NORME METODOLOGICE GENERALE din 11 iulie 2014 (*republicată*)referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016  Notă
  Aprobate de Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016.
  Notă
  *) Republicate în temeiul art. II din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.139/2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 5 octombrie 2015.
   +  A. Dispoziții generale  +  1. Scopul controlului financiar preventiv și categoriile de operațiuni asupra cărora se exercită1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operațiuni (denumite în continuare operațiuni) care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și/sau, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public și/sau fondurile publice.1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operațiunile care vizează, în principal:– angajamentele legale și angajamentele bugetare*); Notă
  *) Angajament legal - actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau al contractelor ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătorești, obligația de plată pe seama fondurilor publice, conform art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
  Angajamentul bugetar - actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligației de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal, conform art. 2 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.– deschiderea și repartizarea de credite bugetare;– modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni a clasificației bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;– ordonanțarea cheltuielilor;– constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare;– concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;– vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;– alte categorii de operațiuni stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.
  1.3. În funcție de specificul entității publice, conducătorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv și asupra altor categorii de operațiuni.
   +  2. Entitățile publice la care, potrivit legii, se organizează controlul financiar preventiv2.1. Entitățile publice, în înțelesul legii, la care se organizează controlul financiar preventiv sunt:– autoritățile publice și autoritățile administrative autonome;– instituțiile publice aparținând administrației publice centrale și locale și instituțiile publice din subordinea acestora;– regiile autonome de interes național sau local;– companiile sau societățile naționale;– societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capitalul majoritar și utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public;– agențiile, cu sau fără personalitate juridică, care gestionează fonduri provenite din finanțări externe rambursabile sau nerambursabile;– Ministerul Finanțelor Publice, pentru operațiunile de trezorerie, datorie publică, realizarea veniturilor statului și a contribuției României la bugetul Uniunii Europene;– autoritățile publice executive ale administrației publice locale, pentru operațiunile de datorie publică și realizarea veniturilor proprii.2.2. Entitățile publice prin care se realizează veniturile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale organizează controlul financiar preventiv conform normelor specifice elaborate în funcție de modalitățile prevăzute de legislația fiscală pentru stabilirea titlurilor de încasare și pentru reducerea, eșalonarea sau anularea acestora.Regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum și societățile la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin capitalul majoritar elaborează, de asemenea, norme specifice de control financiar preventiv, ținând cont de legislația aplicabilă entităților care sunt organizate și funcționează în regim comercial.2.3. Instituțiilor publice care administrează patrimoniul public și gestionează fonduri publice le sunt aplicabile cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv (cadrul general), precum și listele de verificare, prevăzute în anexa nr. 1.1 la prezentele norme metodologice.În raport cu specificul entităților publice, conducătorii acestora dispun particularizarea, dezvoltarea și actualizarea cadrului general, precum și detalierea prin liste de verificare a obiectivelor verificării, pentru fiecare operațiune cuprinsă în cadrul specific al entității publice.Listele de verificare constituie un ghid în exercitarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, aceste persoane având totodată și obligația de a formula propuneri de perfecționare a listelor respective. În funcție de propunerile primite, de modificările legislative sau de alte condiții apărute, conducătorii entităților publice aprobă modificări ale listelor de verificare, asigurând astfel actualizarea acestora.2.4. Controlul financiar preventiv asupra operațiunilor care reprezintă recuperări de sume utilizate și constatate ulterior ca necuvenite - atât pentru fonduri interne, cât și pentru cele aferente finanțărilor de la Uniunea Europeană - se organizează, la structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume, conform normelor metodologice specifice.2.5. În toate cazurile în care entitățile publice gestionează fonduri provenite din finanțări externe, în normele de exercitare a controlului financiar preventiv se integrează și procedurile prevăzute de regulamentele organismelor finanțatoare.  +  3. Conținutul controlului financiar preventiv3.1. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public.3.2. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenței sau de către titularul unei competențe delegate în condițiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza și certificarea situațiilor financiare și/sau patrimoniale și nici verificarea operațiunilor deja efectuate.3.3. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al:a) respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operațiunilor (control de legalitate);b) îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte operațiunile supuse controlului (control de regularitate);c) încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz (control bugetar).3.4. Controlul financiar preventiv al operațiunilor se exercită pe baza actelor și/sau a documentelor justificative certificate în privința realității, regularității și legalității, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.3.5. Operațiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică și financiar-contabilă. La entitățile publice unde nu sunt organizate compartimente de specialitate juridică și/sau financiar-contabilă, controlul financiar preventiv se exercită exclusiv prin viza persoanei desemnate de conducătorul entității publice.3.6. Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor ale căror acte și/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obținerea vizei de control financiar preventiv pentru operațiuni care au la bază acte și/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonerează de răspundere șefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.
   +  B. Controlul financiar preventiv propriu  +  4. Organizarea controlului financiar preventiv propriu4.1. Controlul financiar preventiv se organizează, de regulă, în cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabilă. În raport cu natura operațiunilor, conducătorul entității publice poate decide extinderea acestuia și la nivelul altor compartimente de specialitate în care se inițiază, prin acte juridice, sau se constată obligații de plată sau alte obligații de natură patrimonială.4.2. Controlul financiar preventiv se exercită, prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate în acest sens de către conducătorul entității publice. Actul de numire, întocmit conform modelului din anexa nr. 1.2 la prezentele norme metodologice, cuprinde limitele de competență în exercitarea acestuia. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aprobă și efectuează operațiunea supusă vizei.4.3. Viza de control financiar preventiv cuprinde următoarele informații: denumirea entității publice; mențiunea "vizat pentru control financiar preventiv"; identificatorul titularului vizei; semnătura persoanei desemnate cu exercitarea vizei și data acordării vizei (an, lună, zi). Viza de control financiar preventiv se exercită olograf sau electronic.În cazul exercitării olografe identificatorul titularului vizei este numărul sigiliului deținut de persoana desemnată.În situația înscrisurilor sub formă electronică, viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura electronică extinsă a persoanei desemnate în acest sens, cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, omologat, emis în condițiile legii de către un furnizor de servicii de certificare autorizat, dacă certificatul electronic nu este expirat, suspendat sau revocat la momentul semnării. În acest caz identificatorul titularului vizei este numele și prenumele conținut de certificatul digital calificat.Entitățile publice la care controlul financiar preventiv se exercită și asupra înscrisurilor sub forma electronică, prin aplicarea semnăturii electronice extinse, actualizează normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzătoare în acest sens.4.4. Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv (denumit în continuare registru). Datele minime care se înscriu în registru sunt cuprinse în anexa nr. 1.3 la prezentele norme metodologice.Registrul trebuie să asigure: numerotarea în ordine cronologică, începând de la numărul 1 pentru fiecare an; interzicerea inserărilor, intercalărilor, precum și a oricăror eliminări sau adăugiri ulterioare; înscrierea de date potrivit competențelor, astfel: în coloanele de la 0 până la 6 și în coloana 8, de către persoana care exercită controlul financiar preventiv, iar în coloana 7, de către persoana care prezintă operațiunile pentru viza de control financiar preventiv. Registrul se poate completa în formă integral olografă, integral electronică sau combinată.Registrul în formă combinată se completează numai în cazul în care datele pentru coloana 7 "Data restituirii operațiunii, numele și prenumele/semnătura" nu pot fi înscrise în sistem electronic, fiind necesară obținerea acestora pe format hârtie, cu obligativitatea asigurării corespondenței cu operațiunea pe care o reprezintă.Registrul, indiferent de forma sub care se completează, se arhivează/se păstrează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.Entitățile publice la care registrul se completează în formă integral electronică sau combinată actualizează normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzătoare în acest sens.4.5. Termenul pentru pronunțare (acordarea/refuzul vizei) se stabilește, prin decizie internă, de conducătorul entității publice în funcție de natura și complexitatea operațiunilor cuprinse în cadrul general și/sau specific al operațiunilor supuse controlului preventiv.  +  5. Procedura de control5.1. Documentele care privesc operațiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de specialitate care inițiază operațiunea.5.2. Documentele privind operațiunile prin care se afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public sunt însoțite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte și/sau documente justificative și, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament", o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" și/sau de un "Angajament bugetar individual/global", întocmite conform anexei nr. 1a), anexei nr. 1b) și, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare.5.3. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv primește documentele, le înregistrează în registru, după care procedează la verificarea formală prin parcurgerea listei de verificare specifică operațiunii primite la viză, cu privire la: completarea documentelor în concordanță cu conținutul acestora, existența semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, precum și existența actelor justificative specifice operațiunii. În efectuarea controlului de către persoana desemnată, parcurgerea listei de verificare specifică operațiunii primite la viză este obligatorie, dar nu și limitativă. Aceasta poate extinde verificările ori de câte ori este necesar.5.4. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puțin unul dintre elementele verificării formale nu este îndeplinit, documentele se restituie compartimentului de specialitate emitent, indicându-se în scris motivele restituirii, potrivit anexei nr. 1.4 la prezentele norme metodologice, și se menționează în coloana 8 din registru: "valoarea operațiunii restituite...".5.5. După efectuarea verificării formale, persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv continuă parcurgerea listei de verificare și efectuează controlul operațiunii din punctul de vedere al legalității, regularității și, după caz, al încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament.5.6. Dacă necesitățile o impun, în vederea exercitării unui control financiar preventiv cât mai complet, se pot solicita și alte acte justificative, precum și avizul compartimentului de specialitate juridică. Actele justificative solicitate se prezintă în regim de urgență, pentru a nu întârzia sau împiedica realizarea operațiunii. Întârzierea sau refuzul furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate se aduce la cunoștință conducătorului entității publice, pentru a dispune măsurile legale.5.7. Dacă în urma verificării de fond operațiunea îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului și semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la entitatea publică.Prin acordarea vizei se certifică implicit îndeplinirea condițiilor menționate în listele de verificare.5.8. Documentele vizate și actele justificative ce le-au însoțit sunt restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în registru.  +  6. Refuzul de viză6.1. Dacă în urma controlului se constată că cel puțin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esență, operațiunea nu întrunește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv refuză motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 1.5 la prezentele norme metodologice, consemnând acest fapt în registru.La refuzul de viză se anexează și un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerință/cerințe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.6.2. Refuzul de viză, însoțit de actele justificative semnificative, se aduce la cunoștința conducătorului entității publice, iar celelalte documente se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au inițiat operațiunea.6.3. Cu excepția cazurilor în care refuzul de viză se datorează depășirii creditelor bugetare și/sau de angajament, operațiunile refuzate la viză se pot efectua pe propria răspundere a conducătorului entității publice.6.4. Efectuarea pe propria răspundere a operațiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie internă emis de conducătorul entității publice. O copie de pe actul de decizie internă se transmite persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern al entității publice, precum și, după caz, controlorului delegat.6.5. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entității publice persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, organele de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, organul ierarhic superior al entității publice asupra operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă și de pe refuzul de viză. Conducătorul organului ierarhic superior are obligația de a lua măsurile legale pentru restabilirea situației de drept.De asemenea, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, Curtea de Conturi cu ocazia efectuării controalelor dispuse de aceasta.  +  C. Controlul financiar preventiv delegat  +  7. Organizarea controlului financiar preventiv delegat7.1. În calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului în domeniul finanțelor, Ministerul Finanțelor Publice poate exercita, prin controlori delegați numiți de ministrul finanțelor publice, controlul financiar preventiv la unele entități publice asupra unor operațiuni care pot afecta execuția în condiții de echilibru a bugetelor sau care sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifică analizei riscurilor.7.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, ministrul finanțelor publice numește unul sau mai mulți controlori delegați pentru operațiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operațiuni privind datoria publică și pentru alte operațiuni specifice Ministerului Finanțelor Publice.7.3. Prin excepție de la această regulă, în temeiul art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin ordin, ministrul finanțelor publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat și asupra operațiunilor finanțate sau cofinanțate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari ori terțiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat, dacă prin aceștia se derulează un volum ridicat de credite bugetare și/sau de angajament ori părți semnificative din programele aprobate, iar operațiunile presupun un grad ridicat de risc.7.4. Pentru asigurarea gestiunii financiare, în condiții de legalitate, economicitate și eficiență, a fondurilor acordate României de Uniunea Europeană și pentru implementarea procedurilor prevăzute în regulamentele organismelor finanțatoare, ministrul finanțelor publice numește controlori delegați la structurile de implementare, în conformitate cu prevederile legale specifice acestora.  +  8. Atribuții ale controlorului delegat8.1. Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficiența și eficacitatea unor operațiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra fondurilor publice. Totodată, în avizele consultative controlorii delegați pot face referire și la regularitatea sau legalitatea unor operațiuni care se vor efectua cu certitudine în viitor sau la acțiuni și/sau inacțiuni administrative care conduc la situații de neregularitate sau nelegalitate.Avizele consultative se întocmesc la:– inițiativa controlorului delegat;– solicitarea ministrului finanțelor publice;– solicitarea ordonatorului de credite.8.2. Supravegherea execuției bugetare în condiții de echilibru și de prudențialitate, prin exercitarea controlului prin viză asupra operațiunilor privind deschideri de credite, repartizări și retrageri de credite, virări de credite și modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare.8.3. Supravegherea organizării, ținerii, actualizării și raportării evidenței angajamentelor.8.4. Monitorizarea și îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv propriu prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu și prin propuneri de perfecționare a organizării controlului financiar preventiv propriu.8.5. Exercitarea controlului financiar preventiv, din punctul de vedere al legalității, regularității și, după caz, al încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, pentru operațiuni care angajează patrimonial entitatea publică, dacă prin acestea se afectează un volum important din fondurile publice și există riscuri asociate semnificative în efectuarea lor.  +  9. Numirea și mandatul controlorilor delegați9.1. Numirea controlorilor delegați la entitățile publice prevăzute la pct. 7 se face prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea controlorului financiar șef.9.2. Prin ordinul de numire controlorul delegat se învestește cu competența de a exercita, în numele legii, la entitatea publică la care a fost numit, atribuțiile prevăzute la pct. 8.În temeiul art. 12 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conducătorul entității publice are obligația de a asigura controlorului/controlorilor delegat/delegați spațiul și dotarea adecvată, necesare exercitării în bune condiții a atribuțiilor, precum și cooperarea personalului din serviciile de specialitate și a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu.9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operațiuni care se supun controlului financiar preventiv delegat, precum și limitele valorice peste care acesta se exercită, diferențiate pe instituții publice. Tipurile de operațiuni supuse controlului financiar preventiv delegat și limitele valorice aferente acestora se revizuiesc periodic în funcție de evoluția cadrului legislativ și a factorilor de risc specifici anumitor operațiuni.9.4. În cazul absenței temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului finanțelor publice, precum și a înlocuitorului acestuia, controlorul financiar șef este împuternicit să desemneze, prin decizie, un alt controlor delegat care să exercite, pe durata absenței de la post a acestora, atribuțiile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice și să comunice această situație, în scris, ordonatorului principal de credite.9.5. Controlorul delegat își exercită atribuțiile în mod independent, neputându-i-se impune, pe nicio cale, acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv. Asupra situațiilor deosebite apărute în activitatea sa, controlorul delegat îl poate informa direct sau prin controlorul financiar șef pe ministrul finanțelor publice.  +  10. Condiții specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat10.1. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operațiunilor care se înscriu în condițiile fixate prin ordinul de numire, în termenul cel mai scurt permis de durata efectivă a verificărilor necesare. Restul operațiunilor prin care se afectează fondurile și/sau patrimoniul public intră în competența exclusivă a controlului financiar preventiv propriu.10.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operațiunilor ce intră în competența sa numai după ce acestea au fost supuse controlului financiar preventiv propriu. Operațiunile refuzate la viza de control financiar preventiv propriu nu se supun controlului financiar preventiv delegat.10.3. În exercitarea atribuțiilor sale de control financiar preventiv asupra operațiunilor la care s-a stabilit competența sa, controlorul delegat urmează procedura prevăzută la pct. 5. Listele de verificare avute în vedere la efectuarea controlului de către controlorii delegați se emit și se actualizează de către Direcția generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.Perioada maximă de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operațiunii, însoțită de toate documentele justificative și informațiile solicitate. În cazuri excepționale, controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, informându-i în acest sens pe controlorul financiar-șef și pe ordonatorul de credite.10.4. Dacă în exercitarea atribuțiilor sale controlorul delegat sesizează că, în mod repetat, persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu acordă viza pentru operațiuni care nu întrunesc condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, acesta îl informează în scris pe conducătorul entității publice pentru a dispune măsurile ce se impun potrivit responsabilităților prevăzute la art. 22 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 10 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.10.5. Avizul consultativ, solicitat de către conducătorul entității publice controlorului delegat în cazul refuzului de viză de control financiar preventiv propriu, nu constituie un act de pronunțare asupra legalității și regularității operațiunilor.  +  11. Regimul refuzului de viză al controlorului delegat11.1. Dacă în urma parcurgerii procedurii de control menționate la pct. 5 și 10 se constată că cel puțin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit și, în esență, operațiunea nu întrunește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, controlorul delegat comunică, în scris, potrivit anexei nr. 1.6 la prezentele norme metodologice, ordonatorului de credite, intenția de refuz de viză de control financiar preventiv delegat cu motivele pentru care operațiunea nu poate fi efectuată, consemnând acest fapt în coloana 8 din registru. O copie a intenției de refuz de viză se transmite controlorului financiar șef.11.2. În situația în care ordonatorul de credite consideră că operațiunea poate fi efectuată, solicită, în scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentând argumentele corespunzătoare de legalitate și regularitate sau, în cazul în care consideră întemeiate motivele intenției de refuz de viză, dispune retragerea de la viză a operațiunii. Ordonatorul de credite prezintă argumente pentru efectuarea operațiunii sau dispune retragerea acesteia, în cel mai scurt timp posibil. Documentația aferentă operațiunii retrase de la viză se restituie de către controlorul delegat compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.11.3. În situația în care controlorul delegat consideră întemeiate argumentele ordonatorului de credite, acesta acordă viza de control financiar preventiv delegat pentru efectuarea operațiunii. În cazul în care argumentele sunt considerate neîntemeiate sau insuficiente, controlorul delegat solicită, în scris, controlorului financiar șef constituirea, în condițiile legii, a unei comisii pentru formularea opiniei neutre asupra intenției de refuz de viză. Controlorul financiar șef numește prin decizie o comisie formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegați, din care cel puțin unul cu funcție de conducere.Controlorul delegat are obligația ca odată cu solicitarea de constituire a comisiei să transmită dosarul complet al operațiunii și argumentele ordonatorului de credite.Comisia analizează cu celeritate temeiurile legale ale operațiunii pentru care se intenționează refuzul de viză, motivația controlorului delegat, prezentată în intenția de refuz de viză, argumentele ordonatorului de credite, precum și alte documente identificate ca fiind relevante asupra cazului.Opinia neutră este motivată și formulată în scris, în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, și este comunicată în regim de urgență controlorului delegat. Opinia neutră are rol consultativ, iar soluția finală de acordare a vizei sau de refuz al vizei de control financiar preventiv delegat este de competența exclusivă a controlorului delegat. În cazul în care controlorul delegat emite refuz de viză, acesta are obligația de a transmite ordonatorului de credite o copie a opiniei neutre.Refuzul de viză se aduce la cunoștință, în scris, ordonatorului de credite, potrivit anexei nr. 1.7 la prezentele norme metodologice, iar documentația aferentă operațiunii se restituie compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.La refuzul de viză se anexează și un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerință/cerințe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.11.4. Termenul pentru pronunțare prevăzut la pct. 10.3 se suspendă pe perioada de la comunicarea motivelor pentru care operațiunea nu poate fi efectuată până la primirea punctului de vedere al ordonatorului de credite și pe perioada formulării opiniei neutre.11.5. Cu excepția cazurilor în care refuzul de viză se datorează depășirii creditelor bugetare și/sau de angajament, operațiunile refuzate la viză se pot efectua numai pe propria răspundere a ordonatorului de credite. Actul de decizie, prin care ordonatorul dispune efectuarea operațiunii pe propria răspundere se transmite compartimentului de audit intern și controlorului delegat care consemnează acest fapt în registru.11.6. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entității publice controlorul delegat informează Ministerul Finanțelor Publice asupra operațiunilor refuzate la viză și executate pe răspunderea ordonatorului de credite, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă și de pe refuzul de viză controlorului financiar șef și organelor de inspecție economico-financiară.De asemenea, controlorul delegat informează Curtea de Conturi cu ocazia controalelor dispuse de aceasta.  +  D. Raportare și informare  +  12. Raportări privind controlul financiar preventiv12.1. Entitățile publice care administrează patrimoniul public și/sau fonduri publice prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, au obligația întocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, care cuprind situația statistică a operațiunilor supuse controlului financiar preventiv și sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată, completate conform machetei cuprinse în anexa nr. 1.8 la prezentele norme metodologice.12.2. Entitățile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari sau terțiari de credite depun rapoartele la organul ierarhic superior, la termenele fixate de acesta.Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului oricărui fond special, întocmesc rapoarte pentru activitatea proprie și centralizează rapoartele primite de la ordonatorii secundari de credite sau, după caz, terțiari de credite din subordinea/coordonarea acestora. Acestea se transmit la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de control financiar preventiv la termenele fixate de acesta pentru situațiile financiare trimestriale și anuale prevăzute de lege.12.3. Controlorii delegați întocmesc rapoarte lunare cu privire la situația curentă a angajamentelor efectuate, vizele acordate și situația intențiilor și refuzurilor de viză, avizele consultative, precum și alte aspecte cu privire la derularea operațiunilor financiare, pe care le transmit controlorului financiar șef, conform anexelor nr. 1.8 și 1.9 la prezentele norme metodologice.12.4. Controlorul financiar șef prezintă ministrului finanțelor publice informări cu privire la intențiile și refuzurile de viză pentru care ordonatorul de credite a dispus efectuarea operațiunilor prin acte de decizie internă, precum și cu privire la aspectele importante ale administrării fondurilor publice rezultate din activitatea de control financiar preventiv delegat/monitorizare.  +  Anexa nr. 1.1la normele metodologice
  CADRUL GENERAL
  al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv
  A. Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare*Font 8* ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Nr. │Operațiuni supuse│ Cadrul legal │Actele justificative │ Modul de efectuare │ │crt.│ controlului │ │ │ a controlului │ │ │ financiar │ │ │ financiar preventiv │ │ │ preventiv │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 1.│Cerere pentru │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota justificativă;│Se verifică: │ │ │deschiderea de │- Legea nr. 273/2006 (2); │- nota de │- încadrarea creditelor │ │ │credite bugetare │- Legea nr. 69/2010 (3); │fundamentare/situația│bugetare solicitate în │ │ │ │- legile bugetare anuale; │privind facturi, │prevederile bugetului │ │ │ │- Ordonanța Guvernului │contracte, alte │ordonatorului de credite, │ │ │ │nr. 119/1999 (4); │obligații la plată │repartizate pe trimestre și │ │ │ │- Ordinul ministrului │scadente în perioadă,│luni, după caz, și detaliate │ │ │ │finanțelor publice │conform prevederilor │conform clasificației │ │ │ │nr. 501/2013 (81); │legale în vigoare; │bugetare, precum și existența│ │ │ │- Ordinul ministrului │- bugetul aprobat; │temeiului legal al sumelor │ │ │ │delegat pentru buget │- solicitările │care se solicită pentru │ │ │ │nr. 720/2014 (87); │ordonatorilor: │deschiderea de credite │ │ │ │- aprobări ale Guvernului │principali, secundari│bugetare; │ │ │ │privind limitele lunare de│și/sau terțiari, │- dacă sumele solicitate sunt│ │ │ │cheltuieli; │după caz, pentru │stabilite și în funcție de │ │ │ │- alte acte normative │repartizarea de │creditele deschise, │ │ │ │specifice. │credite bugetare; │neutilizate; │ │ │ │ │- situația creditelor│- dacă cererea pentru │ │ │ │ │bugetare deschise │deschiderea de credite se │ │ │ │ │anterior și │încadrează în limitele de │ │ │ │ │neutilizate; │cheltuieli aprobate de Guvern│ │ │ │ │- alte documente │sau în limita diminuată │ │ │ │ │specifice. │conform Legii nr. 69/2010; │ │ │ │ │ │- existența justificărilor, │ │ │ │ │ │inclusiv cu privire la │ │ │ │ │ │ordonatorii principali, │ │ │ │ │ │secundari și terțiari, dacă │ │ │ │ │ │este cazul, prin care │ │ │ │ │ │ordonatorul principal │ │ │ │ │ │probează că nu va înregistra,│ │ │ │ │ │în sold, sume neutilizate la │ │ │ │ │ │finele perioadei pentru care │ │ │ │ │ │se solicită deschiderea de │ │ │ │ │ │credite bugetare; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 2.│Dispoziție │- Legea nr. 500/2002 (1); │- solicitările │Se verifică: │ │ │bugetară pentru │- Legea nr. 273/2006 (2); │ordonatorilor: │- încadrarea sumelor din │ │ │repartizarea │- Legea nr. 69/2010 (3); │principali, secundari│dispozițiile bugetare în │ │ │creditelor │- legile bugetare anuale; │și/sau terțiari, după│creditele bugetare aprobate │ │ │bugetare sau │- Ordonanța Guvernului │caz, pentru │ordonatorilor, repartizate │ │ │borderoul │nr. 119/1999 (4); │repartizarea de │ordonatorului principal pe │ │ │centralizator al │- Ordinul ministrului │credite bugetare; │trimestre și luni și │ │ │dispozițiilor │delegat pentru buget │- bugetul aprobat; │detaliate conform │ │ │bugetare │nr. 501/2013 (81); │- fundamentarea │clasificației bugetare; │ │ │ │- acte de reglementare │sumelor înscrise în │- dacă sumele prevăzute │ │ │ │specifice activității │dispozițiile bugetare│pentru repartizare sunt │ │ │ │ordonatorilor de credite, │de repartizare pentru│cuprinse în cererea de │ │ │ │angajamente juridice │bugetul propriu și │deschidere de credite sau │ │ │ │generatoare de obligații │bugetele │sunt acoperite, prin │ │ │ │de plată pe seama │ordonatorilor │disponibilizări pe seama │ │ │ │creditelor bugetare; │secundari, respectiv │redistribuirii de credite │ │ │ │- alte acte normative │terțiari de credite; │deschise anterior; │ │ │ │specifice. │- alte documente │- existența justificărilor, │ │ │ │ │specifice. │inclusiv cu privire la │ │ │ │ │ │ordonatorii secundari și │ │ │ │ │ │terțiari, dacă este cazul, │ │ │ │ │ │prin care ordonatorul │ │ │ │ │ │principal probează că nu va │ │ │ │ │ │înregistra, în sold, sume │ │ │ │ │ │neutilizate la finele │ │ │ │ │ │perioadei pentru care se │ │ │ │ │ │solicită repartizarea de │ │ │ │ │ │credite bugetare; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 3.│Document pentru │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │modificarea │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- dacă modificarea este în │ │ │repartizării pe │- Legea nr. 69/2010 (3); │propunerii pentru │competența de aprobare a │ │ │trimestre a │- legile bugetare anuale; │modificarea │Ministerului Finanțelor │ │ │creditelor │- Ordonanța Guvernului │repartizării pe │Publice sau a ordonatorilor │ │ │bugetare │nr. 119/1999 (4); │trimestre a │principali/secundari, │ │ │ │- alte acte normative │creditelor; │după caz; │ │ │ │specifice. │- bugetul aprobat; │- dacă sumele propuse sunt │ │ │ │ │- alte documente │prevăzute în bugetul anual │ │ │ │ │specifice. │aprobat și dacă se respectă │ │ │ │ │ │Legea nr. 69/2010, când este │ │ │ │ │ │cazul; │ │ │ │ │ │- concordanța propunerii de │ │ │ │ │ │modificare cu obligațiile ce │ │ │ │ │ │decurg din acțiuni și sarcini│ │ │ │ │ │noi sau reprogramate; │ │ │ │ │ │- existența și pertinența │ │ │ │ │ │justificărilor cu privire la │ │ │ │ │ │nivelul propunerilor cuprinse│ │ │ │ │ │în documentul de modificare; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 4.│Document pentru │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │efectuarea │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- dacă virarea de credite nu │ │ │virărilor de │- Legea nr. 69/2010 (3); │propunerii pentru │contravine prevederilor │ │ │credite: │- legile bugetare anuale; │efectuarea virărilor │legale în vigoare; │ │ │- între │- Ordonanța Guvernului │de credite; │- existența de justificări, │ │ │subdiviziunile │nr. 119/1999 (4); │- bugetul aprobat; │detalieri și necesități │ │ │clasificației │- alte acte normative │- alte documente │privind execuția, până la │ │ │bugetare; │specifice. │specifice. │finele anului bugetar, a │ │ │- între programe;│ │ │capitolului, programului │ │ │- între │ │ │și/sau subdiviziunii │ │ │obiectivele/ │ │ │clasificației bugetare de la │ │ │proiectele și │ │ │care se propune │ │ │categoriile de │ │ │disponibilizarea, respectiv │ │ │investiții │ │ │a capitolului, programului │ │ │înscrise în │ │ │și/sau subdiviziunii │ │ │programul de │ │ │clasificației bugetare la │ │ │investiții. │ │ │care se suplimentează │ │ │ │ │ │prevederile bugetare; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 5.│Dispoziție │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │bugetară de │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- existența creditelor │ │ │retragere a │- Legea nr. 69/2010 (3); │propunerii pentru │bugetare deschise și │ │ │creditelor │- legile bugetare anuale; │retragerea │neutilizate; │ │ │bugetare deschise│- Ordonanța Guvernului │creditelor bugetare; │- dacă retragerea de credite │ │ │și neutilizate │nr. 119/1999 (4); │- bugetul aprobat; │bugetare este temeinic │ │ │ │- Ordinul ministrului │- situația │justificată; │ │ │ │finanțelor publice │disponibilului de │- încadrarea operațiunii de │ │ │ │nr. 501/2013 (81); │credite bugetare │retragere în termenul legal; │ │ │ │- alte acte normative │deschise, la data │- existența semnăturii │ │ │ │specifice. │solicitării vizei. │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată*Font 8* ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Nr. │ Operațiuni*) │ Cadrul legal │Actele justificative │ Modul de efectuare │ │crt.│ supuse │ │ │ a controlului │ │ │ controlului │ │ │ financiar preventiv │ │ │ financiar │ │ │ │ │ │ preventiv │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 1.│Contract/Contract│- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul anual al │Se verifică: │ │ │subsecvent/ │- Legea nr. 273/2006 (2); │achizițiilor publice;│- dacă achiziția publică este│ │ │Comandă de │- legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │prevăzută în programul anual │ │ │achiziții publice│- Ordonanța Guvernului │- documentul de │al achizițiilor publice; │ │ │de produse, │nr. 119/1999(4); │aprobare, de către │- dacă sunt asigurate surse │ │ │servicii sau │- Regulamentul (CE) │conducătorul │de finanțare, existența │ │ │lucrări │nr. 2.195/2002 (12); │entității publice, a │creditelor bugetare și/sau a │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │procedurii selectate │creditelor de angajament, │ │ │ │Guvernului nr. 34/2006 │de achiziție; │după caz; │ │ │ │(5); │- referatul de │- rezervarea creditelor, prin│ │ │ │- Hotărârea Guvernului │necesitate; │angajament bugetar, la │ │ │ │nr. 925/2006 (14); │- acordul sau │nivelul obligațiilor │ │ │ │- Ordinul președintelui │convenția de │financiare ce decurg din │ │ │ │Autorității Naționale │finanțare externă; │angajamentul legal; │ │ │ │pentru Reglementarea și │- contractul/decizia/│- încadrarea obiectului │ │ │ │Monitorizarea Achizițiilor│ordinul de finanțare;│contractului în categoria de │ │ │ │Publice nr. 313/2011 (78) │- nota privind │cheltuieli considerate │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │determinarea valorii │eligibile, în conformitate cu│ │ │ │nr. 1.660/2006 (15); │estimate; │contractul/ordinul/decizia de│ │ │ │- Ordonanța de urgență a │- fișa obiectivului/ │finanțare și/sau acordul sau │ │ │ │Guvernului nr. 30/2006 │proiectului/ │convenția de finanțare │ │ │ │(7); │categoriei de │externă și cu regulile │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │investiții; │fiecărui organism finanțator;│ │ │ │nr. 921/2011 (16); │- lista detaliată │- dacă documentele privind │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │pentru alte │achiziția au fost întocmite │ │ │ │Guvernului nr. 64/2009 │cheltuieli de │în conformitate cu │ │ │ │(32); │investiții; │prevederile legislației │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │- actul de aprobare a│române și cu reglementările │ │ │ │nr. 218/2012 (38); │documentației de │organismelor internaționale; │ │ │ │- Legea nr. 105/2011 (33);│atribuire; │- respectarea legalității și │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │- actul de aprobare a│regularității specifice │ │ │ │Guvernului nr. 66/2011 │documentației │procedurii de achiziție │ │ │ │(34); │tehnico-economice, │publică; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │documentației de │- dacă sunt respectate │ │ │ │nr. 875/2011 (36); │avizare, notei de │condițiile tehnice și │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │fundamentare a │financiare stabilite în │ │ │ │nr. 759/2007 (35); │cheltuielilor de │acordul-cadru; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │investiții, după caz;│- dacă se încheie cu │ │ │ │nr. 457/2008 (37); │- anunțul de intenție│operatorul economic care este│ │ │ │- Legea nr. 346/2004 (6); │și dovada │parte în acordul-cadru; │ │ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │transmiterii acestuia│- existența aprobării de │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │spre publicare; │către conducătorul │ │ │ │nr. 44/2004 (18); │- anunțul/invitația │autorității contractante, a │ │ │ │- Codul comercial (9); │de participare la │raportului procedurii; │ │ │ │- Legea nr. 287/2009 (10);│procedură, după caz; │- stabilirea termenilor │ │ │ │- Legea nr. 72/2013 (82); │- documentația de │contractului în concordanță │ │ │ │- Ordonanța Guvernului │atribuire; │cu prevederile cadrului │ │ │ │nr. 13/2011 (11); │- actul de numire a │normativ; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │comisiei de evaluare/│- cuantumul și valabilitatea │ │ │ │nr. 264/2003 (13); │negociere sau a │garanției de participare și │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │juriului, după caz; │valabilitatea ofertei la data│ │ │ │nr. 28/2008 (19); │- ofertele prezentate│încheierii contractului; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │de operatorii │- încheierea contractului în │ │ │ │nr. 363/2010 (20); │economici; │condițiile ofertei declarate │ │ │ │- Ordinul ministrului │- procesul-verbal de │câștigătoare și conform │ │ │ │finanțelor publice │deschidere a │modelului de contract din │ │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ofertelor/ │documentația de atribuire; │ │ │ │- acordul sau convenția de│procesul-verbal de │- existența semnăturii │ │ │ │finanțare externă și legea│negociere; │conducătorului │ │ │ │de ratificare/hotărârea │- raportul procedurii│compartimentului de │ │ │ │Guvernului de aprobare; │de atribuire; │specialitate; │ │ │ │- alte acte normative │- comunicarea privind│- existența avizului │ │ │ │specifice. │rezultatul aplicării │compartimentului juridic. │ │ │ │ │procedurii; │ │ │ │ │ │- acordul-cadru, după│ │ │ │ │ │caz; │ │ │ │ │ │- contestațiile și │ │ │ │ │ │soluționarea │ │ │ │ │ │lor; │ │ │ │ │ │- alte documente │ │ │ │ │ │specifice. │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 2.│Contract/Decizie/│- Legea nr. 500/2002 (1); │- cererea de │Se verifică: │ │ │Ordin de │- Legea nr. 273/2006 (2); │finanțare, proiectul │- existența creditelor │ │ │finanțare/Acord │- legile bugetare anuale; │tehnic, bugetul │bugetare și/sau a creditelor │ │ │de finanțare │- Ordonanța Guvernului │acestuia, listele de │de angajament, după caz; │ │ │ │nr. 119/1999 (4); │verificare privind │- dacă solicitarea finanțării│ │ │ │- Regulamentul (CE) │evaluarea și selecția│are temei legal; │ │ │ │nr. 1.083/2006 (51); │proiectelor, │- respectarea legalității și │ │ │ │- Regulamentul (CE) │întocmite de │regularității specifice │ │ │ │nr. 1.828/2006 (52); │compartimentele de │procedurii de selecție; │ │ │ │- Regulamentul (CE) │specialitate; │- stabilirea termenilor │ │ │ │nr. 1.198/2006 (63); │- bugetul aprobat; │contractului în concordanță │ │ │ │- Regulamentul (CE) │- hotărârea comisiei │cu prevederile cadrului │ │ │ │nr. 498/2007 (64); │de evaluare cu │normativ, inclusiv cu privire│ │ │ │- Legea nr. 350/2005 (22);│privire la proiectele│la calitatea Curții de │ │ │ │- Legea nr. 346/2004 (6); │selectate; │Conturi de a exercita control│ │ │ │- Legea nr. 321/2006 (23);│- programul, │conform art. 38 alin. (2) din│ │ │ │- Codul comercial (9); │proiectul sau │Legea nr. 350/2005; │ │ │ │- Legea nr. 287/2009 (10);│acțiunea în care se │- înscrierea valorii │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │încadrează │contractului în limitele │ │ │ │Guvernului nr. 34/2006 (5)│solicitarea │alocării bugetare aprobate │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │finanțării; │prin programul operațional; │ │ │ │Guvernului │- acordul de │- încadrarea obiectului │ │ │ │nr. 63/1999 (53); │parteneriat, încheiat│contractului în categoria de │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │între liderul de │cheltuieli eligibile, în │ │ │ │Guvernului │proiect și partenerii│conformitate cu prevederile │ │ │ │nr. 64/2009 (32); │acestuia, după caz; │programului operațional; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │- raportul privind │- rezervarea creditelor prin │ │ │ │nr. 218/2012 (38); │vizita la fața │angajament bugetar; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │locului; │- existența aprobărilor │ │ │ │nr. 1.328/2000 (57); │- raportul de analiză│pentru toți pașii │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │a conformității │premergători acordării │ │ │ │nr. 264/2003 (13); │proiectului tehnic; │contractului prevăzuți de │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │- scrisoarea de │procedurile specifice; │ │ │ │nr. 759/2007 (35); │notificare privind │- existența semnăturii │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │raportul de analiză a│conducătorului │ │ │ │Guvernului │conformității │compartimentului de │ │ │ │nr. 74/2009 (60); │proiectului tehnic; │specialitate; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │- raportul de │- existența avizului │ │ │ │nr. 442/2009 (61); │evaluare tehnică și │compartimentului juridic. │ │ │ │- Ordonanța Guvernului │financiară; │ │ │ │ │nr. 57/2002 (88); │- nota de avizare │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │internă a │ │ │ │ │nr. 1.265/2004 (89); │contractelor de │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │finanțare/cofinanțare│ │ │ │ │nr. 1.266/2004 (90); │- acordul de │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │implementare/ │ │ │ │ │nr. 134/2011 (91); │finanțare, după caz; │ │ │ │ │- Ordinul ministrului │- alte documente │ │ │ │ │finanțelor publice │specifice. │ │ │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │ │ │ │- alte acte normative │ │ │ │ │ │specifice. │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 3.│Acord de împrumut│- Legea nr. 500/2002 (1); │- fundamentarea │Se verifică: │ │ │subsidiar/Acord │- Legea nr. 273/2006 (2); │propunerii de avizare│- încadrarea obiectului │ │ │de împrumut │- Ordonanța Guvernului │a acordului de │acordului de împrumut │ │ │subsidiar și │nr. 119/1999 (4); │împrumut subsidiar; │subsidiar/acord de împrumut │ │ │garanție │- Ordonanța de urgență a │- hotărârea Comisiei │subsidiar și garanție în │ │ │ │Guvernului nr. 64/2007 │de autorizare a │prevederile acordului de │ │ │ │(65); │împrumuturilor locale│împrumut; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │(dacă beneficiarul │- concordanța termenilor │ │ │ │nr. 1.470/2007 (77); │sau garantul este │acordului subsidiar cu cei │ │ │ │- Ordinul ministrului │unitate │din acordul de împrumut; │ │ │ │economiei și finanțelor │administrativ- │- existența semnăturii │ │ │ │nr. 2.005/2008 (79); │teritorială); │conducătorului │ │ │ │- Ordinul ministrului │- hotărârea │compartimentului de │ │ │ │economiei și finanțelor │Comitetului │specialitate; │ │ │ │nr. 2.509/2008 (62); │Interministerial de │- existența avizului │ │ │ │- Ordinul ministrul │Finanțări, Garanții │compartimentului juridic; │ │ │ │finanțelor publice │și Asigurări; │ │ │ │ │nr. 138/2009 (48); │- acordul de │ │ │ │ │- Ordinul ministrul │împrumut/contractul │ │ │ │ │finanțelor publice │de finanțare; │ │ │ │ │nr. 505/2009 (55); │- alte documente │ │ │ │ │- acordul de împrumut │specifice. │ │ │ │ │extern/contract de │ │ │ │ │ │finanțare; │ │ │ │ │ │- actul normativ de │ │ │ │ │ │ratificare a acordului de │ │ │ │ │ │împrumut extern sau a │ │ │ │ │ │contractului de finanțare │ │ │ │ │ │extern, după caz; │ │ │ │ │ │- Ordinul ministrului │ │ │ │ │ │finanțelor publice │ │ │ │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │ │ │ │- alte acte normative │ │ │ │ │ │specifice. │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 4.│Convenție de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- fundamentarea │Se verifică: │ │ │garanție aferentă│- Legea nr. 273/2006 (2); │propunerii de │- încadrarea obiectului │ │ │acordului de │- Ordonanța de urgență a │convenție; │convenției în prevederile │ │ │garanție │Guvernului nr. 64/2007 │- hotărârea Comisiei │acordului de împrumut extern,│ │ │ │(65); │de autorizare a │acordului de garanție sau │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │împrumuturilor locale│prevederilor hotărârii │ │ │ │nr. 1.470/2007 (77); │(dacă beneficiarul │Guvernului, după caz; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │sau garantul este │- concordanța termenilor │ │ │ │nr. 9/2007 (27); │unitate administrativ│convenției cu cei din acordul│ │ │ │- Ordinul ministrului │-teritorială); │de împrumut extern, acordul │ │ │ │economiei și finanțelor │- hotărârea │de garanție sau cu │ │ │ │nr. 1.603/2008 (80); │Comitetului │prevederile hotărârii │ │ │ │- Ordinul ministrului │Interministerial de │Guvernului, după caz; │ │ │ │finanțelor publice │Finanțări, Garanții │- existența semnăturii │ │ │ │nr. 138/2009 (48); │și Asigurări; │conducătorului │ │ │ │- Ordinul ministrului │- alte documente │compartimentului de │ │ │ │economiei și finanțelor │specifice. │specialitate; │ │ │ │nr. 2.005/2008 (79); │ │- existența avizului │ │ │ │- Ordinul ministrului │ │compartimentului juridic. │ │ │ │economiei și finanțelor │ │ │ │ │ │nr. 2.509/2008 (62); │ │ │ │ │ │- acordul de împrumut │ │ │ │ │ │extern, încheiat între │ │ │ │ │ │beneficiarul garanției și │ │ │ │ │ │finanțatorul extern; │ │ │ │ │ │- actul normativ de │ │ │ │ │ │ratificare a acordului de │ │ │ │ │ │garanție/ hotărârea │ │ │ │ │ │Guvernului de aprobare a │ │ │ │ │ │garanției; │ │ │ │ │ │- alte acte normative │ │ │ │ │ │specifice. │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 5.│Scrisoare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- avizul Comitetului │Se verifică: │ │ │garanție pentru │- Legea nr. 273/2006 (2); │Interministerial de │- concordanța termenilor │ │ │împrumuturi │- Ordonanța de urgență a │Finanțare, Garanții │scrisorii de garanție cu cei │ │ │externe │Guvernului nr. 64/2007 │și Asigurări; │din acordul de împrumut │ │ │contractate sau │(65); │- hotărârea Comisiei │extern; │ │ │garantate de │- Hotărârea Guvernului │de autorizare a │- existența convenției de │ │ │Guvern prin │nr. 1.470/2007 (77); │împrumuturilor │garantare semnată de │ │ │Ministerul │- Ordinul ministrului │locale; │garantat; │ │ │Finanțelor │economiei și finanțelor │- convenția de │- concordanța între proiectul│ │ │Publice/ │nr. 1.603/2008 (80); │garantare; │scrisorii de garanție și │ │ │contractate sau │- Ordinul ministrului │- memorandumul │proiectul convenției de │ │ │garantate de │finanțelor publice │privind acordul de │garantare; │ │ │unitatea │nr. 138/2009 (48); │principiu pentru │- existența semnăturii │ │ │administrativ- │- Ordinul ministrului │acordarea garanției │conducătorului │ │ │teritorială │economiei și finanțelor │statului; │compartimentului de │ │ │ │nr. 2.005/2008 (79); │- nota rezultat al │specialitate; │ │ │ │- Ordinul ministrului │negocierii │- existența avizului │ │ │ │economiei și finanțelor │condițiilor de │compartimentului juridic. │ │ │ │nr. 2.509/2008 (62); │acordare a garanției │ │ │ │ │- acordul de împrumut │de stat; │ │ │ │ │extern; │- alte documente │ │ │ │ │- alte acte normative │specifice. │ │ │ │ │specifice. │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 6.│Convenție de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- avizul Comitetului │Se verifică: │ │ │garantare între │- Legea nr. 273/2006 (2); │Interministerial de │- existența semnăturii │ │ │Ministerul │- Ordonanța de urgență a │Finanțare, Garanții │reprezentantului legal al │ │ │Finanțelor │Guvernului nr. 64/2007 │și Asigurări; │unității administrativ- │ │ │Publice/unitatea │(65); │- hotărârea Comisiei │teritoriale garantate; │ │ │administrativ- │- Hotărârea Guvernului │de autorizare a │- concordanța termenilor │ │ │teritorială, în │nr. 1.470/2007 (77); │împrumuturilor locale│convenției de garantare cu │ │ │calitate de │- Ordinul ministrului │(dacă beneficiarul │cei din acordul de împrumut; │ │ │garant, și │economiei și finanțelor │sau garantul este │- existența semnăturii │ │ │beneficiarul │nr. 1.603/2008 (80); │unitate administrativ│conducătorului │ │ │scrisorii de │- Ordinul ministrului │-teritorială); │compartimentului de │ │ │garanție │finanțelor publice │- memorandumul │specialitate; │ │ │ │nr. 138/2009 (48); │privind acordul de │- existența avizului │ │ │ │- Ordinul ministrului │principiu pentru │compartimentului juridic. │ │ │ │economiei și finanțelor │acordarea garanției │ │ │ │ │nr. 2.005/2008 (79); │statului; │ │ │ │ │- Ordinul ministrului │- nota rezultat al │ │ │ │ │economiei și finanțelor │negocierii │ │ │ │ │nr. 2.509/2008 (62); │condițiilor de │ │ │ │ │- acordul de împrumut │acordare a garanției │ │ │ │ │extern; │de stat; │ │ │ │ │- alte acte normative │- alte documente │ │ │ │ │specifice. │specifice. │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 7.│Scrisoare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- hotărârea Comisiei │Se verifică: │ │ │garanție pentru │- Legea nr. 273/2006 (2); │de autorizare a │- concordanța termenilor │ │ │împrumutul │- Ordonanța de urgență a │împrumuturilor locale│scrisorii de garanție cu cei │ │ │garantat de stat,│Guvernului nr. 64/2007 │(dacă beneficiarul │din acordul de împrumut │ │ │contractat direct│(65); │sau garantul este │extern; │ │ │de o unitate │- Hotărârea Guvernului │unitate │- existența convenției de │ │ │administrativ- │nr. 1.470/2007 (77); │administrativ- │garantare semnate de │ │ │teritorială │- Ordinul ministrului │teritorială); │garantat; │ │ │ │economiei și finanțelor │- memorandumul │- existența semnăturii │ │ │ │nr. 1.603/2008 (80); │privind acordul de │conducătorului │ │ │ │- Ordinul ministrului │principiu pentru │compartimentului de │ │ │ │finanțelor publice │acordarea garanției │specialitate; │ │ │ │nr. 138/2009 (48); │statului; │- existența avizului │ │ │ │- Ordinul ministrului │- nota rezultat al │compartimentului │ │ │ │economiei și finanțelor │negocierii │juridic. │ │ │ │nr. 2.005/2008 (79); │condițiilor de │ │ │ │ │- Ordinul ministrului │acordare a garanției │ │ │ │ │economiei și finanțelor │de stat; │ │ │ │ │nr. 2.509/2008 (62); │- avizul Comitetului │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │Interministerial de │ │ │ │ │nr. 9/2007 (27); │Finanțări, Garanții │ │ │ │ │- alte acte normative │și Asigurări; │ │ │ │ │specifice. │- alte documente │ │ │ │ │ │specifice. │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 8.│Convenție de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- hotărârea comisiei │Se verifică: │ │ │garanție între │- Legea nr. 273/2006 (2); │de autorizare; │- existența semnăturii │ │ │Ministerul │- Ordonanța de urgență a │- hotărârea Comisiei │reprezentantului legal al │ │ │Finanțelor │Guvernului nr. 64/2007 │de autorizare a │unității administrativ- │ │ │Publice, în │(65); │împrumuturilor locale│teritoriale garantate; │ │ │calitate de │- Hotărârea Guvernului │(dacă beneficiarul │- dacă sunt stabilite │ │ │garant și │nr. 1.470/2007 (77); │sau garantul este │obligațiile părților │ │ │reprezentantul │- Ordinul ministrului │unitate │contractante; │ │ │legal al unității│economiei și finanțelor │administrativ- │- existența semnăturii │ │ │administrativ- │nr. 1.603/2008 (80); │teritorială); │conducătorului │ │ │teritoriale, în │- Ordinul ministrului │- memorandumul │compartimentului de │ │ │calitate de │finanțelor publice │privind acordul de │specialitate; │ │ │garantat │nr. 138/2009 (48); │principiu pentru │- existența avizului │ │ │ │- Ordinul ministrului │acordarea garanției │compartimentului juridic. │ │ │ │economiei și finanțelor │statului; │ │ │ │ │nr. 2.005/2008 (79); │- nota rezultat al │ │ │ │ │- Ordinul ministrului │negocierii │ │ │ │ │economiei și finanțelor │condițiilor de │ │ │ │ │nr. 2.509/2008 (62); │acordare a garanției │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │de stat; │ │ │ │ │nr. 9/2007 (27); │- avizul Comitetului │ │ │ │ │- alte acte normative │Interministerial de │ │ │ │ │specifice. │Finanțări, Garanții │ │ │ │ │ │și Asigurări; │ │ │ │ │ │- alte documente │ │ │ │ │ │specifice. │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 9.│Scrisoare │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │suplimentară │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- concordanța dintre │ │ │pentru acordurile│- Ordonanța de urgență a │- acceptul │condițiile din scrisoarea │ │ │de împrumut │Guvernului nr. 64/2007 │Ministerului │suplimentară și acordul-cadru│ │ │ │(65); │Finanțelor Publice │de împrumut; │ │ │ │- Acordul de împrumut │privind condițiile │- existența semnăturii │ │ │ │extern; │financiare; │conducătorului │ │ │ │- legea de ratificare; │- alte documente │compartimentului de │ │ │ │- alte acte normative │specifice. │specialitate; │ │ │ │specifice. │ │- existența avizului │ │ │ │ │ │compartimentului juridic. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 10.│Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul anual al │Se verifică: │ │ │concesionare, │- Legea nr. 273/2006 (2); │achizițiilor publice;│- dacă achiziția este │ │ │cumpărare sau de │- legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │prevăzută în programul anual │ │ │închiriere de │- Ordonanța Guvernului │- nota de │al achizițiilor publice; │ │ │terenuri, clădiri│nr. 119 /1999 (4); │fundamentare; │- existența creditelor │ │ │existente, alte │- Legea nr. 213/1998 (31);│- documente specifice│bugetare și/sau de │ │ │bunuri imobile │- Legea nr. 571/2003 (8); │privind derularea │angajament; │ │ │sau a drepturilor│- Ordonanța de urgență a │operațiunii; │- rezervarea creditelor, prin│ │ │asupra acestora, │Guvernului nr. 34/2006 │- procedura aprobată │angajament bugetar, la │ │ │în care entitatea│(5); │de ordonator, │nivelul obligațiilor │ │ │publică este │- Hotărârea Guvernului │aplicabilă │financiare ce decurg din │ │ │concesionar, │nr. 925/2006 (14); │achizițiilor │angajamentul legal; │ │ │cumpărător sau │- Codul comercial (9); │nereglementate de │- respectarea prevederilor │ │ │chiriaș │- Legea nr. 287/2009 (10);│legislația │legale și a procedurilor │ │ │ │- alte acte normative │achizițiilor publice;│privind concesionarea, │ │ │ │specifice. │- alte documente │cumpărarea sau închirierea; │ │ │ │ │specifice. │- stabilirea termenilor │ │ │ │ │ │contractului în concordanță │ │ │ │ │ │cu prevederile cadrului │ │ │ │ │ │normativ; │ │ │ │ │ │- rezervarea creditelor, prin│ │ │ │ │ │angajament bugetar, la │ │ │ │ │ │nivelul obligațiilor │ │ │ │ │ │financiare ce decurg din │ │ │ │ │ │angajamentul legal; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate; │ │ │ │ │ │- existența avizului │ │ │ │ │ │compartimentului juridic. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 11.│Acord pentru │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │schimb de │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- existența creditelor │ │ │experiență sau │- Ordonanța Guvernului │proiectului de acord;│bugetare și/sau de │ │ │documentare, pe │nr. 119/1999 (4); │- devizele de │angajament; │ │ │bază de │- Ordonanța Guvernului │cheltuieli aferente │- concordanța termenilor din │ │ │reciprocitate, │nr. 80/2001 (24); │acțiunilor ce urmează│acord privind obligațiile │ │ │fără transfer │- Legea nr. 590/2003 (66);│a fi derulate în │financiare cu prevederile │ │ │de valută │- Hotărârea Guvernului │cadrul acordului; │cadrului legal existent │ │ │ │nr. 552/1991 (25); │- alte documente │(cheltuieli de protocol, │ │ │ │- alte acte normative │specifice. │delegare, taxe); │ │ │ │specifice. │ │- încadrarea devizelor de │ │ │ │ │ │cheltuieli ale acțiunilor ce │ │ │ │ │ │urmează a fi derulate în │ │ │ │ │ │cadrul acordului, în limitele│ │ │ │ │ │legale de cheltuieli; │ │ │ │ │ │- rezervarea creditelor prin │ │ │ │ │ │angajament bugetar la nivelul│ │ │ │ │ │obligațiilor financiare │ │ │ │ │ │decurgând din angajamentul │ │ │ │ │ │legal; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate; │ │ │ │ │ │- existența avizului │ │ │ │ │ │compartimentului juridic. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 12.│Act intern de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │decizie privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- existența creditelor │ │ │organizarea │- legile bugetare anuale; │acțiunii de protocol,│bugetare și/sau de │ │ │acțiunilor de │- Ordonanța Guvernului │a manifestării cu │angajament; │ │ │protocol, a │nr. 119/1999 (4); │caracter cultural- │- concordanța dintre natura │ │ │unor manifestări │- Ordonanța Guvernului │științific sau a │obligațiilor financiare care │ │ │cu caracter │nr. 80/2001 (24); │acțiunii cu caracter │fac obiectul actului intern │ │ │cultural- │- Hotărârea Guvernului │specific; │de decizie și prevederile │ │ │științific sau a │nr. 552/1991 (25); │- bugetul aprobat; │cadrului legal existent; │ │ │altor acțiuni cu │- Hotărârea Guvernului │- documente transmise│- încadrarea valorii │ │ │caracter │nr. 189/2001 (26); │de parteneri cu │devizului/categoriei de │ │ │specific, │- Ordinul ministrului │privire la │cheltuieli în limitele │ │ │inclusiv │finanțelor publice │participarea la │prevăzute de normele legale; │ │ │devizul │nr. 1.792/2002 (21); │acțiune; │- rezervarea creditelor, prin│ │ │estimativ, pe │- alte acte normative │- alte documente │angajament bugetar, la │ │ │categorii de │specifice. │specifice. │nivelul obligațiilor │ │ │cheltuieli │ │ │financiare decurgând din │ │ │ │ │ │angajamentul legal; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate; │ │ │ │ │ │- existența avizului │ │ │ │ │ │compartimentului juridic. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 13.│Act intern de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │decizie privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- existența creditelor │ │ │deplasarea în │- legile bugetare anuale; │deplasării în │bugetare și/sau de │ │ │străinătate, │- Ordonanța Guvernului │străinătate; │angajament; │ │ │inclusiv devizul │nr. 119/1999 (4); │- bugetul aprobat; │- concordanța dintre natura │ │ │estimativ de │- Legea nr. 248/2005 (28);│- documente, │și cuantumul obligațiilor │ │ │cheltuieli │- Hotărârea Guvernului. │invitații și │financiare care fac obiectul │ │ │ │nr. 518/1995 (29); │comunicări scrise de │actului intern de decizie și │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │la partenerul extern,│prevederile cadrului normativ│ │ │ │nr. 1.860/2006 (30); │privitoare la │existent (transport, cazare, │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │acțiunea și │diurnă, alte cheltuieli); │ │ │ │nr. 189/2001 (26); │condițiile efectuării│- rezervarea creditelor, prin│ │ │ │- Ordinul ministrului │deplasării în │angajament bugetar, la │ │ │ │finanțelor publice │străinătate; │nivelul obligațiilor │ │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │- notă-mandat privind│financiare decurgând din │ │ │ │- alte acte normative │deplasarea; │angajamentul legal; │ │ │ │specifice. │- memorandum, după │- existența semnăturii │ │ │ │ │caz; │conducătorului │ │ │ │ │- alte documente │compartimentului de │ │ │ │ │specifice. │specialitate; │ │ │ │ │ │- existența avizului │ │ │ │ │ │compartimentului juridic. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 14.│Act intern de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │decizie privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- existența creditelor │ │ │delegarea sau │- legile bugetare anuale; │delegării/detașării; │bugetare și/sau de │ │ │detașarea în țară│- Ordonanța Guvernului │- bugetul aprobat; │angajament; │ │ │a personalului, │nr. 119/1999 (4); │- acceptul scris al │- concordanța dintre natura │ │ │inclusiv devizul │- Legea nr. 53/2003 (42); │persoanei detașate; │și cuantumul obligațiilor │ │ │estimativ de │- Legea nr. 188/1999 (44);│- alte documente │financiare care fac obiectul │ │ │cheltuieli │- Hotărârea Guvernului │specifice. │actului de decizie privind │ │ │ │nr. 1.860/2006 (30); │ │delegarea sau detașarea și │ │ │ │- alte acte normative │ │prevederile cadrului normativ│ │ │ │specifice. │ │existent (transport, cazare, │ │ │ │ │ │diurnă, alte cheltuieli); │ │ │ │ │ │- rezervarea creditelor prin │ │ │ │ │ │angajament bugetar la nivelul│ │ │ │ │ │obligațiilor financiare │ │ │ │ │ │decurgând din angajamentul │ │ │ │ │ │legal; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate; │ │ │ │ │ │- existența avizului │ │ │ │ │ │compartimentului juridic. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 15.│Ordin/act intern │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │de decizie │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare și │- existența creditelor │ │ │privind: │- legile bugetare anuale; │dosarul angajării/ │bugetare și/sau de │ │ │- angajarea sau │- Ordonanța Guvernului │avansării │angajament; │ │ │promovarea/ │nr. 119/1999 (4); │personalului; │- respectarea reglementărilor│ │ │avansarea │- Legea nr. 53/2003 (42); │- bugetul aprobat; │legale privind angajarea, │ │ │personalului; │- Legea nr. 188/1999 (44);│- propunerea pentru │promovarea/avansarea, │ │ │- numirea cu │- Legea-cadru nr. 284/2010│acordarea altor │stabilirea drepturilor │ │ │caracter │(43); │drepturi salariale; │salariale și încadrarea │ │ │temporar a │- Ordonanța Guvernului │- alte documente │personalului în limita │ │ │personalului │nr. 32/1998 (67); │specifice. │posturilor aprobate; │ │ │de execuție pe │- alte acte normative │ │- rezervarea creditelor prin │ │ │funcții de │specifice. │ │angajament bugetar la nivelul│ │ │conducere; │ │ │obligațiilor financiare │ │ │- acordarea altor│ │ │decurgând din angajamentul │ │ │drepturi │ │ │legal; │ │ │salariale │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate; │ │ │ │ │ │- existența avizului │ │ │ │ │ │compartimentului juridic. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 16.│Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │comodat în care │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- existența creditelor │ │ │entitatea publică│- Ordonanța Guvernului │- devizul │bugetare și/sau de │ │ │are calitatea de │nr. 119/1999 (4); │cheltuielilor ce │angajament; │ │ │comodatar │- Legea nr. 287/2009 (10);│urmează a fi │- dacă devizul/categoriile de│ │ │ │- alte acte normative │suportate de │cheltuieli se încadrează în │ │ │ │specifice. │comodatar, aprobat de│limitele legale; │ │ │ │ │conducătorul │- rezervarea creditelor prin │ │ │ │ │entității publice; │angajament bugetar la nivelul│ │ │ │ │- alte documente │cheltuielilor ce urmează a fi│ │ │ │ │specifice. │suportate de entitatea │ │ │ │ │ │publică; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate; │ │ │ │ │ │- existența avizului │ │ │ │ │ │compartimentului juridic. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 17.│Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- studiul de │Se verifică: │ │ │parteneriat │- Legea nr. 273/2006 (2); │prefezabilitate sau │- existența creditelor │ │ │public-privat │- legile bugetare anuale; │fundamentare; │bugetare și/sau de │ │ │ │- Ordonanța Guvernului │- nota justificativă │angajament; │ │ │ │nr. 119/1999 (4); │pentru selectarea │- respectarea legalității și │ │ │ │- Legea nr. 213/1998 (31);│procedurii de dialog │regularității │ │ │ │- Legea nr. 33/1994 (70); │competitiv; │specifice contractului de │ │ │ │- Legea nr. 178/2010 (68);│- anunțul de │parteneriat public-privat; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │selecție; │- stabilirea termenilor │ │ │ │nr. 1.239/2010 (69); │- documentul atașat; │contractului în concordanță │ │ │ │- alte acte normative │- comisia de evaluare│cu prevederile cadrului │ │ │ │specifice. │a ofertelor/ │normativ; │ │ │ │ │scrisorilor de │- rezervarea creditelor prin │ │ │ │ │intenție, aprobată; │angajament bugetar la nivelul│ │ │ │ │- comisia de │valorii angajamentului legal;│ │ │ │ │negociere pentru │- existența semnăturii │ │ │ │ │semnarea acordului de│conducătorului │ │ │ │ │proiect, aprobată; │compartimentului de │ │ │ │ │- oferta/scrisorile │specialitate; │ │ │ │ │de intenție; │- existența avizului │ │ │ │ │- raportul de │compartimentului juridic. │ │ │ │ │evaluare a │ │ │ │ │ │scrisorilor de │ │ │ │ │ │intenție și │ │ │ │ │ │selectarea │ │ │ │ │ │investitorilor; │ │ │ │ │ │- acordurile de │ │ │ │ │ │proiect; │ │ │ │ │ │- invitațiile la │ │ │ │ │ │negociere; │ │ │ │ │ │- procesele-verbale │ │ │ │ │ │ale comisiei de │ │ │ │ │ │evaluare/negociere; │ │ │ │ │ │- ofertele finale; │ │ │ │ │ │- raportul de │ │ │ │ │ │evaluare a ofertelor │ │ │ │ │ │și desemnarea ofertei│ │ │ │ │ │câștigătoare │ │ │ │ │ │(raportul procedurii │ │ │ │ │ │de atribuire); │ │ │ │ │ │- comunicarea privind│ │ │ │ │ │rezultatul procedurii│ │ │ │ │ │transmisă │ │ │ │ │ │investitorilor │ │ │ │ │ │participanți; │ │ │ │ │ │- alte documente │ │ │ │ │ │specifice. │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 18.│Convenție pentru │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │acordarea de │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare privind │- rezervarea creditelor, prin│ │ │împrumuturi, │- legile bugetare anuale; │acordarea │angajament bugetar, la │ │ │conform art. 69 │- Ordonanța Guvernului │împrumutului; │nivelul împrumutului; │ │ │din Legea │nr. 119/1999 (4); │- solicitarea │- dacă instituția publică │ │ │nr. 500/2002 │- Legea nr. 287/2009 (10);│instituției publice │solicitantă a împrumutului se│ │ │ │- actul normativ de │interesate; │încadrează în prevederile │ │ │ │înființare a unor │- graficul de │art. 69 din Legea │ │ │ │instituții publice/ │rambursare a │nr. 500/2002; │ │ │ │activități finanțate │împrumutului; │- dacă instituția publică │ │ │ │integral din venituri │- alte documente │solicitantă a împrumutului a │ │ │ │proprii; │specifice. │întocmit un program credibil │ │ │ │- alte acte normative │ │de realizare a veniturilor │ │ │ │specifice. │ │proprii, în vederea │ │ │ │ │ │rambursării împrumutului; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate; │ │ │ │ │ │- existența avizului │ │ │ │ │ │compartimentului juridic. │ └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘C. Ordonanțarea cheltuielilor*Font 8* ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Nr. │Operațiuni supuse│ Cadrul legal │Actele justificative │ Modul de efectuare │ │crt.│ controlului │ │ │ a controlului │ │ │ financiar │ │ │ financiar preventiv │ │ │ preventiv │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 1.│Ordonanțare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- contractul de │Se verifică: │ │ │plată privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │achiziții publice; │- dacă documentele │ │ │achizițiile │- legile bugetare anuale; │- contractul/decizia │justificative sunt cele │ │ │publice de │- Ordonanța Guvernului │/ordinul de │prevăzute de normele legale; │ │ │produse, servicii│nr. 119/1999 (4); │finanțare, după caz; │- dacă operațiunea de │ │ │sau lucrări │- Legea nr. 82/1991 (39); │- bugetul aprobat; │lichidare privind │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │- angajamentul │realitatea faptelor și │ │ │ │Guvernului nr. 34/2006 │bugetar; │exactitatea sumei datorate │ │ │ │(5); │- factura fiscală sau│este certificată prin "Bun de│ │ │ │- Ordonanța de urgență a │factura externă, │plată"; │ │ │ │Guvernului nr. 64/2009 │însoțită de documente│- concordanța valorii │ │ │ │(32); │justificative care │cheltuielilor lichidate cu │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │atestă livrarea │suma ordonanțată la plată și │ │ │ │nr. 218/2012 (38); │produselor, prestarea│încadrarea acesteia în │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │serviciilor sau │angajamentul legal; │ │ │ │Guvernului nr. 66/2011 │executarea │- încadrarea sumei │ │ │ │(34); │lucrărilor, după caz;│ordonanțate la plată în │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │- declarația vamală │subdiviziunea corespunzătoare│ │ │ │nr. 875/2011 (36); │de import. │a clasificației bugetare │ │ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │ │pentru care există angajament│ │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │bugetar; │ │ │ │nr. 44/2004 (18); │ │- existența semnăturii │ │ │ │- Legea nr. 72/2013 (82); │ │conducătorului │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │compartimentului de │ │ │ │nr. 264/2003 (13); │ │specialitate. │ │ │ │- Ordinul ministrului │ │ │ │ │ │finanțelor publice │ │ │ │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │ │ │ │- alte acte normative │ │ │ │ │ │specifice. │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 2.│Ordonanțare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- contractul/comanda │Se verifică: │ │ │plată pentru │- Legea nr. 273/2006 (2); │de achiziție publică;│- dacă acordarea avansului │ │ │avansuri acordate│- legile bugetare anuale; │- contractul/decizia/│respectă condițiile specifice│ │ │în cadrul │- Ordonanța Guvernului │ordinul de finanțare;│de legalitate și │ │ │contractelor │nr. 119/1999 (4); │- bugetul aprobat; │regularitate; │ │ │încheiate │- Legea nr. 571/2003 (8); │- angajamentul │- existența documentelor │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │bugetar; │justificative întocmite în │ │ │ │nr. 44/2004 (18); │- avizul de plată; │conformitate cu procedurile │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │- nota de aprobare a │specifice; │ │ │ │Guvernului nr. 66/2011 │cheltuielilor │- încadrarea sumei │ │ │ │(34); │eligibile; │ordonanțate în limitele │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │- solicitarea de │prevăzute în contract, precum│ │ │ │nr. 875/2011 (36); │acordare a avansului;│și încadrarea în termenul │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │- documentul prin │legal de plată; │ │ │ │Guvernului nr. 64/2009 │care se constituie │- încadrarea sumei │ │ │ │(32); │garanția legală; │ordonanțate la plată în │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │- nota de │subdiviziunea corespunzătoare│ │ │ │nr. 218/2012 (38); │fundamentare/ │a clasificației bugetare │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │autorizare; │pentru care există angajament│ │ │ │nr. 264/2003 (13); │- documentul │bugetar și legal; │ │ │ │- Ordinul ministrului │justificativ │- existența semnăturii │ │ │ │finanțelor publice │(factura, convenția │conducătorului │ │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │de plată etc.); │compartimentului de │ │ │ │- alte acte normative │- alte documente │specialitate. │ │ │ │specifice. │specifice. │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 3.│Ordonanțare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- contractul/decizia/│Se verifică: │ │ │plată privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │ordinul de finanțare;│- existența documentelor │ │ │prefinanțări, │- legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │justificative întocmite în │ │ │plăți │- Ordonanța Guvernului │- angajamentul │conformitate cu procedurile │ │ │intermediare, │nr. 119/1999 (4); │bugetar; │specifice; │ │ │plăți finale │- Regulamentul (CE) │- cererea de plată │- dacă operațiunea de │ │ │în cadrul │nr. 1.083/2006 (51); │privind prefinanțări,│lichidare privind realitatea │ │ │contractelor/ │- Regulamentul (CE) │plăți intermediare, │faptelor și exactitatea sumei│ │ │deciziilor/ │nr. 1.828/2006 (52); │plăți finale; │datorate este certificată │ │ │ordinelor de │- Regulamentul (CE) │- nota de autorizare │prin "Bun de plată". │ │ │finanțare/ │nr. 1.198/2006 (63); │a plății; │- încadrarea sumei │ │ │acorduri de │- Regulamentul (CE) │- notificarea privind│ordonanțate la plată în │ │ │finanțare │nr. 498/2007 (64); │depunerea cererii de │limitele prevăzute în │ │ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │plată; │contract, precum și │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │- avizul de plată/ │încadrarea în termenul legal │ │ │ │nr. 44/2004 (18); │rambursare; │de plată; │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │- nota de aprobare a │- încadrarea sumei │ │ │ │Guvernului nr. 34/2006 │cheltuielilor │ordonanțate la plată în │ │ │ │(5); │eligibile; │subdiviziunea corespunzătoare│ │ │ │- Ordonanța de urgență a │- decont privind │a clasificației bugetare │ │ │ │Guvernului nr. 63/1999 │prefinanțarea │pentru care există angajament│ │ │ │(53); │acordată; │bugetar; │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │- documentația │- legalitatea, regularitatea,│ │ │ │Guvernului nr. 64/2009 │justificativă │precum și condițiile │ │ │ │(32); │specifică care │acordării/recuperării │ │ │ │- Legea nr. 105/2011 (33);│rezultă din actul │prefinanțării; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │normativ ce │- respectarea destinațiilor │ │ │ │nr. 1.328/2000 (57); │reglementează │stabilite prin contract; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │operațiunea și/sau │- existența semnăturii │ │ │ │nr. 264/2003 (13); │domeniul respectiv; │conducătorului │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │- alte documente │compartimentului de │ │ │ │nr. 759/2007 (35); │specifice. │specialitate. │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 74/2009 │ │ │ │ │ │(60); │ │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │ │nr. 442/2009 (61); │ │ │ │ │ │- Ordinul ministrului │ │ │ │ │ │finanțelor publice │ │ │ │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │ │ │ │- alte acte normative │ │ │ │ │ │specifice. │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 4.│Ordin de plată │- Legea nr. 500/2002 (1); │- notificarea de │Se verifică: │ │ │valută pentru │- Legea nr. 273/2006 (2); │plată înaintată de │- concordanța dintre │ │ │achitarea la │- legile bugetare anuale; │organismul │obligațiile înscrise în │ │ │extern a ratelor │- Ordonanța Guvernului │internațional │acordul de împrumut, avizul │ │ │de capital, a │nr. 119/1999 (4); │finanțator; │de plată înaintat de │ │ │dobânzilor, a │- Legea nr. 312/2004 (71);│- bugetul aprobat; │organismul internațional │ │ │comisioanelor și │- Ordonanța de urgență a │- adresa de │finanțator și cererea de │ │ │a altor costuri │Guvernului nr. 64/2007 │confirmare a │valută a entității publice; │ │ │provenite din │(65); │obligației de plată │- dacă operațiunea de │ │ │împrumuturi │- Hotărârea Guvernului │din partea │lichidare privind realitatea │ │ │externe │nr. 1.470/2007 (77); │beneficiarului final │faptelor și exactitatea sumei│ │ │ │- legea de ratificare a │al creditului extern │datorate este certificată │ │ │ │împrumutului; │sau ordin de plată/ │prin "Bun de plată"; │ │ │ │- alte acte normative │extras de cont │- încadrarea sumei │ │ │ │specifice. │atestând virarea │ordonanțate la plată în │ │ │ │ │echivalentului în lei│subdiviziunea corespunzătoare│ │ │ │ │a obligației de plată│a clasificației bugetare │ │ │ │ │la extern în contul │pentru care există angajament│ │ │ │ │entității publice; │bugetar și legal; │ │ │ │ │- nota de │- existența semnăturii │ │ │ │ │fundamentare; │conducătorului │ │ │ │ │- alte documente │compartimentului de │ │ │ │ │specifice. │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │5. │Ordonanțare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- notificarea de │Se verifică: │ │ │plată privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │plată emisă de │- concordanța dintre │ │ │virarea către │- Ordonanța Guvernului │finanțatorul extern; │obligațiile înscrise în │ │ │bancă a │nr. 119/1999 (4); │- bugetul aprobat; │acordul de împrumut, avizul │ │ │contravalorii │- Legea nr. 312/2004 │- mesajul swift emis │de plată trimis de │ │ │în lei a valutei │(71); │de bancă; │finanțatorul extern și │ │ │disponibilizate │- Ordonanța de urgență a │- ordinul de plată │mesajul swift al băncii și │ │ │pentru achitarea │Guvernului nr. 64/2007 │valută; │ordinul de plată valută; │ │ │la extern a │(65); │- nota de fundamenta-│- existența surselor de │ │ │obligațiilor de │- Hotărârea Guvernului │re privind sursele │finanțare a contravalorii în │ │ │plată rezultate │nr. 1.470/2007 (77); │interne de acoperire │lei a sumei disponibilizate │ │ │din │- Ordinul ministrului │a datoriei față de │de bancă; │ │ │împrumuturile │finanțelor publice │bancă; │- dacă operațiunea de │ │ │externe │nr. 1.792/2002 (21); │- alte documente │lichidare privind realitatea │ │ │contractate │- acordul de împrumut; │specifice. │faptelor și exactitatea │ │ │direct sau │- legea de ratificare a │ │sumei datorate este │ │ │garantate de stat│împrumutului; │ │certificată prin "Bun de │ │ │ │- alte acte normative │ │plată"; │ │ │ │specifice. │ │- încadrarea sumei │ │ │ │ │ │ordonanțate la plată în │ │ │ │ │ │subdiviziunea corespunzătoare│ │ │ │ │ │a clasificației bugetare │ │ │ │ │ │pentru care există angajament│ │ │ │ │ │bugetar și legal; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │6. │Ordonanțare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- facturile emise de │Se verifică: │ │ │plată în lei, │- Legea nr. 273/2006 (2); │furnizori, cu │- legalitatea și regularita- │ │ │ordonanțare de │- Ordonanța Guvernului │certificarea de către│tea documentației │ │ │plată externă sau│nr. 119/1999 (4); │beneficiar a │justificative, corespunzător │ │ │ordonanțare a │- Ordonanța de urgență a │efectuării │prevederilor actului │ │ │transferului │Guvernului nr. 64/2007 │operațiunii pentru │normativ care reglementează │ │ │valutar pentru │(65); │care se solicită │operațiunea; │ │ │plăți care se │- Hotărârea Guvernului │plata; │- dacă operațiunea de │ │ │efectuează din │nr. 1.470/2007 (77); │- bugetul aprobat; │lichidare privind realitatea │ │ │conturile │- Ordinul ministrului │- documentele │faptelor și exactitatea sumei│ │ │speciale ale │finanțelor publice │justificative de │datorate este certificată │ │ │împrumuturilor │nr. 1.792/2002 (21); │transport, vămuire │prin "Bun de plată"; │ │ │externe │- legea de ratificare a │sau situații de │- încadrarea sumei │ │ │ │acordului de împrumut; │lucrări ori │ordonanțate la plată în │ │ │ │- alte acte normative │recepția bunurilor, │subdiviziunea corespunzătoare│ │ │ │specifice. │după caz; │a clasificației bugetare │ │ │ │ │- nota de │pentru care există │ │ │ │ │fundamentare; │angajament bugetar și legal; │ │ │ │ │- acordul de împrumut│- existența semnăturii │ │ │ │ │extern; │conducătorului │ │ │ │ │- acordurile │compartimentului de │ │ │ │ │subsidiare de │specialitate. │ │ │ │ │împrumut; │ │ │ │ │ │- alte documente │ │ │ │ │ │specifice. │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │7. │Ordonanțare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │plată prin │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- concordanța condițiilor │ │ │acreditiv simplu │- Ordonanța Guvernului │- contractul extern; │incluse în acreditivul emis │ │ │sau documentar în│nr. 119/1999 (4); │- acreditivul simplu │cu prevederile contractuale; │ │ │cadrul unui │- legile de ratificare a │sau documentar emis │- condițiile de plată │ │ │contract extern │acordurilor de împrumut; │de banca depozitară │incluse în contractul │ │ │finanțat │- alte acte normative │a contului special; │extern; │ │ │printr-un │specifice. │- acord de împrumut │- încadrarea sumei │ │ │împrumut extern │ │extern; │ordonanțate la plată în │ │ │ │ │- acorduri subsidiare│subdiviziunea corespunzătoare│ │ │ │ │de împrumut; │a clasificației bugetare │ │ │ │ │- alte documente │pentru care există angajament│ │ │ │ │specifice. │bugetar și legal; │ │ │ │ │ │- dacă operațiunea de │ │ │ │ │ │lichidare privind realitatea │ │ │ │ │ │faptelor și exactitatea sumei│ │ │ │ │ │datorate este certificată │ │ │ │ │ │prin "Bun de plată"; │ │ │ │ │ │- regularitatea completării │ │ │ │ │ │documentului; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │autorizate pe cererea de │ │ │ │ │ │confirmare a acreditivului; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │8. │Ordonanțare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- acordul, convenția │Se verifică: │ │ │plată externă │- Legea nr. 273/2006 (2); │sau protocolul; │- concordanța dintre │ │ │pentru cotizații,│- Ordonanța Guvernului │- bugetul aprobat; │prevederile acordului, │ │ │respectiv │nr. 119/1999 (4); │- avizul de plată │convenției sau protocolului │ │ │contribuții, │- Ordonanța Guvernului │transmis de organis- │și avizul de plată transmis │ │ │taxe etc. la │nr. 41/1994 (40); │mul internațional; │de organismul internațional, │ │ │diverse organisme│- protocoale, acorduri │- angajamentul │inclusiv a termenului de │ │ │internaționale │sau convenții încheiate │bugetar; │plată; │ │ │ │de entitatea publică cu │- alte documente │- încadrarea sumei │ │ │ │organismele │specifice. │ordonanțate la plată în │ │ │ │internaționale; │ │subdiviziunea corespunzătoare│ │ │ │- legile de ratificare; │ │a clasificației bugetare │ │ │ │- Ordinul ministrului │ │pentru care există angajament│ │ │ │finanțelor publice nr. │ │bugetar și legal; │ │ │ │1.792/2002 (21); │ │- dacă operațiunea de │ │ │ │- alte acte normative │ │lichidare privind realitatea │ │ │ │specifice. │ │faptelor și exactitatea sumei│ │ │ │ │ │datorate este certificată │ │ │ │ │ │prin "Bun de plată"; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │9. │Ordonanțare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │plată pentru │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- legalitatea și │ │ │subvenții, │- legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │regularitatea documentației │ │ │transferuri, │- Ordonanța Guvernului │- documentația │justificative, corespunzător │ │ │prime sau alte │nr. 119/1999 (4); │specifică ce rezultă │prevederilor actului normativ│ │ │plăți din │- Ordonanța Guvernului │din actul normativ, │care reglementează │ │ │fonduri publice, │nr. 22/2002 (41); │ce reglementează │operațiunea și/sau domeniul │ │ │acordate │- Legea nr. 571/2003 (8); │operațiunea și/sau │respectiv; │ │ │operatorilor │- Ordinul ministrului │domeniul respectiv; │- dacă operațiunea de │ │ │economici sau │finanțelor publice │- angajamentul │lichidare privind realitatea │ │ │altor beneficiari│nr. 1.792/2002 (21); │bugetar; │faptelor și exactitatea │ │ │legali │- alte acte normative │- alte documente │sumei datorate este │ │ │ │specifice. │specifice. │certificată prin │ │ │ │ │ │"Bun de plată"; │ │ │ │ │ │- încadrarea sumei │ │ │ │ │ │ordonanțate la plată în │ │ │ │ │ │subdiviziunea │ │ │ │ │ │corespunzătoare a │ │ │ │ │ │clasificației bugetare │ │ │ │ │ │pentru care există │ │ │ │ │ │angajament bugetar și legal; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │10. │Ordonanțare de │- Legea nr. 500/2002 (1) │- nota de │Se verifică: │ │ │plată privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- dacă documentele │ │ │redevențe, chirii│- legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │justificative sunt cele │ │ │sau alte │- Ordonanța Guvernului │- contractul de │prevăzute de normele legale; │ │ │cheltuieli legate│nr. 119/1999 (4); │concesionare sau de │- dacă operațiunea de │ │ │de concesionare │- Legea nr. 571/2003 (8); │închiriere; │lichidare privind realitatea │ │ │sau închiriere │- Ordinul ministrului │- documentele │faptelor și exactitatea sumei│ │ │ │finanțelor publice │justificative emise │datorate este certificată │ │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │de concedent sau, │prin "Bun de plată"; │ │ │ │- alte acte normative │după caz, de │- concordanța valorii │ │ │ │specifice. │proprietarul bunului │cheltuielilor lichidate cu │ │ │ │ │închiriat; │suma ordonanțată la plată │ │ │ │ │- angajamentul │și încadrarea acesteia în │ │ │ │ │bugetar; │angajamentul legal; │ │ │ │ │- alte documente │- încadrarea sumei ordonanța-│ │ │ │ │specifice. │te la plată în subdiviziunea │ │ │ │ │ │corespunzătoare a │ │ │ │ │ │clasificației bugetare pentru│ │ │ │ │ │care există angajament │ │ │ │ │ │bugetar; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │11. │Ordonanțare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │plată externă │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- dacă justificările sunt │ │ │privind alte │- legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │corespunzătoare prevederilor │ │ │plăți decât cele │- Ordonanța Guvernului │- documentația │din normele legale, inclusiv │ │ │aferente │nr. 119/1999 (4); │justificativă speci- │a celor stipulate în │ │ │împrumuturilor │- Legea nr. 571/2003 (8); │fică ce rezultă din │angajamentul legal; │ │ │externe │- Ordinul ministrului │actul normativ ce │- dacă operațiunea de │ │ │ │finanțelor publice │reglementează │lichidare privind realitatea │ │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │operațiunea și/sau │faptelor și exactitatea sumei│ │ │ │- alte acte normative │domeniul respectiv; │datorate este certificată │ │ │ │specifice. │- angajamentul │prin "Bun de plată"; │ │ │ │ │bugetar; │- încadrarea sumei │ │ │ │ │- alte documente │ordonanțate la plată în │ │ │ │ │specifice. │subdiviziunea corespunzătoare│ │ │ │ │ │a clasificației bugetare │ │ │ │ │ │pentru care există │ │ │ │ │ │angajament bugetar și legal; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │12. │Ordonanțare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- actul de donație │Se verifică: │ │ │plată privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │sau sponsorizare; │- dacă cheltuielile respectă │ │ │cheltuielile ce │- Ordonanța Guvernului nr.│- angajamentul legal │destinațiile stabilite de │ │ │se efectuează din│119/1999 (4); │(contract, comandă │transmițători; │ │ │fonduri primite │- alte acte normative │etc.); │- dacă documentele │ │ │de la persoane │specifice. │- documentele care │justificative sunt cele │ │ │juridice sau │ │atestă livrarea │prevăzute de normele legale; │ │ │fizice cu titlu │ │produselor, │- dacă operațiunea de │ │ │de donație sau │ │prestarea │lichidare privind realitatea │ │ │sponsorizare │ │serviciilor sau │faptelor și exactitatea │ │ │ │ │executarea │sumei datorate este │ │ │ │ │lucrărilor, după │certificată prin "Bun de │ │ │ │ │caz; │plată"; │ │ │ │ │- alte documente │- concordanța valorii │ │ │ │ │specifice. │cheltuielilor lichidate cu │ │ │ │ │ │suma ordonanțată la plată și │ │ │ │ │ │încadrarea acesteia în │ │ │ │ │ │angajamentul legal; │ │ │ │ │ │- încadrarea sumei │ │ │ │ │ │ordonanțate la plată în │ │ │ │ │ │subdiviziunea │ │ │ │ │ │corespunzătoare a │ │ │ │ │ │clasificației bugetare │ │ │ │ │ │pentru care există │ │ │ │ │ │angajament bugetar; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │13. │Ordonanțare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │plată/Dispoziție │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- concordanța sumelor ce │ │ │de plată către │- Ordonanța Guvernului │- documentul specific│urmează a fi eliberate ca │ │ │casierie privind │nr. 119/1999 (4); │prin care s-a aprobat│avans cu cele prevăzute în │ │ │avansuri sau │- Decretul nr. 209/1976 │acțiunea și devizul │documentul de aprobare a │ │ │sume cuvenite │(72); │acesteia; │acțiunii sau, după caz, │ │ │titularului de │- Hotărârea Guvernului │- decontul │încadrarea sumelor cuvenite │ │ │decont, care se │nr. 1.860/2006 (30); │justificativ al │titularului de decont în │ │ │acordă prin │- Hotărârea Guvernului │cheltuielilor; │limita cheltuielilor │ │ │casierie │nr. 518/1995 (29); │- alte documente │justificate prin decontul │ │ │ │- alte acte normative │specifice. │aprobat; │ │ │ │specifice. │ │- dacă operațiunea de │ │ │ │ │ │lichidare privind realitatea │ │ │ │ │ │faptelor și exactitatea sumei│ │ │ │ │ │datorate este certificată │ │ │ │ │ │prin "Bun de plată"; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │14. │Ordonanțări de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- centralizatorul │Se verifică: │ │ │plată a │- Legea nr. 273/2006 (2); │lunar al statelor de │- încadrarea în prevederile │ │ │salariilor, a │- legile bugetare anuale; │salarii; │bugetului privind numărul │ │ │altor drepturi │- Ordonanța Guvernului │- statele de salarii;│maxim de posturi și creditele│ │ │salariale │nr. 119/1999 (4); │- bugetul aprobat; │bugetare destinate │ │ │acordate │- Legea nr. 69/2010 (3); │- situația privind │cheltuielilor de personal │ │ │personalului, │- Legea nr. 53/2003 (42); │repartizarea pe luni │(cheltuieli cu salariile, │ │ │precum și a │- Legea-cadru │a cheltuielilor de │contribuții pentru │ │ │obligațiilor │nr. 284/2010 (43); │personal aprobate; │asigurările sociale de stat, │ │ │fiscale aferente │- Legea nr. 188/1999 │- situația privind │contribuții pentru │ │ │acestora │(44); │monitorizarea │asigurările de șomaj, │ │ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │cheltuielilor de │contribuții pentru │ │ │ │- Legea nr. 263/2010 │personal finanțate de│asigurările sociale de │ │ │ │(45); │la buget, pe luna │sănătate etc.); │ │ │ │- Legea nr. 76/2002 (46); │anterioară; │- dacă au fost aplicate │ │ │ │- Legea nr. 346/2002 │- alte documente │cotele legale de │ │ │ │(47); │specifice. │contribuții; │ │ │ │- Legea nr. 95/2006 (83); │ │- dacă pentru acordarea │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │ │sporurilor, premiilor, │ │ │ │Guvernului nr. 48/2005 │ │altor drepturi salariale │ │ │ │(49); │ │există bază legală; │ │ │ │- Ordinul ministrului │ │- dacă operațiunea de │ │ │ │finanțelor publice │ │lichidare privind │ │ │ │nr. 166/2006 (50); │ │realitatea faptelor și │ │ │ │- alte acte normative │ │exactitatea sumei │ │ │ │specifice. │ │datorate este │ │ │ │ │ │certificată prin │ │ │ │ │ │"Bun de plată"; │ │ │ │ │ │- regularitatea │ │ │ │ │ │completării documentului │ │ │ │ │ │supus vizei; │ │ │ │ │ │- încadrarea sumei │ │ │ │ │ │ordonanțate în valoarea │ │ │ │ │ │cheltuielilor lichidate; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice*Font 8* ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Nr. │Operațiuni supuse│ Cadrul legal │Actele justificative │ Modul de efectuare │ │crt.│ controlului │ │ │ a controlului │ │ │ financiar │ │ │ financiar preventiv │ │ │ preventiv │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │1. │Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- studiul de │Se verifică: │ │ │concesionare/ │- Legea nr. 273/2006 (2); │oportunitate; │- încadrarea obiectului │ │ │închiriere sau │- Ordonanța Guvernului │- documentul de │contractului în lista │ │ │de administrare a│nr. 119/1999 (4); │aprobare a studiului │cuprinzând bunurile care, │ │ │bunurilor │- Legea nr. 213/1998 │de oportunitate; │potrivit legii, pot fi │ │ │proprietate │(31); │- caietul de sarcini;│concesionate/închiriate; │ │ │publică │- Ordonanța de urgență a │- documentația de │- respectarea prevederilor │ │ │(entitatea │Guvernului nr. 54/2006 │atribuire; │legale referitoare la │ │ │publică este │(58); │- anunțul de │desfășurarea licitației/ │ │ │concedent/ │ │licitație/ negociere │negocierii directe; │ │ │titular al │ │directă; │- stabilirea termenilor │ │ │dreptului de │ │- documentul de │contractuali în │ │ │proprietate) │ │constituire a │concordanța cu cadrul │ │ │ │ │comisiei de evaluare;│normativ; │ │ │ │ │- procesul-verbal al │- existența semnăturii │ │ │ │ │comisiei de evaluare;│conducătorului │ │ │ │ │- raportul comisiei │compartimentului de │ │ │ │ │de evaluare; │specialitate; │ │ │ │ │- comunicarea │- existența avizului │ │ │ │ │privind rezultatul │compartimentului juridic. │ │ │ │ │aplicării procedurii;│ │ │ │ │ │- alte documente │ │ │ │ │ │specifice. │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 2. │Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- studiul de │Se verifică: │ │ │concesiune de │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- existența creditelor │ │ │lucrări publice │- Ordonanța Guvernului │deciziei de │bugetare și/sau de angajament│ │ │sau servicii, în │nr. 119/1999 (4); │concesionare; │după caz; │ │ │care entitatea │- Legea nr. 213/1998 (31);│- raportul de avizare│- existența aprobării │ │ │publică este │- Ordonanța de urgență a │a finalizării │studiului de fundamentare a │ │ │concedent │Guvernului │studiului de funda- │deciziei de concesionare; │ │ │ │nr. 34/2006 (5); │mentare a deciziei │- respectarea legalității și │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │de concesionare; │regularității specifice │ │ │ │nr. 925/2006 (14); │- documentația de │procedurii de atribuire și │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │atribuire; │evaluare a ofertelor; │ │ │ │nr. 71/2007 (84). │- anunțul de │- stabilirea termenilor │ │ │ │ │participare și dovada│contractului în concordanță │ │ │ │ │transmiterii spre │cu prevederile cadrului │ │ │ │ │publicare; │normativ; │ │ │ │ │- actul de numire a │- cuantumul și valabilitatea │ │ │ │ │comisiei de evaluare/│garanției de participare │ │ │ │ │negociere; │și valabilitatea ofertei │ │ │ │ │- ofertele │câștigătoare la data │ │ │ │ │prezentate de │încheierii contractului; │ │ │ │ │operatorii economici;│- rezervarea creditelor prin │ │ │ │ │- procesul-verbal de │angajament bugetar la nivelul│ │ │ │ │deschidere a │obligațiilor financiare │ │ │ │ │ofertelor/procesul- │decurgând din angajamentul │ │ │ │ │verbal de negociere; │legal; │ │ │ │ │- raportul procedurii│- existența semnăturii │ │ │ │ │de atribuire; │conducătorului comparti- │ │ │ │ │- comunicarea privind│mentului de specialitate; │ │ │ │ │rezultatul aplicării │- existența avizului │ │ │ │ │procedurii de │compartimentului juridic. │ │ │ │ │atribuire; │ │ │ │ │ │- contestațiile și │ │ │ │ │ │soluționarea │ │ │ │ │ │lor, după caz; │ │ │ │ │ │- alte documente │ │ │ │ │ │specifice. │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 3.│Proces-verbal de │- Ordonanța Guvernului │- referatul de │Se verifică: │ │ │predare-preluare │nr. 119/1999 (4); │disponibilizare; │- respectarea prevederilor │ │ │având ca obiect │- Ordonanța Guvernului │- adresele către/de │legale referitoare la │ │ │transmiterea │nr. 19/1995 (73); │la instituțiile │desfășurarea procedurii de │ │ │bunului fără │- Hotărârea Guvernului │publice care doresc │transmitere fără plată a │ │ │plată │nr. 841/1995 (74); │să utilizeze bunul │bunurilor; │ │ │ │- alte acte normative │disponibil; │- existența semnăturii │ │ │ │specifice. │- alte documente │conducătorului │ │ │ │ │specifice. │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate; │ │ │ │ │ │- existența avizului │ │ │ │ │ │compartimentului juridic. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 4.│Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- referatul de │Se verifică: │ │ │vânzare/cumpărare│- Legea nr. 273/2006 (2); │disponibilizare; │- respectarea prevederilor │ │ │a bunurilor │- Ordonanța Guvernului │- decizia de numire a│legale referitoare la │ │ │disponibilizate │nr. 119/1999 (4); │comisiei de evaluare;│desfășurarea procedurii de │ │ │entitatea publică│- Ordonanța Guvernului │- raportul de │valorificare prin licitație │ │ │are calitatea de │nr. 19/1995 (73); │evaluare a bunurilor │cu strigare; │ │ │vânzător) │- Hotărârea Guvernului │ce urmează a fi │- stabilirea termenilor │ │ │ │nr. 841/1995 (74); │disponibilizate; │contractuali în concordanță │ │ │ │- alte acte normative │- documentația │cu cadrul normativ; │ │ │ │specifice. │licitației cu │- existența semnăturii │ │ │ │ │strigare; │conducătorului │ │ │ │ │- alte documente │compartimentului de │ │ │ │ │specifice. │specialitate; │ │ │ │ │ │- existența avizului │ │ │ │ │ │compartimentului juridic. │ └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘E. Alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv*Font 8* ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Nr. │Operațiuni supuse│ Cadrul legal │Actele justificative │ Modul de efectuare │ │crt.│ controlului │ │ │ a controlului │ │ │ financiar │ │ │ financiar preventiv │ │ │ preventiv │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 1.│Acord-cadru de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul anual al │Se verifică: │ │ │achiziții │- Legea nr. 273/2006 (2); │achizițiilor publice;│- dacă achiziția publică este│ │ │publice │- legile bugetare anuale; │- documentul de │prevăzută în programul anual │ │ │ │- Ordonanța Guvernului │aprobare de către │al achizițiilor; │ │ │ │nr. 119/1999 (4); │conducătorul │- respectarea legalității și │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │entității │regularității specifice │ │ │ │Guvernului │publice a procedurii │procedurii de achiziție │ │ │ │nr. 34/2006 (5); │de achiziție │publică; │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │selectate; │- existența aprobării de │ │ │ │nr. 925/2006 (14); │- nota privind │către conducătorul │ │ │ │- Legea nr. 346/2004 (6); │determinarea valorii │autorității contractante a │ │ │ │- Regulamentul (CE) │estimate; │raportului procedurii; │ │ │ │nr. 2.195/2002 (12); │- anunțul/invitația │- stabilirea termenilor │ │ │ │- alte acte normative │de participare la │acordului-cadru în │ │ │ │specifice. │procedură; │concordanță cu prevederile │ │ │ │ │- documentația de │cadrului normativ; │ │ │ │ │atribuire; │- existența semnăturii │ │ │ │ │- actul de numire a │conducătorului │ │ │ │ │comisiei de evaluare/│compartimentului de │ │ │ │ │negociere, după caz; │specialitate; │ │ │ │ │- ofertele prezentate│- existența avizului │ │ │ │ │- procesul-verbal de │compartimentului juridic. │ │ │ │ │deschidere a │ │ │ │ │ │ofertelor/procesul- │ │ │ │ │ │verbal de negociere; │ │ │ │ │ │- raportul procedurii│ │ │ │ │ │de atribuire; │ │ │ │ │ │- comunicarea privind│ │ │ │ │ │rezultatul aplicării │ │ │ │ │ │procedurii; │ │ │ │ │ │- alte documente │ │ │ │ │ │specifice. │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 2.│Document de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul de │Se verifică: │ │ │actualizare a │- Legea nr. 273/2006 (2); │investiții publice, │- înscrierea în programul de │ │ │valorii │- Ordonanța Guvernului │după caz; │investiții publice a │ │ │obiectivului/ │nr. 119/1999 (4); │- actul de aprobare a│obiectivului/proiectului de │ │ │proiectului de │- Hotărârea Guvernului │documentației │investiții și a lucrărilor de│ │ │investiții și a │nr. 28/2008 (85); │tehnico-economice a │intervenții, după caz; │ │ │lucrărilor de │- Ordinul ministrului │obiectivului/ │- valoarea cheltuielilor │ │ │intervenții, în │dezvoltării, lucrărilor │proiectului de │legal efectuate până la data │ │ │funcție de │publice și locuințelor │investiții sau a │actualizării; │ │ │evoluția │nr. 863/2008 (86); │documentației de │- valoarea restului de │ │ │indicilor de │- alte acte normative │avizare a lucrărilor │executat; │ │ │prețuri │specifice. │de intervenții; │- valoarea actualizată a │ │ │ │ │- fișa obiectivului/ │obiectivului/proiectului de │ │ │ │ │proiectului de │investiții sau a lucrărilor │ │ │ │ │investiții, după caz;│de intervenții în funcție de │ │ │ │ │- devizul general al │evoluția indicelui prețurilor│ │ │ │ │obiectivului/ │de consum lunar (total), │ │ │ │ │proiectului de │comunicat de Institutul │ │ │ │ │investiții sau al │Național de Statistică; │ │ │ │ │lucrărilor de │- existența semnăturii │ │ │ │ │intervenții; │conducătorului │ │ │ │ │- angajamentele │compartimentului de │ │ │ │ │legale încheiate; │specialitate. │ │ │ │ │- situația │ │ │ │ │ │cheltuielilor │ │ │ │ │ │efectuate conform │ │ │ │ │ │evidențelor contabile│ │ │ │ │ │până la data │ │ │ │ │ │actualizării; │ │ │ │ │ │- situația restului │ │ │ │ │ │de executat la data │ │ │ │ │ │actualizării; │ │ │ │ │ │- baza de date │ │ │ │ │ │statistice a │ │ │ │ │ │Institutului Național│ │ │ │ │ │de Statistică; │ │ │ │ │ │- nota de calcul al │ │ │ │ │ │actualizării; │ │ │ │ │ │- alte documente │ │ │ │ │ │specifice. │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 3.│Proces-verbal de │- Ordonanța Guvernului │- nota privind starea│Se verifică: │ │ │scoatere din │nr. 119/1999 (4); │tehnică a mijlocului │- existența actelor │ │ │funcțiune a ┤- Ordonanța Guvernului │fix propus a fi scos │justificative; │ │ │mijlocului fix/ │nr. 19/1995 (73); │din funcțiune; │- dacă actele justificative │ │ │de declasare a │- Legea nr. 15/1994 (75); │- actul constatator │au fost întocmite și semnate │ │ │unor bunuri │- Hotărârea Guvernului │al avariei; │de persoanele în drept; │ │ │materiale │ nr. 909/1997 (54); │ - devizul estimativ │ - dacă sunt îndeplinite │ │ │ │- alte acte normative │al reparației │condițiile scoaterii din │ │ │ │specifice. │capitale; │funcțiune; │ │ │ │ │- alte acte │- existența semnăturii │ │ │ │ │justificative. │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ 4. │Decont privind │- Legea nr. 500/2002 (1); │- actul intern de │Se verifică: │ │ │cheltuielile │- Legea nr. 273/2006 (2); │decizie privind │- prezentarea în termenul │ │ │ocazionate de │- Ordonanța Guvernului │organizarea │legal a documentelor │ │ │organizarea │nr. 119/1999 (4); │acțiunilor de │justificative pentru │ │ │acțiunilor de │- Ordonanța Guvernului │protocol, a unor │cheltuielile efectuate; │ │ │protocol, a │nr. 80/2001 (24); │manifestări │- dacă documentele │ │ │manifestărilor │- Hotărârea Guvernului │cu caracter cultural-│justificative sunt cele │ │ │cu caracter │nr. 552/1991 (25); │științific, sau a │prevăzute de normele legale │ │ │cultural- │- Legea nr. 82/1991 (39); │altor acțiuni cu │din punct de vedere al │ │ │științific sau │- Decretul │caracter specific; │formei și conținutului; │ │ │a altor acțiuni │nr. 209/1976 (72); │- documente │- corectitudinea calculului │ │ │specific │- Ordinul ministrului │justificative │privind cheltuielile │ │ │ │finanțelor publice │specifice diferitelor│justificate și, după caz, │ │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │categorii de │a penalităților de │ │ │ │- alte acte normative │cheltuieli; │întârziere; │ │ │ │specifice. │- alte documente │- încadrarea cheltuielilor în│ │ │ │ │specifice. │plafoanele legale; │ │ │ │ │ │- dacă valoarea cheltuielilor│ │ │ │ │ │justificate prin decont se │ │ │ │ │ │încadrează în angajamentul │ │ │ │ │ │bugetar; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului comparti- │ │ │ │ │ │mentului de specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │5. │Decont de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- actul intern de │Se verifică: │ │ │cheltuieli │- Legea nr. 273/2006 (2); │decizie privind │- dacă documentele │ │ │privind │- Ordonanța Guvernului │deplasarea în │justificative sunt cele │ │ │deplasarea în │nr. 119/1999 (4); │străinătate; │prevăzute de normele legale │ │ │străinătate │- Decretul nr. 209/1976 │- documente │din punct de vedere al formei│ │ │pentru │(72); │justificative │și conținutului; │ │ │îndeplinirea │- Hotărârea Guvernului │specifice diferitelor│- prezentarea în termenul │ │ │unor misiuni │nr. 518/1995 (29) │categorii de │legal a documentelor │ │ │cu caracter │- alte acte normative │cheltuieli; │justificative pentru │ │ │temporar │specifice. │- alte documente │cheltuielile efectuate; │ │ │ │ │specifice. │- corectitudinea calculului │ │ │ │ │ │privind cheltuielile │ │ │ │ │ │justificate și, după caz, a │ │ │ │ │ │penalităților de întârziere; │ │ │ │ │ │- documentul de restituire a │ │ │ │ │ │avansurilor nejustificate și,│ │ │ │ │ │după caz, a penalităților; │ │ │ │ │ │- încadrarea cheltuielilor în│ │ │ │ │ │plafoanele legale; │ │ │ │ │ │- dacă valoarea cheltuielilor│ │ │ │ │ │justificate prin decont se │ │ │ │ │ │încadrează în angajamentul │ │ │ │ │ │bugetar; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului │ │ │ │ │ │de specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │6. │Decont de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- actul intern de │Se verifică: │ │ │cheltuieli │- Legea nr. 273/2006 (2); │decizie privind │- dacă documentele │ │ │privind │- Decretul nr. 209/1976 │deplasarea în țară │justificative sunt cele │ │ │justificarea │(72) │sau, după caz, │prevăzute de normele legale │ │ │avansului acordat│- Ordonanța Guvernului │referatul aprobat │din punct de vedere al formei│ │ │pentru deplasări │nr. 119/1999 (4); │privind achiziția │și conținutului; │ │ │în țară și/sau │- Hotărârea Guvernului │directă; │- prezentarea în termenul │ │ │pentru achiziții │nr. 1.860/2006 (30); │- documente │legal a documentelor │ │ │prin cumpărare │- Hotărârea Guvernului │justificative │justificative pentru avansul │ │ │directă │nr. 925/2006 (14); │specifice diferite- │primit; │ │ │ │- alte acte normative │lor categorii de │- corectitudinea calculului │ │ │ │specifice. │cheltuieli; │privind sumele justificate │ │ │ │ │- alte documente │și, după caz, a │ │ │ │ │specifice. │penalităților de întârziere; │ │ │ │ │ │- documentul de restituire a │ │ │ │ │ │avansurilor nejustificate și,│ │ │ │ │ │după caz, a penalităților; │ │ │ │ │ │- încadrarea cheltuielilor │ │ │ │ │ │în plafoanele legale; │ │ │ │ │ │- dacă valoarea │ │ │ │ │ │cheltuielilor justificate │ │ │ │ │ │prin decont se încadrează în │ │ │ │ │ │angajamentul bugetar; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │7. │Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │sponsorizare în │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- dacă entitatea publică │ │ │care entitatea │- Ordonanța Guvernului │contractului de │desfășoară sau urmează să │ │ │publică este │nr. 119/1999 (4); │sponsorizare; │desfășoare o activitate │ │ │beneficiar al │- Legea nr. 32/1994 (17); │- alte documente │dintre cele prevăzute la │ │ │sponsorizării │- alte acte normative │specifice. │art. 4 din Legea nr. 32/1994,│ │ │ │specifice. │ │cu modificările și │ │ │ │ │ │completările ulterioare; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate; │ │ │ │ │ │- existența avizului │ │ │ │ │ │compartimentului juridic. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │8. │Act de donație, │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │în care entitatea│- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- regimul juridic al bunului/│ │ │publică are │- Ordonanța Guvernului │actului de donație; │bunurilor care fac obiectul │ │ │calitatea de │nr. 119/1999 (4); │- alte documente │donației; │ │ │donatar │- Legea nr. 287/2009 │specifice. │- dacă bunul/bunurile │ │ │ │(10); │ │respective sunt grevate de │ │ │ │- Decretul nr. 478/1954 │ │datorii; │ │ │ │(76); │ │- existența semnăturii │ │ │ │- alte acte normative │ │conducătorului │ │ │ │specifice. │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate; │ │ │ │ │ │- existența avizului │ │ │ │ │ │compartimentului juridic. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │9. │Dispoziție de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- decontul de │Se verifică: │ │ │încasare către │- Legea nr. 273/2006 (2); │cheltuieli prezentat │- aprobarea de către │ │ │casierie │- Ordonanța Guvernului │de titularul de │conducătorul entității │ │ │ │nr. 119/1999 (4); │avans; │publice a decontului de │ │ │ │- Decretul nr. 209/1976 │- decizia de │cheltuieli; │ │ │ │(72); │imputație; │- modul de calcul al sumei ce│ │ │ │- Legea nr. 82/1991 (39); │- alte acte din care │urmează a fi încasată; │ │ │ │- alte acte normative │rezultă obligații de │- dacă dispoziția de încasare│ │ │ │specifice. │plată în sarcina │este întocmită pentru suma ce│ │ │ │ │unor persoane; │urmează a fi încasată; │ │ │ │ │- alte documente │- existența semnăturii │ │ │ │ │specifice. │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │10. │Notificare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- documente ce │Se verifică: │ │ │prefinanțare din │- Legea nr. 273/2006 (2); │însoțesc notificarea │- încadrarea fondurilor │ │ │fonduri │- legile bugetare anuale; │de prefinanțare │solicitate în limitele │ │ │comunitare │- Ordonanța Guvernului │(prognoza fluxului de│bugetului programului; │ │ │ │nr. 119/1999 (4); │prefinanțare, copie │- respectarea mecanismului │ │ │ │- Regulamentul (CE) │extras cont │stabilit în acordurile de │ │ │ │nr. 1.083/2006 (51); │disponibil din │finanțare; │ │ │ │- Regulamentul (CE) │fonduri comunitare, │- certificarea și aprobarea │ │ │ │nr. 1.828/2006 (52); │copie extras cont │cererii de către persoana │ │ │ │- Regulamentul (CE) │trezorerie, după │autorizată; │ │ │ │nr. 1.198/2006 (63); │caz); │- existența documentelor │ │ │ │- Regulamentul (CE) │- alte documente │justificative; │ │ │ │nr. 498/2007 (64); │specifice. │- completarea corectă a │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │ │documentelor; │ │ │ │Guvernului nr. 63/1999 │ │- existența semnăturii │ │ │ │(53); │ │conducătorului │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │ │compartimentului de │ │ │ │Guvernului nr. 64/2009 │ │specialitate. │ │ │ │(32); │ │ │ │ │ │- Legea nr. 105/2011 (33);│ │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │ │nr. 1.011/1999 (56); │ │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │ │nr. 1.328/2000 (57); │ │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │ │nr. 264/2003 (13); │ │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │ │nr. 759/2007 (35); │ │ │ │ │ │- Ordinul ministrului │ │ │ │ │ │finanțelor publice │ │ │ │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 74/2009 │ │ │ │ │ │(60); │ │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │ │nr. 442/2009 (61); │ │ │ │ │ │- alte acte normative │ │ │ │ │ │specifice. │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │- nota justificativă;│Se verifică: │ │11. │Cerere de fonduri│- Legea nr. 500/2002 (1); │- documentele ce │- încadrarea fondurilor │ │ │comunitare │- Legea nr. 273/2006 (2); │însoțesc cererea de │solicitate în limitele │ │ │ │- legile bugetare anuale; │transfer de fonduri │prevăzute în bugetul │ │ │ │- Ordonanța Guvernului │(declarația de │programului/deciziei de │ │ │ │nr. 119/1999 (4); │cheltuieli, cashflow │finanțare/fișei de proiect; │ │ │ │- Regulamentul (CE) │sume previzionate, │- respectarea mecanismului │ │ │ │nr. 1.083/2006 (51); │raportarea │stabilit în acordurile de │ │ │ │- Regulamentul (CE) │financiară, raportul │finanțare; │ │ │ │nr. 1.828/2006 (52); │asupra progresului │- respectarea │ │ │ │- Regulamentul (CE) │înregistrat, │condiționalităților impuse │ │ │ │nr. 1.198/2006 (63); │situația │pentru alimentarea │ │ │ │- Regulamentul (CE) │cofinanțării de la │conturilor; │ │ │ │nr. 498/2007 (64); │bugetul de stat, │- certificarea și aprobarea │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │reconcilierea │cererii de către persoana │ │ │ │Guvernului nr. 63/1999 │bancară, copie │autorizată; │ │ │ │(53); │extras cont │- existența documentelor │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │trezorerie); │justificative; │ │ │ │Guvernului nr. 64/2009 │- alte documente │- completarea corectă a │ │ │ │(32); │specifice. │documentelor; │ │ │ │- Legea nr. 105/2011(33); │ │- existența semnăturii │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │conducătorului │ │ │ │nr. 1.011/1999 (56); │ │compartimentului de │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │specialitate. │ │ │ │nr. 1.328/2000 (57); │ │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │ │nr. 264/2003 (13); │ │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │ │nr. 759/2007 (35); │ │ │ │ │ │- Ordonanța de urgență a │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 74/2009 │ │ │ │ │ │(60); │ │ │ │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │ │nr. 442/2009 (61); │ │ │ │ │ │- Ordinul ministrului │ │ │ │ │ │finanțelor publice │ │ │ │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │ │ │ │- alte acte normative │ │ │ │ │ │specifice. │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ │12. │Cerere de tragere│- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │ │ │și cerere de │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- legalitatea și regularita- │ │ │alimentare a │- legile bugetare anuale; │- contractele interne│tea documentelor │ │ │contului special │- Ordonanța Guvernului │sau externe; │justificative; │ │ │în cadrul │nr. 119/1999 (4); │- ordinele de plată │- încadrarea plăților │ │ │împrumuturilor │- Legea de ratificare a │prin care s-au │solicitate în prevederile │ │ │externe │acordului de împrumut │efectuat plăți în │contractului intern sau │ │ │(inclusiv a │extern; │cadrul procedurilor │extern; │ │ │avansului) │- Ordonanța de urgență a │de refinanțare; │- existența documentului │ │ │ │Guvernului nr. 64/2007 │- alte documente │organismului finanțator │ │ │ │(65); │specifice. │internațional de acceptare a │ │ │ │- Procedura │ │contractului intern sau │ │ │ │finanțatorului extern cu │ │extern (no objection); │ │ │ │privire la tragerile │ │- dacă operațiunea de │ │ │ │din împrumut; │ │lichidare privind realitatea │ │ │ │- alte acte normative │ │faptelor și exactitatea │ │ │ │specifice. │ │sumei datorate este │ │ │ │ │ │certificată de compartimentul│ │ │ │ │ │de specialitate prin "Bun │ │ │ │ │ │de plată"; │ │ │ │ │ │- existența semnăturii │ │ │ │ │ │conducătorului │ │ │ │ │ │compartimentului de │ │ │ │ │ │specialitate. │ └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘ Notă
  ──────────
  *) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" și/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" și de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform anexelor nr. 1a), 1b) și, respectiv, anexei nr. 2 la "Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale", aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  ──────────
  F. Listele de verificare pentru operațiunile cuprinse în Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv
  LISTĂ DE VERIFICARE
  CERERE PENTRU DESCHIDERE DE CREDITE BUGETARE
  Cod A.1 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota justificativă │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Nota de fundamentare/situația privind facturi, contracte, alte │ │ │obligații de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale │ │ │în vigoare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, │ │ │după caz, pentru repartizarea de credite bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Situația creditelor bugetare deschise anterior și neutilizate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Bugetul aprobat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.7. │- Alte documente justificative din care rezultă obligații de plată │ │ │scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite │ │ │bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături, după │ │ │caz, și respectarea bazei legale pentru efectuarea plăților care fac │ │ │obiectul solicitării pentru deschiderea de credite pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare │ │ │în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni și detaliate │ │ │conform clasificației bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (când este cazul) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acțiunii (când este│ │ │cazul) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Nivelul rezultat din nota justificativă/fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, │ │ │având în vedere: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Creditele bugetare deschise anterior și neutilizate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru │ │ │care se solicită deschiderea de credite bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite bugetare │ │ │cu privire la: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Beneficiarul deschiderii de credite bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Conturile de trezorerie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.4. │- Corespondența dintre suma solicitată la nivel de capitol și │ │ │detalierea pe subdiviziuni ale clasificației bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.5. │- Celelalte rubrici prevăzute de formular │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  DISPOZIȚIE BUGETARĂ PENTRU REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE
  SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR AL DISPOZIȚIILOR BUGETARE
  Cod A.2┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. │ Obiectivele verificării ││ crt.│ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Existența actelor justificative │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.1. │- Solicitarea ordonatorului secundar sau terțiar, după caz │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.2. │- Fundamentarea repartizării de credite pentru bugetul propriu și ││ │bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terțiari, de credite │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.3. │- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.4. │- Bugetul aprobat │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.5. │- Alte documente justificative din care rezultă obligații de plată ││ │scadente în perioada pentru care se face repartizarea │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături ││ │legale, după caz, pentru: │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2.2. │- Dispoziția bugetară pentru repartizarea creditelor bugetare │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare, în: │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.1. │- Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni și ││ │detaliate conform clasificației bugetare │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.2. │- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.3. │- Nivelul dispoziției bugetare de retragere (când este cazul) │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.4. │- Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare/justificare │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Completarea corectă a dispoziției bugetare pentru repartizarea ││ │creditelor bugetare cu privire la: │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.1. │- Beneficiarul creditelor repartizate │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.2. │- Conturile de trezorerie │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.3. │- Suma repartizată │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.4. │- Celelalte rubrici prevăzute de formular │└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispozițiilor bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare, obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziție bugetară, cât și pentru borderoul centralizator în cauză.
  LISTĂ DE VERIFICARE
  DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII
  PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE
  Cod A.3 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării │ │ │pe trimestre a creditelor bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Justificarea și dovada încadrării în prevederile art. 10 alin. (2) │ │ │și (3) din Legea nr. 69/2010 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Bugetul aprobat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Dacă modificarea este în competența de aprobare a Ministerului │ │ │Finanțelor Publice sau a ordonatorului principal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor│ │ │bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea sumei cu care se modifică repartizările pe trimestre în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Creditele bugetare repartizate pe an și detaliate conform │ │ │clasificației bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Nivelurile rezultate din nota de fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Modificarea trimestrializării să corespundă următoarelor cerințe: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Concordanța cu obligațiile ce decurg din acțiuni și sarcini noi sau │ │ │reprogramate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Respectarea angajamentelor anterioare │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE
  Cod A.4 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare privind efectuarea virărilor de credite │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Bugetul aprobat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Documentul privind virările de credite │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea sumei prevăzute a se vira în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Creditele repartizate pe an/trimestre/luni și detaliate conform │ │ │clasificației bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Nivelul rezultat din nota de fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Propunerea de virare să: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nu contravină legii privind finanțele publice, legii │ │ │responsabilității fiscal-bugetare, legilor bugetare anuale sau actelor│ │ │normative de rectificare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Fie în concordanță cu obligațiile ce decurg din acțiuni și sarcini │ │ │noi sau reprogramate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Asigure respectarea angajamentelor anterioare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Fie susținută de justificări, detalieri și necesități privind │ │ │execuția până la finele anului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.5. │- Fie efectuată în intervalul de timp prevăzut de lege │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  DISPOZIȚIE BUGETARĂ DE RETRAGERE A
  CREDITELOR BUGETARE DESCHISE ȘI NEUTILIZATE
  Cod A.5 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor │ │ │bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Bugetul aprobat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Dispoziția bugetară de retragere a creditelor bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea sumei prevăzute pentru retragere în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Creditele bugetare deschise/repartizate și neutilizate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Nivelul rezultat din nota de fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Proiectul de operațiune de retragere: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Să se facă în termenul legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Să sigure respectarea angajamentelor anterioare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Completarea corectă a dispoziției bugetare de retragere a creditelor │ │ │bugetare cu privire la: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Entitatea publică de la care se retrag creditele bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Conturile de trezorerie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Suma care se retrage │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.4. │- Corespondența dintre suma care se retrage și detalierea de pe │ │ │versoul formularului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.5. │- Celelalte rubrici prevăzute de formular │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT/CONTRACT SUBSECVENT/
  COMANDĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRĂRI
  Cod B.1 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Programul anual al achizițiilor publice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Documentul de aprobare de către conducătorul entității publice a │ │ │procedurii selectate de achiziție │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu │ │ │prevederile legislației române și cu reglementările organismelor │ │ │internaționale │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Acordul sau convenția de finanțare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Nota privind determinarea valorii estimate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.7. │- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.8. │- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.9. │- Actul de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale │ │ │obiectivelor de investiții │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.10.│- Anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.11.│- Anunțul sau invitația de participare, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.12.│- Documentația de atribuire │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.13.│- Actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, │ │ │după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.14.│- Ofertele prezentate de operatorii economici │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.15.│- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii │ │ │acestuia ofertanților │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.16.│- Raportul procedurii de atribuire │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.17.│- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.18.│- Acordul-cadru │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.19.│- Documentul privind soluționarea contestațiilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.20.│- Anexele nr. 1a), 1b) și 2 la Normele metodologice privind angajarea,│ │ │lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,│ │ │precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare │ │ │și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice │ │ │nr. 1.792/2002 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de contract/contract subsecvent/comandă de achiziții │ │ │publice de produse, servicii sau lucrări │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea valorii contractului/contractului subsecvent/comenzii în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului câștigător│ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Nivelul din acordul-cadru │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Contractul: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Să fie cuprins în programul anual al achizițiilor publice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Să se încheie cu ofertantul declarat câștigător în raportul │ │ │procedurii de atribuire │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Să prevadă calitatea, cantitatea și prețul/tariful produselor/ │ │ │serviciilor/lucrărilor contractate, conform actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Să prevadă constituirea garanției de bună execuție │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.5. │- Să prevadă acordarea de avansuri numai cu respectarea legii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.6. │- Să prevadă actualizarea prețului numai cu respectarea legii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.7. │- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.8. │- Să cuprindă datele de identificare a părților contractante │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.9. │- Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată în concordanță cu │ │ │termenele de livrare/de prestare/de execuție │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.10.│- Să cuprindă clauze privind penalități în caz de nerespectare a │ │ │obligațiilor contractuale │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT/DECIZIE/
  ORDIN DE FINANȚARE/ACORD DE FINANȚARE
  Cod B.2 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Cererea de finanțare, proiectul tehnic, bugetul acestuia și listele │ │ │de evaluare și selecție aferente, întocmite de compartimentele de │ │ │specialitate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect și │ │ │partenerii acestuia, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Acordul de implementare/finanțare, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea │ │ │finanțării │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Nota de fundamentare și devizul de cheltuieli, aprobate de │ │ │ordonatorul de credite finanțator │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.7. │- Raportul privind vizita la fața locului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.8. │- Raportul de analiză a conformității proiectului tehnic │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.9. │- Scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformității│ │ │proiectului tehnic │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.10.│- Raportul de evaluare tehnică și financiară │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.11.│- Nota de avizare internă a contractelor de finanțare/cofinanțare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.12.│- Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.13.│- Anexele nr. 1a), 1b) și 2 la Normele metodologice privind angajarea,│ │ │lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,│ │ │precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare │ │ │și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice │ │ │nr. 1.792/2002 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de contract/decizie/ordin de finanțare/acord de finanțare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea valorii contractului/deciziei/ordinului de finanțare/ │ │ │acordului de finanțare în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare/Acordul de finanțare: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Să fie în cadrul programului de finanțare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Să prevadă valoarea totală a proiectului de finanțat, detaliată pe │ │ │surse de finanțare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Să prevadă eligibilitatea și rambursarea cheltuielilor care se │ │ │finanțează │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Să prevadă acordarea prefinanțării, cu respectarea legii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.5. │- Să prevadă reglementări privind TVA │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.6. │- Suma din contract/decizie/ordin de finanțare/acord de finanțare să │ │ │fie conformă cu cea din bugetul detaliat al proiectului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.7. │- Să prevadă actualizarea finanțării în perioada de implementare a │ │ │proiectului, cu respectarea legii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.8. │- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării │ │ │fondurilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.9. │- Să cuprindă datele de identificare a părților contractante │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.10.│- Să prevadă calitatea Curții de Conturi a României de a exercita │ │ │control financiar, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE ACORD SUBSIDIAR DE ÎMPRUMUT/ACORD
  SUBSIDIAR DE ÎMPRUMUT ȘI GARANȚIE
  Cod B.3 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Fundamentarea propunerii de acord subsidiar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă │ │ │beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de acord subsidiar de împrumut/acord subsidiar de │ │ │împrumut și garanție │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Concordanța termenilor acordului subsidiar de împrumut/acordului │ │ │subsidiar de împrumut și garanție cu cei din acordul de împrumut │ │ │extern, fără a se limita la aceștia, privitor la: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Sistemul informațional dintre Ministerul Finanțelor Publice și │ │ │ ordonatorii principali de credite │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Obligațiile și drepturile ordonatorilor principali de credite, în │ │ │conformitate cu prevederile documentelor juridice care guvernează │ │ │împrumutul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a │ │ │împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Existența semnăturilor: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate │ │ │din cadrul Ministerului Finanțelor Publice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Persoanelor autorizate din partea subîmprumutatului │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE CONVENȚIE DE GARANȚIE,
  AFERENTĂ ACORDULUI DE GARANȚIE
  Cod B.4 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Fundamentarea propunerii de convenție │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, │ │ │Garanții și Asigurări │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă │ │ │beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de │ │ │stat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiect de convenție de garanție aferentă acordului de garanție │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Concordanța termenilor convenției de garanție cu cei din acordul de │ │ │împrumut extern, fără a se limita la aceștia, privitor la: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata │ │ │împrumutului, valuta contractului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, │ │ │comisioanele anuale și alte costuri ale împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Clauzele acordului, legate de implementarea fizică și financiară a │ │ │împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadență, de către │ │ │garantat, a obligațiilor asumate prin contractul de împrumut │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Existența semnăturilor: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate │ │ │din cadrul Ministerului Finanțelor Publice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Persoanelor autorizate din partea garantatului │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU ÎMPRUMUTURI
  EXTERNE CONTRACTATE SAU GARANTATE DE GUVERN PRIN MINISTERUL
  FINANȚELOR PUBLICE/CONTRACTATE SAU GARANTATE
  DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
  Cod B.5 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, │ │ │Garanții și Asigurări │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă │ │ │beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de │ │ │stat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Convenția de garanție, semnată de garantat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiect de scrisoare de garanție pentru împrumuturi externe, │ │ │contractate de operatori economici și autorități ale administrației │ │ │publice centrale, garantate de stat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Concordanța termenilor scrisorii de garanție cu cei din acordul de │ │ │împrumut extern, fără a se limita la aceștia, privitor la: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata │ │ │împrumutului, valuta contractului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, │ │ │comisioanele anuale și alte costuri ale împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a │ │ │împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Existența semnăturilor: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate │ │ │din cadrul Ministerului Finanțelor Publice │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE CONVENȚIE DE GARANTARE ÎNTRE
  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/UNITATEA
  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, ÎN CALITATE DE GARANT,
  ȘI BENEFICIARUL SCRISORII DE GARANȚIE
  Cod B.6 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Fundamentarea propunerii de convenție │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, │ │ │Garanții și Asigurări │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă │ │ │beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției│ │ │statului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de │ │ │stat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de convenție de garantare care urmează a fi încheiat între│ │ │Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant, și beneficiarul │ │ │convenției de garantare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Concordanța termenilor convenției de garantare cu cei din acordul de │ │ │împrumut, fără a se limita la aceștia, privitor la: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata │ │ │împrumutului, valuta contractului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, │ │ │comisioanele anuale și alte costuri ale împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a │ │ │împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadență, de către │ │ │garantat, a obligațiilor asumate prin contractul de împrumut │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Existența semnăturilor: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate │ │ │din cadrul Ministerului Finanțelor Publice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Persoanelor autorizate din partea garantatului │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU
  ÎMPRUMUT GARANTAT DE STAT, CONTRACTAT DIRECT
  DE O UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
  Cod B.7 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțare, │ │ │Garanții și Asigurări │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă │ │ │beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de │ │ │stat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Convenția de garanție, semnată de garantat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiect de scrisoare de garanție pentru împrumut garantat de stat, │ │ │contractat direct de o unitate administrativ-teritorială │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Concordanța termenilor scrisorii de garanție cu cei din acordul de │ │ │împrumut, fără a se limita la aceștia, privitor la: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata │ │ │împrumutului, valuta contractului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, │ │ │comisioanele anuale și alte costuri ale împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a │ │ │împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Existența semnăturilor: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate │ │ │din cadrul Ministerului Finanțelor Publice │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE CONVENȚIE DE GARANȚIE ÎNTRE
  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, ÎN CALITATE DE GARANT,
  ȘI REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITĂȚII
  ADMINISTRATIV-TERITORIALE, ÎN CALITATE DE GARANTAT
  Cod B.8 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Fundamentarea propunerii de convenție │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, │ │ │Garanții și Asigurări │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de │ │ │stat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de convenție de garanție │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Concordanța termenilor convenției de garanție cu cei din acordul de │ │ │împrumut, fără a se limita la aceștia, privitor la: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata │ │ │împrumutului, valuta contractului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, │ │ │comisioanele anuale și alte costuri ale împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a │ │ │împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadență, de către │ │ │garantat, a obligațiilor asumate prin contractul de împrumut │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Existența semnăturilor: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate │ │ │din cadrul Ministerului Finanțelor Publice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Persoanelor autorizate din partea garantatului │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘LISTĂ DE VERIFICARE A SCRISORII SUPLIMENTAREPENTRU ACORDURILE DE ÎMPRUMUTCod B.9 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare a scrisorii suplimentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Acceptul Ministerului Finanțelor Publice privind condițiile │ │ │financiare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Se verifică: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Concordanța dintre condițiile din scrisoarea suplimentară și │ │ │Acordul-cadru de împrumut │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Existența avizului compartimentului juridic │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE SAU DE ÎNCHIRIERE DE TERENURI,
  CLĂDIRI EXISTENTE, ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR ASUPRA
  ACESTORA, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCESIONAR, CUMPĂRĂTOR
  SAU CHIRIAȘ
  Cod B.10 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Documente specifice privind derularea operațiunii de concesionare, │ │ │cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii │ │ │aprobate de ordonator │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de contract de concesionare, cumpărare sau de închiriere │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea valorii contractului în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Nivelul prețului concesiunii/chiriei ofertate de proprietar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Contractul de concesionare, cumpărare sau de închiriere: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Să fie cuprins în programul anual al achizițiilor publice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Să cuprindă datele de identificare a părților contractante │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Să prevadă elementele de identificare a bunului concesionat, │ │ │cumpărat sau închiriat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Să prevadă actualizarea prețului cu respectarea legii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.5. │- Să prevadă obligațiile părților │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.6. │- Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.7. │- Să cuprindă clauze privind penalități în caz de neonorare a │ │ │obligațiilor contractuale │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  A ACORDULUI PENTRU SCHIMB DE EXPERIENȚĂ SAU DOCUMENTARE,
  PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, FĂRĂ TRANSFER DE VALUTĂ
  Cod B.11 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare a proiectului de acord │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Devizul de cheltuieli aferent acțiunilor ce urmează a fi derulate în│ │ │cadrul acordului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1. │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea valorii acordului în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Încadrarea devizelor de cheltuieli ale acțiunilor ce urmează a fi │ │ │derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Acordul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Concordanța termenilor din acord privind obligațiile financiare cu │ │ │prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare,│ │ │taxe) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Încadrarea devizului de cheltuieli ale acțiunilor ce urmează a fi │ │ │derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Existența avizului compartimentului juridic │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACȚIUNILOR DE PROTOCOL, A
  UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ȘTIINȚIFIC SAU A ALTOR ACȚIUNI
  CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE
  CHELTUIELI
  Cod B.12 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare a acțiunii de protocol, a manifestării sau a │ │ │acțiunii cu caracter specific, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2 │- Documente transmise de parteneri cu privire la participarea la │ │ │acțiune │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Anexele nr. 1a), 1b) și 2 la Normele metodologice privind angajarea,│ │ │lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,│ │ │precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare │ │ │și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice │ │ │nr. 1.792/2002 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Actul intern de decizie, inclusiv devizul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a valorii devizului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea valorii devizului în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Limitele prevăzute de normele legale │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acțiunii (unde │ │ │este cazul) │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE,
  INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI
  Cod B.13 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare a deplasării în străinătate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Invitații, comunicări, alte documente de la partenerul extern │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Nota-mandat/memorandumul privind deplasarea │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Oferte pentru cazare și/sau transport, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Anexele nr. 1a), 1b) și 2 la Normele metodologice privind angajarea,│ │ │lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,│ │ │precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare │ │ │și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice │ │ │nr. 1.792/2002 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Actul intern de decizie, inclusiv devizul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a valorii devizului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea valorii devizului în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentelor bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Baremele prevăzute de normele legale │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETAȘAREA ÎN ȚARĂ
  A PERSONALULUI, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI
  Cod B.14 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare a delegării/detașării │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Acceptul scris al persoanei detașate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Actul intern de decizie privind detașarea/ordinul de deplasare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Anexele nr. 1a), 1b) și 2 la Normele metodologice privind angajarea,│ │ │lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,│ │ │precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare │ │ │și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice │ │ │nr. 1.792/2002 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Actul intern de decizie, inclusiv devizul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a valorii devizului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea valorii devizului în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentelor bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Baremele prevăzute de normele legale │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  A ORDINULUI/ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND: ANGAJAREA SAU
  AVANSAREA/PROMOVAREA PERSONALULUI, NUMIREA CU CARACTER TEMPORAR A
  PERSONALULUI DE EXECUȚIE PE FUNCȚII DE CONDUCERE, ACORDAREA
  ALTOR DREPTURI SALARIALE
  Cod B.15 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare și dosarul angajării/avansării/promovării │ │ │personalului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Propunerea pentru acordarea salariului de merit/numirea personalului│ │ │de execuție pe funcții de conducere/acordarea altor drepturi salariale│ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Actul intern de decizie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Se verifică: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Existența creditelor bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Respectarea reglementărilor legale privind angajarea și încadrarea │ │ │personalului în limita posturilor aprobate și stabilirea drepturilor │ │ │salariale │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul │ │ │obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Existența avizului compartimentului juridic │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT DE COMODAT ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR
  Cod B.16 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Referat de necesitate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de contract de comodat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea valorii contractului în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Contractul: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Să cuprindă datele de identificare a părților contractante │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Să prevadă elementele de identificare a bunurilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Devizul/Categoriile de cheltuieli să se încadreze în limitele legale│ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Să prevadă obligațiile părților │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.5. │- Să fie rezervate creditele prin angajament bugetar la nivelul │ │ │valorii angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.6. │- Să conțină avizul compartimentului juridic │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  A CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
  Cod B.17 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Studiul de prefezabilitate sau fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Nota justificativă pentru selectarea procedurii de dialog competitiv│ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Anunțul de selecție │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Documentul atașat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenție, aprobată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Comisia de negociere pentru semnarea acordului de proiect, aprobată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.7. │- Oferta/scrisorile de intenție │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.8. │- Raportul de evaluare a scrisorilor de intenție și selectarea │ │ │investitorilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.9. │- Acordurile de proiect │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.10.│- Invitațiile la negociere │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.11.│- Procesele-verbale ale comisiei de evaluare/negociere │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.12.│- Ofertele finale │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.13.│- Raportul de evaluare a ofertelor și desemnarea ofertei câștigătoare │ │ │(raportul procedurii de atribuire) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.14.│- Comunicarea privind rezultatul procedurii transmisă investitorilor │ │ │participanți │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de contract de parteneriat public-privat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea valorii contractului în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare și/sau creditelor de angajament │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Contractul: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Respectarea regularității specifice contractului de parteneriat │ │ │public-privat; │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Să existe creditele bugetare și/sau creditele de angajament │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Stabilirea termenilor contractului în concordanță cu prevederile │ │ │cadrului normativ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Să fie rezervate creditele prin angajament bugetar la nivelul │ │ │valorii angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.5. │- Să conțină avizul compartimentului juridic │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONVENȚIE PENTRU ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI,
  CONFORM ART. 69 DIN LEGEA NR. 500/2002
  Cod B.18 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Actul de înființare a instituției publice/activității finanțate │ │ │integral din venituri proprii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Solicitarea pentru acordarea împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure │ │ │rambursarea împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Nota de fundamentare privind acordarea împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Convenția pentru acordarea împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea valorii împrumutului în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Nivelul de împrumut solicitat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Nivelul posibil de rambursat, din nota de fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Convenția: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Să fie încheiată în cazul unei instituții publice/activități │ │ │finanțate, nou-înființată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Să prevadă modalitatea și tranșele de acordare a împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Să prevadă măsuri asigurătorii de recuperare a împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Să prevadă termenele de constituire a împrumutului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.5. │- Să prevadă rambursarea integrală a împrumutului în termen de 6 luni │ │ │de la data acordului │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE
  DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRĂRI
  Cod C.1 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Contractul/Comanda de achiziție publică (sau altă formă de │ │ │angajament juridic) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Angajamentul bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Factura fiscală sau factura externă, însoțită de documentele │ │ │justificative (certificare de plată, rapoarte de progres ș.a.) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Declarația vamală de import │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Documentele care să ateste livrarea produselor, prestarea │ │ │serviciilor sau executarea lucrărilor, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Ordonanțarea de plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Valoarea cheltuielilor lichidate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │ │ │disponibil, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din actele │ │ │justificative pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Natura cheltuielii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Numărul și data emiterii facturii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Beneficiarul sumei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.4. │- Banca beneficiarului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6. │Corespondența dintre conținutul actelor justificative în ceea ce │ │ │privește: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6.1. │- Cantitatea de produse recepționate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6.2. │- Calitatea produselor recepționate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6.3. │- Prețul unitar al produselor recepționate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6.4. │- Termenele de livrare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6.5. │- Modalitățile de plată │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL
  CONTRACTELOR ÎNCHEIATE
  Cod C.2 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Contractul/Comanda de achiziție publică │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Angajamentul bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Nota de fundamentare/autorizare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Solicitarea de acordare a avansului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.7. │- Documentul prin care se constituie garanția legală │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.8. │- Documentul justificativ (factura, convenția de plată etc.) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Ordonanțarea de plată a avansului │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a sumei prevăzute pentru plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Nivelul sumei datorate rezultat în urma operațiunii de lichidare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Disponibilul din cont │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din actele │ │ │justificative pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Natura plății │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Beneficiarul sumei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Banca beneficiarului și contul │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANȚĂRI, PLĂȚI INTERMEDIARE,
  PLĂȚI FINALE ÎN CADRUL CONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR DE
  FINANȚARE/ACORDURILOR DE FINANȚARE
  Cod C.3 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare/Acordul de finanțare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Angajamentul bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Cererea de plată/rambursare privind prefinanțări, plăți │ │ │intermediare, plăți finale │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Notificarea privind depunerea cererii de plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Nota de autorizare a plății/rambursării │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.7. │- Decont privind prefinanțarea acordată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.8. │- Avizul de plată/rambursare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.9. │- Documentația justificativă specifică care rezultă din actul normativ│ │ │ce reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Ordonanțarea de plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Nivelul sumei datorate, rezultat în urma operațiunii de lichidare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │ │ │disponibil, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din notele │ │ │justificative, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Natura plății │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Beneficiarul sumei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Banca beneficiarului sumei │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDIN DE PLATĂ ÎN VALUTĂ PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A RATELOR DE CAPITAL,
  A DOBÂNZILOR, A COMISIOANELOR ȘI A ALTOR COSTURI PROVENITE DIN
  ÎMPRUMUTURI EXTERNE
  Cod C.4 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Notificarea de plată înaintată de finanțatorul extern │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Adresa de confirmare a obligației de plată din partea beneficiarului│ │ │final al creditului extern sau ordin de plată/extras de cont atestând │ │ │virarea echivalentului în lei al obligației de plată la extern în │ │ │contul entității publice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Nota de fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Angajamentul legal, ca izvor al obligațiilor de plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de Ordin de plată în valută pentru achitarea, la extern, a│ │ │ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri │ │ │provenite din împrumuturile externe │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul sumei datorate, rezultat din notificarea de plată înaintată │ │ │de organismul financiar internațional │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3 │- Termenul de rambursare, prevăzut în angajamentul legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4 │- Nivelul sumei propuse pentru lichidare de direcția de specialitate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din actele │ │ │justificative, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Natura cheltuielii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Beneficiarul sumei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Banca beneficiarului și contul │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND VIRAREA CĂTRE BANCĂ A CONTRAVALORII ÎN LEI
  A VALUTEI DISPONIBILIZATE PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A OBLIGAȚIILOR DE
  PLATĂ REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT SAU
  GARANTATE DE STAT
  Cod C.5 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Notificarea de plată, înaintată de organismul internațional │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Ordinul de schimb valutar pentru cumpărare de valută │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Ordinul de plată în valută │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Confirmarea băncii privind operațiunea de plată la extern │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Nota de lichidare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei│ │ │față de bancă │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Ordonanțarea de plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul sumei datorate, rezultat din avizul de plată înaintat de │ │ │organismul financiar internațional │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Termenul de plată prevăzut în angajamentul legal și confirmarea │ │ │băncii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Nivelul sumei propuse pentru lichidare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.5. │- Încadrarea în subdiviziunile clasificației bugetare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din actele │ │ │justificative, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Natura cheltuielii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Beneficiarul sumei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Banca beneficiarului și contul │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ ÎN LEI, ORDONANȚARE DE PLATĂ EXTERNĂ SAU
  ORDONANȚARE A TRANSFERULUI VALUTAR, PENTRU PLĂȚI CARE SE EFECTUEAZĂ
  DIN CONTURILE SPECIALE ALE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE
  Cod C.6 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a │ │ │efectuării operațiunii pentru care se solicită plata │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Alte documente justificative de transport, vămuire sau situații de │ │ │lucrări ori recepția bunurilor, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de ordonanțare de plată în lei, ordonanțarea de plată │ │ │externă sau ordonanțarea transferului valutar, pentru plăți care se │ │ │efectuează din conturile speciale ale împrumuturilor guvernamentale │ │ │externe │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Nivelul sumei datorate rezultat în urma operațiunii de lichidare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4 │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │ │ │disponibil, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din actele │ │ │justificative pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Natura cheltuielii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Beneficiarul sumei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Banca beneficiarului și contul │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ, PRIN ACREDITIV SIMPLU SAU DOCUMENTAR, ÎN CADRUL
  UNUI CONTRACT EXTERN FINANȚAT PRINTR-UN ÎMPRUMUT EXTERN
  Cod C.7 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Acreditivul simplu sau documentar, emis de banca depozitară a │ │ │contului special │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Alte documente justificative de transport, vămuire sau situații de │ │ │lucrări ori recepția bunurilor, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │ Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de ordonanțare de plată, prin acreditiv simplu sau │ │ │documentar, în cadrul unui contract extern finanțat printr-un împrumut│ │ │extern │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Nivelul sumei datorate rezultat în urma operațiunii de lichidare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │ │ │disponibil, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din actele │ │ │justificative pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Natura cheltuielii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Beneficiarul sumei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Banca beneficiarului și contul │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ EXTERNĂ PENTRU COTIZAȚII, CONTRIBUȚII,
  TAXE ETC. LA DIVERSE ORGANISME INTERNAȚIONALE
  Cod C.8 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Angajamentul bugetar global/individual │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Acordul, convenția sau protocolul privind aderarea la organismul │ │ │internațional, inclusiv actul normativ care aprobă aderarea respectivă│ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Avizul de plată primit de la organismul internațional și/sau alte │ │ │elemente care privesc suma de plată în valută și termenul scadent la │ │ │plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Ordonanțarea de plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Valoarea cheltuielilor lichidate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │ │ │disponibil, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din actele │ │ │justificative pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Natura cheltuielii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Numărul și data emiterii facturii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Beneficiarul sumei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.4. │- Banca beneficiarului și contul │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU SUBVENȚII, TRANSFERURI, PRIME SAU ALTE PLĂȚI
  DIN FONDURI PUBLICE, ACORDATE OPERATORILOR ECONOMICI SAU ALTOR
  BENEFICIARI LEGALI
  Cod C.9 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Angajamentul bugetar global/individual │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Nota de fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Documentația specifică, conform actului normativ care reglementează │ │ │domeniul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Ordonanțarea de plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Nivelul sumei datorate rezultat în urma operațiunii de lichidare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │ │ │disponibil, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din actele │ │ │justificative pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Natura plății │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Beneficiarul sumei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Banca beneficiarului și contul │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND REDEVENȚE, CHIRII SAU ALTE CHELTUIELI
  LEGATE DE CONCESIONARE SAU ÎNCHIRIERE
  Cod C.10 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Documente specifice privind derularea operațiunilor de concesionare │ │ │sau închiriere │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Contract de concesiune/închiriere │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Ordonanțarea de plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea sumei prevăzute pentru plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │ │ │disponibil, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din actele │ │ │justificative pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Natura plății │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Beneficiarul sumei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Banca beneficiarului și contul │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ EXTERNĂ PRIVIND ALTE PLĂȚI DECÂT CELE AFERENTE
  ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE
  Cod C.11 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Angajamentul bugetar individual/global │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Nota de fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Contract de furnizare/servicii/lucrări │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Factura externă │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Documente de transport, vămuire, recepție, situații de lucrări, după│ │ │caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Documente specifice care rezultă din actul normativ ce reglementează│ │ │domeniul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Ordonanțarea de plată externă │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Nivelul sumei datorate rezultat în urma operațiunii de lichidare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. │- Disponibilul în cont │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din actele │ │ │justificative pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Natura plății │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Beneficiarul sumei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Banca beneficiarului și contul │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND CHELTUIELILE CE SE EFECTUEAZĂ DIN FONDURI
  PRIMITE DE LA PERSOANE JURIDICE SAU FIZICE CU TITLU DE DONAȚIE SAU
  SPONSORIZARE
  Cod C.12 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Angajamentul bugetar individual/global │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Nota de fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Actul de donație sau sponsorizare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Angajamentul legal (contract, comandă etc.) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Documentele care atestă livrarea produselor, prestarea serviciilor │ │ │sau executarea lucrărilor, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale│ │ │după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Ordonanțarea de plată a cheltuielilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a sumei prevăzute pentru plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Nivelul sumei datorate rezultat în urma operațiunii de lichidare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din actele │ │ │justificative pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Concordanța valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanțată la │ │ │plată și încadrarea acesteia în angajamentul legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Natura plății │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Beneficiarul sumei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.4. │- Banca beneficiarului și contul │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ/DISPOZIȚIE DE PLATĂ CĂTRE CASIERIE PRIVIND AVANSURI
  SAU SUME CUVENITE TITULARULUI DE DECONT, CARE SE ACORDĂ PRIN CASIERIE
  Cod C.13 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Angajamentul bugetar global/individual │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Nota de fundamentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Documente specifice prin care s-au aprobat acțiunea și devizul │ │ │acesteia │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Decontul justificativ al cheltuielilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Ordonanțarea de plată/Dispoziția de plată către casierie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │ │ │disponibil, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată/dispoziția de plată │ │ │către casierie cu cele din actele justificative pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Natura plății │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Beneficiarul sumei │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ A SALARIILOR, ALTOR DREPTURI SALARIALE ACORDATE
  PERSONALULUI, PRECUM ȘI A OBLIGAȚIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA
  Cod C.14 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Centralizatorul lunar al statelor de salarii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Statul de funcții │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Bugetul aprobat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale│ │ │după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1. │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Ordonanțarea de plată │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea sumei propusă la plată în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Valoarea cheltuielilor lichidate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │ │ │disponibil, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Încadrarea numărului de personal din statul de salarii în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1. │- Numărul maxim de personal stabilit prin buget │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. │- Numărul rezultat din statul de funcții │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din actele │ │ │justificative pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. │- Tipul plății │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.2. │- Beneficiarul sumei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.3. │- Banca beneficiarului și contul │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6. │Respectarea prevederilor legale pentru plata: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6.1. │- Salariilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6.2. │- Sporurilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6.3. │- Orelor suplimentare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6.4. │- Premiilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6.5. │- Altor drepturi salariale │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6.6. │- Contribuțiilor │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT DE CONCESIONARE/ÎNCHIRIERE SAU DE ADMINISTRARE A BUNURILOR
  PROPRIETATE PUBLICĂ (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT/TITULAR AL
  DREPTULUI DE PROPRIETATE)
  Cod D.1 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare a concesionării/închirierii sau administrării │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Documentația specifică privind derularea operațiunilor de │ │ │concesionare/închiriere sau administrare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1. │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Contractul de concesionare/închiriere sau administrare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea valorii contractului în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acțiunii (unde este│ │ │cazul) │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE SAU SERVICII, ÎN CARE
  ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT
  Cod D.2 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Raportul de avizare a finalizării stadiului de finalizare a deciziei│ │ │de concesionare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Documentația de atribuire │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Anunțul de participare și dovada transmiterii spre publicare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Actul de numire a comisiei de evaluare/negociere │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Ofertele prezentate de operatorii economici │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.7. │- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor/Procesul-verbal de │ │ │negociere │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.8. │- Raportul procedurii de atribuire │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.9. │- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.10.│- Contestațiile și soluționarea lor, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.11.│- Contractul de concesiune de lucrări publice sau servicii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.12.│- Anexele nr. 1a), 1b) și 2 la Normele metodologice privind angajarea,│ │ │lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,│ │ │precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare │ │ │și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice │ │ │nr. 1.792/2002 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Contractul: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Stabilirea termenilor contractului în concordanță cu prevederile │ │ │cadrului normativ │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE AVÂND CA OBIECT TRANSMITEREA
  BUNULUI FĂRĂ PLATĂ
  Cod D.3 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Referatul de disponibilizare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Adresele instituțiilor publice care solicită bunul disponibilizat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Procesul-verbal de predare-primire sau actul intern de decizie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Actele intern de decizie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Respectarea prevederilor legale privind procedura de transmitere fără │ │ │plată a bunului │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  A CONTRACTULUI DE VÂNZARE/CUMPĂRARE A BUNURILOR DISPONIBILIZATE
  (ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE VÂNZĂTOR)
  Cod D.4 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Referatul de disponibilizare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Decizia de numire a comisiei de evaluare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Raportul de evaluare a bunurilor ce urmează a fi disponibilizate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Documentația licitației cu strigare de desfășurat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4.1│- Decizia de numire a comisiei de licitație │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4.2│- Anunțul de vânzare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4.3│- Procesul-verbal de adjudecare a licitației │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4.4│- Alte documente specifice, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Se verifică: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Respectarea prevederilor legale referitoare la desfășurarea │ │ │procedurii de valorificare prin licitație cu strigare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Stabilirea termenilor contractuali în concordanță cu cadrul normativ│ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Existența avizului compartimentului juridic │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACORD-CADRU DE ACHIZIȚII PUBLICE
  Cod E.1 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Programul anual de achiziții publice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Nota privind determinarea valorii maxime estimate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Documentul de aprobare a procedurii de atribuire selectate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Anunțul/Invitația de participare la procedură │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Documentația de atribuire │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului│ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.7. │- Ofertele │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.8. │- Procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și dovada │ │ │transmiterii acestuia tuturor ofertanților │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.9. │- Raportul procedurii de atribuire │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.10.│- Comunicările către ofertanți ale rezultatului aplicării procedurii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.11.│- Documentul privind soluționarea contestațiilor (dacă este cazul) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.12.│- Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului │ │ │de investiții │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.13.│- Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării│ │ │cheltuielilor asimilate investițiilor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul de acord-cadru de achiziții publice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Acordul-cadru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Să fie cuprins în programul anual de achiziții publice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Să se încheie cu ofertantul/ofertanții declarat/declarați │ │ │câștigător/câștigători în raportul procedurii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Să prevadă obligațiile pe care operatorul/fiecare operator economic │ │ │și le-a asumat prin propunerea tehnică │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Să prevadă prețul/tariful unitar sau prețurile/tarifele unitare pe │ │ │care operatorul/fiecare operator economic le-a prevăzut în propunerea │ │ │financiară │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.5. │- Să prevadă cantitatea maximă totală estimată care poate fi │ │ │contractată pe durata întregului acord-cadru │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.6. │- Să prevadă cantitatea minimă și cantitatea maximă estimate care ar │ │ │putea face obiectul unui singur contract subsecvent │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.7. │- Să prevadă durata acordului-cadru │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.8. │- Să prevadă acordarea de avansuri numai cu respectarea legii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.9. │- Să prevadă actualizarea prețului/tarifului numai cu respectarea │ │ │legii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.10.│- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei/ofertelor │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.11.│- Să cuprindă datele de identificare a părților contractante │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.12.│- Să prevadă consecințele pentru operatorul economic care nu are │ │ │capacitatea încheierii contractului subsecvent din culpa sa │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  DOCUMENT DE ACTUALIZARE A VALORII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII
  ȘI A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII, ÎN FUNCȚIE DE EVOLUȚIA INDICILOR DE
  PREȚURI, POTRIVIT ART. 43 DIN LEGEA NR. 500/2002 PRIVIND
  FINANȚELE PUBLICE
  Cod E.2 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Programul de investiții publice, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului/ │ │ │proiectului de investiții sau a documentației de avizare a lucrărilor │ │ │de intervenții │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Devizul general al obiectivului/proiectului de investiții sau al │ │ │lucrărilor de intervenții │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.5. │- Angajamentele legale încheiate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.6. │- Situația cheltuielilor efectuate conform evidențelor contabile până │ │ │la data actualizării │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.7. │- Situația restului de executat la data actualizării │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.8. │- Baza de date statistice a Institutului Național de Statistică │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.9. │- Nota de calcul al actualizării │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Proiectul documentului de actualizare a valorii obiectivului/ │ │ │proiectului de investiții și a lucrărilor de intervenții │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Documentul de actualizare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Obiectivul/Proiectul de investiții și lucrările de intervenții să │ │ │fie cuprinse în programul de investiții publice, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării să │ │ │fie corectă │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Valoarea restului de executat să fie corectă │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Actualizarea valorii obiectivului/proiectului de investiții sau a │ │ │lucrărilor de intervenții să fie făcută pe baza evoluției indicelui de│ │ │prețuri de consum lunar (total), comunicat de Institutul Național de │ │ │Statistică, calculat între data întocmirii devizului general și data │ │ │actualizării │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOCULUI FIX/DE
  DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
  Cod E.3 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din │ │ │funcțiune │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Act constatator al avariei │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Devizul estimativ al reparației capitale │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.4. │- Alte documente │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Actul intern de decizie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Se verifică: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Dacă actele justificative au fost întocmite și semnate de persoanele│ │ │în drept │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Dacă sunt îndeplinite condițiile scoaterii din funcțiune │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  DECONT PRIVIND CHELTUIELILE OCAZIONATE DE ORGANIZAREA ACȚIUNILOR DE
  PROTOCOL, A MANIFESTĂRILOR CU CARACTER CULTURAL-ȘTIINȚIFIC SAU A
  ALTOR ACȚIUNI CU CARACTER SPECIFIC
  Cod E.4 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Actul intern de decizie privind organizarea acțiunii de protocol, a │ │ │manifestării sau a acțiunii cu caracter specific, după caz │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Decontul de cheltuieli │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Actul intern de decizie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea decontului de cheltuieli în valoarea devizului aprobat │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE PENTRU
  ÎNDEPLINIREA UNOR MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR
  Cod E.5 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2 │- Documente specifice │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Actul intern de decizie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea decontului de cheltuieli în valoarea devizului aprobat │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND JUSTIFICAREA AVANSULUI ACORDAT PENTRU
  DEPLASĂRI ÎN ȚARĂ ȘI/SAU PENTRU ACHIZIȚII PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ
  Cod E.6 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Actul intern de decizie privind deplasarea în țară sau, după caz, │ │ │referatul aprobat privind achiziția directă │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Actul intern de decizie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea decontului de cheltuieli în valoarea devizului aprobat │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT DE SPONSORIZARE ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE
  BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII
  Cod E.7 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare a sponsorizării/contractului de sponsorizare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Documentația specifică privind derularea operațiunilor de │ │ │sponsorizare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Contract de sponsorizare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Dacă entitatea publică desfășoară sau urmează să desfășoare o │ │ │activitate dintre cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu │ │ │modificările și completările ulterioare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea valorii contractului în: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acțiunii (unde este│ │ │cazul) │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT DE DONAȚIE, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE DONATAR
  Cod E.8 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Nota de fundamentare a donației │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Documentația specifică privind derularea operațiunii de donație │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Actul de donație │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.2. │- Dacă entitatea publică desfășoară sau urmează să desfășoare o │ │ │activitate dintre cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu │ │ │modificările și completările ulterioare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Actul de donație: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. │- Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acțiunii (unde │ │ │este cazul) │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.2. │- Respectă regimul juridic al bunului/bunurilor care face/fac obiectul│ │ │donației │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.3. │- Dacă bunul/bunurile respectiv/respective este/sunt grevat(e) de │ │ │datorii │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.4. │- Existența avizului compartimentului juridic │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  DISPOZIȚIE DE ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE
  Cod E.9 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Decontul de cheltuieli │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2 │- Decizie de imputație │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Alte documente │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Încadrarea sumei de cheltuieli în limita decontului │ └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  NOTIFICARE DE PREFINANȚARE DIN FONDURI COMUNITARE
  Cod E.10 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Obiectivele verificării │ │ crt.│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │Existența actelor justificative │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. │- Prognoza fluxului de prefinanțare │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │- Soldul disponibil din fonduri comunitare, copie extras cont │ │ │trezorerie │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │- Bugetul aprobat │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături