HOTĂRÂRE nr. 10 din 13 ianuarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 26 ianuarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 63 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, următoarele fapte:a) utilizarea de către partidele politice a altor surse de venit decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată;b) încălcarea de către partidele politice a obligației de a păstra o durată de minimum 3 ani declarațiile persoanelor juridice care au calitatea de donator sau împrumutător;c) încălcarea de către partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale a obligației de a restitui candidaților sumele de bani necheltuite sau rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă.(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată de controlorii Autorității Electorale Permanente, iar sancțiunile se aplică prin decizie a Autorității Electorale Permanente.(4) În situațiile prevăzute la alin. (1) contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani și/sau contravaloarea în bani a bunurilor și serviciilor care au constituit obiectul contravenției, pe baza hotărârii Autorității Electorale Permanente.  +  Articolul 3Contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prevederile art. 2 intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 24 iulie 2007, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 13 ianuarie 2016.Nr. 10.  +  AnexaNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice șia campaniilor electorale