ORDONANŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2016 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice(actualizată până la data de 10 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VIII.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 26 alineatul (1), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7. emite avizul privind documentaţiile de urbanism din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi din zonele construite protejate;".1^1. La articolul 26 alineatul (1), punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:«11. emite avizele pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;»----------Pct. 1^1 al art. unic, care modifică pct. 11 al alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 422/2001, a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016.2. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice se reorganizează ca organism ştiinţific de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii."3. La articolul 33 alineatul (1), literele i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"i) propune avizul pentru planurile urbanistice generale ale unităţilor administrativ-teritoriale, planurile urbanistice zonale, precum şi pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate în grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A;....................................... k) propune avizul pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu există documentaţii de urbanism avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7;".4. La articolul 33 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:"k^1) propune avizul pentru documentaţiile privind soluţiile de intervenţie asupra componentelor artistice ale monumentelor istorice grupa A şi B;".5. La articolul 33, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1) - (1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) Ministrul culturii poate emite ordinul de declasare a unui monument istoric sau decide neclasarea numai în cazul în care Comisia Naţională a Monumentelor Istorice a propus declasarea, respectiv neclasarea.(1^2) Avizele necesare pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. h)-k^1) se pot emite doar cu includerea propunerii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice.----------Alin. (1^2) al art. 33 din Legea nr. 422/2001 de la pct. 5 al art. unic, a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016.(1^3) Ministerul Culturii şi serviciile sale deconcentrate pot solicita motivat Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz, comisiilor zonale reexaminarea propunerilor formulate de acestea în cazurile prevăzute la alin. (1^1) şi (1^2)."----------Alin. (1^3) al art. 33 din Legea nr. 422/2001 de la pct. 5 al art. unic, a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016.5^1. La articolul 33, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(2) Atribuţiile Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, menţionate la alin. (1) lit. d), g), j) şi k), pot fi delegate comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în condiţiile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. (3) Pentru activitatea prestată, membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi ai comisiilor zonale primesc o indemnizaţie de şedinţă, indiferent de numărul şedinţelor organizate într-o lună, stabilită prin ordin al ministrului culturii, la care se adaugă decontarea cheltuielilor efectuate de membru în vederea participării la lucrări, respectând condiţia ca suma indemnizaţiilor primite lunar de un membru pentru o comisie să nu depăşească 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat. Decontarea cheltuielilor efectuate în vederea participării la şedinţele convocate de Ministerul Culturii, respectiv de serviciile deconcentrate ale acestuia, se face şi în cazul în care şedinţele nu se desfăşoară.»----------Pct. 5^1 al art. unic, care modifică alin. (2) şi (3) ale art. 33 din Legea nr. 422/2001, a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016.6. La articolul 34, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Comisii zonale ale monumentelor istorice funcţionează pe lângă serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ca organisme ştiinţifice de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, din teritoriu, ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, fără personalitate juridică......................................... (3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au câte 11 membri, iar preşedinţii acestora sunt membri ai Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice."(4) Componenţa comisiilor zonale a monumentelor istorice se aprobă prin ordin al ministrului culturii, la propunerea compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii. În cadrul acestora vor fi incluşi arhitecţii şefi ai judeţelor, respectiv arhitectul şef al municipiului Bucureşti. Din componenţa comisiilor zonale vor face parte cel puţin un arhitect, un arheolog şi un inginer constructor."----------Alin. (4) al art. 34 din Legea nr. 422/2001 de la pct. 6 al art. unic, a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016.7. La articolul 34 alineatul (5), literele e) - h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) propun avizarea planurilor urbanistice generale, planurilor urbanistice zonale şi de detaliu referitoare la monumente istorice, zonele de protecţie ale acestora sau zone construite protejate care nu cuprind monumente istorice clasate în grupa A; f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu şi a proiectelor de execuţie în zonele de protecţie a monumentelor istorice din grupa A şi în zonele protejate cu monumente istorice clasate în grupa A, pentru care există reglementări în vigoare avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7;"g) propun avizul pentru documentaţiile tehnice care cuprind lucrări de cercetare, investigaţii, expertize tehnice, proiecte tehnice şi detalii de execuţie pentru monumentele istorice clasate în grupa B, care nu presupun intervenţia pe componentele artistice, pentru documentaţiile privind zonele de protecţie a monumentelor istorice şi zonele construite protejate;".----------Lit. g) a alin. (5) al art. 34 din Legea nr. 422/2001 de la pct. 7 al art. unic, a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016. h) propun avizul pentru documentaţiile pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la monumentele istorice clasate în grupa A, care nu aduc modificări de arhitectură în condiţiile în care lucrările se execută cu materiale şi tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric care nu presupun intervenţia pe componentele artistice."8. La articolul 34, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Avizele necesare pentru situaţiile prevăzute la alin. (5) lit. e)-h) se pot emite doar incluzând propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz, a comisiei zonale a monumentelor istorice.----------Alin. (6) al art. 34 din Legea nr. 422/2001 de la pct. 8 al art. unic, a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016. (7) Serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii poate solicita motivat Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz, comisiei zonale a monumentelor istorice reexaminarea propunerilor de aviz formulate în cazurile prevăzute la alin. (5) lit. e)-h)."----------Alin. (7) al art. 34 din Legea nr. 422/2001 de la pct. 8 al art. unic, a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016.9. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:«Art. 34^1. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (5), Ministerul Culturii sau serviciile deconcentrate ale acestuia pot emite avize privind documentaţiile tehnice fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în afara cazurilor prevăzute la art. 26 alin. (2) pentru tipuri de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele lor de protecţie sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare, realizate cu respectarea anumitor condiţii, atunci când respectivele tipuri de intervenţii şi condiţii sunt identificate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.»----------Pct. 9 al art. unic, care introduce art. 34^1 din Legea nr. 422/2001, a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016.10. La articolul 55 alineatul (1), partea introductivă şi literele a), b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«Art. 55. - (1) Constituie contravenţii la regimul de protejare a monumentelor istorice, a zonelor lor de protecţie şi a zonelor protejate următoarele fapte, dacă, potrivit legii, nu constituie infracţiuni: a) executarea de lucrări asupra unui imobil după declanşarea procedurii de clasare, asupra unui monument istoric, în zona sa de protecţie sau în zonele protejate fără avizul Ministerului Culturii sau al serviciilor deconcentrate ale acestuia, după caz; b) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 36 de către proprietar sau de către titularul dreptului de administrare a unui monument istoric;........................................................... f) eliberarea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare pentru lucrări la monumente istorice, în zonele de protecţie ale acestora sau în zonele protejate, fără avizul Ministerului Culturii ori al serviciilor deconcentrate, după caz.»----------Pct. 10 al art. unic, care modifică partea introductivă şi lit. a), b) şi f) ale alin. (1) al art. 55 din Legea nr. 422/2001, a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul culturii,

  Vlad Tudor Alexandrescu

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu
  Bucureşti, 27 ianuarie 2016.Nr. 10.------