HOTĂRÂRE nr. 53 din 10 februarie 2016privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 112 alin. (3) şi al art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi al art. 7 alin. (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă bugetul şi cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2016, care se suportă din bugetul de stat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Categoriile principale de cheltuieli necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale sunt următoarele: a) cheltuielile privind sediile, dotarea şi funcţionarea birourilor electorale; b) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale; c) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar şi ale statisticienilor; d) indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare; e) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare şi a copiilor de pe listele electorale complementare; f) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii; g) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; h) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale; i) cheltuielile pentru mentenanţa Registrului electoral, precum şi pentru activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală; j) cheltuielile pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora; k) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal; l) cheltuielile pentru aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării; m) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor electorale; n) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot; o) cheltuielile pentru confecţionarea timbrelor autocolante; p) cheltuielile pentru confecţionarea tipizatelor listelor electorale suplimentare şi a extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară; q) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral, precum şi cheltuielile de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii Biroului Electoral Central; r) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot; s) cheltuielile de informare a alegătorilor; ş) cheltuielile pentru organizarea examenelor de admitere în Corpul experţilor electorali; t) cheltuielile pentru instruirea primarilor, secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale şi a prefecţilor privind atribuţiile în materie electorală, care le revin; ţ) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală; u) cheltuielile de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora; v) cheltuielile de selecţie şi instruire a operatorilor de calculator; w) cheltuielile de instruire a mandatarilor financiari; x) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru amplasarea panourilor electorale; y) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare; z) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central şi al birourilor electorale de circumscripţie.  +  Articolul 2 (1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, instituţiile la care sunt angajaţi membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar şi statisticienii le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii. (2) Preşedintele Biroului Electoral Central, preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, locţiitorii acestora, membrii Biroului Electoral Central şi membrii birourilor electorale de circumscripţie primesc o indemnizaţie de 85 lei pentru fiecare zi de activitate. (3) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale şi statisticienii primesc o indemnizaţie de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate. (4) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia primesc câte o indemnizaţie de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. (5) Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de votare primeşte o indemnizaţie de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. (6) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare primesc câte o indemnizaţie de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile. (7) Membrii birourilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, personalul tehnic auxiliar al acestora, statisticienii, operatorii de calculator şi personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripţie şi la birourile electorale ale secţiilor de votare primesc o indemnizaţie pentru cheltuieli de protocol, în valoare de 10 lei de persoană pentru ziua votării. (8) Ministerul Afacerilor Interne asigură protocolul pentru Biroul Electoral Central, în limita sumei de 10 lei pentru fiecare zi de activitate, pentru fiecare membru şi persoană care face parte din aparatul tehnic auxiliar al acestuia, cheltuielile aferente fiind suportate din bugetul Autorităţii Electorale Permanente. (9) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (2), (3), (4), (6), (7) şi (8) se face în baza listelor de prezenţă semnate de către preşedinţii birourilor electorale. (10) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (5) se face în baza fişelor de pontaj emise de Autoritatea Electorală Permanentă pe baza informaţiilor furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. (11) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi. (12) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (2)-(8), membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, statisticienii şi operatorii de calculator care îşi au domiciliul sau reşedinţa în alte localităţi beneficiază de drepturile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare. (13) Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie va fi dimensionat în funcţie de bugetul alocat. (14) Fondul indemnizaţiei stabilite pentru personalul tehnic auxiliar şi statisticieni, potrivit alin. (3), nu poate depăşi: a) 7.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie comunală; b) 15.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie orăşenească sau municipală; c) 80.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, inclusiv a municipiului Bucureşti, precum şi a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului. (15) Prin excepţie de la prevederile alin. (14), la cererea temeinic justificată a preşedinţilor birourilor electorale, cu avizul prefectului, Ministerul Afacerilor Interne poate aloca sume suplimentare peste plafonul indemnizaţiei prevăzute la alin. (14), cu încadrare în bugetul alocat conform anexei.  +  Articolul 3În perioada electorală, cheltuielile cu telefoanele efectuate de autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea alegerilor se suplimentează cu 50% faţă de normativele în vigoare.  +  Articolul 4Autoritatea Electorală Permanentă suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuielile pentru sediul, dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central; b) indemnizaţiile membrilor Biroului Electoral Central; c) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central şi ale statisticienilor care îşi desfăşoară activitatea pe lângă acest birou; d) cheltuielile de protocol pentru Biroul Electoral Central; e) cheltuielile pentru mentenanţa Registrului electoral, precum şi pentru activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală; f) cheltuielile pentru aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării; g) cheltuielile pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora; h) cheltuieli de informare a alegătorilor; i) cheltuielile pentru organizarea examenelor de admitere în Corpul experţilor electorali; j) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea gratuită de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală; k) cheltuielile de instruire a operatorilor de calculator; l) cheltuielile de instruire a mandatarilor financiari.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Afacerilor Interne asigură sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii; b) plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot; c) cheltuielile pentru confecţionarea timbrelor autocolante; d) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; e) cheltuieli pentru informarea alegătorilor; f) cheltuielile de mentenanţă ale mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central şi cheltuielile de carburant aferente. (2) Ministerul Afacerilor Interne asigură, prin bugetele instituţiilor prefectului, sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli: a) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora; b) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar şi ale statisticienilor birourilor electorale de circumscripţie, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora; c) indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora; d) indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripţie şi la birourile electorale ale secţiilor de votare; e) cheltuieli privind spaţiile în care se organizează instruiri, sesiuni de selecţie şi examene, potrivit legislaţiei electorale; f) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot; g) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral; h) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare; i) cheltuieli pentru organizarea sesiunilor de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora; j) cheltuielile pentru asigurarea condiţiilor materiale necesare funcţionării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice. (3) Sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) se suportă de la bugetul de stat.  +  Articolul 6Serviciul de Telecomunicaţii Speciale suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal; b) cheltuielile aferente participării personalului propriu la sesiunile de selecţie a operatorilor de calculator; c) cheltuielile aferente asigurării serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale; d) cheltuieli pentru asigurarea asistenţei tehnice a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi pentru intervenţiile necesare remedierii disfuncţionalităţilor acestuia.  +  Articolul 7Categoriile de cheltuieli care se suportă de la bugetul de stat pentru Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, sunt următoarele: a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare; c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central şi al birourilor electorale de circumscripţie.  +  Articolul 8Municipiile, oraşele şi comunele suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente; b) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale complementare şi a copiilor de pe listele electorale complementare; c) cheltuielile pentru confecţionarea tipizatelor listelor electorale suplimentare şi a extraselor de pe lista electorale permanente, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară; d) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot; e) cheltuielile de informare a alegătorilor privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora; f) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale; g) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor birourilor electorale de circumscripţie municipală, orăşenească şi comunală; h) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor secţiilor de votare; i) cheltuielile pentru achiziţionarea tuşului, a tuşierelor şi a altor materiale necesare votării.  +  Articolul 9Judeţele şi municipiul Bucureşti suportă din bugetul propriu cheltuielile materiale pentru întreţinerea, dotarea şi funcţionarea sediilor birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi a sediului biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 10În cadrul bugetului aprobat, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale se va realiza de către ordonatorii de credite, cu informarea periodică a Autorităţii Electorale Permanente.  +  Articolul 11 (1) Sumele alocate Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, se vor vira cu această destinaţie în bugetul fiecărei instituţii a prefectului, iar decontarea cheltuielilor respective va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale. (2) În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a rezultatului alegerilor, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale implicate în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi cheltuieli de capital.  +  Articolul 12Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 22 martie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 10 februarie 2016.Nr. 53.  +  AnexăBUGETUL ŞI STRUCTURAcheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizareaşi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2016*Font 8*                                                                                     - mii lei -┌──────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┬───────────┐│ INSTITUŢIA │ Capitol │ Cheltuieli │ TOTAL ││ │ ├────────────┬────────────┬────────────┤ ││ │ │ Personal │ Bunuri şi │ Active │ ││ │ │ │ servicii │nefinanciare│ │├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│I. Ministerul Afacerilor Interne │ │ 196.259│ 95.216│ 1.506│ 292.981│├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│1. Instituţiile Prefectului │ 51.01 │ 192.052│ 49.042│ 642│ 241.736││ ├─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│TOTAL CAP 51.01 │ 51.01 │ 192.052│ 49.042│ 642│ 241.736│├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│TOTAL CAP 61.01 │ 61.01 │ 4.207│ 46.174│ 864│ 51.245│├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│II. Secretariatul General al │ │ │ │ │ ││Guvernului │ 51.01 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│- Institutul Naţional de │ │ │ │ │ ││Statistică │ 51.01 │ 13│ 2.803│ 1.044│ 3.860│├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│1. Aparat propriu │ 51.01 │ 2│ 138│ - │ 140│├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│2. Direcţiile teritoriale de │ │ │ │ │ ││statistică │ 51.01 │ 11│ 2665│ 1044│ 3720│├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│III. Autoritatea Electorală │ │ │ │ │ ││Permanentă │ 51.01 │ 900│ 2.190│ 8.128│ 11.218│├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│1. Aparat propriu │ 51.01 │ 50│ 1710│ 8000│ 9760│├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│2. Biroul Electoral Central │ 51.01 │ 850│ 480│ 128│ 1458│├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│IV. Serviciul de Telecomunicaţii │ │ │ │ │ ││Speciale*) │ 61.01 │ 0│ 36.980│ 5.624│ 42.604│├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│TOTAL GENERAL │ │ 197.172│ 137.189│ 16.302│ 350.663│└──────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘ Notă

  ──────────

  *) Din suma de 42.604 mii lei alocată Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, suma de 38.655 mii lei este destinată realizării Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, din care suma de 20.982 mii lei a fost utilizată în anul 2015.

  ──────────
  -------