ORDIN nr. 2.007 din 27 iunie 2008(*actualizat*)privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete**)(actualizat până la data de 3 februarie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • ----------**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.În baza prevederilor:- art. 4 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobata cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu completările ulterioare, şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările ulterioare; şi- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou şi a tichetelor de creşă,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, cuprins în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă, prevăzute în anexa nr. 8. (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.  +  Articolul 5 (1) Se aproba Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă, prevăzute în anexa nr. 10. (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.  +  Articolul 5^1Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, prevăzute în anexa nr. 12.------------Art. 5^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 5^2 (1) Modelul autorizaţiei de funcţionare emise unităţilor emitente de tichete de masă, tichete-cadou, tichete de creşă, vouchere de vacanţă, precum şi de tichete sociale pentru grădiniţă este prevăzut în anexa nr. 13.----------Alin. (1) al art. 5^2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. (2) Autorizaţia de funcţionare va conţine următoarele elemente: a) codul autorizaţiei; b) elementele de identificare ale unităţii emitente; c) natura activităţii; d) locaţia în care se va desfăşura activitatea pentru unităţile emitente pe suport hârtie, respectiv sediul social declarat de către unităţile emitente pe suport electronic în scopul controlului efectuat de autorităţile competente; e) perioada de valabilitate. (3) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizaţii de funcţionare un cod de autorizare, ţinând un registru special în acest sens, şi va avea următoarea configuraţie:RO 123 XX 00000, unde:- RO reprezintă codul ISO al ţării;- 123 reprezintă o secvenţă numerică de 3 caractere pentru identificarea unităţii emitente;- XX - secvenţă ce reprezintă tipul activităţii autorizate, respectiv: TH - tichete de masă pe suport hârtie, TE - tichete de masă pe suport electronic; CC - tichete cadou şi tichete de creşă; VH - vouchere de vacanţă pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanţă pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniţă;- 00000 reprezintă o secvenţă de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizaţii alocate unei unităţi emitente.----------Alin. (3) al art. 5^2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.----------Art. 5^2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015.  +  Articolul 5^3Autorizaţiile de funcţionare deja emise rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate.------------Art. 5^3 a fost introdus de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.  +  Articolul 5^4În vederea verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 8 pct. 7, anexa nr. 10 pct. 5 şi, respectiv, anexa nr. 12 pct. 7, se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unităţii emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante existente în evidenţele fiscale, de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi transmiterea acestuia se pot efectua şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în funcţie de tipul de activitate pentru care se solicită autorizaţie, respectiv emiterea de tichete de masă, tichete-cadou sau tichete de creşă, precum şi de vouchere de vacanţă.----------Art. 5^4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015.  +  Articolul 5^5.Se aprobă Criteriile de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, prevăzute în anexa nr. 14.----------Art. 5^5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Articolul 5^6În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 8 pct. 1 şi 2, anexa nr. 10 pct. 1-3, anexa nr. 12 pct. 1-3, respectiv anexa nr. 14 pct. 1 şi 2 se solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 şi/sau cod CAEN 6612) şi administratorii, de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific.----------Art. 5^6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Articolul 5^7În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 8 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), anexa nr. 10 pct. 4 lit. d), în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), respectiv anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), în cazul în care spaţiul distinct este asigurat prin furnizor şi nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete şi operatorii economici care furnizează spaţiul, este obligatorie existenţa unei clauze exprese, care prevede permiterea accesului echipei de specialişti prevăzută de prezentul ordin în spaţiul respectiv.----------Art. 5^7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Articolul 5^8Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 8 pct. 7^1, în anexa nr. 10 pct. 5^1, în anexa nr. 12 pct. 7^1, respectiv în anexa nr. 14 pct. 5, se face de către persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific, în baza accesului direct la informaţiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/ directorului economic şi/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal naţional gestionat de Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform legislaţiei în vigoare.----------Art. 5^8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 416/2007 pentru aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 martie 1999, şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.719/2006 pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcţionarea unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 26 octombrie 2006, cu modificările ulterioare.

    p. Ministrul economiei şi finanţelor,

    Eugen Teodorovici

    secretar de stat
    Bucureşti, 27 iunie 2008.Nr. 2.007.  +  Anexa 1COMPONENŢAComisiei pentru autorizarea operatoriloreconomici din domenii cu reglementări specifice1. Secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice, coordonator al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific - preşedinte2. Directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - vicepreşedinte3. Directorul general al Direcţiei generale de legislaţie cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru4. Directorul general al Direcţiei generale juridice, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru5. Directorul general al Direcţiei generale de informaţii fiscale, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membruNOTĂ:În cazuri justificate, preşedintele comisiei este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită toate atribuţiile preşedintelui conform prezentului ordin. În acest caz, vicepreşedintele care preia atribuţiile preşedintelui îşi va delega propriile atribuţii înlocuitorului desemnat de acesta.În cazuri justificate, la şedinţele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnaţi de aceştia.-------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.916 din 26 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 29 noiembrie 2013, potrivit art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2REGULAMENT 27/06/2008  +  Anexa 3Abrogată----------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Anexa 4Abrogată----------Anexa 4 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Anexa 5Abrogată----------Anexa 5 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Anexa 6Abrogată------------Anexa 6 a fost abrogată de litera a) a art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.  +  Anexa 7Abrogată----------Anexa 7 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Anexa 8CRITERII 27/06/2008  +  Anexa 9Abrogată----------Anexa 9 a fost abrogată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Anexa 10CRITERII 27/06/2008  +  Anexa 11Abrogată----------Anexa 11 a fost abrogată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.  +  Anexa 12CRITERII 27/06/2008  +  Anexa 13ROMÂNIAMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEComisia pentru autorizarea operatorilor economicidin domenii cu reglementări specificeAUTORIZAŢIECod .............În baza prevederilor legale referitoare la acordarea tichetelor/voucherelor de ............., se autorizează unitatea emitentă ..................., cu sediul social în .................., cod unic de înregistrare ......................, pentru activitatea de emitere şi gestionare a tichetelor de ................, realizată în următoarele locaţii:1. Sediul .......................................................2. Sediul .......................................................Preşedinte,.......................(semnătura şi ştampila)Data emiterii ......................Valabilă de la data de .............până la data de ....................----------Anexa 13 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015, potrivit pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 14CRITERII 28/01/2016--------