HOTĂRÂRE nr. 7 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016  Având în vedere prevederile art. 103 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,Ana Maria PătruContrasemnează:---------------Vicepreşedinte,Constantin-Florin Mituleţu-BuicăVicepreşedinte,Dan VlaicuBucureşti, 22 ianuarie 2016.Nr. 7.  +  AnexăModelul certificatului doveditor al alegeriiconsilierilor şi a primarilor    ROMÂNIA    Circumscripţia electorală nr. .....................    Comuna, oraşul sau municipiul .....................    Judeţul*) ................................          CERTIFICAT DOVEDITOR AL ALEGERII**) .......................    Doamna/Domnul ................................., născută/născut la data de..........., în localitatea ............., judeţul (sectorul) ...............,având CNP ..................., cu domiciliul în***) .........................,str. ................, nr. ...., judeţul ................., a fost aleasă/ales........................ ****) judeţul*) ......................., la alegerilelocale din data de .................*****)               Preşedintele biroului electoral de circumscripţie,                   ..................................******) Notă

  ──────────

  *) Se înscrie denumirea judeţului; în cazul municipiului Bucureşti se înscrie "Municipiul Bucureşti".

  **) Se înscrie "consilierului local", "consilierului judeţean" sau "primarului", după caz.

  ***) Se înscriu "comuna", "oraşul" sau "municipiul", după caz, precum şi denumirea acesteia sau acestuia.

  ****) Se înscriu, după caz: a) consilier în consiliul local al comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului şi denumirea comunei, a oraşului, a municipiului sau numărul sectorului şi municipiul Bucureşti; b) consilier în consiliul judeţean şi denumirea judeţului; c) consilier în Consiliul General al Municipiului Bucureşti; d) primar al comunei, al oraşului sau al municipiului şi denumirea comunei, a oraşului sau a municipiului; e) primar general al municipiului Bucureşti; f) primar al sectorului, numărul acestuia şi municipiul Bucureşti. *****) Se înscrie data votării. În cazul alegerilor locale parţiale, în loc de sintagma "alegerile locale din data de ......" se va înscrie sintagma "alegerile locale parţiale din data de ........".

  ******) Se înscriu numele şi prenumele preşedintelui biroului electoral de circumscripţie, se semnează de către acesta şi se aplică ştampila biroului electoral de circumscripţie.

  ──────────
  --------