ORDONANŢĂ nr. 3 din 27 ianuarie 2016pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.4 şi II.5 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul I(1) Centrul de Conferinţe şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistică, instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistică, se reorganizează prin fuziunea prin absorbţie de către Institutul Naţional de Statistică, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. IV.(2) Activitatea Diseminarea informaţiilor statistice româneşti, activitate finanţată integral din venituri proprii, care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Statistică, se desfiinţează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. IV.(3) Posturile şi personalul Centrului de Conferinţe şi, respectiv, posturile şi personalul Centrului Naţional de Pregătire în Statistică sunt preluate de Institutul Naţional de Statistică. Personalul preluat este încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. IV, cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal, iar salarizarea acestuia se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din cadrul Institutului Naţional de Statistică.(4) Activele şi pasivele Centrului de Conferinţe şi, respectiv, activele şi pasivele Centrului Naţional de Pregătire în Statistică, precum şi posturile şi personalul prevăzute la alin. (3) sunt preluate de către Institutul Naţional de Statistică pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a unui protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. Institutul Naţional de Statistică se substituie în toate drepturile şi obligaţiile care decurg atât din acte normative - inclusiv în dreptul de administrare a Centrului de Conferinţe şi, respectiv, a Centrului Naţional de Pregătire în Statistică, asupra imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea acestora - cât şi din contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care Centrul de Conferinţe şi, respectiv, Centrul Naţional de Pregătire în Statistică sunt părţi.(5) Excedentul din anii anteriori se va vira la bugetul de stat la capitolul 41.01 "Alte operaţiuni financiare" subcapitolul 41.01.08 "Disponibil din excedentele anilor precedenţi ale instituţiilor reorganizate" şi diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile bugetare ale anului curent, ale Centrului Naţional de Pregătire în Statistică şi, respectiv, cele rezultate din activitatea Diseminarea informaţiilor statistice româneşti se va vira în contul de venituri al bugetului de stat cod 36.01.05 "Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice".(6) Datoriile Centrului de Conferinţe se plătesc din bugetul Institutului Naţional de Statistică pe anul 2016.  +  Articolul IILegea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În subordinea Institutului Naţional de Statistică funcţionează, ca instituţii publice cu personalitate juridică, direcţiile regionale de statistică şi direcţiile judeţene de statistică, corespunzător structurii teritoriale a României, finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Institutului Naţional de Statistică.2. La articolul 15 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:"o) utilizează eficient sala de conferinţe şi spaţiile adiacente acesteia, existente în cadrul sediului administrativ al Institutului Naţional de Statistică;".3. La articolul 15 alineatul (1), după litera r) se introduc trei noi litere, literele s) - t), cu următorul cuprins:s) organizează cursuri de scurtă durată, seminare, conferinţe interne şi internaţionale, participă la activităţi de cercetare ştiinţifică şi acordă asistenţă tehnică în domeniul statistic, pe plan naţional şi internaţional;ş) organizează şi promovează, cu respectarea cadrului legal aplicabil, activităţi de formare profesională continuă, prin sistemul educaţional, pentru personalul de specialitate din Institutul Naţional de Statistică şi pentru personalul de specialitate al celorlalţi producători de statistici oficiale;t) eliberează, în condiţiile legii, diplome educaţionale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidenţierea competenţelor dobândite, cu valabilitate naţională, în următoarele domenii: statistică, economie, econometrie, demografie şi sociologie cantitativă, tehnologia informaţiei, precum şi în alte domenii conexe activităţii statistice.4. La articolul 16, alineatul (2) se abrogă.4^1. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Institutul Naţional de Statistică este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ordonator secundar de credite, ajutat de trei vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea de reînnoire. (la 22-04-2017, Articolul II a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 63 din 13 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017 ) 5. Articolul 18 se abrogă.6. Articolul 19 se abrogă.7. La articolul 34, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Sumele încasate din vânzarea de publicaţii statistice rezultate din activităţile prevăzute la alin. (1) şi (2), potrivit art. 32 alin. (8), precum şi cele obţinute din furnizarea, la cererea utilizatorilor, de date statistice pe suport hârtie sau magnetic se varsă la bugetul de stat.8. La articolul 34, alineatul (5) se abrogă.8^1. De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, preşedintele şi vicepreşedinţii aflaţi în funcţie îşi exercită atribuţiile în limitele de durată stabilite la punctul 4^1. (la 22-04-2017, Articolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 63 din 13 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017 )  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Direcţia generală de paşapoarte este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai mulţi directori generali adjuncţi, numiţi prin ordin al ministrului afacerilor interne.2. La articolul 11^7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este condusă de un director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai mulţi directori adjuncţi, numiţi prin ordin al ministrului afacerilor interne.  +  Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul VLa data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. IV se abrogă:1. Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2009 privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Conferinţe, aflat în subordinea Institutului Naţional de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;2. Hotărârea Guvernului nr. 295/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Pregătire în Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2003;3. Hotărârea Guvernului nr. 1.504/2002 privind înfiinţarea pe lângă Institutul Naţional de Statistică a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 15 ianuarie 2003.  +  Articolul VILegea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  Secretarul general al Guvernului,
  Sorin Sergiu Chelmu
  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
  Tudorel Andrei
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
  Claudia-Ana Costea
  Ministrul finanţelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 27 ianuarie 2016.Nr. 3.-----