HOTĂRÎRE Nr. 291 DIN 30/12/91 *** Republicatăpentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea lucrărilor publice
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 339 DIN 30/12/92  Notă *) Republicată în temeiul art. III din Hotărîrea Guvernului nr. 750 din 19 noiembrie 1992.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Execuţia lucrărilor publice finanţate de la bugetul de stat, bugetele locale, din fondurile speciale constituite prin lege în afară acestor bugete, precum şi din surse proprii şi credite bancare acordate regiilor autonome, se adjudeca pe bază de licitaţie publică.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul privind organizarea licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea lucrărilor publice, împreună cu anexele nr. 1-7.  +  Articolul 3Asigurarea desfăşurării unei activităţi unitare referitoare la licitaţiile pentru execuţia lucrărilor publice, finanţate de la bugetul de stat, din fondurile speciale constituite în afară acestuia, precum şi din surse proprii şi credite bancare acordate regiilor autonome aflate sub autonomia ministerelor, departamentelor şi instituţiilor centrale privind îndrumarea metodologică, verificarea, aprobarea şi arbitrajul, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, prin Direcţia de licitaţii, constituită în acest scop.  +  Articolul 4Activitatea de verificare, aprobare şi arbitraj al licitaţiilor pentru execuţia lucrărilor publice finanţate de la bugetele locale, din fondurile speciale constituite în afară acestora, precum şi din surse proprii şi credite bancare acordate regiilor autonome aflate sub autonomia consiliilor locale, judeţene şi a Consiliului Local al municipiului Bucureşti, se face de către consiliile judeţene şi Consiliul Local al municipiului Bucureşti, prin oficiile de licitaţii constituite în acest scop.  +  Articolul 5Admiterea la finanţare a lucrărilor prevăzute la art. 1 se face în baza contractului de realizare a lucrărilor publice, încheiat de investitor cu ofertantul cîştigător al licitaţiei sau cu ofertantul căruia i s-a dat avizul de încredinţare directa de către Direcţia de licitaţii din Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sau oficiile de licitaţii ale consiliilor judeţene şi al Consiliului Local al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 6Prezentul regulament se poate aplica de către investitori şi în alte domenii ale economiei naţionale.  +  Articolul 7Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) furnizarea de informaţii privind valoarea sau de alta natura ofertanţilor sau altor persoane, în fazele de licitaţii, anterior adjudecării de către persoanele implicate oficial, direct sau indirect, în organizarea şi verificarea licitaţiilor; b) favorizarea unor ofertanţi în defavoarea altora, în scopul de a obţine avantaje personale de către cei implicaţi oficial, direct sau indirect, în organizarea licitaţiilor; c) obţinerea de profituri de către investitori sau organizatori, prin vînzarea documentelor licitaţiilor la preţuri mai mari decît costul multiplicării acestor documente; d) organizarea de licitaţii fără fonduri alocate în lei, precum şi, după caz, în valută, necesare execuţiei lucrărilor; e) organizarea de licitaţii în scopul testarii preţurilor pieţei; f) organizarea de licitaţii fără autorizaţiile, avizele, acordurile şi aprobările necesare anterior execuţiei lucrărilor.  +  Articolul 8Contravenţiile de la art. 7 lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 6.000 lei, cele de la lit. c) cu amendă de la 5.000 la 8.000 lei, iar cele de la lit. d), e) şi f) cu amendă de la 7.000 la 10.000 lei.Contravenţiile se constata, la sesizarea părţii vătămate, de către specialişti din cadrul Direcţiei de licitaţii din Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sau din oficiile de licitaţii din cadrul consiliilor judeţene şi Consiliului Local al municipiului Bucureşti, care, o dată cu constatarea contravenţiei, aplica şi amenda.Contravenţiilor prevăzute la art. 7 le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 9Se abroga art. 30 din Hotărîrea Guvernului nr. 1109/1990.  +  Articolul 10Prezenta hotărîre intră în vigoare la 30 de zile de la adoptare*).-------------- Notă *) Articolele 1, 3, 4, 5 şi 8 intră în vigoare la data publicării Hotărîrii Guvernului nr. 750/1992.  +  REGULAMENTprivind organizarea licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea lucrărilor publiceCUPRINSPagina------Cap. 1 - Dispoziţii generale .................... 4Cap. 2 - Organizarea activităţii de licitaţii ... 5Cap. 3 - Forme de licitaţii ..................... 5-6Cap. 4 - Publicitatea ........................... 6-7Cap. 5 - Documentele licitaţiei ................. 7Cap. 6 - Instrucţiuni pentru ofertanţi .......... 7-8Cap. 7 - Condiţii de eligibilitate a ofertantului 8Cap. 8 - Oferta ................................. 8-10Cap. 9 - Deschiderea, examinarea şi clarificarea ofertelor...10Cap. 10 - Evaluarea şi compararea ofertelor ..... 10-11Cap. 11 - Adjudecarea, informarea şi semnarea contractelor...11-12Cap. 12 - Anularea licitaţiei ................... 12Cap. 13 - Garanţiile ............................ 12Cap. 14 - Dispoziţii finale ..................... 12Anexele nr. 1-7 ................................. 12-31  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1.1Scopul regulamentului este de a crea cadrul organizatoric şi de a asigura metodologia unitară de desfăşurare a licitaţiilor ofertelor şi de adjudecare a lucrărilor publice, lucrări a căror acoperire financiară se asigura integral sau în completare de la bugetul de stat, de la bugetele locale şi din fondurile speciale constituite prin lege în afară acestor bugete, precum şi din surse proprii şi credite bancare acordate regiilor autonome.  +  Articolul 1.2Regulamentul se referă la:- execuţie de lucrări în construcţii de toate categoriile, inclusiv modernizări, transformări şi reparaţii;- secţiuni sau părţi de lucrări publice, definite distinct, ce se executa de ofertanţi specializaţi;- livrări şi montaje de utilaje şi echipamente tehnologice;- prestări de servicii care contribuie la realizarea construcţiilor.  +  Articolul 1.3Prezentul regulament poate fi utilizat şi în alte domenii ale economiei naţionale, la iniţiativa investitorilor.  +  Articolul 1.4Prin sistemul de licitare - ofertare - adjudecare se creează ofertanţilor potenţiali condiţii egale de contractare a lucrărilor publice şi se asigura investitorilor posibilitatea de a alege ofertantul cel mai competitiv.  +  Articolul 1.5Prevederile prezentului regulament se aplică atît la licitaţiile cu participarea ofertanţilor interni, cît şi la licitaţiile cu participarea ofertanţilor externi.  +  Articolul 1.6Regulamentul este în concordanta cu prevederile reglementărilor privind licitaţiile din alte tari şi regulamentele organismelor O.N.U.  +  Articolul 1.7Termenii utilizaţi în prezentul regulament sînt explicaţi în anexa nr. 1.  +  Capitolul 2 Organizarea activităţii de licitaţii  +  Articolul 2.1Pentru "lucrările publice" funcţia de îndrumare metodologică, verificare, aprobare şi de arbitraj al activităţii de licitaţii revine Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 2.2În cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului funcţionează Direcţia de licitaţii, cu atribuţii pentru desfăşurarea licitaţiilor lucrărilor publice.  +  Articolul 2.3În cadrul consiliilor judeţene şi al Consiliului Local al municipiului Bucureşti funcţionează oficii de licitaţii, cu atribuţii de verificare, aprobare şi arbitraj pentru desfăşurarea activităţii de licitaţii ale lucrărilor publice.  +  Articolul 2.4Investitorii lucrărilor publice finanţate de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fondurile speciale constituite prin lege în afară acestor bugete, precum şi din surse proprii şi credite bancare acordate regiilor autonome sînt ordonatorii de credite, desemnaţi anual. Ordonatorii principali, secundari sau terţiari de credite, în calitate de investitori, au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 2.5Direcţia de licitaţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului are următoarele atribuţii: a) elaborează norme, prescripţii şi reglementări pentru conţinutul proiectelor şi al documentelor licitaţiilor; conţinutul ofertelor; organizarea, desfăşurarea şi adjudecarea licitaţiilor; contractarea lucrărilor; b) îndeplineşte funcţia de verificator pentru toate licitaţiile organizate de investitor, în care scop: controlează şi verifica respectarea regulilor de desfăşurare a licitaţiilor; aproba adjudecarea licitaţiilor; c) soluţionează contestaţii privind activitatea de licitaţii, inclusiv adjudecarea lucrărilor publice organizate de investitori; d) desemnează, la solicitarea investitorilor, reprezentanţii Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în comisiile pentru licitaţii; e) tine evidenta activităţii de licitaţii pentru lucrările publice, informaţii la zi privind listele de lucrări publice pe titluri, investitori şi finanţatori, stadiul derulării licitaţiilor, adjudecarea şi date sintetice privind ofertele cîştigătoare; f) îndrumă activitatea de informare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii referitoare la licitaţii; g) pentru lucrările publice de importanţa deosebită şi de interes naţional îndeplineşte ea însăşi funcţia de organizator al licitaţiilor la care Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului se constituie investitor; h) numeşte comisiile pentru licitaţii ale lucrărilor publice la care Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului se constituie investitor; i) stabileşte şi aplica sancţiuni investitorilor, organizatorilor sau persoanelor care s-au făcut vinovate de abaterile prevăzute la art. 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 291/20 aprilie 1991.  +  Articolul 2.6Direcţia de licitaţii se numeşte prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi va fi formată din specialişti angajaţi ai Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 2.7Pentru desfăşurarea licitaţiilor lucrărilor publice, în mod similar art. 2.6., se organizează şi funcţionează oficii de licitaţii în cadrul consiliilor judeţene şi al Consiliului Local al municipiului Bucureşti, cu atribuţii conform art. 2.5. lit. b)-i).  +  Articolul 2.8Pentru derularea corespunzătoare a activităţii de licitaţii, investitorul lucrării publice numeşte, pentru fiecare lucrare în parte, comisia pentru licitaţii şi organizatorul licitaţiei.  +  Articolul 2.9Comisia pentru licitaţii răspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare şi adjudecare a ofertelor, pentru licitaţia publică pentru care a fost înfiinţată, de respectarea procedurii desfăşurării acesteia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi în conformitate cu prescripţiile şi reglementările transmise de Direcţia de licitaţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 2.10Comisia pentru licitaţii se compune din:- preşedintele comisiei, care, de regula, este un specialist al investitorului;- reprezentantul Ministerului Finanţelor;- reprezentantul organizatorului;- membrii comisiei, care vor fi specialişti cu experienta profesională în domeniul lucrării publice supuse licitaţiei şi cu probitate morala.  +  Articolul 2.11Numărul minim de specialişti care alcătuiesc comisia pentru licitaţii trebuie să fie 5 (cinci).  +  Articolul 2.12Pentru lucrări complexe, oficiile de licitaţii pot desemna specialişti din domeniul lucrărilor publice, care să participe la lucrările comisiei pentru licitaţii, ca membri în comisie sau ca observatori.  +  Articolul 2.13Onorariile participanţilor la lucrările comisiei pentru licitaţii (membri, invitaţi etc.), care nu sînt angajaţi permanenţi ai investitorului, se suporta de către investitor.  +  Articolul 2.14Organizatorul licitaţiei răspunde de pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei. Organizatorul licitaţiei poate fi însuşi investitorul sau un agent economic de specialitate, angajat de investitor.  +  Articolul 2.15Organizatorul licitaţiei are obligaţia sa transmită într-un exemplar, fără întîrziere, Direcţiei de licitaţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sau oficiilor de licitaţii ale consiliilor judeţene şi al Consiliului Local al municipiului Bucureşti anunţul publicitar, invitaţiile de participare la licitaţie, documentele licitaţiei şi raportul de adjudecare.De asemenea, are obligaţia sa informeze telegrafic, prin telex, telefax etc., oficiul de licitaţii asupra principalelor faze de desfăşurare a licitaţiei.  +  Articolul 2.16Verificatorul licitaţiei se numeşte pentru fiecare lucrare în parte şi se compune din minimum 3 (trei) specialişti. Aceşti specialişti nu pot fi implicaţi în nici o alta activitate de licitaţie.  +  Capitolul 3 Forme de licitaţii  +  Articolul 3.1Organizatorii licitaţiilor, în funcţie de valoarea şi complexitatea lucrărilor publice, pot folosi una din următoarele proceduri:- licitaţii publice deschise fără precalificare;- licitaţii publice deschise cu precalificare;- licitaţii publice restrînse;- încredinţarea directa.  +  Articolul 3.2Licitaţia publică deschisă fără precalificare se organizează într-o singura etapa, pentru lucrări publice la care pot participa, în număr nelimitat, furnizori sau antreprenori interni sau externi şi care îndeplinesc condiţiile din documentele licitaţiei impuse de organizatori.  +  Articolul 3.3Licitaţia publică deschisă cu precalificare este licitaţia organizată în doua etape distincte: în prima etapa participa toţi ofertanţii interesaţi şi care răspund invitatiei de precalificare, iar în a doua etapa participa numai ofertanţii selecţionaţi de organizatori pe baza competitivitatii prezentate.Aceasta procedura se aplică pentru lucrările publice complexe, la care investitorul doreşte sa selecţioneze în prealabil ofertanţii competenţi şi potenţiali, în care caz scopul primei etape este întocmirea listei ofertanţilor calificaţi.  +  Articolul 3.4Licitaţia publică restrînsa se aplică atunci cînd:- lucrarea publică, datorită specificului acesteia, poate fi executată, de regula, de un număr restrîns de furnizori sau antreprenori;- a existat o licitaţie publică anterioară, nefinalizată prin încheierea unui contract;- apar motive de urgenta de păstrare a secretului etc.Anunţarea licitaţiei se face prin invitaţii adresate direct furnizorilor sau antreprenorilor, selecţionaţi de investitori la aprecierea lor.Numărul minim de participanţi la licitaţia publică restrînsa trebuie să fie 3 (trei).  +  Articolul 3.5Încredinţarea directa a execuţiei lucrărilor publice se realizează pe baza unei singure cereri de oferta, adresată unui singur furnizor sau antreprenor.Încredinţarea directa se practica numai cu titlu de excepţie şi cu avizul Direcţiei de licitaţii din Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, respectiv al oficiilor de licitaţii ale consiliilor judeţene şi al Consiliului Local al municipiului Bucureşti, atunci cînd un anumit furnizor sau antreprenor este singurul în măsura sa satisfacă cerinţele investitorului.Sînt admise astfel de proceduri în următoarele cazuri:- încredinţări directe, stabilite la nivel naţional, ca urmare a unor relaţii internaţionale şi acorduri între guverne;- lucrări artistice speciale şi lucrări sub protecţia dreptului de autor;- lucrări care nu pot fi realizate decît de furnizorul sau antreprenorul iniţial al lucrării;- în cazul unei licitaţii publice deschise, anterioare, nu s-au depus oferte corespunzătoare şi suficiente;- cauza de forta majoră (calamitati naturale, conflagraţii etc.), care face imposibila aplicarea procedurii de licitaţie publică;- lucrări de mica importanţa şi cu durate scurte de realizare (de pînă la 3 luni).  +  Capitolul 4 PublicitateaOrganizatorul licitaţiei, în funcţie de importanţa lucrării şi de interesele investitorului, face anunţuri publicitare pentru licitaţiile lucrărilor publice în presa interna şi, după caz, în presa internationala.Anunţurile publicitare se fac cu minimum 30 de zile înainte de data depunerii ofertei.  +  Articolul 4.1Anunţul în presa interna şi internationala.Publicarea anunţurilor referitoare la licitaţii se face prin cel puţin 3 anunţuri şi va fi asigurata prin publicarea într-un cotidian de larga circulaţie şi, după caz, în publicaţiile de specialitate: Monitorul construcţiilor, Buletinul asociaţiei române a antreprenorilor de construcţii ARACO şi altele.În situaţia în care se urmăreşte şi atragerea ofertanţilor străini, licitaţia va fi cu participare internationala, în care caz publicarea anunţului de licitaţie se face şi în cel puţin un cotidian de larga circulaţie internationala şi, după caz, într-o publicaţie internationala de specialitate.În cazul finanţării lucrărilor publice de către organisme internaţionale bancare sau alţi finanţatori externi, precum şi în cazul cofinanţării, publicarea anunţului de licitaţie se va face şi în conformitate cu instrucţiunile finanţatorului.Conţinutul minim al anunţului licitaţiei este:- numele investitorului şi al organizatorului licitaţiei şi adresele acestora;- condiţii de participare;- locul de unde se pot obţine documentele licitaţiei şi alte informaţii;- obiectul licitaţiei şi descrierea sintetică a lucrării publice;- data şi ora limita a depunerii ofertelor, adresa de depunere a acestora, precum şi data, ora şi locul deschiderii ofertelor.După caz, anunţul licitaţiei poate fi completat cu:- denumirea ordonatorului de credite sau a finanţatorului;- forma şi cuantumul garanţiilor solicitate;- forma de plată şi modul de obţinere a documentelor licitaţiei.  +  Articolul 4.2Informarea prealabilă se face în mod similar cu dispoziţiile art. 4.1., de către organizatorul licitaţiei, prin preaviz de licitaţie în presa, în cazul unei lucrări publice complexe, care impune o informare anterioară anunţului publicitar privitoare la viitoarea licitaţie, o vizitare prealabilă a amplasamentului etc., cu scopul de a obţine un nivel competitiv ridicat al ofertelor.Preavizul de licitaţie poate să conţină:- numele şi adresele investitorului şi organizatorului licitaţiei publice;- descrierea succintă a obiectului licitaţiei publice;- ordonatorul de credite sau finantatorul şi, eventual, valoarea creditului;- localizarea amplasamentului şi modul în care acesta poate fi vizitat;- data anunţului publicitar.Informarea prealabilă, prin acţiunile care decurg din aceasta, nu constituie nici o obligaţie între părţi, ofertanţii fiind înregistraţi pe lista ofertanţilor posibili numai după înscrierea pentru participare, în conformitate cu anunţul publicitar al licitaţiei.  +  Articolul 4.3Publicarea anunţului pentru forma de licitaţie publică deschisă cu precalificare se face în mod similar anunţului descris la art. 4. 1., cu precizarea suplimentară ca se organizează precalificarea ofertanţilor.În vederea precalificarii, organizatorul licitaţiei transmite gratuit ofertanţilor, prin posta sau prin ridicare directa de la sediul organizatorului, informaţii tehnice şi economice privind viitoarea licitaţie, precum şi instrucţiuni de prezentare a documentelor de precalificare.De regula, documentele de precalificare constau în: informaţii privind dotarea tehnico-economică şi de personal, calificarea personalului, performanţe anterioare, lista lucrărilor executate anterior din domeniul lucrărilor care fac obiectul ofertei, atestate privind situaţia financiară, certificate de buna execuţie, scrisori de recomandare.După primirea documentelor de precalificare de la ofertanţi, în prima etapa, organizatorul le studiază, compara performanţele acestora şi întocmeşte lista ofertanţilor calificaţi.Organizatorul are obligaţia de a comunică tuturor ofertanţilor participanţi, în scris, rezultatul precalificarii.Numărul minim de ofertanţi calificaţi trebuie să fie 3 (trei).  +  Articolul 4.4Invitaţiile de participare la licitaţie publică restrînsa se fac de către investitor sau organizatorul licitaţiei, atunci cînd:- exista un număr limitat de ofertanţi specializaţi;- este necesară o selecţionare a ofertanţilor dintre furnizori sau antreprenori de specialitate, legată de interesele investitorului în realizarea calitativă a lucrării publice.Invitaţiile de participare la licitaţia publică restrînsa se transmit numai unor anumiti ofertanţi, selecţionaţi de investitor.Ofertanţii care primesc invitaţia de participare la licitaţie, dacă doresc sa participe, transmit prin telex organizatorului cererea de includere pe lista ofertanţilor potenţiali. Ofertanţii care nu primesc invitaţii nu pot sa participe la licitaţia publică restrînsa.Documentele licitaţiei se pun la dispoziţie, contra cost, numai ofertanţilor care au transmis organizatorului cererea de includere pe lista ofertanţilor potenţiali.  +  Capitolul 5 Documentele licitaţiei  +  Articolul 5.1În vederea efectuării unei licitaţii de lucrare publică, investitorul are obligaţia sa elaboreze documentele licitaţiei, care se pun la dispoziţia ofertanţilor pentru întocmirea ofertelor.  +  Articolul 5.2Documentele licitaţiei pot fi elaborate şi de către organizator sau alt agent economic de specialitate (consultant, proiectant etc.), angajat de investitor în acest scop.  +  Articolul 5.3Documentele licitaţiei sînt:- anunţul publicitar şi/sau invitaţia de participare la licitaţie;- instrucţiunile pentru ofertanţi (conform cap. 6);- formularele de oferta (conform anexelor nr. 3 a şi 3 b);- formularul de contract (conform anexei nr. 4);- condiţii generale de contractare;- condiţii speciale de contractare;- caietul de sarcini (specificăţiile tehnice cu caracter general şi special);- probe, încercări şi standarde ce trebuie respectate;- listele de cantităţi de lucrări (specificăţii cantitative), conform anexei nr. 5;- listele de utilaje şi echipamente (specificăţii cantitative), conform anexei nr. 6;- proiectul tehnic sau piesele scrise şi desenate, selecţionate în scopul licitaţiei;- graficul general de realizare a lucrării publice, prestări, livrări, recepţii;- instrucţiuni privind modul de prezentare a garanţiilor şi valoarea acestora;- alte condiţii sau prescripţii de elaborare şi de prezentare a ofertelor, pe care investitorul sau organizatorul le considera necesare (date cu privire la starea terenului, a drumurilor, a situaţiei hidrologice, a reţelelor sub şi supraterane, alte particularităţi ale amplasamentului etc.).  +  Articolul 5.4Documentele licitaţiei se pun la dispoziţia ofertanţilor, contra cost, de către organizator. Preţul de vînzare al documentelor licitaţiei nu poate depăşi costul multiplicării acestora.  +  Articolul 5.5Modificarea conţinutului documentelor licitaţiei, după vînzarea lor, poate fi facuta numai de către investitor şi numai în situaţii deosebite şi cu aprobarea verificatorului.  +  Articolul 5.6Notificarea modificării documentelor licitaţiei se face de către organizator cu minimum 30 de zile înainte de termenul de depunere a ofertelor şi obligatoriu tuturor ofertanţilor care au cumpărat documentele licitaţiei.  +  Articolul 5.7În cazul în care, ca urmare a modificării documentelor licitaţiei, este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, noul termen se va comunică de către organizator tuturor ofertanţilor, o dată cu notificarea modificării, pe baza aprobării prealabile a investitorului.  +  Capitolul 6 Instrucţiuni pentru ofertanţi  +  Articolul 6.1Instrucţiunile pentru ofertanţi fac parte din documentele licitaţiei şi cuprind date şi informaţii asupra organizării şi desfăşurării licitaţiei, precum şi precizări asupra modului de întocmire şi prezentare a ofertei.  +  Articolul 6.2Aceste instrucţiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de către ofertanţi atrage după sine descalificarea automată a ofertei.  +  Articolul 6.3Instrucţiunile pentru ofertanţi cuprind:- lista (borderoul) documentelor licitaţiei;- descrierea obiectului licitaţiei;- criteriile de eligibilitate pentru ofertanţi (conform cap. 7);- precizări privind prezentarea autorizaţiilor de funcţionare, înregistrări, taxe, asigurări etc.;- specificăţii referitoare la modul de prezentare a ofertei tehnice, ofertei comerciale şi de transmitere şi depunere a acestora;- precizări referitoare la modul de prezentare a valorii ofertei (total şi/sau parţial), exprimat în lei şi/sau în valută indicată de investitor;- instrucţiuni privind forma de prezentare a garanţiei de participare la licitaţie şi a garanţiei de buna execuţie, precum şi valorile acestora;- precizări privind modul de completare şi semnare a contractului şi eventualele negocieri ale clauzelor contractuale;- graficul general de realizare a lucrării publice, recepţii, termenul de garanţie a lucrărilor;- precizări privind prezentarea ofertei pe secţiuni, pe capitole sau categorii de lucrări. În cazul licitaţiei internaţionale, atunci cînd unele din documentele licitaţiei sînt redactate în mai multe limbi, se va preciza în mod explicit ca limba română va avea prioritate;- termenul de închidere a depunerii ofertelor (data şi ora limita de primire a ofertelor);- adresa de depunere a ofertelor şi modul de înregistrare a depunerii;- condiţii privind retragerea ofertei, penalizări;- perioada de valabilitate a ofertei;- semnăturile şi parafele necesare pe documentele ofertei;- precizări privind procedura de deschidere a ofertelor, ziua, ora, locul şi condiţiile de reprezentare;- informaţii privind examinarea, selectarea, compararea şi adjudecarea ofertelor, tehnica de calcul şi punctajul sau coeficienţii ce vor fi folosiţi la evaluarea şi departajarea ofertelor;- precizări privind aplicarea, după caz, a tratamentului preferenţial ofertanţilor interni în competiţie cu ofertanţii externi şi marjele de acordare a acestuia;- menţionarea dreptului organizatorului de a accepta sau de a respinge orice oferta sau toate ofertele în situaţiile în care condiţiile tehnice şi/sau economice prezentate de ofertanţi sînt inacceptabile pentru investitor;- menţionarea dreptului investitorului de a modifica unele termene, livrări sau lucrări, şi în ce condiţii;- precizarea modului de notificare a organizatorului către ofertant privind adjudecarea licitaţiei;- alte informaţii şi precizări pe care investitorul şi organizatorul le considera necesare.  +  Capitolul 7 Condiţii de eligibilitate a ofertantului  +  Articolul 7.1Ofertantul este admis sa participe la licitaţie în condiţiile în care este declarat eligibil de către organizator.  +  Articolul 7.2Criteriile de stabilire a eligibilităţii ofertanţilor sînt: a) dotarea tehnica, dotarea cu personal şi puterea economică; b) calificarea personalului; c) performanţele anterioare în domeniu; d) situaţia financiară cu maximum 30 de zile anterior datei de depunere a ofertei; e) lipsa sanctionarilor penale sau contravenţiilor pentru săvîrşirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte abateri prevăzute de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale; f) calitatea de agent economic autorizat şi înregistrat în domeniul lucrării publice supuse licitaţiei; g) capacitatea şi resursele de executare a lucrării respective; h) certificate de buna execuţie; i) scrisori de recomandare; j) naţionalitatea ofertantului.  +  Articolul 7.3În situaţii speciale (finanţare din surse externe, cofinantare etc.), finantatorii şi/sau investitorii pot impune şi alte condiţii de eligibilitate.  +  Articolul 7.4În vederea participării la licitaţie, este de datoria ofertanţilor să se informeze dacă sînt eligibili sau nu.  +  Articolul 7.5Organizatorii licitaţiei, la solicitarea oricărui ofertant, este obligat sa răspundă asupra aprecierii dacă acesta este eligibil sau nu.  +  Articolul 7.6Ofertantul eligibil nu înseamnă şi ofertant calificat.  +  Articolul 7.7Investitorii şi organizatorii, pe răspunderea lor, de la caz la caz, în funcţie de complexitatea lucrării publice, pot reduce criteriile de eligibilitate la minimum (art. 7.2 lit. a)-g).  +  Capitolul 8 Oferta  +  Articolul 8.1Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele licitaţiei, este secreta şi se depune la organizator în vederea participării la licitaţie.Oferta se întocmeşte de ofertant sau de către alta societate comercială de specialitate (de consultanţa, proiectare etc.) angajata de ofertant în acest scop, cu condiţia păstrării caracterului secret al acesteia.  +  Articolul 8.2Modul de structurare a documentaţiei şi modul de prezentare a ofertei vor respecta întocmai prevederile din documentele licitaţiei (cap. 5).  +  Articolul 8.3Oferta trebuie să fie ferma, să aibă caracter definitiv şi obligatoriu asupra conţinutului documentaţiei ce o alcătuieşte pe toată perioada de valabilitate precizată.  +  Articolul 8.4Oferta este supusă clauzelor juridice şi financiare înscrise în documentele ce o alcătuiesc.  +  Articolul 8.5Organizatorul licitaţiei are dreptul de a descalifica orice ofertant care nu îndeplineşte prin oferta prezentată una sau mai multe cerinţe din documentele licitaţiei, din instrucţiunile pentru ofertanţi şi condiţiile de eligibilitate.  +  Articolul 8.6Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a executa lucrarea publică în conformitate cu documentele licitaţiei şi de semnare a contractului cu investitorul.  +  Articolul 8.7Adjudecarea unei oferte reprezintă manifestarea voinţei investitorului de a incredinta lucrarea publică ofertantului, a cărui oferta a fost acceptată, şi de a semna contractul cu acesta.  +  Articolul 8.8Revocarea ofertei de către ofertant, după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare, atrage după sine pierderea garanţiei de participare.  +  Articolul 8.9Revocarea de către ofertant a ofertei după adjudecare atrage pierderea garanţiei de participare, precum şi suportarea de către ofertant a altor despăgubiri stabilite prin documentele licitaţiei.  +  Articolul 8.10Ofertanţii care sînt dovediţi ca deţin informaţii despre valoarea altor oferte din licitaţie sau au stabilit cu alţi ofertanţi înţelegeri pentru falsificarea rezultatului licitaţiei, spre a obţine preţuri mai mari, vor fi excluşi automat de la licitaţie.  +  Articolul 8.11Termenul limita (data şi ora) pînă la care pot fi depuse ofertele este denumit "termenul de închidere a depunerii ofertelor". Ofertele depuse după termenul de închidere sînt automat excluse de la licitaţie şi se restituie ofertanţilor nedesfăcute.  +  Articolul 8.12Perioada de timp necesară elaborării ofertelor (de la data anunţului publicitar sau data expedierii invitaţiilor, pînă la data depunerii ofertelor) se stabileşte de organizator, dar nu va fi mai mica de 30 de zile calendaristice, iar în cazul unor lucrări de complexitate ridicată, de minimum 60 de zile calendaristice.  +  Articolul 8.13Perioada de valabilitate a ofertei se stabileşte de către organizator, ţinînd cont ca aceasta se considera de la data deschiderii ofertelor şi pînă la data semnării de către ambele părţi a contractului.  +  Articolul 8.14La stabilirea termenului de valabilitate a ofertei, organizatorul va avea în vedere o perioadă de timp necesară pentru: studierea şi compararea ofertelor; luarea deciziei de adjudecare şi obţinerea avizului de la verificator, eventual a reverificării şi reluării deciziei de adjudecare, dacă verificatorul o cere; comunicarea deciziei de adjudecare; finalizarea negocierilor şi semnarea contractului.  +  Articolul 8.15Oferta trebuie să conţină, în mod expres, termenul de valabilitate a acesteia, în conformitate cu precizările cuprinse în cap. 6 "Instrucţiuni pentru ofertanţi".  +  Articolul 8.16În situaţii excepţionale, înainte de expirarea perioadei iniţiale de valabilitate a ofertelor, investitorul poate să ceara ofertanţilor o prelungire a acestei perioade. Solicitarea şi răspunsul se vor face în scris sau telegrafic.Ofertantului care accepta solicitarea nu i se va cere şi nici nu i se va permite să-şi modifice oferta, ci sa extindă în mod corespunzător valabilitatea garanţiei sale de participare la licitaţie. Prevederile art. 8.8., referitoare la plata şi pierderea garanţiei de participare la licitaţie, vor fi valabile şi pe perioada de extindere a valabilităţii ofertei.În situaţia în care termenul de prelungire a valabilităţii ofertei este mai mare de 30 de zile, investitorul poate solicita ofertanţilor şi modificarea valorii ofertelor.Ofertantul poate să refuze prelungirea termenului de valabilitate a ofertei fără pierderea garanţiei de participare la licitaţie.  +  Articolul 8.17Valoarea totală şi pe secţiuni a lucrării publice care face obiectul ofertei, denumita în continuare valoarea ofertei, se înscrie de către ofertant în formularele de oferta (anexele nr. 3 a şi 3 b).  +  Articolul 8.18Valoarea ofertei se stabileşte de către ofertant, de regula, prin aplicarea preţurilor sale unitare, care vor fi înmulţite cu cantităţile din listele de cantităţi de lucrări, de utilaje şi echipamente (primite de la organizator prin documentele licitaţiei), după care acesta va stabili valorile pe capitole de lucrări, secţiuni, cheltuieli generale şi, în final, valoarea totală a ofertei, conform instrucţiunilor pentru ofertanţi.  +  Articolul 8.19Articolele din listele de cantităţi de lucrări şi din listele de utilaje şi echipamente, nespecificate de către organizatori prin documentele licitaţiei, se vor înscrie şi cota de către ofertant separat, fără a fi incluse în valoarea ofertei.  +  Articolul 8.20Articolele din listele de cantităţi de lucrări şi din listele de utilaje şi echipamente necotate de către ofertant nu vor fi plătite de investitor şi se considera ca acestea sînt incluse în alte preţuri ale listelor, deci rămîn în obligaţia ofertantului şi se includ în valoarea ofertei.  +  Articolul 8.21Valoarea ofertei se poate stabili de către ofertant şi prin alte metode, atunci cînd documentele licitaţiei le precizează.  +  Articolul 8.22În valoarea ofertei, ofertantul va include şi contravaloarea taxelor, impozitelor, asigurărilor etc., în conformitate cu prevederile condiţiilor contractuale.  +  Articolul 8.23Preţurile unitare şi totale pe articole şi capitole de lucrări ale ofertei pot fi:- fixe, în cazul în care condiţiile contractuale prevăd ca acestea sa ramina nemodificate pe întreaga durata a contractului;- modificabile (indexate), atunci cînd valorile cotate de ofertant pot fi modificate pe durata contractului.În acest caz, investitorul, prin documentele licitaţiei (instrucţiunile pentru ofertanţi şi condiţiile contractuale), va face precizări speciale privind redactarea valorii ofertei, precum şi în situaţiile în care accepta indexarea preţurilor.  +  Articolul 8.24Valoarea totală şi parţială a ofertei se va prezenta în lei şi, după caz, în valută, conform instrucţiunilor pentru ofertanţi, şi de regula:- în lei pentru lucrările, utilajele şi echipamentele care se procura din ţara;- în valută indicată pentru lucrările, utilajele şi echipamentele procurate din alte tari.  +  Articolul 8.25Cu privire la eventualele modificări ale preţurilor şi ale legislaţiei în vigoare pînă la data depunerii ofertelor, în perioada de valabilitate a ofertei şi în perioada de execuţie a lucrărilor, în scopul de a nu se produce diverse interpretări de către ofertanţi la stabilirea valorii ofertei, se vor face precizări clare, de către organizator, în instrucţiunile pentru ofertanţi şi în condiţiile contractuale.  +  Articolul 8.26Ofertantului i se recomanda sa viziteze şi sa examineze amplasamentul lucrărilor şi împrejurimilor acestuia şi să obţină pentru el însuşi, pe proprie răspundere, toate informaţiile necesare pentru elaborarea ofertei şi încheierea contractului. Costul acestei vizite va fi suportat de ofertant.  +  Articolul 8.27Investitorul va permite ofertantului şi personalului acestuia sau agenţilor săi sa pătrundă în incinta şi pe terenurile respective, în scopul efectuării acestei inspectari, dar numai cu condiţia expresă ca ofertantul, personalul sau agenţii săi sa suporte eventualele daune cauzate ca urmare a vizitei.  +  Articolul 8.28Ofertanţii care doresc să ofere alternative tehnico-economice nesolicitate (faţă de cerinţele din documentele licitaţiei) trebuie mai întîi sa întocmească oferta de baza pentru cerinţele tehnice incluse în documentele licitaţiei, după care să furnizeze suplimentar toate elementele necesare pentru o evaluare completa a ofertelor alternative, inclusiv calculele proiectului, specificăţii tehnice, listele de cantităţi de lucrări, de utilaje şi echipamente şi preţurile lor parţiale şi totale, metodologia de execuţie propusă şi alte detalii relevante.Comisia pentru licitaţii va lua în considerare ofertele alternative, dacă acestea sînt acceptate din punctul de vedere al soluţiilor şi exigenţelor de calitate.  +  Articolul 8.29Oferta va cuprinde, de regula: scrisoarea de transmitere a ofertei (anexele nr. 2 a şi 2 b); formularul de oferta (anexele nr. 3 a şi 3 b); garanţia de participare; liste de cantităţi de lucrări (anexa nr. 5); liste de cantităţi pentru utilaje şi echipamente (anexa nr. 6); tabele cu informaţii suplimentare; informaţii şi documente despre eligibilitate şi calificări; oferte alternative (dacă se prezintă); documente nominalizate de reprezentare şi orice alte materiale care se cer a fi completate şi transmise conform instrucţiunilor pentru ofertanţi.  +  Articolul 8.30Ofertele se depun de ofertant, în conformitate cu instrucţiunile pentru ofertanţi, de regula în doua exemplare, un exemplar în original şi o copie.Se pot prezenta şi mai multe copii (dacă organizatorul o cere prin instrucţiuni), în scopul folosirii lor de către finanţator şi/sau verificator.  +  Articolul 8.31Ofertantul va introduce originalul şi fiecare copie, separat, în cîte un plic interior, acestea introducîndu-se într-un plic exterior notînd corespunzător plicurile interioare cu "original" şi "copie".  +  Articolul 8.32Pe plicuri se va scrie, clar şi citeţ, în conformitate cu precizările din instrucţiuni: a) Pe plicul exterior:- adresa organizatorului licitaţiei;- titlul lucrării publice sau titlul contractului şi numărul acestuia, dacă exista;- cuvintele "a nu se deschide înainte de (ora şi data)";- nici o alta inscripţie nu se trece pe plicul exterior. b) Pe plicul interior:- se vor înscrie numele şi adresa ofertantului, pentru ca oferta să poată fi returnată nedeschisă, în cazul în care aceasta a fost trimisa prea tirziu sau nu a fost acceptată din orice alt motiv.  +  Articolul 8.33Plicul exterior şi plicul interior vor fi sigilate de către ofertant. Dacă plicul exterior nu este sigilat şi notat conform art. 8.32., organizatorul nu va purta nici o răspundere pentru adresarea gresita. Organizatorul licitaţiei va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau desfăcute, indiferent din vina cui s-au produs acestea.  +  Articolul 8.34Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborării şi prezentării ofertei sale. Investitorul nu va fi, în nici un caz, răspunzător pentru aceste costuri, indiferent de derularea sau rezultatul obţinut la adjudecare.  +  Capitolul 9 Deschiderea, examinarea şi clarificarea ofertelor  +  Articolul 9.1Ofertele depuse de ofertanţi pînă la data şi ora precizată pentru depunere se vor păstra de organizator sub cheie, după ce s-a verificat în prealabil dacă plicurile şi sigiliile sînt intacte.  +  Articolul 9.2La data, ora şi locul anunţate pentru deschiderea licitaţiei vor fi prezenţi membrii comisiei pentru licitaţii, reprezentanţii ofertanţilor, care vor prezenta şi documentele de împuternicire, reprezentanţii investitorului şi, după caz, alţi specialişti invitaţi.Toţi cei prezenţi vor semna de participare.  +  Articolul 9.3La deschiderea licitaţiei, preşedintele comisiei pentru licitaţii va anunta numele ofertanţilor, după care va deschide ofertele (plicurile), inclusiv documentele incluse în acestea.În continuare, va anunta clar: numele ofertanţilor; valorile ofertelor totale şi pe secţiuni; propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile şi caracteristicile principale ale acestora; notificările în scris referitoare la modificările şi retragerile de oferte (dacă exista); existenta garanţiilor de participare solicitate; orice alte detalii pe care comisia le considera necesare.  +  Articolul 9.4După deschidere şi anuntare, conform art. 9.3., pentru propriile sale evidente, comisia pentru licitaţii va întocmi un proces-verbal, care se va citi în prezenta participanţilor, în care se va menţiona:- lista ofertelor; numele şi adresele ofertanţilor; valorile totale şi pe secţiuni ale acestora; notificările în scris referitoare la modificările şi retragerile de oferte; existenta garanţiilor de participare, precum şi alte informaţii dezvăluite;- lista ofertelor respinse ca urmare a unor lipsuri sau neconformităţi faţă de prevederile documentelor licitaţiei.Procesul-verbal va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei pentru licitaţii şi, după caz, de invitaţi şi de reprezentanţii ofertanţilor.  +  Articolul 9.5Ofertele pentru care s-au transmis notificări de retragere sau ofertele întîrziate se vor înapoia ofertanţilor respectivi nedeschise.  +  Articolul 9.6După deschiderea în public a ofertelor, acestea se vor păstra sub cheie.  +  Articolul 9.7Orice încercare a unui ofertant de a influenţa comisia în procesul de examinare, clarificare, evaluare şi comparare a ofertelor şi în luarea deciziilor, cu privire la încredinţarea contractului, poate avea ca rezultat respingerea ofertei respective.  +  Articolul 9.8Comisia pentru licitaţii procedează, în continuare, pe loc sau în zilele următoare, cu respectarea prevederilor de la art. 9.6. şi 9.7., la stabilirea situaţiilor în care fiecare oferta răspunde sau nu cerinţelor prevăzute în documentele licitaţiei şi abia după aceea trece la examinarea, clarificarea şi evaluarea de detaliu a ofertelor.  +  Articolul 9.9În scopul examinării, evaluării şi comparării obiective a ofertelor, comisia pentru licitaţii poate să ceara ofertanţilor, individual, să-şi clarifice ofertele, inclusiv sa defalce preţurile unitare.Solicitarea de clarificare şi răspunsul aferent se vor face în scris, telegrafic, prin telex sau telefax, dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau conţinutului ofertei, excepţind cazurile în care se solicita corecţia erorilor aritmetice descoperite de comisie în cursul examinării ofertelor.  +  Articolul 9.10Dacă o ofertă nu răspunde cerinţelor documentelor licitaţiei, aceasta va fi respinsă de către comisia pentru licitaţii, în situaţia în care ofertantul nu poate corecta sau clarifica ulterior, conform art. 9.9., erorile sau omisiunile din oferta, spre a deveni corespunzătoare.  +  Articolul 9.11Se interzice factorilor care participa la activitatea de licitaţii aducerea la cunoştinţa ofertanţilor sau altor persoane fizice şi juridice a unor informaţii suplimentare despre licitaţii, în afară informaţiilor rezultate cu ocazia deschiderii ofertelor (art. 9.3. şi art. 9.4.) şi a anunţului final de încredinţare a contractului în favoarea ofertantului cîştigător.  +  Capitolul 10 Evaluarea şi compararea ofertelor  +  Articolul 10.1Comisia pentru licitaţii va evalua şi compara ofertele stabilite ca fiind corespunzătoare, inclusiv cele care au fost corectate de către ofertanţi (la cererea comisiei), ale căror corecturi au fost acceptate şi care răspund în mod substanţial cerinţelor din documentele licitaţiei.  +  Articolul 10.2Evaluarea ofertelor se face de către comisia pentru licitaţii prin aprecierea simpla a calităţilor tehnice şi valorice sau aprecierea prin punctaj, care reprezintă rezultatul aplicării unor coeficienţi la elementele principale ale ofertelor, stabiliţi în prealabil de către investitor şi finanţator.  +  Articolul 10.3Coeficienţii de evaluare se stabilesc, după caz, pentru:- valoarea ofertei;- termenele de livrare sau recepţie;- condiţii şi facilităţi financiare;- eficienta şi competitivitatea echipamentelor şi utilajelor tehnologice care fac parte din lucrarea publică;- asigurarea service-ului şi a pieselor de schimb;- eficienta şi competitivitatea utilajelor, materialelor, calitatea şi calificarea personalului, privind execuţia lucrărilor;- eficienta metodelor tehnologice de execuţie;- coeficienţi preferentiali pentru ofertanţi interni şi externi;- etc.  +  Articolul 10.4Sistemul de punctaj, coeficienţii de evaluare şi modul de aplicare a acestora se vor comunică în prealabil ofertanţilor prin documentele licitaţiei.  +  Articolul 10.5În cazul aprecierii simple, oferta desemnată cîştigătoare (adjudecată) reprezintă acea oferta cu valoarea cea mai scăzută, în condiţiile calităţii tehnice, respectării documentelor licitaţiei, precum şi demonstrării eligibilităţii şi capacităţii ofertantului de a executa lucrarea publică.  +  Articolul 10.6În cazul aprecierii prin punctaj, oferta desemnată cîştigătoare (adjudecată) reprezintă acea oferta care prin însumare totalizează punctajul maxim, cuantificind elementele precizate la art. 10.3.  +  Articolul 10.7Atît în cazul evaluării ofertelor prin metoda aprecierii simple cît şi prin metoda aprecierii prin punctaj, oferta desemnată cîştigătoare reprezintă oferta cea mai competitivă, conform prevederilor art. 10.5. şi 10.6., cu condiţia ca ofertantul să aibă capacitatea şi resursele să execute contractul în mod eficient.  +  Articolul 10.8În cazul prezentării ofertelor alternative, comisia pentru licitaţii va cota atît oferta de baza, cît şi oferta alternativa prezentată; adjudecarea se va face pe criteriul definit la art. 10.2. şi 10.3., ofertantul respectiv participind la licitaţie cu doua oferte.  +  Capitolul 11 Adjudecarea, informarea şi semnarea contractului  +  Articolul 11.1Comisia pentru licitaţii întocmeşte un raport în 4 (patru) exemplare, care va cuprinde:- numele membrilor comisiei pentru licitaţii şi ai specialiştilor invitaţi care au participat la evaluarea şi compararea ofertelor;- nominalizarea ofertantului a cărui oferta a fost adjudecată;- justificarea criteriilor tehnice şi economice ale hotărîrii de adjudecare;- semnăturile tuturor membrilor comisiei pentru licitaţii şi, după caz, ale invitaţilor.  +  Articolul 11.2Raportul întocmit şi semnat conform art. 11.1., se va transmite:- 1 (un) exemplar (originalul) investitorului;- 1 (un) exemplar verificatorului;- 1 (un) exemplar Ministerului Finanţelor;- 1 (un) exemplar rămîne pentru evidenta la dispoziţia comisiei pentru licitaţii.  +  Articolul 11.3Raportul de adjudecare în favoarea ofertantului cîştigător se supune la vot de către membrii comisiei pentru licitaţii şi se adjudeca cu minimum 2/3 din numărul voturilor membrilor acesteia, în care se vor include în mod obligatoriu şi voturile reprezentanţilor investitorului şi Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 11.4Raportul privind adjudecarea va fi supus aprobării verificatorului, care va comunică, în scris, comisiei pentru licitaţii hotărîrea sa, în termen de maximum 7 (şapte) zile calendaristice.Hotărîrea finala a verificatorului se va înscrie în termenul cunoscut de ofertanţi prin documentele licitaţiei, pentru comunicarea oficială a rezultatului licitaţiei.  +  Articolul 11.5Membrii comisiei pentru licitaţii, care nu sînt de acord cu adjudecarea, vor preciza, în scris, anexat la raport, motivele de divergenta.  +  Articolul 11.6Atît membrii comisiei pentru licitaţii, cît şi specialiştii invitaţi la examinarea şi evaluarea ofertelor, pot depune, după caz, contestaţii adresate verificatorului împotriva hotărîrii de adjudecare, în termen de 3 (trei) zile calendaristice, de la data semnării raportului cu obiecţii.  +  Articolul 11.7Contestaţiile sînt analizate şi rezolvate de către verificator, iar hotărîrea acestuia se transmite, în termenul de aprobare (art. 11.4.), comisiei pentru licitaţii.  +  Articolul 11.8În cazul în care contestaţiile sînt întemeiate, verificatorul nu validează raportul comisiei pentru licitaţii privind adjudecarea şi comunică comisiei pentru licitaţii reanalizarea ofertelor şi anularea raportului, adjudecarea în favoarea altui ofertant sau, după caz, anularea licitaţiei.  +  Articolul 11.9Hotărîrea finala a verificatorului va fi comunicată ofertanţilor de către organizator în termenul anuntat prin documentele licitaţiei.  +  Articolul 11.10Hotărîrea finala a verificatorului rămîne definitivă şi nu este supusă nici unei cai de atac.  +  Articolul 11.11Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, organizatorul va anunta ofertantul cîştigător, telegrafic, prin telex sau telefax, precum şi printr-o scrisoare recomandată cu o confirmare de primire, semnată de investitor, ca oferta sa a fost acceptată.Aceasta comunicare, denumita scrisoare de acceptare, va conţine:- notificarea referitoare la acceptarea ofertei;- valoarea ofertei acceptate şi deci valoarea lucrării publice şi a contractului;- notificarea încredinţării contractului;- invitaţia către ofertantul cîştigător ca acesta sa constituie garanţia de buna execuţie şi de semnare a documentelor contractului în termenul de valabilitate a ofertei.După constituirea de către ofertantul cîştigător a garanţiei de buna execuţie, organizatorul va comunică prin scrisori semnate de organizator şi investitor, celorlalţi ofertanţi, ca ofertele lor sînt necîştigătoare.Aceste scrisori constituie şi documentul de eliberare a garanţiei de participare la licitaţie fiecărui ofertant necistigator.  +  Articolul 11.12Hotărîrea de adjudecare a comisiei pentru licitaţii în favoarea unui ofertant constituie actul în baza căruia investitorul va incredinta contractul de execuţie a lucrării publice acestuia.  +  Articolul 11.13După notificarea printr-o scrisoare de acceptare a ofertei către ofertantul cîştigător se procedează la semnarea contractului (anexa nr. 4), care include toate acordurile şi documentele între părţi şi se procedează la constituirea garanţiei de buna execuţie, conform art. 13.4., art. 13.5., art. 13.7. şi prevederilor din documentele licitaţiei.Semnarea documentelor contractuale (contractul, condiţiile generale de contractare, condiţiile speciale de contractare şi anexele acestora) se face prin înţelegere la sediul uneia dintre părţi, cu care ocazie părţile pot prezenta şi documentele de împuternicire în vederea semnării.  +  Articolul 11.14Operaţiunile de la art. 11.13. se vor încheia înainte de expirarea termenului de valabilitate a ofertei.  +  Articolul 11.15Dacă ofertantul cîştigător, după ce a primit scrisoarea de acceptare conform art. 11.11., nu semnează contractul şi documentele acestuia conform art. 11.13., şi nu constituie garanţia de buna execuţie conform art. 13.4., unul din aceste doua refuzuri constituie un motiv de anulare a încredinţării contractului şi de pierdere a garanţiei de participare la licitaţie, precum şi de plată a daunelor determinate şi dovedite.  +  Capitolul 12 Anularea licitaţiei  +  Articolul 12.1De regula, nu se permite anularea licitaţiei.În mod excepţional, anularea licitaţiei se face atunci cînd:- s-a prezentat numai o singura oferta;- valorile prezentate de ofertant în oferte depăşesc cu valori inacceptabile pentru investitor valorile anterior estimate;- în cazul unor nereguli importante, din care cauza investitorul, Ministerul Finanţelor şi verificatorul, conform art. 11.8., anulează licitaţia;- alte cazuri specificate în mod expres prin documentele licitaţiei.  +  Articolul 12.2De comun acord, investitorul, Ministerul Finanţelor şi verificatorul îşi rezerva dreptul de a anula licitaţia, oricînd înainte de semnarea contractului, fără ca prin aceasta să-şi asume vreo responsabilitate faţă de ofertantul sau ofertanţii afectaţi sau vreo obligaţie de a informa respectivii ofertanţi asupra motivelor acţiunii lor.  +  Articolul 12.3În cazul anulării licitaţiei, organizatorul comunică hotărîrea, în scris, tuturor ofertanţilor participanţi şi oficiului de licitaţii şi se înapoiază garanţiile integral.Dacă este cazul, se organizează o noua licitaţie conform prezentului regulament.  +  Capitolul 13 Garanţiile  +  Articolul 13.1În vederea participării la licitaţie, ofertantul este obligat să depună la investitor garanţia de participare la licitaţie, pentru ca investitorul să fie asigurat, în cazul adjudecării lucrării în favoarea unui ofertant, de preluarea contractului.  +  Articolul 13.2Ofertanţilor necîştigători ai licitaţiei li se restituie garanţia de participare la licitaţie, fără nici un fel de reţineri, direct sau pe bază de scrisoare din partea organizatorului. Confirmarea pentru restituire trebuie să fie cît mai prompta posibil şi nu trebuie să fie facuta mai tirziu de 5 zile de la data adjudecării ofertei.  +  Articolul 13.3Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:- dacă ofertantul îşi retrage oferta în cursul perioadei de valabilitate a acesteia;- în cazul ofertantului cîştigător, dacă acesta, în termenul de valabilitate a ofertei, nu semnează contractul sau, după caz, nu depune garanţia de restituire a avansului şi garanţia de buna execuţie.  +  Articolul 13.4Ofertantul căruia i s-a adjudecat lucrarea este obligat sa constituie o garanţie de buna execuţie, în scopul asigurării investitorului de realizarea la calitatea convenită prin contract şi la termen a lucrării.  +  Articolul 13.5Modul de restituire a garanţiei de buna execuţie se precizează prin condiţiile contractuale convenite.  +  Articolul 13.6Cuantumul garanţiilor se stabileşte de investitor şi reprezintă un anumit procent din valoarea lucrărilor.  +  Articolul 13.7Formele de constituire a garanţiilor pot fi:- sume cash depuse la casieria organizatorului contra unei chitanţe;- ordin de plată sau cecuri acceptate la o banca indicată de organizator, scrisori de garanţie bancară, acreditive sau alte forme stabilite de organizator (cu acordul investitorului) prin documentele licitaţiei.  +  Capitolul 14 Dispoziţii finale  +  Articolul 14.1Prezentul regulament intră în vigoare la 30 de zile de la adoptare*).-------------- Notă *) Articolele 1.1., 2.4., 3.4., 3.5. intră în vigoare la data apariţiei prezentului Monitor Oficial.  +  Anexa 1TERMENI UTILIZAŢI1. Ordonatorul de credite2. Finantatorul3. Investitorul4. Consultantul5. Ofertantul (antreprenor general/de specialitate şi furnizor general/de specialitate)5.1. Antreprenor general5.2. Antreprenor de specialitate (subantreprenor)5.3. Furnizorul6. Verificatorul licitaţiei7. Licitaţia8. Caietul de sarcini (specificăţii tehnice)9. Proiectul tehnic10. Adjudecarea execuţiei lucrărilor publice11. Contractul11.1. Contracte "la cheie"11.2. Contracte globale11.3. Contracte separate11.4. Subcontracte11.5. Contracte pentru servicii de consultanţa şi asistenţa tehnica11.6. Condiţii generale de contractare11.7. Condiţii suplimentare de contractare11.8. Condiţii speciale de contractare11.9. Grafic general de realizare a lucrărilor12. Grafic de execuţie13. Atasament14. Jurnal zilnic al şantierului15. Ordin de şantier.1. Ordonatorul de crediteAsigura fondurile necesare, precum şi deschiderea finanţării pentru realizarea lucrărilor publice.Ordonatorii de credite sînt stabiliţi prin Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.2. FinantatorulEste societatea comercială care asigura finanţarea, în limita sau în completarea fondurilor alocate de la buget, potrivit legii, ordonatorilor de credite pentru lucrările publice.3. InvestitorulInvestitorul de lucrare publică este ordonatorul principal, secundar sau tertiar de credite, potrivit art. 30 şi 55 din Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice, care, avînd finanţarea asigurata, contractează cu un ofertant execuţia lucrării.Investitorul asigura elaborarea documentelor necesare organizării licitaţiei şi adjudecării în favoarea unui ofertant al lucrării publice.4. ConsultantulConsultantul este societatea comercială de proiectare, consultanţa, regie autonomă sau persoane fizice autorizate, împuternicite de investitor sa-l reprezinte în realizarea lucrărilor publice.În cazul în care investitorul considera necesar, acesta poate angaja un consultant - persoana juridică (societate comercială sau persana fizica) - care să-i reprezinte interesele pe toată durata derulării contractului.Consultantul poate supraveghea direct sau prin reprezentantul sau desfăşurarea lucrărilor pe şantier.În cazul în care investitorul este organizat corespunzător, acesta nu apelează la consultant.Relaţiile investitorului cu antreprenorul sînt directe sau prin intermediul consultantului sau reprezentantului sau.Reprezentantul consultantului va fi răspunzător în faţa consultantului pentru urmărirea şi supravegherea lucrărilor, precum şi pentru testarea şi examinarea materialelor care vor fi folosite; de asemenea, va fi răspunzător şi pentru oricare din împuternicirile pentru care consultantul l-a investit.Consultantul mai poate executa, la cererea investitorului, pe bază de contract: studii de fezabilitate, tehnico-economice, de teren etc., proiectare, specificăţii tehnice şi cantitative de lucrări, liste de utilaje şi echipamente, documentele licitaţiei, întreaga pregătire şi organizare a licitaţiei, în care caz îndeplineşte funcţia de organizator; sa reprezinte pe investitor pe parcursul execuţiei pentru conducerea şi coordonarea lucrărilor (proiect, management), precum şi alte servicii de consultanţa şi asistenţa tehnica.5. Ofertantul (antreprenor general, antreprenor de specialitate, furnizor general, furnizor de specialitate)Este regia autonomă, societatea comercială sau o firma străină organizată şi dotată corespunzător pentru execuţie de lucrări, care are dreptul legal de a desfăşura acest gen de activităţi şi de a semna şi derula contracte avînd ca obiect realizarea acestora.Ofertantul depune oferta pentru participare la licitaţii şi, în cazul în care i-a fost adjudecată execuţia lucrărilor, încheie cu investitorul contractul pentru execuţia acestor lucrări şi le executa în conformitate cu cele convenite prin acest contract.Ofertantul, în sensul în care a fost definit mai sus, poate să îndeplinească funcţia de antreprenor general, antreprenor de specialitate, furnizor general sau furnizor de specialitate în funcţie de specificul şi complexitatea lucrărilor ce urmează să facă obiectul contractului.5.1. Antreprenor generalEste antreprenorul care are capacitatea tehnica şi organizatorică de a se angaja exclusiv în nume propriu în relaţii contractuale cu investitorul, pentru execuţia de lucrări complexe pe care urmează să le execute prin forte proprii sau pe baze contractuale împreună cu alţi antreprenori de specialitate şi furnizori. Aceştia din urma vor avea faţă de antreprenorul general statut de antreprenori de specialitate, respectiv furnizori de specialitate.5.2. Antreprenor de specialitate Este antreprenorul care are ca obiect de activitate execuţia unui anumit gen de activităţi din domeniul lucrărilor publice, pentru care este specializat.5.3. FurnizorulEste regia autonomă sau societatea comercială care asigura, pe bază de oferte şi contracte, livrarea de materiale, utilaje şi echipamente şi, după caz, montarea acestora. După complexitatea sarcinilor pe care le contractează şi le realizează, furnizorul poate fi: furnizor general sau furnizor de specialitate.6. Verificatorul licitaţieiEste alcătuit dintr-o grupa de specialişti care se formează de către oficiul de licitaţii pentru fiecare licitaţie în parte, se propune şi se aproba potrivit regulamentului de licitaţie. Documentele care se verifica şi se aproba sînt: anunţul publicitar; scrisori de invitaţie la licitaţie; celelalte documente ale licitaţiei care se transmit ofertanţilor, precum şi documentele de adjudecare şi contestaţiile.7. LicitaţiaEste un concurs la care investitorul, direct sau prin intermediul organizatorului, pe baza documentelor licitaţiei, invita ofertanţi care să prezinte oferte în scopul organizării licitaţiei şi adjudecării contractării lucrării publice, în favoarea celui mai competitiv ofertant.8. Caietul de sarcini (specificăţii tehnice)Este documentaţia scrisă care însoţeşte proiectul elaborat de consultant şi care detalieaza condiţiile tehnice de execuţie şi montaj ale lucrărilor: calităţile materialelor, utilajelor şi echipamentelor, standarde care trebuie respectate, tolerante de execuţie şi montaj, protecţia muncii, protecţia mediului, tehnologii, transporturi, inspecţii, teste, verificări, modificări, măsurători, întreţinere etc.În cazul unor lucrări publice mai simple, se pot organiza licitaţii la care proiectul tehnic se întocmeşte de către ofertanţi, pe baza unui caiet de sarcini elaborat de investitor şi pus la dispoziţia ofertanţilor o dată cu celelalte documente ale licitaţiei.În acest caz, perioada de elaborare a ofertei poate fi mai mare. Valoarea proiectului elaborat de ofertant, în cazul în care se precizează prin documentele licitaţiei, va fi inclusă în valoarea ofertei.9. Proiectul tehnicEste documentaţia scrisă şi desenată ce se elaborează la solicitarea investitorului, pe bază de contract, de către regii autonome, societăţi comerciale de proiectare sau consultanţa, care face parte din documentele licitaţiei şi pe baza căreia se elaborează ofertele.Se întocmeşte, de regula, pe baza studiului de fezabilitate şi/sau a studiului tehnico-economic şi trebuie să conţină, în principal: planurile şi toate detaliile necesare stabilirii cantităţilor de lucrări, caietul de sarcini (specificăţii tehnice), listele de cantităţi de lucrări, listele de cantităţi pentru utilaje şi echipamente, capacităţi de producţie, planuri de ansamblu şi de montaj, indicatori tehnico-economici, soluţii constructive, studii de teren, autorizaţii, avize etc.Listele de cantităţi de lucrări şi listele de utilaje şi echipamente fac parte din proiect şi din documentele licitaţiei şi pe baza lor se întocmesc ofertele. Aceste liste trebuie să conţină: numărul curent, codul articolului, descrierea lucrărilor, unitatea de măsura, cantitatea.Formularele acestor liste (anexa nr. 5 şi 6) conţin în ultimele coloane şi rubricile de preţ unitar şi preţ total, dar fără valori, acestea urmînd a fi înscrise de către ofertant.Dacă din descrierea utilajelor şi echipamentelor nu rezultă clar datele necesare întocmirii ofertelor, atunci la aceste liste se anexează fişele tehnice ale acestor utilaje şi echipamente.10. Adjudecarea execuţiei lucrărilor publiceStabilirea, pe bază de licitaţie, a ofertantului căruia i se încredinţează lucrarea publică pe care urmează sa o realizeze pe bază de contract încheiat cu investitorul.11. ContractulEste actul juridic încheiat prin acordul de voinţa între investitor şi ofertantul în favoarea căruia s-a adjudecat lucrarea publică, în vederea realizării acesteia.Forma de contract este, de regula, cea din condiţiile generale de contractare, transmise ofertanţilor de către investitor prin documentele licitaţiei.În unele cazuri, pînă la încheierea contractului, acesta poate trece prin urmatoarele faze: forma de contract propusă de investitor şi care face parte din documentele licitaţiei; forma de contract acceptată de ofertant şi care însoţeşte oferta; forma finala de contract definitivat şi semnat de părţi după adjudecare şi negociere.Contractul este compus din formularul de contract (anexa nr. 4), însoţit de condiţii generale de contractare şi condiţii speciale de contractare şi celelalte documente precizate în formularul de contract în accepţiunea prezentului regulament. Contractele pot fi: "la cheie", globale, separate, subcontracte, precum şi contracte pentru servicii de consultanţa şi asistenţa tehnica.11.1 Contract "la cheie"Este cel mai complex contract care se încheie între investitor şi un antreprenor general, în scopul realizării complete a unei lucrări publice, inclusiv punerea în funcţiune a acesteia.11.2. Contract globalContractul global se încheie între investitor, pe de o parte, şi antreprenorul general şi furnizorul general, pe de altă parte, aceştia din urma asumîndu-şi răspunderea realizării în ansamblu a lucrării publice, avînd dreptul sa încheie contracte de subantrepriză (subcontracte) cu antreprenori sau furnizori de specialitate.Acelaşi contract global se poate încheia între investitor atît cu antreprenorul general, cît şi cu furnizorul general, în care caz între antreprenorul general şi furnizorul general intervine un contract de asociere, răspunderile fiind delimitate în acest contract.11.3. Contracte separateContractele separate se încheie între investitor şi mai mulţi antreprenori şi furnizori, cîte un contract cu fiecare din aceştia, în cazul în care investitorul are capacitatea tehnica şi organizatorică de a îndeplini funcţiile de furnizor şi de antreprenor general.În acest caz, răspunderea generală de realizare în totalitate a lucrării publice rămîne în sarcina investitorului, antreprenorii şi furnizorii raspunzind strict pentru lucrările, livrările şi serviciile contractate separat.11.4. SubcontracteSubcontractele se încheie între antreprenorii generali şi/sau furnizorii generali, pe de o parte, şi antreprenorii şi furnizorii de specialitate, pe de altă parte, pentru realizarea diverselor secţiuni (părţi) din lucrarea publică, ce fac obiectul contractului global sau "la cheie".11.5. Contracte pentru servicii de consultanţa şi asistenţa tehnicaAceste contracte se încheie de către investitor cu organizaţii de proiectare şi/sau consultanţa pentru întocmirea de: studii de fezabilitate, studii tehnico-economice, proiecte tehnice, liste de cantităţi de lucrări, liste de cantităţi pentru utilaje şi echipamente, caiete de sarcini (specificăţii tehnice), condiţii speciale contractuale, documentaţii pentru licitaţii, oferte s.a.De asemenea, se pot încheia contracte şi pentru: organizarea licitaţiilor, reprezentarea investitorului şi/sau furnizorului pe parcursul execuţiei în conducerea şi coordonarea lucrărilor, alte servicii de consultanţa şi asistenţa tehnica etc.11.6. Condiţii generale de contractareDocumentul care pune la dispoziţia părţilor contractuale principiile generale aplicabile pentru contractarea lucrărilor de construcţii. În toate cazurile, ele devin parte integrantă a unui contract de executare a lucrărilor de construcţii.11.7. Condiţii suplimentare de contractareDocumentul complementar la condiţiile generale de contractare, prin care se fixează clauze specifice contractelor încheiate de un anumit investitor.11.8. Condiţii speciale de contractareDocumentul care completează sau, eventual, modifica condiţiile generale de contractare şi "condiţiile suplimentare de contractare", aplicabile unui anumit contract.11.9. Grafic general de realizare a lucrărilorDocumentul care indica datele de începere şi terminare a lucrărilor, precum şi intervenţiile diferiţilor participanţi.12. Grafic de execuţieDocumentul detaliat care se înscrie în termenele globale ale graficului general de realizare a lucrărilor. El precizează termenele pentru diferitele faze ale execuţiei lucrărilor, participanţii, categoriile de lucrări şi etapele intervenţiei participanţilor.13. Atasament (caiet de măsurători)Documentul scris şi/sau desenat, datat şi semnat de reprezentanţii părţilor contractuale, prin care se consemnează lucrările executate sub aspect cantitativ şi calitativ şi particularităţile susceptibile de a face obiectul unor litigii ulterioare.14. Jurnal zilnic al şantieruluiDocumentul semnat şi datat în care se înscriu date privitoare la activitatea zilnica a şantierului, evenimentele survenite pe parcursul execuţiei şi avansarii lucrărilor.15. Ordin de şantierDocumentul scris, semnat şi datat, prin care investitorul dispune antreprenorului să execute un ordin ce tine de obligaţiile ce şi le-a asumat prin contract.  +  Anexa 2 aScrisoare de transmitere a oferteiOFERTA
       
    CătreNr. .........................................................
    ...................................................Data ......................................................
    (Numele şi sediul organizatorului)Locul ....................................................
  Stimate organizator,Urmare anunţului dumneavoastră publicitar din publicaţia ................., din data de .............., prin care aţi lansat invitaţia de participare la licitaţia nr. ............, organizată de dumneavoastră pentru execuţia de .............................., avem plăcerea sa va prezentam oferta noastră în termenii şi condiţiile alăturate*), privind:1. Obiect2. Preţ3. Condiţii de plată4. Condiţii de livrare5. Termene de livrare6. Recepţia cantitativă şi calitativă7. Garanţia tehnica8. Garanţii bancare9. Asistenţa tehnica10. Documentaţia tehnica11. Piese de schimb12. Alte condiţii13. Valabilitatea oferteiAvem speranta ca oferta noastră va satisface cerinţele dumneavoastră.Cu stima,----------------- Notă *) Punctele nr. 1-13 se modifica potrivit conţinutului real al ofertei.
   +  Anexa 2 bScrisoare de transmitere a oferteiOFERTA
       
    CătreNr. .........................................................
    ...................................................Data ......................................................
    (Numele şi sediul organizatorului)Locul ....................................................
  Stimate organizator,Urmare anunţului dumneavoastră nr. ................. datată .............., prin care aţi lansat invitaţia de participare la licitaţia nr. ................, organizată de dumneavoastră pentru execuţia de .............................., avem plăcerea sa va prezentam oferta noastră în termenii şi condiţiile alăturate*), privind:1. Obiect2. Preţ3. Condiţii de plată4. Condiţii de livrare5. Termene de livrare6. Recepţia cantitativă şi calitativă7. Garanţia tehnica8. Garanţii bancare9. Asistenţa tehnica10. Documentaţia tehnica11. Piese de schimb12. Alte condiţii13. Valabilitatea oferteiAvem speranta ca oferta noastră va satisface cerinţele dumneavoastră.Cu stima,----------------- Notă *) Punctele nr. 1-13 se modifica potrivit conţinutului real al ofertei.
   +  Anexa 3 aFORMULAR DE OFERTA(NOTĂ: Anexa face parte din oferta. Ofertanţii sînt rugati sa completeze toate spaţiile albe din formularul de oferta şi din anexa).Către..............................................Domnilor,1. După examinarea planurilor, a condiţiilor generale de contractare (anexa nr. 7), a specificatiei şi a listelor de cantităţi pentru executarea lucrărilor care fac obiectul licitaţiei, noi, subsemnaţii, oferim executarea, terminarea şi întreţinerea acestor lucrări, în întregime, conform numitelor planuri, condiţiilor de contractare, specificatiei şi listelor de cantităţi menţionate, pentru suma de .................... (lei, $) sau suma ce se va stabili pe baza negocierilor conform condiţiilor generale şi speciale de contractare.2. Ne obligam, în cazul cînd oferta noastră este acceptată, sa începem lucrările în cel mult ............ zile de la primirea ordinului investitorului de a începe lucrarea, să-i terminăm şi să-i predam lucrările prevăzute în contract în întregime, cel mai tirziu după ............. zile calculate de la începerea lucrărilor ordonate de investitor.3. Dacă oferta noastră este acceptată, vom obţine, dacă se cere, garantarea de către o agenţie de asigurare sau de către o banca, sau vom furniza garanţii (ce vor fi aprobate de dv.) încheiate solidar şi separat cu noi pentru o sumă care să nu depăşească .......... % din suma mai sus menţionată pentru buna execuţie a contractului, în condiţiile unei convenţii ce va fi aprobată de dv.4. Convenim sa menţinem oferta aceasta pentru o perioadă de ............. zile (perioada de valabilitate) de la data fixată pentru noi şi oferta va putea fi acceptată oricînd înainte de expirarea acestei perioade.5. Pînă la încheierea contractului, întocmit şi semnat de dv., aceasta oferta, împreună cu acceptarea ei în scris din partea dv., va constitui un angajament obligatoriu între noi.6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta noastră chiar dacă are preţul cel mai scăzut şi ca puteti accepta orice oferta pe care o veţi primi.7. Anexa nr. 3 b la prezentul formular, denumita şi "anexa la formularul de oferta", face parte integrantă din acest document.Datat azi ....... luna ................ anul .......... semnatura ......... în calitate de ...................... pe deplin autorizat sa semnez oferte pentru şi în numele .......................... (litere de tipar).L.S.                              Adresa: .................................                                         .................................-----------------------OBSERVAŢII:Formularul de oferta este minimal, acesta urmînd a fi completat, după caz, de organizatorul licitaţiei.  +  Anexa 3 b
    ANEXA
    la formularul de ofertă
       
    Nr. crt. Cantitatea U.M. (clauza)
    Valoarea scrisorii de garanţie sau a garanţiei de bună execuţie%
    Valoarea minimă a asigurărilor  
    Perioada de la începerea lucrărilor de la ordinul investitorului de a începe lucrareazile
    Durata de execuţieluni
    Valoarea despăgubirilor (daune-interese)  
    Limita maximă a despăgubirilor (daune-interese)  
    Valoarea primei de execuţie (dacă există)  
    Perioada de garanţieluni
    Procent pentru cheltuieli generale, beneficii etc.%
    Procent de reţinere pentru diverse garanţii%
      - valoarea limită a banilor reţinuţi din situaţiile de plată  
    Valoarea minimă a situaţiilor provizorii de plată a lucrărilor%
    Termenul la care se va face plata după emiterea situaţiilor provizorii, sau finale de lucrărizile
       
    Datat azi ...... luna ........ anul ........... semnătura .............................. în calitate de ............................. pe deplin autorizat să semnez oferte pentru şi în numele ......................................... .
     
    L.S.  
      Adresa:..................................................................
        ..................................................................
   +  Anexa 4FORMULAR DE CONTRACT*)Acest contract este încheiat pe data de ............... anul 19........ între (numele investitorului) ................................. din (adresa investitorului) ............................., denumit în cele ce urmează investitor, pe de o parte, şi (numele antreprenorului) ........................, denumit în cele ce urmează antreprenor, pe de altă parte, prin care investitorul doreşte să se execute lucrările (scurta descriere a lucrărilor) .............. şi a acceptat, prin scrisoarea de acceptare (data şi nr. scrisorii de acceptare) oferta antreprenorului pentru executarea, terminarea şi întreţinerea acestor lucrări.Acest contract atesta, după cum urmează:1. În acest contract cuvintele şi expresiile vor avea aceleaşi înţelesuri care le-au fost atribuite prin condiţiile generale de contractare la care ne referim în prezenta.2. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca făcînd parte din acest contract: a) prezentul formular de contract completat şi semnat; b) scrisoarea de acceptare; c) oferta, formularul de oferta (anexa nr. 3 a) şi anexa la formularul de oferta (anexa nr. 3 b); d) caietul de sarcini; e) listele de cantităţi de lucrări şi listele de cantităţi pentru utilaje şi echipamente cotate (anexa nr. 5 şi anexa nr. 6); f) planşele (partea desenată a proiectului tehnic); g) tabele cu informaţii suplimentare; h) condiţiile generale de contractare (anexa nr. 7); i) condiţiile speciale de contractare.3. Documentele de mai sus se considera ca se completează reciproc, dar în caz de ambiguitate sau diferenţe între ele, au prioritate în ordinea enumerării.4. Antreprenorul se obliga să execute, sa încheie şi sa întreţină lucrările în conformitate cu acest contract şi cu documentele care fac parte din acesta, nominalizate la pct. 2.5. Investitorul se invoieste sa plătească antreprenorului pentru execuţia, terminarea şi întreţinerea lucrărilor, preţul contractului la datele şi în modul descris prin contract.
       
    SEMNAT, ŞTAMPILAT, de numitulSEMNAT, ŞTAMPILAT, de numitul
       
    Înscris de autentificare din partea ........................................................... ......................................
  ------------------------ Notă *) Ofertanţilor nu li se cere sa completeze acest formular înainte de adjudecare.
   +  Anexa 5
                   
      *)Lucrarea ................................
      *)Întocmit ................................
      *)Investitor ..............................
      *)Ofertant ................................
      *)Categoria de lucrări ....................
     
    LISTE DE CANTITĂŢI DE LUCRĂRI
    Capitolul ........................
     
    pag. .......
    Nr. crt.Codul art.Descrierea lucrăriiU.M.CantitateaPreţul
    unitartotal
    0123456
    Cele de mai jos se înscriu pe ultima pagină a capitolului de lucrări.
    a) Prezenta listă de cantităţi conţine un număr de .............. articole şi un număr de ........ pagini.
    b) Întocmitorul şi investitorul completează şi răspund de corectitudinea coloanelor 1, 2, 3 şi 4.
    c) Ofertantul completează şi răspunde de valorile înscrise de el în coloanele 5 şi 6.
     
    INVESTITOROFERTANT
    (semnătura) .........................(semnătura) .........................
  ----------------------- Notă *) Numai pe prima pagina a capitolului de lucrări.
   +  Anexa 6
                     
      *)Lucrarea ...............................
      *)Întocmit ...............................
      *)Investitor .............................
      *)Ofertant ...............................
      *)Categoria de lucrări ...................
       
    LISTE DE CANTITĂŢI PENTRU UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE
    Capitolul ...........................
     
    pag. .......
    Nr. crt.Codul art.Descrierea utilajului şi a parametrilor principaliNr. fişei tehniceU.M.CantitateaPreţul
    unitartotal
    01234567
    Cele de mai jos se înscriu pe ultima pagină a capitolului de lucrări.
    a) Prezenta listă de cantităţi conţine un număr de ........... articole şi un număr de ............... pagini.
    b) Întocmitorul şi investitorul completează şi răspund de corectitudinea coloanelor 1, 2, 3, 4 şi 5.
    c) Ofertantul completează şi răspunde de valorile înscrise de el în coloanele 6 şi 7.
       
    INVESTITOROFERTANT
    (semnătura) .........................(semnătura) .........................
  ----------------------- Notă *) Numai pe prima pagina a capitolului de lucrări.
   +  Anexa 7CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTAREContractul pentru realizarea lucrărilor publice este actul juridic încheiat prin acordul de voinţa între cele doua părţi - investitorul şi antreprenorul în favoarea căruia s-a adjudecat lucrarea publică.Prevederile contractului se supun legislaţiei în vigoare în România.  +  Articolul 1Documentele contractului1.1. Toate documentele contractului se întocmesc în limba română.1.2. Natura şi volumul lucrărilor se precizează în anexele contractului.1.3. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate va fi pusă de investitor, fără plata, la dispoziţia antreprenorului în patru exemplare, la termenele din contract stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.1.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, ataşamentele şi alte documente pe care antreprenorul trebuie să le întocmească, sau care sînt cerute de consultant vor fi puse la dispoziţia acestuia de către antreprenor, la cererea şi la termenele precizate în anexele contractelor.Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.1.5. În caz de ambiguităţi sau discrepanţe între documentele contractului, prioritate vor avea, în ordine: prevederile formularului de contract, condiţiile speciale de contractare şi condiţiile generale de contractare şi apoi alte documente ce fac parte din contract.1.6. Dacă şi în acest caz mai rămîn ambiguităţi sau discrepanţe între documentele care fac parte din contract, acestea vor fi clarificate de consultant, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru antreprenor.Dacă respectarea instrucţiunilor consultantului atrage după sine cheltuieli din partea antreprenorului, investitorul va plati aceste sume.1.7. Un exemplar din documentaţia predată antreprenorului va fi ţinut de acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat pentru Calitatea Construcţiilor, consultantul sau reprezentantul consultantului, precum şi de către persoane autorizate de investitor la cererea acestora.1.8. Dacă consultantul nu emite în timp util planuri sau dispoziţii suplimentare care să conţină detalii, ordine, instrucţiuni sau aprobări, antreprenorul va notifica investitorului prin scrisori, ori de cîte ori este posibil ca acestea sa producă intirzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor.Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifică data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.1.9. În cazul în care, datorită unor reţineri sau greşeli ale consultantului, acesta nu emite la timp detaliile de execuţie sau dispoziţiile cerute şi ca urmare antreprenorul înregistrează intirzieri şi cheltuieli suplimentare, antreprenorului i se vor plati aceste cheltuieli, iar perioada de execuţie a lucrărilor va fi prelungită corespunzător.  +  Articolul 2Antreprenorul şi subantreprenorii2.1. Antreprenorul trebuie să execute toate lucrările prevăzute în contract.În cazul în care părţi din lucrarea ce se contractează se executa în subantrepriză, antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.2.2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea investitorului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor săi.2.3. Antreprenorul va transmite părţi de lucrare subantreprenorului numai în condiţiile în care el le-a contractat.2.4. Subantreprenorul se va angaja faţă de antreprenor cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care antreprenorul le are faţă de investitor, conform condiţiilor contractului. Subantreprenorul îl va despăgubi pe antreprenor în legătură cu aceste obligaţii, precum şi pentru cereri şi reclamaţii, daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice fel care decurg sau apar în legătură cu acestea sau în legătură cu orice neîndeplinire a obligaţiilor şi responsabilităţilor contractuale.2.5. Subantreprenorul va despăgubi pe antreprenor pentru orice neglijenţa sau dăuna produsă de angajaţii săi prin folosirea utilajelor de construcţii şi a unor lucrări provizorii puse la dispoziţie de antreprenor pentru realizarea contractului.2.6. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.  +  Articolul 3Obligaţii contractuale3.1. Înainte de prezentarea ofertei, antreprenorii (ofertanţii) vor examina amplasamentul şi împrejurimile acestuia şi vor obţine toate informaţiile necesare cu privire la: configuraţia terenului (inclusiv condiţiile hidrologice, subterane şi climatice), volumele de lucrări, materialele necesare pentru realizarea lucrărilor, posibilitatea de acces la amplasament, spaţiile de cazare de care vor avea nevoie, riscurile, situaţiile neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa oferta.3.2. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forta de muncă, inclusiv pentru supraveghere, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor.Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 3.3. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină garantarea din partea unei bănci sau societăţi de asigurare pentru o sumă care reprezintă garanţia de buna execuţie a contractului.Investitorul va aproba conţinutul scrisorilor de garanţie şi pe garanţi.3.4. Antreprenorul garantează ca, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.3.5. La lucrările la care se fac încercări, se considera calitatea probei îndeplinite atît timp cît rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.3.6. Garanţia de buna execuţie va fi de 2 ani pentru lucrările de construcţii, inclusiv pentru efectele patologice asupra lemnului, de un an pentru lucrările de amenajare a spaţiilor verzi şi pentru părţile de construcţie ale instalaţiilor cu foc şi în contact cu focul şi de "x" luni pentru echipamentele şi utilajele furnizate ("x" reprezentind perioada de garanţie precizată de furnizor prin cartea tehnica).Perioada de garanţie începe cu data recepţiei întregii construcţii sau numai a părţii de construcţie distinctă fizic sau funcţional.3.7. Antreprenorul răspunde pentru viciile ascunse la structura de rezistenta a construcţiei ivite într-un interval de 10 ani de la recepţie, precum şi pe toată durata de viaţa precizată prin proiect pentru viciile ascunse ale structurii de rezistenta care produc pierderea stabilitatii sau a rezistentei la acţiuni seismice.3.8. Investitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi sa i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta sa nu se facă publice secrete ale antreprenorului. Informaţiile secrete, precum şi documentaţiile secrete vor fi considerate de investitor drept confidenţiale.3.9. Investitorul este autorizat sa emita dispoziţiile pe care le considera necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai antreprenorului şi responsabilului tehnic cu execuţia lucrărilor, cu excepţia cazurilor în care trebuie intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Investitorului trebuie să i se comunice numele responsabilului tehnic cu execuţia lucrărilor, atestat tehnico-profesional, care va verifica lucrările din partea antreprenorului.Dacă antreprenorul considera ca dispoziţiile investitorului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în afară cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor se creează dificultăţi în execuţie, care generează costuri suplimentare, acestea vor fi rezolvate pe cheltuiala investitorului.3.10. Oferta trebuie să fie corespunzătoare, corecta şi completa. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.În cazul în care, pe parcursul lucrărilor, antreprenorul se va confrunta cu alte condiţii decît cele prevăzute în contract, consultantul va consemna acest lucru şi investitorul va plati cheltuielile suplimentare.3.11. După acceptarea ofertei sale, antreprenorul va prezenta investitorului, spre aprobare, un grafic de execuţie a lucrărilor, în care acestea sînt eşalonate în ordinea tehnologică a execuţiei.3.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţa, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt în sarcina investitorului.Antreprenorul este răspunzător de trasarea corecta a lucrărilor faţă de reperele date de investitor.Erorile intervenite pe parcursul execuţiei lucrării vor fi corectate de antreprenor, pe cheltuiala sa, cu condiţia ca aceste erori sa nu se bazeze pe date incorecte furnizate în scris de consultant.Pentru verificarea trasării de către consultant, antreprenorul este obligat sa protejeze şi sa păstreze cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.3.13. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia antreprenorului de către investitor pentru executarea contractului sînt hotaritoare. Antreprenorul are obligaţia sa verifice documentele primite şi sa înştiinţeze pe investitor cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.3.14. Antreprenorul are obligaţia să execute lucrarea, în termenii contractului, pe proprie răspundere. Pentru aceasta, el trebuie să respecte documentaţia de execuţie şi reglementările tehnice în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a conduce execuţia lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde îşi desfăşoară activitatea.Antreprenorul are obligaţia sa stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii săi.Antreprenorul este răspunzător faţă de investitor pentru respectarea de către subantreprenorii săi a prevederilor şi obligaţiilor legale şi profesionale.3.15. Partenerii de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.3.16. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o dăuna unui terţ, părţile contractante răspund solidar conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între parteneri a cuantumului răspunderii pentru dăuna provocată, se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă dăuna produsă terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de investitor în forma în care ea a fost aplicată, atunci investitorul poarta singur răspunderea, numai dacă antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.3.17. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din vina proprie.3.18. În cazul în care antreprenorul are dubii cu privire la modul de execuţie a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de construcţie, livrate de investitor, precum şi cu privire la lucrările executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-şi comunice obiecţiile, în scris, investitorului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Investitorul rămîne răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.3.19. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către investitor. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrărilor datorită iernii şi a apei şi sa îndepărteze zapada şi gheaţa.3.20. Investitorul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege, precum şi regulamentele care să-i permită executarea lucrărilor în cauza.3.21. În cazul în care investitorul îşi asuma rolul de antreprenor general, el are obligaţia să asigure menţinerea unei activităţi coordonate pe şantier a agenţilor economici care cooperează la realizarea lucrărilor.3.22. Pe parcursul executării lucrărilor, consultantul sau reprezentantul consultantului are dreptul sa dispună, în scris: a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare; b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.În cazul neexecutării de către antreprenor a dispoziţiilor de mai sus, investitorul va fi îndreptăţit sa angajeze şi sa plătească altor antreprenori executarea acestor lucrări, cheltuielile aferente urmînd să fie suportate de antreprenor prin recuperarea de către investitor de la acesta, sau reţinute de la antreprenor din sumele care urmează a-i fi plătite.3.23. În cazul în care, în timpul execuţiei lucrărilor, pe amplasament se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, antreprenorul este obligat sa oprească execuţia lucrărilor în zona respectiva şi sa comunice investitorului, organelor de poliţie şi comisiei monumentelor istorice descoperirea lor.3.24. În timpul desfăşurării lucrărilor, antreprenorul are obligaţia sa menţină căile de acces libere, sa retragă utilajele, sa îndepărteze surplusul de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu mai sînt necesare.La terminarea lucrărilor, antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţii, surplusul de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.3.25. Antreprenorul trebuie să obţină, pe propria cheltuiala, toate avizele şi aprobările şi sa plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de realizarea lucrărilor.Investitorul va restitui antreprenorului toate aceste sume în urma confirmării de către consultant sau de către reprezentantul consultantului.3.26. Dacă nerespectarea de către antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale unor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru investitor, acesta va fi despăgubit de antreprenor cu suma cuvenită.3.27. Antreprenorul căruia i s-a adjudecat lucrarea este obligat să depună o garanţie în scopul asigurării investitorului şi finanţatorului de realizarea în termen a lucrării şi de calitatea convenită prin contract şi anexele acestuia. Cuantumul garanţiei de buna execuţie se stabileşte de investitor şi finanţator şi reprezintă un anumit procent din valoarea lucrărilor.3.28. Dacă părţile convin ca garanţia să se constituie prin înscrisuri de valoare (titluri şi valori), acestea vor fi păstrate şi contabilizate de către investitor în mod distinct faţă de averea sa.3.29. Garanţia de buna execuţie acoperită cu o scrisoare de garanţie bancară este acceptată chiar şi în situaţia în care se prevede că antreprenorul să depună garanţia în alta forma. Admisibilă este, de asemenea, depunerea garanţiei sub forma unor valori de schimb (poliţe, cambii, creanţe, bonuri de tezaur, titluri de stat); nu se admit, drept garanţie, acţiuni ale societăţilor comerciale şi nu se admite nici amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale antreprenorului.3.30. În sensul pct. 3.28 şi 3.29, antreprenorul poate alege modul de constituire a garanţiei dintre toate modalităţile admise.3.31. În cazul garanţiei de buna execuţie sub forma de scrisoare de garanţie, admiterea acesteia este condiţionată de recunoaşterea prealabilă a solvabilităţii emitentului.3.32. Prin depunerea de valori de schimb se pot constitui garanţii numai dacă ele sînt în situaţia de a putea fi schimbate în bani la prezentare şi dacă cel puţin unul din ceilalţi garanţi ai hirtiilor de schimb este recunoscut de către investitor ca solvabil şi garant pentru toată suma fixată drept garanţie. La înţelegerea părţilor, înscrisurile reprezentind valorile de schimb pot fi depuse spre păstrare temporară de către investitor.3.33. Dacă garanţia se constituie din drepturi lichide, suma va fi depusa la o banca agreată de investitor într-un cont închis asupra căruia nu pot fi dispuse plăţile în comun. Dobinzile revin antreprenorului.3.34. Dacă se convine ca suma stabilită drept garanţie să fie constituită prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale, aceste reţineri nu vor depăşi 10% din suma de plată şi vor fi efectuate pînă la completarea garanţiei. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate de către o banca, agreată de ambele părţi, antreprenorului şi investitorului şi se vor consemna într-un cont deschis. În acest scop, transferul va fi efectuat în cel mult 12 zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii. Investitorul trebuie să dispună ca banca sa înştiinţeze pe antreprenor de vărsămîntul efectuat, precum şi de destinaţia lui.3.35. Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de buna execuţie în cel mult 12 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de acceptare. Atît timp cît el nu şi-a îndeplinit aceasta obligaţie, investitorul este în drept sa retina antreprenorului garanţia de participare la licitaţie.3.36. Utilizarea garanţiei de buna execuţie se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.3.37. Investitorul trebuie să restituie antreprenorului garanţia la termenul fixat, cel mai tirziu la expirarea duratei garanţiei de buna execuţie, dacă acesta nu a ridicat pînă la acea data pretenţii asupra ei. Atît timp însă cît pretenţiile ridicate în termen nu s-au rezolvat, investitorul poate retine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei.3.38. Înainte de începerea lucrărilor, antreprenorul se va asigura pentru orice dăuna, pierdere sau prejudiciu ce pot interveni asupra unor mijloace sau persoane. Aceasta asigurare se va încheia cu agenţia de asigurare în condiţiile aprobate de investitor şi pentru valoarea declarata de antreprenor.3.39. Antreprenorul va asigura personalul împotriva accidentelor prin intermediul unei agenţii de asigurare şi va continua aceasta asigurare pe toată durata în care persoana este angajata.Antreprenorul va prezenta investitorului, ori de cîte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare sau recipisele pentru plata primelor curente.3.40. Antreprenorul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de aceştia. El va solicita subantreprenorilor să prezinte investitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente.3.41. Dacă antreprenorul nu angajează sau nu prelungeşte asigurarea care i se cere prin contract, investitorul va efectua şi va plati prima sau primele respective, retinind suma plătită de el din banii datorati antreprenorului.3.42. Investitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina investitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.  +  Articolul 4Forta de muncă4.1. Antreprenorul va îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forte de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate.4.2. Antreprenorul va asigura transportul, cazarea, masa şi plata forţei de muncă.4.3. Antreprenorul va asigura lucrările necesare pentru deservirea şantierului cu apa şi alte utilităţi în incinta.  +  Articolul 5Materiale şi execuţia lucrărilor propriu-zise5.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie, urmînd a fi supuse periodic la diverse probe pe care consultantul le va solicita.Antreprenorul va asigura, la cerere, manopera, instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.5.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile fiind suportate de investitor.5.3. Probele prevăzute şi comandate de investitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de antreprenor, dacă se dovedeşte ca materialele nu sînt corespunzătoare calitativ sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, investitorul va suporta aceste cheltuieli.5.4. Investitorul, consultantul sau orice altă persoană autorizata de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale, prefabricate etc.5.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea consultantului, antreprenorul asigurind posibilitatea acestuia sa examineze şi sa urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunta pe consultant ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Consultantul va participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia investitorului, şi va reface aceasta parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de investitor, iar în caz contrar, de antreprenor.5.6. Investitorul trebuie să pună la dispoziţia antreprenorului, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plata, următoarele: a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier; b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; c) racordurile pentru utilităţi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului şantierului.Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suporta de către antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proporţional de către aceştia.5.7. În cazul în care antreprenorul se considera stînjenit în desfăşurarea normală a activităţii, el trebuie să informeze în scris investitorul cu privire la aceasta stare. Dacă neglijează să facă aceasta informare, el are dreptul de a invoca efectele unei astfel de situaţii, numai dacă este evident şi poate fi dovedit faptul ca investitorul cunoştea situaţia şi consecinţele pentru activitatea antreprenorului.5.8. Termenul de execuţie va fi prelungit dacă stînjenirea activităţii se datorează următoarelor cauze: a) cele generate de investitor; b) datorită unor greve a personalului antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare petrecute la un agent economic care este un furnizor al antreprenorului; c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru antreprenor.Influenţa factorilor climatici, cu excepţia calamităţilor, nu poate fi considerată ca fiind o cauza de stinjenire a lucrărilor.5.9. Decalarea termenului contractual va fi calculată, luînd în considerare perioada de întrerupere sau întîrziere datorită stînjenirii lucrărilor, adaugindu-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea în ritmul normal, precum şi, dacă este cazul, de eventualele intirzieri provocate de intrarea neprevăzută într-un sezon nefavorabil executării lucrărilor de construcţii.5.10. La dispoziţia scrisă a consultantului, antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi a acestora pe o durată şi în modul în care consultantul considera necesar. Pe timpul suspendării, antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, asa cum va dispune consultantul.Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de antreprenor vor fi plătite de investitor.5.11. Dacă motivele stînjenirii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.5.12. Dacă întreruperea lucrărilor durează mai mult de 3 luni, oricare dintre părţi poate, după trecerea acestei perioade, sa rezilieze contractul printr-o comunicare scrisă. Dacă întreruperea nu este imputabilă antreprenorului, investitorul trebuie să plătească şi evacuarea şantierului, atît timp cît ea nu este deja plătită în cadrul lucrărilor executate pînă la data rezilierii.  +  Articolul 6Începerea lucrărilor şi intirzieri în execuţie6.1. Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit în contract, derulate conform graficului general de realizare a lucrărilor şi terminate la termenul stabilit. Termenele intermediare prevăzute în graficele de execuţie se considera termene contractuale dacă au fost definite ca atare în contract.6.2. Dacă în documentele contractului s-a stabilit un termen de începere a lucrărilor, antreprenorul trebuie să le înceapă într-un interval de 12 zile lucrătoare de la notificarea facuta de investitor în acest sens.Antreprenorul trebuie să notifice investitorului şi Inspecţiei de Stat pentru Calitatea Construcţiilor data începerii efective a lucrărilor.6.3. Dacă şantierul nu este dotat în mod corespunzător şi suficient cu utilaje, schele, eşafodaje, cofraje, materiale sau prefabricate sau dacă forta de muncă este insuficienta pentru a asigura ritmul convenit, investitorul va cere antreprenorului sa ia măsurile necesare pentru a se putea respecta termenul realizării contractului.6.4. Dacă antreprenorul intirzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau nu-şi îndeplineşte îndatoririle de la pct. 6.3, investitorul este îndreptăţit să-i fixeze antreprenorului un teren pînă la care activitatea să între în normal şi sa-l avertizeze ca, în caz de neconformare, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.6.5. Antreprenorul va prezenta, la cererea investitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. Dacă, după opinia investitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de realizare a lucrărilor, la cererea investitorului, antreprenorul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la termenul prevăzut în contract.Prezentarea şi aprobarea graficului revizuit nu-l vor scuti pe antreprenor de nici una din îndatoririle contractuale.6.6. Investitorul va pune la dispoziţia antreprenorului suprafaţa de teren libera de orice sarcini, necesară desfăşurării activităţii de şantier. Dacă antreprenorul constata intirzieri în preluarea terenului şi suporta cheltuieli suplimentare din cauza investitorului, la cerere, investitorul îi va acorda o prelungire a duratei de execuţie a lucrărilor şi va acoperi cheltuielile suplimentare.6.7. Investitorul va suporta toate cheltuielile şi taxele pentru dreptul de a utiliza temporar terenuri străine pentru lucrări provizorii şi pentru accesul în şantier.6.8. Dacă sînt necesare lucrări suplimentare neprevăzute în contract sau apar situaţii de întîrziere care nu se datorează vinii antreprenorului, acesta va notifica în scris, în termen de pînă la 28 de zile, şi va solicita investitorului prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor. Investitorul va prelungi în mod corespunzător acest termen.6.9. Se interzice execuţia de lucrări în timpul nopţii, duminicilor sau sarbatorilor legale fără aprobarea consultantului, cu excepţia cazurilor cînd aceste lucrări sînt pentru salvarea de vieţi omeneşti, proprietăţi sau pentru securitatea lucrărilor. Aceste cazuri vor fi aduse în scris la cunoştinţa consultantului. De asemenea, se pot executa lucrări la care procesul tehnologic nu admite opriri. Acestea vor fi anunţate în scris consultantului înainte de începere.6.10. Dacă antreprenorul nu termina lucrările la termenul stabilit prin contract, acesta va plati investitorului penalizări şi/sau despăgubiri, care se vor stabili în "condiţii speciale de contractare". Penalizarea devine operanta în momentul în care antreprenorul a intrat în întîrziere.6.11. Dacă penalizarea este prevăzută pe zi de întîrziere, se iau în considerare numai zilele lucrătoare; dacă este prevăzută pe saptamini, fiecare zi dintr-o saptamina începută se calculează cu 1/5 din penalizarea săptămînală.6.12. La terminarea lucrărilor, antreprenorul va notifica investitorului ca sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, investitorul convoacă comisia de recepţie în termen de maximum 12 zile lucrătoare.Pe baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, investitorul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficiente, acestea vor fi aduse la cunoştinţa antreprenorului, stabilindu-se şi termenele necesare pentru terminare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o noua solicitare a antreprenorului, investitorul va convoca comisia de recepţie în maximum 12 zile lucrătoare. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute, investitorul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi facuta şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.  +  Articolul 7Remedieri în perioada de garanţie7.1. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei lucrărilor.7.2. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie sa înlăture toate defecţiunile a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala sa şi în urma unei notificări transmise de către investitor. Dacă antreprenorul nu inlatura defecţiunile indicate de investitor pînă la o dată convenită, investitorul este îndreptăţit sa rezolve singur sau prin alt agent economic şi pe cheltuiala antreprenorului defecţiunile în cauza.7.3. Dacă defecţiunile nu se datoresc neglijentei sau lipsurilor antreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.  +  Articolul 8Modificări, suplimentari, omisiuni8.1. Consultantul va face orice modificare cu respectarea prevederilor tehnice în vigoare, a dimensiunilor, calităţii sau cantităţii lucrărilor sau a unei părţi a acestora, privind: a) mărirea sau micşorarea cantităţii oricărei lucrări incluse în contract; b) renunţarea la o lucrare sau o parte din lucrare; c) schimbarea caracterului sau calităţii lucrării; d) modificarea nivelurilor, poziţiilor şi dimensiunilor oricărei părţi din lucrare; e) executarea de lucrări suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevăzute în contract.Orice modificare nu va vicia sau anula contractul iar valoarea tuturor acestor modificări va fi luată în considerare la stabilirea preţului.8.2. În cazul în care cantitatea de lucrări real executată în cadrul unui articol variaza pînă la 10% în plus sau în minus faţă de cantitatea înscrisă în listele de cantităţi de lucrări, plata lucrărilor va fi facuta la preţurile unitare convenite. Dacă apar lucrări suplimentare pentru care contractul nu conţine preţuri unitare, se vor aplica preţurile unitare stabilite de comun acord de către consultant şi antreprenor.8.3. În cazul în care cantitatea de lucrări real executată este cu 10% mai mare decît cantitatea înscrisă în listele de lucrări, investitorul poate cere micşorarea preţului la articolul respectiv şi poate conveni de comun acord asupra unui preţ unitar.8.4. În cazul în care cantitatea de lucrări real executată este diminuată cu mai mult de 10% din cantitatea de lucrări cuprinsă în listele de cantităţi de lucrări, atunci antreprenorul poate cere majorarea preţului unitar la articolul respectiv. Aceasta cerere trebuie să fie admisă de investitor, dacă plusul de valoare solicitat nu a fost compensat prin executarea de cantităţi mai mari de lucrări la alte articole sau printr-un alt mod de compensare. Aceasta majorare de preţ trebuie să corespundă valorii care rezultă din repartizarea cheltuielilor generale ale şantierului, eventual a cheltuielilor de organizare de şantier, a cheltuielilor generale ale antreprenorului şi a sporului pentru taxe, impozite şi asigurări sociale, în raport cu cantităţile de lucrări diminuate. În cazul în care lucrările prevăzute de un articol de deviz şi caracterizate printr-un preţ unitar condiţioneaza alte lucrări pentru care s-a stabilit o sumă pausala, o dată cu modificarea preţului unitar se poate conveni şi modificarea corespunzătoare a sumei pausale.8.5. Dacă în contract s-a prevăzut ca investitorul efectuează unele servicii prin forte proprii, investitorul va putea face scăzăminte pentru serviciile făcute de el antreprenorului, convenite cu acesta.8.6. Dacă prin modificarea proiectului sau prin dispoziţia investitorului se schimba condiţiile în care s-au stabilit preţurile în contract, trebuie să se convină preţuri noi care să ţină seama de plusuri sau minusuri de costuri rezultate ca urmare a modificărilor. Noile preţuri trebuie să fie convenite înainte de executarea lucrărilor.8.7. Dacă investitorul cere o lucrare care nu este prevăzută în contract, antreprenorul are dreptul la o plata suplimentară. Antreprenorul trebuie să-şi ridice pretenţiile în faţa investitorului şi sa convină asupra preţului înainte de începerea lucrării respective.Preţul propus trebuie să se alinieze modului şi condiţiilor în care s-au calculat preţurile unitare şi sa conţină toate cheltuielile pe care urmează să le suporte, inclusiv riscul.8.8. Lucrările executate de antreprenor în afară celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia investitorului, precum şi cele care nu respecta prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a consultantului, nu vor fi plătite antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări într-un termen stabilit cu investitorul. De asemenea, el răspunde în faţa investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Aceste lucrări vor fi plătite antreprenorului numai dacă se dovedeşte a fi necesare şi se presupune ca ele corespund voinţei investitorului, în care caz vor fi notificate imediat.8.9. Lucrările efectuate cu plata în tarif orar se vor plati conform tarifelor convenite în contract. În situaţia ca astfel de tarife nu s-au stabilit în contract, se vor conveni de către părţi tarife orare pentru acestea.Atît timp cît tarifele convenite nu conţin sporuri pentru ore suplimentare, de noapte, de lucru sîmbăta, duminica şi în sarbatori legale, cînd lucrul în aceste zile se convine între părţi, toate aceste sporuri se vor suporta de către investitor la valorile efectiv plătite de antreprenor. Acest procedeu se aplică în cadrul sporurilor pentru condiţii dificile de lucru, în acord şi al altor sporuri legale, cît şi pentru deplasarea la şi de la locul de muncă a personalului muncitor.8.10. În adaosul la tariful de baza, cuprins în tariful orar, se includ următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli generale ale şantierului şi ale agentului economic, cote de risc şi beneficiu, impozitul pe cifra de afaceri şi cotele pentru concedii, sarbatori legale, concedii de boala, alte cote specifice agentului economic, precum şi costurile pentru unelte manuale, utilaje mici şi schele cu podina de lucru pînă la 2 m înălţime.Dacă anumite lucrări executate în tarif orar conduc la o uzura neobisnuita a sculelor manuale sau necesita scule şi aparate deosebite, schele cu o construcţie specială, instalaţii sau echipamente speciale, nivelul de compensare a cheltuielilor trebuie convenit de părţi înaintea executării lucrărilor.8.11. În cazul în care investitorul cere ca pe perioade limitate lucrările executate cu plata în tarif orar să fie supravegheate de un maistru sau altă persoană competenţa din cadrul personalului antreprenorului, sau în cazul în care supravegherea este prevăzută de normele de protecţie a muncii, investitorul va plati tariful orar convenit pentru supraveghere.8.12. Materialele sau părţile de construcţie, materialele auxiliare şi cele ce se consuma se plătesc, dacă nu s-a convenit în alt mod, la preţurile zilei în care se face livrarea, dar cu respectarea condiţiei ca preţurile sa nu fie mai mari de 10% peste nivelul preţului cu amănuntul al pieţei.8.13. Investitorului trebuie să i se aducă la cunoştinţa în prealabil data începerii executării lucrărilor cu plata în tarif orar. Cu privire la orele prestate, se vor întocmi rapoarte de lucru cu plata în tarif orar, care vor fi prezentate investitorului de către antreprenor. Rapoartele de lucru cu plata în tarif orar se vor restitui antreprenorului, confirmate fără întîrziere. Dacă, în interval de 10 zile lucrătoare de la primire, consultantul nu le confirma sau nu face în scris obiecţii, rapoartele de lucru se considera ca fiind recunoscute şi confirmate de către investitor.8.14. Facturile pentru plata lucrărilor executate cu plata în tarif orar se vor prezenta consultantului cel mai tirziu pînă în 12 zile lucrătoare de la terminarea lucrărilor respective şi ele trebuie să fie onorate imediat.8.15. Dacă s-a convenit executarea unor lucrări cu plata în tarif orar, dar ca urmare a lipsei sau intirzierii întocmirii rapoartelor de lucru exista îndoieli privind volumul orelor prestate, investitorul poate cere antreprenorului să-i prezinte o sumă pausala (forfetara) care trebuie să fie acceptată de consultant în vederea efectuării plăţii.  +  Articolul 9Materiale, utilaje şi echipamente necesare procesului tehnologic de execuţie, lucrări provizorii9.1. Utilajele de construcţii, sculele, dispozitivele, lucrările provizorii şi materialele prevăzute de antreprenor ca fiind necesare la execuţia lucrărilor nu vor fi retrase din şantier fără acordul scris al consultantului. Consultantul nu va refuza acordul sau în mod nejustificat.9.2. La terminarea lucrărilor, antreprenorul va îndepărta din şantier toate utilajele de construcţii şi lucrările provizorii menţionate la pct. 9.1, precum şi orice materiale aprovizionate şi nefolosite.9.3. Investitorul nu va fi răspunzător pentru avarierea sau pierderea utilajelor, sculelor şi dispozitivelor de construcţii şi a lucrărilor temporare cu excepţia celor prevăzute în capitolul "Riscuri speciale".9.4. Pentru utilajele de construcţii, aparatele de măsura şi control, sculele şi dispozitivele de import solicitate de consultant în scopul realizării lucrărilor de construcţii, antreprenorul va fi sprijinit de investitor atît pentru importul lor, cît şi la eventuala reexportare.9.5. Investitorul îl va asigura pe antreprenor, dacă este necesar, pentru obţinerea de scutiri vamale pentru utilajele de construcţii, materialele şi altele cerute de lucrări.9.6. Înlocuirea oricărui material prevăzut în contract cu alt material similar se va face numai cu acordul scris al consultantului.  +  Articolul 10Măsurători10.1. Antreprenorul îşi va redacta facturile şi situaţiile de lucrări, respectînd poziţia articolelor, codul şi denumirea lor, precum şi celelalte documente ale contractului. Măsurătorile, ataşamentele, precum şi alte documente necesare se vor ataşa facturii în măsura în care sînt doveditoare pentru pretenţia anunţată.Prevederile din reglementările tehnice privind modul de măsurare a lucrărilor, precum şi din documentele contractuale trebuie să fie respectate. Pentru lucrări executate, care datorită continuării lor nu vor putea fi evaluate cantitativ şi calitativ, antreprenorul va solicita din timp consultantului efectuarea de constatări în comun.  +  Articolul 11Plati provizorii, plati finale11.1. Investitorul va acorda antreprenorului, la cererea acestuia, un avans în vederea începerii lucrărilor, reprezentind maximum 15% din valoarea contractului. Termenul la care se va acorda avansul, procentul din valoarea contractului şi modul de rambursare se stabilesc în "condiţii speciale de contractare".11.2. Plăţile parţiale trebuie să fie făcute la cererea antreprenorului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp cu putinta. Lucrările executate trebuie să fie dovedite, ca atare, printr-o situaţie de lucrări provizorii întocmită astfel încît să asigure o rapida şi sigura verificare a ei. Se pot considera ca lucrări decontabile şi livrările de materiale sau părţi de construcţie, care, deşi nu au fost puse în opera, au fost transferate în patrimoniul investitorului.Din situaţiile de lucrări provizorii, investitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute de el antreprenorului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decît în cazurile în care ele sînt prevăzute în contract sau sînt urmare a unor prevederi legale.Situaţiile de plată provizorii şi facturile corespunzătoare se plătesc în termen de 6 zile de la primire. În cazuri justificate, acest termen poate fi prelungit, cu anunţarea prealabilă a antreprenorului, pînă la cel mult 12 zile lucrătoare.Plăţile parţiale efectuate sînt fără influenţa asupra responsabilităţii şi garanţiei de buna execuţie a antreprenorului; ele nu se considera ca recepţie de către investitor a lucrărilor executate.11.3. Plăţile vor fi efectuate, de regula, la intervale lunare.11.4. Dacă execuţia lucrărilor necesita importuri de materiale, utilaje sau echipamente şi servicii aferente, în aceasta situaţie o parte a plăţii ce urmează a fi facuta în cadrul contractului va fi efectuată în valută străină. Condiţiile de plată vor fi stabilite în "condiţii speciale de contractare".11.5. Factura finala trebuie să fie prezentată de către antreprenor în maximum 12 zile lucrătoare de la terminarea lucrărilor în cazul celor a căror durata de execuţie nu a depăşit 3 luni, dacă părţile nu au convenit altfel. În cazul în care durata de execuţie a lucrărilor este mai mare de 3 luni, perioada de 12 zile pentru prezentarea facturii se majorează cu cîte 6 zile lucrătoare pentru fiecare 3 luni împlinite de depasire. Facturile pentru lucrările suplimentare se prezintă în aceleaşi condiţii şi o dată cu cele pentru lucrările contractate.11.6. În cazul în care antreprenorul neglijează să-şi prezinte facturile, cu toate ca investitorul i-a fixat un termen pentru aceasta, investitorul este îndreptăţit sa întocmească pe socoteala antreprenorului facturile respective. Dacă antreprenorul considera ca factura nu este corecta, poate face contestaţie în termen de 14 zile de la primire.11.7. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea ei de către investitor, dar nu mai tirziu de 2 luni de la primirea ei. Pe cît posibil însă, verificarea şi plata trebuie să se facă în cel mai scurt timp. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.11.8. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finala nu va fi semnat de consultant, care confirma ca lucrările au fost executate conform contractului şi dispoziţiilor consultantului.11.9. Certificatul de recepţie finala va fi eliberat de consultant în termen de 28 de zile după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate de investitor antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finala.11.10. Garanţia de buna execuţie se va restitui antreprenorului pe baza notificării investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face în termen de maximum 12 zile de la eliberarea certificatului de recepţie finala.  +  Articolul 12Modificări de preţuri12.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la preţul contractului privind majorarea sau reducerea preţului forţei de muncă şi/sau al materialelor, respectiv al utilajelor şi echipamentelor, precum şi pentru orice alta problema care afectează costul execuţiei lucrărilor, se fac precizări în "condiţii speciale de contractare".  +  Articolul 13Subcontractori nominalizaţi13.1. Toţi specialistii, furnizorii, comercianţii şi alte persoane juridice, angajate de antreprenor pentru a executa părţi de lucrări sau a furniza materiale, produse şi servicii, care sînt nominalizaţi, selecţionaţi şi aprobaţi de investitor, sînt denumiţi subcontractori nominalizaţi.13.2. Investitorul sau consultantul nu poate obliga antreprenorul sa angajeze un subcontractor nominalizat faţă de care acesta are obiecţii justificate.13.3. Subcontractorul nominalizat se va angaja faţă de antreprenor cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care antreprenorul le are faţă de investitor, conform condiţiilor contractului.Subcontractorul îi va exonera şi despăgubi pe antreprenor în legătură cu aceste obligaţii, precum şi pentru cererile, reclamaţiile, daunele-interese, taxele şi cheltuielile de orice fel care decurg sau apar în legătură cu acestea sau în legătură cu orice neîndeplinire a obligaţiilor şi responsabilităţilor contractuale.13.4. Subcontractorul nominalizat va despăgubi pe antreprenor pentru orice neglijenţa sau dăuna produsă de angajaţii săi prin folosirea utilajelor de construcţii şi a unor lucrări provizorii puse la dispoziţie de antreprenor pentru realizarea contractului.13.5. Preţurile pentru toate lucrările executate, materialele, serviciile furnizate de un subcontractor nominalizat se vor include în contractul dintre investitor şi antreprenor.13.6. Investitorul este îndreptăţit să facă plati în contul creditorilor antreprenorului atît timp cît acesta a intirziat cu plata datoriilor pe care le are faţă de subcontractorii care participa la execuţia lucrărilor.Antreprenorul este obligat, în urma cererii prezentate de investitor şi într-un interval fixat, să-şi precizeze punctul de vedere cu privire la legalitatea pretenţiilor creditorilor săi. Dacă aceste precizări nu sînt făcute în termenul prevăzut, datoriile sînt considerate ca fiind recunoscute de antreprenor şi plăţile drept confirmate şi scăzute din plăţile datorate antreprenorului.  +  Articolul 14Riscuri speciale14.1. Dacă lucrările permanente executate sau materialele şi lucrările provizorii sau oricare alte mijloace ale antreprenorului folosite în scopul execuţiei lucrărilor vor suferi distrugeri sau avarii din cauze de forta majoră: război, rebeliune, revoluţie sau alte cauze ce nu puteau fi prevăzute de antreprenor şi nici nu sînt imputabile acestuia, investitorul va despăgubi pe antreprenor pentru daunele produse.14.2. În perioada de acţiune a forţei majore, contractul va fi întrerupt, dar fără a prejudicia drepturile celor două părţi.14.3. Dacă contractul este întrerupt, antreprenorul va fi plătit de investitor pentru lucrările executate înainte de întrerupere, plus costurile pentru materiale şi alte servicii care au fost certificate de consultant.  +  Articolul 15Soluţionarea litigiilor15.1. Litigiile dintre părţi sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România în ale căror raze teritoriale se situeaza lucrările publice.15.2. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societăţi şi persoanele juridice pot fi soluţionate şi prin arbitraj, dacă părţile convin astfel. Arbitrii vor fi aleşi de către părţi, de comun acord.15.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţii, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţii folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, sa ceara efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare-dezvoltare. Rezultatele acestor cercetări sînt definitive. Costurile cercetărilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedită.15.4. Litigiile privind despăgubirile rezultate în urma celor prevăzute la pct. 15.3 vor fi soluţionate potrivit prevederilor de la pct. 15.1 şi 15.2.  +  Articolul 16Vina investitorului16.1. Antreprenorul poate rezilia contractul dacă: a) investitorul neglijează o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe antreprenor în situaţia de a nu putea executa lucrarea; b) investitorul nu onorează o plata scadenta; c) investitorul devine falit; d) investitorul notifica antreprenorului ca din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil sa continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale.16.2. Rezilierea contractului se comunică în scris investitorului cu 14 zile înainte. La expirarea preavizului de 14 zile, antreprenorul va evacua de pe şantier toate materialele, mijloacele şi utilajele de construcţii, precum şi lucrările provizorii.16.3. Investitorul va avea aceleaşi obligaţii de plată prevăzute în contract şi, în plus, va plati antreprenorului suma corespunzătoare pierderilor sau daunelor aduse acestuia care decurg în legătură sau ca urmare a acestei întreruperi şi încetări a contractului.  +  Articolul 17Vina antreprenorului17.1. Investitorul poate rezilia contractul dacă: a) antreprenorul da faliment, se declara falit, se emite ordin de executare împotriva lui, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipoteca pe capital; b) antreprenorul a abandonat contractul; c) antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen de 12 zile de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; d) antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termen de 28 de zile de la primirea dispoziţiei scrise date de consultant; e) antreprenorul neglijează în mod flagrant şi repetat să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, deşi a fost notificat de consultant; f) antreprenorul a dat în subantrepriză o parte din lucrări fără avizul investitorului.17.2. În cazul rezilierii contractului, investitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.17.3. Antreprenorul va fi îndreptăţit sa primească numai acea suma sau sume care sînt certificate de consultant ca sînt datorate de investitor.Plata acestor sume se va efectua numai după expirarea perioadei de garanţie.  +  Articolul 18Valuta şi cursuri de schimb18.1. Dacă antreprenorul va fi plătit în întregime sau parţial în valută, aceasta plata nu va fi supusă modificărilor cursului de schimb între moneda sau monedele de schimb specificate şi leu.18.2. Dacă investitorul solicita ca oferta să fie exprimată într-o singura valuta, iar plata să se facă în mai multe valute, cursul de schimb care se aplică la calculul plăţii valutelor diferite va fi cursul stabilit de Banca Română de Comerţ Exterior, valabil cu 30 de zile înainte de ultima data stabilită pentru prezentarea ofertelor şi specificat în documentele de oferta.  +  Articolul 19Alte dispoziţii19.1. Toate certificatele, notificările şi dispoziţiile scrise date de investitor sau consultant conform condiţiilor contractului vor fi trimise prin posta sau se vor preda la sediul principal al antreprenorului sau la adresa indicată de către acesta.19.2. Toate notificările care vor fi adresate investitorului sau consultantului conform contractului vor fi trimise prin posta sau vor fi predate la adresele stabilite în contract.19.3. Orice schimbare de adresa va fi comunicată celeilalte părţi.OFERTANT SEMNATURA               ŞTAMPILA-----------------