HOTĂRÂRE nr. 54 din 10 februarie 2016privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind alegerile locale, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale, fără personalitate juridică, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1. (2) Componenţa nominală a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale se stabileşte, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte instituţii sau societăţi prevăzute în anexa nr. 1. (3) La şedinţele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării, pe întreaga perioadă electorală şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succedă acestei zile. (2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menţine şi asigură ordinea publică în zona secţiilor de votare şi securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum şi securitatea pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării. (3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură paza sediilor Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare. (4) Ministerul Afacerilor Interne asigură achiziţionarea timbrelor autocolante, precum şi confecţionarea ştampilelor cu menţiunea "VOTAT". (5) Instituţiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale: a) asigură imprimarea buletinelor de vot; b) asigură transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral; c) asigură confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare; d) organizează, cu sprijinul filialelor şi birourilor Autorităţii Electorale Permanente, sesiunile de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora.  +  Articolul 3 (1) În cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie asigură, conform legii, desemnarea judecătorilor care vor face parte din Biroul Electoral Central. (2) În termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor, preşedinţii tribunalelor asigură desemnarea preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora, prin tragerea la sorţi, conform legii, a persoanelor înscrise în listele cu magistraţi şi cu alţi jurişti pe care le-au întocmit. (3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură, conform legii, desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora.  +  Articolul 4 (1) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat potrivit art. 121 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (2) Instituţiile prefectului, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti, asigură personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi al biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, în limita fondurilor alocate. (3) Primarii asigură personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti, în limita fondurilor alocate. (4) Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie, asigurat de instituţiile prefectului, preşedinţii consiliilor judeţene şi primari, vor face parte în mod obligatoriu informaticieni, după cum urmează: a) cel puţin un informatician pentru fiecare birou electoral de circumscripţie comunală; b) cel puţin doi informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripţie orăşenească şi municipală; c) cel puţin patru informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti, respectiv pentru fiecare birou electoral de circumscripţie a sectorului municipiului Bucureşti. (5) Informaticienii prevăzuţi la alin. (4) asigură asistenţă tehnică pentru operaţiunile informatice curente ale birourilor electorale de circumscripţie, precum şi pentru sprijinirea activităţii centrelor de intervenţie operativă prevăzute la art. 6 alin. (2). (6) Informaticienii prevăzuţi la alin. (4) vor fi desemnaţi în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie numai pe baza evaluării efectuate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. (7) Informaticienii prevăzuţi la alin. (4) primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor care le revin. (8) În situaţia în care personalul primăriilor, aparatelor de specialitate ale consiliilor judeţene şi al instituţiilor prefectului este insuficient pentru a asigura informaticienii necesari conform alin. (4), în cadrul aparatului tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie vor putea fi desemnaţi şi informaticieni propuşi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. (9) Prin informatician, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege persoană cu abilităţi în domeniul tehnologiei informaţiei.  +  Articolul 5 (1) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, pentru operaţiunile tehnice de consemnare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii, în limita fondurilor alocate. (2) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor. (3) Institutul Naţional de Statistică, prin direcţiile teritoriale de statistică, asigură tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.  +  Articolul 6 (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale: a) asigură funcţionarea şi asistenţa tehnică a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal; b) asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale. (2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură constituirea în fiecare judeţ a câte patru centre de intervenţie operativă pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. (3) Dotarea şi funcţionarea centrelor de intervenţie operativă se asigură de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.  +  Articolul 7 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia primarilor spaţii în vederea organizării de secţii de votare, precum şi pentru sprijinirea cu personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare. (2) Spaţiile puse la dispoziţia primarilor în conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unităţile de asistenţă medicală cu paturi sau de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate.  +  Articolul 8Ministerul Sănătăţii va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale la secţiile de votare.  +  Articolul 9 (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale, fără personalitate juridică, în componenţa prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în legislaţia în vigoare, în domeniul alegerilor locale. (2) Componenţa nominală a comisiei tehnice judeţene sau a municipiului Bucureşti se stabileşte de prefect, prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituţiilor/ societăţilor prevăzute în anexa nr. 2. (3) La şedinţele comisiilor tehnice judeţene şi ale Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale. (4) Pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti, pe lângă comisiile tehnice se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, condus de subprefect, format din funcţionari publici desemnaţi de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte şi 2-3 funcţionari publici din aparatul de specialitate al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (5) În perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice judeţene şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti membrii acestora sunt degrevaţi de sarcinile de serviciu. (6) Condiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite personalului care îşi desfăşoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituţiile sau autorităţile publice de la care aceştia provin.  +  Articolul 10 (1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente, organizează, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecţilor şi a subprefecţilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2016. (2) Prefecţii, cu sprijinul filialelor şi birourilor Autorităţii Electorale Permanente, organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale. (3) Prefecţii stabilesc graficul de distribuire a buletinelor de vot, precum şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral. (4) În situaţia în care prefectul este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, precum şi în cazurile în care această funcţie este vacantă, îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit legii, este asigurată de subprefect. (5) În perioada electorală, Ministerul Afacerilor Interne şi Autoritatea Electorală Permanentă vor acorda sprijin de specialitate prefecţilor şi primarilor, în vederea realizării la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale.  +  Articolul 11 (1) Secretariatul General al Guvernului asigură sediul Biroului Electoral Central. (2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură dotarea tehnică şi materială a Biroului Electoral Central. (3) Ministerul Afacerilor Interne asigură mijloacele de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii Biroului Electoral Central. (4) Prefecţii, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene, primarii municipiilor reşedinţă de judeţ şi primarul general al municipiului Bucureşti, asigură sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, respectiv sediul şi dotarea tehnico-materială ale biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti. (5) Prefecţii, împreună cu primarii, asigură sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti. (6) Sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale secţiilor de votare se asigură de către primari împreună cu prefecţii. (7) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi utilizate bunurile aparţinând autorităţilor prevăzute la alin. (4)-(6). (8) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secţiilor de votare, primarii vor utiliza bunurile recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare de funcţionare. (9) În cazurile în care bunurile necesare amenajării şi dotării tehnico-materiale corespunzătoare a secţiilor de votare nu se pot recupera, se vor achiziţiona unele noi de către primari, în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă.  +  Articolul 12Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale: a) întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente; b) întocmesc şi tipăresc listele electorale complementare şi copiile de pe listele electorale complementare; c) tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare şi extrasele de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară; d) asigură urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot; e) informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora; f) asigură locurile speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale; g) asigură tuşul, tuşierele şi celelalte materiale necesare votării; h) acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru instalarea echipamentelor şi furnizarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1); i) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1), precum şi protecţia fizică a acestora.  +  Articolul 13 (1) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea şi/sau instruirea membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral, prin realizarea, distribuirea şi/sau difuzarea de publicaţii, ghiduri, broşuri, pliante, producţii audiovideo. (2) Primarii, prin aparatele de specialitate ale acestora, vor sprijini Autoritatea Electorală Permanentă în distribuirea şi/sau difuzarea materialelor de informare prevăzute la alin. (1). (3) Autoritatea Electorală Permanentă duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice: a) asigură aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării; b) asigură programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora; c) asigură informarea alegătorilor; d) asigură organizarea examenelor de admitere în Corpul experţilor electorali; e) asigură elaborarea şi difuzarea de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală; f) asigură instruirea operatorilor de calculator; g) asigură instruirea mandatarilor financiari.  +  Articolul 14Regia Autonomă "Monitorul Oficial" asigură editarea şi tipărirea de broşuri cuprinzând variante actualizate ale reglementărilor legale privind alegerile locale, traducerea acestora în engleză, franceză şi maghiară, precum şi editarea şi tipărirea altor materiale de informare realizate de Autoritatea Electorală Permanentă.  +  Articolul 15Prefecţii sprijină, potrivit legii, activitatea de topire a buletinelor de vot întrebuinţate sau neîntrebuinţate, a celor nule, a proceselor-verbale şi a ştampilelor necesare votării, a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral, precum şi a listelor de susţinători.  +  Articolul 16 (1) Comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale în legătură cu stadiul pregătirii şi organizării alegerilor locale din anul 2016. (2) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale va informa săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor privind pregătirea şi organizarea alegerilor locale din anul 2016.  +  Articolul 17Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 22 martie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  p. Ministrul sănătăţii,

  Francisk Iulian Chiriac,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 10 februarie 2016.Nr. 54.  +  Anexa 1COMPONENŢAComisiei tehnice centrale pentru coordonareaactivităţilor de organizare a alegerilor localePreşedinte:- ministrul afacerilor interneMembri:- secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;- secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne; a) Reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai:- Secretariatului General al Guvernului;- Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;- Ministerului Finanţelor Publice;- Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;- Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;- Ministerului Sănătăţii;- Autorităţii Electorale Permanente;- Institutului Naţional de Statistică;- Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;- Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. b) Reprezentanţi ai:- Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;- Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.;- Societăţii Române de Televiziune;- Societăţii Române de Radiodifuziune.N O T Ă:Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.  +  Anexa 2COMPONENŢAComisiei tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare aalegerilor locale şi a Comisiei tehnice a municipiului Bucureştipentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale- Prefectul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti- Subprefectul- Secretarul judeţului, respectiv secretarul general al municipiului Bucureşti- Directorul executiv al direcţiei regionale/judeţene de statistică- Directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti- Inspectorul-şef al inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Inspectorul-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, respectiv inspectorul-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti- Şeful structurii judeţene de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti- Şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor- Inspectorul-şef al inspectoratului de jandarmi judeţean, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti- Inspectorul general al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti- Directorul direcţiei de sănătate publică a judeţului, respectiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti- Reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale- Reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente- Reprezentantul teritorial al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.- Corespondentul teritorial al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRESN O T Ă:Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice judeţene şi ale Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti sunt asigurate de personalul din cadrul instituţiei prefectului.-----