ORDIN nr. 442 din 22 ianuarie 2016privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 2 februarie 2016    În baza prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4), art. 11 alin. (4), art. 19 alin. (6), art. 36 alin. (3) şi art. 37 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 58, art. 64, art. 108 alin. (2), art. 283 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1În vederea documentării respectării principiului valorii de piaţă a preţurilor de transfer practicate în cadrul tranzacţiilor desfăşurate cu persoane afiliate, contribuabilii/plătitorii au obligaţia de a întocmi dosarul preţurilor de transfer, în condiţiile stabilite prin prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili, stabiliţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, prevăzute la prezentul alineat, au obligaţia întocmirii anuale a dosarului preţurilor de transfer. Termenul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal.Nivelul valoric al pragului de semnificaţie pentru contribuabilii/plătitorii anterior menţionaţi, în funcţie de tipul tranzacţiei desfăşurate, este:- 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;- 250.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;- 350.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal. (2) Contribuabilii/Plătitorii care se încadrează la prevederile alin. (1) au obligaţia, în baza art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, să prezinte la solicitarea organului de inspecţie fiscală, pe perioada derulării unei inspecţii fiscale, dosarul preţurilor de transfer, întocmit potrivit prevederilor prezentului ordin. Modelul şi conţinutul solicitării sunt prevăzute în anexa nr. 1. (3) Dosarul preţurilor de transfer întocmit potrivit alin. (1) poate fi solicitat de organul fiscal şi în afara unei acţiuni de inspecţie fiscală, în baza art. 58 şi 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul şi conţinutul solicitării sunt prevăzute în anexa nr. 2. (4) Contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile stabilite conform prevederilor alin. (1), precum şi contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, prevăzute la prezentul alineat, au obligaţia întocmirii şi prezentării dosarului preţurilor de transfer numai la solicitarea organului fiscal, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală. Modelul şi conţinutul solicitării sunt prevăzute în anexa nr. 1.Nivelul valoric al pragului de semnificaţie pentru contribuabilii/plătitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile stabilite conform prevederilor alin. (1), precum şi pentru contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, în funcţie de tipul tranzacţiei desfăşurate, este:- 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;- 50.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;- 100.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal. (5) Contribuabilii/Plătitorii care se încadrează la prevederile alin. (4) şi care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, sub oricare din pragurile de semnificaţie stabilite la alin. (4) vor documenta respectarea principiului valorii de piaţă, în cadrul unei inspecţii fiscale, conform regulilor generale prevăzute de reglementările financiar-contabile şi fiscale în vigoare.  +  Articolul 3Dosarul preţurilor de transfer întocmit conform prevederilor art. 2 are conţinutul prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4 (1) Termenul pentru punerea la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer întocmit conform prevederilor art. 2 alin. (1), solicitat potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) şi (3), va fi de maximum 10 zile calendaristice de la data solicitării, dar nu mai devreme de 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru întocmire. (2) Pentru contribuabilii/plătitorii care au obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer conform prevederilor art. 2 alin. (4), organul de inspecţie fiscală va stabili termenul pentru prezentarea de către contribuabili/plătitori a acestuia prin formularul de solicitare. Termenul pentru prezentarea dosarului preţurilor de transfer, solicitat potrivit prevederilor art. 2 alin. (4), va fi cuprins între 30 şi 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabililor/plătitorilor, cu o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice. În aceste condiţii, dacă se impune, inspecţia fiscală poate fi suspendată până la expirarea termenului de punere la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer, în temeiul prevederilor art. 127 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) La cererea scrisă a organului de inspecţie fiscală, în vederea completării dosarului preţurilor de transfer, contribuabilul/plătitorul va furniza şi alte informaţii suplimentare, relevante pentru documentarea respectării principiului valorii de piaţă. (2) În cazul în care contribuabilul/plătitorul completează dosarul cu elemente suplimentare, la solicitarea organului fiscal competent, acestea vor fi însoţite de trimiteri la documentaţia iniţială, după caz. (3) Dosarul preţurilor de transfer, respectiv completările ulterioare solicitate, după caz, vor fi puse la dispoziţia organului fiscal solicitant, la sediul acestuia sau la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale, în termenul stabilit de acesta. (4) Filele vor fi îndosariate, numerotate şi însoţite de opis. În cazul în care există documente în limba străină, acestea vor fi însoţite de traduceri în limba română, în condiţiile legii. (5) Anexele la dosarul preţurilor de transfer care sunt disponibile şi în format electronic vor fi înaintate organului fiscal competent într-un format editabil.  +  Articolul 6Dosarul preţurilor de transfer nu va fi solicitat şi nu se întocmeşte, după caz, de către contribuabilul/plătitorul beneficiar al unui acord de preţ în avans, pentru tranzacţiile şi perioadele care sunt acoperite de acordul de preţ în avans emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau pentru tranzacţiile pentru care a fost emisă o decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate în conformitate cu prevederile art. 283 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) În cazul efectuării de către contribuabil/plătitor de tranzacţii cu persoane afiliate fără respectarea principiului valorii de piaţă, conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, organele de inspecţie fiscală vor ajusta cuantumul preţurilor de transfer practicate. Ajustarea se va realiza pentru acele tranzacţii derulate cu persoane afiliate pentru care contribuabilul/plătitorul nu a documentat faptul că preţurile de transfer stabilite au respectat principiul valorii de piaţă. (2) Neprezentarea, în timpul inspecţiei fiscale, conform prevederilor art. 2 alin. (2) şi (4), a dosarului preţurilor de transfer, în termenele stabilite, conferă organelor de inspecţie fiscală dreptul de a considera că tranzacţiile efectuate cu persoane afiliate sunt efectuate fără documentarea cuantumului preţurilor de transfer practicate. (3) Prezentarea incompletă a dosarului preţurilor de transfer, solicitat conform prevederilor art. 2 alin. (2) şi (4), reprezintă lipsa datelor necesare organului de inspecţie fiscală, pentru a stabili dacă preţurile de transfer practicate respectă principiul valorii de piaţă. (4) În situaţia neprezentării/prezentării incomplete a dosarului preţurilor de transfer, solicitat conform prevederilor art. 2 alin. (2) şi (4), organele de inspecţie fiscală vor proceda la estimarea cuantumului preţurilor de transfer. Estimarea se va realiza numai pentru tranzacţiile derulate cu persoane afiliate pentru care contribuabilul/plătitorul nu a prezentat dosarul preţurilor de transfer sau pentru care dosarul preţurilor de transfer a fost prezentat incomplet, nefiind astfel documentat faptul prin care cuantumul preţurilor de transfer stabilite respectă principiul valorii de piaţă. Ca urmare a operaţiunii de estimare se ajustează suma venitului sau a cheltuielii, după caz, aferente rezultatului fiscal oricăreia dintre părţile afiliate, pe baza nivelului tendinţei centrale a pieţei.  +  Articolul 8Tranzacţiile între persoanele afiliate sunt considerate a fi realizate conform principiului valorii de piaţă dacă indicatorul financiar al tranzacţiei/valoarea tranzacţiei (marjă/rezultat/preţ) se încadrează în intervalul de comparare. Pentru stabilirea intervalului de comparare se vor respecta următoarele prevederi:1. analiza de comparabilitate va avea în vedere criteriile teritoriale în următoarea ordine: naţional, Uniunea Europeană, paneuropean, internaţional;2. disponibilitatea rezonabilă a datelor la momentul stabilirii preţurilor de transfer sau la momentul documentării acestora, pentru care contribuabilul/plătitorul verificat prezintă documentele justificative pentru datele utilizate la momentul stabilirii preţurilor de transfer;3. marja de comparare reprezintă intervalul de valori ale preţului sau marjei/rezultatului aferent tranzacţiilor comparabile derulate între societăţi comparabile independente;4. pentru determinarea valorilor extreme, marja de comparare va fi împărţită în 4 segmente. Segmentele de maxim şi de minim reprezintă rezultatele extreme. Intervalul de comparare reprezintă intervalul de valori ale preţului sau marjei/rezultatului aferent tranzacţiilor comparabile derulate între societăţi comparabile independente, după eliminarea din marja de comparare a rezultatelor extreme;5. la stabilirea şi calculul estimării/ajustării nu se vor utiliza rezultatele extreme din cadrul marjei de comparare;6. dacă valoarea mediană nu poate fi identificată (valoarea mediană reprezintă acea valoare care se regăseşte la mijlocul intervalului de comparare), va fi realizată media aritmetică a celor două valori de mijloc ale intervalului de comparare.  +  Articolul 9 (1) Ajustarea/Estimarea preţurilor de transfer, pentru a reflecta preţul de piaţă al bunurilor sau serviciilor furnizate în cadrul tranzacţiei, se efectuează de organele fiscale la valoarea configurată de tendinţa centrală a pieţei. (2) Tendinţa centrală a pieţei va fi considerată valoarea mediană a intervalului de comparare a indicatorilor financiari ai societăţilor/valorii tranzacţiilor comparabile identificate sau în situaţia în care nu se găsesc suficiente societăţi/tranzacţii comparabile pentru a putea stabili un interval de comparabilitate, fiind identificate cel mult trei societăţi sau tranzacţii comparabile, se va utiliza media aritmetică a indicatorilor financiari ai acestor societăţi sau a tranzacţiilor comparabile identificate. (3) În cazul ajustării/estimării preţurilor de transfer, identificarea tranzacţiilor sau societăţilor comparabile se va face conform datelor generale despre tranzacţii similare sau a indicatorilor financiari aferenţi activităţilor care urmează a face obiectul ajustării/estimării şi la care atât organul de inspecţie fiscală, cât şi contribuabilul/plătitorul pot avea acces.  +  Articolul 10Prezentul ordin se completează cu Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru societăţile multinaţionale şi administraţiile fiscale, cu amendamentele/modificările şi completările ulterioare, şi Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C, nr. 176/1 din 28 iulie 2006.  +  Articolul 11Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice regionale, structurile subordonate acestora şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13 (1) Prevederile art. 2 alin. (1) vor fi aplicate tranzacţiilor derulate cu persoanele afiliate efectuate începând cu anul 2016. (2) Prevederile prezentului ordin se aplică procedurilor de administrare iniţiate după data de 1 ianuarie 2016. (3) Pentru procedurile de administrare iniţiate anterior datei de 1 ianuarie 2016 sunt aplicabile prevederile legale în vigoare la momentul iniţierii acestora.  +  Articolul 14Prezentul ordin intră în vigoare cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

    Gelu-Ştefan Diaconu
    Bucureşti, 22 ianuarie 2016.Nr. 442.  +  Anexa 1AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală .......................Administraţia ...........................Nr. ................/zz.ll.aaSOLICITAREde întocmire şi prezentare a dosarului preţurilor de transfer, în cazulcontribuabililor/plătitorilor ce au obligaţiaelaborării şi prezentării acestuia conformprevederilor art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioareDenumirea contribuabilului/plătitorului: .......................Cod unic de înregistrare fiscală: ..............................Domiciliul fiscal: .............................................Stimată doamnă/Stimate domn,Având în vedere inspecţia fiscală în curs de derulare, în baza prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (2) şi (4) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer, până la data de .................... veţi prezenta dosarul preţurilor de transfer la sediul organului fiscal/la locul de desfăşurare al inspecţiei fiscale situat în ............................................. .Perioada şi tranzacţiile pentru care se va întocmi/prezenta dosarul preţurilor de transfer sunt:1. .............................................................2. .............................................................Dosarul preţurilor de transfer solicitat nu va acoperi tranzacţiile şi perioadele care au făcut obiectul unui acord de preţ în avans sau tranzacţiile pentru care a fost emisă o decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, pentru care urmează să prezentaţi documentele în cauză.Vă comunicăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer, poate fi solicitată prelungirea termenului de prezentare a dosarului preţurilor de transfer, o singură dată, pentru motive temeinic justificate.Prezenta solicitare a fost emisă în baza prevederilor art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Organul de inspecţie fiscală,..............................................(funcţia, numele şi prenumele, semnătura)  +  Anexa 2AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală ..................Administraţia ......................SOLICITAREde prezentare a dosarului preţurilor de transfer, în cazulcontribuabililor/plătitorilor ce au obligaţiaelaborării şi prezentării acestuia conformprevederilor art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioareDenumirea contribuabilului/plătitorului: .............Cod unic de înregistrare fiscală: ....................Domiciliul fiscal: ...................................Stimată doamnă/Stimate domn,Vă informăm că până la data de ............, în baza prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer, aveţi obligaţia de a depune/transmite la sediul organului fiscal, situat în .................., dosarul preţurilor de transfer pentru anul/anii fiscal(i) 20 ......... .Dosarul preţurilor de transfer solicitat nu va acoperi tranzacţiile şi perioadele care au făcut obiectul unui acord de preţ în avans sau tranzacţiile pentru care a fost emisă o decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, pentru care urmează să prezentaţi documentele în cauză.Prezenta solicitare a fost emisă în baza prevederilor art. 58, art. 64 şi art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Conducătorul organului fiscal,...............................................(funcţia, numele şi prenumele, semnătura, ştampila)Persoane de contact: .................., telefon: ....................  +  Anexa 3CONŢINUTUL DOSARULUI PREŢURILOR DE TRANSFERDosarul preţurilor de transfer va conţine:A. Informaţii despre grup:1. structura organizatorică, juridică şi operaţională a grupului (lista entităţilor componente din cadrul grupului, inclusiv sediile permanente şi datele de identificare ale acestora), localizarea geografică a entităţilor componente, cu precizarea participaţiilor de la nivelul grupului, din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer;2. descrierea generală a activităţii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer;3. descrierea politicii de stabilire a preţurilor de transfer la nivelul grupului, după caz;4. prezentarea generală a tranzacţiilor între persoane afiliate;5. descrierea generală a funcţiilor îndeplinite, riscurilor asumate şi a activelor utilizate în cadrul tranzacţiilor derulate între persoanele afiliate (analiza funcţională), inclusiv schimbările intervenite în profilul funcţional al societăţilor din cadrul grupului, în perioada pentru care se întocmeşte dosarul preţurilor de transfer;6. descrierea principalelor funcţii îndeplinite, riscuri asumate şi active utilizate, la nivel de grup, care contribuie semnificativ şi definitoriu la crearea de valoare adăugată, cu individualizarea acestora la nivelul fiecărei entităţi participante în grup;7. prezentarea deţinătorilor de active necorporale şi a drepturilor de proprietate aferente din cadrul grupului (brevet, licenţă, denumire comercială, marcă, siglă, know-how etc.), dacă este cazul;8. descrierea generală a politicii de preţuri de transfer referitoare la aranjamentele financiare (servicii de finanţare intra-grup) dintre persoanele afiliate, dacă este cazul;9. descrierea eventualelor restructurări ale afacerilor în cadrul grupului, în perioada pentru care se întocmeşte dosarul preţurilor de transfer;10. descrierea generală a activităţii de cercetare-dezvoltare a grupului, dacă este cazul;11. prezentarea acordurilor de preţ în avans încheiate de către contribuabil/plătitor sau de către alte societăţi din cadrul grupului, în legătură cu acesta, cu excepţia celor emise de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.B. Informaţii despre contribuabil/plătitor:1. structura organizatorică, juridică şi operaţională a contribuabilului/plătitorului (lista persoanelor afiliate, inclusiv sediile permanente şi datele de identificare ale acestora), localizarea geografică a persoanelor afiliate, precizarea relaţiilor de afiliere directe şi indirecte ale contribuabilului/plătitorului, din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer, cu evidenţierea schimbărilor intervenite;2. descrierea generală a activităţii contribuabilului/plătitorului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer;3. descrierea tranzacţiilor derulate cu fiecare persoană afiliată şi a contextului în care se derulează acestea;4. descrierea politicii de stabilire a preţurilor de transfer la nivelul contribuabilului/plătitorului;5. descrierea modalităţii de implementare a aplicării metodologiei preţurilor de transfer pentru tranzacţiile derulate cu persoanele afiliate de către contribuabil/plătitor;6. descrierea activităţii de cercetare/dezvoltare a contribuabilului/plătitorului, acolo unde este cazul;7. descrierea generală a politicii de preţuri de transfer referitoare la serviciile de finanţare intra-grup ale contribuabilului/plătitorului cu persoanele afiliate, cu prezentarea acordurilor de finanţare încheiate atât cu persoane afiliate, cât şi cu creditori independenţi, acolo unde este cazul;8. prezentarea unor eventuale acorduri încheiate de contribuabil/plătitor cu persoane afiliate, ce vizează aranjamente de contribuţii la cost;9. descrierea tranzacţiilor constând în servicii intra-grup, respectiv prezentarea cheilor de alocare a costurilor, după caz, cu individualizarea serviciilor care contribuie semnificativ şi definitoriu la crearea de valoare adăugată;10. prezentarea principalelor pieţe de desfacere pentru livrările de bunuri corporale/prestările de servicii ale contribuabilului/plătitorului cu persoanele afiliate;11. descrierea tranzacţiilor legate de eventuale restructurări ale afacerilor ce implică contribuabilul/plătitorul în cauză, în perioada pentru care se întocmeşte dosarul preţurilor de transfer;12. prezentarea detaliată a tranzacţiilor cu persoanele afiliate: a) fluxul de tranzacţionare; b) fluxul de facturare; c) valoarea tranzacţiilor derulate cu persoana/persoanele afiliată(e); d) valoarea plăţilor/încasărilor aferente fiecărei tranzacţii derulate de contribuabil/plătitor cu fiecare persoană afiliată.13. prezentarea detaliată a analizei funcţionale şi a analizei de comparabilitate: a) caracteristicile bunurilor corporale sau necorporale sau a serviciilor, inclusiv a serviciilor de finanţare ce fac obiectul tranzacţiei/tranzacţiilor cu persoanele afiliate; b) strategii de afaceri specifice (de exemplu: strategii de penetrare a pieţei, evenimente de natură extraordinară etc.); c) funcţiile îndeplinite, riscurile asumate şi active utilizate de către contribuabil/plătitor şi persoana/persoanele afiliată(e) pentru tranzacţia/tranzacţiile derulată(e); d) termenii contractuali ai tranzacţiei/tranzacţiilor, cu anexarea copiilor contractelor/acordurilor ce stau la baza derulării tranzacţiei/tranzacţiilor cu persoanele afiliate; e) circumstanţele economice speciale ale tranzacţiei/tranzacţiilor; f) analiza de comparabilitate: informaţii cu privire la tranzacţii comparabile externe sau interne (descrierea strategiei de căutare a societăţilor comparabile şi a surselor de informaţii, prezentarea valorilor indicatorilor financiari utilizaţi în analiza de comparabilitate, descrierea eventualelor ajustări de comparabilitate realizate, prezentarea listei societăţilor comparabile şi a listei societăţilor eliminate din eşantionul de comparabilitate, ca urmare a căutării manuale, cu precizarea motivelor excluderii etc.). Justificarea respectării principiului valorii de piaţă va avea la bază informaţiile disponibile contribuabilului/plătitorului în mod rezonabil la momentul stabilirii/documentării preţurilor de transfer, cu prezentarea documentelor-suport în acest sens; g) o prezentare a prezumţiilor critice care au stat la baza stabilirii politicii de preţuri de transfer; h) o prezentare a motivelor pentru care s-a recurs la o analiză multianuală sau la o analiză anuală a datelor comparabile, după caz;14. descrierea metodei de stabilire a preţurilor de transfer pentru fiecare tranzacţie şi argumentarea criteriilor de selecţie a acesteia; în cazul metodelor de stabilire a preţurilor de transfer ce presupun selectarea părţii testate va fi prezentată argumentarea pentru selectarea acesteia;15. prezentarea acordurilor de preţ în avans unilaterale sau bilaterale/multilaterale, care au legătură cu tranzacţia/tranzacţiile derulată(e), la care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu este parte;16. prezentarea altor informaţii relevante pentru contribuabil/plătitor.------