HOTĂRÂRE nr. 11 din 13 ianuarie 2016privind constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 92 alin. (1) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Secţiunea 1 Comisia de insolvenţă la nivel central  +  Articolul 1 (1) Comisia de insolvenţă la nivel central se înfiinţează după cum urmează: a) Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice desemnează fiecare, prin ordin al ministrului, câte un membru titular şi un supleant; b) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului desemnează, prin decizie a directorului general, un membru titular şi un supleant, din cadrul Direcţiei Buletinul procedurilor de insolvenţă; c) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor desemnează, prin ordin al preşedintelui, un membru titular şi un supleant. (2) Membrii comisiei de insolvenţă la nivel central sunt numiţi pentru un mandat de 3 ani.  +  Articolul 2 (1) Poate fi membru titular sau supleant al comisiei de insolvenţă la nivel central persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are o vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor; b) nu a fost sancţionată disciplinar în ultimele 6 luni; c) se bucură de autoritate profesională şi de probitate morală, dovedite prin recomandarea conducătorului instituţiei; d) are studii superioare economice, juridice sau în alte specializări relevante pentru aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 151/2015, dovedite prin fişa postului; e) nu deţine calitatea de debitor în cadrul unei proceduri de insolvenţă prevăzute de Lege. (2) Membrul supleant înlocuieşte membrul titular în situaţia în care acesta din urmă se află în imposibilitate obiectivă de participare la şedinţele comisiei, cum ar fi în caz de boală, în caz de absenţă motivată în îndeplinirea unor atribuţii de serviciu ce nu pot fi amânate sau altele asemenea ori dacă este suspendat din funcţia deţinută la una dintre autorităţile publice prevăzute la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege.  +  Articolul 3Mandatul unui membru al comisiei de insolvenţă la nivel central încetează: a) la expirarea duratei acestuia; b) prin înlocuire, prin ordin al conducătorului instituţiei care l-a desemnat ca reprezentant în comisie, inclusiv pentru neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în temeiul Legii şi al prezentei hotărâri, în acest caz, din oficiu sau la sesizarea motivată a preşedintelui comisiei; c) la cererea motivată a membrului comisiei.  +  Articolul 4 (1) Lucrările comisiei de insolvenţă la nivel central sunt prezidate, prin rotaţie, de reprezentantul fiecărei instituţii publice, membră a comisiei. (2) În cadrul primei şedinţe, membrii comisiei de insolvenţă la nivel central stabilesc ordinea rotaţiei. (3) Mandatul preşedinţiei are durata de un an. (4) Preşedintele conduce lucrările comisiei.  +  Articolul 5 (1) Şedinţele comisiei de insolvenţă la nivel central se desfăşoară, de regulă, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. La propunerea preşedintelui şi cu acordul celorlalţi membri se poate stabili şi un alt loc pentru desfăşurarea şedinţelor. (2) Şedinţele comisiei de insolvenţă la nivel central se desfăşoară trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Comisia este convocată de preşedinte, la iniţiativa acestuia sau a oricăruia dintre membri ori la propunerea aparatului tehnic al comisiei.  +  Articolul 6 (1) Comisia de insolvenţă la nivel central adoptă decizii cu majoritatea voturilor, numai în prezenţa tuturor membrilor. Deciziile se semnează de preşedintele comisiei. Pentru pregătirea şedinţelor de deliberare, comisia de insolvenţă la nivel central se poate întruni numai în prezenţa preşedintelui şi a minimum 3 membri. În acest caz, desfăşurarea şi concluziile şedinţei sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de membrii prezenţi. (2) În procesul de votare, membrii comisiei pot vota numai "pentru" sau "împotrivă". (3) Preşedintele comisiei are acelaşi drept la vot ca şi ceilalţi membri ai comisiei.  +  Articolul 7Preşedintele comisiei de insolvenţă la nivel central are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea comisiei şi a aparatului tehnic, în aplicarea atribuţiilor prevăzute de Lege; b) convoacă şi prezidează şedinţele comisiei; c) emite, ca urmare a aprobării de către comisie, decizia privind criteriile pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil şi dispune publicarea anuală a criteriilor; d) emite, ca urmare a aprobării de către comisie, decizia privind criteriile pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor şi ale familiilor lor, cu respectarea prevederilor Legii şi ale Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e) reprezintă comisia în raporturile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile naţionale şi internaţionale şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine; f) propune, la începutul mandatului, un plan de măsuri cu privire la coordonarea, din punct de vedere metodologic, a activităţii comisiilor de insolvenţă la nivel teritorial, pentru îmbunătăţirea eficienţei activităţii acestora şi planificarea pregătirii profesionale a membrilor comisiilor, care se supune aprobării comisiei; g) emite, ca urmare a aprobării de către comisie, decizia privind formularul tipizat de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare, precum şi alte formulare necesare pentru punerea în aplicare a Legii.  +  Articolul 8Comisia de insolvenţă la nivel central are următoarele atribuţii principale: a) întocmeşte şi actualizează, cel puţin de două ori pe an, cu sprijinul aparatului tehnic, Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, precum şi a evaluatorilor din corpul propriu; b) întocmeşte, cu sprijinul aparatului tehnic, şi aprobă criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, urmând a se emite decizie a preşedintelui în acest sens, şi propune preşedintelui publicarea anuală a criteriilor actualizate; c) întocmeşte, cu sprijinul aparatului tehnic, şi aprobă criteriile pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor şi ale familiilor lor, cu luarea în considerare a Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a se emite decizie a preşedintelui; d) întocmeşte, cu sprijinul aparatului tehnic, şi aprobă formularul tipizat de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare, precum şi alte formulare necesare în implementarea Legii, urmând a se emite decizie a preşedintelui; e) elaborează structura şi curricula de formare profesională a membrilor comisiilor de insolvenţă şi a aparatului tehnic; f) elaborează ghiduri, organizează acţiuni şi/sau campanii de informare a publicului, cu sprijinul aparatului tehnic, şi facilitează accesul debitorilor la acestea; g) elaborează, cu sprijinul aparatului tehnic, statistici şi studii privind aplicarea procedurilor prevăzute de Lege, pe baza informaţiilor furnizate de comisiile de insolvenţă organizate la nivel teritorial şi de instanţele judecătoreşti; h) coordonează şi monitorizează din punct de vedere organizatoric activitatea comisiilor de insolvenţă care funcţionează la nivel teritorial; i) formulează, cu sprijinul aparatului tehnic, propuneri pentru modificarea şi completarea Legii şi ale actelor normative emise pentru aplicarea acesteia, precum şi ale altor acte normative care au incidenţă în materia procedurii insolvenţei persoanelor fizice ce fac obiectul Legii, pe care le înaintează instituţiei cu iniţiativă legislativă în aceste domenii; j) orice alte atribuţii în limitele competenţelor stabilite de Lege.  +  Articolul 9Aparatul tehnic al comisiei de insolvenţă la nivel central are următoarele atribuţii: a) asigură secretariatul tehnic al comisiei; b) sprijină îndeplinirea de către comisie a atribuţiilor prevăzute de Lege şi de actele normative emise pentru aplicarea acesteia; c) analizează şi prelucrează informaţiile transmise de comisiile de insolvenţă care funcţionează la nivel teritorial; d) centralizează listele membrilor corpurilor profesionale, care sunt admişi pentru includere în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice; e) realizează activitatea de documentare şi analiză, în vederea stabilirii de către comisia de insolvenţă la nivel central a criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, şi are în vedere publicarea criteriilor actualizate anual, sprijinind comisia în elaborarea acestora; f) realizează activitatea de documentare şi analiză, în vederea determinării de către comisia de insolvenţă la nivel central a criteriilor pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor şi ale familiilor acestora, sprijinind comisia în elaborarea acestora; g) realizează activitatea de documentare şi analiză pentru elaborarea formularului de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare, precum şi alte formulare necesare în implementarea Legii, sprijinind comisia în elaborarea acestora; h) formulează propuneri privind organizarea formării profesionale a membrilor comisiilor de insolvenţă la nivel teritorial şi a personalului aparatului tehnic; i) realizează activitatea de documentare şi analiză pentru elaborarea de ghiduri şi alte materiale pentru campanii de informare a publicului şi pentru facilitarea accesului debitorilor persoane fizice la procedurile prevăzute de Lege; j) realizează activitatea de documentare şi analiză pentru elaborarea de statistici şi studii privind aplicarea procedurilor prevăzute de Lege, pe baza informaţiilor furnizate de comisiile de insolvenţă la nivel teritorial şi de instanţele judecătoreşti; k) monitorizează modul de ducere la îndeplinire a deciziilor adoptate de comisie, a sarcinilor stabilite de aceasta şi informează comisia asupra eventualelor încălcări; l) elaborează, anual, rapoarte cu privire la lucrările şi acţiunile desfăşurate de comisia de insolvenţă la nivel central, precum şi privind activitatea comisiilor de insolvenţă la nivel teritorial, pe care le transmite membrilor comisiei; m) orice alte atribuţii dispuse de comisia de insolvenţă la nivel central, în limitele competenţelor stabilite prin Lege.  +  Secţiunea a 2-a Comisia de insolvenţă la nivel teritorial  +  Articolul 10 (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Finanţelor Publice numesc, prin ordin al conducătorului instituţiei, membrii titulari şi supleanţi ai comisiilor de insolvenţă la nivel teritorial, pentru un mandat de 3 ani. (2) Prevederile art. 2-4 şi 6 se aplică, în mod corespunzător, şi numirii şi desfăşurării activităţii membrilor comisiilor de insolvenţă la nivel teritorial.  +  Articolul 11Membrii comisiei de insolvenţă la nivel teritorial urmează cursuri de specializare iniţială în insolvenţa persoanei fizice, precum şi în alte domenii relevante pentru aplicarea acestei proceduri, în termen de 3 luni de la desemnare, precum şi cursuri de formare continuă.  +  Articolul 12Şedinţele comisiei de insolvenţă la nivel teritorial se desfăşoară la sediul comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor.  +  Articolul 13Preşedintele comisiei de insolvenţă la nivel teritorial are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea comisiei şi a aparatului tehnic; b) convoacă şi conduce şedinţele comisiei; c) reprezintă comisia în raporturile cu terţii; d) îndeplineşte alte atribuţii în derularea procedurii de insolvenţă, conform Legii.  +  Articolul 14Comisia de insolvenţă la nivel teritorial are următoarele atribuţii: a) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Lege în sarcina comisiei; b) verifică, din oficiu sau la sesizarea administratorului procedurii sau a oricărui creditor, cu sprijinul aparatului tehnic, dacă debitorul, prin acţiunea sau omisiunea lui, pune în pericol executarea planului; c) transmite comisiei de insolvenţă la nivel central propuneri în vederea modificării şi/sau completării prezentei hotărâri; d) înaintează comisiei de insolvenţă la nivel central propuneri privind necesităţile de formare profesională a membrilor comisiei şi personalului aparatului tehnic; e) înaintează comisiei de insolvenţă la nivel central propuneri privind elaborarea de ghiduri, organizarea de acţiuni şi/sau campanii de informare a publicului, precum şi orice alte modalităţi de a sprijini accesul debitorilor persoane fizice la procedurile prevăzute de Lege; f) transmite comisiei de insolvenţă la nivel central informaţii pentru elaborarea de statistici şi studii privind aplicarea procedurilor prevăzute de Lege; g) transmite comisiei de insolvenţă la nivel central informaţiile solicitate de aceasta în scopul coordonării şi monitorizării activităţii comisiilor de insolvenţă la nivel teritorial; h) constată contravenţia prevăzută la art. 87 alin. (2) din Lege şi propune preşedintelui aplicarea sancţiunii contravenţionale; i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege în derularea procedurilor de insolvenţă prevăzute de Lege.  +  Articolul 15Aparatul tehnic al comisiei de insolvenţă la nivel teritorial pregăteşte lucrările acesteia şi are următoarele atribuţii principale: a) pune la dispoziţia debitorilor formularul de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor şi, la cerere, acordă sprijin acestora în vederea completării; b) primeşte şi înregistrează cererile debitorilor de deschidere a procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor, precum şi pe cele referitoare la aplicarea procedurii simplificate de insolvenţă; c) asigură secretariatul tehnic al şedinţelor comisiei de insolvenţă; d) întreprinde demersurile necesare pentru a sprijini comisia în îndeplinirea obligaţiei de informare a debitorului cu privire la efectele procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor; e) înaintează comisiei un raport preliminar referitor la îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a cererii debitorului; f) analizează procesul-verbal întocmit de administratorul procedurii privind neaprobarea planului de rambursare şi înaintează comisiei un raport preliminar referitor la respectarea condiţiilor prevăzute de lege în ceea ce priveşte votul asupra planului de rambursare şi conţinutul procesului-verbal; g) verifică executarea planului de rambursare de către debitor, pe baza rapoartelor de informare întocmite de administrator, pe care le supune avizării comisiei; h) verifică, la solicitarea membrilor comisiei, dacă debitorul, prin acţiunea sau omisiunea lui, pune în pericol executarea planului şi înaintează comisiei un raport de informare; i) înaintează comisiei un raport de informare cu propunere de închidere a procedurii de insolvenţă, ca urmare a executării de către debitor a planului de rambursare a datoriilor; în cazul neexecutării planului de rambursare, elaborează un raport de informare cu propunere de închidere a procedurii, din motive neimputabile sau, după caz, imputabile, potrivit art. 43 alin. (1) şi (5) din Lege; j) înaintează comisiei un raport de informare cu privire la posibilitatea de sesizare a instanţei în vederea închiderii procedurii de insolvenţă pe baza planului de rambursare a datoriilor şi, dacă este cazul, deschiderea procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active; k) întreprinde măsurile necesare în vederea verificării bianuale a registrelor publice pentru identificarea eventualelor modificări ale situaţiei patrimoniale a debitorului, care ar justifica modificarea planului de rambursare a datoriilor, şi informează membrii comisiei; l) întreprinde măsurile necesare pentru sprijinirea îndeplinirii de către comisie a atribuţiilor prevăzute la art. 66 alin. (2), art. 69 şi 70 din Lege, în derularea procedurii simplificate de insolvenţă; m) întreprinde măsurile necesare în vederea îndeplinirii de către comisie a atribuţiilor prevăzute de Lege privind supravegherea debitorului după închiderea procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active; n) înaintează comisiei un raport de informare cu privire la cererile privind situaţii de incompatibilitate ale administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice; o) înaintează comisiei propuneri privind formarea profesională a aparatului tehnic; p) urmăreşte modul în care se duc la îndeplinire deciziile sau alte atribuţii dispuse de preşedinte şi informează asupra eventualelor încălcări ale acestora; q) elaborează, anual sau la cererea comisiei de insolvenţă la nivel central, rapoarte cu privire la dosarele în derulare; r) îndeplineşte alte atribuţii dispuse de comisia de insolvenţă şi legate de derularea procedurii de insolvenţă, conform Legii.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 16În aplicarea prevederilor art. 2, primii membri ai comisiei de insolvenţă la nivel central sunt numiţi în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17În aplicarea prevederilor art. 11, primii membri ai comisiilor de insolvenţă la nivel teritorial finalizează formarea iniţială în domeniul insolvenţei persoanelor fizice şi în alte domenii relevante pentru aplicarea procedurii până la data intrării în vigoare a Legii.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor

  cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Preşedintele Autorităţii Naţionale

  pentru Protecţia Consumatorilor,

  Marcel Bogdan Pandelică

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 13 ianuarie 2016.Nr. 11.-----