016 │Electoral Central │ │ ││ │[Art. 38 alin. (2) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 6.│În termen de cel mult 5 zile de la │Desemnarea judecătorilor │Preşedintele Înaltei │În şedinţă publică, prin ││ │stabilirea datei alegerilor, cel │din Biroul Electoral │Curţi de Casaţie şi │tragere la sorţi dintre ││ │mai târziu la data de: │Central │Justiţie │judecătorii în exerciţiu ai ││ │ 26 martie 2016 │ │ │Înaltei Curţi de Casaţie şi ││ │[Art. 38 alin. (2) din Legea │ │ │Justiţie ││ │nr. 115/2015] │ │ │Proces-verbal semnat de ││ │ │ │ │preşedinte şi de consultantul- ││ │ │ │ │şef al Înaltei Curţi de Casaţie││ │ │ │ │şi Justiţie │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 7.│În termen de 24 de ore de la │Alegerea preşedintelui │Judecătorii Biroului │Prin vot secret ││ │învestirea celor 7 judecători ai │Biroului Electoral Central │Electoral Central │ ││ │Înaltei Curţi de Casaţie şi │şi a locţiitorului │ │ ││ │Justiţie, cel mai târziu la data │acestuia │ │ ││ │de: │ │ │ ││ │ 27 martie 2016 │ │ │ ││ │[Art. 38 alin. (3) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 8.│În termen de 24 de ore de la │Completarea Biroului │Preşedintele Biroului │Proces-verbal ││ │alegerea preşedintelui Biroului │Electoral Central cu │Electoral Central │ ││ │Electoral Central, cel mai târziu │preşedintele şi vice- │ │ ││ │la data de: │preşedinţii Autorităţii │ │ ││ │ 28 martie 2016 │Electorale Permanente, cu │ │ ││ │[Art. 38 alin. (4) din Legea │câte un reprezentant al │ │ ││ │nr. 115/2015] │partidelor politice, al │ │ ││ │ │organizaţiilor cetăţenilor │ │ ││ │ │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │ │naţionale care au grup │ │ ││ │ │parlamentar propriu în │ │ ││ │ │cel puţin una din Camerele │ │ ││ │ │Parlamentului şi al │ │ ││ │ │Grupului parlamentar al │ │ ││ │ │minorităţilor naţionale │ │ ││ │ │din Camera Deputaţilor │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 9.│În termen de 48 de ore de la │Formularea de contestaţii │Persoanele interesate │În scris ││ │desemnarea preşedintelui Biroului │privind desemnarea │ │ ││ │Electoral Central şi a │preşedintelui Biroului │ │ ││ │locţiitorului acestuia, cel mai │Electoral Central, a │ │ ││ │târziu la data de: │locţiitorului acestuia, │ │ ││ │ 29 martie 2016 │precum şi a celorlalţi │ │ ││ │[Art. 41 alin. (1) din Legea │judecători │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 10.│În termen de 48 de ore de la │Formularea de contestaţii │Persoanele interesate │În scris ││ │completarea Biroului Electoral │privind completarea │ │ ││ │Central cu preşedintele şi │Biroului Electoral Central │ │ ││ │vicepreşedinţii Autorităţii │cu preşedintele şi vice- │ │ ││ │Electorale Permanente, precum şi │preşedinţii Autorităţii │ │ ││ │cu câte un reprezentant al │Electorale Permanente, │ │ ││ │partidelor politice, al │precum şi cu câte un │ │ ││ │organizaţiilor cetăţenilor │reprezentant al partidelor │ │ ││ │aparţinând minorităţilor naţionale │politice, al organiza- │ │ ││ │care au grup parlamentar propriu │ţiilor cetăţenilor │ │ ││ │în cel puţin una din Camerele │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │Parlamentului şi al Grupului │naţionale care au grup │ │ ││ │parlamentar al minorităţilor │parlamentar propriu în cel │ │ ││ │naţionale din Camera Deputaţilor, │puţin una din Camerele │ │ ││ │cel mai târziu la data de: │Parlamentului şi al │ │ ││ │ 30 martie 2016 │Grupului parlamentar al │ │ ││ │[Art. 41 alin. (1) din Legea │minorităţilor naţionale │ │ ││ │nr. 115/2015] │din Camera Deputaţilor │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 11.│În termen de 3 zile de la data │Adoptarea regulamentului │Biroul Electoral Central│Prin hotărâre ││ │constituirii, cel mai târziu la │privind organizarea şi │ │ ││ │data de: │funcţionarea birourilor │ │ ││ │ 30 martie 2016 │electorale │ │ ││ │[Art. 39 alin. (1) lit. a) din │ │ │ ││ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 12.│În termen de două zile de la │Soluţionarea contestaţiilor│Înalta Curte de Casaţie │Prin hotărâre definitivă ││ │înregistrarea contestaţiilor │privind desemnarea │şi Justiţie │ ││ │privind desemnarea preşedintelui │preşedintelui Biroului │ │ ││ │Biroului Electoral Central, a │Electoral Central, a │ │ ││ │locţiitorului acestuia, precum şi │locţiitorului acestuia, │ │ ││ │a celorlalţi judecători, cel mai │precum şi a celorlalţi │ │ ││ │târziu la data de: │judecători │ │ ││ │ 30 martie 2016 │ │ │ ││ │[Art. 41 alin. (2) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 13.│În termen de 2 zile de la │Soluţionarea contestaţiilor│Înalta Curte de Casaţie │ ││ │înregistrarea contestaţiilor │privind completarea │şi Justiţie │ ││ │privind prima etapă de completare a│Biroului Electoral Central │ │ ││ │Biroului Electoral Central, cel mai│cu preşedintele şi │ │ ││ │târziu la data de: │vicepreşedinţii Autorităţii│ │ ││ │ 31 martie 2016 │Electorale Permanente, │ │ ││ │[Art. 41 alin. (2) din Legea │precum şi cu câte un │ │ ││ │nr. 115/2015] │reprezentant al partidelor │ │ ││ │ │politice, al organizaţiilor│ │ ││ │ │cetăţenilor aparţinând │ │ ││ │ │minorităţilor naţionale │ │ ││ │ │care au grup parlamentar │ │ ││ │ │propriu în cel puţin una │ │ ││ │ │din Camerele Parlamentului │ │ ││ │ │şi al Grupului parlamentar │ │ ││ │ │al minorităţilor naţionale │ │ ││ │ │din Camera Deputaţilor │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 14.│În termen de 10 zile de la │Comunicarea semnelor │Partidele politice, │În scris ││ │constituirea Biroului Electoral │electorale către Biroul │alianţele politice, │ ││ │Central, cel mai târziu la data de:│Electoral Central │alianţele electorale şi │ ││ │ 6 aprilie 2016 │ │organizaţiile │ ││ │[Art. 59 alin. (1) din Legea │ │cetăţenilor aparţinând │ ││ │nr. 115/2015] │ │minorităţilor naţionale │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 15.│A doua zi după expirarea termenului│Aducerea la cunoştinţa │Biroul Electoral Central│Prin publicare în Monitorul ││ │pentru comunicarea semnelor │publică a semnelor │ │Oficial al României, Partea I ││ │electorale, cel mai târziu la data │electorale, a denumirilor │ │ ││ │de: │şi a semnelor electorale │ │ ││ │ 7 aprilie 2016 │ale partidelor politice, │ │ ││ │[Art. 39 alin. (1) lit. b) şi │ale alianţelor politice, │ │ ││ │art. 59 alin. (7) din Legea │ale alianţelor electorale, │ │ ││ │nr. 115/2015] │precum şi ale organiza- │ │ ││ │ │ţiilor cetăţenilor │ │ ││ │ │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │ │naţionale, legal │ │ ││ │ │constituite, care au │ │ ││ │ │dreptul să participe la │ │ ││ │ │alegerea autorităţilor │ │ ││ │ │administraţiei publice │ │ ││ │ │locale │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 16.│Cu cel puţin 48 de ore înainte de │Aducerea la cunoştinţa │Preşedintele │Prin publicare în presă şi ││ │tragerea la sorţi a preşedintelui │publică a datei şedinţei în│tribunalului │afişare la uşa instanţei ││ │şi a locţiitorului biroului │care se va efectua tragerea│ │ ││ │electoral de circumscripţie, cel │la sorţi a preşedintelui │ │ ││ │mai târziu la data de: │biroului electoral de │ │ ││ │ 8 aprilie 2016 │circumscripţie şi a │ │ ││ │[Art. 26 alin. (9) din Legea │locţiitorului acestuia │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 17.│Înainte de tragerea la sorţi a │Întocmirea listei cu │Preşedintele │În scris ││ │preşedintelui şi a locţiitorului │magistraţii care participă │tribunalului │ ││ │biroului electoral de │la tragerea la sorţi pentru│ │ ││ │circumscripţie, cel mai târziu la │desemnarea preşedintelui │ │ ││ │data de: │biroului electoral de │ │ ││ │ 9 aprilie 2016 │circumscripţie şi a │ │ ││ │[Art. 26 alin. (5) din Legea │locţiitorului acestuia │ │ ││ │nr. 115/2015] │Întocmirea listei cu │ │ ││ │ │juriştii care participă la │ │ ││ │ │tragerea la sorţi pentru │ │ ││ │ │desemnarea preşedintelui │ │ ││ │ │biroului electoral de │ │ ││ │ │circumscripţie şi a │ │ ││ │ │locţiitorului acestuia │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 18.│În termen de 20 de zile de la │Desemnarea preşedinţilor │Preşedinţii tribunalelor│Prin tragere la sorţi în ││ │stabilirea datei alegerilor, cel │birourilor electorale de │ │şedinţă publică ││ │mai târziu la data de: │circumscripţie şi a │ │ ││ │ 10 aprilie 2016 │locţiitorilor acestora │ │ ││ │[Art. 26 alin. (5) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 19.│În termen de 24 de ore de la │Completarea biroului │Biroul electoral de │Proces-verbal ││ │expirarea termenului pentru │electoral de circumscripţie│circumscripţie a │ ││ │desemnarea preşedinţilor birourilor│a municipiului Bucureşti şi│municipiului Bucureşti │ ││ │electorale de circumscripţie şi a │a birourilor electorale de │şi a birourilor │ ││ │locţiitorilor acestora, cel mai │circumscripţie judeţeană │electorale de │ ││ │târziu la data de: │cu câte un reprezentant al │circumscripţie judeţeană│ ││ │ 11 aprilie 2016 │Autorităţii Electorale │ │ ││ │[Art. 26 alin. (6) din Legea │Permanente │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 20.│Începând cu data de: │Depunerea candidaturilor │Partidele politice, │În scris ││ │ 11 aprilie 2016 │pentru consiliile locale, │alianţele politice, │ ││ │[Art. 26 alin. (13), art. 46 şi │primari şi consiliile │alianţele electorale, │ ││ │art. 47 alin. (1) din Legea │judeţene │organizaţiile │ ││ │nr. 115/2015] │ │cetăţenilor aparţinând │ ││ │ │ │minorităţilor naţionale │ ││ │ │ │şi candidaţii │ ││ │ │ │independenţi │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 21.│În termen de 24 de ore de la data │Comunicarea către Biroul │Autoritatea Electorală │În scris ││ │constituirii birourilor electorale │Electoral Central şi │Permanentă Primarul │ ││ │de circumscripţie, cel mai târziu │birourile electorale de │ │ ││ │la data de: │circumscripţie a numărului │ │ ││ │ 12 aprilie 2016 │de alegători rezultat din │ │ ││ │[Art. 20 din Legea nr. 115/2015] │Registrul electoral şi din │ │ ││ │ │listele electorale │ │ ││ │ │complementare │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 22.│În termen de 48 de ore de la │Formularea de contestaţii │Persoanele interesate │În scris ││ │desemnarea preşedintelui biroului │privind desemnarea │ │ ││ │electoral de circumscripţie şi a │preşedintelui biroului │ │ ││ │locţiitorului acestuia, cel mai │electoral de circumscripţie│ │ ││ │târziu la data de: │şi a locţiitorului acestuia│ │ ││ │ 12 aprilie 2016 │ │ │ ││ │[Art. 41 alin. (1) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 23.│Imediat după constituirea │Comunicarea listei │Biroul Electoral Central│În scris ││ │birourilor electorale de │cuprinzând denumirile şi │ │ ││ │circumscripţie, cel mai târziu la │semnele electorale ale │ │ ││ │data de: │partidelor politice, ale │ │ ││ │ 12 aprilie 2016 │alianţelor politice, ale │ │ ││ │[Art. 39 alin. (1) lit. b) din │alianţelor electorale, │ │ ││ │Legea nr. 115/2015] │precum şi ale organiza- │ │ ││ │ │ţiilor cetăţenilor │ │ ││ │ │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │ │naţionale, legal │ │ ││ │ │constituite, care au │ │ ││ │ │dreptul să participe la │ │ ││ │ │alegerea autorităţilor │ │ ││ │ │administraţiei publice │ │ ││ │ │locale, către toate │ │ ││ │ │birourile electorale de │ │ ││ │ │circumscripţie │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 24.│În termen de două zile de la │Aducerea la cunoştinţa │Prefectul │Prin afişare şi prin orice alt ││ │constituirea birourilor electorale │publică a sediilor │ │mijloc de publicitate ││ │de circumscripţie, cel mai târziu │birourilor electorale de │ │ ││ │la data de: │circumscripţie şi a │ │ ││ │ 12 aprilie 2016 │programului de activitate │ │ ││ │[Art. 29 din Legea nr. 115/2015] │al acestora │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 25.│În termen de două zile de la │Soluţionarea contestaţiilor│Biroul electoral de │Prin hotărâre definitivă ││ │înregistrarea contestaţiilor │privind desemnarea │circumscripţie judeţeană│ ││ │privind desemnarea preşedintelui │preşedintelui biroului │Biroul electoral de │ ││ │biroului electoral de │electoral de circumscripţie│circumscripţie a │ ││ │circumscripţie şi a locţiitorului │şi a locţiitorului acestuia│municipiului Bucureşti │ ││ │acestuia, cel mai târziu la data │ │Biroul Electoral │ ││ │de: │ │Central │ ││ │ 13 aprilie 2016 │ │ │ ││ │[Art. 41 alin. (2) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 26.│În termen de 48 de ore de la data │Întocmirea şi punerea la │Preşedinţii tribunalelor│În scris ││ │solicitării: │dispoziţia partidelor │împreună cu prefecţii │ ││ │[Art. 26 alin. (12) din Legea │politice, alianţelor │ │ ││ │nr. 115/2015] │politice, alianţelor │ │ ││ │ │electorale şi │ │ ││ │ │organizaţiilor cetăţenilor │ │ ││ │ │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │ │naţionale care participă la│ │ ││ │ │alegeri a listei cuprinzând│ │ ││ │ │datele necesare pentru a fi│ │ ││ │ │contactaţi ale │ │ ││ │ │preşedinţilor birourilor │ │ ││ │ │electorale de circum- │ │ ││ │ │scripţie şi ale locţiito- │ │ ││ │ │rilor acestora, precum şi │ │ ││ │ │adresele şi numerele de │ │ ││ │ │telefon ale sediilor │ │ ││ │ │birourilor electorale de │ │ ││ │ │circumscripţie │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 27.│În termen de 48 de ore de la │Comunicarea către birourile│Partidele politice şi │În scris ││ │constituirea birourilor electorale │electorale de circum- │organizaţiile │ ││ │de circumscripţie, cel mai târziu │scripţie a numelui şi │cetăţenilor aparţinând │ ││ │la data de: │prenumelui reprezentanţilor│minorităţilor naţionale │ ││ │ 13 aprilie 2016 │partidelor politice şi ai │care au grup parlamentar│ ││ │[Art. 26 alin. (14) din Legea │organizaţiilor cetăţenilor │propriu în cel puţin una│ ││ │nr. 115/2015] │aparţinând minorităţilor │din Camerele │ ││ │ │naţionale care au grup │Parlamentului │ ││ │ │parlamentar propriu în cel │ │ ││ │ │puţin una din Camerele │ │ ││ │ │Parlamentului │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 28.│În termen de 24 de ore de la │Comunicarea hotărârii prin │Biroul electoral de │În scris ││ │pronunţarea hotărârii, cel mai │care a fost soluţionată │circumscripţie judeţeană│ ││ │târziu la data de: │contestaţia privind │Biroul electoral de │ ││ │ 14 aprilie 2016 │desemnarea preşedintelui │circumscripţie a │ ││ │[Art. 41 alin. (4) din Legea │biroului electoral de │municipiului Bucureşti │ ││ │nr. 115/2015] │circumscripţie şi a │Biroul Electoral Central│ ││ │ │locţiitorului acestuia │ │ ││ │ │către preşedintele │ │ ││ │ │tribunalului │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 29.│În termen de 48 de ore de la │Completarea birourilor │Preşedintele biroului │În ordinea numărului de ││ │expirarea termenului pentru │electorale de │electoral de │candidaturi sau prin tragere la││ │comunicarea reprezentanţilor în │circumscripţie cu │circumscripţie │sorţi, după caz ││ │birourile electorale de │reprezentanţii partidelor │ │ ││ │circumscripţie, cel mai târziu la │politice, ai alianţelor │ │ ││ │data de: │politice, ai alianţelor │ │ ││ │ 15 aprilie 2016 │electorale şi ai │ │ ││ │[Art. 26 alin. (15) din Legea │organizaţiilor cetăţenilor │ │ ││ │nr. 115/2015] │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │ │naţionale care au grup │ │ ││ │ │parlamentar propriu în cel │ │ ││ │ │puţin una din Camerele │ │ ││ │ │Parlamentului │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 30.│În termen de 48 de ore de la │Formularea de contestaţii │Persoanele interesate │În scris ││ │completarea birourilor electorale │privind completarea │ │ ││ │de circumscripţie cu reprezentanţii│birourilor electorale de │ │ ││ │partidelor politice, ai alianţelor │circumscripţie cu │ │ ││ │politice, ai alianţelor electorale │reprezentanţii partidelor │ │ ││ │şi ai organizaţiilor cetăţenilor │politice, ai alianţelor │ │ ││ │aparţinând minorităţilor naţionale │politice, ai alianţelor │ │ ││ │care au grup parlamentar propriu │electorale şi ai │ │ ││ │în cel puţin una din Camerele │organizaţiilor cetăţenilor │ │ ││ │Parlamentului, cel mai târziu la │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │data de: │naţionale care au grup │ │ ││ │ 17 aprilie 2016 │parlamentar propriu în cel │ │ ││ │[Art. 41 alin. (1) din Legea │puţin una din Camerele │ │ ││ │nr. 115/2015] │Parlamentului │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 31.│În termen de două zile de la │Soluţionarea contestaţiilor│Biroul electoral de │Prin hotărâre definitivă ││ │înregistrarea contestaţiilor │privind completarea │circumscripţie judeţeană│ ││ │privind completarea birourilor │birourilor electorale de │Biroul electoral de │ ││ │electorale de circumscripţie cu │circumscripţie cu │circumscripţie a │ ││ │reprezentanţii partidelor politice,│reprezentanţii partidelor │municipiului Bucureşti │ ││ │ai alianţelor politice, ai │politice, ai alianţelor │Biroul Electoral Central│ ││ │alianţelor electorale şi ai │politice, ai alianţelor │ │ ││ │organizaţiilor cetăţenilor │electorale şi ai │ │ ││ │aparţinând minorităţilor naţionale │organizaţiilor cetăţenilor │ │ ││ │care au grup parlamentar propriu │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │în cel puţin una din Camerele │naţionale care au grup │ │ ││ │Parlamentului, cel mai târziu la │parlamentar propriu în cel │ │ ││ │data de: │puţin una din Camerele │ │ ││ │ 18 aprilie 2016 │Parlamentului │ │ ││ │[Art. 41 alin. (2) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 32.│În maximum 10 zile de la data │Înregistrarea alianţelor │Partidele politice, │În scris ││ │înfiinţării birourilor electorale, │electorale │alianţele politice şi │ ││ │cel mai târziu la data de: │ │organizaţiile │ ││ │ 20 aprilie 2016 │ │cetăţenilor aparţinând │ ││ │[Art. 7 alin. (3) din Legea │ │minorităţilor naţionale │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 33.│Până cel mai târziu cu 45 de zile │Depunerea la primar a │Cetăţenii cu drept de │Prin cerere scrisă, datată şi ││ │înaintea datei scrutinului: │solicitărilor de înscriere │vot, care şi-au stabilit│semnată, conform Hotărârii ││ │ 21 aprilie 2016 │în Registrul electoral cu │reşedinţa în │Autorităţii Electorale ││ │[Art. 18 alin. (1) din Legea │adresa de reşedinţă │circumscripţia │Permanente ││ │nr. 115/2015] │ │electorală în care au │ ││ │ │ │loc alegeri │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 34.│Până cel mai târziu cu 45 de zile │Actualizarea listelor │Primarul, împreună cu │ ││ │înaintea zilei votării: │electorale complementare │formaţiunile teritoriale│ ││ │ 21 aprilie 2016 │ │ale Inspectoratului │ ││ │[Art. 21 alin. (4) din Legea │ │General pentru Imigrări │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 35.│În termen de 5 zile de la data │Radierea din lista │Primarul │În scris ││ │rămânerii definitive a hotărârii │electorală complementară a │ │ ││ │judecătoreşti: │cetăţenilor Uniunii │ │ ││ │[Art. 21 alin. (6) din Legea │Europene care şi-au pierdut│ │ ││ │nr. 115/2015] │drepturile electorale │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 36.│În cel mult 3 zile de la data │Soluţionarea întâmpinărilor│Primarul │Dispoziţie scrisă ││ │înregistrării întâmpinării: │împotriva omisiunilor, │ │ ││ │[Art. 22 alin. (3) din Legea │înscrierilor greşite sau │ │ ││ │nr. 115/2015] │oricăror erori din listele │ │ ││ │ │electorale complementare │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 37.│În termen de 24 de ore de la data │Contestarea dispoziţiei │Cetăţeanul Uniunii │În scris ││ │comunicării: │scrise privind soluţionarea│Europene cu drept de vot│ ││ │[Art. 22 alin. (4) din Legea │întâmpinării împotriva │ │ ││ │nr. 115/2015] │omisiunilor, înscrierilor │ │ ││ │ │greşite sau oricăror erori │ │ ││ │ │din listele electorale │ │ ││ │ │complementare │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 38.│În termen de 3 zile de la data │Soluţionarea contestaţiei │Judecătoria în a cărei │În scris ││ │înregistrării: │împotriva dispoziţiei │rază teritorială se află│ ││ │[Art. 22 alin. (4) din Legea │scrise a primarului privind│localitatea pentru care │ ││ │nr. 115/2015] │soluţionarea întâmpinării │a fost întocmită lista │ ││ │ │împotriva omisiunilor, │electorală permanentă │ ││ │ │înscrierilor greşite sau │ │ ││ │ │oricăror erori din listele │ │ ││ │ │electorale complementare │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 39.│În termen de 24 de ore de la │Comunicarea către persoana │Judecătoria │În scris ││ │pronunţare: │interesată şi primar a │ │ ││ │[Art. 22 alin. (4) din Legea │hotărârii judecătoreşti │ │ ││ │nr. 115/2015] │prin care a fost │ │ ││ │ │soluţionată contestaţia │ │ ││ │ │împotriva dispoziţiei │ │ ││ │ │scrise a primarului privind│ │ ││ │ │soluţionarea întâmpinării │ │ ││ │ │împotriva omisiunilor, │ │ ││ │ │înscrierilor greşite sau │ │ ││ │ │oricăror erori din listele │ │ ││ │ │electorale complementare │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 40.│În termen de 5 zile de la data- │Transmiterea către │Inspectoratul General │În format electronic ││ │limită pentru actualizarea listelor│Autoritatea Electorală │pentru Imigrări │ ││ │electorale complementare, cel mai │Permanentă a unei copii a │ │ ││ │târziu la data de: │datelor înscrise în listele│ │ ││ │ 25 aprilie 2016 │electorale complementare │ │ ││ │[Art. 21 alin. (5) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 41.│Cel mai târziu cu 40 de zile │Solicitarea acordării │Partidele politice, │În scris ││ │înaintea datei alegerilor: │timpilor de antenă către │alianţele politice, │ ││ │ 26 aprilie 2016 │conducerile posturilor de │alianţele electorale, │ ││ │[Art. 68 alin. (6) din Legea │radiodifuziune şi │candidaţii independenţi,│ ││ │nr. 115/2015] │televiziune, publice şi │precum şi organizaţiile │ ││ │ │private sau, după caz, ale │cetăţenilor aparţinând │ ││ │ │studiourilor teritoriale │minorităţilor naţionale │ ││ │ │ale acestora │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 42.│Până la data depunerii │Depunerea la Biroul │Organizaţiile │În scris ││ │candidaturilor de către │Electoral Central a listei │cetăţenilor aparţinând │ ││ │organizaţiile cetăţenilor │de membri ai organizaţiilor│minorităţilor naţionale │ ││ │aparţinând minorităţilor naţionale │cetăţenilor aparţinând │care nu sunt │ ││ │nereprezentate în Parlament: │minorităţilor naţionale │reprezentate în │ ││ │[Art. 8 alin. (3) şi art. 46 din │ │Parlament │ ││ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 43.│Cel mai târziu cu 40 de zile │DEPUNEREA CANDIDATURILOR │Partidele politice, │În scris, în două exemplare ││ │înainte de data alegerilor: │ │alianţele politice, │originale şi două copii ││ │ 26 aprilie 2016 │ │alianţele electorale şi │ ││ │[Art. 46 şi 47 din Legea │ │organizaţiile │ ││ │nr. 115/2015] │ │cetăţenilor aparţinând │ ││ │ │ │minorităţilor naţionale │ ││ │ │ │care participă la │ ││ │ │ │alegeri, sub semnătura │ ││ │ │ │conducerii organiza- │ ││ │ │ │ţiilor judeţene ale │ ││ │ │ │acestora şi pe baza │ ││ │ │ │listei susţinătorilor │ ││ │ │ │Candidaţii independenţi,│ ││ │ │ │pe baza listei │ ││ │ │ │susţinătorilor │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 44.│După depunerea candidaturilor: │Depunerea unei copii a │Depunătorul │ ││ │[Art. 52 alin. (6) din Legea │propunerii de candidatură, │candidaturilor │ ││ │nr. 115/2015] │certificată de către biroul│ │ ││ │ │electoral de circumscripţie│ │ ││ │ │la judecătoria sau la │ │ ││ │ │tribunalul în a cărei rază │ │ ││ │ │teritorială se află │ │ ││ │ │circumscripţia electorală │ │ ││ │ │pentru care se depune │ │ ││ │ │candidatura, după caz │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 45.│În termen de 24 de ore de la │Afişarea unuia dintre │Biroul electoral de │Prin afişare la sediul biroului││ │înregistrarea fiecărei candidaturi,│exemplarele propunerii de │circumscripţie │electoral de circumscripţie, la││ │cel mai târziu la data de: │candidatură │ │loc vizibil ││ │ 27 aprilie 2016 │ │ │ ││ │[Art. 52 alin. (7) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 46.│În termen de 24 de ore de la │Respingerea candidaturii │Biroul electoral de │Prin afişare la sediul biroului││ │înregistrarea candidaturii │cetăţeanului Uniunii │circumscripţie │electoral de circumscripţie, ││ │cetăţeanului Uniunii Europene care │Europene care nu conţine │ │la loc vizibil ││ │nu conţine declaraţia privind │declaraţia privind │ │ ││ │exerciţiul dreptului de a candida │exerciţiul dreptului de a │ │ ││ │în statul membru de origine, cel │candida în statul membru │ │ ││ │mai târziu la data de: │de origine │ │ ││ │ 27 aprilie 2016 │ │ │ ││ │[Art. 52 alin. (7) şi art. 56 │ │ │ ││ │alin. (5) din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 47.│În termen de cel mult 48 de ore de │Formularea de contestaţii │Cetăţenii, partidele │În scris ││ │la data afişării candidaturii, cel │împotriva acceptării unei │politice, alianţele │ ││ │mai târziu la data de: │candidaturi │politice şi alianţele │ ││ │ 29 aprilie 2016 │ │electorale │ ││ │Art. 54 alin. (1) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 48.│În cel mult 48 de ore de la data │Formularea de contestaţii │Candidatul, partidele │În scris ││ │afişării respingerii candidaturii, │împotriva respingerii unei │politice, alianţele │ ││ │cel mai târziu la data de: │candidaturi │politice sau alianţele │ ││ │ 29 aprilie 2016 │ │electorale care au │ ││ │[Art. 54 alin. (2) din Legea │ │propus candidatura │ ││ │nr. 115/2015] │ │respectivă │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 49.│În termen de 5 zile de la data până│Comunicarea către birourile│Filialele locale ale │În scris ││ │la care se pot propune │electorale de │partidelor politice, ale│ ││ │candidaturile, cel mai târziu la │circumscripţie a numelui şi│alianţelor politice şi │ ││ │data de: │prenumelui reprezentanţilor│ale alianţelor │ ││ │ 30 aprilie 2016 │partidelor politice, ai │electorale care │ ││ │[Art. 26 alin. (14) din Legea │alianţelor politice şi ai │participă în alegeri │ ││ │nr. 115/2015] │alianţelor electorale care │ │ ││ │ │participă la alegeri │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 50.│În termen de 48 de ore de la data │Soluţionarea contestaţiilor│Judecătoria, respectiv │Prin hotărâre ││ │înregistrării contestaţiei, cel mai│formulate împotriva │tribunalul │ ││ │târziu la data de: │admiterii sau respingerii │ │ ││ │ 1 mai 2016 │candidaturii │ │ ││ │[Art. 54 alin. (5) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 51.│În termen de 24 de ore de la data │Declararea apelului │Cetăţenii, candidaţii, │În scris ││ │pronunţării hotărârii, cel mai │împotriva hotărârii date în│partidele politice, │ ││ │târziu la data de: │contestaţie privind │alianţele politice sau │ ││ │ 2 mai 2016 │admiterea sau respingerea │alianţele electorale │ ││ │[Art. 54 alin. (6) din Legea │candidaturii │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 52.│În termen de 24 de ore de la data │Soluţionarea apelului │Tribunalul, respectiv │Prin hotărâre definitivă ││ │înregistrării apelului, cel mai │declarat împotriva │curtea de apel │ ││ │târziu la data de: │hotărârii pronunţate în │ │ ││ │ 3 mai 2016 │soluţionarea contestaţiei │ │ ││ │[Art. 54 alin. (6) şi (7) din │privind admiterea sau │ │ ││ │Legea nr. 115/2015] │respingerea candidaturii │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 53.│De îndată ce au expirat termenele │Aducerea la cunoştinţa │Judecătoria, tribunalul │În scris ││ │prevăzute la art. 54 alin. (5) şi │birourilor electorale de │sau curtea de apel, │ ││ │(6) din Legea nr. 115/2015, cel mai│circumscripţie a │după caz │ ││ │târziu la data de: │hotărârilor definitive │ │ ││ │ 3 mai 2016 │privind candidaturile │ │ ││ │[Art. 54 alin. (8) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 54.│Până la data rămânerii definitive a│Comunicarea către prefecţi │Biroul Electoral │În scris ││ │candidaturilor, cel mai târziu la │a semnelor electorale, în │Central │ ││ │data de: │vederea imprimării lor pe │ │ ││ │ 3 mai 2016 │buletinele de vot │ │ ││ │[Art. 59 alin. (7) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 55.│După expirarea termenului de │RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A │Biroul electoral de │Proces-verbal ││ │depunere a candidaturilor, la care │CANDIDATURILOR │circumscripţie │ ││ │se adaugă, dacă este cazul, │ │ │ ││ │termenele prevăzute la art. 54 │ │ │ ││ │alin. (1), (2), (5) şi (6), cel mai│ │ │ ││ │târziu la data de: │ │ │ ││ │ 4 mai 2016 │ │ │ ││ │[Art. 55 din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 56.│În termen de 24 de ore de la │Completarea birourilor │Preşedintele biroului │În funcţie de numărul ││ │rămânerea definitivă a │electorale de │electoral de │candidaturilor şi prin tragere ││ │candidaturilor, cel mai târziu la │circumscripţie cu │circumscripţie │la sorţi, dacă este cazul ││ │data de: │reprezentanţii partidelor │ │ ││ │ 5 mai 2016 │politice, ai alianţelor │ │ ││ │[Art. 26 alin. (15) din Legea │politice, ai alianţelor │ │ ││ │nr. 115/2015] │electorale şi ai │ │ ││ │ │organizaţiilor cetăţenilor │ │ ││ │ │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │ │naţionale care participă │ │ ││ │ │la alegeri │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 57.│Până la începerea campaniei │Stabilirea locurilor │Primarul │Prin dispoziţie ││ │electorale, cel mai târziu la data │speciale pentru afişaj │ │ ││ │de: │electoral şi asigurarea │ │ ││ │ 5 mai 2016 │amplasării de panouri │ │ ││ │[Art. 79 alin. (1) din Legea │electorale în cadrul │ │ ││ │nr. 115/2015] │acestora │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 58.│În termen de 48 de ore de la │Comunicarea către Biroul │Partidele politice, │În scris ││ │rămânerea definitivă a │Electoral Central a │alianţele politice şi │ ││ │candidaturilor, cel mai târziu la │propunerilor privind │alianţele electorale, │ ││ │data de: │reprezentanţii partidelor │organizaţiile │ ││ │ 5 mai 2016 │politice, ai alianţelor │cetăţenilor aparţinând │ ││ │[Art. 38 alin. (5) din Legea │politice, ai alianţelor │minorităţilor naţionale │ ││ │nr. 115/2015] │electorale şi ai │neparlamentare care au │ ││ │ │organizaţiilor cetăţenilor │depus liste complete │ ││ │ │aparţinând minorităţilor │pentru consiliile │ ││ │ │naţionale neparlamentare în│judeţene în cel puţin │ ││ │ │Biroul Electoral Central │18 judeţe │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 59.│Până cel mai târziu cu 30 de zile │Aducerea la cunoştinţa │Primarii, cu sprijinul │Prin publicaţii în care se ││ │înaintea datei votării: │publică a numărului │prefecţilor │indică şi locul de desfăşurare ││ │ 6 mai 2016 │circumscripţiilor │ │a votării ││ │[Art. 20 alin. (5) şi art. 120 din │electorale, a delimitării │ │ ││ │Legea nr. 208/2015, cu modificările│şi numerotării fiecărei │ │ ││ │şi completările ulterioare] │secţii de votare, precum şi│ │ ││ │ │a sediilor acestora │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 60.│Cel mai târziu la data de: │Întocmirea situaţiei │Birourile electorale de │Proces-verbal ││ │ 6 mai 2016 │centralizate privind │circumscripţie judeţeană│ ││ │[Art. 32 lit. d) din Legea │numărul de liste complete │şi biroul electoral de │ ││ │nr. 115/2015] │depuse de partidele │circumscripţie a │ ││ │ │politice, alianţele │municipiului Bucureşti │ ││ │ │politice, alianţele │ │ ││ │ │electorale şi organizaţiile│ │ ││ │ │cetăţenilor aparţinând │ │ ││ │ │minorităţilor naţionale, pe│ │ ││ │ │baza comunicărilor primite │ │ ││ │ │de la birourile electorale │ │ ││ │ │de circumscripţie comunală,│ │ ││ │ │orăşenească, municipală şi │ │ ││ │ │de sector al municipiului │ │ ││ │ │Bucureşti │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 61.│Cu 30 de zile înainte de data │ÎNCEPEREA CAMPANIEI │ │ ││ │alegerilor: │ELECTORALE │ │ ││ │ 6 mai 2016 │ │ │ ││ │[Art. 64 din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 62.│În termen de 24 de ore de la │Transmiterea către Biroul │Birourile electorale de │În scris ││ │întocmirea situaţiei centralizate a│Electoral Central a │circumscripţie judeţeană│ ││ │listelor complete de candidaţi │situaţiei centralizate │şi biroul electoral de │ ││ │depuse, cel mai târziu la data de: │privind numărul de liste │circumscripţie a │ ││ │ 7 mai 2016 │complete depuse de │municipiului Bucureşti │ ││ │[Art. 32 lit. d) din Legea │partidele politice, │ │ ││ │nr. 115/2015] │alianţele politice, │ │ ││ │ │alianţele electorale şi │ │ ││ │ │organizaţiile cetăţenilor │ │ ││ │ │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │ │naţionale │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 63.│Cel mai târziu la data de: │Tragerea la sorţi pentru │Preşedintele biroului │Prin tragere la sorţi, în ││ │ 7 mai 2016 │stabilirea numărului de │electoral de │prezenţa reprezentanţilor ││ │[Art. 58 alin. (8) şi (12) din │ordine de pe buletinele de │circumscripţie judeţeană│partidelor politice, ai ││ │Legea nr. 115/2015] │vot │şi preşedintele biroului│alianţelor politice, ai ││ │ │ │electoral de │alianţelor electorale şi ai ││ │ │ │circumscripţie a │organizaţiilor cetăţenilor ││ │ │ │municipiului Bucureşti; │aparţinând minorităţilor ││ │ │ │preşedintele biroului │naţionale care participă la ││ │ │ │electoral de │alegeri ││ │ │ │circumscripţie comunală,│ ││ │ │ │orăşenească, municipală │ ││ │ │ │şi de sector al │ ││ │ │ │municipiului Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 64.│Până la calcularea timpilor de │Repartizarea timpilor de │Societatea Română de │Proporţional cu ponderea ││ │antenă potrivit prevederilor │antenă pentru partidele │Televiziune şi │parlamentară ││ │art. 68 alin (1) şi (2) din │politice parlamentare, │Societatea Română de │ ││ │Legea nr. 115/2015 │alianţele acestora şi │Radiodifuziune │ ││ │[Art. 68 alin. (3) din Legea │organizaţiile cetăţenilor │ │ ││ │nr. 115/2015] │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │ │naţionale reprezentate în │ │ ││ │ │Parlament │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 65.│În termen de 48 de ore de la │Formularea de contestaţii │Persoanele interesate │În scris ││ │completarea birourilor electorale │privind completarea │ │ ││ │de circumscripţie cu reprezentanţii│birourilor electorale de │ │ ││ │partidelor politice, ai alianţelor │circumscripţie cu │ │ ││ │politice, ai alianţelor electorale │reprezentanţii partidelor │ │ ││ │şi ai organizaţiilor cetăţenilor │politice, ai alianţelor │ │ ││ │aparţinând minorităţilor naţionale │politice, ai alianţelor │ │ ││ │neparlamentare care participă la │electorale şi ai │ │ ││ │alegeri, cel mai târziu la data de:│organizaţiilor cetăţenilor │ │ ││ │ 7 mai 2016 │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │[Art. 41 alin. (1) din Legea │naţionale neparlamentare │ │ ││ │nr. 115/2015] │care participă la alegeri │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 66.│După primirea de la birourile │Centralizarea numărului de │Biroul Electoral Central│În scris ││ │electorale de circumscripţie │liste complete de candidaţi│ │ ││ │judeţeană şi a municipiului │depuse de către partidele │ │ ││ │Bucureşti a situaţiei centralizate │politice, alianţele │ │ ││ │privind numărul de liste complete │politice, alianţele │ │ ││ │de candidaţi depuse, cel mai târziu│electorale şi organizaţiile│ │ ││ │la data de: │cetăţenilor aparţinând │ │ ││ │ 8 mai 2016 │minorităţilor naţionale │ │ ││ │[Art. 39 alin. (1) lit. f) din │ │ │ ││ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 67.│După comunicarea propunerilor │Completarea Biroului │Preşedintele Biroului │În funcţie de numărul ││ │privind reprezentanţii partidelor │Electoral Central cu │Electoral Central │candidaturilor, iar, în caz de ││ │politice, ai alianţelor politice, │reprezentanţii partidelor │ │egalitate, prin tragere la ││ │ai alianţelor electorale şi ai │politice, ai alianţelor │ │sorţi ││ │organizaţiilor cetăţenilor │politice, ai alianţelor │ │ ││ │aparţinând minorităţilor naţionale │electorale şi ai │ │ ││ │neparlamentare în │organizaţiilor cetăţenilor │ │ ││ │Biroul Electoral Central şi │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │centralizarea numărului de liste │naţionale neparlamentare │ │ ││ │complete depuse de partidele │care au depus liste │ │ ││ │politice, alianţele politice, │complete pentru consiliile │ │ ││ │alianţele electorale şi │judeţene în cel puţin 18 │ │ ││ │organizaţiile cetăţenilor │judeţe │ │ ││ │aparţinând minorităţilor naţionale │ │ │ ││ │cel mai târziu la data de: │ │ │ ││ │ 8 mai 2016 │ │ │ ││ │[Art. 38 alin. (5) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 68.│În termen de 24 de ore de la │Comunicarea către prefect a│Preşedinţii birourilor │În scris ││ │efectuarea tragerii la sorţi, cel │ordinii pentru înscrierea │electorale de │ ││ │mai târziu la data de: │pe buletinele de vot a │circumscripţie judeţeană│ ││ │ 8 mai 2016 │listelor de candidaţi şi a │preşedintele biroului │ ││ │[Art. 58 alin. (11) din Legea │candidaţilor la funcţia de │electoral de │ ││ │nr. 115/2015] │primar, precum şi a ordinii│circumscripţie a │ ││ │ │pentru candidaţii │municipiului Bucureşti │ ││ │ │independenţi │şi preşedinţii │ ││ │ │ │birourilor electorale de│ ││ │ │ │circumscripţie comunală,│ ││ │ │ │orăşenească, municipală │ ││ │ │ │şi de sector al │ ││ │ │ │municipiului Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 69.│În termen de două zile de la │Soluţionarea contestaţiilor│Biroul electoral de │Prin hotărâre definitivă ││ │înregistrarea contestaţiilor │privind completarea │circumscripţie judeţeană│ ││ │privind completarea birourilor │birourilor electorale de │Biroul electoral de │ ││ │electorale de circumscripţie cu │circumscripţie cu │circumscripţie a │ ││ │reprezentanţii partidelor politice,│reprezentanţii partidelor │municipiului Bucureşti │ ││ │ai alianţelor politice, ai │politice, ai alianţelor │Biroul Electoral Central│ ││ │alianţelor electorale şi ai │politice, ai alianţelor │ │ ││ │organizaţiilor cetăţenilor │electorale şi ai │ │ ││ │aparţinând minorităţilor naţionale │organizaţiilor cetăţenilor │ │ ││ │neparlamentare care participă la │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │alegeri, cel mai târziu la data de:│naţionale neparlamentare │ │ ││ │ 8 mai 2016 │care participă la alegeri │ │ ││ │[Art. 41 alin. (2) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 70.│În termen de 24 de ore de la │Comunicarea către │Biroul Electoral Central│În scris ││ │centralizarea numărului de liste │Societatea Română de │ │ ││ │complete de candidaţi, cel mai │Televiziune şi Societatea │ │ ││ │târziu la data de: │Română de Radiodifuziune a │ │ ││ │ 9 mai 2016 │situaţiei centralizate │ │ ││ │[Art. 39 alin. (1) lit. f) din │privind listele complete │ │ ││ │Legea nr. 115/2015] │de candidaţi depuse de │ │ ││ │ │partidele politice, │ │ ││ │ │alianţele politice, │ │ ││ │ │alianţele electorale şi │ │ ││ │ │organizaţiile cetăţenilor │ │ ││ │ │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │ │naţionale │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 71.│În termen de 24 de ore de la │Calcularea timpilor de │Societatea Română de │În funcţie de situaţia listelor││ │primirea comunicării datelor │antenă acordaţi partidelor │Televiziune şi │complete de candidaţi ││ │privind numărul de candidaturi │politice, alianţelor │Societatea Română de │prezentate ││ │transmise de Biroul Electoral │politice, alianţelor │Radiodifuziune │ ││ │Central, cel mai târziu la data de:│electorale, organizaţiilor │ │ ││ │ 10 mai 2016 │cetăţenilor aparţinând │ │ ││ │[Art. 68 alin. (1) şi (2) din │minorităţilor naţionale şi │ │ ││ │Legea nr. 115/2015] │candidaţilor independenţi │ │ ││ │ │la serviciile de │ │ ││ │ │radiodifuziune şi de │ │ ││ │ │televiziune, inclusiv la │ │ ││ │ │studiourile teritoriale │ │ ││ │ │ale acestora │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 72.│În termen de 48 de ore de la │Formularea de contestaţii │Persoanele interesate │În scris ││ │completarea Biroului Electoral │privind completarea │ │ ││ │Central cu reprezentanţii │Biroului Electoral Central │ │ ││ │partidelor politice neparlamentare,│cu reprezentanţii │ │ ││ │cel mai târziu la data de: │partidelor politice │ │ ││ │ 10 mai 2016 │neparlamentare, ai │ │ ││ │[Art. 41 alin. (1) din Legea │alianţelor politice │ │ ││ │nr. 115/2015] │şi ai alianţelor electorale│ │ ││ │ │ale acestora │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 73.│În termen de două zile de la │Soluţionarea contestaţiilor│Înalta Curte de Casaţie │Prin hotărâre definitivă ││ │înregistrarea contestaţiilor, cel │privind completarea │şi Justiţie │ ││ │mai târziu la data de: │Biroului Electoral Central │ │ ││ │ 11 mai 2016 │cu reprezentanţii │ │ ││ │[Art. 41 alin. (2) din Legea │partidelor politice │ │ ││ │nr. 115/2015] │neparlamentare, ai │ │ ││ │ │alianţelor politice şi ai │ │ ││ │ │alianţelor electorale ale │ │ ││ │ │acestora │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 74.│Înainte de tipărirea buletinelor de│Prezentarea unui exemplar │Prefectul │ ││ │vot │al primului tiraj pentru │ │ ││ │[Art. 60 alin. (3) din │fiecare tip de buletin de │ │ ││ │Legea nr. 115/2015] │vot din fiecare │ │ ││ │ │circumscripţie electorală, │ │ ││ │ │membrilor biroului │ │ ││ │ │electoral de │ │ ││ │ │circumscripţie judeţeană, │ │ ││ │ │respectiv ai biroului │ │ ││ │ │electoral de circumscripţie│ │ ││ │ │a municipiului Bucureşti │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 75.│Cu cel puţin 48 de ore înainte de │Aducerea la cunoştinţa │Autoritatea Electorală │Prin publicare în presă ││ │tragerea la sorţi, cel mai târziu │publică a datei şedinţei în│Permanentă │ ││ │la data de: │care se va efectua tragerea│ │ ││ │ 23 mai 2016 │la sorţi a preşedintelui │ │ ││ │[Art. 15 alin. (2) din Legea │biroului electoral al │ │ ││ │nr. 208/2015, cu modificările şi │secţiei de votare şi a │ │ ││ │completările ulterioare] │locţiitorului acestuia │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 76.│Cel mai târziu cu 10 zile înaintea │TIPĂRIREA BULETINELOR DE │Birourile electorale de │ ││ │datei alegerilor: │VOT │circumscripţie, prin │ ││ │ 26 mai 2016 │ │grija prefecţilor │ ││ │[Art. 60 alin. (1) şi (4) din │ │ │ ││ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 77.│Cu 10 zile înaintea datei │Certificarea spre │Autoritatea Electorală │ ││ │alegerilor, cel mai târziu la data │neschimbare a aplicaţiilor │Permanentă │ ││ │de: │informatice utilizate de │ │ ││ │ 26 mai 2016 │Biroul Electoral Central │ │ ││ │[Art. 103 alin. (1) lit. u) din │pentru centralizarea │ │ ││ │Legea nr. 208/2015, cu modificările│rezultatelor votării şi │ │ ││ │şi completările ulterioare] │punerea lor la dispoziţia │ │ ││ │ │partidelor politice şi │ │ ││ │ │organizaţiilor cetăţenilor │ │ ││ │ │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │ │naţionale înscrise în │ │ ││ │ │competiţia electorală, la │ │ ││ │ │cererea scrisă a acestora │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 78.│Până cel mai târziu cu 10 zile │Punerea la dispoziţia │Primarul │La cererea şi pe cheltuiala ││ │înaintea datei alegerilor, dar nu │partidelor politice, a │ │competitorilor electorali, pe ││ │mai târziu de 24 de ore de la │alianţelor politice, a │ │suport electronic sau pe suport││ │solicitare: │alianţelor electorale şi a │ │hârtie ││ │ 26 mai 2016 │organizaţiilor cetăţenilor │ │ ││ │[Art. 17 alin. (2) din Legea │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │nr. 115/2015] │naţionale care participă │ │ ││ │ │la alegeri, a unui extras │ │ ││ │ │din Registrul electoral, │ │ ││ │ │cuprinzând alegătorii din │ │ ││ │ │respectiva unitate │ │ ││ │ │administrativ-teritorială, │ │ ││ │ │respectiv numele, prenumele│ │ ││ │ │data naşterii şi domiciliul│ │ ││ │ │acestora │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 79.│Cel mai târziu cu 10 zile înaintea │Desemnarea preşedintelui │Autoritatea Electorală │Prin tragere la sorţi ││ │datei alegerilor: │biroului electoral al │Permanentă │computerizată ││ │ 26 mai 2016 │secţiei de votare şi a │ │Proces-verbal adus la ││ │[Art. 30 alin. (3) din Legea │locţiitorului acestuia │ │cunoştinţa publică prin afişare││ │nr. 115/2015; art. 15 alin. (2) şi │ │ │pe site-ul Autorităţii ││ │(4), art. 120 din Legea │ │ │Electorale Permanente, la ││ │nr. 208/2015, cu modificările şi │ │ │sediile birourilor electorale ││ │completările ulterioare] │ │ │de circumscripţie şi pe ││ │ │ │ │site-urile acestora │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 80.│După tipărirea buletinelor de vot │Preluarea de la prefect a │Primarul împreună cu │Proces-verbal ││ │[Art. 61 alin. (1) din Legea │buletinelor de vot │preşedintele biroului │ ││ │nr. 115/2015] │ │electoral de │ ││ │ │ │circumscripţie │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 81.│În termen de 24 de ore de la │Stabilirea numărului de │Preşedintele biroului │În scris ││ │desemnarea preşedintelui biroului │candidaţi propuşi de │electoral de │ ││ │electoral al secţiei de votare şi a│fiecare partid politic, │circumscripţie │ ││ │locţiitorului acestuia, cel mai │alianţă politică, alianţă │ │ ││ │târziu la data de: │electorală şi organizaţie │ │ ││ │ 27 mai 2016 │a cetăţenilor aparţinând │ │ ││ │[Art. 30 alin. (5) din Legea │minorităţilor naţionale │ │ ││ │nr. 115/2015] │care participă la alegeri │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 82.│În termen de 24 de ore de la │Comunicarea │Partidele politice, │În scris ││ │desemnarea preşedintelui biroului │reprezentanţilor în biroul │alianţele politice, │ ││ │electoral al secţiei de votare şi a│electoral al secţiei de │alianţele electorale şi │ ││ │locţiitorului acestuia, cel mai │votare │organizaţiile │ ││ │târziu la data de: │ │cetăţenilor aparţinând │ ││ │ 27 mai 2016 │ │minorităţilor │ ││ │[Art. 30 alin. (5) din Legea │ │naţionale care participă│ ││ │nr. 115/2015] │ │la alegeri care au depus│ ││ │ │ │liste de candidaţi ori │ ││ │ │ │propuneri de candidaţi │ ││ │ │ │pentru funcţia de primar│ ││ │ │ │în circumscripţia │ ││ │ │ │respectivă │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 83.│În termen de 24 de ore de la │Completarea biroului │Preşedintele biroului │Proces-verbal ││ │expirarea termenului pentru │electoral al secţiei de │electoral de │ ││ │comunicarea reprezentanţilor în │votare cu reprezentanţii │circumscripţie │ ││ │birourile electorale ale secţiilor │partidelor politice, │ │ ││ │de votare, cel mai târziu la data │alianţelor politice, │ │ ││ │de: │alianţelor electorale şi │ │ ││ │ 28 mai 2016 │organizaţiilor cetăţenilor │ │ ││ │[Art. 30 alin. (4)-(10) din Legea │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │nr. 115/2015] │naţionale care participă la│ │ ││ │ │alegeri în circumscripţia │ │ ││ │ │respectivă │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 84.│În termen de 48 de ore de la │Formularea de contestaţii │Persoanele interesate │În scris ││ │desemnarea preşedinţilor birourilor│privind desemnarea │ │ ││ │electorale ale secţiilor de votare │preşedinţilor birourilor │ │ ││ │şi a locţiitorilor acestora, cel │electorale ale secţiilor │ │ ││ │mai târziu la data de: │de votare şi a │ │ ││ │ 28 mai 2016 │locţiitorilor acestora │ │ ││ │[Art. 41 alin. (1) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 85.│În termen de 3 zile de la tipărirea│Afişarea a câte unui │Preşedintele biroului │ ││ │buletinelor de vot, cel mai târziu │buletin de vot din fiecare │electoral de │ ││ │la data de: │categorie, vizat şi anulat │circumscripţie │ ││ │ 28 mai 2016 │de preşedintele biroului │ │ ││ │[Art. 62 din Legea nr. 115/2015] │electoral de circumscripţie│ │ ││ │ │la sediul primăriei, al │ │ ││ │ │biroului electoral de │ │ ││ │ │circumscripţie şi al │ │ ││ │ │biroului electoral al │ │ ││ │ │secţiei de votare │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 86.│În termen de două zile de la │Soluţionarea contestaţiilor│Biroul electoral de │Prin hotărâre definitivă ││ │înregistrarea contestaţiilor │privind desemnarea │circumscripţie comunală,│ ││ │privind desemnarea preşedinţilor │preşedinţilor birourilor │orăşenească, municipală │ ││ │birourilor electorale ale secţiilor│electorale ale secţiilor de│şi de sector al │ ││ │de votare şi a locţiitorilor │votare şi a locţiitorilor │municipiului Bucureşti │ ││ │acestora, cel mai târziu la data │acestora, respectiv │Biroul electoral de │ ││ │de: │întocmirea listei din care │circumscripţie judeţeană│ ││ │ 29 mai 2016 │urmează a se face tragerea │Biroul electoral de │ ││ │[Art. 41 alin. (2) din │la sorţi pentru funcţiile │circumscripţie a │ ││ │Legea nr. 115/2015] │de preşedinţi ai │municipiului Bucureşti │ ││ │ │birourilor electorale ale │ │ ││ │ │secţiilor de votare şi │ │ ││ │ │locţiitori ai acestora │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 87.│În termen de 48 de ore de la │Formularea de contestaţii │Persoanele interesate │În scris ││ │completarea biroului electoral al │privind desemnarea │ │ ││ │secţiei de votare cu reprezentanţii│membrilor biroului │ │ ││ │partidelor politice, ai alianţelor │electoral al secţiei de │ │ ││ │politice, ai alianţelor electorale │votare │ │ ││ │şi ai organizaţiilor cetăţenilor │ │ │ ││ │aparţinând minorităţilor naţionale │ │ │ ││ │care participă la alegeri, cel mai │ │ │ ││ │târziu la data de: │ │ │ ││ │ 30 mai 2016 │ │ │ ││ │[Art. 41 alin. (1) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 88.│În termen de 24 de ore de la │Comunicarea către │Biroul electoral de │În scris ││ │soluţionarea contestaţiei privind │preşedintele tribunalului a│circumscripţie comunală,│ ││ │desemnarea preşedintelui biroului │hotărârii prin care a fost │orăşenească, municipală │ ││ │electoral al secţiei de votare şi a│soluţionată contestaţia │şi de sector al │ ││ │locţiitorului acestuia, cel mai │privind desemnarea │municipiului Bucureşti │ ││ │târziu la data de: │preşedintelui biroului │Biroul electoral de │ ││ │ 30 mai 2016 │electoral al secţiei de │circumscripţie judeţeană│ ││ │[art. 41 alin. (3) şi (4) din │votare şi a locţiitorului │Biroul electoral de │ ││ │Legea nr. 115/2015] │acestuia, respectiv │circumscripţie a │ ││ │ │întocmirea listei din care │municipiului Bucureşti │ ││ │ │urmează a se face tragerea │ │ ││ │ │la sorţi pentru funcţiile │ │ ││ │ │de preşedinţi ai │ │ ││ │ │birourilor electorale ale │ │ ││ │ │secţiilor de votare şi │ │ ││ │ │locţiitori ai acestora │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 89.│În termen de două zile de la │Soluţionarea contestaţiilor│Biroul electoral de │Prin hotărâre definitivă ││ │înregistrarea contestaţiilor, cel │privind completarea │circumscripţie comunală,│ ││ │mai târziu la data de: │biroului electoral al │orăşenească, municipală │ ││ │ 31 mai 2016 │secţiei de votare │sau de sector al │ ││ │[Art. 41 alin. (2) din Legea │ │municipiului Bucureşti │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 90.│Până cel târziu cu 3 zile înaintea │Tipărirea, în două │Primarii │ ││ │datei alegerilor: │exemplare, a listelor │Primarii, împreună cu │ ││ │ 2 iunie 2016 │electorale permanente şi a │formaţiunile teritoriale│ ││ │[Art. 49 alin. (5) şi art. 120 din │copiilor de pe listele │ale Inspectoratului │ ││ │Legea nr. 208/2015, cu modificările│electorale complementare │General pentru Imigrări │ ││ │şi completările ulterioare; │ │ │ ││ │art. 22 alin. (5) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 91.│Cu cel puţin două zile înaintea │Solicitarea acreditării de │Conducerile │În scris ││ │datei alegerilor, cel mai târziu │către birourile electorale │organizaţiilor judeţene │ ││ │în data de: │de circumscripţie comunală,│ale partidelor politice,│ ││ │ 3 iunie 2016 │orăşenească, municipală sau│ale alianţelor politice,│ ││ │[Art. 93 alin. (2) din Legea │de sector al municipiului │ale alianţelor │ ││ │nr. 115/2015] │Bucureşti a delegaţilor │electorale şi ale │ ││ │ │care participă la numărarea│organizaţiilor │ ││ │ │voturilor │cetăţenilor aparţinând │ ││ │ │ │minorităţilor naţionale │ ││ │ │ │care participă la │ ││ │ │ │alegeri şi nu au │ ││ │ │ │reprezentanţi în biroul │ ││ │ │ │electoral al secţiei de │ ││ │ │ │votare │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 92.│În termen de 48 de ore de la data │Depunerea contestaţiei │Persoanele interesate │În scris ││ │afişării hotărârii biroului │împotriva hotărârii │ │ ││ │electoral de circumscripţie în │biroului electoral de │ │ ││ │materia campaniei electorale: │circumscripţie în materia │ │ ││ │[Art. 80 alin. (4) din Legea │campaniei electorale │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 93.│În termen de 3 zile de la data │Soluţionarea plângerilor │Birourile electorale de │ ││ │înregistrării contestaţiei │şi a contestaţiilor în │circumscripţie │ ││ │împotriva hotărârii biroului │materia campaniei │ │ ││ │electoral de circumscripţie în │electorale │ │ ││ │materia campaniei electorale: │ │ │ ││ │[Art. 80 alin. (5) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 94.│În ziua de sâmbătă care precedă │ÎNCHEIEREA CAMPANIEI │ │ ││ │data alegerilor: │ELECTORALE │ │ ││ │ 4 iunie 2016, ora 7,00 │ │ │ ││ │[Art. 64 din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 95.│Cel mai târziu în preziua │Înlocuirea reprezentanţilor│La cererea celor care │Proces-verbal ││ │alegerilor: │în birourile electorale ai │i-au propus, cu │ ││ │ 4 iunie 2016 │partidelor politice, ai │aprobarea biroului │ ││ │[Art. 43 alin. (2) din Legea │alianţelor politice, ai │electoral ierarhic │ ││ │nr. 115/2015] │alianţelor electorale şi ai│superior │ ││ │ │organizaţiilor cetăţenilor │ │ ││ │ │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │ │naţionale │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 96.│În preziua alegerilor: │Predarea următoarelor │Primarii │Proces-verbal ││ │ 4 iunie 2016 │materiale electorale │ │ ││ │[art. 31 lit. a) şi b), art. 61 │biroului electoral al │ │ ││ │alin. (1) şi art. 118 alin. (6) din│secţiei de votare: │ │ ││ │Legea nr. 115/2015; art. 18 lit. │- un exemplar al listei │ │ ││ │a), art. 49 alin. (5) şi art. 120 │electorale permanente; │ │ ││ │din Legea nr. 208/2015, cu │- două exemplare ale copiei│ │ ││ │modificările şi completările │de pe lista electorală │ │ ││ │ulterioare] │complementară; │ │ ││ │ │- formularele listelor │ │ ││ │ │electorale suplimentare; │ │ ││ │ │- buletinele de vot; │ │ ││ │ │- ştampila de control; │ │ ││ │ │- ştampilele cu menţiunea │ │ ││ │ │votat; │ │ ││ │ │- timbrele autocolante. │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 97.│În ajunul zilei alegerilor, cel mai│Asigurarea prezenţei la │Toţi membrii biroului │ ││ │târziu la data de: │sediul secţiei de votare │electoral al secţiei de │ ││ │ 4 iunie 2016, ora 18,00 │ │votare │ ││ │[Art. 81 alin. (3) din Legea │ │ │ ││ │nr. 115/2015] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 98.│În ajunul zilei alegerilor │Luarea măsurilor pentru │Preşedintele biroului │ ││ │ 4 iunie 2016, ora 18,00 │asigurarea ordinii şi │electoral al secţiei de │ ││ │[Art. 81 alin. (3) şi (4) din Legea│corectitudinii │votare │ ││ │nr. 115/2015] │operaţiunilor de votare │ │ ││ │ │Solicitarea îndepărtării │ │ ││ │ │materialelor de propagandă │ │ ││ │ │electorală de orice tip din│ │ ││ │ │şi de pe clădirea sediului │ │ ││ │ │secţiei de votare │ │ ││ │ │Fixarea posturilor de pază │ │ ││ │ │în jurul localului de vot │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 99.│În ziua alegerilor: │Verificarea existenţei │Preşedintele, în │ ││ │ 5 iunie 2016, ora 6,00 │materialelor necesare │prezenţa celorlalţi │ ││ │[Art. 82 din Legea nr. 115/2015] │votării: urne, liste │membri ai biroului │ ││ │ │electorale, formularele │electoral al secţiei de │ ││ │ │listelor electorale │votare │ ││ │ │suplimentare, buletine de │ │ ││ │ │vot, ştampile, tuşiere etc.│ │ ││ │ │Sigilarea urnelor de vot │ │ ││ │ │prin aplicarea ştampilei de│ │ ││ │ │control a secţiei de votare│ │ ││ │ │Aplicarea ştampilei de │ │ ││ │ │control a secţiei de votare│ │ ││ │ │pe ultima pagină (albă) a │ │ ││ │ │fiecărui buletin de vot, în│ │ ││ │ │măsura deschiderii │ │ ││ │ │pachetelor sigilate │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│100.│Până în ziua alegerilor: │Înlocuirea în caz de deces,│La cererea celor care │Proces-verbal ││ │ 5 iunie 2016 │îmbolnăviri sau accidente a│i-au propus, cu │ ││ │[Art. 43 alin. (2) din Legea │reprezentanţilor în │aprobarea biroului │ ││ │nr. 115/2015] │birourile electorale ai │electoral ierarhic │ ││ │ │partidelor politice, ai │superior │ ││ │ │alianţelor politice, ai │ │ ││ │ │alianţelor electorale şi ai│ │ ││ │ │organizaţiilor cetăţenilor │ │ ││ │ │aparţinând minorităţilor │ │ ││ │ │naţionale │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│101.│ 5 iunie 2016, ora 7,00 │ │Preşedintele biroului │ ││ │[Art. 84 din Legea nr. 115/2015] │ÎNCEPEREA VOTĂRII │electoral al secţiei de │ ││ │ │ │votare │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│102.│ 5 iunie 2016, ora 21,00 │ │Preşedintele biroului │ ││ │[Art. 84 din Legea nr. 115/2015] │ÎNCHIDEREA VOTĂRII │electoral al secţiei de │ ││ │ │ │votare │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│103.│În cel mult 24 de ore de la │Numărarea voturilor, │Preşedintele şi membrii │Proces-verbal ││ │încheierea votării, cel mai târziu │încheierea proceselor- │biroului electoral al │Transportul se face sub paza ││ │la data de: │verbale şi întocmirea │secţiei de votare │personalului structurilor ││ │ 6 iunie 2016, ora 21,00 │dosarelor cu rezultatele │Preşedintele biroului │Ministerului Afacerilor Interne││ │[Art. 93, art. 94 şi art. 96 din │votării │electoral al secţiei de │ ││ │Legea nr. 115/2015] │Predarea către biroul │votare, împreună cu cel │ ││ │ │electoral de circumscripţie│puţin 2 membri ai │ ││ │ │a dosarelor cuprinzând │biroului electoral al │ ││ │ │rezultatele votării în │secţiei de votare, │ ││ │ │secţia de votare │stabiliţi prin tragere │ ││ │ │ │la sorţi de către │ ││ │ │ │preşedinte │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│104.│După primirea dosarelor de la │Predarea către biroul │Locţiitorul │Proces-verbal ││ │birourile electorale ale secţiilor │electoral de circumscripţie│preşedintelui biroului │Transportul se face sub paza ││ │de votare: │judeţeană, respectiv către │electoral de │personalului structurilor ││ │[Art. 97 alin. (2) din Legea │biroul electoral de │circumscripţie comunală,│Ministerului Afacerilor Interne││ │nr. 115/2015] │circumscripţie a │orăşenească, municipală │ ││ │ │municipiului Bucureşti a │şi de sector, împreună │ ││ │ │dosarelor cuprinzând │cu un alt membru al │ ││ │ │procesele-verbale cu │biroului desemnat prin │ ││ │ │rezultatele numărării │tragere la sorţi │ ││ │ │voturilor pentru consiliul │efectuată de │ ││ │ │judeţean, respectiv pentru │preşedintele biroului │ ││ │ │Consiliul General al │electoral de │ ││ │ │Municipiului Bucureşti, │circumscripţie │ ││ │ │precum şi a contestaţiilor │ │ ││ │ │formulate, a buletinelor de│ │ ││ │ │vot nule şi contestate │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│105.│În termen de cel mult 48 de ore de │Formularea de cereri pentru│Partidele politice, │Cerere scrisă, motivată şi ││ │la închiderea votării, cel mai │anularea alegerilor într-o │alianţele politice, │însoţită de dovezile pe care se││ │târziu la data de: │circumscripţie electorală │alianţele electorale, │întemeiază ││ │ 7 iunie 2016 │ │organizaţiile │ ││ │[Art. 39 alin. (3) din Legea │ │cetăţenilor aparţinând │ ││ │nr. 115/2015] │ │minorităţilor naţionale │ ││ │ │ │şi candidaţii │ ││ │ │ │independenţi care au │ ││ │ │ │participat la alegeri │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│106.│După primirea dosarelor conţinând │Totalizarea voturilor │Biroul electoral de │Proces-verbal ││ │procesele-verbale cu rezultatul │exprimate şi atribuirea │circumscripţie comunală,│ ││ │numărării voturilor, de la toate │mandatelor │orăşenească, municipală,│ ││ │birourile electorale ale secţiilor │ │de sector al │ ││ │de votare, şi după soluţionarea │ │municipiului Bucureşti │ ││ │contestaţiilor formulate: │ │şi judeţeană, respectiv │ ││ │[Art. 98 alin. (1) din Legea │ │biroul electoral de │ ││ │nr. 115/2015] │ │circumscripţie a │ ││ │ │ │municipiului Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│107.│În termen de cel mult 24 de ore de │Transmiterea unui exemplar │Biroul electoral de │ ││ │la data întocmirii: │al procesului-verbal │circumscripţie comunală,│ ││ │[Art. 103 alin. (6) din Legea │întocmit de biroul │orăşenească, municipală │ ││ │nr. 115/2015] │electoral de circumscripţie│şi de sector al │ ││ │ │comunală, orăşenească, │municipiului Bucureşti │ ││ │ │municipală, de sector al │ │ ││ │ │municipiului Bucureşti la │ │ ││ │ │biroul electoral de │ │ ││ │ │circumscripţie judeţeană, │ │ ││ │ │respectiv la biroul │ │ ││ │ │electoral de circumscripţie│ │ ││ │ │a municipiului Bucureşti │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│108.│În termen de cel mult 48 de ore de │Înaintarea dosarului │Biroul electoral de │Transmiterea dosarelor se face ││ │la data întocmirii: │privind alegerea │circumscripţie │în vederea validării mandatelor││ │[Art. 103 alin. (5) din Legea │consilierilor locali, │ │ ││ │nr. 115/2015] │consilierilor judeţeni, │ │ ││ │ │respectiv consilierilor din│ │ ││ │ │Consiliul General al │ │ ││ │ │Municipiului Bucureşti, │ │ ││ │ │după caz, la consiliile │ │ ││ │ │locale, consiliile │ │ ││ │ │judeţene, respectiv la │ │ ││ │ │Consiliul General al │ │ ││ │ │Municipiului Bucureşti │ │ ││ │ │Dosarul privind alegerea │ │ ││ │ │primarului se trimite, în │ │ ││ │ │cel mult 48 de ore, la │ │ ││ │ │judecătorie, iar în cazul │ │ ││ │ │primarului general al │ │ ││ │ │municipiului Bucureşti, la │ │ ││ │ │Tribunalul Bucureşti, sub │ │ ││ │ │paza personalului │ │ ││ │ │structurilor Ministerului │ │ ││ │ │Afacerilor Interne. │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│109.│În termen de 24 de ore de la │Centralizarea voturilor şi │Biroul electoral de │ ││ │primirea tuturor proceselor-verbale│a rezultatului alegerilor │circumscripţie judeţeană│ ││ │de la birourile electorale de │pe judeţ, respectiv pe │şi biroul electoral de │ ││ │circumscripţie: │municipiul Bucureşti, pe │circumscripţie a │ ││ │[Art. 104 din Legea nr. 115/2015] │partide politice, alianţe │municipiului Bucureşti │ ││ │ │politice, alianţe │ │ ││ │ │electorale şi candidaţi │ │ ││ │ │independenţi, şi încheierea│ │ ││ │ │a câte unui proces-verbal │ │ ││ │ │pentru consilierii locali, │ │ ││ │ │consilierii judeţeni, │ │ ││ │ │consilierii municipiului │ │ ││ │ │Bucureşti, respectiv pentru│ │ ││ │ │primari şi primarul general│ │ ││ │ │Publicarea în monitorul │ │ ││ │ │oficial al judeţului, │ │ ││ │ │respectiv al municipiului │ │ ││ │ │Bucureşti a rezultatului │ │ ││ │ │alegerilor │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│110.│În termen de 24 de ore de la data │Înaintarea unui exemplar al│Biroul electoral de │ ││ │întocmirii procesului-verbal: │procesului-verbal întocmit │circumscripţie judeţeană│ ││ │[Art. 104 alin. (5) din Legea │la nivel judeţean, │şi biroul electoral de │ ││ │nr. 115/2015] │respectiv al municipiului │circumscripţie a │ ││ │ │Bucureşti, împreună cu │municipiului Bucureşti │ ││ │ │procesele-verbale primite │ │ ││ │ │de la birourile electorale │ │ ││ │ │de circumscripţie comunală,│ │ ││ │ │orăşenească, municipală şi │ │ ││ │ │de sector al municipiului │ │ ││ │ │Bucureşti, sub paza │ │ ││ │ │personalului structurilor │ │ ││ │ │Ministerului Afacerilor │ │ ││ │ │Interne, la Biroul │ │ ││ │ │Electoral Central, în │ │ ││ │ │vederea centralizării │ │ ││ │ │rezultatelor pe ţară şi │ │ ││ │ │publicării lor în Monitorul│ │ ││ │ │Oficial al României, │ │ ││ │ │Partea I │ │ │├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│111.│După primirea proceselor-verbale │Totalizarea voturilor la │Biroul Electoral Central│ ││ │întocmite de birourile electorale │nivel naţional şi │ │ ││ │de circumscripţie judeţeană şi a │asigurarea publicării lor │ │ ││ │municipiului Bucureşti şi │în Monitorul Oficial al │ │ ││ │soluţionarea sesizărilor │României, Partea I. │ │ ││ │privitoare la fraude electorale: │ │ │ ││ │[Art. 39 alin. (1) lit. g) şi h) │ │ │ ││ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │└────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────┘NOTĂ:În cazul unui nou tur de scrutin, potrivit art. 39 alin. (1) lit. h) şi art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, acesta are loc la două săptămâni de la primul tur, respectiv în data de 19 iunie 2016.
  ------