ORDIN nr. 1.246 din 6 decembrie 2012(*actualizat*)privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală(actualizat până la data de 1 ianuarie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. R.A. 824 din 6 decembrie 2012, precum şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 916 din 26 octombrie 2012,în temeiul prevederilor:- titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se numeşte responsabil naţional pentru identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori prof. dr. Ioana Grinţescu.----------Art. 1 a fost modificat de art. IV din ORDINUL nr. 1.721 din 29 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016.  +  Articolul 2 (1) Se numesc următorii responsabili regionali pentru identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori:- Bucureşti - conf. dr. Ioana Grinţescu;- Iaşi - asist. univ. dr. Mihaela Blaj;- Târgu Mureş - prof. dr. Sanda Copotoiu;- Cluj-Napoca - conf. dr. Natalia Hagău;- Timişoara - prof. dr. Dorel Săndesc.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1 din 3 ianuarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2013. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor îndeplini următoarele atribuţii: a) supraveghează din punct de vedere metodologic toate procedurile de declarare a morţii cerebrale în cadrul unităţilor sanitare arondate de către Agenţia Naţională de Transplant; b) verifică respectarea protocolului de declarare a morţii cerebrale în cadrul unităţilor sanitare arondate; c) asigură o strânsă legătură cu coordonatorul de transplant regional şi cu coordonatorii de transplant de la nivelul unităţilor sanitare arondate; d) colectează toate datele referitoare la donatorii reali şi potenţiali aflaţi în moarte cerebrală din cadrul unităţilor sanitare arondate; e) prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie raportul activităţii privind declararea donatorilor din unităţile sanitare arondate; f) organizează, cu sprijinul Agenţiei Naţionale de Transplant şi al Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, cursuri privind protocoalele de declarare a morţii cerebrale, precum şi protocoalele de menţinere în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală; g) pot prelua oricând atribuţiile persoanei responsabile cu identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori de la nivelul unităţilor sanitare arondate.  +  Articolul 3 (1) Conducerile unităţilor sanitare autorizate şi acreditate pentru efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană şi nominalizate prin Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, pentru activitatea de prelevare de la donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală au obligaţia de a desemna un coordonator de transplant la nivelul unităţii sanitare, precum şi o persoană responsabilă cu identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori. (2) Coordonatorul de transplant la nivelul unităţii sanitare trebuie să fie de profesie medic sau asistent medical şi va îndeplini următoarele atribuţii: a) detectează şi identifică potenţialii donatori aflaţi în moarte cerebrală în strânsă legătură cu personalul secţiilor de Anestezie şi terapie intensivă (ATI), neurologie, neurochirurgie etc.; b) discută cu familiile potenţialilor donatori în vederea obţinerii acordului privind prelevarea de organe şi/sau de ţesuturi şi de celule în scopul transplantării; c) verifică completarea corectă a formularului de declarare a morţii cerebrale a donatorului, a formularului de declarare a acestuia, precum şi a celorlalte formulare prevăzute de legislaţia în vigoare; d) contactează medicul legist în vederea obţinerii autorizaţiei medico-legale pentru prelevare, dacă este cazul; e) pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, coordonatorul de transplant trebuie să poată fi contactat şi să fie disponibil în permanenţă; f) atribuţiile sale pot fi oricând preluate de către coordonatorul de transplant regional. (3) Persoana responsabilă cu identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori trebuie să fie un medic cu specialitatea Anestezie şi terapie intensivă din cadrul secţiei ATI a unităţii sanitare şi este desemnată de conducerea unităţii sanitare, la propunerea şefului de secţie ATI, cu avizul responsabilului regional. (4) Persoana prevăzută la alin. (3) are următoarele atribuţii: a) identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală; b) aplicarea protocolului de declarare a morţii cerebrale şi confirmarea morţii cerebrale; c) aplicarea protocolului de menţinere în condiţii fiziologice a potenţialului donator; d) informarea Agenţiei Naţionale de Transplant şi a coordonatorului de transplant de la nivelul unităţii sanitare, în vederea contactării familiilor potenţialilor donatori pentru obţinerea acordului privind prelevarea de organe şi/sau de ţesuturi şi/sau de celule în scopul transplantării; e) asigurarea procedurilor specifice de anestezie pe perioada procesului de prelevare; f) trebuie să poată fi contactată şi să fie disponibilă în permanenţă. (5) În perioada în care persoana prevăzută la alin. (3) este indisponibilă din motive obiective, atribuţiile menţionate la alin. (4) sunt delegate de conducerea unităţii sanitare unui alt medic cu specialitatea Anestezie şi terapie intensivă din cadrul secţiei ATI a unităţii sanitare. (6) Personale nominalizate la alin. (1) au obligaţia de a raporta lunar Agenţiei Naţionale de Transplant numărul potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, conform protocoalelor stabilite de aceasta.  +  Articolul 4 (1) Raporturile de muncă dintre unităţile sanitare şi persoanele desemnate conform art. 2 şi 3 se stabilesc potrivit legii. (2) Persoanele desemnate conform art. 2 şi 3 vor fi remunerate pentru activitatea desfăşurată în acest sens, din suma alocată prin Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, cu un salariu tarifar echivalent normei de bază, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.  +  Articolul 5 (1) Desemnarea persoanelor conform art. 3 va fi comunicată Agenţiei Naţionale de Transplant de către unităţile sanitare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin. (2) Agenţia Naţională de Transplant are obligaţia de a asigura publicarea permanentă pe site-ul său web a listei actualizate a persoanelor nominalizate conform art. 1-3. (3) Arondarea regională a unităţilor sanitare prevăzute la art. 3 alin. (1) va fi stabilită de către Agenţia Naţională de Transplant şi va fi comunicată acestora, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin.  +  Articolul 6Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, Agenţia Naţională de Transplant, persoanele nominalizate şi instituţiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 723/2006 privind obligativitatea desemnării medicilor responsabili cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală, în unităţile sanitare care derulează subprogramul 2.12 "Transplant de organe şi ţesuturi", finanţat de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 27 iunie 2006.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Raed Arafat
    Bucureşti, 6 decembrie 2012.Nr. 1.246.---------