HOTĂRÂRE nr. 595 din 13 mai 2009 (*actualizată*)pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare(actualizată până la data de 27 ianuarie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, verificări suplimentare de fundamentare a certificării la solicitarea Comisiei Europene, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, la fondurile structurale şi de investiţii europene, la Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, la mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi la Mecanismul financiar norvegian, inclusiv activităţi de asigurare a funcţionării şi capacităţii administrative a Ministerului Fondurilor Europene, desfăşurate de structurile suport;----------Lit. a) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 16 din 19 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016. b) abrogată;------------Litera b) a art. 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. c) abrogată;------------Litera c) a art. 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. d) Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - Ministerul Transporturilor, prin direcţiile de specialitate desemnate prin ordin al ministrului transporturilor, cu responsabilităţi în coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezintă nivelul intermediar de monitorizare a implementării proiectelor ex-ISPA şi de verificare a cheltuielilor;------------Litera d) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. e) Structura de control fonduri europene - structura de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice având atribuţii de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi de stabilire a creanţelor bugetare, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;------------Litera e) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011. f) abrogată;------------Litera f) a art. 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. g) agenţie de implementare pentru Programul PHARE - structură în cadrul instituţiei publice a administraţiei publice centrale, responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, a contractărilor şi cu efectuarea plăţilor, precum şi cu implementarea tehnică în cazul proiectelor de sprijinire a investiţiilor şi, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finanţare, a altor proiecte; h) abrogată;------------Litera h) a art. 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. i) organism de implementare pentru măsurile ex-ISPA - organism responsabil cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, contractarea, autorizarea şi efectuarea plăţilor şi implementarea tehnică şi financiară a măsurilor beneficiare de asistenţă acordată prin Fondul de Coeziune (ex-ISPA); j) abrogată;------------Litera j) a art. 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. k) unitate de implementare a Proiectului pentru măsurile ex-ISPA - structură în cadrul entităţii desemnate drept beneficiar final, în conformitate cu Memorandumul de finanţare ISPA, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului entităţii respective, având rol de implementare tehnică, licitare, contractare, aprobare a plăţilor şi management de contract pentru măsura ex-ISPA de care beneficiază; l) termenii autoritate de management şi organism intermediar au înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare; m) autoritate de certificare şi plată - structură organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice care îndeplineşte funcţia de Fond Naţional pentru asistenţa financiară de preaderare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, care este responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene, de primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate României din instrumente structurale/instrumentul de asistenţă pentru preaderare şi de transferul către beneficiari/unităţi de plată de pe lângă autorităţile de management a fondurilor primite din instrumente structurale/instrumentul de asistenţă pentru preaderare, precum şi a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe;------------Litera m) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011. n) unitate de plată - structura din cadrul unui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, având responsabilitatea managementului financiar al fondurilor aferente unui program operaţional care utilizează mecanismul plăţii indirecte, precum şi responsabilitatea efectuării plăţilor către contractori în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, după caz; o) termenul autoritate comună de management are înţelesul prevăzut în regulamentele specifice obiectivului cooperare teritorială europeană; p) termenii autoritate naţională şi punct naţional de contact au înţelesul prevăzut în documentele de programare aferente obiectivului cooperare teritorială europeană; q) Abrogată.----------Litera q) a art. 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 16 din 19 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016. r) Abrogată.----------Litera r) a art. 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 16 din 19 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016. s) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, denumită în continuare UCAAPI - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, desemnată:(i) ca autoritate de audit atât în ceea ce priveşte Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, cât şi în ceea ce priveşte Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014;(ii) să îndeplinească activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de certificare şi plată, la solicitarea Comisiei Europene.----------Lit. s) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. ş) Direcţia de audit public intern, denumită în continuare DAPI - structură din cadrul Ministerului Finanţelor Publice desemnată să îndeplinească activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, la solicitarea Comisiei Europene;----------Lit. ş) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. t) operator de program - entitate publică cu responsabilitate în pregătirea şi implementarea programelor gestionate în cadrul Mecanismului financiar Spaţiul Economic European şi/sau Mecanismului financiar norvegian;----------Lit. t) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. ţ) Compartimentul de audit pentru programe europene, denumit în continuare CAPE - structură în cadrul Serviciului audit intern din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, desemnată să îndeplinească atribuţiile de autoritate de audit pentru Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 şi pentru Programul operaţional comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, conform art. 14 alin. (6), art. 29 şi 30 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat;----------Lit. ţ) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. u) evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale - ansamblul proceselor şi procedurilor implementate semestrial, prin aprecierea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă şi a obiectivelor profesionale individuale, stabilite în baza atribuţiilor specifice gestionării asistenţei financiare nerambursabile prevăzute în fişa postului;----------Lit. u) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. v) structura responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor administrative - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice desemnată cu soluţionarea contestaţiilor administrative formulate împotriva titlurilor de creanţă emise de structura de control fonduri europene prevăzută la art. 1 lit. e);----------Lit. v) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. w) structura pentru dezvoltarea şi mentenanţa SMIS2014+ şi MySMIS2014 - structura în cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) responsabilă cu dezvoltarea şi mentenanţa sistemului informatic unitar SMIS2014+ şi a aplicaţiei conexe MySMIS2014, precum şi cu administrarea produselor tehnologice aferente acestora.----------Lit. w) a art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 16 din 19 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere şi personalului de execuţie definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii*): a) are atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare, prevăzute în fişa postului, reprezentând minimum 75% din totalul obiectivelor şi atribuţiilor de serviciu şi pentru îndeplinirea cărora alocă minimum 75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului; b) este încadrat în următoarele structuri**):1. Ministerul Fondurilor Europene;------------Pct. 1 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.2. Autoritatea de Certificare şi Plată;2^1. DAPI şi UCAAPI, pentru activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, la solicitarea Comisiei Europene, pe perioada pentru care s-a dispus verificarea;----------Pct. 2^1 al lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.3. abrogat;------------Pct. 3 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.4. organismele de implementare pentru măsurile ex-ISPA;5. Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, desemnate prin ordin al ministrului transporturilor;------------Pct. 5 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.6. unităţile pentru implementarea măsurilor ex-ISPA, pe perioada de implementare a proiectelor pentru care au fost constituite;------------Pct. 6 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011.7. agenţiile de implementare pentru programele PHARE;8. abrogat;------------Pct. 8 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.9. abrogat;------------Pct. 9 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.10. structurile care au rol de autorităţi de management, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;11. structurile care au rol de organisme intermediare, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţiile prevăzute în acordurile de delegare încheiate cu autorităţile de management;12. unităţile de plată pentru programele operaţionale finanţate din instrumentele structurale, în cazul în care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management;13. structurile care au rol de autorităţi comune de management în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat;14. structurile care au rol de autorităţi naţionale şi puncte naţionale de contact în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţii prevăzute în documentele de programare, acordurile sau memorandumurile de înţelegere aplicabile;14^1. Unitatea de control de prim nivel, structură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ce îndeplineşte rolul de control de prim nivel şi de punct de contact în materie de control, responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul programelor de cooperare teritorială pentru care ministerul este autoritate de management, autoritate naţională, punct naţional de contact, conform regulilor şi competenţelor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială;----------Pct. 14^1 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 16 din 19 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016.15. structura de control fonduri europene;------------Pct. 15 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.15^1. structura responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor administrative;----------Pct. 15^1 al lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.16. structurile care desfăşoară activităţi de natură juridică care fac parte integrantă din activităţile de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare, definită la art. 1 lit. a), dacă acestea nu sunt asigurate de către personalul structurilor menţionate la pct. 1-15, 20 şi 21;----------Pct. 16 al lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.17. Structurile din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), responsabile cu verificarea achiziţiilor publice şi a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activităţile de verificare şi asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control prevăzute la art. 1 lit. a);----------Pct. 17 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 16 din 19 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016.18. Abrogat.----------Pct. 18 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 16 din 19 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016.19. structura din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul financiar norvegian, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012;----------Pct. 19 al lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.20. structurile care au rol de operator de program pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin acte normative, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012;----------Pct. 20 al lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.21. structurile care au rol de operator de program pentru Mecanismul financiar norvegian, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin acte normative, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012;----------Pct. 21 al lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.22. structura din cadrul CAPE cu rol de autoritate de audit pentru Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 şi pentru Programul operaţional comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013.----------Pct. 22 al lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.23. Structura pentru dezvoltarea şi mentenanţa SMIS2014+ şi MySMIS2014.----------Pct. 23 al lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 16 din 19 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016. (2) Numărul şi structura posturilor ocupate de personalul care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară sunt cele stabilite în condiţiile legii prin normele de organizare şi funcţionare a instituţiilor din care fac parte structurile menţionate la alin. (1).  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcţii de demnitate publică (ministru, secretar de stat) sau în funcţii asimilate acestora şi personalului încadrat la cabinetele demnitarilor.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.  +  Articolul 4 (1) Pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), la stabilirea drepturilor salariale se acordă o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul persoanelor care sunt detaşate, se mută sau se transferă între structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), de pe o funcţie pentru care au beneficiat de majorarea salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la încadrarea în noua structură se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de lege.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în situaţia persoanelor numite sau reîncadrate în funcţie în condiţiile legii, precum şi celor care se încadrează prin concurs sau examen în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi care provin de la aceeaşi/altă structură din cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), unde au beneficiat de majorarea salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. (4) Pentru personalul promovat în funcţie în condiţiile legii, precum şi pentru personalul promovat temporar în funcţii de conducere, care beneficiază de majorarea salarială, la stabilirea drepturilor salariale se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute ca majorare salarială anterior promovării, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de lege.----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. (5) Pentru personalul pentru care se menţine avizul iniţial acordat potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale.----------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. (6) Pentru personalul prevăzut la alin. (2)-(5), în cazul menţinerii calificativului după prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale, se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la următoarea evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale.----------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. (7) Verificarea şi confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 şi avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către: a) Ministerul Fondurilor Europene, pentru personalul cu atribuţii de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a fondurilor structurale şi de investiţii europene, a Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, a mecanismului financiar al Spaţiului Economic European, a Mecanismului financiar norvegian, pentru personalul din CAPE, pentru personalul din DAPI şi UCAAPI responsabil cu activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, la solicitarea Comisiei Europene, precum şi pentru personalul din cadrul STS; b) Ministerul Finanţelor Publice, pentru personalul structurii de control fonduri europene, structurii responsabile cu soluţionarea contestaţiilor administrative, structurii din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit atât pentru mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, cât şi pentru Mecanismul financiar norvegian şi pentru personalul ANAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice, precum şi cu activităţile de verificare a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale.----------Alin. (7) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 16 din 19 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016. (8) Majorarea salarială se aplică de la data încadrării în funcţie, dar nu înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2009, cu condiţia obţinerii avizului Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanţelor Publice, după caz.------------Alin. (8) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. (9) Avizul se acordă de către ministrul fondurilor europene sau de către ministrul finanţelor publice, în conformitate cu prevederile alin. (7).-------------Alin. (9) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. (10) Abrogat.-------------Alin. (10) al art. 4 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011.  +  Articolul 5Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) solicită avizul Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanţelor Publice, potrivit art. 4 alin. (7), pentru structurile şi personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, pe baza următoarelor documente: a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii de avizare; b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice; c) structura organizatorică a instituţiei publice; d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6, 20 şi 21 emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective;----------Lit. d) a art. 5 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. e) ordinul/decizia de numire/de încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea pe posturi cu atribuţii în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie; f) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile şi timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora; g) statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea; h) nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-15, 20 şi 21, după caz, şi aprobată de conducătorul instituţiei;----------Lit. h) a art. 5 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. i) ordinul de dispunere a activităţii de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, pentru structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 2^1, emis de ministrul finanţelor publice.----------Lit. i) a art. 5 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.  +  Articolul 6 (1) Pe baza documentaţiei depuse, Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, în sensul eliberării avizului sau respingerii motivate a solicitării de aviz*).-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. (3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. (4) Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011.  +  Articolul 6^1 (1) Fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare care reglementează evaluarea profesională a diferitelor categorii de personal de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României, precum şi prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale se realizează numai în scopul stabilirii numărului de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat/majorată salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare ale personalului prevăzut la art. 2 alin. (1) în funcţie de gradul de atingere a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă din perioada evaluată, prin raportare la atribuţiile specifice gestionării asistenţei financiare nerambursabile din fişa postului. (2) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 30 iunie pentru semestrul I şi 1 iulie şi 31 decembrie pentru semestrul II din anul pentru care se face evaluarea semestrială. (3) Perioada de evaluare semestrială este cuprinsă între data de 1 şi 10 a primei luni din semestrul următor perioadei evaluate. (4) În urma evaluării semestriale a activităţilor/performanţelor profesionale individuale, personalului prevăzut la art. 2 alin. (1) i se acordă unul dintre următoarele calificative: «foarte bine», «bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător». (5) Evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale nu se aplică personalului debutant. (6) Procedura de evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene, care va cuprinde stabilirea obiectivelor evaluate, criteriile de evaluare, formatele standard, calificativele obţinute şi modul în care acestea se corelează cu prevederile legale în vigoare care reglementează evaluarea profesională a diferitelor categorii de personal de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României.----------Alin. (6) al art. 6^1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015, care modifică pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.----------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.  +  Articolul 7După evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale a personalului prevăzut la art. 2 alin. (1), numărul de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat/majorată salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare pot fi menţinute, crescute, diminuate ori neacordate, până la următoarea evaluare semestrială, fără a se depăşi în total numărul de clase de salarizare prevăzut de art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: a) în cazul obţinerii calificativului «foarte bine», majorarea salarială va fi de 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută; b) în cazul obţinerii calificativului «bine», majorarea salarială va fi de 17 clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută; c) în cazul obţinerii calificativelor «satisfăcător» sau «nesatisfăcător» nu se aplică majorare salarială.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.  +  Articolul 8 (1) Instituţiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariale în condiţiile prezentei hotărâri au obligaţia de a comunica Ministerului Fondurilor Europene sau Ministerului Finanţelor Publice, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare de personal, atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, potrivit prevederilor art. 5.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. (2) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) se referă numai la revenirea pe funcţie după o perioadă de suspendare potrivit legii sau la expirarea perioadei de mutare/detaşare/promovare temporară pe alt post, nu se va emite un nou aviz, fiind aplicabil în continuare avizul anterior acordat şi numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. (3) În toate celelalte cazuri, pe baza documentaţiei depuse potrivit alin. (1), Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia în sensul menţinerii sau retragerii avizului iniţial acordat.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. (4) Pe perioada cuprinsă între data modificărilor prevăzute la alin. (1) şi data soluţionării cererii de către Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice personalul beneficiază de majorarea salarială, pe răspunderea ordonatorului de credite, dacă modificările nu constituie încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2.-------------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011.  +  Articolul 9 (1) În situaţiile în care Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice constată încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în baza cărora a fost emis avizul iniţial, ministrul fondurilor europene sau ministrul finanţelor publice va retrage, motivat, avizul acordat. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), ordonatorii de credite vor întreprinde demersurile legale, astfel încât sumele reprezentând majorări salariale, acordate de la data neîndeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanţelor Publice, să fie recuperate.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.  +  Articolul 10Abrogat.------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 14 martie 2005, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Pogea

  Ministrul muncii, familiei

  şi protecţiei sociale,

  Marian Sârbu
  Bucureşti, 13 mai 2009.Nr. 595.-----------