ORDIN nr. 3.049 din 11 ianuarie 2016privind înregistrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în verificarea autenticităţii actelor de studii emise de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate din România
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016  În baza art. 148 alin. (2) din Constituţia României, republicată,având în vedere:- Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ("Regulamentul IMI");- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 983/2015 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;- Legea nr. 13/2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007;- prevederile art. 3, art. 124 alin. (1) lit. a), art. 138 alin. (4) şi art. 216 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 931/2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne - IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI;- dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România,în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare judeţene, denumite în continuare autorităţi competente, transmit, în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Coordonatorului IMI de arie legislativă pentru domeniul "recunoaşterea calificărilor profesionale" - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor datele de identificare şi contact ale utilizatorilor desemnaţi să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne - IMI. (2) Numărul utilizatorilor desemnaţi de către fiecare inspectorat şcolar din România să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne - IMI este cuprins între minimum 2 şi maximum 5 persoane. (3) Una dintre persoanele desemnate de către fiecare inspectorat şcolar din România să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne - IMI este secretarul şef al autorităţii competente.  +  Articolul 2Utilizatorii IMI înregistraţi răspund cererilor de informaţii primite, în mod electronic, prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne - IMI, în cel mult 4 zile lucrătoare de la data primirii acestora.  +  Articolul 3Instruirea utilizatorilor IMI înregistraţi se desfăşoară permanent de către Coordonatorul IMI de arie legislativă pentru domeniul "recunoaşterea calificărilor profesionale" - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.  +  Articolul 4 (1) Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 2 şi 3, precum şi a altor obligaţii care decurg din implementarea IMI atrage răspunderea statului român în baza pct. 212) din Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008. (2) În situaţia menţionată la alin. (1), Guvernul României solicită inspectoratelor şcolare din România care nu au respectat termenele prevăzute la art. 2 şi/sau alte obligaţii care decurg din implementarea IMI să suporte eventualele penalităţi stabilite de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.  +  Articolul 5Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, inspectoratele şcolare judeţene, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi Direcţia generală învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Gigel Paraschiv,

  secretar de stat
  Bucureşti, 11 ianuarie 2016.Nr. 3.049.----