ANEXĂ din 17 decembrie 2013 (*actualizată*)la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005(actualizată până la data de 26 ianuarie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------1. La CAPITOLUL I: "DISPOZIŢII GENERALE" punctul 1.1 "Obiectul contabilităţii publice", se elimină textul:"* Contabilitatea trezoreriei statului nu face obiectul prezentelor norme.** Contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate, va fi dezvoltată din punct de vedere metodologic după implementarea componentei c)".2. La CAPITOLUL III: "PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ", punctul 3.2. "Categorii de provizioane", se adaugă o liniuţă cu următorul cuprins:"cu diminuările din valoarea garanţiilor ca urmare a constituirii ca provizion la finele exerciţiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi plătite de garant".3. La CAPITOLUL IV: "PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL", punctul 1 "Cheltuieli", 1.2. "Momentul recunoaşterii cheltuielilor", paragraful: "Cheltuielile cu dobânzile se recunosc drept costuri în perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut şi nu atunci când sunt plătite" se completează cu următorul text:"Dobânzile datorate şi calculate în baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezintă dobânda aferentă perioadei de raportare care se calculează prin aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic a datoriei în fiecare zi din perioada de raportare".4. CAPITOLUL VI: "PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE" se modifică şi se înlocuieşte potrivit anexei nr. 1.5. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc simbolurile şi denumirile conturilor, cât şi detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II şi gradul III, potrivit "PLANULUI DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE" prevăzut în anexa nr. 1.6. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 cu modificările şi completările ulterioare, se completează contabilitatea analitică a conturilor cu următoarele informaţii: cod sector, sursă de finanţare şi clasificaţie venituri (capitol, subcapitol, paragraf), clasificaţie funcţională cheltuieli (capitol, subcapitol, paragraf) şi clasificaţie economică cheltuieli (titlu, articol, alineat), potrivit "Dezvoltării conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice", prevăzută în anexa nr. 2.7. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 cu modificările şi completările ulterioare, se elimină următoarele conturi:- 701 "Venituri din vânzarea produselor finite",- 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor",- 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale",- 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate",- 705 "Venituri din studii şi cercetări",- 706 "Venituri din chirii",- 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"- 708 "Venituri din activităţi diverse";- 719 "Alte venituri operaţionale";- 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări".În întreg cuprinsul normelor metodologice, conturile eliminate se înlocuiesc cu următoarele conturi: 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii", 739 "Alte impozite şi taxe fiscale", 750 "Venituri din proprietate" şi 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii", după caz, potrivit "TABELULUI DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ŞI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE - VENITURI", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.8. CAPITOLUL VII: "INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR" se modifică şi se completează astfel:8.1. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 12 "Rezultatul patrimonial", contul 121 "Rezultatul patrimonial", se modifică şi se completează astfel:După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor", se elimină textul:"770 «Finanţarea de la buget»- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial".8.2. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 13 "Fonduri cu destinaţie specială", contul 1391 "Fond de dezvoltare a spitalului" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 1391 «Fond de dezvoltare a spitalului» se creditează prin debitul contului" se elimină textul:"550 «Disponibil din fonduri cu destinaţie specială»- cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii" şi se înlocuieşte cu textul:"560 «Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii»- cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii".După "Contul 1391 «Fond de dezvoltare a spitalului» se debitează prin creditul contului" se elimină textul:"6811 «Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe»- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziţionate din fondul de dezvoltare a spitalului" şi se înlocuieşte cu textul:"117 «Rezultatul reportat»- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziţionate din fondul de dezvoltare a spitalului".8.3. Clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate", se modifică şi se completează astfel:8.3.1. Se introduce contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" cu următorul cuprins:Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"Cu ajutorul acestui cont Trezoreria centrală, Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casa Naţională de Sănătate ţin evidenţa sumelor utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de şomaj şi Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:16601 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)";1660101 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)";1660102 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)";1660103 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)";1660104 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)";16602 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)";1660201 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)";1660202 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)";1660203 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)";1660204 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)".Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează la sfârşitul anului, sumele utilizate din disponibilităţile primite din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitelor bugetare potrivit legii, iar în debit sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitelor bugetare.Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se creditează prin debitul conturilor:52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent"- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanţarea deficitului bugetului de stat, potrivit legii.52502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanţarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii.57102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanţarea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.57402 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanţarea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii.Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se debitează prin creditul conturilor:52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent"- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este excedent.52502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este excedent.57102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este excedent.57402 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor de şomaj, în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este excedent.8.3.2. Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 168 «Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate» se creditează prin debitul conturilor", se elimină textul:"471 «Cheltuieli înregistrate în avans»- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente exerciţiilor viitoare pentru împrumuturi şi datorii asimilate".După "Contul 168 «Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"666 «Cheltuieli privind dobânzile»- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi şi datorii asimilate" şi se înlocuieşte cu următorul text:"666 «Cheltuieli privind dobânzile»- cu dobânda datorată şi calculată în baza dreptului constatat (accrual) aferentă perioadei de raportare.8.4. Clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT", grupa 56 "DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII", se modifică şi se completează astfel:- Simbolul şi denumirea contului 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" se modifică astfel: 560 01 02 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituţii de credit", cu aceeaşi funcţiune şi conţinut.- Contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" şi contul 562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" se elimină şi se introduc cu conţinutul prevăzut la CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, ACTIVITĂŢI FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII.8.5. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI", grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială", contul 770 "Finanţarea de la buget" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 770 «Finanţarea de la buget» se debitează prin creditul conturilor", se elimină textul:" 121 «Rezultatul patrimonial»- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial" şi se completează cu textul cu următorul cuprins:"52002 «Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent»- la sfârşitul exerciţiului, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de stat din anul curent.52102 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent»- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul local şi la unităţile administrativ-teritoriale pentru activitatea proprie, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă din anul curent.52502 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent»- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent.56002 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent»- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii din anul curent.56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii şi subvenţii din anul curent.56202 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent»- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii din anul curent.57102 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent»- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din anul curent.57402 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent»- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor de şomaj din anul curent.57502 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent»- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului Fondului pentru mediu din anul curent".8.6. La CLASA 8 CONTURI SPECIALE, grupa 80 "Conturi în afara bilanţului", se introduc următoarele conturi cu următorul cuprins:Contul 8082 "Datorii contingente"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor contingente.În debit se evidenţiază garanţiile emise la nivelul tragerilor din împrumuturile garantate.În credit se evidenţiază diminuările de garanţii, cu valoarea ratelor de capital rambursate de garantat, precum şi cu diminuările de garanţii, ca urmare a constituirii ca provizion la finele exerciţiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi plătite de garant.Soldul debitor exprimă soldul datoriei garantate diminuat cu valoarea provizioanelor constituite aferente garanţiilor.9. CAPITOLUL IX: "TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 decembrie 2005 în noul plan de conturi general", se modifică şi se înlocuieşte cu: "TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituţiile publice", potrivit anexei nr. 3.10. CAPITOLUL X: "CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT", punctul 1 "Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică şi se completează astfel:10.1. Se introduce contul 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent" cu următorul conţinut:Contul 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent" este un cont bifuncţional.Cu ajutorul acestui cont, la nivelul ordonatorilor de credite finanţaţi din buget de stat şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se înregistrează închiderea la finele anului bugetar a conturilor de cheltuieli plătite de la bugetul de stat şi a conturilor de venituri bugetare încasate iar la nivelul trezoreriei centrale se înregistrează preluarea în contabilitatea proprie a rezultatului execuţiei bugetului de stat.La consolidare soldul contului trebuie să fie zero.Contul 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent" se debitează prin creditul conturilor:52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent"- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent;- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate de unităţile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale.117 "Rezultatul reportat"- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.Contul 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent"- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat - MFP - Acţiuni generale, în anul curent;- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentele bugetului de stat încasate de unităţile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale.117 "Rezultatul reportat"- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exerciţiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.10.2. Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" se modifică şi va avea următorul cuprins:Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:52001 "Disponibil al bugetului de stat";5200100 "Disponibil al bugetului de stat";52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent";5200200 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent";Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat"Cu ajutorul acestui cont, compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenţa disponibilităţilor bugetului de stat, provenite din venituri încasate potrivit legii, aflate în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului.Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului de stat pe structura clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sume restituite sau plătite din veniturile bugetului de stat. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile bugetului de stat aflate la trezoreria statului.Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se debitează prin creditul conturilor:461 "Debitori"- cu sumele încasate reprezentând valoarea titlurilor de participare şi a altor titluri imobilizate vândute;- cu sumele încasate în contul de disponibil pe baza procesului - verbal de distribuire a sumei constituite în urma procedurii de executare silită.463 "Creanţe ale bugetului de stat".- cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor provenite din creanţe ale bugetului de stat, pe structura clasificaţiei bugetului de stat;- cu sumele obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv TVA;- cu sumele stinse reprezentând creanţe bugetare încasate în contul unic şi distribuite de către organul fiscal competent pe tipuri de obligaţii fiscale.46701 "Creditori ai bugetului de stat"- cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui contribuabililor.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele încasate de la persoane fizice şi juridice, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare pentru care există obligaţia declarării acestora, potrivit legii, şi care nu au fost declarate înainte de efectuarea plăţii;- cu sumele plătite de contribuabili, reprezentând obligaţii fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.531 "Casa"- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului de stat depuse la trezorerie.732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând contribuţii din alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital, pentru veniturile care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.733 "Impozit pe salarii- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe salarii, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.734 "Impozite şi taxe pe proprietate"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite şi taxe pe proprietate, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.736 "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţii internaţionale"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.739 "Alte impozite şi taxe fiscale"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite şi taxe fiscale, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.750 "Venituri din proprietate"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului reprezentând venituri din proprietate, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal;- cu valoarea dividendelor aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare.751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din valorificarea de bunuri şi servicii, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.779 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"- cu sumele încasate la bugetul de stat reprezentând donaţii din străinătate.790 "Venituri din despăgubiri din asigurări"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din despăgubiri din asigurări aferente bugetului de stat.791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări de venituri din valorificarea unor bunuri ale statului.Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se creditează prin debitul conturilor:46701 "Creditori ai bugetului de stat"- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existenţa unor titluri de creanţă, plătite în plus faţă de obligaţia fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente potrivit legii;- cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării;- cu sumele reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după termenul legal de plată.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele stinse reprezentând creanţe bugetare încasate în contul unic şi distribuite de către organul fiscal competent pe tipuri de obligaţii fiscale.52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent"- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent.Contul 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent"Contul 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" este un cont bifuncţional. În debit se înregistrează excedentul bugetului de stat, iar în credit deficitul bugetului de stat. Soldul debitor exprimă excedentul bugetului de stat din anul curent, iar soldul creditor exprimă deficitul bugetului de stat din anul curent.Contul 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" se debitează prin creditul conturilor:166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"- la sfârşitul anului, cu împrumuturile primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent"- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat - MFP - Acţiuni generale, în anul curent;- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentele bugetului de stat încasate de unităţile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale.52001 "Disponibil al bugetului de stat"- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent.Contul 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent"- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent;- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate de unităţile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale.770 "Finanţarea de la buget"- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;- cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent, pentru operaţiunile aferente bugetului de stat - MFP- Acţiuni generale.10.3. La punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice", se elimină punctul VI "Închiderea conturilor" împreună cu operaţiunile contabile cuprinse de acesta şi se înlocuieşte cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operaţiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│A. │La sfârşitul exerciţiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La instituţiile publice finanţate integral din │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul de stat în anul curent │770 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuţiei │ │ ││ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ ││ │plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de │ │ ││ │stat în anul curent │52002 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La Agenţia Naţională de Administrare Fiscală │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 52001 "Disponibil al │ │ ││ │bugetului de stat" cu soldul conturilor de │ │ ││ │venituri ale bugetului de stat din anul curent │52002 │52001 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuţiei │ │ ││ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ ││ │conturilor de venituri ale bugetului de stat din │ │ ││ │anul curent │489 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3.│La Trezoreria centrală │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3.1.│Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul de stat în anul curent, pentru │ │ ││ │operaţiunile aferente bugetului de stat - MFP- │ │ ││ │Acţiuni generale │770 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuţiei │ │ ││ │bugetului de stat din anul curent" pentru │ │ ││ │operaţiunile aferente bugetului de stat - MFP- │ │ ││ │Acţiuni generale │52002 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3.3.│Preluarea deficitelor bugetului de stat │ │ ││ │transferate de unităţile Trezoreriei statului │489 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3.4.│Preluarea excedentelor bugetului de stat │ │ ││ │transferate de unităţile Trezoreriei statului. │52002 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B.│La începutul exerciţiului financiar următor │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La instituţiile publice finanţate integral din │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuţiei bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" │489 │117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La Agenţia Naţională de Administrare Fiscală │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuţiei bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" │117 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3.│La Trezoreria centrală │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3.1.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuţiei bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" - deficit │117 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3.2.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuţiei bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" - excedent │489 │117 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘11. CAPITOLUL XI: "CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE", punctul 1. "Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică şi se completează după cum urmează:11.1. Contul 521 "Disponibil al bugetului local" se modifică şi se completează astfel: După "Contul 5211 «Disponibil al bugetului local» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:"12101 «Rezultatul patrimonial»- la sfârşitul perioadei, cu excedentul patrimonial înregistrat de instituţiile publice finanţate din bugetul local;- la sfârşitul perioadei, cu deficitul patrimonial înregistrat de instituţiile publice finanţate din bugetul local (în roşu);6xx "Cheltuieli. . . . "- la data întocmirii situaţiilor financiare, cu totalul cheltuielilor efectuate de instituţiile publice finanţate din bugetul local".11.2. Contul 5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 5212 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se introduce textul:"48109 «Alte decontări»- la instituţiile publice finanţate din bugetul local, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul repartizat de unitatea administrativ-teritorială, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului local din anul curent".După "Contul 5212 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se elimină textul:"5211 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent»- la sfârşitul anului, cu sumele transferate reprezentând rezultatul execuţiei bugetare curente a bugetului local (excedent)" şi se înlocuieşte cu următorul text:"52101 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent»- la unitatea administrativ-teritorială, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent".După "Contul 5212 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:"48109 «Alte decontări»- la unităţile administrativ-teritoriale, la sfârşitul exerciţiului financiar cu soldul plăţilor nete de casă preluate de la instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului local din anul curent;770 «Finanţarea de la buget»- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul local şi la unităţile administrativ-teritoriale pentru activitatea proprie, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă din anul curent".11.3. Contul 135 "Fondul de risc" se elimină şi se înlocuieşte cu contul 777 "Veniturile fondului de risc" cu următorul cuprins:Contul 777 "Veniturile fondului de risc"Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenţa surselor pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autorităţile administraţiei publice locale a împrumuturilor contractate de operatorii economici şi serviciile publice de subordonare locală.Contul 777 "Veniturile fondului de risc" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sursele de constituire a fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare, potrivit legii, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.Contabilitatea analitică se organizează distinct pentru garanţiile la împrumuturile interne şi, respectiv, pentru garanţiile la împrumuturile externe.Contul 777 "Veniturile fondului de risc" se creditează prin debitul conturilor:461 "Debitori"- cu fondul de risc constituit din veniturile provenite din comisioanele de încasat de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii, din dobânzile şi penalităţile de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate a comisioanelor şi, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor şi comisioanelor aferente.555 "Disponibil al fondului de risc"- cu sumele încasate de la bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului de risc.Contul 777 "Veniturile fondului de risc" se debitează prin creditul conturilor:555 "Disponibil al fondului de risc"- cu sumele regularizate cu bugetul local la finele anului în limita sumelor primite şi diminuarea fondului de risc constituit.121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirea rezultatului patrimonial.11.4. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice", se modifică şi se completează astfel:- Se elimină punctele intitulate: "Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local la finele perioadei", "Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local" şi "Cheltuieli efectuate de instituţiile publice finanţate din alte bugete locale prin contul 50.26 "Disponibil din finanţarea din alte bugete locale" împreună cu operaţiunile contabile cuprinse de acestea.- După punctul intitulat "Ajustări pentru deprecierea creanţelor", se introduce următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operaţiune │Simbol cont│Simbol cont││crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A.│Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial al bugetului local, la │ │ ││ │sfârşitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│Închiderea conturilor de venituri │7xx │121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│Închiderea conturilor de cheltuieli │121 │6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B.│Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuţiei bugetului local, la │ │ ││ │sfârşitul exerciţiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La instituţiile publice de subordonare locală │ │ ││ │finanţate integral din bugetul local │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul local în anul curent │770 │52102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 52102 "Rezultatul execuţiei │ │ ││ │bugetare din anul curent" cu soldul plăţilor nete│ │ ││ │de casă efectuate din bugetul local în anul │ │ ││ │curent │52102 │48109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La unitatea administrativ-teritorială │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 5210100 "Disponibil al │ │ ││ │bugetului local", cu soldul conturilor de │ │ ││ │venituri ale bugetului local din anul curent │52102 │5210100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.2.│Închiderea contului 52102 "Rezultatul execuţiei │ │ ││ │bugetare din anul curent", cu soldul conturilor │ │ ││ │de venituri ale bugetului local din anul curent │48109 │52102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.3.│Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul local în anul curent │770 │52102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ C.│Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuţiei bugetului de stat, la │ │ ││ │sfârşitul exerciţiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La instituţiile publice de subordonare locală, │ │ ││ │pentru finanţarea din bugetul de stat │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul de stat în anul curent │770 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuţiei │ │ ││ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ ││ │plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de │ │ ││ │stat în anul curent │52002 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ D.│La începutul exerciţiului financiar următor │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La unităţile administrativ-teritoriale │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │117 │48109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La instituţiile publice de subordonare locală │ │ ││ │finanţate integral din bugetul local │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3.│La instituţiile publice de subordonare locală │ │ ││ │finanţate din bugetul de stat │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3.1.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuţiei bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" │489 │117 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘- La punctul "Constituirea şi utilizarea fondului de risc":- contul 135 "Fondul de risc" se înlocuieşte cu contul 777 "Veniturile fondului de risc";- se elimină ultima operaţiune cu următorul cuprins:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│ │La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de │765 │135 ││ │venituri şi de cheltuieli din diferenţe de curs │ │ ││ │valutar │135 │665 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘- şi se înlocuieşte cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│ │La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de │765 │121 ││ │venituri şi de cheltuieli din diferenţe de curs │ │ ││ │valutar │121 │665 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘- Se elimină Nota din subsolul Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice, cu următorul conţinut:"Notă: Operaţiunile referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local se efectuează de unităţile administrativ-teritoriale, după determinarea rezultatului patrimonial obţinut din activitatea proprie finanţată din bugetul local (cont 121.01.02) şi a celorlalte rezultate patrimoniale obţinute din activitatea instituţiilor publice subordonate finanţate din bugetul local (contul 121.01.02) şi au drept scop determinarea rezultatului patrimonial al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (cont 121.02), buget unic din care a fost finanţată activitatea proprie şi a instituţiilor publice subordonate, prin procedura deschiderii de credite bugetare.Înregistrările contabile se efectuează pe baza informaţiilor din contabilitatea proprie şi a celor furnizate de instituţiile publice finanţate de la bugetul local cuprinse în anexa 19 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 556/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005.Rezultatul patrimonial al bugetului local este un rezultat economic şi la determinarea lui se au în vedere toate veniturile şi cheltuielile înregistrate de instituţiile publice finanţate din bugetul local, indiferent dacă veniturile au fost încasate sau cheltuielile plătite.Urmare a efectuării operaţiunilor de mai sus, în bilanţul centralizat al unităţii administrativ - teritoriale conturile 121.01.02 «Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul local» şi 121.01.04 «Alte venituri şi finanţări din bugetul local» nu prezintă sold".12. CAPITOLUL XII: "CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT", punctul 1 "Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică şi se completează astfel:12.1. Contul 1661 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului" se elimină.12.2. Contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" se modifică şi se completează astfel:La "Contul 5251 «Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:"7703 «Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat»- la sfârşitul perioadei, cu totalul plăţilor nete de casă efectuate".12.3. Contul 5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 5252 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:"770 «Finanţarea de la buget»- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent".12.4. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice", se modifică şi se completează astfel:- Se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial la nivelul caselor teritoriale de pensii" împreună cu operaţiunile contabile cuprinse de acesta şi se înlocuieşte cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operaţiune │Simbol cont│Simbol cont││crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A.│Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial al bugetului │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat la nivelul Casei │ │ ││ │Naţionale de Pensii Publice şi al caselor │ │ ││ │teritoriale de pensii, la sfârşitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│Închiderea conturilor de venituri │7xx │121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│Închiderea conturilor de cheltuieli │121 │6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B.│Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor │ │ ││ │sociale de stat, la sfârşitul exerciţiului │ │ ││ │financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Casa Naţională de Pensii Publice şi casele │ │ ││ │teritoriale de pensii │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul asigurărilor sociale de stat în anul │ │ ││ │curent │770 │52502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 5250101 "Disponibil al │52502 │5250101 ││ │sistemului de asigurare pentru accidente de muncă│52502 │5250102 ││ │şi boli profesionale" şi a contului 5250102 │ │ ││ │"Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de │ │ ││ │stat", cu soldurile conturilor de venituri ale │ │ ││ │bugetului asigurărilor sociale de stat din anul │ │ ││ │curent │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.3.│Preluarea deficitului bugetului asigurărilor │ │ ││ │sociale de stat de la casele de pensii sectoriale│ │ ││ │ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului│ │ ││ │Afacerilor Interne şi Serviciului Român de │ │ ││ │Informaţii │48109 │52502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La casele de pensii sectoriale ale Ministerului │ │ ││ │Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor │ │ ││ │Interne şi Serviciului Român de Informaţii │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul asigurărilor sociale de stat în anul │ │ ││ │curent │770 │52502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.2.│Transmiterea către Casa Naţională de Pensii │ │ ││ │Publice a deficitului bugetului asigurărilor │ │ ││ │sociale de stat │52502 │48109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ C.│Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuţiei bugetului de stat, la │ │ ││ │sfârşitul exerciţiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Casa Naţională de Pensii Publice şi casele │ │ ││ │teritoriale de pensii │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul de stat în anul curent │770 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuţiei │ │ ││ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ ││ │plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de │ │ ││ │stat în anul curent │52002 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ D.│La începutul exerciţiului financiar următor │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Casa Naţională de Pensii Publice şi casele │ │ ││ │teritoriale de pensii │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 ││ │ │117 │48109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuţiei bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" │489 │117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La casele de pensii sectoriale ale Ministerului │ │ ││ │Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor │ │ ││ │Interne şi Serviciului Român de Informaţii │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.2.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuţiei bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" │489 │117 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘13. CAPITOLUL XIII: "CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR DE ŞOMAJ", punctul 1 "Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică şi se completează astfel:13.1. Contul 574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" se modifică şi se completează astfel:La "Contul 5741 «Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:"121.01 «Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din buget (de stat, local, asigurări sociale, şomaj, sănătate)»- la data întocmirii situaţiilor financiare, cu totalul cheltuielilor efectuate de centrele regionale de formare profesională a adulţilor.7704 «Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj»- la sfârşitul perioadei, cu totalul plăţilor nete de casă efectuate"13.2. Contul 5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 5742 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se introduce textul:"166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanţarea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii".După "Contul 5742 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:"166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor de şomaj, în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este excedent.770 «Finanţarea de la buget»- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor de şomaj din anul curent".13.3. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice" se modifică şi se completează astfel:- se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului asigurărilor pentru şomaj" împreună cu operaţiunile contabile cuprinse de acesta şi se înlocuieşte cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operaţiune │Simbol cont│Simbol cont││crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A.│Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial al bugetului │ │ ││ │asigurărilor de şomaj la Agenţia Naţională pentru│ │ ││ │Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile │ │ ││ │teritoriale, la sfârşitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│Închiderea conturilor de venituri │7xx │121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│Închiderea conturilor de cheltuieli │121 │6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B.│Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor de │ │ ││ │şomaj la nivelul Agenţiei Naţionale pentru │ │ ││ │Ocuparea Forţei de Muncă şi al unităţilor │ │ ││ │teritoriale, la sfârşitul exerciţiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de │ │ ││ │Muncă şi unităţile teritoriale │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul asigurărilor de şomaj în anul curent │770 │57402 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 5740101 "Disponibil al │57402 │5740101 ││ │Fondului de garantare pentru plata creanţelor │57402 │5740102 ││ │salariale" şi a contului 5740102 "Disponibil al │ │ ││ │bugetului asigurărilor pentru şomaj", cu │ │ ││ │soldurile conturilor de venituri ale bugetului │ │ ││ │asigurărilor pentru şomaj din anul curent │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.3.│Acoperirea deficitului bugetului asigurărilor │ │ ││ │pentru şomaj din disponibilităţile aflate în │ │ ││ │contul curent general al trezoreriei statului - │ │ ││ │la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de │ │ ││ │Muncă │5740202 │1660203 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.4.│Evidenţierea sumelor de restituit trezoreriei │ │ ││ │statului din cele acordate pentru acoperirea │ │ ││ │deficitului bugetului asigurărilor pentru │ │ ││ │şomaj - la Agenţia Naţională pentru Ocuparea │ │ ││ │Forţei de Muncă │1660203 │1660103 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.5.│Restituirea sumelor trezoreriei statului din cele│ │ ││ │acordate pentru acoperirea deficitului bugetului │ │ ││ │asigurărilor pentru şomaj - la Agenţia Naţională │ │ ││ │pentru Ocuparea Forţei de Muncă │1660103 │5740202 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de │ │ ││ │Muncă │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul de stat în anul curent │770 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuţiei │ │ ││ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ ││ │plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de │ │ ││ │stat în anul curent │52002 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ C.│La începutul exerciţiului financiar următor │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de │ │ ││ │Muncă şi unităţile teritoriale │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 ││ │ │117 │48109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuţiei bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" │489 │117 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘14. CAPITOLUL XIV: "CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE", punctul 1 "Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică şi se completează astfel:14.1. Contul 5711 "Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se modifică şi se completează astfel:La "Contul 5711 «Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:"7705 «Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate»- la sfârşitul perioadei, cu totalul plăţilor nete de casă efectuate".14.2. Contul 5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 5712 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se introduce textul:"166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanţarea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii".După "Contul 5712 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:"166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este excedent.770 «Finanţarea de la buget»- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din anul curent".14.3. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice" se modifică şi se completează astfel:- se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" împreună cu operaţiunile contabile cuprinse de acesta şi se înlocuieşte cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operaţiune │Simbol cont│Simbol cont││crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A.│Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial al bugetului Fondului │ │ ││ │naţional unic de asigurări sociale de sănătate, │ │ ││ │la sfârşitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│Închiderea conturilor de venituri │7xx │121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│Închiderea conturilor de cheltuieli │121 │6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B.│Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuţiei bugetului Fondului │ │ ││ │naţional unic de asigurări sociale de sănătate, │ │ ││ │la sfârşitul exerciţiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, │ │ ││ │casele teritoriale şi casele sectoriale (apărare,│ │ ││ │ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie) │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul Fondului naţional unic de asigurări │ │ ││ │sociale de sănătate în anul curent │770 │57102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 5710100 "Disponibil din │ │ ││ │veniturile Fondului naţional unic de asigurări │ │ ││ │sociale de sănătate", cu soldul conturilor de │ │ ││ │venituri │57102 │5710100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.3.│Acoperirea deficitului bugetului Fondului │ │ ││ │naţional unic de asigurări sociale de sănătate │ │ ││ │din disponibilităţile aflate în contul curent │ │ ││ │general al trezoreriei statului - la Casa │ │ ││ │Naţională de Asigurări de Sănătate. │57102 │1660204 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.4.│Evidenţierea sumelor de restituit trezoreriei │ │ ││ │statului din cele acordate pentru acoperirea │ │ ││ │deficitului bugetului Fondului naţional unic de │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate - la Casa Naţională│ │ ││ │de Asigurări de Sănătate │1660204 │1660104 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.5.│Restituirea sumelor trezoreriei statului din cele│ │ ││ │acordate pentru acoperirea deficitului bugetului │ │ ││ │Fondului naţional unic de asigurări sociale de │ │ ││ │sănătate" - la Casa Naţională de Asigurări de │ │ ││ │Sănătate │1660104 │57102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ C.│La începutul exerciţiului financiar următor │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi │ │ ││ │unităţile teritoriale │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 ││ │ │117 │48109 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘15. Se introduce CAPITOLUL XV: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI PENTRU MEDIU, cu următorul cuprins:1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabileContul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"Cu ajutorul acestui cont, Administraţia Fondului pentru Mediu ţine evidenţa disponibilităţilor bugetului Fondului pentru mediu, urmare veniturilor încasate şi plăţilor efectuate prin conturile deschise la unităţile trezoreriei statului.Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont bifuncţional. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu pe structura clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sumele restituite sau plătite din bugetul Fondului pentru mediu.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile bugetului Fondului pentru mediu aflate la trezoreria statului.Soldul creditor al contului reprezintă sumele cu care cheltuielile exced veniturile.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu";5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu";57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";5750200 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";57503 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi";5750300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi";57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu".5750400 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu".Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul conturilor:461 "Debitori"- cu sumele încasate provenite din creanţe, detaliate pe structura clasificaţiei bugetare, reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care există unui titlu de creanţă.462 "Creditori"- cu sumele încasate necuvenit în contul de disponibil, ce urmează a fi restituite.51807 "Dobânzi de încasat"- cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu sumele primite în timpul anului din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli.57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.7XX "Venituri. . . . "- cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care nu există titlu de creanţă;- cu sumele transferate de trezoreria statului reprezentând taxele pentru emisii poluante provenite de la autovehicule.Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul conturilor:462 "Creditori"- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existenţa unor titluri de creanţă, plătite în plus faţă de obligaţia datorată, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente, potrivit legii;519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli.57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu.Contul 57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"Cu ajutorul acestui cont Administraţia Fondului pentru Mediu ţine evidenţa rezultatului execuţiei bugetului Fondului pentru mediu de la sfârşitul anului aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" este un cont bifuncţional.În debit, se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu, iar în credit, soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu.Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului Fondului pentru mediu.Contul 57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu.57503 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent.Contul 57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:57503 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent.770 "Finanţarea de la buget"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate.Contul 57503 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"Cu ajutorul acestui cont Administraţia Fondului pentru Mediu evidenţiază excedentul rezultat din execuţia bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenţi, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 57503 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenţi.Contul 57503 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se debitează prin creditul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele restituite în timpul anului în excedentul anilor precedenţi57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent.Contul 57503 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se creditează prin debitul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele acordate în timpul anului pentru echilibrarea veniturilor, din excedentul anilor precedenţi.57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent.Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu"Cu ajutorul acestui cont Administraţia Fondului pentru Mediu ţine evidenţa depozitelor constituite din veniturile bugetului Fondului pentru mediu, aflate în conturile deschise la trezoreria statului.Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului.Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile Fondului pentru mediu la un moment dat.Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul contului:581 "Viramente interne"- cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condiţiile legii.Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul contului:581 "Viramente interne"- cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operaţiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A. │Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial al bugetului Fondului │ │ ││ │pentru mediu, la sfârşitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Închiderea conturilor de venituri │ 7xx │ 121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Închiderea conturilor de cheltuieli │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B. │Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuţiei bugetului Fondului pentru │ │ ││ │mediu, la sfârşitul exerciţiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │În cursul exerciţiului, încasarea veniturilor │ │ ││ │bugetului Fondului pentru mediu │ 5750100 │ 461 (7xx) │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │În situaţia în care veniturile încasate la │ │ ││ │bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele │ │ ││ │primite din excedentul anului precedent pentru │ │ ││ │efectuarea de cheltuieli, sunt mai mari decât │ │ ││ │plăţile efectuate din bugetul Fondului pentru │ │ ││ │mediu: │ │ ││ │- reîntregirea excedentului anului precedent, │ 5190190 │ 5750100 ││ │ cu sumele virate în cursul anului pentru │ │ ││ │ efectuarea de cheltuieli: │ │ ││ │- concomitent: │ 57503 │ 4680109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │În situaţia în care veniturile încasate la │ │ ││ │bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele │ │ ││ │primite din excedentul anului precedent, sunt │ │ ││ │mai mici decât cheltuielile bugetului Fondului │ │ ││ │pentru mediu: │ │ ││ │- la finele anului, reîntregirea excedentului │ 5190190 │ 5750100 ││ │ anului precedent, cu sumele virate în cursul │ │ ││ │ anului pentru efectuarea de cheltuieli: │ │ ││ │- concomitent: │ 57503 │ 4680109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul Fondului pentru mediu, în anul curent │ 770 │ 57502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5. │Închiderea contului 57501 "Disponibil din │ │ ││ │veniturile Fondului pentru mediu" cu soldul │ │ ││ │conturilor de venituri: │ │ ││ │- excedent │ 57502 │ 5750100 ││ │- deficit │ 5750100 │ 57502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6. │Virarea excedentului bugetului Fondului pentru │ │ ││ │mediu al exerciţiului curent în excedentul │ │ ││ │anului precedent │ 57503 │ 57502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7. │Pe baza deciziei ordonatorului de credite, │ │ ││ │acoperirea deficitului bugetului Fondului pentru │ │ ││ │mediu din excedentul anului precedent: │ 57502 │ 57503 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘16. Se introduce CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, ACTIVITĂŢI FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, cu următorul cuprins:1. Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabileContul 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"Contul 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:56001 "Disponibil curent al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii";5600101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie";5600102 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituţii de credit";56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";5600200 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";56003 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi";5600300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi";56004 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii";5600401 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la trezorerie";5600402 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la instituţii de credit";Contul 5600101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor încasate din venituri proprii la trezorerie, potrivit reglementărilor legale în vigoare.Contul 5600101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plăţile efectuate din venituri.Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.Contul 5600101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" se debitează prin creditul conturilor:411 "Clienţi"- cu sumele încasate de la clienţi, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate şi serviciilor prestate.413 "Efecte de primit de la clienţi"- cu sumele încasate de la clienţi.419 "Clienţi - creditori"- cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru livrări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii.461 "Debitori"- cu sumele încasate de la debitori.462 "Creditori"- cu sumele încasate în cont, necuvenite.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate"- la instituţia subordonată, cu sumele primite de la instituţia superioară în vederea efectuării cheltuielilor.483 "Decontări din operaţii în participaţie"- cu sumele primite de la coparticipanţi.518 "Dobânzi"- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi la trezorerie.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice finanţate integral din venituri proprii;- cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de cheltuieli.581 "Viramente interne"- cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil.751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii"- cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.Contul 5600101 "Disponibil curent al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" se creditează prin debitul conturilor:462 "Creditori"- cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate"- la instituţia superioară, cu sumele virate instituţiilor subordonate în vederea efectuării cheltuielilor.483 "Decontări din operaţii în participaţie"- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice finanţate integral din venituri proprii, rambursate;- cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenţi.56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii.Contul 56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii ţin evidenţa rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii la sfârşitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" este un cont bifuncţional.În debit, se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de venituri proprii, iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului de venituri proprii.Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii.Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii.Contul 56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:5600101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii.56003 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent.Contul 56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:56003 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent.770 "Finanţarea de la buget"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii.Contul 56003 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii evidenţiază excedentul rezultat din execuţia bugetului de venituri proprii din anii precedenţi, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56003 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii din anii precedenţi.Contul 56003 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se debitează prin creditul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenţi.56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent.Contul 56003 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se creditează prin debitul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de cheltuieli.56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent.Contul 56004 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"Cu ajutorul acestui cont instituţiile finanţate integral din venituri proprii ţin evidenţa depozitelor constituite din veniturile bugetului de venituri proprii, aflate în conturile deschise la trezoreria statului sau instituţii de credit.Contul 56004 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului.Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile proprii la un moment dat.Contul 56004 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" se debitează prin creditul contului:581 "Viramente interne"- cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condiţiile legii.Contul 56004 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" se creditează prin debitul contului:581 "Viramente interne"- cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite.Contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii"Contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:56101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii";5610100 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii"56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";5610200 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";56103 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi";5610300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi";Contul 56101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor încasate din venituri proprii şi subvenţii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.Contul 56101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii şi subvenţii, iar în credit plăţile efectuate din venituri.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.Contul 56101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" se debitează prin creditul conturilor:411 "Clienţi"- cu sumele încasate de la clienţi, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate şi serviciilor prestate.413 "Efecte de primit de la clienţi"- cu sumele încasate de la clienţi.419 "Clienţi - creditori"- cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru livrări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii.461 "Debitori"- cu sumele încasate de la debitori.462 "Creditori"- cu sumele încasate în cont, necuvenite.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate"- la instituţia subordonată, cu sumele primite de la instituţia superioară în vederea efectuării cheltuielilor.483 "Decontări din operaţii în participaţie"- cu sumele primite de la coparticipanţi.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de cheltuieli.581 "Viramente interne"- cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil.751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii"- cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.772 "Venituri din subvenţii"- cu subvenţiile primite în contul de disponibil.Contul 56101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" se creditează prin debitul conturilor:462 "Creditori"- cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate"- la instituţia superioară, cu sumele virate instituţiilor subordonate în vederea efectuării cheltuielilor.483 "Decontări din operaţii în participaţie"- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenţi.56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii.Contul 56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ţin evidenţa rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii la sfârşitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" este un cont bifuncţional.În debit, se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de venituri proprii şi subvenţii iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului de venituri proprii şi subvenţii.Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii şi subvenţii. Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii şi subvenţii.Contul 56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:56101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii şi subvenţii.56103 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent.Contul 56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:56103 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent.770 "Finanţarea de la buget"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii şi subvenţii.Contul 56103 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii evidenţiază excedentul rezultat din execuţia bugetului de venituri proprii din anii precedenţi, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56103 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii şi subvenţii din anii precedenţi.Contul 56103 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se debitează prin creditul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenţi.56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent.Contul 56103 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se creditează prin debitul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de cheltuieli.56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent.Contul 562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"Contul 562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii";5620100 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";5620200 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";56203 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi";5620300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi";Contul 56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor încasate din venituri proprii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.Contul 56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plăţile efectuate din venituri.Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.Contul 56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" se debitează prin creditul conturilor:411 "Clienţi"- cu sumele încasate de la clienţi, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate şi serviciilor prestate.413 "Efecte de primit de la clienţi"- cu sumele încasate de la clienţi.419 "Clienţi - creditori"- cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru livrări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii.461 "Debitori"- cu sumele încasate de la debitori.462 "Creditori"- cu sumele încasate în cont, necuvenite.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.518 "Dobânzi"- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi la trezorerie.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de cheltuieli.581 "Viramente interne"- cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil.751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii"- cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.Contul 56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" se creditează prin debitul conturilor:462 "Creditori"- cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenţi.56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii.Contul 56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice ţin evidenţa rezultatului execuţiei bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii la sfârşitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" este un cont bifuncţional.În debit, se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii.Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii.Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii.Contul 56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii.56203 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent.Contul 56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:56203 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent.770 "Finanţarea de la buget"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii.Contul 56203 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice evidenţiază excedentul rezultat din execuţia bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii din anii precedenţi, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56203 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii din anii precedenţi.Contul 56203 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se debitează prin creditul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenţi.56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent.Contul 56203 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se creditează prin debitul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de cheltuieli.56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operaţiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A. │Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial la instituţiile │ │ ││ │finanţate integral sau parţial din venituri │ │ ││ │proprii, precum şi activităţi finanţate integral │ │ ││ │din venituri proprii, la sfârşitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Închiderea conturilor de venituri │ 7xx │ 121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Închiderea conturilor de cheltuieli │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│B. │Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuţiei bugetului la instituţiile │ │ ││ │finanţate integral din venituri proprii, la │ │ ││ │sfârşitul exerciţiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │În cursul exerciţiului, încasarea veniturilor │ │ 461; ││ │bugetului de venituri proprii │ 5600101 │ 411, (7xx)│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Sume restituite din veniturile încasate │ 462 │ 5600101 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Plata cheltuielilor din buget │ % │ 770 ││ │ │ 232 (234) │ ││ │ │ 401 (404) │ ││ │ │ 6xx, etc. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │În cursul exerciţiului, încasarea sumelor din │ │ ││ │excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea │ │ ││ │de cheltuieli │ 5600101 │ 5190190 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5. │Sume acordate din excedentul anilor precedenţi │ │ ││ │pentru efectuarea de cheltuieli │ 4680109 │ 56003 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6. │Restituirea sumelor primite din excedentul │ │ ││ │anilor precedenţi │ 5190190 │ 5600101 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7. │Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor │ │ ││ │precedenţi │ 56003 │ 4680109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8. │Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăţilor nete de casă │ 770 │ 56002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 9. │Închiderea contului 56001 "Disponibil curent al │ │ ││ │instituţiilor publice finanţate integral din │ │ ││ │venituri proprii" cu soldul conturilor de │ │ ││ │venituri │ 56002 │ 5600101 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│10. │Virarea excedentului bugetului aferent │ │ ││ │exerciţiului curent în excedentul anului │ │ ││ │precedent │ 56003 │ 56002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ C. │Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuţiei bugetului la instituţiile │ │ ││ │finanţate parţial din venituri proprii (venituri │ │ ││ │proprii şi subvenţii), la sfârşitul exerciţiului │ │ ││ │financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │În cursul exerciţiului, încasarea veniturilor │ │ 461; ││ │bugetului de venituri proprii şi subvenţii │ 5610100 │ 411 (7xx)│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Sume restituite din veniturile încasate │ 462 │ 5610100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Plata cheltuielilor din buget │ % │ 770 ││ │ │ 232 (234) │ ││ │ │ 401 (404) │ ││ │ │ 6xx, etc. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │Restituirea subvenţiilor neutilizate, bugetelor │ │ ││ │din care au fost acordate │ 772 │ 5610100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5. │În cursul exerciţiului, încasarea sumelor din │ │ ││ │excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea │ │ ││ │de cheltuieli │ 5610100 │ 5190190 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6. │Sume acordate din excedentul anilor precedenţi │ │ ││ │pentru efectuarea de cheltuieli │ 4680109 │ 56103 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7. │Restituirea sumelor primite din excedentul │ │ ││ │anilor precedenţi │ 5190190 │ 5610100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8. │Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor │ │ ││ │precedenţi │ 56103 │ 4680109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 9. │Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăţilor nete de casă │ 770 │ 56102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│10. │Închiderea contului 56101 "Disponibil al │ │ ││ │instituţiilor publice finanţate din venituri │ │ ││ │proprii şi subvenţii" cu soldul conturilor de │ │ ││ │venituri │ 56102 │ 5610100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│11. │Virarea excedentului bugetului aferent │ │ ││ │exerciţiului curent în excedentul anului │ │ ││ │precedent │ 56103 │ 56102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ D. │Operaţiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuţiei bugetului activităţilor │ │ ││ │finanţate integral din venituri proprii, la │ │ ││ │sfârşitul exerciţiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │În cursul exerciţiului, încasarea veniturilor │ │ ││ │bugetului activităţii finanţată integral din │ │ 461; ││ │venituri proprii │ 5620100 │ 411 (7xx) │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Sume restituite din veniturile încasate │ 462 │ 5620100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Plata cheltuielilor din buget │ % │ 770 ││ │ │ 232 (234) │ ││ │ │ 401 (404) │ ││ │ │ 6xx, etc. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │În cursul exerciţiului, încasarea sumelor din │ │ ││ │excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea │ │ ││ │de cheltuieli │ 5620100 │ 5190190 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5. │Sume acordate din excedentul anilor precedenţi │ │ ││ │pentru efectuarea de cheltuieli │ 4680109 │ 56203 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6. │Restituirea sumelor primite din excedentul │ │ ││ │anilor precedenţi │ 5190190 │ 5620100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7. │Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor │ │ ││ │precedenţi │ 56203 │ 4680109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8. │Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăţilor nete de casă │ 770 │ 56202 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 9. │Închiderea contului 56201 "Disponibil al │ │ ││ │activităţilor finanţate din venituri proprii" cu │ │ ││ │soldul conturilor de venituri │ 56202 │ 5620100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 10.│Virarea excedentului bugetului aferent │ │ ││ │exerciţiului curent în excedentul anului │ │ ││ │precedent │ 56203 │ 56202 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘17. CAPITOLUL XV: "CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" devine CAPITOLUL XVII, cu aceeaşi denumire.18. CAPITOLUL XVI: "CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE" devine CAPITOLUL XVIII, cu aceeaşi denumire, care se modifică şi se completează astfel:18.1. Punctul 1 "Planul de conturi al trezoreriei centrale" se elimină.18.2. Punctul 2 "Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile" care devine punctul 1 se modifică şi se completează astfel:18.2.1. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 11 "Rezultatul reportat", contul 117 "Rezultatul reportat" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 117 «Rezultatul reportat» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"462 «Creditori»- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite acestora în următoarele exerciţii financiare.481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate»- cu închiderea contului la începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.489 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent»- cu închiderea contului la începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".După "Contul 117 «Rezultatul reportat» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:"481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate»- cu închiderea contului la începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.489 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent»- cu închiderea contului la începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"777 «Veniturile fondului de risc»- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.779 «Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit»- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial".După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"520 «Disponibil al bugetului de stat»- la sfârşitul anului, cu sumele virate pe baza extrasului de cont reprezentând excedentul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului»- la sfârşitul anului, cu sumele virate de trezoreriile teritoriale pe baza extrasului de cont reprezentând excedentele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale".După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"520 «Disponibil al bugetului de stat»- la sfârşitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului»- la sfârşitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale".18.2.2. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 13 "Fonduri cu destinaţie specială" se elimină contul 135 "Fondul de risc" şi contul 139 "Alte fonduri".18.2.3. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" se modifică şi se completează astfel:Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se modifică şi se completează conform punctului 8.3.2. din prezentele norme metodologice.18.2.4. LA CLASA 2 "CONTURI DE ACTIVE FIXE", grupa 26 "Active financiare (peste 1 an)", contul 267 "Creanţe imobilizate" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 267 «Creanţe imobilizate» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"472 «Venituri înregistrate în avans»- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans".După "Contul 267 «Creanţe imobilizate» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"763 «Venituri din creanţe imobilizate»- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate"şi se înlocuieşte cu următorul text:"763 «Venituri din creanţe imobilizate»- cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru creanţele imobilizate, aferente perioadei de raportare".18.2.5. La clasa 4 "CONTURI DE TERŢI", grupa 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul trezoreriei statului şi conturi asimilate" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 448 «Alte datorii şi creanţe cu bugetul» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- cu sumele de regularizat cu bugetului de stat la sfârşitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget.139 «Alte fonduri»- cu sumele datorate bugetului de stat conform prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1303/2002 privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă naţională a ajutoarelor economice nerambursabile, acordate Guvernului României de Comisia Europeană.- cu alte sume virate bugetului de stat conform legii".18.2.6. La clasa 4 "CONTURI DE TERŢI", grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 461 «Debitori» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- cu sumele datorate de beneficiarii garanţiilor de stat (garantaţi de stat) şi de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutaţi), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutaţi sau garantaţi de stat a comisioanelor la fondul de risc şi, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente finanţării rambursabile;- cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.139 «Alte fonduri»- cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistenţă financiară;- cu sumele datorate fondului constituit din cota de 1/10 aplicată la dobânda datorată de beneficiarii finali ai împrumutului BIRD 3723/1994 destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier;- cu sumele datorate altor fonduri derulate prin trezoreria centrală".şi se introduce următorul text:"777 «Veniturile fondului de risc»- cu sumele datorate de beneficiarii garanţiilor de stat (garantaţi de stat) şi de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutaţi), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutaţi sau garantaţi de stat a comisioanelor la fondul de risc şi, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente finanţării rambursabile;- cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.779 «Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit»- cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistenţă financiară;- cu alte sume datorate altor operaţiuni derulate prin trezoreria centrală".După "Contul 461 «Debitori» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie, conversie în acţiuni şi alte modalităţi prevăzute de lege conform legii, reprezentând obligaţii ale debitorilor pentru comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc, precum şi pentru rate, dobânzi şi alte costuri aferente garanţiilor de stat şi subîmprumuturilor;- cu creanţele fondului de risc predate la AVAS conform legii, reprezentând obligaţiile debitorilor pentru comisioane, majorări de întârziere datorate fondului de risc, precum şi pentru rate, dobânzi şi alte costuri în contul garanţiilor de stat executate şi nerecuperate de la debitori".După "Contul 462 «Creditori» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale»- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar - înregistrare în roşu".După "Contul 462 «Creditori» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"139 «Alte fonduri»- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite acestora în următoarele exerciţii financiare.629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale»- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar".şi se introduce următorul text:"117 «Rezultatul reportat»- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite acestora în următoarele exerciţii financiare".18.2.7. La clasa 4 "CONTURI DE TERŢI", grupa 47 "Conturi de regularizare şi asimilate", contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" şi contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"168 «Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate»- cu valoarea dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate, datorate în exerciţiile viitoare".După "Contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"666 «Cheltuieli privind dobânzile»- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţelor".După "Contul 472 «Venituri înregistrate în avans» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"267 «Creanţe imobilizate»- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans.763 «Venituri din creanţe imobilizate»- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente.766 «Venituri din dobânzi»- cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente".18.2.8. La clasa 4 "CONTURI DE TERŢI", grupa 48 "Decontări" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:"52402 «Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent»- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitele bugetului trezoreriei statului ale unităţilor descentralizate ale trezoreriei statului preluate în contul trezoreriei centrale.117 «Rezultatul reportat»- închiderea contului la începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".După "Contul 481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"52402 «Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent»- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentele bugetului trezoreriei statului virate de unităţile descentralizate ale trezoreriei statului în contul Trezoreriei centrale.117 «Rezultatul reportat»- închiderea contului la începutul exerciţiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".După funcţiunea contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" se introduce contul 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent". Funcţiunea contului este prevăzută la punctul 10.1. din prezentele norme metodologice.18.2.9. La clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT", grupa 51 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit", se modifică şi se completează astfel:Contul 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 512 «Conturi la trezorerii şi instituţii de credit» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- cu sumele încasate de la AVAS din recuperarea creanţelor cesionate;- cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;- cu alte sume încasate conform prevederilor legale.139 «Alte fonduri»- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumutului subsidiar şi de garanţie, reprezentând comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 a Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996;- cu sumele încasate în lei şi valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante conform legii;- cu sumele încasate de la beneficiarii altor fonduri derulate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale".şi se introduce următorul text:"777 «Veniturile fondului de risc»- cu sumele încasate din recuperarea creanţelor cesionate;- cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;- cu alte sume încasate conform prevederilor legale.779 «Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit»- cu alte sume încasate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale.791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»- cu sumele încasate în lei şi valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante conform legii".După "Contul 512 «Conturi la trezorerii şi instituţii de credit» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- cu sumele virate din disponibilităţile fondului de risc conform legii".După "Contul 512 «Conturi la trezorerii şi instituţii de credit» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"777 «Veniturile fondului de risc»- cu sumele de regularizat cu bugetul de stat la sfârşitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget".După "Contul 518 «Dobânzi» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- cu sumele datorate de bugetul trezoreriei statului reprezentând dobânzi calculate pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent general al trezoreriei statului.139 «Alte fonduri»- cu dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor fondului de contrapartidă păstrate în contul curent general al trezoreriei statului;- cu dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor altor fonduri".18.2.10. La clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT", grupa 52 "Disponibil al bugetelor" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:"481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate»- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentele bugetului trezoreriei statului virate de unităţile descentralizate ale trezoreriei statului în contul Trezoreriei centrale".După "Contul 524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate»- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitele bugetului trezoreriei statului ale unităţilor descentralizate ale trezoreriei statului preluate în contul trezoreriei centrale".Funcţiunea contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" se modifică şi se completează conform punctului 10.2. din prezentele norme metodologice.18.2.11. La clasa 6 "CONTURI DE CHELTUIELI", grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"139 «Alte fonduri»- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din Fondul de contrapartidă, transferate asupra fondului pentru închiderea conturilor de cheltuieli;- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din sumele din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante, transferate asupra veniturilor pentru închiderea conturilor de cheltuieli;- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din alte fonduri, transferate asupra acestora pentru închiderea conturilor de cheltuieli.462 «Creditori»- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite acestuia în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar".După "Contul 629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:"462 «Creditori»- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar - înregistrare în roşu".După "Contul 665 «Cheltuieli din diferenţe de curs valutar» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondului de risc rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.139 «Alte fonduri»- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondurilor constituite în valută, pentru închiderea conturilor de cheltuieli".După "Contul 666 «Cheltuieli privind dobânzile» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"168 «Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate»- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi şi datorii asimilate"471 «Cheltuieli înregistrate în avans»- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţelor"şi se înlocuieşte cu următorul text:"168 «Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate»- cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru împrumuturi şi datorii asimilate, aferente perioadei de raportare".18.2.12. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI", grupa 76 "Venituri financiare", se modifică şi se completează astfel:După "Contul 763 «Venituri din creanţe imobilizate" se creditează prin debitul conturilor» se elimină următorul text:"267 «Creanţe imobilizate»- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate.472 «Venituri înregistrate în avans»- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente".şi se înlocuieşte cu următorul text:"267 «Creanţe imobilizate»- cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru creanţele imobilizate, aferente perioadei de raportare".După "Contul 765 «Venituri din diferenţe de curs valutar» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile transferate asupra fondului de risc, rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.139 «Alte fonduri»- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile transferate asupra altor fonduri constituite în valută, pentru închiderea conturilor de venituri".După "Contul 766 «Venituri din dobânzi» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"472 «Venituri înregistrate în avans»- cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente".18.2.13. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI", grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială şi fonduri cu destinaţie specială", se modifică şi se completează astfel:18.2.13.1. Contul 770 "Finanţarea de la buget" se modifică şi se completează astfel:După "Contul 770 «Finanţarea de la buget» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului»- la sfârşitul perioadei, cu totalul plăţilor nete".şi se înlocuieşte cu următorul text:"52402 «Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent»- la sfârşitul exerciţiului, cu soldul plăţilor nete de casă, preluat din contul de finanţare bugetară în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent".18.2.13.2. Se introduce contul 777 "Veniturile fondului de risc" cu următorul conţinut, şi se modifică şi completează conţinutul contului 779 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" şi al contului 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" astfel:"Contul 777 «Veniturile fondului de risc»Contul 777 «Veniturile fondului de risc» este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor provenind din comisioane pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor, precum şi din alte surse prevăzute de lege.În creditul contului se înregistrează veniturile aferente fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare. În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei. La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.Contabilitatea analitică se organizează distinct pentru garanţiile de stat şi acordurile de împrumut subsidiar interne şi, respectiv, pentru garanţiile de stat şi subîmprumuturi externe.Contul 777 «Veniturile fondului de risc» se creditează prin debitul conturilor:461 «Debitori»- cu sumele datorate de beneficiarii garanţiilor de stat (garantaţi de stat) şi de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutaţi), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutaţi sau garantaţi de stat a comisioanelor la fondul de risc şi, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente finanţării rambursabile;- cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.512 «Conturi la trezorerii şi instituţii de credit»- cu sumele încasate din recuperarea creanţelor cesionate;- cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;- cu alte sume încasate, conform prevederilor legale.Contul 777 «Veniturile fondului de risc» se debitează prin creditul contului:121 «Rezultatul patrimonial»- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.512 «Conturi la trezorerii şi instituţii de credit»- cu sumele de regularizat cu bugetul de stat la sfârşitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget.Contul 779 «Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit»Contul 779 «Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit» este un cont de pasiv.Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor aferente fondului de contrapartidă, precum şi a altor sume constituite din alte operaţiuni derulate în contul trezoreriei centrale, cum ar fi ajutor nerambursabil Olanda etc.Fondul de contrapartidă se constituie şi se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul de contrapartidă administrat de Ministerul Finanţelor Publice provine din fonduri financiare constituite din ajutoare externe nerambursabile acordate Guvernului României de către guvernele ţărilor membre ale Grupului celor 24.Ajutoarele externe nerambursabile se prezintă sub forma unor programe de import şi de asistenţă financiară, convenite pe baza unor acorduri bilaterale.Programele de import au ca obiect finanţarea importului unor bunuri şi servicii deficitare pe piaţa internă, pentru susţinerea nivelului de trai al populaţiei şi pentru sprijinirea unor sectoare cheie ale economiei naţionale. Guvernul României constituie fondurile de contrapartidă din contravaloarea în moneda naţională a bunurilor şi serviciilor pe care le vinde pe piaţa internă sau unor operatori economici desemnaţi în acest sens.Programele de asistenţă financiară au ca obiect acordarea unor fonduri valutare pe care Guvernul României le utilizează pentru finanţarea importurilor de bunuri şi servicii ale unor beneficiari din sectoare cheie ale economiei naţionale.Fondul de contrapartidă este alocat în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.În creditul contului se înregistrează veniturile aferente fondului de contrapartidă. În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei. La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.Contul 779 «Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit» se creditează prin debitul conturilor:461 «Debitori»- cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistenţă financiară;- cu alte sume datorate altor operaţiuni derulate prin trezoreria centrală.512 «Conturi la trezorerii şi instituţii de credit»- cu alte sume încasate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale.Contul 779 «Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit» se debitează prin creditul contului:121 «Rezultatul patrimonial»- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» este un cont de pasiv.Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor în lei şi în valută constituite din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante (active bancare, creanţe comerciale şi alte active neperformante), conform prevederilor legale privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante, precum şi a altor sume constituite din alte operaţiuni derulate în contul trezoreriei centrale.În creditul contului se înregistrează veniturile aferente altor fonduri. În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei. La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» se creditează prin debitul conturilor:512 «Conturi la trezorerii şi instituţii de credit»- cu sumele încasate în lei şi valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante conform legii.Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» se debitează prin creditul contului:121 «Rezultatul patrimonial»- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial".18.3. Punctul 3 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei centrale a principalelor operaţiuni" devine punctul 2 şi se modifică şi se completează astfel:18.3.1. Se elimină operaţiunile contabile de la punctul I "Fondul de risc", subpunctele 1, 2, 3, 6, 7, 8.1, 8.2 şi 10 (înregistrările 3 şi 4) şi se înlocuiesc cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operaţiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ I │Fondul de risc │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │Creanţele fondului de risc reprezentând obligaţii│ │ ││ │de plată ale beneficiarilor garanţiilor de stat │ │ ││ │(garantaţi de stat) şi ai acordurilor de împrumut│ │ ││ │subsidiar (subîmprumutaţi) la fondul de risc │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Evidenţierea creanţelor în lei şi în valută, │ │ ││ │reprezentând comisioane la fondul de risc, │ │ ││ │majorări de întârziere aplicate pentru neplata │ │ ││ │în termen de către subîmprumutaţi sau garantaţi │ │ ││ │de stat a comisioanelor la fondul de risc şi, │ │ ││ │respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a │ │ ││ │comisioanelor şi a altor costuri aferente │ │ ││ │finanţării rambursabile, precum şi alte sume │ │ ││ │datorate conform prevederilor legale │ 461 │ 777 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2 │Creanţele fondului de risc reprezentând obligaţii│ │ ││ │de plată din bugetul trezoreriei statului la │ │ ││ │fondul de risc │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Înregistrarea creanţei reprezentând dobânzile │ │ ││ │calculate pentru disponibilul fondului de risc │ │ ││ │păstrat în contul curent general al trezoreriei │ │ ││ │statului │ 51807 │ 766 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Înregistrarea în contul de disponibil al fondului│ │ ││ │de risc a dobânzii încasate pentru disponibilul │ │ ││ │fondului de risc păstrat în contul curent general│ │ ││ │al trezoreriei statului │ 51206 │ 51807 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3 │Decontări cu bugetul de stat │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Încasarea în contul de disponibil al fondului de │ │ ││ │risc a sumelor primite de la bugetul de stat │ │ ││ │pentru completarea fondului de risc │ 51206 │ 777 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │La sfârşitul anului, regularizarea cu bugetul de │ │ ││ │stat, în limita sumelor primite │ 777 │ 51206 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6 │AAAS │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Predarea la AAAS a creanţelor reprezentând: │ 654 │ 461 ││ │- rate de capital, dobânzi şi alte costuri │ │ ││ │- comisioane de risc şi majorări de întârziere │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Încasarea de la AAAS a sumelor recuperate │ 51206 │ 777 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8 │Stingerea creanţelor fondului de risc │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│8.1 │Evidenţierea stingerii creanţelor prin scutire, │ 654 │ 461 ││ │anulare, prescripţie şi alte modalităţi │ │ ││ │prevăzute de lege reprezentând: │ │ ││ │ - rate de capital, dobânzi şi alte costuri │ │ ││ │ - comisioane de risc, dobânzi şi majorări de │ │ ││ │ întârziere │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│8.2 │Stingerea creanţelor fondului de risc prin │ │ ││ │conversie în acţiuni reprezentând │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- rate de capital, dobânzi şi alte costuri │ 654 │ 461 ││ │ conform legii │ │ ││ │- comision de risc, dobânzi şi majorări de │ 260 │ 117 ││ │ întârziere conform legii │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 10 │ Reevaluarea alin. 3 şi 4 │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Închiderea conturilor de cheltuieli ale fondului │ │ ││ │de risc │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Închiderea conturilor de venituri ale fondului │ │ ││ │de risc │ 7xx │ 121 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘18.3.2. Se elimină operaţiunile contabile de la punctul II "Fondul de contrapartidă", subpunctele 1, 3, 4, 9, 10 şi 12 şi se înlocuiesc cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operaţiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ II │Fondul de contrapartidă │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │Înregistrarea sumelor datorate Fondului de │ │ ││ │contrapartidă de beneficiarii programelor de │ │ ││ │import sau de asistenţă financiară │ 461 │ 779 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 9 │Evidenţierea sumelor stinse şi a celor │ │ ││ │neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate│ │ ││ │din Fondul de contrapartidă şi restituite │ │ ││ │Fondului de contrapartidă │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- Încasarea sumelor neutilizate │ 51206 │ 462 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- Diminuarea sumelor datorate Fondului de │ │ ││ │ contrapartidă de beneficiarii programelor de │ │ ││ │ import sau de asistenţă financiară înregistrate│ │ ││ │ în exerciţiul financiar curent - înregistrare │ │ ││ │ în roşu │ 629 │ 462 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- Diminuarea sumelor datorate Fondului de │ │ ││ │ contrapartidă de beneficiarii programelor de │ │ ││ │ import sau de asistenţă financiară înregistrate│ │ ││ │ în următorul exerciţiu financiar │ 462 │ 117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- Evidenţierea stingerii creanţelor prin scutire,│ │ ││ │ anulare, prescripţie şi alte modalităţi │ │ ││ │ prevăzute de lege │ 654 │ 461 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 10 │Înregistrarea contravalorii dobânzilor de încasat│ │ ││ │din bugetul trezoreriei statului, aferente │ │ ││ │disponibilităţilor fondului de contrapartidă │ 51807 │ 766 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 12 │Închiderea la sfârşitul perioadei a conturilor de│ │ ││ │cheltuieli efectuate din Fondul de contrapartidă │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Închiderea la sfârşitul perioadei a conturilor de│ │ ││ │venituri aferente Fondului de contrapartidă │ 7xx │ 121 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘18.3.3. Se elimină operaţiunile contabile de la punctul III "Comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/1996".18.3.4. Se elimină operaţiunile contabile de la punctul IV "Venituri din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante", subpunctele 1, 7 şi 8 şi se înlocuiesc cu următorul text:┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operaţiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │Încasarea sumelor în lei şi valută din vărsăminte│ % │ 791 ││ │din privatizare şi din valorificarea activelor │ 51206 │ ││ │neperformante │ 51207 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7 │Închiderea conturilor de venituri aferente │ │ ││ │operaţiunilor din vărsăminte din privatizare şi │ │ ││ │din valorificarea activelor neperformante │ 7xx │ 121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8 │Închiderea conturilor de cheltuieli aferente │ │ ││ │operaţiunilor din vărsăminte din privatizare şi │ │ ││ │din valorificarea activelor neperformante │ 121 │ 6xx │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘18.3.5. Se elimină operaţiunea contabilă evidenţiată prin formula contabilă "471 = 168" de la punctele XVI "Cheltuielile bugetului de stat - MFP - Acţiuni generale", XVII "Bugetul trezoreriei statului" şi XXI "Datorie publică guvernamentală".18.3.6. Se elimină operaţiunea contabilă evidenţiată prin formula contabilă "267 = 472" de la punctul XVII "Bugetul trezoreriei statului".18.3.7. Operaţiunile contabile de la punctul XIII "Stabilirea deficitului bugetului de stat", subpunctele 2-4 se modifică şi se completează conform punctului 10.4. din prezentele norme metodologice.18.3.8. Se elimină operaţiunile contabile de la punctul XVIII "Bugetul trezoreriei statului", evidenţiate prin formulele contabile "5242 = 121" şi "121 = 5242" şi se înlocuiesc cu următorul text: ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐ │Înregistrarea la sfârşitul anului a preluării │ │ │ │excedentelor bugetului trezoreriei statului │ │ │ │transferate de unităţile Trezoreriei statului │ 52402 │ 481 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │Înregistrarea la sfârşitul anului a preluării defici- │ │ │ │telor bugetului trezoreriei statului transferate de │ │ │ │unităţile Trezoreriei statului │ 481 │ 52402 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │Închiderea contului 481 la începutul exerciţiului │ 481 │ 117 │ │următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului │ 117 │ 481 │ │reportat │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┘18.4. Punctul 4 "Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 decembrie 2008 în noul plan de conturi" se elimină.19. Se introduce CAPITOLUL XIX: CONTABILITATEA UNOR OPERAŢIUNI SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI, cu următorul cuprins:- CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ŞI A CHELTUIELILOR EFECTUATE PRIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE, SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI- CONTABILITATEA UNOR OPERAŢIUNI SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI1. Reguli generale1.1. Contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi a altor operaţiuni prevăzute la prezentul capitol se organizează şi funcţionează atât pe principiul execuţiei de casă, prin înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în conturile corespunzătoare de venituri şi cheltuieli bugetare deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei statului pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, cât şi pe principiul contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente).1.2. La nivelul unităţilor Trezoreriei statului, contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi a altor operaţiuni prevăzute la prezentul capitol, organizată pe principiul contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente), asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective şi se conduce cu ajutorul Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.1.3. Activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar achiziţionate din bugetul Trezoreriei Statului, după plata acestora, se preiau în contabilitate şi în patrimoniul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti şi, concomitent, se scad din evidenţa contabilă a unităţilor Trezoreriei statului din bugetul cărora au fost plătite, pe bază de proces-verbal de predare-preluare aprobat de conducătorul direcţiei generale regionale a finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti.1.4. Conturile în afara bilanţului în care se înregistrează creditele bugetare aprobate, creditele de angajament aprobate, creditele bugetare deschise pentru cheltuieli proprii, creditele de angajament angajate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale şi instrucţiunile de utilizare a acestora sunt cele prevăzute în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.1.5. (1) Contabilitatea operaţiunilor prevăzute la pct. 3 se conduce la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului din cadrul administraţiilor finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, serviciilor/birourilor fiscale municipale, orăşeneşti şi comunale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, până la nivel de balanţă de verificare, fără a se întocmi situaţii financiare. (2) Balanţele de verificare întocmite la finele trimestrului şi anului bugetar se transmit activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti, după caz, în scopul includerii în situaţiile financiare trimestriale şi anuale.1.6. (1) Activităţile de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice întocmesc trimestrial şi anual situaţii financiare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Balanţele de verificare întocmite la finele trimestrului şi anului bugetar se vor include în situaţiile financiare trimestriale şi anuale. (2) Situaţiile financiare trimestriale şi anuale întocmite la nivelul activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti se centralizează în situaţiile financiare ale Trezoreriei centrale.1.7. Operaţiunile prevăzute la punctele 2. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor Trezoreriei statului a principalelor operaţiuni derulate prin bugetul Trezoreriei statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale" şi 3. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor trezoreriei statului a unor operaţiuni specifice" nu sunt limitative, acestea putând fi completate cu alte operaţiuni contabile aprobate în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.2. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂŢILOR TREZORERIEI STATULUI A PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ŞI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operaţiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │BUGETUL TREZORERIEI STATULUI │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │VENITURI │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Capitol/subcapitol de venituri bugetare 31.02 │ │ ││ │"Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei │ │ ││ │Statului de la alte sectoare": │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea dobânzilor de încasat aferente │ │ ││ │ conturilor de disponibilităţi ale unităţilor │ │ ││ │ Trezoreriei Statului fără casierii tezaur, │ │ ││ │ deschise la instituţii de credit │ 5180702 │ 766 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- încasarea dobânzilor │ 52401 │ 5180702 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Capitol/ subcapitol de venituri bugetare 35.04 │ % │ 75103 ││ │"Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate│ 46609 │ ││ │la termen" │ │ ││ │- înregistrarea majorărilor de întârziere pentru │ 52401 │ ││ │ neplata creanţelor bugetului trezoreriei │ │ ││ │ statului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- încasarea majorărilor de întârziere │ 52401 │ 46609 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Capitol/subcapitol de venituri bugetare 36.50 │ │ ││ │"Alte venituri": │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea comisioanelor percepute de │ │ ││ │ Trezoreria statului pentru serviciile prestate │ │ ││ │ clienţilor şi a prejudiciilor create ca urmare │ │ ││ │ a afectării integrităţii disponibilităţilor │ │ ││ │ băneşti păstrate la Trezoreria Statului, │ │ ││ │ după caz │ 46609 │ 75104 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- încasarea comisioanelor/ recuperarea │ │ ││ │ prejudiciilor suportate din bugetul trezoreriei│ │ ││ │ statului │ 52401 │ 46609 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ CHELTUIELI │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A. │Capitolul de cheltuieli bugetare 51 "Autorităţi │ │ ││ │publice şi acţiuni externe" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ I. │"Titlul 20 "Bunuri şi servicii" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I.1 │Articolul 20.01 "Bunuri şi servicii": │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ a) │Materiale consumabile │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Înregistrarea materialelor consumabile │ │ ││ │achiziţionate de la furnizori, conform sumelor │ │ ││ │facturate │ % │ 401 ││ │- alineatul 01 "Furnituri de birou" │ 30208 │ ││ │- alineatul 02 "Materiale pentru curăţenie" │ 30208 │ ││ │- alineatul 05 "Carburanţi şi lubrifianţi" │ 30202 │ ││ │- alineatul 06 "Piese de schimb" │ 30204 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Darea în consum a materialelor consumabile │ │ ││ │- alineatul 01 "Furnituri de birou" │ 60208 │ 30208 ││ │- alineatul 02 "Materiale pentru curăţenie" │ 60208 │ 30208 ││ │- alineatul 05 "Carburanţi şi lubrifianţi" │ 60202 │ 30202 ││ │- alineatul 06 "Piese de schimb" │ 60204 │ 30204 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ b) │Cheltuieli privind energia şi apa - înregistrarea│ 610 │ 401 ││ │consumurilor facturate │ │ ││ │- alineatul 03 "Încălzit, iluminat şi forţă │ │ ││ │ motrică" şi │ │ ││ │- alineatul 04 "Apă, canal, salubritate" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ c) │Alte servicii executate de terţi - valoarea altor│ 628 │ 401 ││ │servicii executate de terţi, facturate │ │ ││ │- alineatul 30 "Alte bunuri şi servicii pentru │ │ ││ │ întreţinere şi funcţionare" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ d) │Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal │ 624 │ 401 ││ │- contravaloarea transportului de bunuri şi │ │ ││ │ transportului de personal datorate terţilor │ │ ││ │- alineatul 07 "Transport" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ e) │Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii │ 626 │ % ││ │ - valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de │ │ 401 ││ │ telecomunicaţii datorate terţilor │ │ ││ │ - valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de │ │ 408 ││ │ telecomunicaţii datorate terţilor pentru care │ │ ││ │ urmează să se primească facturi │ │ ││ │ - alineatul 08 "Poştă, telecomunicaţii, radio, │ │ ││ │ tv., internet" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ f) │Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate │ 627 │ 770 ││ │- alineatul 09 "Materiale şi prestări servicii │ sau │ ││ │ cu caracter funcţional" │ 401 │ ││ │ │ 627 │ 401 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I.2.│Articolul 20.02 "Reparaţii curente" │ │ ││ │- valoarea facturată a lucrărilor de întreţinere │ │ ││ │ şi reparaţii executate de terţi │ 611 │ 401 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I.3.│Articolul 20.05 "Bunuri de natura obiectelor de │ │ ││ │inventar" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Valoarea la preţ de înregistrare a materialelor │ │ ││ │de natura obiectelor de inventar achiziţionate │ │ ││ │de la furnizori │ 30301 │ 401 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Darea în folosinţă a materialelor de natura │ │ ││ │obiectelor de inventar │ 30302 │ 30301 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Înregistrarea scoaterii din evidenţă a │ 603 │ % ││ │materialelor de natura obiectelor de inventar, │ │ 30301 ││ │pe baza procesului verbal de predare-preluare │ │ 30302 ││ │prevăzut la cap. I. Reguli generale, pct.3*) │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I.4.│Articolul 20.11 "Cărţi, publicaţii şi materiale │ % │ 401 ││ │documentare" │ 603 │ ││ │- valoarea la preţ de înregistrare a cărţilor, │ 60208 │ ││ │ publicaţiilor şi materialelor documentare │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I.5.│ Articolul 20.30 "Alte cheltuieli" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ a) │- valoarea primelor de asigurare datorate │ 613 │ 401 ││ │ terţilor │ │ ││ │Alineatul 03 "Prime de asigurare non- viaţă" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ b) │Alineatul 04 "Chirii" │ 612 │ 401 ││ │- valoarea chiriilor datorate terţilor │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│II. │Titlul 59 "Alte cheltuieli" │ │ ││ │Alineatul 59.17 "Despăgubiri civile" │ 679 │ 770 ││ │- valoarea sumelor aferente prejudiciilor create │ │ ││ │ ca urmare a afectării integrităţii │ │ ││ │ disponibilităţilor băneşti păstrate în │ │ ││ │ Trezoreria statului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│III.│Titlul 71. Active nefinanciare │ 213 │ 404 ││ │Articolul 71.01 "Active fixe" │ │ ││ │a) alineatul 02 "Maşini, echipamente şi mijloace │ │ ││ │de transport" │ │ ││ │- înregistrarea activelor fixe achiziţionate (cu │ │ ││ │ încadrarea în Catalogul privind clasificarea │ │ ││ │ şi duratele normale de funcţionare a │ │ ││ │ mijloacelor fixe) │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │b) alineatul 03 "Mobilier, aparatură birotică şi │ 214 │ 404 ││ │alte active corporale" │ │ ││ │- înregistrarea activelor fixe achiziţionate │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea scoaterii din evidenţă a │ 658 │ % ││ │ activelor fixe, pe baza procesului verbal de │ │ 213 ││ │ predare-preluare prevăzut la cap. I. Reguli │ │ 214 ││ │ generale, pct.3*) │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ IV │Înregistrarea plăţii facturilor aferente │ % │ 770 ││ │operaţiunilor de la pct. I şi pct. III │ 401 │ ││ │ │ 404 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B │Capitolul de cheltuieli bugetare 55 "Dobânzi", │ │ ││ │titlul 30 "Dobânzi" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea dobânzilor datorate │ 666 │ 5180601 ││ │disponibilităţile păstrate în contul trezoreriei │ │ ││ │statului │ │ ││ │Notă: se înregistrează pe total dobânzi datorate │ │ ││ │într-o zi calendaristică, pe baza fişelor de │ │ ││ │calcul a dobânzii. În cazul dobânzilor la vedere │ │ ││ │care se achită în prima zi lucrătoare a lunii │ │ ││ │următoare celei de calcul, operaţiunea se │ │ ││ │înregistrează în ultima zi lucrătoare a lunii │ │ ││ │pentru care se efectuează calculul de dobândă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea dobânzilor plătite │ 5180601 │ 770 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI │ │ ││ │ŞI STABILIREA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI CURENT │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a │ │ ││ │conturilor de venituri prin contul de rezultat │ │ ││ │patrimonial │ 7xx │ 121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a │ │ ││ │conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat │ │ ││ │patrimonial │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Transferul rezultatului patrimonial asupra │ │ ││ │rezultatului reportat (excedent patrimonial), la │ │ ││ │începutul anului │ 121 │ 117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │Transferul rezultatului patrimonial asupra │ │ ││ │rezultatului reportat (deficit patrimonial), la │ │ ││ │începutul anului │ 117 │ 121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5. │Închiderea la sfârşitul exerciţiului bugetar a │ │ ││ │contului de finanţare de la bugetul trezoreriei │ │ ││ │statului prin contul de rezultat al execuţiei │ │ ││ │bugetului trezoreriei statului din anul curent │ │ ││ │(cu totalul plăţilor nete de casă) │ 770 │ 52402 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6. │Transferul în contul Trezoreriei centrale a │ 481 │ 52402 ││ │rezultatului execuţiei bugetului trezoreriei │ │ ││ │statului, la finele anului bugetar: │ │ ││ │- virare excedent │ 52402 │ 481 ││ │- încasare deficit │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7. │Închiderea contului 481 "Decontări între │ │ ││ │instituţia superioară şi instituţiile │ │ ││ │subordonate" la începutul exerciţiului următor, │ │ ││ │prin transferarea soldului debitor asupra │ │ ││ │rezultatului reportat │ 117 │ 481 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8. │Închiderea contului 481 "Decontări între │ │ ││ │instituţia superioară şi instituţiile │ │ ││ │subordonate" la începutul exerciţiului următor, │ │ ││ │prin transferarea soldului creditor asupra │ │ ││ │rezultatului reportat │ 481 │ 117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Cheltuielile BUGETULUI DE STAT - │ │ ││ │MFP- Acţiuni generale │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │Capitolul 55 "Tranzacţii privind datoria publică │ │ ││ │şi împrumuturi" │ │ ││ │- titlul 30 "Dobânzi", articolul 30.01 "Dobânzi │ │ ││ │aferente datoriei publice interne", alineatul │ │ ││ │30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice │ │ ││ │interne directe" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea dobânzilor datorate │ 666 │ 51806 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- plata dobânzilor datorate │ 51806 │ 770 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2 │Capitolul 56 "Transferuri cu caracter general │ │ ││ │între diferite nivele ale administraţiei", │ │ ││ │subcapitolul 56.05 "Transferuri din bugetul de │ │ ││ │stat către bugetele locale din Fondul de │ │ ││ │Intervenţie" │ │ ││ │- titlul 51 "Transferuri între unităţi ale │ │ ││ │administraţiei publice", articolul 51 │ │ ││ │"Transferuri curente", alineatele 51.06 │ │ ││ │"Transferuri din Fondul de intervenţie" şi │ │ ││ │51.16 "Transferuri din bugetul de stat către │ │ ││ │bugetele locale din Fondul Naţional de │ │ ││ │Dezvoltare" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ - înregistrarea plăţilor efectuate: │ 671 │ 770 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE CHELTUIELI ŞI STABILIREA│ │ ││ │REZULTATULUI EXERCIŢIULUI CURENT │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a │ │ ││ │conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat │ │ ││ │patrimonial │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Închiderea la sfârşitul exerciţiului bugetar a │ │ ││ │conturilor de finanţare de la bugetul de stat - │ │ ││ │MFP - Acţiuni generale prin contul de rezultat al│ │ ││ │execuţiei bugetului de stat din anul curent (cu │ │ ││ │totalul plăţilor nete de casă) │ 770 │ 52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Transferul în contul Trezoreriei centrale a │ │ ││ │rezultatului execuţiei bugetului de stat - MFP │ │ ││ │- Acţiuni generale din anul curent │ 52002 │ 489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuţiei bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" la începutul exerciţiului următor prin │ │ ││ │transferarea soldului asupra rezultatului │ │ ││ │reportat │ 489 │ 117 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘------*) Activele fixe şi obiectele de inventar care se preiau în evidenţa contabilă şi în patrimoniul direcţiei generale regionale a finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti se înregistrează de acestea prin contul 779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit".3. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂŢILOR TREZORERIEI STATULUI A UNOR OPERAŢIUNI SPECIFICE┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operaţiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │Înregistrarea sumelor încasate în conturile │ 5120901 │ 462 ││ │operatorilor economici şi altor titulari de cont │ │ ││ │din afara sectorului public │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare ale │ │ ││ │conturilor de disponibilităţi ale agenţilor │ │ ││ │economici diminuate cu rulajele debitoare ale │ │ ││ │conturilor 43 "Depozite ale agenţilor economici",│ │ ││ │preluate din balanţa de verificare aferentă lunii│ │ ││ │respective. │ │ ││ │- La începutul anului 2014 se înregistrează pe │ │ ││ │total soldurile conturilor de la data de │ │ ││ │31.12.2013 preluate din balanţa de verificare. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2 │Înregistrarea sumelor utilizate din conturile │ 462 │ 5120901 ││ │operatorilor economici şi altor titulari de cont │ │ ││ │din afara sectorului public │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare ale │ │ ││ │conturilor de disponibilităţi ale agenţilor │ │ ││ │economici de la pct.1. diminuate cu rulajele │ │ ││ │creditoare ale conturilor 43 "Depozite ale │ │ ││ │agenţilor economici", preluate din balanţa de │ │ ││ │verificare pentru luna respectivă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3 │Înregistrarea depozitelor operatorilor economici │ 581 │ 5120901 ││ │şi ai altor titulari de cont din afara sectorului│ │ ││ │public │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ 5120902 │ 581 ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare, │ │ ││ │preluate din balanţa de verificare aferentă lunii│ │ ││ │respective, pentru conturile de depozit 43 │ │ ││ │"Depozite ale agenţilor economici". │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4 │Restituirea în conturile de disponibilităţi a │ 581 │ 5120902 ││ │sumelor constituite în conturile de depozit ale │ │ ││ │operatorilor economici şi ai altor titulari de │ │ ││ │cont din afara sectorului public. │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ 5120901 │ 581 ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare │ │ ││ │preluate din balanţa de verificare pentru │ │ ││ │conturile de depozit 43 "Depozite ale │ │ ││ │agenţilor economici". │ │ ││ │- La începutul anului 2014 se înregistrează │ │ ││ │sumele aflate în soldul conturilor de depozit │ │ ││ │43 "Depozite ale agenţilor economici" existente │ │ ││ │la data de data de 31.12.2013. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5 │Înregistrarea la începutul anului 2014 a sumelor │ │ ││ │aflate în soldul conturilor de depozit 43 │ │ ││ │"Depozite ale agenţilor economici" existente la │ │ ││ │data de 31.12.2013 │ 5120902 │ 462 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6 │Certificate de trezorerie de la populaţie în │ 51210 │ 5190109 ││ │depozit │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare │ │ ││ │preluate din balanţa de verificare pentru │ │ ││ │contul 42 "Certificate de depozit" │ │ ││ │- La începutul anului 2014 se înregistrează pe │ │ ││ │total soldul contului 42 "Certificate de depozit"│ │ ││ │de la data de 31.12.2013 preluat din balanţa │ │ ││ │de verificare. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7 │Lichidarea certificatelor de trezorerie de la │ 5190109 │ 51210 ││ │populaţie în depozit │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare │ │ ││ │preluate din balanţa de verificare pentru contul │ │ ││ │42 "Certificate de depozit". │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘20. CAPITOLUL XVII: "ANEXE" devine CAPITOLUL XX: "ANEXE".20.1. Din CAPITOLUL XX: "ANEXE" se elimină următoarele anexe:- Anexa nr. 1 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL DE STAT - VENITURI";- Anexa nr. 2 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETELE LOCALE - VENITURI";- Anexa nr. 3 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT - VENITURI";- Anexa nr. 4 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ - VENITURI";- Anexa nr. 5 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE - VENITURI";- Anexa nr. 8 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI";- Anexa nr. 10 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAŢIA INDICATORILOR BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII";- Anexa nr. 11 "TABEL DE CONCORDANŢĂ ÎNTRE CONTURILE DE VENITURI ŞI CLASIFICAŢIA BUGETARĂ, CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETELOR LOCALE";- Anexa nr. 12 "TABEL DE CONCORDANŢĂ ÎNTRE CONTURILE DE CHELTUIELI ŞI CLASIFICAŢIA BUGETARĂ, CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ".20.2. La CAPITOLUL XX: "ANEXE" se introduc următoarele anexe:- "TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ŞI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE - VENITURI", prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice;- "TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE CHELTUIELI ŞI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE - CHELTUIELI, CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ", prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.21. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Anexa 1 *Font 8*         PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE  C  L G  A R CONT SINTETIC DENUMIRE CONT NOU  S U gr. I, gr. II  A P şi gr. III     A  1 CONTURI DE CAPITALURI    10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI         100 Fondul activelor fixe necorporale         100 00 Fondul activelor fixe necorporale         100 00 00 Fondul activelor fixe necorporale         101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului         101 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului         101 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului         102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului         102 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului         102 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului         103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor                                administrativ - teritoriale         103 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor                                administrativ - teritoriale         103 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor                                administrativ - teritoriale         104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor                                administrativ - teritoriale         104 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor                                administrativ - teritoriale         104 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor                                administrativ - teritoriale         105 Rezerve din reevaluare         105 01 Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri         105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri         105 02 Rezerve din reevaluarea construcţiilor         105 02 00 Rezerve din reevaluarea construcţiilor         105 03 Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor şi plantaţiilor         105 03 00 Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor şi plantaţiilor         105 04 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a                                altor active fixe corporale         105 04 00 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a                                altor active fixe corporale         105 05 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului         105 05 00 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului         106 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor                                încasate (SAPARD)         106 00 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor                                încasate (SAPARD)         106 00 00 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor                                încasate (SAPARD) 11 REZULTATUL REPORTAT         117 Rezultatul reportat         117 00 Rezultatul reportat         117 00 00 Rezultatul reportat 12 REZULTATUL PATRIMONIAL         121 Rezultatul patrimonial         121 00 Rezultatul patrimonial         121 00 00 Rezultatul patrimonial 13 FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ         132 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         132 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         132 00 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         133 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         133 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         133 00 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         139 Alte fonduri         139 01 Fond de dezvoltare a spitalului         139 01 00 Fond de dezvoltare a spitalului 15 PROVIZIOANE         151 Provizioane         151 01 Provizioane sub 1 an         151 01 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalităţi, despăgubiri,                                daune şi alte datorii incerte sub 1 an         151 01 02 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor sub 1 an         151 01 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câştigate în                                instanţă sub 1 an         151 01 04 Provizioane pentru garanţii ce vor fi executate aferente                                împrumuturilor garantate sub 1 an         151 01 08 Alte provizioane sub 1 an         151 02 Provizioane peste 1 an         151 02 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalităţi, despăgubiri,                                daune şi alte datorii incerte peste 1 an         151 02 02 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor peste 1 an         151 02 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câştigate                                în instanţă peste 1 an         151 02 04 Provizioane pentru garanţii ce vor fi executate aferente                                împrumuturilor garantate peste 1 an         151 02 08 Alte provizioane peste 1 an 16 ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE - pe termen mediu şi lung -         161 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni         161 01 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare                                în exerciţiul curent         161 01 00 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare                                în exerciţiul curent         161 02 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare                                în exerciţiile viitoare         161 02 00 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare                                în exerciţiile viitoare         162 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile                                administraţiei publice locale         162 01 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent         162 01 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent         162 02 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare         162 02 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare         163 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile                                administraţiei publice locale         163 01 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent         163 01 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent         163 02 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare         163 02 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile                                administraţiei publice locale cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare         164 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat         164 01 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu                                termen de rambursare în exerciţiul curent         164 01 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen                                de rambursare în exerciţiul curent         164 02 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen                                de rambursare în exerciţiile viitoare         164 02 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen                                de rambursare în exerciţiile viitoare         165 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat         165 01 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exerciţiul curent         165 01 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exerciţiul curent         165 02 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exerciţiile viitoare         165 02 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exerciţiile viitoare         166 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare         166 01 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru                                sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)         166 01 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor                                sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului                                (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)         166 01 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din                                contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce                                urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)         166 01 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor                                pentru şomaj din contul curent general al trezoreriei statului                                (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)         166 01 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional                                unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al                                trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul                                exerciţiului curent)         166 02 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce                                urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)         166 02 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale                                de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele                                ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)         166 02 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul                                curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exerciţiilor viitoare)         166 02 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru                                şomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce                                urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)         166 02 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional                                unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al                                trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul                                exerciţiilor viitoare)         167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate         167 01 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent         167 01 01 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din Fondul special de                                dezvoltare la dispoziţia Guvernului (cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent)         167 01 02 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din contul curent                                general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent)         167 01 03 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din venituri din                                privatizare (cu termen de rambursare în exerciţiul curent)         167 01 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea                                creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în                                exerciţiul curent)         167 01 09 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (cu termen de rambursare                                în exerciţiul curent)         167 02 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare         167 02 01 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din Fondul special                                de dezvoltare la dispoziţia Guvernului (cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare)         167 02 02 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din contul curent                                general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare)         167 02 03 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din venituri din                                privatizare (cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare)         167 02 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea                                creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare)         167 02 09 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (cu termen de rambursare în                                exerciţiile viitoare)         168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate         168 01 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni         168 01 00 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni         168 02 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de                                autorităţile administraţiei publice locale         168 02 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de                                autorităţile administraţiei publice locale         168 03 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de                                autorităţile administraţiei publice locale         168 03 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de                                autorităţile administraţiei publice locale         168 04 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate                                de stat         168 04 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat         168 05 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat         168 05 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat         168 07 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate         168 07 01 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - primite din                                Fondul special de dezvoltare la dispoziţia Guvernului         168 07 02 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - primite din                                contul curent general al trezoreriei statului         168 07 03 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - primite din                                venituri din privatizare         168 07 08 Dobânzi aferente creditelor pe termen lung provenite din reclasificarea                                creditelor comerciale în împrumuturi         168 07 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - altele         169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor         169 01 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exerciţiului curent)         169 01 00 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exerciţiului curent)         169 02 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exerciţiilor viitoare)         169 02 00 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a                                fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)  2 CONTURI DE ACTIVE FIXE 20 ACTIVE FIXE NECORPORALE         203 Cheltuieli de dezvoltare         203 00 Cheltuieli de dezvoltare         203 00 00 Cheltuieli de dezvoltare         205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare         205 00 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare         205 00 00 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare         206 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive         206 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive         206 00 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive         208 Alte active fixe necorporale         208 01 Programe informatice         208 01 00 Programe informatice         208 02 Alte active fixe necorporale         208 02 00 Alte active fixe necorporale 21 ACTIVE FIXE CORPORALE         211 Terenuri şi amenajări la terenuri         211 01 Terenuri         211 01 00 Terenuri         211 02 Amenajări la terenuri         211 02 00 Amenajări la terenuri         212 Construcţii         212 00 Construcţii         212 00 00 Construcţii         213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii         213 01 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)         213 01 00 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)         213 02 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare         213 02 00 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare         213 03 Mijloace de transport         213 03 00 Mijloace de transport         213 04 Animale şi plantaţii         213 04 00 Animale şi plantaţii         214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor                                umane şi materiale şi alte active fixe corporale         214 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor                                umane şi materiale şi alte active fixe corporale         214 00 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor                                umane şi materiale şi alte active fixe corporale         215 Alte active ale statului         215 00 Alte active ale statului         215 00 00 Alte active ale statului 23 ACTIVE FIXE ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE         231 Active fixe corporale în curs de execuţie         231 00 Active fixe corporale în curs de execuţie         231 00 00 Active fixe corporale în curs de execuţie         232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale         232 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale         232 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale         233 Active fixe necorporale în curs de execuţie         233 00 Active fixe necorporale în curs de execuţie         233 00 00 Active fixe necorporale în curs de execuţie         234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale         234 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale         234 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)         260 Titluri de participare         260 01 Titluri de participare cotate         260 01 00 Titluri de participare cotate         260 02 Titluri de participare necotate         260 02 00 Titluri de participare necotate         260 03 Alte participaţii         260 03 00 Alte participaţii         265 Alte titluri imobilizate         265 00 Alte titluri imobilizate         265 00 00 Alte titluri imobilizate         267 Creanţe imobilizate         267 01 Creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în                                cursul exerciţiului curent)         267 01 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare                                aflat la dispoziţia Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exerciţiului curent)         267 01 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului                                curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi                                încasate în cursul exerciţiului curent)         267 01 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru                                sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiului curent)         267 01 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a                                fi încasate în cursul exerciţiului curent)         267 01 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exerciţiului curent) - altele         267 01 08 Alte creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exerciţiului curent)         267 02 Creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exerciţiilor viitoare)         267 02 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat                                la dispoziţia Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exerciţiilor viitoare)         267 02 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent                                general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exerciţiilor viitoare)         267 02 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru                                sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare)         267 02 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a                                fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare)         267 02 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exerciţiilor viitoare) - altele         267 02 08 Alte creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exerciţiilor viitoare)         267 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung         267 06 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din Fondul de                                dezvoltare la dispoziţia Guvernului         267 06 02 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din contul curent                                general al trezoreriei statului         267 06 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din venituri din                                privatizare         267 06 04 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din buget         267 06 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung - altele         267 06 09 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate         269 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare         269 01 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente         269 01 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente         269 02 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente         269 02 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente 28 AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE         280 Amortizări privind activele fixe necorporale         280 03 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare         280 03 00 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare         280 05 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale,                                drepturilor şi activelor similare         280 05 00 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale,                                drepturilor şi activelor similare         280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale         280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale         281 Amortizări privind activele fixe corporale         281 01 Amortizarea amenajărilor la terenuri         281 01 00 Amortizarea amenajărilor la terenuri         281 02 Amortizarea construcţiilor         281 02 00 Amortizarea construcţiilor         281 03 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi                                plantaţiilor         281 03 00 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi                                plantaţiilor         281 04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie                                a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale         281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a                                valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE         290 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale         290 04 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare         290 04 00 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare         290 05 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor                                comerciale, drepturilor şi activelor similare         290 05 00 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor                                comerciale, drepturilor şi activelor similare         290 08 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale         290 08 00 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale         291 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale         291 01 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor la terenuri         291 01 00 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor la terenuri         291 02 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor         291 02 00 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor         291 03 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor şi plantaţiilor         291 03 00 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor şi plantaţiilor         291 04 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentului de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a                                altor active fixe corporale         291 04 00 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentului de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a                                altor active fixe corporale         293 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie         293 01 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuţie         293 01 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuţie         293 02 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuţie         293 02 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuţie         296 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare         296 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare         296 01 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor cotate         296 01 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor necotate         296 01 03 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor participaţii         296 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare         296 02 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare  3 CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE 30 STOCURI DE MATERII ŞI MATERIALE         301 Materii prime         301 00 Materii prime         301 00 00 Materii prime         302 Materiale consumabile         302 01 Materiale auxiliare         302 01 00 Materiale auxiliare         302 02 Combustibili         302 02 00 Combustibili         302 03 Materiale pentru ambalat         302 03 00 Materiale pentru ambalat         302 04 Piese de schimb         302 04 00 Piese de schimb         302 05 Seminţe şi materiale de plantat         302 05 00 Seminţe şi materiale de plantat         302 06 Furaje         302 06 00 Furaje         302 07 Hrană         302 07 00 Hrană         302 08 Alte materiale consumabile         302 08 00 Alte materiale consumabile         302 09 Medicamente şi materiale sanitare         302 09 00 Medicamente şi materiale sanitare         303 Materiale de natura obiectelor de inventar         303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie         303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie         303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă         303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă         304 Materiale rezervă de stat şi de mobilizare         304 01 Materiale rezervă de stat         304 01 00 Materiale rezervă de stat         304 02 Materiale rezervă de mobilizare         304 02 00 Materiale rezervă de mobilizare         305 Ambalaje rezervă de stat şi de mobilizare         305 01 Ambalaje rezervă de stat         305 01 00 Ambalaje rezervă de stat         305 02 Ambalaje rezervă de mobilizare         305 02 00 Ambalaje rezervă de mobilizare         307 Materiale date în prelucrare în instituţie         307 00 Materiale date în prelucrare în instituţie         307 00 00 Materiale date în prelucrare în instituţie         309 Alte stocuri         309 00 Alte stocuri         309 00 00 Alte stocuri 33 PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE         331 Produse în curs de execuţie         331 00 Produse în curs de execuţie         331 00 00 Produse în curs de execuţie         332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie         332 00 Lucrări şi servicii în curs de execuţie         332 00 00 Lucrări şi servicii în curs de execuţie 34 PRODUSE         341 Semifabricate         341 00 Semifabricate         341 00 00 Semifabricate         345 Produse finite         345 00 Produse finite         345 00 00 Produse finite         346 Produse reziduale         346 00 Produse reziduale         346 00 00 Produse reziduale         347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea                                privată a statului         347 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea                                privată a statului         347 00 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea                                privată a statului         348 Diferenţe de preţ la produse         348 00 Diferenţe de preţ la produse         348 00 00 Diferenţe de preţ la produse         349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea                                privată a unităţilor administrativ - teritoriale         349 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea                                privată a unităţilor administrativ - teritoriale         349 00 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea                                privată a unităţilor administrativ - teritoriale 35 STOCURI AFLATE LA TERŢI         351 Materii şi materiale aflate la terţi         351 01 Materii şi materiale aflate la terţi         351 01 00 Materii şi materiale aflate la terţi         351 02 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terţi         351 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terţi         354 Produse aflate la terţi         354 01 Semifabricate aflate la terţi         354 01 00 Semifabricate aflate la terţi         354 05 Produse finite aflate la terţi         354 05 00 Produse finite aflate la terţi         354 06 Produse reziduale aflate la terţi         354 06 00 Produse reziduale aflate la terţi         356 Animale aflate la terţi         356 00 Animale aflate la terţi         356 00 00 Animale aflate la terţi         357 Mărfuri aflate la terţi         357 00 Mărfuri aflate la terţi         357 00 00 Mărfuri aflate la terţi         358 Ambalaje aflate la terţi         358 00 Ambalaje aflate la terţi         358 00 00 Ambalaje aflate la terţi         359 Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi         359 00 Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi         359 00 00 Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi 36 ANIMALE         361 Animale şi păsări         361 00 Animale şi păsări         361 00 00 Animale şi păsări 37 MĂRFURI         371 Mărfuri         371 00 Mărfuri         371 00 00 Mărfuri         378 Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial)         378 00 Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial)         378 00 00 Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial) 38 AMBALAJE         381 Ambalaje         381 00 Ambalaje         381 00 00 Ambalaje 39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE         391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime         391 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime         391 00 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime         392 Ajustări pentru deprecierea materialelor         392 01 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile         392 01 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile         392 02 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar         392 02 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar         393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie         393 00 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie         393 00 00 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie         394 Ajustări pentru deprecierea produselor         394 01 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor         394 01 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor         394 05 Ajustări pentru deprecierea produselor finite         394 05 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite         394 06 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale         394 06 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale         395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi         395 01 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi         395 01 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi         395 02 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi         395 02 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi         395 03 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi         395 03 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi         395 04 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi         395 04 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi         395 06 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi         395 06 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi         395 07 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi         395 07 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi         395 08 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi         395 08 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi         396 Ajustări pentru deprecierea animalelor         396 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor         396 00 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor         397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor         397 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor         397 00 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor         398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor         398 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor         398 00 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor  4 CONTURI DE TERŢI 40 FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE         401 Furnizori         401 01 Furnizori sub 1 an         401 01 00 Furnizori sub 1 an         401 02 Furnizori peste 1 an         401 02 00 Furnizori peste 1 an         403 Efecte de plătit         403 01 Efecte de plătit sub 1 an         403 01 00 Efecte de plătit sub 1 an         403 02 Efecte de plătit peste 1 an         403 02 00 Efecte de plătit peste 1 an         404 Furnizori de active fixe         404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an         404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an         404 02 Furnizori de active fixe peste 1 an         404 02 00 Furnizori de active fixe peste 1 an         405 Efecte de plătit pentru active fixe         405 01 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an         405 01 00 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an         405 02 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an         405 02 00 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an         408 Furnizori - facturi nesosite         408 00 Furnizori - facturi nesosite         408 00 00 Furnizori - facturi nesosite         409 Furnizori - debitori         409 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor                                şi pentru prestări de servicii şi executări de lucrări         409 01 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor         409 01 02 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări 41 CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE         411 Clienţi         411 01 Clienţi cu termen sub 1 an         411 01 01 Clienţi cu termen sub 1 an         411 01 08 Clienţi incerţi sau în litigiu sub 1 an         411 02 Clienţi cu termen peste 1 an         411 02 01 Clienţi cu termen peste 1 an         411 02 08 Clienţi incerţi sau în litigiu peste 1 an         413 Efecte de primit de la clienţi         413 01 Efecte de primit de la clienţi sub 1 an         413 01 00 Efecte de primit de la clienţi sub 1 an         413 02 Efecte de primit de la clienţi peste 1 an         413 02 00 Efecte de primit de la clienţi peste 1 an         418 Clienţi - facturi de întocmit         418 00 Clienţi - facturi de întocmit         418 00 00 Clienţi - facturi de întocmit         419 Clienţi - creditori         419 00 Clienţi - creditori         419 00 00 Clienţi - creditori 42 PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE         421 Personal - salarii datorate         421 00 Personal - salarii datorate         421 00 00 Personal - salarii datorate         422 Pensionari - pensii datorate         422 01 Pensionari civili - pensii datorate         422 01 00 Pensionari civili - pensii datorate         422 02 Pensionari militari - pensii datorate         422 02 00 Pensionari militari - pensii datorate         423 Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate         423 00 Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate         423 00 00 Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate         424 Şomeri - indemnizaţii datorate         424 00 Şomeri - indemnizaţii datorate         424 00 00 Şomeri - indemnizaţii datorate         425 Avansuri acordate personalului         425 00 Avansuri acordate personalului         425 00 00 Avansuri acordate personalului         426 Drepturi de personal neridicate         426 00 Drepturi de personal neridicate         426 00 00 Drepturi de personal neridicate         427 Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor         427 01 Reţineri din salarii datorate terţilor         427 01 00 Reţineri din salarii datorate terţilor         427 02 Reţineri din pensii datorate terţilor         427 02 00 Reţineri din pensii datorate terţilor         427 03 Reţineri din alte drepturi datorate terţilor         427 03 00 Reţineri din alte drepturi datorate terţilor         428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul         428 01 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul sub 1 an         428 01 01 Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an         428 01 02 Alte creanţe în legătură cu personalul sub 1 an         428 02 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul peste 1 an         428 02 01 Alte datorii în legătură cu personalul peste 1 an         428 02 02 Alte creanţe în legătură cu personalul peste 1 an         429 Bursieri şi doctoranzi         429 00 Bursieri şi doctoranzi         429 00 00 Bursieri şi doctoranzi 43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE         431 Asigurări sociale         431 01 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale         431 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale         431 02 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale         431 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale         431 03 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         431 03 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         431 04 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate         431 04 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate         431 05 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli                                profesionale         431 05 00 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli                                profesionale         431 07 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii         431 07 00 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii         437 Asigurări pentru şomaj         437 01 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj         437 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj         437 02 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj         437 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj         437 03 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata                                creanţelor salariale         437 03 00 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata                                creanţelor salariale         438 Alte datorii sociale         438 00 Alte datorii sociale         438 00 00 Alte datorii sociale 44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE                                STAT ŞI CONTURI ASIMILATE         440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea                                bugetelor locale         440 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea                                bugetelor locale         440 00 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor                                locale         441 Sume încasate pentru bugetul capitalei         441 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei         441 00 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei         442 Taxa pe valoarea adăugată         442 03 Taxa pe valoarea adăugată de plată         442 03 00 Taxa pe valoarea adăugată de plată         442 04 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat         442 04 00 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat         442 06 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă         442 06 00 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă         442 07 Taxa pe valoarea adăugată colectată         442 07 00 Taxa pe valoarea adăugată colectată         442 08 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă         442 08 00 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă         444 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi         444 00 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi         444 00 00 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi         446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate         446 00 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate         446 00 00 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate         448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul         448 01 Alte datorii faţă de buget         448 01 00 Alte datorii faţă de buget         448 02 Alte creanţe privind bugetul         448 02 00 Alte creanţe privind bugetul 45 DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE                                (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU                                AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI)         450 Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene/altor donatori                                - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 01 Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA         450 01 00 Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA         450 02 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA         450 02 00 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA         450 03 Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 03 00 Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 04 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 04 00 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând                                venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 01 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând                                venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 02 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând                                venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale                                de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 03 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri                                ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 04 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri                                ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri                                ale bugetului general consolidat - instituţii publice finanţate din venituri                                proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 06 Sume avansate de Comisia Europeană/alţi donatori - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 06 00 Sume avansate de Comisia Europeană/alţi donatori - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 07 Sume de primit de la Comisia Europeana/alţi donatori datorate altor                                beneficiari-ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 07 00 Sume de primit de la Comisia Europeana/alţi donatori datorate altor                                beneficiari -ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         451 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerul                                Agriculturii- PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 01 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 01 00 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 02 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 02 00 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 03 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 03 00 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 04 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 04 01 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - decertificare definitivă -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 04 02 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - deduceri procentuale                                definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         451 04 09 Alte sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului                                Agriculturii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         451 05 Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 05 00 Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 06 Sume avansate de Autorităţile de Certificare - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 06 01 Sume avansate de Autorităţile de Certificare - prefinanţare -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 06 02 Sume avansate de Autorităţile de Certificare pentru plăţi intermediare -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 06 03 Sume avansate de Autorităţile de Certificare din vărsăminte din                                privatizare în cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri externe                                nerambursabile postaderare         451 06 05 Sume de justificat Autorităţii de Certificare - decertificare definitivă -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         451 06 06 Sume de justificat Autorităţii de Certificare - deducere procentuală                                definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         451 06 09 Alte sume avansate de Autorităţile de Certificare - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         452 Sume datorate Agenţiilor de Implementare/Autorităţilor de Management/                                Agenţiilor de Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         452 01 Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA         452 01 00 Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA         452 02 Sume datorate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         452 02 00 Sume datorate Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         453 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Implementare -                                PHARE, SAPARD, ISPA -         453 01 Sume de primit de la Autorităţile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         453 01 00 Sume de primit de la Autorităţile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         453 02 Sume de restituit Autorităţilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         453 02 00 Sume de restituit Autorităţilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         454 Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE, FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 01 Sume de primit de la beneficiari - PHARE-         454 01 00 Sume de primit de la beneficiari - PHARE-         454 02 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE-         454 02 00 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE-         454 03 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 03 01 Sume de recuperat de la beneficiari - instituţii publice - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 03 02 Sume de recuperat de la beneficiari - ONG -uri, societăţi comerciale,                                etc. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET         454 04 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 04 01 Sume datorate beneficiarilor-ONG-uri, societăţi comerciale, etc. -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         454 04 02 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. -                                FONDURI DE LA BUGET         454 05 Avansuri acordate beneficiarilor - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 05 01 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare şi fonduri de la buget - instituţii publice finanţate din                                bugetul local         454 05 02 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare şi fonduri de la buget - instituţii publice finanţate din                                venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii         454 05 03 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare şi fonduri de la buget - ONG-uri, societăţi comerciale, etc.         454 05 04 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare şi fonduri de la buget - instituţii publice finanţate                                integral din buget         454 06 Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 06 01 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din bugetul local                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 06 02 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din venituri                                proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         454 06 03 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget de stat,                                asigurări sociale de stat şi fonduri speciale - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         455 Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare,                                indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alţi                                donatori - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET)         455 01 Sume de primit de la buget (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 01 00 Sume de primit de la buget (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 02 Sume de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 02 00 Sume de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 03 Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi                                temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alţi donatori) - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         455 03 01 Sume de primit de la buget - prefinanţare         455 03 02 Sume de primit de la buget - cofinanţare         455 03 03 Sume de primit de la buget - indisponibilităţi temporare de fonduri de la                                Comisia Europeană/alţi donatori         455 04 Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi                                temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alţi donatori, top-up) -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         455 04 01 Sume de restituit bugetului - prefinanţare         455 04 02 Sume de restituit bugetului - cofinanţare         455 04 03 Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi temporare de fonduri de la                                Comisia Europeană/alţi donatori         455 04 04 Sume de restituit bugetului - top-up         455 05 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană/alţi                                donatori în contul plăţilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         455 05 01 Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia                                Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         455 05 02 Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite                                de la Comisia Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         455 05 03 Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la                                Comisia Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         456 Sume de primit şi de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli                                decât cele eligibile - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         456 01 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile -PHARE,                                SAPARD, ISPA         456 01 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile -PHARE,                                SAPARD, ISPA         456 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele                                eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         456 03 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele                                eligibile - corecţii financiare definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         456 03 09 Alte sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât                                cele eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         456 04 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele                                eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         456 04 00 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele                                eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         457 Sume avansate şi de recuperat de la Agenţiile de Implementare/Autorităţile                                de Management/ Agenţiile de Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         457 01 Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA         457 01 00 Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA         457 02 Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         457 02 01 Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi -                                prefinanţare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         457 02 02 Sume avansate Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi pentru plăţi                                intermediare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         457 02 03 Sume avansate Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi din                                vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităţilor temporare de                                fonduri externe nerambursabile postaderare         457 02 05 Sume de justificat de Autorităţile de Management - decertificare                                definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         457 02 06 Sume de justificat de Autorităţile de Management - deduceri procentuale                                definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         457 02 09 Alte sume de justificat Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Şi FONDURI DE LA BUGET         457 03 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         457 03 01 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - decertificare                                definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         457 03 02 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - deduceri                                procentuale definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                                ŞI FONDURI DE LA BUGET         457 03 09 Alte sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile                                de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         458 Sume de primit/de restituit Agenţiilor/Autorităţilor de                                Implementare/Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de                                Management/Agenţiilor de Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         458 01 Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare - PHARE,                                ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)         458 01 00 Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare - PHARE,                                ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)         458 03 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de                                Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         458 03 01 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de                                Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         458 03 02 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de                                Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET         458 04 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de                                Management/Agenţiilor de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         458 04 01 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de                                Management/Agenţiilor de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         458 04 02 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de                                Management/Agenţiilor de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET         458 05 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile                                de Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         458 05 01 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de                                Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         458 05 02 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de                                Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET         459 Sume datorate bugetului Uniunii Europene         459 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene         459 00 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene 46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERŞI, DEBITORI ŞI CREDITORI AI BUGETELOR         461 Debitori         461 01 Debitori sub 1 an         461 01 01 Debitori sub 1 an - creanţe comerciale         461 01 02 Debitori sub 1 an - creanţe buget general consolidat         461 01 03 Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN         461 01 09 Debitori sub 1 an - alte creanţe         461 02 Debitori peste 1 an         461 02 01 Debitori peste 1 an - creanţe comerciale         461 02 09 Debitori peste 1 an - alte creanţe necurente         462 Creditori         462 01 Creditori sub 1 an         462 01 01 Creditori sub 1 an - datorii comerciale         462 01 03 Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni cu FEN         462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente         462 02 Creditori peste 1 an         462 02 01 Creditori peste 1 an - datorii comerciale         462 02 09 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente         463 Creanţe ale bugetului de stat         463 00 Creanţe ale bugetului de stat         463 00 00 Creanţe ale bugetului de stat         464 Creanţe ale bugetului local         464 00 Creanţe ale bugetului local         464 00 00 Creanţe ale bugetului local         465 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat         465 01 Creanţe ale sistemului de asigurare de muncă şi boli profesionale         465 01 00 Creanţe ale sistemului de asigurare de muncă şi boli profesionale         465 02 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat         465 02 00 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat         466 Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului                                trezoreriei statului         466 04 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj         466 04 01 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj (Fondul de garantare                                pentru plata creanţelor salariale)         466 04 02 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj         466 05 Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale                                de sănătate         466 05 00 Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale                                de sănătate         466 09 Creanţe ale bugetului trezoreriei statului         466 09 00 Creanţe ale bugetului trezoreriei statului         467 Creditori ai bugetelor         467 01 Creditori ai bugetului de stat         467 01 00 Creditori ai bugetului de stat         467 02 Creditori ai bugetului local         467 02 00 Creditori ai bugetului local         467 03 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat         467 03 00 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat         467 04 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj         467 04 00 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj         467 05 Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale                                de sănătate         467 05 00 Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale                                de sănătate         467 09 Creditori ai bugetului trezoreriei statului         467 09 00 Creditori ai bugetului trezoreriei statului         468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii         468 01 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii         468 01 01 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat         468 01 02 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local         468 01 03 Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent                                general al trezoreriei statului         468 01 04 Împrumuturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj         468 01 05 Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al                                trezoreriei statului         468 01 06 Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare         468 01 07 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea                                golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor                                secţiunii de dezvoltare         468 01 08 Împrumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare                                aflat la dispoziţia Guvernului         468 01 09 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt         469 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt         469 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt         469 01 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt -plasamente                                financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului         469 01 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din contul                                curent general al trezoreriei statului         469 01 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din venituri                                din privatizare         469 01 08 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din Fondul                                special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului         469 01 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi acordate pe termen scurt 47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE         471 Cheltuieli înregistrate în avans         471 00 Cheltuieli înregistrate în avans         471 00 00 Cheltuieli înregistrate în avans         472 Venituri înregistrate în avans         472 00 Venituri înregistrate în avans         472 00 00 Venituri înregistrate în avans         473 Decontări din operaţii în curs de clarificare         473 01 Decontări din operaţii în curs de clarificare         473 01 03 Decontări din operaţii în curs de clarificare - datorii/creanţe                                din operaţiuni cu FEN         473 01 09 Decontări din operaţii în curs de clarificare - alte                                datorii/creanţe curente         474 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alţi                                donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI                                DE LA BUGET         474 00 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alţi donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         474 00 00 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alţi donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         476 Sume în curs de declarare Autorităţilor de Certificare - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         476 00 Sume în curs de declarare Autorităţilor de Certificare - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET         476 00 00 Sume în curs de declarare Autorităţilor de Certificare - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 48 DECONTĂRI         481 Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate         481 01 Decontări privind operaţiuni financiare         481 01 01 Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea operaţională         481 01 02 Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea de investiţii         481 01 03 Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea de finanţare         481 02 Decontări privind activele fixe         481 02 00 Decontări privind activele fixe         481 03 Decontări privind stocurile         481 03 00 Decontări privind stocurile         481 09 Alte decontări         481 09 00 Alte decontări         482 Decontări între instituţii subordonate         482 00 Decontări între instituţii subordonate         482 00 00 Decontări între instituţii subordonate         483 Decontări din operaţii în participaţie         483 00 Decontări din operaţii în participaţie         483 00 00 Decontări din operaţii în participaţie         489 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat                                din anul curent         489 00 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat                                din anul curent         489 00 00 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat                                din anul curent 49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR         491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi         491 01 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi sub 1 an         491 01 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi sub 1 an         491 02 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi peste 1 an         491 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi peste 1 an         496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori         496 01 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori sub 1 an         496 01 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori sub 1 an         496 02 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori peste 1 an         496 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori peste 1 an         497 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare         497 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare         497 00 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare  5 CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT 50 INVESTIŢII PE TERMEN SCURT         505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate         505 00 Obligaţiuni emise şi răscumpărate         505 00 00 Obligaţiuni emise şi răscumpărate         509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt         509 00 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt         509 00 00 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 51 CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT         510 Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent                                general al trezoreriei statului         510 00 Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent                                general al trezoreriei statului         510 00 00 Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent                                general al trezoreriei statului         511 Valori de încasat         511 01 Valori de încasat         511 01 01 Valori de încasat         511 01 02 Cecuri de încasat la instituţii de credit         512 Conturi la trezorerii şi instituţii de credit         512 01 Conturi la trezorerii şi instituţii de credit în lei         512 01 01 Conturi la trezorerii în lei         512 01 02 Conturi la instituţii de credit în lei         512 04 Conturi în valută         512 04 02 Conturi la instituţii de credit în valută         512 05 Sume în curs de decontare         512 05 01 Sume în curs de decontare la trezorerii         512 05 02 Sume în curs de decontare la instituţii de credit         512 06 Disponibil în lei al trezoreriei centrale         512 06 00 Disponibil în lei al trezoreriei centrale         512 07 Disponibil în valută al trezoreriei centrale         512 07 00 Disponibil în valută al trezoreriei centrale         512 08 Conturi de clearing, barter şi cooperare economică         512 08 00 Conturi de clearing, barter şi cooperare economică         512 09 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie         512 09 01 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie         512 09 02 Depozite ale operatorilor economici la trezorerie         512 10 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaţiei         512 10 00 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaţiei         513 Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat         513 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate                                de stat         513 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate                                de stat la trezorerie         513 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate                                de stat la instituţii de credit         513 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate                                de stat         513 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate                                de stat la instituţii de credit         514 Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat         514 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat         514 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat                                la trezorerie         514 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat                                la instituţii de credit         514 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de stat         514 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de stat                                la instituţii de credit         515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile         515 01 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile         515 01 01 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie         515 01 02 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituţii                                de credit         515 02 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile         515 02 02 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile la instituţii                                de credit         515 03 Depozite bancare         515 03 01 Depozite bancare la trezorerie         515 03 02 Depozite bancare la instituţii de credit         516 Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile                                administraţiei publice locale         516 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de                                autorităţile administraţiei publice locale         516 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de                                autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie         516 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de                                autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit         516 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate                                de autorităţile administraţiei publice locale         516 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate                                de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit         517 Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile                                administraţiei publice locale         517 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de                                autorităţile administraţiei publice locale         517 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de                                autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie         517 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de                                autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit         517 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de                                autorităţile administraţiei publice locale         517 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de                                autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit         518 Dobânzi         518 06 Dobânzi de plătit         518 06 01 Dobânzi de plătit - aferente disponibilului         518 06 03 Dobânzi de plătit - aferente depozitelor         518 06 04 Dobânzi de plătit - aferente titlurilor de natura datoriei         518 06 05 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din contul                                curent general al trezoreriei statului         518 06 06 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din venituri                                din privatizare         518 06 08 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din Fondul special                                de dezvoltare la dispoziţia Guvernului         518 06 09 Dobânzi de plătit - aferente altor împrumuturi         518 07 Dobânzi de încasat         518 07 01 Dobânzi de încasat - conturi la trezorerie         518 07 02 Dobânzi de încasat - conturi la instituţii de credit         518 08 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenite din                                reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi         518 08 00 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenite din                                reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi         519 Împrumuturi pe termen scurt         519 01 Împrumuturi pe termen scurt         519 01 01 Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din Fondul special                                de dezvoltare la dispoziţia Guvernului         519 01 02 Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din privatizare         519 01 03 Depozite atrase         519 01 04 Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru înfiinţarea unor                                instituţii sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii         519 01 05 Împrumuturi primite din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii                                şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii         519 01 06 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei                                publice locale         519 01 07 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor                                temporare de casa şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de                                dezvoltare         519 01 08 Împrumuturi primite din disponibilităţile contului curent general al                                trezoreriei statului         519 01 09 Titluri de stat         519 01 10 Credite pe termen scurt primite, rezultate din reclasificarea creditelor                                comerciale în împrumuturi         519 01 80 Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenţă         519 01 90 Alte împrumuturi pe termen scurt 52 DISPONIBIL AL BUGETELOR         520 Disponibil al bugetului de stat         520 01 Disponibil al bugetului de stat         520 01 00 Disponibil al bugetului de stat         520 02 Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent         520 02 00 Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent         521 Disponibil al bugetului local         521 01 Disponibil al bugetului local         521 01 00 Disponibil al bugetului local         521 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         521 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         521 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         521 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         523 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru                                echilibrarea bugetelor locale         523 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru                                echilibrarea bugetelor locale         523 00 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru                                echilibrarea bugetelor locale         524 Disponibil al bugetului trezoreriei statului         524 01 Disponibil al bugetului trezoreriei statului         524 01 00 Disponibil al bugetului trezoreriei statului         524 02 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent         524 02 00 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent         524 03 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi         524 03 00 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi         525 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat         525 01 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat         525 01 01 Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi                                boli profesionale         525 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat         525 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         525 02 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare                                pentru accidente de muncă şi boli profesionale         525 02 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor                                sociale de stat         525 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         525 03 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi - a sistemului de                                asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale         525 03 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi - al bugetului                                asigurărilor sociale de stat         525 04 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat         525 04 00 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat         526 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         526 00 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         526 00 00 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         527 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         527 00 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         527 00 00 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         528 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită         528 00 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită         528 00 00 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită         529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete         529 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat         529 01 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie         529 01 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la instituţii de credit         529 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local         529 02 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie         529 02 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la instituţii de credit         529 03 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete         529 03 01 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie         529 03 02 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la instituţii de credit         529 04 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei         529 04 00 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei         529 09 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor         529 09 01 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie         529 09 02 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituţii de credit 53 CASA ŞI ALTE VALORI         531 Casa         531 01 Casa în lei         531 01 01 Casa în lei         531 04 Casa în valută         531 04 02 Casa în valută         532 Alte valori         532 01 Timbre fiscale şi poştale         532 01 00 Timbre fiscale şi poştale         532 02 Bilete de tratament şi odihnă         532 02 00 Bilete de tratament şi odihnă         532 03 Tichete şi bilete de călătorie         532 03 00 Tichete şi bilete de călătorie         532 04 Bonuri valorice pentru carburanţi auto         532 04 00 Bonuri valorice pentru carburanţi auto         532 05 Bilete cu valoare nominală         532 05 00 Bilete cu valoare nominală         532 06 Tichete de masă         532 06 00 Tichete de masă         532 08 Alte valori         532 08 00 Alte valori 54 ACREDITIVE         541 Acreditive         541 01 Acreditive în lei         541 01 02 Acreditive în lei la instituţii de credit         541 02 Acreditive în valută         541 02 02 Acreditive în valută la instituţii de credit         542 Avansuri de trezorerie         542 01 Avansuri de trezorerie în lei         542 01 00 Avansuri de trezorerie în lei         542 02 Avansuri de trezorerie în valută         542 02 00 Avansuri de trezorerie în valută 55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ         550 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială         550 01 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială         550 01 01 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială la trezorerie         550 01 02 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială la instituţii de credit         551 Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială         551 00 Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială         551 00 00 Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială         552 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit         552 00 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit         552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit         555 Disponibil al fondului de risc         555 01 Disponibil al fondului de risc în lei         555 01 01 Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie         555 01 02 Disponibil al fondului de risc în lei la instituţii de credit         555 02 Disponibil al fondului de risc în valută         555 02 02 Disponibil al fondului de risc în valută la instituţii de credit         557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea                                privată a statului         557 01 Disponibil în lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea                                privată a statului         557 01 01 Disponibil în lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea                                privată a statului la trezorerie         557 02 Disponibil în valută din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea                                privată a statului         557 02 02 Disponibil în valută din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea                                privată a statului la instituţii de credit         558 Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor                                finanţate din fonduri externe nerambursabile         558 01 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de                                la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri                                externe nerambursabile         558 01 01 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la                                buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe                                nerambursabile la Trezorerie         558 01 02 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la                                buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe                                nerambursabile la instituţii de credit         558 02 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli                                decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate                                din fonduri externe nerambursabile         558 02 01 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât                                cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din                                fonduri externe nerambursabile la trezorerie         558 03 Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de                                la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe                                nerambursabile         558 03 02 Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la                                buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe                                nerambursabile la instituţii de credit         559 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul                                indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din                                fonduri externe nerambursabile         559 01 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul                                indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din                                fonduri externe nerambursabile         559 01 01 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul                                indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din                                fonduri externe nerambursabile la Trezorerie         559 01 02 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul                                indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din                                fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit         559 02 Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul                                indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din                                fonduri externe nerambursabile         559 02 02 Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul                                indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din                                fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit 56 DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU                                PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII         560 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii         560 01 Disponibil curent al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii         560 01 01 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii -                                Disponibil curent la trezorerie         560 01 02 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii -                                Disponibil curent la instituţii de credit         560 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         560 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         560 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         560 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         560 04 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii         560 04 01 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii                                la trezorerie         560 04 02 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii                                la instituţii de credit         561 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi                                subvenţii         561 01 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi                                subvenţii         561 01 00 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi                                subvenţii         561 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         561 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         561 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         561 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         562 Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii         562 01 Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii         562 01 00 Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii         562 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         562 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         562 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         562 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 57 DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE         571 Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări                                sociale de sănătate         571 01 Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări                                sociale de sănătate         571 01 00 Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări                                sociale de sănătate         571 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         571 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         571 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         571 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         571 04 Depozite din veniturile Fondului naţional unic de asigurări                                sociale de sănătate         571 04 00 Depozite din veniturile Fondului naţional unic de asigurări                                sociale de sănătate         574 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj         574 01 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj         574 01 01 Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale         574 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj         574 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         574 02 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al Fondului de garantare                                pentru plata creanţelor salariale         574 02 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor                                pentru şomaj         574 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         574 03 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al Fondului de garantare                                pentru plata creanţelor salariale         574 03 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al bugetului asigurărilor                                pentru şomaj         574 04 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj         574 04 00 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj         575 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu         575 01 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu         575 01 00 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu         575 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         575 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent         575 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         575 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi         575 04 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu         575 04 00 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu 58 VIRAMENTE INTERNE         581 Viramente interne         581 01 Viramente interne         581 01 01 Viramente interne - activitatea operaţională         581 01 02 Viramente interne - activitatea de investiţii         581 01 03 Viramente interne - activitatea de finanţare         581 01 04 Viramente interne - alte activităţi 59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE         595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi                                răscumpărate         595 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi                                răscumpărate         595 00 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi                                răscumpărate  6 CONTURI DE CHELTUIELI 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE         601 Cheltuieli cu materiile prime         601 00 Cheltuieli cu materiile prime         601 00 00 Cheltuieli cu materiile prime         602 Cheltuieli cu materialele consumabile         602 01 Cheltuieli cu materialele auxiliare         602 01 00 Cheltuieli cu materialele auxiliare         602 02 Cheltuieli privind combustibilul         602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul         602 03 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat         602 03 00 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat         602 04 Cheltuieli privind piesele de schimb         602 04 00 Cheltuieli privind piesele de schimb         602 05 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat         602 05 00 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat         602 06 Cheltuieli privind furajele         602 06 00 Cheltuieli privind furajele         602 07 Cheltuieli privind hrana         602 07 00 Cheltuieli privind hrana         602 08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile         602 08 00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile         602 09 Cheltuieli privind medicamentele şi materialele sanitare         602 09 00 Cheltuieli privind medicamentele şi materialele sanitare         603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar         603 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar         603 00 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar         606 Cheltuieli privind animalele şi păsările         606 00 Cheltuieli privind animalele şi păsările         606 00 00 Cheltuieli privind animalele şi păsările         607 Cheltuieli privind mărfurile         607 00 Cheltuieli privind mărfurile         607 00 00 Cheltuieli privind mărfurile         608 Cheltuieli privind ambalajele         608 00 Cheltuieli privind ambalajele         608 00 00 Cheltuieli privind ambalajele         609 Cheltuieli cu alte stocuri         609 00 Cheltuieli cu alte stocuri         609 00 00 Cheltuieli cu alte stocuri 61 CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI         610 Cheltuieli privind energia şi apa         610 00 Cheltuieli privind energia şi apa         610 00 00 Cheltuieli privind energia şi apa         611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile         611 00 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile         611 00 00 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile         612 Cheltuieli cu chiriile         612 00 Cheltuieli cu chiriile         612 00 00 Cheltuieli cu chiriile         613 Cheltuieli cu primele de asigurare         613 00 Cheltuieli cu primele de asigurare         613 00 00 Cheltuieli cu primele de asigurare         614 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări         614 00 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări         614 00 00 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI         622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile         622 00 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile         622 00 00 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile         623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate         623 00 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate         623 00 00 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate         624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal         624 01 Cheltuieli cu transportul de bunuri         624 01 00 Cheltuieli cu transportul de bunuri         624 02 Cheltuieli cu transportul de personal         624 02 00 Cheltuieli cu transportul de personal         626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii         626 00 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii         626 00 00 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii         627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate         627 00 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate         627 00 00 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate         628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi         628 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi         628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi         629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale         629 01 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - cheltuieli curente         629 01 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - cheltuieli curente         629 02 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - reparaţii capitale         629 02 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - reparaţii capitale 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE         635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate         635 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate         635 00 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL         641 Cheltuieli cu salariile personalului         641 00 Cheltuieli cu salariile personalului         641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului         642 Cheltuieli salariale în natură         642 00 Cheltuieli salariale în natură         642 00 00 Cheltuieli salariale în natură         645 Cheltuieli privind asigurările sociale         645 01 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale         645 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale         645 02 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj         645 02 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj         645 03 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         645 03 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         645 04 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale         645 04 00 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale         645 05 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii         645 05 00 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii         645 06 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata                                creanţelor salariale         645 06 00 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata                                creanţelor salariale         645 08 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială         645 08 00 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială         646 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte                                drepturi salariale         646 00 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale         646 00 00 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale         647 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului         647 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului         647 00 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 65 ALTE CHELTUIELI OPERAŢIONALE         654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi         654 00 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi         654 00 00 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi         658 Alte cheltuieli operaţionale         658 00 Alte cheltuieli operaţionale         658 00 00 Alte cheltuieli operaţionale 66 CHELTUIELI FINANCIARE         663 Pierderi din creanţe imobilizate         663 00 Pierderi din creanţe imobilizate         663 00 00 Pierderi din creanţe imobilizate         664 Cheltuieli din investiţii financiare cedate         664 00 Cheltuieli din investiţii financiare cedate         664 00 00 Cheltuieli din investiţii financiare cedate         665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar         665 00 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar         665 00 00 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar         666 Cheltuieli privind dobânzile         666 00 Cheltuieli privind dobânzile         666 00 00 Cheltuieli privind dobânzile         667 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -         667 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA         667 00 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA         668 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat                                programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         668 00 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat                                programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         668 00 00 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat                                programului - PHARE, SAPARD, ISPA, - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -         669 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -         669 00 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA - 67 ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET         670 Subvenţii         670 00 Subvenţii         670 00 00 Subvenţii         671 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice         671 00 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice         671 00 00 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice         672 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice         672 00 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice         672 00 00 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice         673 Transferuri interne         673 00 Transferuri interne         673 00 00 Transferuri interne         674 Transferuri în străinătate         674 00 Transferuri în străinătate         674 00 00 Transferuri în străinătate         675 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene         675 00 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene         675 00 00 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene         676 Asigurări sociale         676 00 Asigurări sociale         676 00 00 Asigurări sociale         677 Ajutoare sociale         677 00 Ajutoare sociale         677 00 00 Ajutoare sociale         678 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe                                nerambursabile postaderare şi fonduri de la bugetul de stat         678 00 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe                                nerambursabile postaderare şi fonduri de la bugetul de stat         678 00 00 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe                                nerambursabile postaderare şi fonduri de la bugetul de stat         679 Alte cheltuieli         679 00 Alte cheltuieli         679 00 00 Alte cheltuieli 68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTĂRILE PENTRU                                DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE         681 Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi                                ajustările pentru depreciere         681 01 Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe         681 01 00 Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe         681 02 Cheltuieli operaţionale privind provizioanele         681 02 00 Cheltuieli operaţionale privind provizioanele         681 03 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea                                activelor fixe         681 03 00 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea                                activelor fixe         681 04 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea                                activelor circulante         681 04 01 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea                                activelor circulante - stocuri         681 04 02 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea                                activelor circulante - creanţe         682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile         682 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile         682 01 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare         682 01 09 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele         682 02 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile         682 02 00 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile         686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările                                pentru pierderea de valoare         686 03 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a                                activelor financiare         686 03 00 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a                                activelor financiare         686 04 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a                                activelor circulante         686 04 00 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a                                activelor circulante         686 08 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a                                obligaţiunilor         686 08 00 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a                                obligaţiunilor         689 Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare         689 01 Cheltuieli privind rezerva de stat         689 01 00 Cheltuieli privind rezerva de stat         689 02 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare         689 02 00 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare 69 CHELTUIELI EXTRAORDINARE         690 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi         690 00 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi         690 00 00 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi         691 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe         691 00 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe         691 00 00 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe  7 CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI 70 VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ECONOMICE         709 Variaţia stocurilor         709 00 Variaţia stocurilor         709 00 00 Variaţia stocurilor 71 ALTE VENITURI OPERAŢIONALE         714 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi         714 00 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi         714 00 00 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi         718 Alte venituri ale trezoreriei statului         718 00 Alte venituri ale trezoreriei statului         718 00 00 Alte venituri ale trezoreriei statului 72 VENITURI DIN PRODUCŢIA DE ACTIVE FIXE         721 Venituri din producţia de active fixe necorporale         721 00 Venituri din producţia de active fixe necorporale         721 00 00 Venituri din producţia de active fixe necorporale         722 Venituri din producţia de active fixe corporale         722 00 Venituri din producţia de active fixe corporale         722 00 00 Venituri din producţia de active fixe corporale 73 VENITURI FISCALE         730 Impozit pe venit, profit şi câstiguri din capital de la                                persoane juridice         730 01 Impozit pe profit         730 01 00 Impozit pe profit         730 02 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la                                persoane juridice         730 02 00 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la                                persoane juridice         731 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice         731 01 Impozit pe venit         731 01 00 Impozit pe venit         731 02 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit         731 02 00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit         732 Alte impozite pe venit, profit şi câstiguri din capital         732 01 Alte impozite pe venit, profit şi câstiguri din capital         732 01 00 Alte impozite pe venit, profit şi câstiguri din capital         733 Impozit pe salarii         733 00 Impozit pe salarii         733 00 00 Impozit pe salarii         734 Impozite şi taxe pe proprietate         734 00 Impozite şi taxe pe proprietate         734 00 00 Impozite şi taxe pe proprietate         735 Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii         735 01 Taxa pe valoarea adăugată         735 01 00 Taxa pe valoarea adăugată         735 02 Sume defalcate din TVA         735 02 00 Sume defalcate din TVA         735 03 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii         735 03 00 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii         735 04 Accize         735 04 00 Accize         735 05 Taxe pe servicii specifice         735 05 00 Taxe pe servicii specifice         735 06 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau                                pe desfăşurarea de activităţi         735 06 00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau                                pe desfăşurarea de activităţi         736 Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţii internaţionale         736 01 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene         736 01 00 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene         739 Alte impozite şi taxe fiscale         739 00 Alte impozite şi taxe fiscale         739 00 00 Alte impozite şi taxe fiscale 74 VENITURI DIN CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI         745 Contribuţiile angajatorilor         745 01 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale         745 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale         745 02 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj         745 02 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj         745 03 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         745 03 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         745 04 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale         745 04 00 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale         745 05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate         745 05 00 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate         745 09 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori         745 09 00 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori         746 Contribuţiile asiguraţilor         746 01 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale         746 01 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale         746 02 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj         746 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj         746 03 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate         746 03 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate         746 09 Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale         746 09 00 Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale 75 VENITURI NEFISCALE         750 Venituri din proprietate         750 00 Venituri din proprietate         750 00 00 Venituri din proprietate         751 Venituri din vânzări de bunuri şi servicii         751 01 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi         751 01 00 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi         751 02 Venituri din taxe administrative, eliberări permise         751 02 00 Venituri din taxe administrative, eliberări permise         751 03 Amenzi, penalităţi şi confiscări         751 03 00 Amenzi, penalităţi şi confiscări         751 04 Diverse venituri         751 04 00 Diverse venituri         751 05 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări)         751 05 00 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări) 76 VENITURI FINANCIARE         763 Venituri din creanţe imobilizate         763 00 Venituri din creanţe imobilizate         763 00 00 Venituri din creanţe imobilizate         764 Venituri din investiţii financiare cedate         764 00 Venituri din investiţii financiare cedate         764 00 00 Venituri din investiţii financiare cedate         765 Venituri din diferenţe de curs valutar         765 00 Venituri din diferenţe de curs valutar         765 00 00 Venituri din diferenţe de curs valutar         766 Venituri din dobânzi         766 00 Venituri din dobânzi         766 00 00 Venituri din dobânzi         767 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -         767 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -         767 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din                                schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -         768 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -         768 00 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -         768 00 00 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -         769 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi                                (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)         769 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi                                (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)         769 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi                                (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA) 77 FINANŢĂRI, SUBVENŢII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE CU DESTINAŢIE                                SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ         770 Finanţarea de la buget         770 00 Finanţarea de la buget         770 00 00 Finanţarea de la buget         771 Finanţarea în baza unor acte normative speciale         771 00 Finanţarea în baza unor acte normative speciale         771 00 00 Finanţarea în baza unor acte normative speciale         772 Venituri din subvenţii         772 01 Subvenţii de la bugetul de stat         772 01 00 Subvenţii de la bugetul de stat         772 02 Subvenţii de la alte bugete         772 02 00 Subvenţii de la alte bugete         773 Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială         773 00 Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială         773 00 00 Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială         774 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare         774 01 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani         774 01 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani         774 02 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură         774 02 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură         775 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare         775 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare         775 00 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare         776 Fonduri cu destinaţie specială         776 00 Fonduri cu destinaţie specială         776 00 00 Fonduri cu destinaţie specială         777 Veniturile fondului de risc         777 00 Veniturile fondului de risc         777 00 00 Veniturile fondului de risc         778 Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor                                finanţate din fonduri externe nerambursabile         778 00 Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor                                finanţate din fonduri externe nerambursabile         778 00 00 Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor                                finanţate din fonduri externe nerambursabile         779 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit         779 00 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit         779 00 00 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU                                PIERDERILE DE VALOARE         781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind                                activitatea operaţională         781 02 Venituri din provizioane         781 02 00 Venituri din provizioane         781 03 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe         781 03 00 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe         781 04 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante         781 04 01 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - stocuri         781 04 02 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - creanţe         786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare         786 03 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare         786 03 00 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare         786 04 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante         786 04 00 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 79 VENITURI EXTRAORDINARE         791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului         791 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului         791 00 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului  8 CONTURI SPECIALE 80 CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI         803 00 00 Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă         803 10 00 Active fixe corporale luate cu chirie         803 20 00 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare         803 30 00 Valori materiale primite în păstrare sau custodie         803 40 00 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare         803 50 00 Sume solicitate la restituire         803 60 00 Chirii şi alte datorii asimilate         803 80 00 Ambalaje de restituit         803 90 00 Alte valori în afara bilanţului         804 00 00 Pagube produse din cauze de forţă majoră şi fortuite         804 10 00 Publicaţii primite gratuit în vederea schimbului internaţional         804 20 00 Abonamente la publicaţii care se urmăresc până la primire         804 30 00 Imprimate de valoare cu decontare ulterioară         804 40 00 Documente respinse la viza de control financiar preventiv         804 60 00 Ipoteci imobiliare         804 70 00 Valori materiale supuse sechestrului         804 80 00 Garanţie bancară pentru oferta depusă         804 90 00 Garanţie bancară pentru bună execuţie         805 00 00 Disponibil din garanţia constituită pentru bună execuţie         805 10 00 Garanţii constituite de concesionar         805 20 00 Garanţii depuse pentru sume contestate         805 30 00 Garanţii depuse pentru înlesniri acordate         805 40 00 Înlesniri la plata creanţelor bugetare         805 50 00 Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea silită         805 60 00 Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a                                executării silite prin decontare bancară         805 70 00 Garanţie bancară pentru avansul acordat (ISPA)         805 80 00 Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a                                debitorului         805 90 00 Garanţii acordate de autorităţile administraţiei publice locale         806 00 00 Credite bugetare aprobate         806 10 00 Credite deschise de repartizat         806 20 00 Credite deschise pentru cheltuieli proprii         806 30 00 Fonduri de primit de la bugetul de stat         806 40 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - SAPARD -         806 50 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - PHARE -         806 60 00 Angajamente bugetare         806 70 00 Angajamente legale         806 80 00 Angajamente legale - SAPARD -         806 90 00 Angajamente de plată         807 00 00 Garanţii de returnare a avansului acordat         807 10 00 Credite de angajament aprobate         807 20 00 Credite de angajament angajate         807 30 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat         807 40 00 Dobânzi şi alte costuri aferente împrumuturilor interne şi externe                                garantate de stat         807 50 00 Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind                                finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi                                completările ulterioare         807 70 00 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile                                postaderare în curs de virare la buget         807 80 00 Declaraţia de cheltuieli transmisă autorităţilor de certificare aferente                                proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi                                buget de stat         807 90 00 Sume aflate în curs de certificare/declarare la Comisia Europeană                                aferente Fondului European de pescuit         808 20 00 Datorii contingente 89         891 00 00 Bilanţ de deschidere         892 00 00 Bilanţ de închidere  +  Anexa 2*) Dezvoltarea conturilor sintetice în conturianalitice în scop de raportare a Balanţeide verificare la Ministerul Finanţelor Publice*Font 7* ┌─────┬─────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬────┬──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┐ │CLASA│GRUPA│CONT SINTETIC│ DENUMIRE CONT NOU │Tip │ Cod │Sursă de │ Clasificaţie │ │ │ │gr. I, gr. II│ │cont│sector│finanţare│funcţională venituri Clasificaţie │ │ │ │şi gr. III │ │ │ │ │ şi cheltuieli economică │ │ │ │ │ │ │ │ │ (capitol, cheltuieli (titlu,│ │ │ │ │ │ │ │ │ subcapitol, articol, alineat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ paragraf) │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │1 │ │ │CONTURI DE CAPITALURI │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │10 │ │CAPITAL, REZERVE, FONDURI │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Fondul activelor fixe necorporale│P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 00 │Fondul activelor fixe necorporale│P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 00 00 │Fondul activelor fixe necorporale│P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │101 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │101 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │101 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │domeniul public al statului │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │102 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │domeniul privat al statului │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │103 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │103 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul public al unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │103 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │domeniul public al unităţilor │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │ │ │ │ │ │ │ │domeniul privat al unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │104 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │domeniul privat al unităţilor │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 │Rezerve din reevaluare │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 01 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │terenurilor şi amenajărilor la │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 01 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │terenurilor şi amenajărilor la │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │terenuri │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 02 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │construcţiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 02 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │construcţiilor │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 03 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │instalaţiilor tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │mijloacelor de transport, │ │ │ │ │ │ │ │ │animalelor şi plantaţiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 03 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │instalaţiilor tehnice, │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │mijloacelor de transport, │ │ │ │ │ │ │ │ │animalelor şi plantaţiilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 04 │Rezerve din reevaluarea │P │ │ │ │ │ │ │ │mobilierului, aparaturii │ │ │ │ │ │ │ │ │birotice, echipamentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţie a valorilor umane şi │ │ │ │ │ │ │ │ │materiale şi a altor active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 04 00 │Rezerve din reevaluarea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │mobilierului, aparaturii │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │birotice, echipamentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţie a valorilor umane şi │ │ │ │ │ │ │ │ │materiale şi a altor active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 05 │Rezerve din reevaluarea altor │P │ │ │ │ │ │ │ │active ale statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │105 05 00 │Rezerve din reevaluarea altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │active ale statului │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │106 │Diferenţe din reevaluare şi │B │ │ │ │ │ │ │ │diferenţe de curs aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │106 00 │Diferenţe din reevaluare şi │B │ │ │ │ │ │ │ │diferenţe de curs aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │106 00 00 │Diferenţe din reevaluare şi │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │diferenţe de curs aferente │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │11 │ │REZULTATUL REPORTAT │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │117 │Rezultatul reportat │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │117 00 │Rezultatul reportat │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │12 │ │REZULTATUL PATRIMONIAL │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │121 │Rezultatul patrimonial │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │121 00 │Rezultatul patrimonial │B │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │B │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │13 │ │FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │132 │Fondul de rezervă al bugetului │P │ │ │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │132 00 │Fondul de rezervă al bugetului │P │ │ │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │132 00 00 │Fondul de rezervă al bugetului │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │133 │Fondul de rezervă constituit │P │ │ │ │ │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │133 00 │Fondul de rezervă constituit │P │ │ │ │ │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │133 00 00 │Fondul de rezervă constituit │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │139 │Alte fonduri │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │139 01 │Fond de dezvoltare a spitalului │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │139 01 00 │Fond de dezvoltare a spitalului │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │15 │ │PROVIZIOANE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 │Provizioane │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 │Provizioane sub 1 an │P │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 01 │Provizioane pentru litigii, │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │amenzi, penalităţi, despăgubiri, │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │daune şi alte datorii incerte │ │ │ │ │ │ │ │ │sub 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 02 │Provizioane pentru garanţii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate clienţilor sub 1 an │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 03 │Provizioane pentru litigii din │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │drepturi salariale câştigate în │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │instanţă sub 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 04 │Provizioane pentru garanţii ce │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │vor fi executate aferente │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │împrumuturilor garantate sub 1 an│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 01 08 │Alte provizioane sub 1 an │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 │Provizioane peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 01 │Provizioane pentru litigii, │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │amenzi, penalităţi, despăgubiri, │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │daune şi alte datorii incerte │ │ │ │ │ │ │ │ │peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 02 │Provizioane pentru garanţii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate clienţilor peste 1 an │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 03 │Provizioane pentru litigii din │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │drepturi salariale câştigate în │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │instanţă peste 1 an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 04 │Provizioane pentru garanţii ce │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │vor fi executate aferente │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │împrumuturilor garantate peste 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │an │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │151 02 08 │Alte provizioane peste 1 an │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │16 │ │ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE │ │ │ │ │ │ │ │ │- pe termen mediu şi lung - │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 │Împrumuturi din emisiunea de │P │ │ │ │ │ │ │ │obligaţiuni │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 01 │Împrumuturi din emisiunea de │P │ │ │ │ │ │ │ │obligaţiuni cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │răscumpărare în exerciţiul curent│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 01 00 │Împrumuturi din emisiunea de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │obligaţiuni cu termen de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │răscumpărare în exerciţiul curent│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 02 │Împrumuturi din emisiunea de │P │ │ │ │ │ │ │ │obligaţiuni cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │răscumpărare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │161 02 00 │Împrumuturi din emisiunea de │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │obligaţiuni cu termen de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │răscumpărare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 01 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 01 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de autorităţile │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 02 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │162 02 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de autorităţile │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 01 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 01 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de autorităţile │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 02 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │163 02 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de autorităţile │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │administraţiei publice locale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 01 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 01 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 02 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │164 02 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │contractate de stat cu termen de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 01 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 01 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 02 │Împrumuturi interne şi externe │P │ │ │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │165 02 00 │Împrumuturi interne şi externe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │garantate de stat cu termen de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 │Sume primite pentru acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │deficitelor bugetare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 │Sume primite pentru acoperirea │P │ │ │ │ │ │ │ │deficitelor bugetare (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 01 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 02 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului de stat din│ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 03 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │asigurărilor pentru şomaj din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 01 04 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului Fondului │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │naţional unic de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale de sănătate din contul │ │ │ │ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 │Sume primite pentru acoperirea │P │ │ │ │ │ │ │ │deficitelor bugetare (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 01 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 02 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului de stat din│ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 03 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │asigurărilor pentru şomaj din │ │ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi plătite în│ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │166 02 04 │Sume primite pentru acoperirea │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │deficitului bugetului Fondului │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │naţional unic de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale de sănătate din contul │ │ │ │ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 │Alte împrumuturi şi datorii │P │ │ │ │ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 │Alte împrumuturi şi datorii │P │ │ │ │ │ │ │ │asimilate cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exerciţiul curent │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 01 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din Fondul │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │special de dezvoltare la │ │ │ │ │ │ │ │ │dispoziţia Guvernului (cu termen │ │ │ │ │ │ │ │ │de rambursare în exerciţiul │ │ │ │ │ │ │ │ │curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 02 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din contul │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exerciţiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 03 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din venituri │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │din privatizare (cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 08 │Împrumuturi pe termen lung │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │primite rezultate din │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │reclasificarea creditelor │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale în împrumuturi (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 01 09 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate (cu termen de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiul curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 │Alte împrumuturi şi datorii │P │ │ │ │ │ │ │ │asimilate cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exerciţiile viitoare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 01 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din Fondul │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │special de dezvoltare la │ │ │ │ │ │ │ │ │dispoziţia Guvernului (cu termen │ │ │ │ │ │ │ │ │de rambursare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 02 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din contul │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │curent general al trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │statului (cu termen de rambursare│ │ │ │ │ │ │ │ │în exerciţiile viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 03 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate - primite din venituri │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │din privatizare (cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 08 │Împrumuturi pe termen lung │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │primite rezultate din reclasifi- │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │carea creditelor comerciale în │ │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi (cu termen de │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exerciţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │167 02 09 │Alte împrumuturi şi datorii │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │asimilate (cu termen de rambur- │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │sare în exerciţiile viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │şi datoriilor asimilate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 01 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │din emisiuni de obligaţiuni │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 01 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │din emisiuni de obligaţiuni │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 02 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │interne şi externe contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │autorităţile administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 02 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │interne şi externe contractate de│ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │autorităţile administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 03 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │interne şi externe garantate de │ │ │ │ │ │ │ │ │autorităţile administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 03 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │interne şi externe garantate de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │autorităţile administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │interne şi externe contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 04 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │interne şi externe contractate de│ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 05 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │ │ │ │ │ │ │ │interne şi externe garantate de │ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 05 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │interne şi externe garantate de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 │Dobânzi aferente altor │P │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi şi datorii asimilate │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 01 │Dobânzi aferente altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │împrumuturi şi datorii asimilate │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │- primite din Fondul special de │ │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltare la dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 02 │Dobânzi aferente altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │împrumuturi şi datorii asimilate │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │- primite din contul curent │ │ │ │ │ │ │ │ │general al trezoreriei statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 03 │Dobânzi aferente altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │împrumuturi şi datorii asimilate │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │- primite din venituri din │ │ │ │ │ │ │ │ │privatizare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 08 │Dobânzi aferente creditelor pe │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │termen lung provenite din │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │reclasificarea creditelor │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale în împrumuturi │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │168 07 09 │Dobânzi aferente altor │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │împrumuturi şi datorii asimilate │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │- altele │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │169 │Prime privind rambursarea │A │ │ │ │ │ │ │ │obligaţiunilor │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │169 01 │Prime privind rambursarea │A │ │ │ │ │ │ │ │obligaţiunilor (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │169 01 00 │Prime privind rambursarea │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │obligaţiunilor (pentru sumele ce │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │169 02 │Prime privind rambursarea │A │ │ │ │ │ │ │ │obligaţiunilor (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │169 02 00 │Prime privind rambursarea │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │obligaţiunilor (pentru sumele ce │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │2 │ │ │CONTURI DE ACTIVE FIXE │ │ │ │ │ │ │20 │ │ACTIVE FIXE NECORPORALE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │203 │Cheltuieli de dezvoltare │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │203 00 │Cheltuieli de dezvoltare │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │203 00 00 │Cheltuieli de dezvoltare │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │205 │Concesiuni, brevete, licenţe, │A │ │ │ │ │ │ │ │mărci comerciale, drepturi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │active similare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │205 00 │Concesiuni, brevete, licenţe, │A │ │ │ │ │ │ │ │mărci comerciale, drepturi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │active similare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │205 00 00 │Concesiuni, brevete, licenţe, │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │mărci comerciale, drepturi şi │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │active similare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │206 │Înregistrări ale evenimentelor │A │ │ │ │ │ │ │ │cultural-sportive │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │206 00 │Înregistrări ale evenimentelor │A │ │ │ │ │ │ │ │cultural-sportive │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │206 00 00 │Înregistrări ale evenimentelor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │cultural-sportive │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │208 │Alte active fixe necorporale │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │208 01 │Programe informatice │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │208 01 00 │Programe informatice │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │208 02 │Alte active fixe necorporale │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │208 02 00 │Alte active fixe necorporale │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │21 │ │ACTIVE FIXE CORPORALE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │211 │Terenuri şi amenajări la terenuri│A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │211 01 │Terenuri │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │211 01 00 │Terenuri │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │211 02 │Amenajări la terenuri │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │211 02 00 │Amenajări la terenuri │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │212 │Construcţii │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │212 00 │Construcţii │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │212 00 00 │Construcţii │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 │Instalaţii tehnice, mijloace de │A │ │ │ │ │ │ │ │transport, animale şi plantaţii │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 01 │Echipamente tehnologice (maşini, │A │ │ │ │ │ │ │ │utilaje şi instalaţii de lucru) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 01 00 │Echipamente tehnologice (maşini, │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │utilaje şi instalaţii de lucru) │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 02 │Aparate şi instalaţii de │A │ │ │ │ │ │ │ │măsurare, control şi reglare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 02 00 │Aparate şi instalaţii de │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │măsurare, control şi reglare │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 03 │Mijloace de transport │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 03 00 │Mijloace de transport │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 04 │Animale şi plantaţii │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │213 04 00 │Animale şi plantaţii │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │214 │Mobilier, aparatură birotică, │A │ │ │ │ │ │ │ │echipamente de protecţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │valorilor umane şi materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │alte active fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │214 00 │Mobilier, aparatură birotică, │A │ │ │ │ │ │ │ │echipamente de protecţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │valorilor umane şi materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │alte active fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │214 00 00 │Mobilier, aparatură birotică, │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │echipamente de protecţie a │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │valorilor umane şi materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │alte active fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │215 │Alte active ale statului │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │215 00 │Alte active ale statului │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │215 00 00 │Alte active ale statului │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │23 │ │ACTIVE FIXE ÎN CURS ŞI AVANSURI │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU ACTIVE FIXE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │231 │Active fixe corporale în curs de │A │ │ │ │ │ │ │ │execuţie │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │231 00 │Active fixe corporale în curs de │A │ │ │ │ │ │ │ │execuţie │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │231 00 00 │Active fixe corporale în curs de │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │execuţie │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │232 │Avansuri acordate pentru active │A │ │ │ │ │ │ │ │fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │232 00 │Avansuri acordate pentru active │A │ │ │ │ │ │ │ │fixe corporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │232 00 00 │Avansuri acordate pentru active │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │fixe corporale │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │233 │Active fixe necorporale în curs │A │ │ │ │ │ │ │ │de execuţie │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │233 00 │Active fixe necorporale în curs │A │ │ │ │ │ │ │ │de execuţie │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │233 00 00 │Active fixe necorporale în curs │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │de execuţie │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │234 │Avansuri acordate pentru active │A │ │ │ │ │ │ │ │fixe necorporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │234 00 │Avansuri acordate pentru active │A │ │ │ │ │ │ │ │fixe necorporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │234 00 00 │Avansuri acordate pentru active │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │fixe necorporale │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │26 │ │ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 │Titluri de participare │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 01 │Titluri de participare cotate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 01 00 │Titluri de participare cotate │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 02 │Titluri de participare necotate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 02 00 │Titluri de participare necotate │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 03 │Alte participaţii │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │260 03 00 │Alte participaţii │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │265 │Alte titluri imobilizate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │265 00 │Alte titluri imobilizate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │265 00 00 │Alte titluri imobilizate │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │ │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 │Creanţe imobilizate │A │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 │Creanţe imobilizate (pentru │A │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate │ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 01 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din Fondul special de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │dezvoltare aflat la dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 02 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din disponibilităţile │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │contului curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate │ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 03 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din venituri din │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │privatizare (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 04 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din buget (pentru sumele│ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │ce urmează a fi încasate în │ │ │ │ │ │ │ │ │cursul exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 05 │Împrumuturi acordate pe termen │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │lung (pentru sumele ce urmează a │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │fi încasate în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiului curent) - altele │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 01 08 │Alte creanţe imobilizate (pentru │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │în cursul exerciţiului curent) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 02 │Creanţe imobilizate (pentru │A │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate │ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 02 01 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din Fondul special de │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │dezvoltare aflat la dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 02 02 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din disponibilităţile │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │contului curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate │ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 02 03 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din venituri din │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │privatizare (pentru sumele ce │ │ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 02 04 │Împrumuturi pe termen lung │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate din buget (pentru │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate │ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 02 05 │Împrumuturi acordate pe termen │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │lung (pentru sumele ce urmează a │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │fi încasate în cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiilor viitoare) - altele │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 02 08 │Alte creanţe imobilizate (pentru │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │în cursul exerciţiilor viitoare) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 06 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │ │ │ │ │ │ │ │acordate pe termen lung │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 06 01 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate pe termen lung din │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │Fondul de dezvoltare la │ │ │ │ │ │ │ │ │dispoziţia Guvernului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 06 02 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate pe termen lung din │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │contul curent general al │ │ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 06 03 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate pe termen lung din │ │sector│finanţare│ │ │ │ │ │venituri din privatizare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 06 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate pe termen lung din buget│ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 06 05 │Dobânzi aferente împrumuturilor │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │acordate pe termen lung - altele │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │267 06 09 │Dobânzi aferente altor creanţe │A │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │imobilizate │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │269 │Vărsăminte de efectuat pentru │P │ │ │ │ │ │ │ │active financiare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │269 01 │Vărsăminte de efectuat pentru │P │ │ │ │ │ │ │ │active financiare - curente │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │269 01 00 │Vărsăminte de efectuat pentru │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │active financiare - curente │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │269 02 │Vărsăminte de efectuat pentru │P │ │ │ │ │ │ │ │active financiare - necurente │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │269 02 00 │Vărsăminte de efectuat pentru │P │Cod │Sursă de │ │ │ │ │ │active financiare - necurente │ │sector│finanţare│ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │28 │ │AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │280 │Amortizări privind activele fixe │P │ │ │ │ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │280 03 │Amortizarea cheltuielilor de │P │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltare │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ │ │280 03